Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 22 380 16 368 5 272 3 741 EBITDA 1 125 -5 100 265 -1 166 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej -3 200 -9 838 -754 -2 248 Zysk brutto -3 275 -9 836 -771 -2 248 Zysk netto -3 377 -8 862 -796 -2 025 Ca?kowite dochody og??em -3 377 -8 862 -796 -2 025 Aktywa razem 16 216 17 806 3 888 4 025 Rzeczowe aktywa trwa?e 75 142 18 32 Nale?no?ci kr?tkoterminowe 4 259 2 945 1 021 666 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 594 3 572 1 101 807 Zobowi?zania d?ugoterminowe 688 1 915 165 433 Kapita? w?asny 9 208 12 319 2 208 2 785 Kapita? podstawowy 216 216 52 49 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 834 -1 232 197 -281 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -628 -1 880 -148 -430 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 747 632 176 145 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych 954 -2 480 225 -567 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -1,56 -4,11 -0,37 -0,94 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -1,56 -4,11 -0,37 -0,94

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  S PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  G RUPY K APITAŁOWEJ
  C
  OMPERIA .PL S.A.
  ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
  31
  GRUDNIA 2017 R .
  Sprawozdanie zawiera 6 stron
  Poznań, dnia 2 marca 2018 r.
  1
  think big , think business
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Comperia.pl S.A., jednostki
  dominującej Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finans owego
  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skon solidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A. (dalej „Grupa”), w której jednostką dominującą jest
  Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Jednostka dominująca ”), na które składają się:
   skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej s porządzony na dzień 31 grudnia 2017
  roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 16 216 t ys. zł,
   skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozosta łe całkowite dochody od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w ykazujące całkowitą stratę w
  wysokości 3 377 tys. zł,
   skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym za rok obrotowy od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w ykazujący zmniejszenie kapitału
  własnego w wysokości 3 111 tys. zł,
   skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za rok obrotowy od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w ykazujące zwiększenie stanu środków
  pieniężnych w wysokości 954 tys. zł,
   noty objaśniające zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane spr awozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
  na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej skonsolidowa nego wyniku finansowego
  i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok ob rotowy zakończony w tym dniu
  zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi St andardami Sprawozdawczości
  Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ora z przyjętymi zasadami (polityką)
  rachunkowości,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi G rupę przepisami prawa oraz statutem
  Jednostki dominującej.
  Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodat kowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
  dnia 2 marca 2018 r.
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynar odowymi Standardami Badania w wersji
  przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Kraj ową Radę Biegłych Rewidentów („KSB") oraz
  stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłyc h rewidentach, firmach audytorskich
  i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidenta ch" - Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) oraz
  Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 20 14 r. w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
  („Rozporządzenie UE" - Dz. U. UE L158). Nasza odpow iedzialność zgodnie z tymi standardami
  została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o”.
  Jesteśmy niezależni od spółek Grupy zgodnie z Kodek sem etyki zawodowych księgowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC" ) przyjętym uchwałami Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznym i, które mają zastosowanie do badania  2
  think big , think business
  sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
  wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
  firma audytorska pozostali niezależni od spółek Gru py zgodnie z wymogami niezależności
  określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wy starczające i odpowiednie, aby stanowić
  podstawę dla naszej opinii.
  Uzupełniające objaśnienie
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetel ności zbadanego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego informujemy, że Grupa wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe jednostki zależnej Comperia Ubezpieczenia sp.
  z o.o. w łącznej kwocie 2 436 tys. zł. W związku z tym, że aktywa netto jednostki zależnej
  osiągnęły na dzień bilansowy wartość ujemną, Zarząd jednostki dominującej przeprowadził test na
  utratę wartości powyższych aktywów (metodą zdyskont owanych przepływów netto o 5 letnim
  okresie prognozy, z uwzględnieniem wartości rezydualnej) i na jego podstawie nie stwierdził
  zasadności dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez ww. aktywa. Zarząd
  jednostki dominującej przyjął do realizacji na najbliższe lata plan finansowy, który wykazał realną
  możliwość osiągnięcia w przyszłości dochodów przez spółkę zależną. Powodzenie planów Zarządu
  Comperia.pl S.A. uzależnione jest od realizacji zam ierzeń biznesowych i budowanej na tej
  podstawie prognozy finansowej, stanowiącej podstawę dokonanych testów. Zdaniem Zarządu
  jednostki dominującej przy dokonanych założeniach działania te powinny przynieść oczekiwane
  efekty, jednak wskazujemy, iż pewności takiej nie ma.
  Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.
  Kluczowe sprawy badania Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
  znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozda nia finansowego za bieżący okres
  sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące oc enione rodzaje ryzyka istotnego
  zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka isto tnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekśc ie naszego badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego jako całości oraz przy for mułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy
  naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach , w których uznaliśmy za stosowne
  przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związan e z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
  osobnej opinii na temat tych spraw.
  Kluczowe zagadnienia badania Podejście do badania
  W ramach wartości niematerialnych
  zaprezentowano koszty zakończonych prac rozwojowych oraz inne wartości niematerialne
  wykorzystywane w ramach prowadzonej przez
  Grupę działalności gospodarczej. Zarówno w
  roku badanym jak i poprzednim Grupa poniosła
  stratę zarówno na poziomie całego
  przedsiębiorstwa jak i na działalności operacyjnej. Powyższe wskazywać może na
  konieczność rozpoznania utraty wartości przez
  wartości niematerialne Grupy. Przeprowadzono analizę poszczególnych
  wartości niematerialnych pod kątem ich
  dalszego wykorzystywania przez Grupę a także
  możliwości i wysokości planowanych
  przychodów osiągniętych przy ich wykorzystaniu.
  Dokonano oceny poprawności osądów Grupy
  w zakresie istnienia przesłanek utraty wartości,
  a w konsekwencji konieczności przeprowadzenia
  testów na utratę wartości dla poszczególnych
  składników wartości niematerialnych.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur nie
  stwierdziliśmy konieczności dokonania odpisów
  wartości niematerialnych, które istotnie
  wpływałyby na rzetelność oraz jasność
  sprawozdania finansowego.  3
  think big , think business
  Grupa Kapitałowa prezentuje w ramach
  aktywów trwałych wartości niematerialne o
  nieokreślonym okresie ekonomicznej
  użyteczności o wartości 1 028 tys. zł.
  Wskazywać to może na konieczność rozpoznania
  utraty wartości przez przedmiotowe wartości
  niematerialne. Zweryfikowano czy Jednostka dokonała
  corocznego testu na utratę wartości.
  Sprawdzono prawidłowość zastosowanej metody
  wyceny, poprawność jej przeprowadzenia w tym
  założeń.
  Na podstawie wyceny dokonanej przez Grupę
  oraz przeprowadzonych procedur badania nie
  stwierdziliśmy konieczności dokonania odpisów
  wartości niematerialnych o nieokreślonym
  okresie ekonomicznej użyteczności, które
  istotnie wpływałyby na rzetelność oraz jasność
  sprawozdania finansowego.
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jedno stki dominującej za skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które przedstawia rzeteln y i jasny obraz sytuacji majątkowej
  i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z M iędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Un ię Europejską, przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grup ę przepisami prawa i statutem, a także za
  kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominuj ącej uznaje za niezbędną aby umożliwić
  sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansow ego niezawierającego istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
  odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuo wania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
  zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działa lności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
  działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątki em sytuacji kiedy Zarząd Jednostki
  dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo
  nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lu b zaniechania działalności.
  Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki do minującej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). Członkowie
  Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie p rocesu sprawozdawczości finansowej.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skons olidowanego sprawozdania finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia s powodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
  poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie pr zeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
  wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Znieksz tałcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
  lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można rac jonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
  mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
  i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
  oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występuj ą, na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłeg o rewidenta. W związku z powyższym
  wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozda niu z badania są wyrażane z uwzględnieniem
  jakościowego i wartościowego poziomu istotności ust alonego zgodnie ze standardami badania i
  zawodowym osądem biegłego rewidenta.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przys złej rentowności Grupy ani efektywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jed nostki dominującej obecnie lub w przyszłości.  4
  think big , think business
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
   identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekszt ałcenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lu b błędem, projektujemy i
  przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody
  badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
  Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynika jącego z oszustwa jest większe niż
  tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może d otyczyć zmowy, fałszerstwa,
  celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
   uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosown ej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są odpowied nie w danych okolicznościach, ale nie
  w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontr oli wewnętrznej Grupy;
   oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityk i) rachunkowości oraz zasadność
  szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień doko nanych przez Zarząd Jednostki
  dominującej;
   wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowa nia przez Zarząd Jednostki
  dominującej zasady kontynuacji działalności jako po dstawy rachunkowości oraz, na
  podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
  zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w zn aczącą wątpliwość zdolność Grupy
  do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do w niosku, że istnieje istotna niepewność,
  wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym spraw ozdaniu biegłego rewidenta na
  powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
  ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opin ię. Nasze wnioski są oparte na
  dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia na szego sprawozdania biegłego
  rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa
  zaprzestanie kontynuacji działalności;
   oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidow ane sprawozdanie finansowe
  przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarze nia w sposób zapewniający rzetelną
  prezentację;
   uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
  finansowych jednostek lub działalności gospodarczyc h wewnątrz Grupy w celu wyrażenia
  opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finan sowego. Jesteśmy odpowiedzialni za
  kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie
  odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
  Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki dominujące j informacje o, między innymi,
  planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badani a oraz znaczących ustaleniach badania, w
  tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnę trznej, które zidentyfikujemy podczas
  badania.
  Składamy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej oś wiadczenie, że przestrzegaliśmy
  stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależno ści oraz, że będziemy informować ich o
  wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mo głyby być racjonalnie uznane za stanowiące
  zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o
  zastosowanych zabezpieczeniach.
  Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jedn ostki dominującej ustaliliśmy te sprawy,
  które były najbardziej znaczące podczas badania sko nsolidowanego sprawozdania finansowego za
  bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te
  sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, ch yba że przepisy prawa lub regulacje
  zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wy jątkowych okolicznościach, ustalimy, że
  kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym spra wozdaniu, ponieważ można byłoby
  racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje pr zeważyłyby korzyści takiej informacji dla
  interesu publicznego .
  5
  think big , think business
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie z działalności" ) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
  korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art.49b
  ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnion ymi częściami tego sprawozdania (razem
  „Inne informacje").
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
  z przepisami prawa.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady N adzorczej Jednostki dominującej są
  zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z dzia łalności Grupy wraz z wyodrębnionymi
  częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawi e o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdani a finansowego nie obejmuje Innych
  informacji. W związku zbadaniem skonsolidowanego sp rawozdania finansowego naszym
  obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacja mi, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne
  informacje nie są istotnie niespójne ze skonsolidow anym sprawozdaniem finansowym lub naszą
  wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na
  podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne znie kształcenia w Innych informacjach, jesteśmy
  zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdani u z badania. Naszym obowiązkiem
  zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach je st również wydanie opinii czy sprawozdanie
  z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepi sami oraz czy jest zgodne z informacjami
  zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani
  do poinformowania, czy Grupa sporządziła oświadczen ie na temat informacji niefinansowych oraz
  wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowan iu ładu korporacyjnego zawarła wymagane
  informacje.
  Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
  a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W prz ypadku, kiedy stwierdzimy istotne
  zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowią zani poinformować o tym Radę Nadzorczą
  Jednostki dominującej.
  Opinia o Sprawozdaniu z działalności Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, nas zym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
  Grupy:
   zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rach unkowości oraz paragrafem 92
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró w wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przep isami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacja ch bieżących" - Dz. U. z 2014 r.,
  poz. 133 z późn. zm.);
   jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowa nym sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
  oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjne go
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu kor poracyjnego Grupa zawarła informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wska zane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c- f,
  h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjam i zawartymi w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.  6
  think big , think business
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędącyc h badaniem sprawozdań finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ośw iadczamy, że usługi niebędące badaniem
  sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzec z Grupy są zgodne z prawem i przepisami
  obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy u sług niebędących badaniem, które są
  zakazane na mocy art. 5 ust. Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
  Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, k tóre świadczyliśmy na rzecz Grupy
  w badanym okresie zostały wymienione w nocie Sprawo zdania z działalności Grupy.
  Wybór firmy audytorskiej Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowa nego sprawozdania finansowego Grupy
  uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 sierpnia 2018 r.
  Sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie p ocząwszy od roku obrotowego
  zakończonego 31 grudnia 2016 roku, to jest przez 2 kolejne lata.
  Anna Witkowska
  Menager
  Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13367
  Kluczowy biegły rewident działający w imieniu
  B-think Audit sp. z o.o.
  61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
  Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR,
  pod numerem ewidencyjnym 4063
  Poznań, dnia 2 marca 2018 roku
  Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron.  7
  think big , think business  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Warszawa, 2 marzec 201 8 roku
  Szanowni Akcjonariusze,
  Rok 2017 był w naszej Grupie Kapitałowej czasem dużych zmian organizacyjnych i
  biznesowych. W sierpniu do Zarządu jednostki dominującej dołączy ły dwie nowe osoby :
  Prezes Zarządu oraz nowy Członek Zarzą du. Podjęto wewnętrzne prace nad analizą
  kierunków rozwoju firmy. W ich wyniku spółka postanowiła pozyskać kapitał na rozwój w
  drodze emisji akcji. W I połowie 2018 r prace te będą finalizowane .
  Działania biznesowe podejmowane były głównie w segmencie rekl amy efektywnościowej
  z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Stabil izacja przychodów pozwoliła
  rozpocząć prace nad nowymi produktami dla naszych klientów. Wraz z dobrą pozycja
  rynkową Compe ria.pl daje to solidną podstawę do wzrostu przychodów w roku 2 018 .
  Segment ubezpieczeń powrócił na ścieżkę rozwoju w budowaniu sieci sprzedaży oraz
  rozwoju informatycznych platform obsługi klienta i sprzedaży. Strata realizowana na tym
  segmencie działalności była mniejsza od planowanej.
  Szczególnie cieszy, że w 2017 roku Grupa zanotowała 37% wzrost przychodów do kwoty
  22 380 tysięcy złotych oraz odzyskała dodatnią rentowność na poziomie EBITDA 5%.
  Skonsolidowana EBITDA za 2017 rok wyniosła 1 125 tysięcy złotych.
  Rozpoczęliśmy przygotowani a do działania w nowych warunkach regulacyjnych w tym
  RODO i PSD2. Spółka prowadzi szereg projektów rozwojowych z zakresu obecnie
  obsługiwanego biznesu oraz poszerzenia potencjału przychodów.
  Struktura spółki jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i wiel kości obsługiwanego
  biznesu.
  Jesteśmy przekonani, że plany rozwoju spółki przygotowywane obecnie przez Zarząd
  spotkają z Państwa akceptacją a rok 2018 będzie czasem dalszego rozwoju.
  Z poważaniem,
  Grzegorz Długosz
  Prezes Comperia.pl S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL S.A.
  ZA ROK 201 7
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  WARSZAWA, 02 marca 201 8 r.  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidow ane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  1
  SPIS TREŚCI
  WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ................................ 3
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ ................................ ................................ ............. 4
  SKO NSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY ................................ 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W K APITALE WŁASNYM ................................ ............................... 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ..... 7
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA FINANSOWEG O ................................ .............. 8
  NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ................................ ............................ 8
  NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ...................... 8
  NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ...... 8
  NOTA 4. INFORMACJEO GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ .. 9
  NOTA 5. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 11
  NOTA 5. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................. 11
  NOTA 5. 2. FORMAT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ............... 11
  NOTA 5. 3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO
  SKO NSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ........................ 11
  NOTA 5. 4. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ ....................... 12
  NOTA 5. 5. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ................................ ................................ ................................ ........ 12
  NOTA 5. 6. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF OBOWIĄZUJĄCE PO RAZ PIERWSZY W SPRAWOZDANIACH
  ZA OKRESY ROCZNE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU ................................ ................................ .. 12
  NOTA 5. 7 WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE ……………………………………………………………………………… ………….. 15
  NOTA 5. 8. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ .. 16
  NOTA 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEG MENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH I
  ISTOTNYCH KLIENTACH ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 23
  NOTA 6. 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ................................ .............................. 23
  NOTA 6. 2. INFORMACJE GEOGRAFICZNE ................................ ................................ ................................ .......... 23
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUA CJI FINANSOWEJ ................................ ................................ .... 23
  NOTA 7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ............. 23
  NOTA 8. ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ................................ ................................ ................... 24
  NOTA 9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE ................................ ................................ ................................ ................ 25
  NOTA 10. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ................................ ................................ ............................. 25
  NOTA 11. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE
  UJEMNYMIRÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI ................................ ................................ ................................ .................. 26
  NOTA 12. NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG ................................ ................................ ................................ . 26
  NOTA 13. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE ................................ ................................ ................................ .................... 27
  NOTA 14. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ................................ ................................ .............................. 27
  NOTA 15. POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE ................................ ................................ ........................ 27
  NOTA 16. AKTYWA KLASYFIKOWANE, JAKO PRZEZNACZO NE DO ZBYCIA ................................ ............................ 27
  NOTA 17. STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ................................ ................................ .......................... 28
  NOTA 18. STRUKTURA AKCJONARIATU ................................ ................................ ................................ ............... 29
  NOTA 19. POZOSTAŁE KAPITAŁY ................................ ................................ ................................ .......................... 31
  NOTA 20. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA DODATNIMI
  RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI ................................ ................................ ................................ ................................ .... 31
  NOTA 21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ................................ ................................ ............ 31
  NOTA 22. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ................................ .................. 32
  NOTA 23. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ................................ ................................ ............................... 32
  NOTA 24. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI, JAKO PRZEZNACZONE
  DO ZBYCIA ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 32
  NOTA 25. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW, DOTACJE ................................ ................................ ................... 33


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidow ane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  2
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTA ŁYCH CAŁKOWITYCH DOC HODÓW .......... 33
  NOTA 26. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ ...... 33
  NOTA 27. SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ..................... 34
  NOTA 28 . POZOSTAŁE PRZYCHODY ................................ ................................ ................................ ..................... 35
  NOTA 29 . KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ................................ ................................ . 35
  NOTA 29 . 1. KOSZTY AMORTYZACJI ................................ ................................ ................................ ................... 35
  NOTA 29 . 2. KOSZTY USŁUG OBCYCH ................................ ................................ ................................ ................ 35
  NOTA 29 . 3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ................................ ................................ ......................... 36
  NOTA 29 . 4. PODATKI I OPŁATY ................................ ................................ ................................ ......................... 36
  NOTA 29 . 5. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE ................................ ................................ ................................ . 36
  NOTA 30. PRZYCHODY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .................... 36
  NOTA 31 KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 37
  NOTA 32. OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO PODATKIEM DOCHODOWYM ................................ ................. 37
  NOTA 33. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ ................................ ................................ ........... 37
  DODATKOWE NOTY OBJAŚ NIAJĄCE DO SPRAWOZDA NIA FINANSOWEGO ................................ ............................ 38
  NOTA 34. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ ................................ 38
  NOTA 35. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA ................................ ................................ ................................ ................ 38
  NOTA 36 . OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ... 38
  NOTA 37 . CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ................................ ....... 38
  NOTA 38 . RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ................................ ................................ ................................ ........... 39
  NOTA 39 . RYZYKO WALUTOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 39
  NOTA 40. RYZYKO KREDYTOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 39
  NOTA 41. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ ................................ ................................ ................................ ...... 39
  NOTA 42. INSTRUMENTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................ 40
  NOTA 43. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ................................ ................................ ................................ ................... 40
  NOTA 44. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE ................................ ............................... 41
  NOTA 45 . TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ ..................... 42
  NOTA 46. WYNAGRODZENIE KLUCZOWEGO KIEROWNICTWA ................................ ................................ ........... 43
  NOTA 47 . WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA ................................ ................................ .......................... 43
  NOTA 48 . ZOBOWIĄZA NIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU ................................ ................................ ................. 43
  NOTA 49 . POZYCJE POZABILANSOWE ................................ ................................ ................................ .................. 44
  NOTA 50. ISTOTNE SPRAWY SPORNE PRZECIWKO SPÓŁCE ................................ ................................ ................. 44
  NOTA 51. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ..... 44
  NOTA 52. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIA STRATY ................................ ................................ . 44
  NOTA 53. INNE ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 44
  NOTA 54. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W
  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO ................................ ................................ ........................... 44
  PODPISY CZŁONKÓW ZAR ZĄDU GRUPY ................................ ................................ ................................ ................. 45  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidow ane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  3
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU COMPERIA.PL
  Niniejszym oświadczamy, iż wedle naszej najlepszej wiedzy:
  a. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porów nywalne sporządzone zostały zgodnie z
  obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Comperia.pl oraz jej wynik finansowy,
  b. sprawozdanie z działalności Grup y Kapitałowej Comperia.pl zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnieć oraz
  sytuacji Grupy , w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
  c. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowe go, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli
  rewidenci dokonujący badania tego skonsolidowanego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finan sowym, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  _________________________
  Grzegorz Długosz
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fiecek
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  Warszawa , 02 marca 20N U roku  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończ ony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro ).
