Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 119 839 5 644 623 2 382 596 1 288 575 Zysk na działalności operacyjnej -1 209 987 -3 847 814 -284 877 -878 393 Zysk na działalności operacyjnej pprzed amortyzacją (EBITDA) 965 007 -1 549 565 227 199 -353 740 Zysk brutto -1 226 452 -3 836 685 -288 754 -875 852 Zysk netto -1 388 066 -3 711 349 -326 804 -847 240 Całkowite dochody ogółem -1 388 066 -3 711 349 -326 804 -847 240 Aktywa razem 17 428 059 23 203 451 4 123 520 5 243 125 Rzeczowe aktywa trwałe 108 807 175 960 25 744 39 761 Należności krótkoterminowe 3 631 119 2 892 987 859 131 653 708 Zobowiązania krótkoterminowe 4 102 790 2 879 220 970 730 650 598 Zobowiązania długoterminowe 2 128 452 2 795 219 503 597 631 616 Kapitał własny 11 196 816 17 529 012 2 649 194 3 960 911 Kapitał podstawowy 215 789 215 789 51 056 48 760 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 575 818 -944 486 135 569 -215 611 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -315 104 -1 466 617 -74 188 -334 805 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 624 832 0 147 109 0 Zmiana stanu środków pieniężnych 885 546 -2 411 103 208 491 -550 415 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,64 -1,72 -0,15 -0,39 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,64 -1,72 -0,15 -0,39

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  OD 01 STYCZ NIA 201 7 ROKU
  DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU


  29 września 201 7 roku
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  2

  SPIS TREŚCI
  A. WYBRANE DANE FINANSO WE 4
  B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE GR UPY KAPITAŁOWEJ
  COMPERIA.PL S.A. ZA 6 MIESIĘCY 201 7 ROKU 5
  C. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE SPÓŁK I COMPERIA.PL S.A.
  ZA 6 MIESIĘCY 201 7 ROKU 26
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  3

  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU COMPERIA.PL

  Niniejszym oświadczamy, iż: wedle naszej najlepszej wiedzy:

  a. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy kapitał owej Comperia.pl oraz jej w ynik finansowy,

  b. skrócone śródroczne sprawozdanie z działalności Grupy kapitał owej Comperia.pl zawiera prawdziwy
  obraz rozwoju i osiągnieć oraz sytuacji G rupy kapitał owej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;

  c. podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonują cy przeglądu skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgo dnie z przepisami
  prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu , spełniali warunki do wydania
  bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu o badanym skróconym śródrocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;

  _________________________ _____________________
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Grzegorz Długosz


  _________________________
  Karol Wilczko


  _____________________
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Szymon Fiecek Wojciech Małek
  Warszawa, 29 września 201 7 roku


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)


  A. WYBRANE DANE FINANSO WE
  Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przelicz one na euro). ).
  tys. PLN tys. EUR

  za okres za okres za okres za okres za okres za okres
  od 2017 -01-01 od 2016 -01-01 od 2016 -01-01 od 2017 -01-01 od 2016 -01-01 od 2016 -01-01
  do 2017 -06-30 do 2016 -12-31 do 2016 -06-30 do 2017 -06-30 do 2016 -12-31 do 2016 -06-30
  Przychody netto ze sprzedaży 10 120 16 368 5 645 2 383 3 741 1 289
  Zysk (strata) ze sprzedaży -1 569 -6 915 -4 425 -369 -1 580 -1 010
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 210 -9 838 -3 848 -285 -2 248 -878
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) 965 -1 985 -1 550 227 -454 -354
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 226 -9 836 -3 837 -289 -2 248 -876
  Zysk (strata) netto -1 388 -8 862 -3 711 -327 -2 025 -847
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 576 -1 232 -944 136 -281 -216
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -315 -1 880 -1 467 -74 -430 -335
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 625 632 - 147 144 -
  Przepływy pieniężne netto – razem 886 -2 480 -2 411 209 -567 -550
  Aktywa/Pasywa razem 17 428 17 806 23 203 4 124 4 025 5 243
  Aktywa trwałe 12 217 14 198 19 598 2 891 3 209 4 428
  Aktywa obrotowe 5 211 3 608 3 606 1 233 816 815
  Kapitał własny 11 197 12 319 17 529 2 649 2 785 3 961
  Zobowiązania razem 6 231 5 487 5 674 1 474 1 240 1 282
  Zobowiązania długoterminowe 2 128 1 915 2 795 503 433 632
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 103 3 572 2 879 971 807 651
  Liczba akcji (tys. szt.)[1] 2 157 891 2 157 891 2 157 891 2 157 891 2 157 891 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR ) -0,64 -4,11 -1,72 -0,15 -0,94 -0,39
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,64 -4,11 -1,72 -0,15 -0,94 -0,39
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR ) 5,19 5,71 8,12 1,23 1,30 1,84