  tys. PLN tys. EUR
  za okres za okres za okres za okres
  od 201 7.01.01 od 201 6.01.01 od 201 7.01.01 od 201 6.01.01
  do 201 7.12.31 do 201 6.12.31 do 201 7.12.31 do 201 6.12.31
  Przychody netto ze sprzedaży 22 380 16 368 5 272 3 741
  Zysk (strata) ze sprzedaży -3 999 -6 915 -942 -1 580
  EBITDA 1 125 -5 100 265 -1 166
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 200 -9 838 -754 -2 248
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 275 -9 836 -771 -2 248
  Zysk (strata) netto -3 377 -8 862 -796 -2 025
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Comperia.pl -3 377 -8 862 -796 -2 025
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 834 -1 232 197 -281
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -628 -1 880 -148 -430
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 747 632 176 144
  Przepływy pieniężne n etto – razem 954 - 2 480 225 -567
  Aktywa/Pasywa razem 16 216 17 806 3 888 4 025
  Aktywa trwałe 10 779 14 198 2 584 3 209
  Aktywa obrotowe 5 437 3 608 1 303 816
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Comperia.pl 9 208 12 319 2 208 2 785
  Zobowiąz ania razem 7 008 5 487 1 680 1 240
  Zobowiązania długoterminowe 1 765 1 915 423 433
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 243 3 572 1 257 807
  Liczba akcji (szt.)* 2 157 891 2 157 891 2 157 891 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / E UR ) -1,56 -4,11 -0,38 -0,94
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -1,56 -4,11 -0,38 -0,94
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,27 5,71 1,01 1,30
  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 29 grudnia 2017 r. 4,1709 PLN/EUR ORAZ 31 grudnia 2016 r.4,4240 PLN/EURO .
  Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sp rawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończoneg o miesiąca w roku obrotowym 201 7 r. oraz 201 6 r. (odpowiednio: 4,2447 PLN/EUR i 4,3757 PLN/EURO ).


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  4
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  NA DZIEŃ 31.12.201 7 ROKU, 31.12.201 6 ROKU
  AKTYWA Nota 31.12.201 7 31.12.201 6
  Aktywa trwałe 10 779 14 198
  Wartości niematerialne 9, 10 10 129 13 397
  Rzeczowe aktywa trwałe 7, 8 75 142
  Udziały w jednostce zależnej - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11 575 659
  Aktywa obrotowe 5 437 3 608
  Należności z tytułu dostaw i usług 12 4 243 2 798
  Należności pozostałe 13 16 49
  Należn ości z tytułu podatku dochodowego - 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 1 129 175
  Pozostałe aktywa 15 49 487
  Aktywa razem 16 216 17 806
  PASYWA Nota 31.12.201 7 31.12.201 6
  Razem kapitały 9 208 12 319
  Kapitał akcyjny 17, 18 216 216
  Kapitał zapasowy 19 16 715 25 731
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 19 197 197
  Zyski zatrzymane -7 919 -13 825
  - w tym zysk (strata) netto -3 377 -8 922
  Udziały niedające kontroli - -
  Zobowiązanie długoterminowe 1 765 1 915
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 20 503 543
  Pozostałe rezerwy 21 - -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 688 -
  Dotacje 23 575 1 372
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 243 3 572
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 726 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usłu g 24 3 358 1 703
  Zobowiązania pozostałe 25 509 467
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 27 - -
  Pozostałe rezerwy - 166
  Dotacje 28 649 596
  Pasywa razem 16 216 17 806  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach w yrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  5
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
  ZA OKRESY: OD DNIA 01.01.201 7 ROKU DO DNIA 31.12.201 7 ROKU, OD DNIA 01.01.201 6 ROKU DO DNIA
  31. 12.201 6 ROKU
  Nota 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Działalność kontynuowana
  Przychody 23 231 17 552
  Przychody ze sprzedaży 29, 30 22 380 16 368
  Pozostałe przychody 31 851 1 183
  Koszty działalności operacyjnej 32 26 431 27 390
  Usługi obce 16 504 12 847
  Wynagrodzenia 4 050 4 336
  Amortyzacja 4 325 4 738
  Podatki i opłaty 342 232
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 647 667
  Zużycie materiałów i surowców 237 187
  Pozostałe koszty 326 4 382
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 200 -9 838
  Zysk (na okazyjnym nabyciu - -
  Przychody finansowe 33 7 17
  Koszty finansowe 34 82 15
  Zysk (strata) przed opo datkowaniem -3 275 -9 836
  Podatek dochodowy 36, 37 102 -975
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 377 -8 862
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem -3 377 -8 862
  przypadające jednostce dominującej - 3 377 -8 862
  przypadające udziałom niedającym kontroli - -
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych jednostki dominującej zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną a kcję 2 157 891 2 157 891
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 38 -1,56 -4,11
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności zaniechanej - -  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  SKO NSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  ZA OKRES OD DNIA 01.01.201 7 ROKU DO 31.12.201 7 ROKU
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający Comperia.pl razem
  Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 7 roku 216 25 731 197 -13 825 12 319 - 12 319
  Całkowite dochody: - -9 017 - 5 906 -3 111 - -3 111
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - -3 377 -3 377 - -3 377
  Podział wyniku finansowego - -9 017 - 9 017 - - -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - 266 266 - 266
  Transakcje z właścicielami: - - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 7 roku 216 16 715 197 -7 919 9 208 - 9 208
  ZA OKRES OD DNIA 01.01.201 6 ROKU DO 31.12.201 6 ROKU
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypadający Comperia.pl razem
  Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 216 25 184 197 -4 356 21 240 - 21 240
  Całkowite dochody: - 547 - -9 469 -8 922 - -8 922
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - -8 922 -8 922 - -8 922
  Podział wyniku finanso wego - 547 - -547 - - -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: - - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 6 roku 216 25 731 197 -13 825 12 319 - 12 319  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  ZA OKRESY: OD DNIA 01.01.201 7 ROKU DO DNIA 31.12.201 7 ROKU,OD DNIA 01.01.201 6 ROKU DO DNIA
  31.12.201 6 ROKU
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁ YWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk / strata brutto -3 275 -9 836
  II. Korekty 4 109 8 604
  1. Amortyzacja 4 325 4 738
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywide ndy) 26 9
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw -166 10
  5. Zmiana stanu należności -1 314 767
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 698 166
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytuł u dotacji -745 -745
  8. Podatek dochodowy zapłacony - 459
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 284 306
  10. Koszty programu motywacyjnego - -
  11. Utrata wartości przez aktywa niefinansowe - 3 506
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 834 -1 232
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy - -
  II. Wydatki 628 1 880
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 628 1 880
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -628 -1 880
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 3 000 640
  1. Dopłaty do kapitału - -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 3 000 640
  3. Inne wpływy fi nansowe - -
  II. Wydatki 2 253 8
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 2 227 -
  2. Odsetki 26 8
  3. Inne wydatki finansowe -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 747 632
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 954 -2 480
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 954 -2 480
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 175 2 655
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 1 129 175
  - o ograniczon ej możliwości dysponowania - -  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  8
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Dane Jednostki Dominującej
  Comperia.pl S.A. (Jednostka Dominująca, Spółka) powstała z przekształcenia Spółki Comperia.pl Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie Comperia.pl Spółki z o.o. w spółkę akcyjną
  nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupy z dnia 8 czerwca 2011 roku (akt
  notarialny Rep A n r 9827/2011).
  Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod
  numerem KRS 0000390656 w dniu 4 lipca 2011 roku. Spółka posiada numer NIP 9512209854 oraz symbol REGON
  140913752.
  Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie(kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorskiej 13.
  Czas trwania Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.
  Podstawo wym przedmiotem działalności jest pośrednictwo finansowe.
  NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
   Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu
   Karol Wilczko – Wiceprezes Zar ządu,
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie Spółki
   Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu nowej trzyletniej kadencji będzie trzyosobo wy od 9 sierpnia 2017
  roku, natomiast od 16 sierpnia 2017 roku będzie 4 osobowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w
  skład Zarządu z dniem 16 sierpnia 2017 roku Pana Grzegorza Długosza powierzając mu pełnienie funkcji
  Prezesa Zarządu;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  z dniem 31 sierpnia 2017 roku;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha
  Małek do pełnienia od dnia 1 września 2017 roku funkcji Członka Zarządu w ramach bieżącej kadencji
  rozpoczętej 9 sierpnia br.
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  • Statut S półki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  W dniu 12 stycznia 2018 roku Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem
  31 stycznia 2018 roku.
  NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI
  DOMINUJĄCEJ
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 23 czerwca 2017 roku członków Rady
  Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą si ę w dniu 26 czerwca 2017 roku.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  9
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania
  finansowego przedstawiał się następująco:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Mędrala - Członek Rady Nadzorczej,
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  W październiku 2017 roku z Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu w skł adzie:
   Krzysztof Mędrala - Przewodniczący Komitetu Audytu,
   Michał Piwowarczyk - Członek Komitetu Audytu
   Adam Jabłoński - Członek Komitetu Audytu
  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin komitetu audytu
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  NOTA 4. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  Dane jednostki zależnej
  Comperia Ub ezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona dnia 17 maja 2013 roku (akt
  notarialny Rep A nr 3273/2013).
  Została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
  m. ST. Warszawy w W arszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000465027 w dniu 7 czerwca 2013 roku. Spółka posiada numer NIP 5213649980 oraz symbol REGON
  140913752.
  Siedziba Jednostki Zależnej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), pr zy ulicy Konstruktorska 13.
  Jednostka zależna posiada oddział w Lublinie.
  Czas trwania Jednostki Zależnej jest nieoznaczony.
  Jednostka zależna prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz działalność w zakresie
  sprzedaży w formie lic encji aplikacji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową.
  Opis organizacji Grupy Kapitałowe j
  W skład Grupy Comperia.pl (Grupa) wchodzi Comperia.pl S.A. oraz Comperia Ubezpieczenia spółka z o.o.
  Comperia.pl S.A. jest porównywarką produktów finansowych. Comperia Ubezpieczenia (wobec, której podmiotem
  dominującym jest Comperia.pl S.A.) została założona w maju 2013 roku. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpiecze nia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  10
  prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz sprzedaży w formie licencji aplikac ji do
  zarządzania multiagencją ubezpieczeniową.
  Zasady rachunkowości w jednostce zależnej są zgodne z zasadami jednostki dominującej. Rok obrotowy jednostki
  zależnej jest taki sam jak w jednostce dominującej. Jednostka zależna została zawiązana przez jedn ostkę dominującą ,
  nie powstała wartość firmy. Przy konsolidacji stosuje się metodę pełną.
  Ilekroć w sprawozdaniu ujęto sformułowania „Grupa” lub „Jednostka” określa to Grupę Kapitałową Comperia.pl S.A


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  11
  NOTA 5. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANE GO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Comperia.pl S.A. zostało
  sporządzone wedle najlepszej wiedzy, wedłu g stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku, zgodnie z obowiązującymi
  zasadami r achunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla sytuację majątkową i finansową
  oraz wynik finansowy Grupy w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.
  NOTA 5. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało przygotowane zgodnie z:
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez
  Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości
  Finansowej („IFRIC”),
  • Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ).
  NOTA 5. 2. FORMAT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie f inansowe za lata obr otowe zakończone 31 grudnia 201 7,2016 roku zostało
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
  Europejską (MSSF).
  Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich
  prezentowanych latach obrotowych.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:
   Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
   Skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów,
   Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
   Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
   not objaśniających.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („zł”), a wszystkie wartości,
  o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”).
  Za sporządzenie niniejszego sprawozdania finansowego odpowiedzialny je st Zarząd Jednostki dominującej .
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki
  dominujące dnia 2 marca 201 8 roku.
  NOTA 5. 3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA
  PREZENTOWANEGO SKONSOLIDOW ANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.201 7 roku i obejmuje okres 12
  miesięcy.
  Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
  zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.201 6 roku.
  Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym
  sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pi eniężnych
  zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.201 6 roku do 31.12.201 6 roku.
  Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  12
  NOTA 5. 4. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało spor ządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Jednostki dominującej nie stwierdza na
  dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, k tóre wskazywałyby na
  zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  NOTA 5. 5. OŚWIADCZENI E O ZGODNOŚCI
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane prz ez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  NOTA 5. 6. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF OBOWIĄZUJĄCE PO RAZ PIERWSZY W
  SPRAWOZDANIACH ZA OKRESY ROCZNE ROZPOCZYNAJĄC E SIĘ od 1 STYCZNIA 201 7
  ROKU
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 zastosowano po raz pierwszy zmiany do
  następujących standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.:
  a) Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ” -Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
  Obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. Zmiany wprowadzają
  obowiązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej.
  b) Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od
  niezrealizowanych strat
  Zmiana wyjaśnia wymogi dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat
  związanych z instrumentami dłużnymi. Grupa jest zobligowana ująć aktywa z tytułu podatku odroczonego od
  niezrealizowanych strat, w sytuacji gdy są one rezultatem dyskontowania przepływów pieniężnych
  związanych z instrumentem dłużnym z zastosowaniem rynkowej stopy procentowej a także wówczas, gdy
  zami erza utrzymywać dane instrumenty dłużne do terminu wymagalności, a w momencie otrzymania kwoty
  nominalnej nie będzie obowiązku zapłaty podatków. Korzyści ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie z
  tytułu podatku odroczonego wynikają z możliwości uzyskania prz ez posiadacza ww. instrumentów przyszłych
  zysków (odwracając efekt dyskontowania) bez konieczności zapłaty podatków.
  Oczekuje się, że zmiany w MSR 7 oraz MSR 12 nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy .


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  13
  Opublikowane ale nie obowią zujące standardy i interpretacje, które nie zostały wcześniej zastosowane
  przez Grupę
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie wymienionych niżej a opublikowanych
  standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących standardów przed ich dat ą wejścia w życie:
  a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 zastępuje MSR 39. Większość wymogów
  MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w
  niezmienio nym kształcie. MSSF 9 wprowadza tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych:
  wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu dokonywanej na moment
  początkowego ujęcia. Wybór kategorii uzależniony będzie od przyjętego model u zarządzania instrumentami
  finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. MSSF 9
  wprowadza nowy model oczekiwanych strat kredytowych, w zakresie ustalania odpisów aktualizujących.
  MSSF 9 nakłada na jednostki obowiąze k prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian
  własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości
  godziwej przez wynik finansowy. W MSSF 9 dopasowano rachunkowość zabezpieczeń do zarządzania
  ryzykiem .
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2018 r. Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą
  wszystkich umów skutkujących przychodami. Nowy standard przewiduje ujmowanie przychodów w
  momencie transferu kontroli nad towarami lub usług na rzecz klienta, w wysokości ceny transakcyjnej.
  Wszelkie towary lu b usługi sprzedawane pakietach (które da się wyodrębnić w ramach pakietu) należy
  ujmować oddzielnie. Wszelkie upusty i rabaty należy alokować do poszczególnych elementów pakietu. Przy
  zmiennej wysokości przychodu, kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o ile istnieje duże
  prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku przeszacowania
  wartości. Koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem należy aktywować i
  rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  14
  d) MSSF 16 „Leasing”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16 w znaczącej części powtarza re gulacje z
  MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez leasingodawcę. MSSF 16 ustanawia zasady ujęcia,
  wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem
  przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. MSSF 16
  wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę, który zobowiązany będzie
  wykazać aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy,
  za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz amortyzację leasingowanego aktywa.
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe
  e) MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
  Obowiązu je dla okresów rocznych od 1 stycznia 2021 r.. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie
  będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  Zmiany nie zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską
  a) Zmiana do MSSF 9 dot. prawa wcześniejszej s płaty z negatywnym wynagrodzeniem obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Jednostki
  będą mogły wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z ne gatywnym
  wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody,
  jeżeli spełniony jest określony warunek - zamiast dokonywania wyceny według wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  b) Zmiany do MSSF 2: Kla syfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach. Obowiązuje dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.
  c) Roczne zmiany do MSSF 2014 - 2016, które zmieniają 3 standardy: MSSF 12 „Ujawnienia udziałów w innych
  jednostkach”, MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych”. Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące zakresu standard ów, ujmowania oraz
  wyceny, a także zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie
  miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 12 obowiązują dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2017 roku. Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują dla okresów rocznych od 1 stycznia 2018 roku.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  15
  d) Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017) –zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF
  (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozw iązywanie niezgodności i uściślenie
  słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),
  e) Zmiany do MSR 40: Reklasyfikacja nieruchomości inwestycyjnych. Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia
  2018 r. Zmiany precyzują wymogi związane z przeklasyfikowaniem do nieruchomości inwestycyjnych oraz z
  nieruchomości inwestycyjnych. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.
  f) Zmiany d o MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Obowiązuje dla
  okresów rocznych od 1 stycznia 2019 r. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu
  na sprawozdanie finansowe.
  g) KIMSF 22: Trans akcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe. Obowiązuje dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2018 r. Wyjaśnia zasady rachunkowości dotyczące transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje lub
  przekazuje zaliczki w walucie obcej. Zarząd ocenia, że za stosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.
  h) KIMSF 23: Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego. Obowiązują dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2019 r. Wyjaśnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewności
  związanej z ujęciem podatku dochodowego. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego
  wpływu na sprawozdanie finansowe.
  i) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwe storem a jego jednostkami
  stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami. Data obowiązywania nie została ustalona przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  NOTA 5. 7. Wcześniejsze zastosowanie:
  Standardy i interpretacje, które weszły w życie od dnia 1. 01.201 7 r. nie wpłynęły na zasady rachunkowości
  stosowane przez Spółkę.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  16
  NOTA 5. 8. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  NOTA 5.8.1. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  W prezentowanych okresach Grupa nie zmieniała zasad rachunkowości.
  NOTA 5.8.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Wartości niemater ialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Grupy
  korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych
  następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane
  według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
  ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji „Amortyzacja”.
  Do wartości niematerialnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość jest
  wyższa niż 3 500 złotych. W przypadku, gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 złotych,
  Jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.
  Do wartości niematerialnych przyjm uje się koszty zakończonych prac rozwojowych. Prace rozwojowe, wytworzone
  przez Grupę to budowa stron internetowych i programów komputerowych do ich obsługi stronach użyteczności oraz
  budowa integrującego systemu informatycznego.
  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności są testowane na utratę wartości na dzień
  bilansowy .
  Wartości niematerialne występujące w Grupie Kapitałowej oraz stawki amortyzacji:
  Oprogramowanie komputerowe od 2 lat do 5 lat,
  Prace rozwojowe od 2 lat do 5 lat .
  NOTA 5.8.3. ŚRODKI TRWAŁE
  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i
  przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o
  odpisy umorze niowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
  Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
  eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały ponies ione. Jeżeli jest
  jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
  ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim
  przypadku zwiększają one wart ość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie).
  W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w
  skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie
  były) a wartością bilansową tej pozycji.
  Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
  użyteczności, który kształtuje się następująco:
  Urządzenia techniczne i maszyny 5 lat
  W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3,5 tys. zł Jednostka dokonuje jednorazowego
  odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  17
  NOTA 5.8.4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
  Środki trwałe w budowie są wyce niane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą
  płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane
  do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
  NOTA 5.8.5. AKTYWA FINANSOWE
  Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:
   Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,
   Aktywa finansowe wyceniane w war tości godziwej przez wynik finansowy,
   Pożyczki i należności,
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
  pochodnymi, o określonych lub możliwych do określeni a płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które
  Jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
   wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   wyznaczone jako dostę pne do sprzedaży,
   spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
  użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymaga lności
  kwalifikowane są jako aktywa trwałe , jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający
  jeden z poniższych warunków:
  a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
  przeznaczone do obrotu, jeśli są:
   nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
   częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łąc znie i co do których istnieje
  prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,
   instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
  rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,
  b) został zgodnie z MSR 39 w yznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
  uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprz edaży. Zmiany
  wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  jako przychody (korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej).
  Jeżeli kontrakt za wiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
  zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie
  dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
  kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
  instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronion e.
  Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:
   taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny
  (niedopasowanie księgowe); lub
   aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość
  godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  18
   aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Pożyczki i należności to niezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do
  ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obr otowych, o ile termin
  ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie
  wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
  Pożyczki i należności wyc enia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej. Grupa może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej
  stopy byłby nieistotny dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
  zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech
  kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis
  z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się
  jako koszt.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są n a dzień dokonania transakcji. W momencie
  początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku
  składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty
  transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi
  składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprze daży instrumentu lub
  gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę
  trzecią.
  NOTA 5.8.6. UTRATA WARTOŚCI
  W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku
  możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się
  testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także
  w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy
  niezależnie od zaistnienia przesłanek.
  Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów
  (lub ośrodka wypracow ującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to
  wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu
  utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
  Niefin ansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości
  testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość
  odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.
  Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują
  przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów
  przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypraco wujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na
  najwyższym poziomie w Spółce ośrodkiem odpowiedzialności jest Grupa, z kolei ośrodki odpowiedzialności na
  najniższym poziomie w Jednostce są wybrane aktywa w ramach spółek.
  Utrata wartości aktywów fin ansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że
  składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych
  przesłanek (dowodów) zalicza się prze de wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę
  sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej
  niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego,
  utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  19
  Utrata wartości należności handlowych
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich z apłaty poprzez dokonanie odpisu
  aktualizującego. Grupa dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na
  tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie
  odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być
  przypisane do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu.
  NOTA 5.8.7. LEASING
  Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
  korzyści oraz ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są
  traktowane, jako leasing operacyjny.
  W przy padku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
  pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest
  ujmowany w aktywach, jako środek trwały według niższe j z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości
  bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone
  między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzysk anie stałej stopy odsetek
  od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.
  Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu
  ich ekonomicznej użyteczności.
  NOTA 5.8.8. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ
  Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która
  stanowi walutę funkcjonalną Grupy.
  Należności i zobowiązani a wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten
  dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu
  obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach
  obcych wycenia się po kursie obowiązują cym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są
  według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym
  powstają, z wyjątkiem:
   różnic kursowych stanowią cych koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w budowie
  przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje,
  jako korekty kosztów odsetkowych,
   różnic kursowych wynikających z transakcji pr zeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym
  ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
  Kursy walut przyjęte przez Grupę do wyceny bilansowej, zgodnie z tabelą NBP 25 1/A/NBP/201 7 i NBP
  252/A/NBP/201 6:
  29 grudnia 201 7 roku 30 grudnia 201 6 roku
  EUR 4,1709 4,4240
  USD 3,4813 4,1793


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  20
  NOTA 5.8.9. KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.
  Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłat y i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym
  ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
  W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w p ozycji akcji własnych.
  Grupa wycenia program motywacyjny oparty o opcje menedżerskie. Wycena programu obciąża koszty wynagrodzeń
  oraz pozycję kapitału z tytułu wyceny opcji menadżerskich w okresie nabywania uprawnień przez pracowników.
  Wartość godziwą pr zyznanych instrumentów kapitałowych na moment wyceny Grupa ustala stosując metodę wyceny
  spójną z ogólnie akceptowalnymi metodologiami wyceny instrumentów finansowych oraz uwzględniającą wszystkie
  założenia i czynniki , które zainteresowani dobrze poinform owania uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę ustalając
  cenę.
  NOTA 5.8.10. REZERWY
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze
  zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie te go obowiązku spowoduje
  konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego
  oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  NOTA 5.8.11. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczk i są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość
  otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i
  pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowa niu efektywnej
  stopy procentowej. Grupa może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania
  efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot przyszłych przepływów dla
  ustalenia efektywnej stopy.
  NOTA 5.8.12. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich
  różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich
  wartością bi lansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych
  różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej
  wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli
  wykorzystać ww. różnice i straty.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzi eń bilansowy i
  ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
  wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
  Aktywa z tytułu odroc zonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
  podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
  lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki poda tkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i
  uchwalone na dzień bilansowy.  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  21
  NOTA 5.8.13. UZNAWANIE PRZYCHODÓW
  Przychody ze sprzedaży usług
  Grupa działa na rynku reklamy internetowej branży finansowej. Grupa uzyskuje przychód głównie w wyniku reklamy
  efektywnościowej tzn . generowania tzw. leadów (lead: osoba, która wypełniła formularz kontaktowy celem
  skontaktowania się z instytucją finansową) oraz z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej.
  Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży usług można oszacować w wiarygodny s posób, przychody z transakcji
  ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Wynik transakcji można
  ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
   kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
   istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,
   stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób,
   koszty poniesione w związku z transakcją or az koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione
  w wiarygodny sposób.
  Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody
  z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jedno stka gospodarcza spodziewa się
  odzyskać.
  Dotacje
  Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełnia warunki
  związane z ich przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje do środków t rwałych i
  wartości niematerialnych i prawnych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jako pozostałe
  przychody w sposób systematyczny przez okres użytkowania składnika aktywów. Dotacje w pasywach dzielimy na
  długoterminowe i krótkoterminowe zgo dnie z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.
  Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej. Gdy
  należność traci na wartości, Grupa obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej
  oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej
  instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu odsetek.
  Przych ody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według pierwotnej efektywnej
  stopy procentowej.
  NOTA 5.8.14. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emerytur ę lub rentę.
  Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy
  lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w wysokości
  jednomiesięcznego wynagrodzen ia. Grupa uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych na bazie
  memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w grupie zobowiązań długo - lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe rezerwy ”.
  NOTA 5.8.15. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
  Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa
  zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji s przedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce
  prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w
  drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.
  NOTA 5.8.16. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  22
  a) możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone
  dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych
  zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub
  b) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu
  finans owym, ponieważ:
   nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
  ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub
   kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
  Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz
  których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej
  ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni p odlegają kontroli Jednostki.
  NOTA 5.8.17. SZACUNKI ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki dominującej
  pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych
  informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.
  Szacunki i osądy księgowe wynikają z dot ychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań
  odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne .
  Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu jednostki dominującej na temat
  bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi
  założenia podlegają weryfikac ji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany
  szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego,
  jak i okresów przyszłych.
  Oszacowania i założenia, które niosą z e sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.
  Odpisy aktualizujące wartość należności
  Zarząd określa z agrożenie spłaty należn ości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Jednostka dokonuje indywidualnej oceny
  ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustal a wartość koniecznego odpisu dla
  należności. Opisano to w nocie 5.9.6.
  Odpisy aktualizujące wartość prac rozwojowych i wartości niematerialne i prawne
  Zarząd jednostki dominującej dokonuje corocznie testy na utratę wartości przez wartości niematerialne i p rawne i na
  tej podstawie szacuje ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość netto wykazywaną na dzień bilansowy. Opisano to
  w nocie 5.9.6.
  Świadczenia emerytalne
  Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników okr eślanych metodami
  aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu rezerwy oraz
  kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych zawierają założenia dotyczące stóp dyskonta. Główne założenia
  dotyczące rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych ujawnione są w Nocie 5.9.14 . Wszelkie zmiany tych założeń
  wpływają na wartość księgową rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych.
  Okres amortyzowania aktywowanych kosztów prac rozwojowych
  Zarząd jednostki dominują cej określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla
  aktywowanych w pozycji wartości niematerialnych kwot poniesionych kosztów prac rozwojowych. Szacunek ten
  opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tyc h aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności
  powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z
  użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyz acyjnych
  i wartość księgowa netto aktywowanych kosztów prac rozwojowych.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  23
  Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
  Zarząd jednostki dominującej określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla
  poszczególnych rzeczo wych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej
  użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu
  użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użyt kowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W
  konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek
  podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub
  rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy pod atkowe, które obowiązywały prawnie lub
  faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Grupy.
  NOTA 6. INFORMACJA DOTYC ZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH I
  ISTOTNYCH KLIENTACH
  NOTA 6. 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
  Grupa prowadzi jednorodną działalność, Zarząd Jednostki dominującej nie wyodrębnia segmentów oceniając wyniki
  Grupy.
  NOTA 6. 2. INFORMACJE GEOGRA FICZNE
  Grupa działa na terenie Polski, wszystkie przychody ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym.
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  NOTA 7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.201 7 31.12.201 6
  a) środki trwałe, w tym: 75 142
  budynki i lokale 45 53
  urządzenia techniczne i maszyny 29 87
  Inne środki trwałe 1 2
  b) środki trwałe w budowie - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 75 142
  Na dzień 31.12.201 7 r. Grupa nie posiadała umów zobowiązujących ją do zakupu rzeczow ych aktywów trwałych.
  Wszystkie środki trwałe są własnością Grupy , żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej
  umowy, w tym umowy leasingu .


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  24
  NOTA 8. ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  Stan na 31.12.201 7
  ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH Budynki i lokale Maszyny i urządzenia techniczne
  Inne środki trwałe Razem
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 76 471 5 552
  zwiększenia - - - -
  zmniejszenia - - - -
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałyc h na koniec okresu 76 471 5 552
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -23 -384 -3 -410
  amortyzacja za okres -7 -59 -1 -67
  zwiększenia -7 -59 -1 -67
  amortyzacja okresu bieżącego -7 -59 -1 -67
  zmniejszenia
  Skumulowana amortyzac ja na koniec okresu -30 -443 -4 -477
  Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - -
  Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - -
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 46 28 1 75
  Stan na 31.12.2 01 6
  ZMI ANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH Budynki i lokale Maszyny i urządzenia techniczne
  Inne środki trwałe Razem
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu zwiększenia
  76 381 5 462
  - 90 - 90
  zmniejszenia - - - -
  Wartoś ć brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 76 471 5 552
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -16 -242 -2 -260
  amortyzacja za okres -7 -142 -1 -150
  zwiększenia -7 -142 -1 -150
  amortyzacja okresu bieżącego -7 -142 -1 -150
  zmniejszenia - - -
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -23 -384 -3 -410
  Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - -
  Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - -
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okr esu 53 87 2 142  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  25
  NOTA 9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Wartość firmy - -
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu - -
  Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 758 7 504
  Prace rozwojowe oraz inne wartości niematerialne 4 371 5 893
  Wartości n iematerialne w toku wytwarzania -
  Razem 10 129 13 397
  Na dzień 31 .12.201 7 roku Grupa jako inne wartości niematerialne wykazuje nabyte licencje oraz prace rozwojowe.
  Prace rozwojowe, aktywowane w pozycji wartości niematerialnych dotyczą aktywowanych kos ztów budowy stron
  internetowych i programów komputerowych zapewniających pożądane na tych stronach użyteczności oraz kosztów
  budowy integrującego systemu informatycznego.
  Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy, żadne nie są używane na podsta wie najmu, dzierżawy lub
  innej umowy, w tym umowy leasingu.
  Grupa nie dokonywała zabezpieczeń na wartościach niematerialnych.
  Na dzień 31.12.201 7 roku Grupa nie posiadała zawartych umów zobowiązujących ją do zakupu wartości
  niematerialnych.
  Grupa analizu je użyteczność posiadanych wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzonych prac
  rozwojowych, w szczególności w kierunku generowania przychodów. W bieżącym roku nie podjęto decyzji o odpisach
  aktualizujących. W ubiegłym roku w wyniku tych analiz podję to decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących w
  łącznej kwocie 3 115 tys. zł.
  Grupa posiada wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności, dla których
  dokonuje corocznego testu na utratę wartości. W bieżącym roku nie r ozpoznano konieczności dokonania odpisu na te
  wartości niematerialne.
  NOTA 10. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
  Stan na 31.12.2017
  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH Prace rozwojowe,
  Inne wartości niematerialne i prawne
  Pozostałe wartości niematerialne razem
  Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 16 650 13 318 29 968
  zwiększenia 782 - 782
  nabycie/wytworzenie we własnym zakresie 782 - 782
  inne - - -
  zmniejszenia - - -
  Wartość brutto wartości niematerialny ch na koniec okresu 17 432 13 318 30 750
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -9 146 -4 957 -14 103
  amortyzacja za okres -2 5 41 -1 717 -4 258
  zwiększenia -2 541 -1 717 -4 258
  amortyzacja okresu bieżącego -2 541 -1 717 -4 258
  Korekta um orzenia 13 195 208
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -11 674 -6 479 -18 153
  odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - -2 468 -2 468
  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -2 468 -2 468
  Wartość netto wartości niemater ialnych na koniec okresu 5 758 4 371 10 129  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  26
  NOTA 11. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE
  UJEMNYMIRÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane ujemnymi różnicami przejściowymi
  Bilans na Wpływ na wyn ik za okres kończący się
  31.12.201 7 31.12.201 6 31.12.201 7 31.12.201 6
  Z tytułu:
  Rezerw na koszty wynagrodzeń i pochodne (w tym: premie, nagrody jubileuszowe,) 6 34 -28 24
  Rezerwy na niewykorzystane urlopy - - - -16
  Odsetki naliczone od pożyczek - - - -
  Rezerwa na badanie sprawozdania - - - -
  Różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych - - - -
  Pozostałe 569 625 -56 220
  Razem 575 659 -84 228
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 575 659 -84 228
  NOTA 12. NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG
  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAWI USŁUG 31.12.201 7 31.12.201 6
  Należności z tytułu dostaw i usług netto , w tym: 4 243 2 798
  - należności dochodzone na drodze sądowej - -
  terminowe 2 833 2 027
  przeterminowane 1 591 974
  do 6 miesięcy 1 320 895
  od 6 do 12 miesięcy 162 56
  powyżej 12 miesięcy 109 23
  Należności z tytułu dostaw i usług brutto, razem 4 424 3 001
  Odpisy aktualizujące wartość należności 181 203
  Należności z tytułu dostaw i usług razem 4 243 2 798
  Należności są w walucie PLN.
  ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI 2017 2016
  Odpisy aktualizujące wartość należności na BO 203 131
  zmni ejszenie - rozwiązanie z tytułu zapłaty -22 -
  zmniejszenie - wykorzystanie - -131
  zwiększenie utworzenie odpisu - 203
  Odpisy aktualizujące wartość należności na BZ 181 203  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  27
  NOTA 13. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE
  NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE 31.12.201 7 31.12.201 6
  Należnoś ci pozostałe, w tym: 16 49
  - należności dochodzone na drodze sądowej - -
  Należności publiczno -prawne, bez podatku bieżącego 4 38
  Dotacje -
  Należności pozostałe (w tym zaliczki na środki trwałe, zapasy, dostawy) 12 11
  Należności pozostałe brutt o, razem 16 49
  Odpisy aktualizujące wartość należności - -
  Należności pozostałe netto, razem 16 49
  - w tym od jednostek powiązanych - -
  NOTA 14. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Środki pieniężne w kasie i na rachu nkach 1 129 175
  Inne środki pieniężne (lokaty krótkoterminowe) - -
  Środki pieniężne w drodze - -
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 129 175
  W tym środki pienię żne w innych walutach - -
  NOTA 15. POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
  31.1 2.201 7 31.12.201 6
  Poniesione koszty dotyczące przyszłych emisji - -
  Koszty usług obcych 15 55
  Wydatki na prace rozwojowe - 154
  VAT do rozliczenia w następnych okresach 34 44
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 234
  Krótkoterminowe pozostałe aktywa, razem 49 487
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe dotyczą kosztów rozliczanych w czasie
  NOTA 16. AKTYWA KLASYFIKOWANE, JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  W okresie bieżącym oraz w okresie porównywalnym Grupa nie rozpoznała aktywów przeznaczonych do zbycia lub
  związanych z działal nością zaniechaną.