  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłos zonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro
  z dnia 30 czerwca 201 7 r. 4,2265 PLN/EURO; z dnia 31 grudnia 2016 r. 4,4240 PLN/EURO , z dnia 30 czerwca 201 6 r. 4,4255 PLN/EURO .
  Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, og łoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu
  stanowiącego średnią arytme tyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończoneg o miesiąca w okresach: od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.,
  od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 201 6 (odpowiednio: 4,2474 PLN/EURO, 4,3757 PLN/EURO i 4,3805 PLN/EURO ).
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  5

  B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE GR UPY
  KAPITAŁOWEJ COM PERIA.PL S.A. ZA 6 M IESIĘCY 201 7 ROKU
  SKRÓ CON E ŚRÓDROCZN E SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZADANIE Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ
  POZOSTAŁ YCH CAŁKOWIT YCH DOCHOD ÓW

  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota
  1.01.201T J 30.06.20N T
  1.01.201S J 30.06.20 NS
  PLN’000 PLN’000
  Działalność kontynuowana
  Przychody 10 659 6 25S
  Przychody ze sprzedaży 10 120 5 645
  Pozostałe przychody 539 612
  Koszty działalności operacyjnej 11 869 10 104
  Usługi obce 6 842 4 712
  Wynagrodzenia 1 987 2 345
  Amortyzacja 2 175 2 298
  Podatki i opłaty 157 128
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 320 338
  Zużycie materiałów i surowców 107 114
  Pozostałe koszty 280 168
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej J1 21M J3 84U
  Zysk na okazyjnym nabyciu J J
  Przychody finansowe 5 13
  Koszty finansowe 22 2
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 226 -3 837
  Podatek dochodowy 162 -125
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej J1 38U J3 71N
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem J1 38U J3 71N

  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 1 2 157 891 2 157 891
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -0,64 -1,72
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej - -

  1 Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20).


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  6
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ
  AKTYWA Nota 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

  Aktywa trwałe 12 217 19 598 14 198
  Wartości niematerialne 11 463 18 957 13 397
  Rzeczowe aktywa trwałe 109 176 142
  Udziały w jednostce zależnej - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 645 465 659
  Aktywa obrotowe 5 211 3 606 3 608
  Należności z tytułu dostaw i usług 3 583 2 838 2 798
  Należności pozostałe 48 55 49
  Należność z tytułu podatku dochodowego - 255 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 061 244 175
  Pozostałe aktywa 519 214 487
  Aktywa razem 17 428 23 203 17 806

  PASYWA Nota 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016

  Razem kapitały 11 197 17 529 12 319
  Kapitał akcyjny 216 216 216
  Kapitał zapasowy 20 315 25 731 25 731
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 197 197 197
  Zyski zatrzymane -9 531 -8 615 -13 825
  - w tym zysk (strata) netto -1 388 -3 711 -8 862
  Udziały niedające kontroli - - -
  Zobowiązanie długoterminowe 2 128 2 795 1 915
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 632 1 198 543
  Pozostałe rezerwy - 1 -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 496 - -
  Dotacje 1 000 1 596 1 372
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 103 2 879 3 572
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 783 - 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 185 1 154 1 703
  Zobowiązania pozostałe 539 672 467
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pozostałe rezerwy - 308 166
  Dotacje 596 745 596
  Pasywa razem 17 428 23 203 17 806

  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  7

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  1.01.2017 - 30.06.2017 1.01.2016 - 30.06.2016

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto -1 226 -3 837
  II. Korekty 1 802 2 892
  1. Amortyzacja 2 175 2 298
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14 -
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw -166 153
  5. Zmiana stanu należności -686 1 024
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 554 -105
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji -372 -372
  8. Podatek dochodowy zapłacony - -73
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 283 -33
  10. Koszty programu motywacyjnego - -
  11. Zysk na okazyjnym nabyciu - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 576 -944
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy - -
  II. Wydatki 315 1 467
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 315 1 467
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -315 -1 467
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1 500 -
  1. Dopłaty do kapitału - -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 1 500 -
  3. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 875 -
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 861 -
  2. Odsetki 14 -
  3. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 625 -
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 886 -2 411
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 886 -2 411
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 175 2 655
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 1 061 244
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -

  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  8

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
  KAPITALE WŁASNYM
  Za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 216 25 731 197 - -13 825 12 319
  Całkowite dochody: - -5 416 - - 4 294 -1 122
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -1 388 -1 388
  Podział wyniku finansowego - -5 416 - - 5 416 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - 266 266
  Transakcje z właścicielami: - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 30 czerwca 2017 roku 216 20 315 197 - -9 531 11 197
  Za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 216 25 184 197 - -4 356 21 240
  Całkowite dochody: - 547 - - -9 469 -8 922
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -8 862 -8 862
  Podział wyniku finansowego - 547 - - -547 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - -60 -60
  Transakcje z właścicielami: - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 216 25 731 197 - -13 825 12 319
  Za okres od 1.01.2016 do 30.06.2016
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 216 25 184 197 - -4 356 21 240
  Całkowite dochody: - 547 - - -4 259 -3 711
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -3 711 -3 711
  Podział wyniku finansowego - 547 - - -547 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 30 czerwca 2016 roku 216 25 731 197 - -8 615 17 529

  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  9

  WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

  1 Informacje podstawowe
  Dane Jednostki Dominującej
  Comperia.pl S.A. (Jednostka Dominująca, Spółka) powstała z przekształcenia spółki Comperia.pl spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie Comperia.pl spółki z o.o. w spółkę akcyjną
  nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupy z dnia 8 czerwca 2011 roku
  (akt notarialny Rep A nr 9827/2011).
  Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru
  Gospodarczego pod numerem KRS 0000390656 w dniu 4 lipca 2011 roku. Spółka posiada numer NIP
  9512209854 oraz symbo l REGON 140913752.
  Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorskiej 13.
  Czas trwania Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest pośrednictwo finansowe.

  Dane j ednostki zależnej
  Comperia Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona dnia 17 maja 2013 roku
  (akt notarialny Rep A nr 3273/2013).
  Została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
  dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000465027 w dniu 7 czerwca 2013 roku. Spółka posiada numer NIP 5213649980 oraz symbol REGON
  146713965 .
  Siedziba Jednostki Zależnej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorska 13.
  Jednostka zależna posiada oddział w Lublinie.
  Czas trwania Jednostki Zależnej jest nieoznaczony.
  Jedn ostka zależna prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz działalność w
  zakresie sprzedaży w formie licencji aplikacji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową.

  Opis organizacji Grupy Kapitałowe
  W skład Grupy Comperia.pl (Grupa) wchodzi Comperia.pl S.A. oraz Comperia Ubezpieczenia spółka z o.o.
  Comperia.pl S.A. jest porównywarką produktów finansowych. Comperia Ubezpieczenia (wobec, której
  podmiotem dominującym jest Comperia.pl S.A.) została założona w maju 2013 roku. Compe ria Ubezpieczenia
  sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz sprzedaży w formie licencji
  aplikacji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową.  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  10

  Struktura Grupy kapitałowej Comperia .pl :


  W okresie od 1 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku w Grupie nie zachodziły żadne zmiany organizacyjne.

  Organy Jednostki dominującej
  Skład Zarządu Comperia.pl S.A., Jednostki Dominującej, na dzień 30 czerwca 201 7 roku przedstawiał się
  następująco:
  • Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu ,
  • Łukasz Tatarkiewicz – Członek Zarządu ,
  • Szymon Fiecek – Członek Zarządu .
  Skład Zarządu Comperia.pl S.A., Jednostki Dominującej, na d zień sporządzenia skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
  • Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu,
  • Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu ,
  • Szymon Fiecek – Członek Zarządu,
  • Wojciech Małek – Członek Zarz ądu
  W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku nie było zmian w Zarządzie Spółki. Po 30 czerwca do dnia
  sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego miały miejsce
  następujące zmiany :
  • Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarzą du nowej trzyletniej kadencji będzie trzyosobowy od 9 sierpnia
  2017 roku, natomiast od 16 sierpnia 2017 roku będzie 4 osobowy . Jednocześnie Rada Nadzorcza
  powołała w skład Zarządu z dniem 16 sierpnia 2017 roku Pana Grzegorza Długosza powierzając mu
  pełnien ie funkcji Prezesa Zarządu ;
  • w dniu 24 sierpnia 201 7 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka
  Zarządu z dniem 31 sierpnia 2017 roku ;
  • w dniu 24 sierpnia 201 7 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha
  Małka do pełnienia od dnia 1 września 2017 roku funkcji Członka Zarządu w ramach bieżącej kadencji
  rozpoczętej 9 sierpnia br.
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  11
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 23 cz erwca 2017 roku członków Rady
  Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
  • Derek Alexander Christopher ,
  • Marek Emanuel Dojnow,
  • Adam Jabłoński
  • Krzysztof Mędrala ,
  • Michał Piwowarczyk
  Kompetencje i zasad y pracy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących
  dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  2 Przyjęte zasady rachunkowości
  Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania
  Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególno ści w zgodności z MSR
  34 „Śródroczne sprawozdania finansowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  zgodnie z odpowiednimi s tandardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości
  finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania
  skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejsz e śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej
  Comperia.pl S.A. na dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku, wyniki jej działalności za okres
  6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 201 7 roku i 30 czerwca 201 6 roku oraz przepływy pieniężne
  i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 7 roku i 30 czerwca
  201 6 roku.
  Skrócone ś ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządz one przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd
  jednostki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego s króconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności które wskazywałyby na zagrożenia dla
  możliwości kontynuowania działalności przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej
  działalności.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które
  ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze
  skrócone śródroczne skonsolidowane sprawoz danie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Comperia.pl za rok 201 6.
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych
  samych zasad (polityki) rach unkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu
  finansowym.
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
  jest PLN.
  Skrócone śródroczne s prawozdanie finansowe i wszystkie d ane objaśniające są podawane w tysiącach PLN.
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
  Zarząd jednostki dominującej Comperia.pl S.A. w dniu 29 września 201 7 roku.