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  28
  NOTA 17. STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
  Stan na 31.12.2017
  Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowani a akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Seria A imienne co do głosu - 2 głosy na akcję - 685 717 68 571,70 wkład pieniężny
  Seria A na okaziciela - - 404 703 40 470,30 wkład pieniężny
  Seria B na okaziciela - - 124 080 12 408,00 wkład pieniężny
  Seria C na okaziciela - - 121 450 12 145,00 wkład pieniężny
  Seria D na okaziciela - - 26 041 2 604,10 wkład pieniężny
  Seria E na okaziciela - - 220 900 22 090,00 wkład pieniężny
  Seria F na okaziciela - - 575 000 57 500,00 wkład pieniężny
  Liczba akcji razem 2 157 891
  Kapitał zakładowy razem 215 789,10
  Wartość nominalna jednej akcji w zł 0,10
  Stan na 31.12.2016
  Seria/emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowania akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Seria A imienne co do głosu - 2 głosy na akcję - 685 717 68 571,70 wkład pieniężny
  Seria A na okaziciela - - 404 703 40 470,30 wkład pieniężny
  Seria B na okaziciela - - 124 080 12 408,00 wkład pieniężny
  Seria C na okaziciela - - 121 450 12 145,00 wkład pieniężny
  Seria D na okaziciela - - 26 041 2 604,10 wkład pieniężny
  Seria E na okaziciela - - 220 900 22 090,00 wkład pieniężny
  Seria F na okaziciela - - 575 000 57 500,00 wkład pieniężny
  Liczba akcji razem 2 157 891
  Kapitał zakładowy razem 215 789,10
  Wartość nominalna jednej akcji w zł 0,10  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  NOTA 18. STRUKTURA AKCJONARIATU
  Stan na 31.12.201 7
  Ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Wartość nominalna wszystkich akcji w tys. zł.
  Udział w kapitale podstawowym
  Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Liczba akcji uprzywilejowanych
  Wartość nominalna akcji uprzywilejowanych w tys. zł.
  Lp. Akcjonariusz Łączna ilość akcji Rodzaj akcji
  1. Talnet Holding Limited 352 239 imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela 697 239 35 16,32% 24,52% 345 000 35
  2. TFI Investors 270 403 zwykłe na okaziciela 270 403 27 12,53% 9,51% - -
  3. Marek Dojnow 209 861 imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela 414 292 21 9,73% 14,57% 204 431 20
  4. Adam Jabłoński 141 941 imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela 278 227 14 6,58% 9,78% 136 286 14
  5. Bartosz Michałek 192 334 zwykłe na okaziciela 192 334 19 8,91% 6,76% - -
  6. Karol Wilczko 183 831 zwykłe na okaziciela 183 831 18 8,52% 6,46% - -
  7. Pozostali 807 282 zwykłe na okaziciela 807 282 81 37,41% 28,39% - -
  Razem 2 157 891 2 843 608 216 100,00% 100,00% 685 717 69


  Grupa Kapitałowa Comperia .pl
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  Dnia 29 listopada 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, że panowie Marek Dojnow oraz Adam Jabłoński zawarli porozumienie i w tym samym dniu ogłosili wezwanie na
  do 1.184.26 2 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) sztuk akcji Spółki . Wezwanie zostało rozliczone do dnia 19 stycznia 2018 roku. W
  okresie po dacie bilansowej do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka otrzymała szere g zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Wedle najlepszej
  wiedzy Spółki, uwzględniając wyżej wspomniane zawiadomienia struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego s prawozdania finansowego przedstawia się jak
  w poniższej tab eli.
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN) Liczba głosów na walnym zgromadzeniu % udział głosów na walnym zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 352 239 16,32% 35 223,90 697 239 24,52%
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,7 0%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  TFI Investors 270 403 12,53% 27 040,30 270 403 9,51%
  Quercus TFI S.A. 190 400 8,82% 19 040,00 190 400 6,70%
  Bartosz Michałek 92 188 4,27% 9 218,80 92 188 3,24%
  Karol Wilczko 100 631 4,66% 10 063 ,10 100 631 3,54%
  Pozostali 654 986 30,35% 65 498,60 654 986 23,03%
  SUMA 2 157 891 100,00% 215 789,10 2 843 608 100,00%
  W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu w dniu 27 lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach public znych) pomiędzy kilkoma
  mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, powodującego uzyskanie przez n ich łącznie 12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uzyskanie przez nich łącznie 9,66% ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o czym szerzej napisano w raporcie 19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  31
  NOTA 19. POZOSTAŁE KAPITAŁY
  POZOSTAŁE KAPITAŁ Y (zapasowy i rezerwowy) 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zyski lat ubiegłych -8 469 547
  Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną 25 184 25 184
  Koszty emisji akcji - -
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 197 197
  Pozostałe kapitały, razem 16 912 25 928
  NOTA 20. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA
  DODATNIMI RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI
  Bilans na Wpływ na wynik za okres kończący się
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Z tytułu:
  różnicy przejściowej wynikającej z rozliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą mieszaną - -
  Różnica w wartości netto środków trwałych i WNIP dotowanych 28 74 46 318
  Różnica w wartości netto wartości niematerialnych i prawnych (zw. z zakupem Telepolis) 346 469 123 541
  Różnicy wynikającej z nalic zenia % od pożyczki 26 - -26 -
  Różnicy wynikającej z pozostałych rezerw na przychody 103 - -103 -
  Razem 503 543 40 859
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch odowego 503 543 40 859
  W Grupie nie występują rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane dodatnimi różnicami
  przejściowymi, które nie zostały utworzone.
  NOTA 21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  W listopadzie 2017 r Jednostka dominują ca zaciągnęła w ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kredyt
  nieodnawialny w wysokości 1.500 tys. zł na finasowanie bieżącej działalności przy czym w pierwszej kolejności na
  refinansowanie 3 kredytów obrotowych zaciągniętych w ING Spłata kredytu następu je w równych ratach począwszy
  15.12.2017 r. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 14.11.2019 roku . Oprocentowanie kredytu (zmienne) wynosi
  WIBOR 3M + marża banku. Część długoterminowa tytułem tego zobowiązania wynosi 688 tys. zł
  W listopadzie 2017 r Jednostka dominująca zaciągnęła w ALIOR Bank kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 500
  tys. zł na finasowanie bieżącej działalności. Termin spłaty przypada na 15 października 2018 roku. Oprocentowanie
  kredytu (zmienne) wynosi WIBOR 3M + marża banku.
  Zabezpi eczeniem obu kredytów jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 900 tysięcy
  złotych na kredyt nieodnawialny, gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 300 tysięcy
  złotych na kredyt w rachunku bieżącym, niepo twierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 1 milion
  złotych, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Alior Bank S.A.
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  32
  NOTA 22. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁU G 31.12.201 7 31.12.201 6
  terminowe 1 541 963
  przeterminowane 1 817 740
  do 6 miesięcy 1 797 640
  od 6 do 12 miesięcy - 47
  powyżej 12 miesięcy 20 53
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, razem 3 358 1 703
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30 -60 dniowych.
  Zobowiązania są w Walucie PLN.
  NOTA 23. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowiązania publiczno – prawne, z wy łączeniem podatku dochodowego 221 200
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 287 262
  Inne 1 5
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , razem 509 467
  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA NIEFINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE – STRUKTURA WIEKOWA 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 867 1 703
  a) terminowe 2 050 963
  - wobec jednostek powiązanych: - -
  - wobec jednostek pozostałych: 2 050 963
  - do 1 miesiąca 2 050 963
  - powyżej 1 do 3 miesięcy - -
  - powyżej 3 do 6 miesięcy - -
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - -
  b) przeterminowane 1 817 740
  - wobec jednostek powiązanych: - -
  - wobec jednostek pozostałych: 1 817 740
  - do 6 miesięcy 1 797 640
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - 47
  - powyżej roku 20 53
  NOTA 24. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI, JAKO
  PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  W okresie bieżącym oraz w okresach porównywalnych Grupa nie rozpoznawała zobowiązań związanych z aktywami
  przeznaczonymi do zbycia lub związanych z działalnością zaniechaną.
  Inne zobowiązania warunkowe nie wystąpiły w każdym z prezentowanych okresów.
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  33
  NOTA 25. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW, DOTACJE
  31.12.201 7 31.12 .201 6
  Przychody przyszłych okresów długoterminowe , w tym: 575 1 372
  Dotacje 575 1 372
  Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe, w tym: 649 596
  Dotacje 649 596
  Dotacje, razem: 1 224 1 968
  W pozycji Grupa wykazuje dotacje w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z okresem w jakim będą
  wykazywane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe przychody.
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  NOTA 26. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6 (ST RUKTURA RZECZOWA/ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
  Przychody ze sprzedaży usług 22 380 16 368
  w tym: od jednostek powiązanych - -
  Pozostałe przychody 851 1 183
  w tym: od jednostek powiązanych - -
  Przychody sprzedaży, razem 23 231 17 552
  w tym: od jednostek powiązanych - -
  Grupa uzyskuje przychody przede wszystkim z reklamy efektywnościowej i oraz sprzedaży powierzchni reklamowej na
  stronach internetowych Grupy, będących narzędziami pozwalającymi na porównywanie różnych produktów
  finansowyc h.  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  34
  NOTA 27. SEGMENTY OPERACYJNE
  Działalność Grupy jest jednorodna. Zarząd nie analizuje wyników działalności na poziomie większej liczby segmentów.
  Stan na 31.12.201 7
  Segment operacyjny Finansowa działalność usługowa Razem segmenty
  Sprawozdanie z sytuacj i finansowej
  Aktywa segmentu 16 216 16 216
  Aktywa ogółem 16 216 16 216
  Pasywa segmentu 16 216 16 216
  Pasywa ogółem 16 216 16 216
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 628 628
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne ogółe m 628 628
  Amortyzacja segmentu 4 325 4 325
  Amortyzacja ogółem 4 325 4 325
  Stan na 31.12.201 6
  Segment operacyjny Finansowa działalność usługowa Razem segmenty
  Sprawozdanie z sytuacj i finansowej
  Aktywa segmentu 17 806 17 806
  Aktywa ogółe m 17 806 17 806
  Pasywa segmentu 17 806 17 806
  Pasywa ogółem 17 806 17 806
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 2 557 2 557
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne ogółem 2 557 2 557
  Amortyzacja segmentu 4 738 4 738
  Am ortyzacja ogółem 4 738 4 738
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  35
  NOTA 28. POZOSTAŁE PRZYCHODY
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Przychody z tytułu dotacji 745 745
  Przychody z tytułu rozliczenia sprzedaży mieszanej (sprzedaż opodatkowana VAT i zwolniona)
  Inne 106 438
  Pozostał e przychody, razem 851 1 183
  Jako przychody z działalności podstawowej, z tytułu dotacji Grupa ujmuje odpisy z tytułu rozliczenia okresowego
  dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych i wytworzenie wartości niematerialnej w okresie amortyzacji środków
  trwałych.
  NOTA 29. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  NOTA 29. 1. KOSZTY AMORTYZACJI
  KOSZTY AMORTYZACJI 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 67 150
  Amortyzacja wartości niematerialnych 4 258 4 588
  Koszty amortyzacji, razem 4 325 4 738
  NOTA 29. 2. KOSZTY USŁUG OBCYCH
  KOSZTY USŁUG OBCYCH 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  usługi marketingowe 11 307 8 801
  usługi najmu 653 520
  usługi informatyczne 127 129
  pozostałe usługi 4 417 3 397
  Koszty usług obcych, razem 16 504 12 847
  Pozostałe usługi zawierają koszty bonusów kampanii Comperia Bonus.  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  36
  NOTA 29. 3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Przeciętne zatrudnienie (w osobach)
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Pracownicy fizyczni - -
  Pracownicy umysłowi 54 82
  Razem 54 82
  NOTA 29. 4. PODATKI I OPŁATY
  Podatki i op łaty 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Koszty związane z rozliczeniem VAT od sprzedaży mieszanej 138 127
  Pozostałe koszty 204 105
  Podatki i opłaty, razem 342 232
  NOTA 29. 5. POZOSTAŁE KOSZTY
  POZOSTAŁE KOSZTY 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne oraz prace rozwojowe - 3 115
  W tym odpis na 100% i likwidacja - 647
  Odpis na 50% - 2468
  Odpis wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania - 391
  Odpisy aktualizujące należności - 148
  Poz ostałe 326 728
  Pozostałe koszty razem 326 4 382
  NOTA 30. PRZYCHODY FINANSOWE
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Przychody z tytułu odsetek 6 7
  Inne 1 4 Różnice kursowe - 6
  Przychody finansowe, razem 7 17
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  37
  NOTA 31. KOSZTY FINANSOWE
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Koszty z tytułu odsetek bankowych i od pożyczek zaciągniętych 8 8
  Odsetki pozostałe 18 1
  Inne koszty finansowe 56 6
  Koszty finansowe, razem 82 15
  NOTA 32. OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO PODATKIEM DOCHODOWYM
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.20 16- 31.12.201 6
  Bieżący podatek dochodowy - -
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego - -
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych - -
  Odroczony podatek dochodowy 102 -975
  Związany z powstaniem i odwróceniem różnic przejśc iowych i korekt konsolidacyjnych 102 -975
  Razem obciążenie podatkowe wykazane w wyniku finansowym, z tego: 102 -975
  Przypadający na działalność kontynuowaną 102 -975
  NOTA 33. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 275 -9 836
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej - -
  Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem -3 275 -9 836
  Podatek według ustawowej stawki podatkowej ob owiązującej w Polsce, wynoszącej 19% - -
  Nieujęte straty podatkowe - -
  Trwałe różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym - -
  Podatek według efektywnej stawki podatkowej - -
  Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie - -
  Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej - -
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  38
  DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTA 34. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypa dającego
  na zwykłych akcjonariuszy Jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych
  występujących w ciągu okresu.
  WYLICZENIE ZYSKU ROZWODNIONEGO 1.01.201 7 - 31.12.201 7 1.01.201 6 - 31.12.201 6
  Wynik netto z działaln ości kontynuowanej -3 377 -8 862
  Wynik netto na działalności zaniechanej - -
  Wynik netto, razem -3 377 -8 862
  Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe - -
  Wynik netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję -3 377 -8 862
  LICZBA AKCJI 1.01.201 7 - 31.12.201 7 1.01.201 6 - 31.12.201 6
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 2 157 891 2 157 891
  Wpływ rozwodnienia:
  Opcje na akcje - -
  Umarzalne akcje uprzywilejowane - -
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 2 157 891 2 157 891
  WYLICZENIE ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ 1.01.201 7 - 31.12.201 7 1.01.201 6 - 31.12.201 6
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -1,56 -4,11
  Rozwodniony zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -1,56 -4,11
  NOTA 35. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  Działalność zaniechana w bieżącym oraz poprzednich okresach sprawozdawczych nie wystąpiła.
  NOTA 36. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Skonsolidowane sprawozdanie z prze pływów pieniężnych za lata 201 7-201 6 zostało sporządzone metodą pośrednią.
  NOTA 37. CEL I ZASADY ZAR ZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu
  dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe oraz umowy leasingu, pożyczki i kredyty bankowe któr e
  powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła obrotu instrumentami finansowymi.  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  39
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
  związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje i uzgadnia
  zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Jednostka
  monitoruje również ryzyko ce n rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.
  NOTA 38. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
  Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stó p procentowych nie jest istotne . Dostępne formy finansowania
  działalności są oparte o zmienną stopę p rocentową bazującą na stawce WIBOR. Oprocentowanie instrumentów
  finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Grupa na bieżąco
  monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośred ni wpływ na rynek stóp
  procentowych w kraju. W związku z powyższym nie dokonywano analizy wrażliwości wyniku finansowego brutto oraz
  kapitału własnego na zmiany stóp procentowych.
  NOTA 39. RYZYKO WALUTOWE
  Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym w walu cie polskiej, dlatego nie jest w istotny sposób narażona
  na ryzyko kursowe. Większość należności i zobowiązań denominowana jest w walucie krajowej. Grupa nie stosuje
  pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
  NOTA 40. RYZYKO KREDYTOWE
  Gru pa stara się zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki
  bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W
  odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe
  powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna wartość ekspozycji na to
  ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
  W G rupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
  NOTA 41. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ
  Zarząd Grupy na bieżąco monitorują ryzyko braku funduszy. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy
  ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystan ie z różnych źródeł finansowania.  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  40
  NOTA 42. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Wartość bilansowa i wartość godziwa klas instrumentów finansowych.
  Kategoria zgodnie z MSR 39
  Wartość bilansowa Wartość godziwa
  31.12.201 7 31.12.201 6 31.12.201 7 31.12.201 6
  Aktywa finansowe
  Należności z tytułu dostaw i usług PiN 4 243 2 798 4 243 2 798
  Należności pozostałe PiN 16 49 16 49
  Należność z tytułu podatku dochodowego PiN - 99 - 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty DDS 1 129 175 1 129 175
  Zobowiązania finansowe
  Kre dyty bankowe i pożyczki zaciągnięte PZFwgZK 1 414 640 1 414 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PZFwgZK 3 358 1 703 3 358 1 703
  Zobowiązania pozostałe PZFwgZK 509 467 509 467
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego PZFwgZK - - - -
  Użyte skróty: WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, PiN – Pożyczki i należności, PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Wa rtość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 31 grudnia 201 7 roku ora z 31 grudnia
  201 6 roku, nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z
  następujących powodów :
   w odniesieni u do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
   instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.
  Grupa dokonuje wyceny wartości godziwej posługując się następującą hierarchią:
   ceny notowane (nieskorygow ane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
   dane wejściowe inne, niż notowane ceny poziomu 1, które są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do
  zaobserwowania. Jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony okres życia, dan e wejściowe
  muszą być możliwe do zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.
   dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania. Zastosowane
  założenia muszą odzwierciedlać te, które byłyby zastosowane przez u czestników rynku, włączając ryzyko.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku Grupa nie posiadała instrumentów finansowych
  wycenionych w wartości godziwej.
  Ze względu na brak istotności aktywów i zobowiązań finansowych w walutach obcych nie zostanie przedstawiona
  szczegółowa struktura walutowa instrumentów finansowych.
  NOTA 43. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
  Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
  wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działaln ość operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej
  akcjonariuszy.
  Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
  W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  41
  akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończ onym dnia 31 grudnia
  201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w
  tym obszarze.
  NOTA 44. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
  Poniższa tabela przedstawia poniesione oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego
  nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę
  środ owiska naturalnego.
  Poniesione nakłady inwestycyjne 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  - w tym na ochronę środowiska
  Nakłady na wartości niematerialne i prawne 628 2 467
  Nakłady na środki trwałe - 90
  Razem inwestycje w niefinansowe aktyw a trwałe 628 2 557
  Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe - -
  Razem nakłady inwestycyjne 628 2 557
  Planowane nakłady inwestycyjne (zgodnie z budżetem) 201 8
  - w tym na ochronę środowiska -
  Nakłady na wartości niematerialne i prawne 3 813
  Nakłady na środki trwałe
  Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe 3 813
  Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe -
  Razem nakłady inwestycyjne 3 813
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  42
  NOTA 45. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  31.12.201 7 Wobec jednostki dominującej
  Wobec jednostek zależnych
  Wobec jednostek współzależnych
  Wobec kluczowego kierownictwa
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych
  Zakup towarów - - - - -
  Sprzedaż towarów - - - - -
  Zakup usług 559 300 - 1 103 -
  Sprzedaż usług 300 559 - - -
  Należności z wyjątkiem pożyczek - 360 - 1 -
  Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek 360 - - 131 -
  Pożyczki udzielone - 3 137 - - -
  Pożyczki otrzymane 3 137 - - - -
  Przychody finansowe - odsetki - 110 - - -
  Koszty finansowe - odsetki 110 - - - -
  Otrzymane poręczenia - koszty finansowe - - - - -
  Udzielone poręczenia – przychody finansowe - - - - -
  31.12.201 6 Wobec jednostki dominującej
  Wobec jednostek zależnych
  Wobec jednostek współzależnych
  Wobec kluczowego kierownictwa
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych
  Zakup towarów - - - - -
  Sprzedaż towarów - - - - -
  Zakup usług 1 377 1 320 - 752 -
  Sprzedaż usług 1 320 1 377 - - -
  Należności z wyjątkiem pożyczek - 42 - 1 -
  Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek 42 - - 37 -
  Pożyczki udzielone - 1 575 - - -
  Pożyczki otrzymane 1 575 - - - -
  Przychody finansowe - odsetki - 27 - - -
  Koszty finansowe - odsetki 27 - - - -
  Otrzymane poręczenia - koszty finansowe - - - - -
  Udzielone poręczenia – przychody finansowe - - - - -
  Transakcje zawierane były na warunkach rynkowych.
  Transakcje z podmiota mi powiązanymi w procesie konsolidacji zostały wyłączone.
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  43
  NOTA 46. WYNAGRODZENIE KLUCZOWEGO KIEROWNICTWA
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
  wypłacone:
  WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU 1.01 .201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Wynagrodzenia zasadnicze - -
  Wynagrodzenia z tytułu udziału w organach 74 35
  Razem 74 35
  Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia za pełnioną funkcję w latach objętych niniejszym sprawozdaniem
  finansowym.
  NOTA 47. WYNA GRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
  7 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła, na podstawie § 28 ust. 7 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie
  wyboru B -think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Michała 43, 61 -119 Poznań) („Audytor”), wpisaną na
  list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
  Rewidentów, pod numerem 4063 do:
  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r;
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finan sowego Grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r.
  • badania jednostkowego rocznego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2017;
  • badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
  Stosowne umowy z Audytorem zostały zawarte w dni u 11 września 2017 r.
  Informacje o wynagrodzeniu Audytora przedstawia tabela poniżej.
  2017 2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 15 15
  Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego jednost kowego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  S S
  NOTA 48. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU
  Grupa nie posiada zabezpieczeń ustanowionych na jej majątku.
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  44
  NOTA 49. POZYCJE POZABILANSOWE
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Należności warunkowe 1 200 125
  Od jednostek powiązanych, w tym: - -
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń -
  Od pozostałych jednostek, w tym: - -
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 200 125
  Zobowiązania warunkowe - -
  Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu - -
  - udzielonych gwarancji i poręczeń - -
  Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu - -
  - zabezpieczeń z tytułu zobowiązań - -
  - udzielonych gwarancji i poręczeń - -
  Inne - -
  Pozycje pozabilansowe, razem 1 200 125
  NOTA 50. ISTOTNE SPRAWY SPORNE PRZECIWKO SPÓŁCE
  Na dzień 31 grudni a 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku nie toczyły się istotne sprawy sporne przeciwko Grupie.
  NOTA 51. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ
  Po dacie bilansowe j nie wystąpiły żadnej istotne zdarzenia.
  NOTA 52. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIA STRATY
  Zarząd proponuje pozostawić stratę z bieżącego okresu do rozliczenia w latach następnych
  NOTA 53. INNE
  Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
  NOTA 54. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZ ENIACH DOTYCZACYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH
  W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
  W wyniku finansowym bieżącego roku został ujęty VAT od faktur z 2016 roku od kontrahenta który nie był
  podatnikiem czynnym, oraz ujęto koszty od faktury wystawionej w stycz niu 2017 roku , a dotyczącej usług
  świadczonych w grudniu 2016 roku o wartości 64,1 tys. zł
  GK COMPERIA.PL S.A
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  45
  PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU GRUPY
  _________________________
  Grzegorz Długosz
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fi ecek
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  ______________________________
  Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg
  Rachunkowych Spółki
  Daniela Kanigowska
  Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o.
  Warszawa, 02 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA .PL
  ZA 201 7 ROK
  2 marca 201 8 roku
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  2
  SPIS TREŚCI
  1. INFORMACJE PODSTAWOW E ................................ ................................ ............. 6
  1.1. Struktura Grupy Comperia.pl ................................ ................................ ...... 6
  1.2. Jednostka dominująca Comperia.pl S.A. ................................ ....................... 6
  1.2.1. Charakterystyka działalności ................................ ................................ . 6
  1.2.2. Kapitał akcyjny ................................ ................................ ................... 7
  1.2.3. Akcje własne ................................ ................................ ...................... 8
  1.3. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................................ ............................... 8
  1.3.1. Charakterystyka działalności ................................ ................................ . 8
  1.3.2. Kapitał zakładowy ................................ ................................ ............... 8
  1.3.3. Udziały własne ................................ ................................ .................... 8
  2. PODSTAWOWE DANE I WS KAŹNIKI FINANSOWE OR AZ OMÓWIENIE SYTUACJ I
  FINANSOWEJ GRUPY KAP ITAŁOWEJ ................................ ................................ ......... 9
  2.1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ........... 9
  2.2. Analiza wyników finansowych ................................ ................................ .... 10
  2.2.1. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ...... 10
  2.2.2. Koszty ................................ ................................ .............................. 12
  2.2.3. Analiza wskaźnikowa ................................ ................................ .......... 13
  2.2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników ................................ ................................ ....................... 14
  2.3. Rynki zbytu, dostawcy i odbiorcy usług ................................ ....................... 14
  2.4. Wskaźniki niefinansowe ................................ ................................ ........... 14
  2.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy (w tym o nietypowym
  charak terze), jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do
  dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................. 15
  2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności
  emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku
  obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w
  raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego
  wypracowanej ................................ ................................ ................................ ... 16
  2.7. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju ............ 17
  2.8. Realizowane projekty inwestycyjne ................................ ............................. 17
  2.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym ................................ ............................. 17  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  3
  2.9.1. Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ... 17
  2.9.2. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ............... 18
  2.9.3. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ .............. 18
  2.9.4. Ryzyko związane z płynnością ................................ .............................. 18
  2.10. Wypłacone dywidendy ................................ ................................ ............... 18
  3. OPIS ISTOTNYCH CZYNN IKÓW RYZYKA I ZAGROŻ EŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM
  STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY ................................ ............................ 19
  3.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną ................................ 19
  3.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym ................................ .... 19
  3.3. Ryzyko związane z koniunkturą na rynk u ubezpieczeń ................................ .. 20
  3.4. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej ............................. 20
  3.5. Ryzyko związane z konkurencją ................................ ................................ . 20
  3.6. Ryzyko technologiczne (po stronie towarzystw ubezpieczeniowych) ................ 21
  3.7. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów pr awa
  podatkowego ................................ ................................ ................................ .... 21
  3.8. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjonowania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach interne towych ................................ .............. 22
  3.9. Ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu .................. 23
  3.10. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej ............................ 23
  3.11. Ryzyko związane z sezonowością przychodów ................................ .............. 23
  3.12. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów i dostawców .............................. 24
  3.13. Ryzyko niepowodzenia realizacji strategi i rozwoju Grupy ............................... 24
  3.14. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności ................................ ........... 25
  3.15. Ryzyko związane z umowami kredytowymi ................................ .................. 25
  3.16. Ryzyko związane z prowadzeniem prac rozwojowych ................................ .... 25
  3.17. Ryzyko związane z dotacjami z UE ................................ .............................. 26
  4. OŚWIADCZENIE O STOSO WANIU ZASAD ŁADU KOR PORACYJNEGO ...................... 27
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
  oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny ............................... 27
  4.2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w zakresie, w
  jakim emitent odstąpił od tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn teg o
  odstąpienia ................................ ................................ ................................ ....... 27
  4.3. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ................................ ...... 31  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  4
  4.4. Akcjonariusze jednostki dominującej posiadający bezpośrednio lub pośrednio
  znaczne pakiety akcji ................................ ................................ ......................... 32
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, któr e dają
  specjalne uprawnienia kontrolne ................................ ................................ .......... 32
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
  takich jak ogra niczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej
  części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa
  głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe
  związane z papierami wartościowymi są oddz ielone od posiadania papierów
  wartościowych ................................ ................................ ................................ ... 32
  4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
  papierów wartościowych Emitenta ................................ ................................ ........ 33
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
  oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
  akcji 33
  4.9. Opis zasad zmiany statutu Emitenta ................................ ........................... 33
  4.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz
  opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania ................................ ............... 34
  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
  obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
  administrujących Emitenta oraz ich komitetów ................................ ...................... 36
  4.11.1. Zarząd Comperia.pl S.A. ................................ ................................ ..36
  4.11.2. Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................................ .......... 36
  4.11.3. Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A. ................................ ..................... 37
  4.11.4. Rada Nadzorcza Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ............................. 37
  5. ZNACZĄCE UMOWY ................................ ................................ ........................ 38
  6. POSTĘPOWANIA SĄDOWE ................................ ................................ ............... 38
  7. TRANSAKCJE Z JEDNOST KAMI POWIĄZANYMI ................................ ................... 38
  8. ZACIĄGNIĘTE I WYPOWI EDZIANE UMOWY DOTYCZ ĄCE KREDYTÓW I POŻYC ZEK ... 39
  9. UDZIELONE POŻYCZKI ................................ ................................ .................... 39
  10. UDZIELONE I OTRZYMAN E PORĘCZENIA I GWARA NCJE ................................ ...... 39
  11. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓ W Z EMISJI ................................ ............................. 39
  12. OCENA MOŻLIWOŚCI REA LIZACJI ZAMIERZEŃ IN WESTYCYJNYCH ........................ 39
  13. BIEŻĄCE PROJEKTY/ZMI ANY W PODSTAWOWYCH Z ASADACH ZARZĄDZANIA
  PRZEDSIĘBIORSTWEM EM ITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ ................................ .. 39
  14. UMOWY Z OSOBAMI ZARZ ĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDU JĄCE REKOMPENSATĘ W
  PRZYPADKU ICH REZYGN ACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOW ISKA  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  5
  BEZ WAŻNEJ PR ZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNI ENIE NASTĘPUJE Z
  POWODU POŁĄCZENIA EM ITENTA PRZEZ PRZEJĘC IE ................................ ................ 40
  15. WYNAGRODZENIA ZARZĄD U I RADY NADZORCZEJ OR AZ TRANSAKCJE ZE
  SPÓŁKAMI GRUPY KAPIT AŁOWEJ ................................ ................................ ............ 40
  16. LICZBA AKCJI COMPERI A.PL S.A. POSIADANYC H PRZEZ OSOBY ZARZ ĄDZAJĄCE
  LUB NADZORUJĄCE COMP ERIA.PL S.A. ................................ ................................ ... 41
  17. INFORMACJE O UMOWACH , W WYNIKU KTÓRYCH M OGĄ W PRZYSZŁOŚCI
  NASTĄPIĆ ZMIANY W PR OP ORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJ ONARIUSZY I OBLIGATA RIUSZY ................................ ....... 41
  18. INFORMACJE O SYSTEMI E KONTROLI PROGRAMÓW AKC JI PRACOWNICZYCH ........ 41
  19. INFORMACJE O PODMIOC IE BADAJĄCYM SPRAWOZ DANIA FINANSOWE ................ 42
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  6
  1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  Dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w tys. zł,
  chyba, że zaznaczono inaczej.
  1.1. Struktura Grupy Comperia.pl
  Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl (dalej „Grupa”) wg stanu na 3 1 grudnia 201 7
  roku przedstawia się następująco:
  W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku struktura Grupy kapitałowej
  Comperia.pl nie uległa zmianie.
  1.2. Jednostka dominująca Comperia.pl S.A.
  Siedziba 02 -673 Warszawa, Konstruktorska 13
  REGON 140913752
  NIP 9512209854
  Sąd rejestrowy pąd oejonowy dla m. stK Warszawy w W arszawieI XIII wydział
  gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego
  KRp 0000390656
  Comperia.pl S.A. (dalej „Jednostka dominująca”, „Spółka”) nie posiada oddziałów.
  1.2.1. Charakterystyka działalności
  Istotą powstania Comperii .pl było stworzenie możliwości błyskawicznego i co ważne –
  darmowego porównania i wyboru w jednym miejscu najlepszych produktów w obszarze
  finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji po to, by oszczędzać czas oraz pieniądze
  naszych klientów.
  Działalność Spółki p olega na prowadzeniu internetowych porównywarek produktów
  finansowych , niefinansowych oraz GSM, w tym portalu telekomunikacyjnego
  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  7
  TELEPOLIS.PL. Na stronach tych internauci mają możliwość porównywania produktów
  finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i u bezpieczeniowe) oraz niefinansowych
  (np. telekomunikacyjne), oferowanych przez partnerów spółki i wybór najkorzystniejszej
  dla siebie oferty. Najpopularniejsze portale należące do Spółki to :
   Comperia.pl - pierwsza w Polsce porównywarka produktów finansowyc h,
   eHipoteka.com - internetowa wyszukiwarka kredytów hipotecznych,
   Banki.pl - lokalizator placówek bankowych oraz bankomatów ze zintegrowaną
  porównywarką ofert bankowych,
   TELEPOLIS.PL - portal zajmujący się tematyką ofert GSM i telekomunikacji.
  W przypadk u zainteresowania konkretnym produktem oferowanym przez partnera
  współpracującego z Comperią (np. instytucję finansową), internauta poprzez formularz
  ma możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych (tzw. „lead”), co umożliwi
  temu partnerowi, kontakt z internautą i sfinalizowanie transakcji. Partnerzy Spółki,
  bezpośrednio lub za pośrednictwem domów mediowych płacą Spółce prowizję za
  otrzymywanie leadów, sprzedaż produktu, itp.
  Działalność Spółki , polegająca na generowaniu leadów , związana jest z rynkie m
  internetowej reklamy efektywnościowej. Spółka osiąga również przychody z umieszczania
  na swoich portalach reklam wizerunkowych instytucji finansowych i pośrednictwa
  ubezpieczeniowego .
  1.2.2. Kapitał akcyjny
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Je dnostk i dominującej wynosił 215 789,10
  zł i dzielił się na następujące serie akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
  Seria Liczba akcji Rodzaj
  Seria A 685 717 imienne, (uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1)
  Seria A 404 703 zwykłe, na okaziciela
  Seria B 124 080 zwykłe, na okaziciela
  Seria C 121 450 zwykłe, na okaziciela
  Seria D 26 041 zwykłe, na okaziciela
  Seria E 220 900 zwykłe, na okaziciela
  Seria F 575 000 zwykłe, na okaziciela
  2 157 891  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  8
  1.2.3. Akcje własne
  W roku 201 7 Spółka nie posiadała akcji własnych.
  1.3. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Siedziba 02 -673 Warszawa, Konstruktorska 13
  REGON 146713965
  NIP 5213649980
  Sąd rejestrowy pąd oejonowy dla m. stK Warszawy w W arszawieI XIII wydział
  gospodarczy Krajowego Rejestru pądowego
  KRp 0000465027
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. (dalej „Jednostka zależna”, „CU”) posiada oddział w
  Lublinie.
  1.3.1. Charakterystyka działalności
  Podstawową działalnością Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ( spółka zależna od
  Com peria.pl ) jest pośrednictw o ubezpieczeniowe (sprzeda ż produkt ów
  ubezpieczeniow ych online, za pośrednictwem call center, a także za pośrednictwem sieci
  współpracujących agentów ubezpieczeniowych ) oraz prowadzeni e serwisów
  comperiaagent.pl oraz comperiaubezpieczenia.pl .
  CU prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako agent
  ubezpieczeniowy uzyskując prowizje ze sprzedaży od towarzystw ubezpieczeniowych, a
  także w zakresie sprzedaży w formie licencji w formule SaaS (software as a service)
  aplik acji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową, zarządzania portfelem klientów,
  porównywania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Comperiaagent.pl. Dodatkowo
  spółka ta generuje również przychody pochodzące z reklamy internetowej i jak i
  sprzedaży lead ów do instytucji finansowych.
  1.3.2. Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy Jednostki zależnej wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o
  wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są w posiadaniu Jednostki
  Dominującej.
  1.3.3. Udziały własne
  W roku 201 7 Jedno stka zależna nie posiadała udziałów własnych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  9
  2. PODSTAWOWE DANE I WS KAŹNIKI FINANSOWE OR AZ OMÓ WIENIE
  SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  2.1. Wybrane dane finansowe
  Wybrane dane skonsolidowane z bilansu
  (tys. zł) 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa/Pasywa razem 16 216 17 806
  Aktywa trwałe 10 779 14 198
  Aktywa obrotowe 5 437 3 608
  Kapitał własny 9 208 12 319
  Zobowiązania razem 5 281 5 487
  Zobowiązania długoterminowe 1 765 1 915
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 243 3 572
  Liczba akcji 2 157 891 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł ) -1,56 -4,11
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,56 -4,11
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,27 5,71
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  10
  Wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysków i strat
  (tys. zł) 2017 2016 Δ r/r
  Przychody netto ze sprzedaży 22 380 16 368 37%
  Zysk/Strata na sprzedaży -3 999 -6 916 -42%
  Zysk/Strata na działalności operacyjnej -3 200 -9 838 -67%
  Zysk/Strata na działalności gospodarczej -3 275 -9 836 -67%
  Amortyzacja 4 325 4 738 -9%
  EBITDA 1 125 -5 100 -122%
  Zysk/Strata brutto -3 275 -9 836 -67%
  Zysk/Strata netto -3 377 -8 862 -62%
  2.2. Analiza wyników finansowych
  2.2.1. Przychody ze sprzedaży
  Segment 2017 Udział 2016 Udział Δ r/r
  Produkty kredytowe 9 770 44% 7 507 46% 30%
  Produkty lokacyjne 6 364 28% 3 793 23% 68%
  Działalność ubezpieczeniowa 1 836 8% 1 034 6% 78%
  Produkty pozafinansowe 1 280 6% 1 316 8% -3%
  Pozostałe 3 130 14% 2 718 17% 15%
  Razem 22 380 100% 16 368 100% 37%
  Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w 201 7 roku 22 38 0 tys. zł względem 16 368 rok
  wcześniej Zmiana ta wynika z kilku czynników. W obszarze makroekonomicznym
  niewątpliwie pozytywnymi czynnikami są dobre nastroje konsumenckie oraz skłonność
  banków do zwiększania penetracji usług bankowych wśród konsumentów. W obszarze  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  11
  działań Grupy , zauważalne są efekty restrukturyzacji i zmian organizacyjnych, które
  przekładają się na większą efektywność sprzedażową.