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  12

  Nowe standardy, interpr etacje i zmiany opublikowanych standardów
  W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd
  jednostki dominującej osądy w zakresie stosowanych przez Grupę Kapitałową Comperia.pl zasad rachunkowości
  i głównych źródeł szacowania niepewności, były takie same jak opisane w skonsolidowanym spr awozdaniu
  finansowym za rok 201 6.

  3 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych , obszarach geograficznych i istotnych klientach
  Grupa prowadzi jednorodną działalność, Zarząd Jednostki dominującej nie wyodrębnia segmentów oceniając
  wyniki Grupy.
  Grupa działa na terenie Polski, wszystkie przychody ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym .
  4 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacj i,
  a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go
  przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych -
  również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.
  Grupa Kapitałowa Comperia.pl S.A. obejmuje:
  • jednostkę dominującą Comperia.pl S.A.,
  • jednostkę zależną Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 100%
  udziałów.

  Spółka zależna podlega konsolidacji metodą pełną.

  5 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
  W I półroczu 20 17 roku nie wystąpiły zmiany w strukturz e Grupy Kapitałowej Comperia.pl

  6 Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych.
  Zarząd Jednostki Dominującej nie publikował skonsolidowanych prognoz za rok 201 7.  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  13

  7 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen iu emitenta na dzień przekazania
  raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji,
  ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
  i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na w alnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian
  w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego
  raportu półrocznego.
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN)
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu
  % udział głosów na walnym zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 352 239 16,32% 35 223,90 697 239 24,52%
  TFI Investors * 270 403 12,53% 27 040,30 270 403 9,51%
  Marek Dojnow 213 452 9,89% 21 345,20 417 883 14,70%
  Adam Jabłoński 141 941 6,58% 14 194,10 278 227 9,78%
  Bartosz Michałek 192 334 8,91% 19 233,40 192 334 6,76%
  Karol Wilczko 183 831 8,52% 18 383,10 183 831 6,46%
  Pozostali 803 691 37,24% 80 369,10 803 691 28,26%
  SUMA 2 157 891 100,00% 215 789,10 2 843 608 100,00%

  * stan posiadania T FI Investors z dnia 23 czerwca 2017 roku (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)

  8 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego , wraz ze wskazaniem zmian
  w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie
  dla każdej z osób .

  Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna (zł) Udział w kapitale Udział w głosach
  Karol Wilczko 183 831 18 383,10 8,52% 6,46%
  Marek Dojnow 213 452 21 345,20 9,89% 14,70%
  Adam Jabłoński 141 941 14 149 ,10 6,58% 9,78%
  Szymon Fiecek 15 000 1 500,00 0,70% 0,53%

  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  14

  Według informacji posiadanych przez Grupę w okresie od dnia przekazania ostatniego skonsolidowanego raportu
  kwartalnego do dnia publikacji niniejszego raportu nie było zmian w liczbie akcji posiadanych przez osoby
  zarządzające lub nadzorujące Comperia.pl S .A.:
  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach powiązanych Spółki.

  9 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
  W I półroczu 201 7 roku żadna ze spółek Grupy Comperia.pl nie była stroną postępowań toczących się przed
  sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których
  wartość stanowiła co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki.

  10 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
  W okresie I półrocza 201 7 roku w dokonano skorygowania wyliczenia podatku odroczonego od korekt
  konsolidacyjnych. Ich wpływ odniesiono na zyski zatrzymane Grupy .

  11 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji
  z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte
  na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych p rzez emitenta będącego
  funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje
  dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
  przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia
  ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

  Spółki Grupy Comperia.pl. nie zawierały w I połowie 201 7 roku transakcji z podmiotami powiązanymi, które
  pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawa rte na innych warunkach niż rynkowe.
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  15

  12 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
  okresu sprawozdawczego
  Spółki z Grupy Comperia.pl na dzień 30 czerwca 201 7 nie były stroną żadnych umów kredytowych lub
  pożyczkowych, w przypadku których doszłoby do naruszenia postanowień umownych.

  13 Przychody

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (STRUKTURA RZECZOWA/ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Przychody ze sprzedaży usług 10 120 5 645
  w tym: od jednostek powiązanych
  Pozostałe przychody 539 612
  w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody sprzedaży, razem 10 659 6 256
  w tym: od jednostek powiązanych

  Grupa uzyskuje przychody przede wszystkim z reklamy efektywnościowej oraz sprzedaży powierzchni
  reklamowej na stronach internetowych, będących narzędziami pozwalającymi na porównywanie różnych
  produktów finansowych.

  14 Pozostałe przychody
  Wyszczególnienie 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Przychody z tytułu dotacji 372 372
  Rozwiązane rezerwy 166 98
  Pozostałe przychody 1 141
  Razem 539 612

  Jako przychody z działalności operacyjnej, z tytułu dotacji Grupa ujmuje przede wszystkim odpisy z tytułu
  rozliczenia okresowego dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych i wytworzenie wartości niematerialnej w
  okresie amortyzacji środków trwałych prop orcjonalnie do okresu ich amortyzacji .  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  16

  15 Koszty działalności operacyjnej

  KOSZTY AMORTYZACJI 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 34 116
  Amortyzacja wartości niematerialnych 2 141 2 182
  Koszty amortyzacji, razem 2 175 2 298

  KOSZTY USŁUG OBCYCH 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Usługi podwykonawców 1 232 1 492
  Usługi marketingowe 4 854 2 165
  Usługi najmu 258 273
  Usługi informatyczne 73 78
  Usługi sprzedaży 69 89
  Pozostałe usługi 356 616
  Koszty usług obcych, razem 6 842 4 712

  Wysoki udział usług obcych w ko sztach działalności podstawowej wynikał z charakteru prowadzonej przez Grupę
  działalności . Główne pozycje w kosztach usł ug w pierwszej połowie roku 201 7 to koszty związane z Programem
  Partnerskim Comperia Lead oraz koszty marketingowe .

  16 Rzeczowe aktywa trwałe i w artości niematerialne

  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.201 7 31.12.201 6
  a) środki trwałe, w tym: 109 142
  urządzenia techniczne i maszyny 58

  87
  Rzeczowe aktywa trwałe 109 142

  Zmiana stanu w wartości brutto 30.06.2016 31.12.201 6
  Stan na początek okresu 551 462
  Stan brutto na koniec okresu: 551 551
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu: 409 260
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 442 409
  Stan netto na koniec okresu: 109 142

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30.06.201 7 31.12.201 6
  Koszty zakończonych prac rozwojowych 6 234 7 504
  Inne wartości niematerialne i prawne 5 229 5 893
  Razem 11 463 13 397

  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku Grupa w wartościach niematerialnych wykazuje nabyte licencje oraz prace
  rozwojowe.


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  17
  Prace rozwojowe, aktywowane w pozycji wartości niematerialnych dotyczą aktywowanych kosztów budowy stron
  internetowych i programów komputerowych zapewniających pożądane na tych str onach użyteczności oraz
  kosztów budowy integrującego systemu informatycznego.
  Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy, żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy
  lub innej umowy, w tym umowy leasingu.
  Grupa nie dokonywała zabezpieczeń na wartościach niematerialnych.
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku Grupa nie posiadała zawartych umów zobowiązujących ją do zakupu wartości
  niematerialnych.
  Grupa posiada wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym czasie używania , dla których przeprowa dziła
  na dzień 30 czerwca 2017 roku testy na utratę wartości, w postaci wyceny DCF .
  Na dzień bilansowy dokonano przeglądu użyteczności oraz dochodowości poszczególnych wartości
  niematerialnych i prawnych Grupy. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie rozpoznano konieczności dokonania
  dodatkowych odpisów aktualizujących ich wartość.