  Struktura produktowa sprzedaży wskazuje, że głównymi motorami wzrostu jest realizacja
  efektywnościowych kampan ii reklamowych w obszarze produktów kredytowych oraz
  lokacyjnych – czyli głównych obszarach działalności Grupy . W zakresie sprzedaży
  kampanii efektywnościowych dotyczących produktów kredytowych Grupa zrealizowała
  wzrost o 29% rdr, a w zakresie produktów lo kacyjnych 59%. W obszarze ubezpieczeń
  Grupa zanotowała 78% wzrost przychodów, mimo ograniczonych działań rozwojowych w
  tym zakresie w 2017 roku.
  Nazwa wskaźnika 2017 2016 Δ r/r
  Multiagencja
  Liczba podpisanych umów z towarzystwami 24 16 50%
  Inkaso 11 501 6 061 90%
  Prowizja od TU 1 836 1 034 78%
  W 201 7 roku działania Grupy były ukierunkowane na wzrost skali generowanego inkasa
  składki w multiagencji poprzez rozwój i aktywizację sieci sprzedaży. Dzięki temu Grupa
  odnotowała rekordową wartość inkasa składki na poziomie ponad 11,5 mln zł oraz
  prowizji, któ ra przekroczyła 1,8 mln zł. Oferta współpracy połączona z innowacyjnym
  systemem Comperia Agent spotyka się z dużym zainteresowaniem w środowisku
  agencyjnym.
  Pomimo szybkiego wzrostu działalność ubezpieczeniowa nie osiągnęła wciąż skali
  warunkującej generow anie pozytywnych wyników finansowych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  12
  2.2.2. Koszty
  Wybrane dane finansowe (w tys) z rachunku zysków i strat 2017 2016 Δ r/r
  Usługi obce 16 504 12 847 28%
  Wynagrodzenia 4 050 4 336 -7%
  Amortyzacja 4 325 4 738 -9%
  Podatki i opłaty 342 232 48%
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 647 667 -3%
  Zużycie materiałów i surowców 237 187 27%
  Pozostałe koszty 326 4 382 -93%
  Razem koszty 26 431 27 390 -4%
  Koszty działalności Grupy w 2017 roku spadły w porównaniu z 2016 rokiem. Wynika to z
  efektu bazy, gdyż w 2016 roku Grupa utworzyła znaczące odpisy aktualizacyjne na
  wartość aktywów niefinansowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że
  koszty usług obcych oraz wynagrodzeń , które to grupy kosztów są związane z
  podstawową działalnością Grupy , czyli realizacją kampanii marketingowych oraz
  sprzedaży ubezpieczeń wzrosły jedynie o 28 % , i spadły o 7% odpowiednio, podczas gdy
  przychody z realizacji kampanii marketingowych ( łącznie produkty kredytowe i produkty
  lokacyjne) oraz sprzedaży ubezpieczeń łącznie wzrosły o 4 6% rdr.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  13
  2.2.3. Analiza wskaźnikowa
  Wybrane dane finansowe (w tys.) z rachunku zysków i strat 2017 2016 Δ r/r
  Rentowność sprzedaży brutto -14,6% -60,1% -76%
  Rentowność na działalności podstawowej -14,3% -60,1% -76%
  Rentowność EBITDA 5,0% -31,2% -116%
  Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT) -14,3% -60,1% -76%
  Rentowność zysku netto -15,1% -54,1% -72%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -36,7% -71,9% -49%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -20,8% -49,8% -58%
  W roku 2017 Grupa odzyskała rentowność na poziomie EBITDA ( 5,0 %) w stosunku do
  strat na każdym poziomie rachunku zysków i strat w 2016 roku. Ujemna rentowność
  zysku netto wynika przede wszystkim z : wysokiej amortyzacji wartości niematerialnych i
  prawnych i skapitalizowanych w latach poprz ednich kosztów prac rozwojowych oraz
  nierentownej działalności sprzedaży ubezpieczeń w roku 2017 z uwagi na niską skalę
  działań oraz ograniczone inwestycje.
  Wybrane wskaźniki 2017 2016 Δ r/r
  Wskaźnik bieżącej płynności 1,18 1,01 17,2%
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,33 0,31 5,7%
  Wskaźnik rotacji należności 71 62 14,2%
  Wskaźnik rotacji zobowiązań i zapasów 46 23 104,8%
  Cykl konwersji gotówki 25 40 -37,6%
  wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy ogółem / aktywa ogółem
  wskaźnik rotacji należności – należności handlowe / przychody ze sprzedaży x liczba dni w okresie (36 5)  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  14
  wskaźnik rotacji zobowiązań – zobowiązania handlowe / koszty działalności operacyjnej x liczba dni w okresie
  (365)
  Wskaźnik bieżącej płynności w 2017 roku nieznacznie się poprawił w stosunku do
  poziomu z 2016 roku .
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia pozostaje na niskim poziomie co wskazuje na niewielki
  stopień korzystania z finansowania zewnętrznego.
  W analizowanym okresie wskaźniki rotacji zarówno należności jak i zobowiązań wzrosły.
  Grupie w ramach aktywnego zarządzania kapitałem obrotowym udało się obniżyć cykl
  konwersji gotówki z 40 dni do 2 5 dni, czyli o 15 dni.
  2.2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników
  Grupa nie publikowała prognoz na rok 201 7.
  2.3. Rynki zbytu, d ostawcy i odbiorcy usług
  W zasadzie cała sprzedaż Grupy realizowana jest na rynku polskim.
  Struktura klientów Grupy jest stosunkowo zdywersyfikowana, a w jej skład wchodzi
  większość działających w Polsce banków oraz agencji reklamowych /domów mediowych
  współpracujących z bankami oraz W 2017 roku jedynym po dmiotem posiadającym
  większy niż 10% udział w obrotach Grupy (20 %) był jeden z kilku domów mediowych
  (podmiot niepowiązany ze spółk ami Grupy ), z którymi Grupa współpracuje , a 71 %
  obrotów realizowanych było z klientami posiadającymi mniejszy niż 5% udział w całym
  obrocie Grupy .
  Głównymi dostawcami Grupy są partnerzy zrzeszeni w programie ComperiaLead, inni
  dostawcy leadów oraz podmioty świadczące specjalistyczne usługi, w szczególności IT
  oraz marketingowe. Jeden z dostawców leadów (podmiot niepowiązany ze spółk ami
  Grupy ) nieznacznie przekroczył w 2017 roku udział 10% w obrocie Grupy do poziomu
  12,1% .
  2.4. Wskaźniki niefinansowe
  Nazwa wskaźnika 2017 2016 Δ r/r
  Liczba partnerów ComperiaLead na koniec okresu 24 229 10 111 140%
  Liczba leadów 280 262 273 688 2%
  Liczba wejść na stronę 25 742 332 21 721 608 19%  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  15
  Liczba odsłon 50 363 809 51 379 341 -2%
  Jeśli chodzi o oglądalność portali należących do Grupy , to jej spadek (2% r/r) był
  spowodowany głównie mniejszym ruchem na portalu TELEPOLIS.PL. Grupa zareagowała
  na to rozpoczęciem projektu zmian graficznych oraz contentowych na tym portalu.
  2.5. Zdarzenia istotnie wpływając e na działalność Grupy (w tym o nietypowym
  charakterze) , jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego
  zakończeniu, do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Rok 2017 upłynął w Grupie pod znakiem znacznego wzrostu przychodów z
  efektywnościowych kampanii reklamowych prowadzonych na rzecz banków oraz
  znacznego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń mimo ograniczonych nakładów na rozwój sieci
  sprzedaży.
  Na rynku podstawowej działalności w 2017 roku Grupa kontynuowała działania
  obejmujące:
   poszukiwanie nowych kanałów i form sprzedaży oraz powiększanie bazy odbiorców w
  celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży;
   sukcesywny przegląd poszczególnych działań, projektów i procesów (w szczególności
  w sprzedaży i marketingu) i ich założeń biznesowych pod kątem eliminacji aktywności
  zbędnych bądź nieprzynoszących oczekiwanych efektów ekonomicznych a także
  zwiększenia marżowości poz ostałych;
   optymalizację wykorzystania zasobów wewnętrznych Grupy ;
   redukcję kosztów stałych prowadzonej działalności.
  W efekcie tych działań Grupa odzyskała rentowność na poziomie EBITDA, mimo wciąż
  negatywnej kontrybucji do EBITDA ze strony sektora ubezp ieczeń.
  W segmencie ubezpieczeniowym Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności co
  potwierdza silny wzrost przypisu /inkasa wygenerowanego przez multiagencję Comperia
  Ubezpieczenia. Jeśli chodzi o warunki rynkowe, to miniony rok przyniósł zarówno te
  sprzy jające, jak i te, które były wyzwaniem dla Grupy . Do tych pierwszych zaliczyć trzeba
  duży zakres zmian cen polis komunikacyjnych, co skłaniało klientów do zwracania się w
  stronę agentów umożliwiających przegląd możliwie dużej liczby dostępnych opcji.
  Dodat kowo takie okoliczności sprzyjały zwiększeniu popularności aplikacji Comperia
  Agent, która diametralnie ułatwia proces porównania cen.
  Do mniej sprzyjających okoliczności należały zmiany warunków prowizyjnych ze strony
  towarzystw ubezpieczeniowych oraz wym ogów dotyczących odpowiedniego składu
  portfela polisowego (odpowiedni balans pomiędzy ubezpieczeniami komunikacyjnymi a
  majątkowymi/życiowymi). Według oceny Zarządu Grupa poradziła sobie jednak z tym  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  16
  wyzwaniem w sposób zadowalający. Realizowany model bizne sowy sprzyja odpowiedniej
  budowie portfela produktowego, co jest zgodne z polityką wszystkich towarzystw
  ubezpieczeniowych i stanowi ważny element przewag konkurencyjnych naszej
  multiagencji.
  2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju
  działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego
  następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
  finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem
  ele mentów strategii rynkowej przez niego wypracowanej
  Grupa od roku 2018 zamierza dynamicznie rozwijać się w sektorze działalności
  ubezpieczeniowej za pośrednictwem spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia. Planowana
  skala działania sieci sprzedaży ma osiągnąć zasięgiem obszar całej Polski. Dalszy rozwój
  technologiczny ma pozwolić spółce na wprowadzenie directowych kanałów sprzedaży
  ubezpieczeń.
  Szukając możliwości synergii pomiędzy głównym segmentem działania Grupy – reklamy
  efektywnościowej – a dynamicznymi p otrzebami naszych głównych klientów tj. banków i
  instytucji finansowych Grupa rozpoczyna w 2018 projekt z zakresu wspierania
  finansowania zakupów ecommerce/mcommerce. Dynamicznie rozwijające się rynek
  zakupów internetowych stwarza duże możliwości wzrostu c rossellingu do obecnych
  klientów.
  W dalszym ciągu prowadzony będzie rozwój platformy do obsługi segmentu sieci
  afiliacyjnej comperialead.
  Grupa prowadzi projekt rewitalizacji portalu telepolis.pl w celu jego uatrakcyjnienia
  zarówno pod kątem wizerunkowym o raz treści.
  Powyższe projekty będą kapitałochłonne dla Grupy w roku 2018. W perspektywie 2 -3 lat
  spodziewany zysk EBITDA generowany z tych inicjatyw będzie krotnością poziomów
  generowanych obecnie przez Grupę.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  17
  2.7. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju
  Grupa w 2017 roku w znaczący sposób ograniczała wydatki inwestycyjne w zakresie
  badań i rozwoju. Ich zakres obejmował prace związane z rozwojem posiadanych już
  technologii (serwisy własne, system afiliacyjny ComperiaLead, aplikac ja Comperia Agent,
  system obsługi klientów i callcenter, Fast 50 Club).
  2.8. Realizowane projekty inwestycyjne
  W 2017 roku prowadzone były projekty zarówno rozwojowe jak i utrzymaniowe. Grupa w
  obu obszarach skupiła się na działaniach mających na celu rozwój p odstawowego
  biznesu. Rozwijane były między innymi narzędzia do zarządzania bazą danych i
  efektywniejszego docierania do poszczególnych grup użytkowników. Dogłębnej analizie
  zostały poddane również rozwiązania z segmentu nowoczesnych modułów email
  marketing u i marketing automation, w celu usprawnienia działań marketingowych i
  zwiększenia skuteczności komunikacji kierowanej do bazy użytkowników którą Grupa
  dysponuje.
  Grupa rozpoczęła projekty inwestycyjne w rozwiązania biznesowo technologiczne mające
  na celu zwiększenie skali działania w obecnych segmentach prowadzonej działalności w
  tym w spółce zależnej Comperia Ubezpieczenia.
  2.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe,
  takie jak należn ości z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
  oraz umowy leasingu, pożyczki i kredyty bankowe które powstają bezpośrednio w toku
  prowadzonej przez nią działalności.
  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła obrotu instrumentami
  finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują
  ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko
  kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
  każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
  Jednostka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych
  przez nią instrumentów finansowych.
  2.9.1. Ryzyko stopy procentowej
  Narażenie Grupy na ry zyko wywołane zmianami stóp procentowych nie jest istotne ze
  względu na brak długoterminowych zobowiązań finansowych. Dostępne formy
  finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  18
  WIBOR. Oprocentowanie instrumentów finan sowych o zmiennym oprocentowaniu jest
  aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację
  związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek
  stóp procentowych w kraju.
  2.9.2. Ryzyko walutowe
  Grupa pr owadzi działalność głównie na rynku krajowym w walucie polskiej, dlatego nie
  jest w istotny sposób narażona na ryzyko kursowe. Większość należności i zobowiązań
  denominowana jest w walucie krajowej. Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów
  zabezpieczający ch przed ryzykiem kursowym.
  2.9.3. Ryzyko kredytowe
  Grupa stara się zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej
  zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności,
  narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W odniesieniu do
  innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko
  kredytowe Jednostki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą
  stronę umowy, a maksymalna wartość ekspozyc ji na to ryzyko równa jest wartości
  bilansowej tych instrumentów.
  2.9.4. Ryzyko związane z płynnością
  Zarządy Spółek z Grupy na bieżąco monitorują ryzyko braku funduszy. Celem Grupy jest
  utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprz ez
  korzystanie z różnych źródeł finansowania.
  2.10. Wypłacone dywidendy
  Żadna ze spółek Grupy Comperia.pl w 201 7 roku nie wypłacała dywidendy.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  19
  3. OPIS ISTOTNYCH CZYNN IKÓW RYZYKA I ZAGROŻ EŃ, Z OKREŚLENIEM, W
  JAKIM STOPNIU EMITEN T JEST NA NIE NARAŻO NY
  3.1. Ryzyko zwią zane z ogó lną sytuacją makroekonomiczną
  Grupa Comperia.pl zajmuje się porównywaniem i pośrednictwem w sprzedaży produktów
  finansowych oraz pozafinansowych. Działalność ta jest bardzo wrażliwa na ogólną
  sytuację gospodarczą. Czynniki takie, jak inflacja, dy namika PKB, wskaźnik bezrobocia,
  dynamika zmian wynagrodzeń czy poziom stóp procentowych wpływają na kształtowanie
  się popytu na produkty i usługi prezentowane na portalach należących do Grupy. Spadek
  zainteresowania powyższymi ofertami może przełożyć się na obniżkę liczby aktywnych
  użytkowników odwiedzających wspomniane portale, a tym samym negatywnie wpłynąć
  na przychody generowane przez Grupę.
  W ciągu najbliższych miesięcy zjawiska ekonomiczne powinny jednak pozytywnie
  wpływać na wyniki finansowe Grupy. Determinanty gospodarcze (wzrost PKB, bezroboci e
  utrzymujące się poniżej 10 %) świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki.
  Dodatkowo wyjątkowo niski e stopy procentow e powinn y działać zachęcająco do
  poszukiwania przez klientów ofert produktów kredytowych oraz oszczędnościowych,
  których porównywaniem zajmuje się Grupa.
  3.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym
  Biorąc pod uwagę strukturę przychodów szczególnie ważny dla Grupy jest sektor
  finansowy. Wyniki finansowe osiągane przez banki i ubezpieczycie li mają istotny wpływ
  na działalność Grupy bowiem ich pogorszenie bezpośrednio oddziałuje na ponoszone
  przez te instytucje nakłady na działalność marketingową jako, że wydatki reklamowe
  należą do kosztów, które można najłatwiej ograniczyć.
  Drugim czynniki em mającym bezpośredni wpływ na działalność Grupy Comperia jest
  poziom rynkowych stóp procentowych. Wysokoś ć tego parametru determinuje bowiem
  popyt na konkretne produkty bankowe. Przy niskich stopach procentowych (tak jest
  obecnie) wzrasta zainteresowanie instrumentami kredytowymi, które są wtedy bardziej
  dostępne (tańsze) dla klienta a spada liczba zapytań o produkty depozytowe. W
  momencie wzrostu stóp procentowych ta zależność ulega odwróceniu, powodując, że
  zmienia się struktura przychodów generowanych przez Grupę - dominującą rolę
  odgrywają wówczas przychody ze sprzedaży produktów oszczędnościowych.
  Czynnikiem łagodzącym wpływ powyższego zagrożenia może być fakt, że Grupa
  Comperia skierowała swoją działalność także na inne segmenty gospodarki , w
  szczegó lności ubezpieczeniowy czy telekomunikacyjny.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  20
  3.3. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku ubezpieczeń
  Rok 201 7 był bardzo dynamicznym w ilości zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń.
  Towarzystwa kontynuowały korektę cen w produktach komunikacyjnych (głównie
  obowiązkowego ubezpieczenia OC) dążąc do odzyskania strat i rentowności swoich
  portfeli. Zakładamy, że trend ten się utrzyma jednak bez już tak znaczących wzrostów
  cen. Narzędzia posiadane przez Grupę pozwalają z łatwością odnaleźć się w
  zmieniających się warunkach -, sprzedawcy nie muszą poświęcać dużo czasu na liczne
  kalkulacje aby przygotować rzetelną i najkorzystniejszą ofertę dla Klienta.
  Zwiększanie skali działania pozwala Grupie w sposób ciągły negocjować z zakładami
  ubezpieczeń wysokość stawek prowi zyjnych i okresowych kontraktów, aby z jednej
  strony pozostawać dla agentów na atrakcyjnym poziomie wynagrodzeń, a jednocześnie
  maksymalizować przychody.
  3.4. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej
  Główna działalność Grupy Comperia.pl jest uzależniona od umów bezpośrednich
  zawieranych z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi , operatorami GSM oraz z
  domami mediowymi na przeprowadzanie wizerunkowych oraz efektywnościowych
  kampanii reklamowych, realizowanych poprzez witryny internetowe zarząd zane przez
  Grupę lub w ramach programu partnerskiego ComperiaLead. Z tego powodu Grupa
  wystawiona jest na ryzyko związane z koniunkturą na rynku reklamy internetowej, w
  szczególności zmniejszenia się wartości tego rynku .