  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH

  Stan na 30.06.201 7 31.12.201 6
  ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG
  GRUP RODZAJOWYCH
  (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania i
  wartością firmy)
  Prace rozwojowe, inne
  wartości niematerialne
  Prace rozwojowe, inne
  wartości niematerialne

  Wartość brutto wartości niematerialnych na początek
  okresu 30 256 29 465
  zwiększenia 241 2 467
  nabycie - 2 467
  inne 241 -
  zmniejszenia - -1 676

  Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec
  okresu 30 497 30 256
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -14 391 -9 703
  amortyzacja za okres -2 175 -4 688
  zwiększenia -2 175 -4 857
  amortyzacja okresu bieżącego -2 175 -4 857
  zmniejszenia - 169
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -16 566 -14 391
  Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
  - 2 468 -

  Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -2 468 - 2 468

  Wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na
  koniec okresu 11 463 13 397  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  18
  17 Należności handlowe oraz pozostałe należności

  Wyszczególnienie 30.06.201 7 31.12.201 6
  Należności handlowe brutto 3 786 3001
  Odpis aktualizujący wartość należności 203 203
  Należności handlowe netto 3 583 2 798
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 99
  Inne należności 48 49
  Razem 3 631 2 946

  Wyszczególnienie 30.06.201 7 31.12.201 6
  Należności pozostałe, w tym: 48 49
  - należności dochodzone na drodze sądowej - -
  Należności publiczno -prawne, bez podatku bieżącego 30 38
  Dotacje - -
  Należności pozostałe (w tym zaliczki na środki trwałe, zapasy, dostawy) 18 11
  Należności pozostałe brutto, razem 48 49
  Odpisy aktualizujące wartość należności - -
  Należności pozostałe netto, razem 48 49
  - w tym od jednostek powiązanych - -

  Wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej.

  Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartości należności handlowych:

  Wyszczególnienie 30.06.201 7 31.12.201 6
  Stan na dzień 1 stycznia 203 186
  Utworzenie odpisów - 32
  Odwrócenie odpisów (' -") - -
  Razem 203 203

  18 Pozostałe aktywa
  POZOSTAŁE AKTYWA 30.06.201 7 31.12.201 6
  Koszty usług obcych 12 55
  Wydatki na prace rozwojowe w toku wytwarzania 469 154
  Rozliczenie międzyokresowe przychodów - 234
  VAT do rozliczenia w następnych okresach 38 44
  Krótkoterminowe pozostałe aktywa, razem 519 487
  Na dzień bilansowy dokonano przeglądu użyteczności oraz dochodowości poszczególnych nakładów
  poniesionych na prace rozwojowe w toku wytwarzania. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie rozpoznano
  konieczności dokonania dodatkowych odpisów aktualizujących ich wartość.


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  19


  19 Kapitał podstawowy
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz na dzień 31.grudnia 2016 roku kapitał Jednostki dominującej wynosił
  215.789,10 zł i dzielił się na następujące serie akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
  Seria akcji Liczba akcji Rodzaj
  Seria A 685 717 imienne, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1)
  Seria A 404 703 zwykłe, na okaziciela
  Seria B 124 080 zwykłe, na okaziciela
  Seria C 121 450 zwykłe, na okaziciela
  Seria D 26 041 zwykłe, na okaziciela
  Seria E 220 900 zwykłe, na okaziciela
  Seria F 575.000 zwykłe, na okaziciela
  Razem 2 157 891

  20 Pozostałe kapitały
  W ramach kapitału zapasowego, któreg o wartość na koniec czerwca 201 7 roku wyniosła 20 315 tys . zł. Grupa
  wykazała między innymi nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Comperia.pl S.A. objętych
  ofertą publiczną oraz poniesionych kosztów emisji.

  POZOSTAŁE KAPITAŁY 30.06.201 7 31.12.201 6
  Kapitał zapasowy: 20 315 25 731
  - Zyski lat ubiegłych -4 869 547
  - Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną 25 184 25 184
  - Koszty emisji akcji - -
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 197 197
  Zyski zatrzymane - 9 531 -13 825
  Pozostałe kapitały razem 10 981 12 103
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  20


  21 Zobowiązanie finansowe

  Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte długoterminowe 496 -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte krótkoterminowe 783 640

  Razem 1 279 640

  Spółka zaciągnęła kredyt obrotowy , przekształcony w kredyt terminowy, w banku ING Bank Śląski. Termin spłaty
  ostatniej raty kredytu – 29.03.2019

  22 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

  Wyszczególnienie 30.06.201 7 31.12.201 6
  Zobowiązania handlowe 2 185 1 703
  Zobowiązania publiczno -prawne 290 200
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 246 262
  Pozostałe zobowiązania 3 5
  Razem 2 724 2 170

  Wartość księgowa zobowiązań jest zbliżona do ich wartości godziwej.

  Wartości bilansowe zobowiązań krótkoterminowych są wyrażone w całości w walucie PLN.

  23 Wynagrodzenie kluczowego personelu Spółek z Grupy
  Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących Jednostki Dominującej
  wypłacone lub należne:
  Wyszczególnienie 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Organy zarządzające 392 457
  Organy nadzorujące - -
  Razem 392 457

  24 Podatek dochodowy
  Wyszczególnienie 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Podatek bieżący -
  Podatek odroczony 162 -125
  Razem 162 -125


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  21

  Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego w roku 201 6 i 201 7 ustalona została według stawki równej
  19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
  Najistotniejsze różnice przejściowe, od których Grupa tworzy aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego dotyczą, różnic w wartościach netto podatkowy ch i bilansowych majątku trwałego , utworzonych
  odpisów na wartości niematerialne i prawne oraz należności handlowe Grupy, rezerw kosztowych oraz
  przychodowych a także z tytułu strat podatkowych możliwych do rozliczenia w okresach następnych .

  25 Zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku p rzypadającego na akcjonariuszy Jednostki D ominującej
  oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku.
  WYLICZENIE ZYSKU ROZWODNIONEGO 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Wynik netto z działalności kontynuowanej - 1 388 -8 862 -3 711
  Wynik netto na działalności zaniechanej - -
  Wynik netto, razem -1 388 -8 862 -3 711
  Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe - -
  Wynik netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję -1 388 -8 862 -3 711

  LICZBA AKCJI 1.01.201 7- 30.06.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 2 157 891 2 157 891 2 157 891
  - - -
  Wpływ rozwodnienia: - - -
  Opcje na akcje - - -
  Umarzalne akcje uprzywilejowane - - -
  - - -
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 2 157 891 2 157 891 2 157 891

  WYLICZENIE ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ 1.01.201 6- 30.06.201 6 1.01.201 6- 31.12.201 6 1.01.201 6- 30.06.201 6
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -0,64 -4,11 -1,72
  Rozwodniony zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -0,64 -4,11 -1,72

  26 Istotne zmiany wielkości szacunkowych.
  Sprawozdanie finansowe będące częścią niniejszego raportu uwzględnia szacowane wartości przychodów (687
  tys. zł) i kosztów (351 tys. zl) ich uzyskania w odniesieniu do działań wykonanych w I półroczu 2017 roku które
  zostaną rozliczone w okresach późniejszych, w łącznej kwocie netto 336 tys. zł ., a także rozliczenie
  analogicznych szacunków dla działań wykonanych w IV kwartale 2016 roku w łącznej kwocie netto -68 tys. zł .  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  22

  27 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
  wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących .
  W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa istotnie poprawiła wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku
  poprzedniego. Poniżej prezentujemy kluczowe czynniki wpływające na wyniki zrealizowane w ciągu 6 miesięcy
  2017 roku.
   Wzrost przy chodów ze sprzedaży rok do roku o 7 9%. Działania zaplanowane w 2016 roku i wdrożone w
  2017 polegające na lepszej penetracji sprzedażowej oraz pozyskaniu nowych klientów jak również
  rozszerzeniu bazy partnerów po stronie pozyskiwania leadów przyniosły spodziewany rezultat.
  Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że znacząco wzrosły przychody z działalności ubezpieczeniowej z
  328 tysięcy złotych w I połowie 2016r. do 719 tysięcy złotych w pierwszej połowie tego roku. Jest to o
  szczególnie ważne, g dyż Spółka planuje intensywnie rozwijać ten segment w kolejnych okresach i ma
  ku temu mocne fundamenty w postaci rosnącej liczby agentów i klientów. Mamy podpisane umowy na
  dystrybucję produktów ubezpieczeniowych 21 towarzystw ubezpieczeniowych. Pracujemy z ponad 200
  agentami.
   Poprawa efektywności operacyjnej Grupy. Działania podjęte w 2016 roku w celu dostosowania struktury
  kosztów do przychodów polegające głownie na optymalizacji zatrudnienia przyniosły spodziewane
  efekty. W rezultacie przy wzroście przy chodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym o 7 9%
  koszty działalności wzrosły jedynie o 17%, a zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) za okres 6
  miesięcy 2017 roku wyniósł 965 tysięcy złotych, wobec straty EBITDA w analogicznym okresie roku
  poprze dniego w wysokości 1 550 tysięcy złotych.
   Ujemny skonsolidowany zysk netto za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2017 roku wynika z
  dwóch głównych przyczyn:
  a) Grupa inwestuje w rozwój ubezpieczeń. Wydatki ponoszone na rozwój są odnoszone w koszty w
  okresie ich poniesienia, natomiast efekty tych działań będą widoczne w przyszłych okresach.
  b) Grupa poniosła koszty amortyzacji w wysokości 2 175 tysięcy złotych. Koszty te mają charakter
  niegotówkowy (jest to głównie koszt projektów technologicznych -np. Com peria Agent tworzonych
  przez Spółkę w latach 2014 -2015) .