  3.5. Ryzyko związane z konkurencją
  Grupa Comperia.pl działa w segmencie internetowej reklamy efektywnościowej oraz
  wizerunkowej dla branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej.
  Bezpośrednią konkurencją w dwóch pierwszych obszarach są inne porównywarki jak
  ebroker.pl, totalmo ney.pl, rankomat.pl oraz portal e finansow e taki e jak Bankier.pl czy
  Money.pl. W dłuższym terminie nie można jednak wykluczyć pojawienia się nowych
  inicjatyw projektowych.
  Konkurencja z zakresu działalności w obszar ze GSM, Internet/Telewizja/Telefon to
  głó wnie nowopowstałe porównywarki: Panwybierak.pl, Skrzydelko.pl Teleguru.pl.
  Komorkomat.pl oraz serwis TotalMoney.pl.
  W segmencie ubezpieczeniowym zarówno w kanale sprzedaży tradycyjnej poprzez sieć
  agentów ubezpieczeniowych, jak i w kanale direct istnieje duża konkurencja ze strony
  istniejących podmiotów. Należy jednak podkreślić, że do tej pory żaden z podmiotów
  oferujących sprzedaż w kanale tradycyjnym nie funkcjonuje w oparciu o aplikację
  umożliwiającą w tak szerokim zakresie porównywanie ofert towarzyst w
  ubezpieczeniowych oraz zakup tej oferty, korzystając w całym tym procesie z jednej  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  21
  aplikacji. Nie można jednak wykluczyć możliwości pojawienia się na rynku systemów
  konkurencyjnych wobec aplikacji Comperia Agent.
  Grupa dokłada wszelkich starań, aby utrzy mać pozycję lidera na rynku pod kątem
  oferowania najbardziej za awansowanych rozwiązań technologicznych. Potwierdza to m.in.
  fakt, że niejednokrotnie aplikacja Comperia Agent jest pierwszą aplikacją zewnętrzną
  integrującą się z webserwisami towarzystw ubezp ieczeniowych. Grupa skutecznie
  zachęca towarzystwa ubezpieczeniowe do integrowania się z aplikacją, dzięki czemu stale
  poszerza liczbę ofert w Comperia Agent, tym samym zwiększając liczbę potencjalnych
  zainteresowanych klientów. Dodatkowo dołączane są nowe funkcjonalności aplikacji.
  Podkreślić należy, że aplikacja charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w
  dostosowaniu jej funkcji pod potrzeby każdego klienta.
  Biorąc pod uwagę doświadczenie zebrane przez Grupę zostały podjęte działania, które
  mają na c elu zdecydowane zwiększanie użycia aplikacji przez wewnętrzne struktury
  sprzedaży.
  3.6. Ryzyko technologiczne (po stronie towarzystw ubezpieczeniowych)
  Trudność w stworzeniu ubezpieczeniowej aplikacji informatycznej polega na znacznej
  liczbie parametrów, które muszą zostać porównane w celu wybrania najkorzystniejszej
  oferty, a także na konieczności zintegrowania aplikacji z systemami informatycznymi
  zakładów ubezpieczeń oraz z systemami innych podmiotów, z którymi będzie
  współpracowała w zakresie sprzedaży ubez pieczeń. Dużą trudnością jest także zmienność
  tych paramentów i konieczność dostosowywania aplikacji do pojawiających się zmian. Na
  chwilę obecną, Grupa ma podpisane umowy z prawie wszystkimi liczącymi się
  towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi na p olskim rynku, w zakresie możliwości
  porównywania oferty tych towarzystw z ofertami konkurencyjnych towarzystw, a także w
  zakresie możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych poprzez aplikację internetową.
  Grupa obserwuje coraz większ e zainteresowanie po s tronie Towarzystw
  Ubezpieczeniowych do unowocześniania swoich technologii IT.
  3.7. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów prawa
  podatkowego
  Zagrożeniem dla stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Grupy mogą być niektóre
  zmiany r egulacji prawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przepis ów
  kształtując ych system podatkowy, które ulegają częstym modyfikacjom. Niekorzystne z
  punktu widzenia Grupy zmiany regulacji prawnych mogą spowodować zmniejszenie
  uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Grupy zachodzi w związku z
  tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z monitorowaniem zmian legislacyjnych
  oraz dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji. Zmiany w niektórych
  przepisach mogą wiązać się z pro blemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym
  orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy
  administracji publicznej, co w konsekwencji może utrudniać realizację długoterminowych  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  22
  celów strategicznych oraz powodować trudno ści w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy
  decyzji.
  3.8. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjonowania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych
  Głównym celem wyszukiwarek internetowych jest prezentowanie użytkownikom
  Internetu rzeteln ych i najpełniejszych z możliwych wyników wyszukiwania. Funkcjonujące
  wyszukiwarki osiągają ten cel poprzez opracowywanie nowych mechanizmów i
  algorytmów selekcji, sortowania i prezentacji danych stron podmiotów na bieżąco. Dzięki
  temu konsumenci mogą łatw iej odnaleźć poszukiwane przez siebie informacje.
  Zmiany algorytmów powodują zmianę hierarchii prezentowanych stron www, co ma
  znaczny wpływ na liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne strony. Istnieje
  ryzyko, że algorytmy serwisów wyszukiwawczych z mienią się w taki sposób, który
  spowoduje zmniejszenie się liczby użytkowników witryn Grupy, co może spowodować
  zmniejszenie rentowności, wymagało bowiem będzie większych nakładów na promocję
  stron www Grupy. Dodatkowo, na skutek błędu bądź awarii leżącej po stronie Grupy bądź
  jej usługodawców, dane Grupy zostaną w znacznym stopniu usunięte z wyników
  wyszukiwania danej wyszukiwarki .
  Grupa dąży do zminimalizowania ryzyka związanego ze zmianą mechanizmów
  pozycjonowania i prezentacji witryn w wyszukiwarkach i nternetowych poprzez:
   bieżące monitorowanie wymagań wyszukiwarki, jakie są stawiane stronom przez
  algorytm Google i wprowadzanie odpowiednich zmian na stronach grupy.
   stały monitoring pozycji stron w wyszukiwarce Google, narzędziach Google
  Webmaster Tools oraz Google Analytics i innych, mający na celu kontrolę sytuacji i
  umożliwienia podejmowania natychmiastowych działań w sytuacjach zagrożenia.
   wprowadzenie do strategii komunikacyjnej firmy content marketingu. Działania
  content marketingowe można podzielić na tworzenie danych (raporty, analizy,
  artykuły) oraz zacieśnianie współpracy z partnerami z programu ComperiaLead.
  Grupa tworzy własne środowisko internautów żywo zainteresowane dostarczanymi
  informacjami i rozwiązaniami.
   utrzymywanie kilku portali –Opró cz portalu Comperia.pl, porównującego zarówno
  produkty lokacyjne, kredytowe, jak i ubezpieczeniowe, Grupa posiada również portal
  ehipoteka.com specjalizujący się w porównywaniu kredytów hipotecznych, portal
  Banki.pl, pozwalający na lokalizację placówek ban kowych i bankomatów oraz
  porównywanie ofert różnych banków. Dzięki posiadaniu przez Grupę
  zdywersyfikowanego portfela marek porównywarek finansowych, zmniejsza się ryzyko
  uzależnienia Grupy od wyszukiwarek internetowych (w przypadku posiadania jednej
  witry ny uzależnienie to jest większe) oraz zwiększa prawdopodobieństwo trafienia
  internauty na portal będący w posiadaniu Grupy.
   rozwijanie Programu Partnerskiego ComperiaLead. Program polega na udostępnieniu
  właścicielom witryn internetowych oprogramowania, w celu stworzenia przez nich , na
  swoich stronach internetowych , sekcji prezentującej porównania produktów
  finansowych. Sekcje te , firmowane przez markę Comperia , są koherentne i  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  23
  kompatybilne z porównywarkami produktów finansowych, które są dostępne na
  portal u Comperia.pl.
  3.9. Ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu
  Do zdarzeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie się wyników
  finansowych Grupy zaliczyć należy awarię sprzętu oraz ujawnianie się krytycznych
  błędów oprogramowania. R yzyka te wynikają z charakteru działalności Grupy i są
  minimalizowane poprzez umieszczanie serwisów internetowych na serwerach
  renomowanych firm oraz posiadanie przez Grupę własnego zespołu programistów oraz
  administratorów reagującego na bieżąco na występ ujące błędy w oprogramowaniu. W
  przypadku wystąpienia takich zdarzeń liczba użytkowników na portalach internetowych
  Grupy może zmaleć, a w skrajnym przypadku, cały mechanizm funkcjonowania Grupy
  może tymczasowo przestać funkcjonować.
  3.10. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej
  Działalność Grupy oraz jej perspektywy rozwoj u są w dużej mierze zależne od wiedzy,
  doświadczenia oraz kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz zatrudnianych specjalistów.
  Grupa podejmuje działania mające na celu rozwój ka dry oraz związanie kluczowych osób
  z jej strukturami.
  3.11. Ryzyko związane z sezonowością przychodów
  Przychody Grupy charakteryzują się sezonowością. W pierwszym i trzecim kwartale
  wygenerowane przychody są zwykle niższe od tych uzyskiwanych w drugim i czwartym
  kwartale danego roku. Jest to zjawisko typowe dla całej branży reklamowej. Wyższe
  nakłady podmiotów na reklamę w II i IV kwartale roku kalendarzowego wynikają z
  większej aktywności podmiotów działających na rynku nieruchomości i rynku „consumer
  finance” w tych okresach, a także z intensyfikacji kampanii reklamowych w okresach
  Świąt Bożego Narodzenia oraz Świat Wielkanocnych. Mniejsze nakłady na reklamę w I
  kwartale roku związane są z wygaszaniem kampanii reklamowych po intensywnych
  działaniach promocyjnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym
  Rokiem, a także wynikają z tego, że w tym czasie ustalane są nowe budżety reklamowe
  na następny rok. Mniejsze nakłady na reklamę w III kwartale roku są z kolei efektem
  przypadającego wtedy okresu wakacyj nego.
  Grupa minimalizuje ryzyko związane z sezonowością przychodów poprzez odpowiednie
  zarządzanie płynnością finansową oraz dywersyfikacją przychodów poprzez wejście na
  rynek ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i pozafinansowy. Dołączenie usług
  związanych z branżą telekomunikacyjną minimalizuje wahania wygenerowanych
  przychodów przez Grupę.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  24
  3.12. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów i dostawców
  Kluczowymi klientami Grupy są banki, które - bezpośrednio lub poprzez agencje
  reklamowe - zlecają Grupie reklam owe kampanie efektywnościowe wspierane reklamami
  wizerunkowymi. Struktura klientów Grupy jest stosunkowo zdywersyfikowana, a w jej
  skład wchodzi większość działających w Polsce banków oraz współpracujących z nimi
  agencji reklamowych.
  Banki zamawiają kampa nie efektywnościowe w zdecydowanej większości działających na
  rynku porównywarek finansowych. Ryzyko zrezygnowania z usług Grupy na rzecz innych
  porównywarek finansowych jest więc ograniczone. Ryzyko ograniczenia bazy klientów
  jest, w ocenie Zarządu, relat ywnie niskie, z uwagi na fakt że prawie wszystkie działające
  na polskim rynku banki korzystają z tej formy pozyskiwania klientów.
  Głównymi dostawcami Grupy są partnerzy w programie afiliacyjnym Comperia Lead, inne
  witryny internetowe oraz agenci ubezpieczen iowi. Grupa dokonuje wszelkiej staranności
  celem dywersyfikacji źródeł dostawców. W tej chwili Grupa nie jest uzależniona od
  jednego dostawcy, nie mniej jednak utrata niektórych z nim może skutkować w
  przejściowym okresie pogorszeniem wyników Grupy.
  Aby niwelować wspomniane ryzyko Grupa stara się prowadzić działania ukierunkowane
  na poszerzenie grupy dostawców .
  3.13. Ryzyko niepowodzenia realizacji strategii rozwoju Grupy
  Strategia Grupy zakłada zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz
  maksymaliza cję wskaźnika konwersji, rozszerzenie portfela oferowanych usług w tym
  także o usługi w sektorze niefinansowym, zwiększenie udziału w rynku reklamowym, a
  także rozwój Programu Partnerskiego ComperiaLead. Strategia Grupy obejmuje także
  dalszy rozwój ogólnop olskiej multiagencji ubezpieczeniowej oraz zintensyfikowanie
  działalności w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, w tym sprzedaż licencji nowatorskiej
  aplikacji Comperia Agent.
  Realizacja strategii Grupy jest związana z określonymi ryzykami.
  W zakresie zwiększ ania pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacji
  wskaźnika konwersji istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcia, mające na celu
  zwiększenie pozyskiwanych „leadów” przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości, nie
  przyniosą oczekiwanych efektów.
  W ocenie Zarządu główne ryzyko związane z rozwojem Programu Partnerskiego
  ComperiaLead polega na ewentualnej mniejszej niż zakłada się gotowości do współpracy
  docelowej grupy partnerów programu oraz konkurencji cenowej w tym segmencie, co
  może mieć wpływ n a spadek marży netto. Minimalizacja ryzyka polega na aktywizacji
  partnerów poprzez organizowanie konkursów, akcji specjalnych dla wydawców,
  oferowaniu atrakcyjnej oferty produktowej oraz szybszych procedur rozliczeniowych a
  także poprzez ciągły rozwój tech nologiczny programu partnerskiego.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  25
  W odniesieniu do działań Grupy w sektorze ubezpieczeń istnieje ryzyko opóźnień
  budowania sieci sprzedaży oraz spadku osiąganej marży od sprzedaży produktów
  Towarzystw Ubezpieczeniowych. Grupa ściśle monitoruje postępy pra c i na bieżąco
  podejmuje działania zaradcze. W 2017 roku Grupa rozpoczęła również projekt sprzedaży
  ubezpieczeń w innych kanałach niż sieć agentów.
  3.14. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności
  Szybko rosnąca skala działalności, jak również dynamicznie zm ieniające się otoczenie
  biznesowe i technologie, wymagają coraz większego wysiłku organizacyjnego oraz
  podnoszą poprzeczkę w wyścigu o innowacyjność. Dalszy rozwój Grupy będzie napotykał
  na coraz większe bariery związane z zarządzaniem rozrastającą się org anizacją oraz
  utrzymaniem konkurencyjności. Coraz większym wyzwaniem staje się także utrzymanie
  utalentowanych pracowników w firmie, co ma związek z rywalizacją pracodawców z
  branży nowych technologii o pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów, których
  ob ecność w strukturach firmy coraz bardziej decyduje o osiągnięciu przewagi nad
  rywalami biznesowymi.
  Grupa ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez optymalizację struktury organizacyjnej
  pod kątem założonych celów biznesowych, wprowadzanie nowych standardów
  za rządzania, rozwój kadry menedżerskiej oraz inwestycje w kapitał ludzki. Ponadto Grupa
  zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, którzy w swoim obszarze
  kompetencji wspierają organizację w bardzo dynamicznym rozwoju.
  3.15. Ryzyko związane z umowami kre dytowymi
  Grupa w swojej działalności korzysta z finansowania kredytami bankowymi. Przy
  odpowiednio negatywnym scenariuszu rozwoju warunków rynkowych i pogorszenia się
  pozycji Grupy istnieje ryzyko wypowiedzenia ww. um ów .
  3.16. Ryzyko związane z prowadzeniem pra c rozwojowych
  W ocenie Zarządu jednostki dominującej sukces podmiotów działających na rynkach e -
  commerce w znacznym stopniu jest uzależniony od innowacyjności tych podmiotów i ich
  zdolności do ciągłego rozwoju. W związku z tym Grupa prowadzi ciągłe prace n ad
  doskonaleniem posiadanego portfela produktów i usług. Zarząd Grupy identyfikuje dwa
  kluczowe ryzyka związane z prowadzeniem prac rozwojowych :
   zaniechanie prowadzenia danych prac rozwojowych;
   brak spodziewanych korzyści pomimo pozytywnego zakończenia prac rozwojowych.
  Grupa minimalizuje ryzyko poprzez bieżącą i dogłębną analizę potrzeb odbiorcy
  ostatecznego oraz analizę i monitoring trendów na rynku, które mogą wpływać na odbiór
  i użyteczność zakończonego projektu rozwojowego.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  26
  3.17. Ryzyko związane z dotacjami z UE
  Grupa posiada Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zawarte z Polską
  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowy te nakładają na Spółki z Grupy
  utrzymywanie odpowiednich wskaź ników trwałości projektów. W przypadku ich
  niedotrzymania i niewywiązania się przez Grupę z warunków umów istnieje ryzyko zwrotu
  otrzymanych dotacji.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  27
  4. OŚWIADCZENIE O STOSO WANIU ZASAD ŁADU KORPORACY JNEGO
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
  oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zas ad jest publicznie dostępny
  Od 01 stycznia 2016 roku Grupa podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016”przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej
  Giełdy Papi erów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.
  Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych.
  Stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej comperia.pl dostępny
  jest na stronie interne towej Jednostki dominującej www.comperia.pl
  4.2. W skazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w zakresie, w
  jakim emitent odstąpił od tych postanowień oraz wyjaśn ienie przyczyn
  tego odstąpienia
  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  „(…) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej (…):
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie
  później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,”
  Grupa nie stosuje powyższej zasady
  Wyjaśnienie :
  Jednostka dominująca nie organizuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym (co oznacza niestosowanie odnośnej zasady IV.Z.2, o czym niżej), a w
  konsekwencji nie może publikować daty tego rodzaju transmisji. Spółka ogłas za ustaloną
  datę Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W
  przypadku wdrożenia zasady IV.Z.2., Spółka będzie również wówczas stosowała zasadę
  I.Z.1.16.
  „(…) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej (…):
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”
  Grupa nie stosuje powyższej zasady
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  28
  Wyjaśnienie :
  Jednostka dominująca nie będzie stosować powyższej zasady, z uwagi na fakt, że zapis
  przebiegu obrad Walnego Zgromadze nia jest przedsięwzięciem generującym znaczny
  wysiłek organizacyjny i finansowy, co wydaje się niewspółmierne do możliwych do
  osiągnięcia rezultatów, zważywszy na dotychczas zaobserwowany brak ze strony
  drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem ob rad walnych zgromadzeń w
  Spółce. Ponadto spółka nie posiada stosownej infrastruktury technicznej, która
  umożliwiłaby rejestrację obrad. W ocenie Zarządu stosowane dotychczas metody
  dokumentowania obrad walnego zgromadzenia i rozpowszechniania informacji w tym
  zakresie zapewniają należytą transparentność działalności Spółki. Wszelkie istotne
  informacje są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia
  akcjonariuszom dostęp do informacji przebiegu walnych zgromadzeń Spółki.
  Jednocześnie Spółka n ie wyklucza możliwości stosowania powyższej zasady w
  przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym
  celu stosownych nakładów.
  Zarząd i Rada Nadzorcza
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady
  nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych
  organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i
  doświadczenia zawodowego.
  Rekomendacja nie jest stosowana w zakresie odnoszącym się do kwestii zapewnienia
  różnorodności organów pod względem płci.
  Wyjaśnienie :
  Decyzja w kwestii wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostek wchodzących w
  skład Grupy Kapitałowej pod względem płci pozostawiona jest uznaniu uprawnionych
  organów Spółki, które kierują się w tym zakresie kwalifikacjami posiadanymi przez osobę
  mającą pełnić powierzoną funkcję; Grupa nie wyklucza, że w przyszłości proporcje
  udziału kobiet i mężczyzn w składzie wyżej wskazanych organów mogą ulec
  zrównoważeniu.
  „II.Z.7. W zakr esie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
  nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji
  Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu
  audytu pełni rada nadzorcza, powyższe z asady stosuje się odpowiednio.”
  Grupa nie stosuje powyższej zasady w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do
  komitetów w ramach Rady Nadzorczej , z wyjątkiem utworzenia Komitetu Audytu.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  29
  Wyjaśnienie:
  W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej jednostki dominującej nie zostały
  dotychczas wyodrębnione żadne komitety za wyjątkiem Komitetu Audytu, który został
  wyodrębniony w październiku 2017 roku; kwestia powołania komitetów leży w gestii
  Rady Nadzorczej. W przypadku powołania tego rodzaju komitet ów w przyszłości, Grupa
  nie wyklucza, że powyższe zalecenia Komisji Europejskiej znajdą zastosowanie. Zadania
  Komitetu Audytu wykonuje wyodrębniony z Rady Nadzorczej Komitet, a intencją Grupy
  jest zapewnienie aby kierował się on w tym zakresie powyższymi r egulacjami Komisji
  Europejskiej odnoszącymi się do funkcjonowania komitetów audytu.
  Walne zgromadzeni e i relacje z akcjonariuszami
  „IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną transmis ję obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym.”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady
  Wyjaśnienie:
  Jednostka dominująca nie będzie zapewniała transmisji obrad walnego zgromadzenia w
  czasie rzeczywistym. Przemawia za tym fakt, iż zapewnienie powszechnie dostępnej
  transmisji obrad walnego zgromadzenia, wiązało by się z poniesieniem niebagatelnych,
  dodatkowych kosztów, jak rów nież ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie
  organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę
  dokonywania tego rodzaju transmisji, zważywszy na zaobserwowany brak ze strony
  drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebie giem obrad walnych zgromadzeń w
  jednostce dominującej . Ponadto, Grupa publikuje w formie raportów bieżących wszelkie
  prawem wymagane informacje w tym zakresie, zapewniając akcjonariuszom dostęp do
  informacji przebiegu walnych zgromadzeń jednostki dominując ej. Obowiązujące obecnie
  zasady udziału w walnym zgromadzeniu w pełni zabezpieczają interesy wszystkich
  akcjonariuszy oraz umożliwiają im realizację praw wynikających z posiadanych przez nich
  akcji. Grupa nie wyklucza jednak możliwości stosowania powyższej zasady w przyszłości,
  po stworzeniu odpowiednich warunków technicznych i poczynieniu w tym celu
  stosownych nakładów.
  „IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.”
  Grupa nie stosuje powyższej zasady
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  30
  Wyjaśnienie:
  W ocenie Grupy obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują
  wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie
  jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. W
  związku z tym Grup a nie widzi dodatkowej potrzeby uczestniczenia na walnym
  zgromadzeniu przedstawicieli mediów. W przypadku pytań dotyczących walnych
  zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie
  udziela stosownych odpowiedzi.
  Wynagrodzenia
  „VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów
  powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. ”
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Wyjaśnienie:
  Grupa nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, s tałe reguły
  postępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu). W zakresie
  polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostek Grupy Kapitałowej
  oraz zasad jej ustalania, w Grupie obowiązują reguły wynagradzania i poziomy up osażeń
  ustalone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu (członkowie Rady
  Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia); wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od
  zakresu indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych
  poszczeg ólnym osobom wchodzącym w skład Zarządu. Spółka nie wyklucza, że w
  przyszłości, do określania polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie
  powyższe zalecenia Komisji Europejskiej, w tym także co do powołania w Radzie
  Nadzorczej Komitetu ds. Wy nagrodzeń;
  „VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej
  celami krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także
  powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwi ek
  przyczyn. ”
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Wyjaśnienie:
  Grupa nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, stałe reguły
  postępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu), toteż
  rekomendacja w tym zakresie nie moż e być stosowana.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  31
  „VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w
  zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. ”
  Rekomendacja nie dotyczy Grupy .
  Wyjaśnienie:
  W Radzie Nadzorczej jednostki dominującej nie funk cjonuje komitet do spraw
  wynagrodzeń.
  4.3. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i
  zarzą dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania
  sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej Comperia.pl S.A. opiera się na:
   wewnętrznych regulaminach określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
  poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym biorących udział w procesie
  sporządzania sprawozdań finansowych,
   wewnętrznych procedurach określających obieg dokumentów finansowo – księgowych
  (w tym zasady kontroli dokumentów),
   prowadzeniu ksiąg rachunkowych w odpowiednio zabezpieczonym systemie
  informa tycznym przez wykwalifikowane biuro rachunkowe ,
   badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego
  rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  32
  4.4. Akcjonariusze jednostki dominującej posiadający bezpośrednio lub
  pośrednio znaczne pakie ty akcji
  Według wiedzy Jednostki dominującej, na dzień przekazania niniejszego raportu
  rocznego, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Jednostki dominującej są podmioty wskazane w poniższej tabeli.
  Akcjo nariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN)
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu
  % udział głosów na walnym zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 352 239 16,32% 35 223,90 697 239 24,52%
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,70%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  TFI Investors 270 403 12,53% 27 040,30 270 403 9,51%
  Quercus TFI S.A. 190 400 8,82% 19 040,00 190 400 6,70%
  Pozostali 847 805 39,29% 84 780,50 847 805 29,81%
  SUMA 2 157 891 100,00% 215 789,10 2 843 608 100,00%
  W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu w dniu 27
  lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) pomiędzy kilkoma
  mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, powodującego uzyskanie przez nich łącznie
  12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uzyskanie przez nich łącznie 9,66% ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o czym szerzej napisano w raporcie
  19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
  specjalne uprawnienia kontrolne
  Akcje imienne serii A pozostające w posiadaniu Talnet H olding Limited, Pana Marka
  Dojnow oraz Pana Adama Jabłońskiego są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1.
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
  takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy
  określonej cz ęści lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące
  wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy
  spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
  oddzielone od posiadania papierów wartościowych
  Zarząd Jednostki d ominującej nie posiada informacji o jakichkolwiek ograniczeniach w
  wykonywaniu prawa głosu z akcji Comperia.pl S.A.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  33
  4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa
  własności papierów wartościowych Emitenta
  Statut Jednostki dominującej nie uz ależnia rozporządzania akcjami imiennymi od zgody
  Spółki.
  Papiery wartościowe J ednostki dominującej podlegają ograniczeniom dotyczącej
  swobodnej zbywalności wynikających z następujących ustaw:
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finans owymi;
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej;
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;
   Rozporządzenie w sprawie kontroli (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004)
  koncentracji przedsiębiorstw.
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
  oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
  wykupie akcji
  Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w strukturze organów Jednostki dominującej
  występuje organ zarządzający oraz organ nadzorczy, którymi są odpowiednio Zarząd
  Jednostki dominującej i Rada Nadzorcza Jednostki dominującej.
  Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu Jednostki dominującej wchodzi od dwóch do pięciu
  członków, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu. Liczbę czło nków Zarządu określa Rada
  Nadzorcza.
  Członkowie Zarządu Jednostki dominującej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej
  kadencji przez Radę Nadzorczą Jednostki dominującej. Powołując Zarząd, Rada
  Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu da nej kadencji. Członkowie
  zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności
  konkurencyjnej.
  Zarząd Jednostki dominującej kieruje działalnością Grupy , zarządza jej majątkiem oraz
  reprezentuje Grupę na zewnątrz przed sądami, org anami władzy i wobec osób trzecich.
  Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez
  postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej
  Jednostki dominującej lub Walnego Zgromadzenia jednostki dominujące j.
  4.9. Opis zasad zmiany statutu Emitenta
  Zmiana Statutu Jednostki dominującej dokonywana jest na podstawie i na zasadach
  przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Zmiana Statutu wymaga uchwały
  Walnego Zgromadzenia Jednostki dominującej. Uchwała w sprawie zmiany Statutu
  wymaga większości ¾ głosów.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  34
  4.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
  oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia jednostki dominującej określony jest w
  regulaminie Walnego Zgromadzenia opublikowanego na stronie Jednostki dominującej
  pod adresem: http://relacje.comperia.pl/o -spolce.html#dokument_informacyjny
  Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określone są postanowieniami Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz stosowanymi przez Spółkę zasadami Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW w Warszawie.
  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub
  nadzwyczajnym.
  2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa w siedzibie Spółki.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po
  upływie roku obrotowego.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy
  własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących
  jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
  5. Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzień, godzina) i
  miejsca ogłaszany jest przez Zarząd na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
  określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach pu blicznych.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w
  sprawie:
  1. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. podziału zysków lub pokr ycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne
  fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych
  do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty
  dywidendy,
  3. udzielania absolutorium czł onkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków,
  4. podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  5. podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i
  wyznaczaniu likwidatora,
  6. podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
  oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych,
  7. zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu
  kapitału zakładowego,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  35
  8. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  9. powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  10. ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,
  11. ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynag rodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  12. uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  13. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
  14. umorzenia akcji,
  15. innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego
  Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez
  akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału
  zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
  Przebieg o brad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
  zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne
  zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona prze z Zarząd..
  2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który to kieruje pracami Walnego
  Zgromadzenia oraz zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad.
  3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad.
  4. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne
  istotne materiały są przedstawiane akcjonariusz om wraz z uzasadnieniem i opinią
  Rady Nadzorczej.
  5. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest pr otokołowany przez notariusza.
  Przebieg g łosowani a:
  1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
  wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie organów władz lub likwidatorów
  Spółki, bądź o pociągniecie ich do odpowiedzial ności, jak również w sprawach
  osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego
  akcjonariusza lub jego reprezentanta.
  2. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3 -osobowej komisji skrutacyjnej, do
  której obowiązków należy czuwanie na d prawidłowym przebiegiem każdego
  głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku głosowania z
  wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
  3. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji
  uprzywilejowanej serii A jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo dwóch
  głosów.
  4. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu
  obrad.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  36
  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
  obrotowe go, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących
  lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów
  4.11.1. Zarząd Comperia.pl S.A.
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
   Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu
   Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu,
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w
  Zarządzie Spółki
   Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu nowej trzyletniej kadencji bę dzie
  trzyosobowy od 9 sierpnia 2017 roku, natomiast od 16 sierpnia 2017 roku będzie
  4 osobowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu z dniem 16
  sierpnia 2017 roku Pana Grzegorza Długosza powierzając mu pełnienie funkcji
  Prezesa Zarządu;
   w dn iu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z
  pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2017 roku;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu
  Spółki Pana Wojciecha Małek do pełnienia od dn ia 1 września 2017 roku funkcji
  Członka Zarządu w ramach bieżącej kadencji rozpoczętej 9 sierpnia br.
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących
  dokumen tach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  W dniu 12 stycznia 2018 roku Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu z dniem 31 stycznia 2018 roku.
  4.11.2. Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. działał w
  następującym składzie:
  1. Karol Wilczko – Prezes Zarządu
  2. Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresi e od 01 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku miały miejsce następujące zmiany w
  Zarządzie Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.:  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  37
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka
  Zarządu Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ze s kutkiem na 31 sierpnia 2017 roku.
  W dniu 12 stycznia 2018 roku Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Prezesa Zarządu z dniem 31 stycznia 2018 roku.
  W dniu 2 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana
  Grzegorza Długosza i powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha
  Małek i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu.
  4.11.3. Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 23 czerwca 2017
  roku członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu
  26 czerwca 2017 roku.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia
  jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Mędrala - Członek Rady Nadzorczej,
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  Kompetencje i zasady pr acy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w
  następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  4.11.4. Rada Nadzorcza Co mperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Rada Nadzorcza Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  działała w następującym składzie:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku miały miejsc e następujące zmiany w
  Radzie Nadzorczej Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.:
   w dniu 30 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Wspólników odwołało z Rady
  Nadzorczej Pana Bartosza Michałka oraz powołało do Rady Pana Michała
  Piwowarczyka.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  38
  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej C U określone zostały w następujących
  dokumentach:
   Umowa Spół ki,
   Regulamin Rady Nadzorczej,
   Kodeks Spółek Handlowych
  5. ZNACZĄCE UMOWY
  W 2017 roku jednostka dominująca zawarła istotną umowę , o której mowa w raportach
  bieżących nr 13/2017 i nr 14/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku.
  6. POSTĘPOWANIA SĄDOWE
  W 201 7 roku żadna ze spółek Grupy Comperia.pl nie była stroną postępowań toczących
  się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej, których wartość stanowiła co najmniej 10 % kapitałów własnych
  Grupy .
  7. TRANSA KCJE Z JEDNOSTKAMI P OWIĄZANYMI
  W 201 7 roku Spółki Grupy nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, które
  pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  39
  8. ZACIĄGNIĘTE I WYPOWI EDZIANE UMOWY DOTYCZ ĄCE KREDYTÓW I
  POŻYCZEK
  Kredytodawca Zobowiązanie na 31 grudnia 2017 r. (kapitał w tys. PLN ) Stopa procentowa Waluta Termin wymagalności
  Alior Bank S.A. 1 438 WIBOR 3M + marża PLN 14.11.2019 r.
  Alior Bank S.A. 1 0 WIBOR 3M + marża PLN 15.10.2018 r.
  Pożyczki opisano szerzej w nocie nr 21 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  9. UDZIELONE POŻYCZKI
  Nie dotyczy .
  10. UDZIELON E I OTRZYMAN E PORĘCZENIA I GWARANC JE
  W 201 7 roku żadna ze spółek Grupy Comperia.pl nie udzieliła poręczeń kredytu lub
  pożyczki ani nie udzieliła gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
  od tego podmiotu - jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi ła
  równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy .
  11. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓ W Z EMISJI
  W 201 7 roku Grupa nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
  12. OCENA MOŻLIWOŚCI REA LIZACJI ZAMIERZEŃ IN WESTYCYJNYCH
  Podstawowe , bieżące projekty inwestycyjne Grupa finansuje środkami własnymi. W
  przypadku podjęcia decyzji o nowych projektach uwzględniać ona będzie najbardziej
  optymalną strukturę finansowania.
  13. BIEŻĄCE PROJEKTY /ZMIANY W PODSTAWOWYC H ZASADACH ZARZĄDZAN IA
  PRZEDSIĘBIORSTWEM EM ITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
  W 201 7 roku nie wystąpiły zamiany w podstawowych zasadach zarządzania
  przedsiębiorstwem Spółki i Grupy kapitałowej.
  1 Kredyt w rachunku bieżącym. Limit kredytowy wynosi 500 tys. złotych i na dzień 31.12.2017 r.
  nie był wykorzystany przez Spółkę.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  40
  14. UMOWY Z OSOBAMI ZARZ ĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDU JĄCE REKOMPENSATĘ W
  PRZYPADKU ICH REZYGN ACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO
  STANOWISKA BEZ WAŻNE J PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB
  ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZ EZ
  PRZEJĘCIE
  Spółki z Grupy nie zawierały umów wskazanego rodzaju.
  15. WYNAGRODZENIA ZARZĄD U I RADY NADZORCZEJ ORAZ TRANSAKCJE ZE
  SPÓŁKAMI GRUPY KAPIT AŁOWEJ
  Łączna wartość wynagrodzeń (ze wszystkich tytułów) członków Zarządu Spółki za okres
  sprawowania funkcji w Zarządzie w 2017 roku wyniosła:
   Grzegorz Długosz – 128,5 tys. zł;
   Karol Wilczko – 240 tys. zł;
   Wojciech Małek – 96,5 tys. zł;
   Szymon Fiecek – 228,6 tys. zł
   Łukasz Tatarkiewicz – 127,7 tys. zł
  Wartość wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Sp ółki w roku 2017
  wyniosła:
   Grzegorz Długosz – 22,9 tys. zł;
   Karol Wilczko – 12 tys. zł;
   Wojciech Małek – 18 tys. zł;
   Szymon Fiecek – 12 tys. zł
   Łukasz Tatarkiewicz – 9 tys. zł
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzeń w 2017 roku.
  Łączn a wartość wynagrodzeń (ze wszystkich tytułów) członków Zarządu Spółki
  otrzymanych z Jednostki zależnej za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w
  2017 roku wyniosła:
   Karol Wilczko – 0 tys. zł;
   Łukasz Tatarkiewicz – 60 tys. zł
   Szymon Fiecek – 0 tys. zł
  Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymywali w 2017 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia
  funkcji w organach Jednostki zależnej.
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali w 2017 roku wynagrodzeń z
  Jednostki zależnej.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  41
  16. LICZBA AKCJI COMPERI A.PL S.A. POSIADANYCH PRZEZ OS OBY
  ZARZĄDZAJĄCE LUB NAD ZORUJĄCE COMPERIA.PL S.A.
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN)
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu
  % udział głosów na walnym zgromadzeniu
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,70%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  Szymon Fiecek 15 000 0,70% 1 500,00 15 000 0,53%
  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach
  powiązanych Spółki.
  17. INFORMACJE O UMOWACH , W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYS ZŁOŚCI
  NASTĄPIĆ ZMIANY W PR OPORCJACH POSIADANYC H AKCJI PRZEZ
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJ ONARIUSZY I OBLIGATA RIUSZY
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu rocznego za 201 7 rok Grupa nie posiada wiedzy o
  umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .
  18. INFORMACJE O SYSTEMI E KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRAC OWNICZYCH
  W Grupie nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA 2017 ROK
  42
  19. INFORMACJE O PODMIOC IE BADAJĄCYM SPRAWOZDAN IA FINANSOWE
  7 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła, na podstawie § 28 ust. 7 Statutu
  Spółki, uchwałę w sprawie wyboru B -think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św.
  Michała 43, 61 -119 Poznań) („Audytor”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
  badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
  pod numerem 4063 do:
   przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r;
   przeglądu skonsolidowanego sprawozdania f inansowego Grupy kapitałowej za I
  półrocze 2017 r.
   badania jednostkowego rocznego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2017;
   badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy kapitałowej za rok obrotowy
  2017.
  Stosowne umowy z Audytorem zostały zawarte w dniu 11 września 2017 r.
  Informacje o wynagrodzeniu Audytora przedstawia tabela poniżej.
  2017 2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 15 15
  Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  6 6
  Warszawa, 2 marca 201 8 roku.
  Zarząd Comperia.pl S.A.:
  Grzegorz Długosz J mrezes Zarządu
  Wojciech Małek J Członek Zarządu
  Szymon Fiecek – Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2020-03-10Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-02-28 18-02-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649