  28 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym
  okresie.
  Nie dotyczy.

  29 Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  Nie dotyczy.

  30 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu
  na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

  W I półroczu 201 7 roku nie wypłacano dywidendy.


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  23

  31 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący
  sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

  Nie wystąpiły .

  32 Informa cje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
  które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

  Nie wystąpiły .

  33 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub
  przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub
  częstotliwość.
  Grupa nie odnotowała nietypowych zdarzeń w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku .
  34 Zarządzanie ryzykiem finansowym
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe, takie jak należności z
  tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku
  prowadzonej przez nią działalności.
  W okres ie objęty m sprawozdaniem Gru pa nie prowadz iła obrotu instrumentami finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej,
  ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej wer yfikuje
  i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
  Jednostka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów
  finansowych.
  Ryzyko stopy procento wej
  Dostępne formy finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce WIBOR.
  Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej
  jednego roku. Grupa na bieżąco monitoruje sy tuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi
  bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.
  Ryzyko kredytowe
  Grupa stara się zawiera ć transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Ponadto,
  dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest
  nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, t akich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
  ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna
  wartość ekspozycji na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  24
  Ryzyko związane z pły nnością
  Zarządy Spółek z Grupy na bieżąco monitoruj ą ryzyko braku funduszy. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania.

  Ryzyko walutowe
  Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym w walucie polskiej, dlatego nie jest w istotny sposób na
  ryzyko kursowe. Większość należności i zobowiązań denominowana jest w walucie krajowej. Grupa nie stosuje
  pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykie m kursowym.

  Wartość bilansowa i wartość godziwa klas instrumentów finansowych.
  Kategoria zgodnie z MSR 39
  Wartość bilansowa Wartość godziwa
  30.06.201 7 31.12.201 6 30.06.201 7 31.12.201 6
  Aktywa finansowe
  Należności z tytułu dostaw i usług PiN 3 583 2 798 3 583 2 798
  Należności pozostałe PiN 48 49 48 49
  Należności z tytułu podatku dochodowego PiN - 99 - 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty DDS 1 061 175 1 061 175
  Zobowiązania finansowe
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte PZFwgZK 1 279 640 1 279 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PZFwgZK 2 185 1 703 2 185 1 703
  Zobowiązania pozostałe PZFwgZK 539 467 539 467
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego PZFwgZK - - - -
  Użyte skróty:
  WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  PiN – Pożyczki i należności,
  PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 30 czerwca 201 7 roku
  i 31 grudnia 201 6 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za
  poszczególne lata z następujących powodów :
   w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
   instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.
  Jednostka dokonuje wyceny wartości godziwej posługując się następującą hierarchią:
   ceny notowane (nieskoryg owane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
   dane wejściowe inne, niż notowane ceny poziomu 1, które są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do
  zaobserwowania. Jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony okres życia, dane wejściowe
  muszą być możliwe do zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.
   dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania.
  Zastosowane założenia muszą odzwierciedlać te, które byłyby zastosowane przez uczestników rynku,
  włączając ryzyko.
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku i 31 grudn ia 2016 roku Jednostka nie posiadała instrumentów finansowych
  wycenionych w wartości godziwej.
  Ze względu na brak istotności aktywów i zobowiązań finansowych w walutach obcych (wartości na poszczególne
  dni bilansowe poniżej 1 tys. zł) nie zostanie przedstawiona szczegółowa struktura walutowa instrumentów
  finansowych.


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  25
  Na dzień 30 czerwca 201 7 nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych
  i zobowiązań finansowych jednostki.
  Nie dokonano zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych
  aktywów.

  35 Zarządzanie kapitałem.
  Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
  wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej
  akcjonariuszy.
  Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
  W celu utrzymania lub skorygowania struktury kap itałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie od 01 stycznia do 30
  czerwca 201 7 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym
  obsza rze.
  Wyszczególnienie 30.06.201 7 31.12.201 6
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 1 279 640
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty -1 061 -175
  Zadłużenie netto 218 465
  Kapitał własny 11 197 12 319
  Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) 965 -1 985
  Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych 0.02x 0.04x
  Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA 0.2x -

  36 Działalność zaniechana
  Działalność zaniechana w bieżącym oraz poprzednim okres ie sprawozdawczym nie wystąpiła .  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  26

  C. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE SPÓŁKI
  COMPERIA.PL S.A. ZA 6 MIESIĘC Y 201 7 ROKU
  SKRÓCON E ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWESPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW ISTRAT ORAZ POZOSTAŁYCH
  CAŁKOWIT YCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  01.01.201 7- 30.06.201 7 01.01.201 6- 30.06.201 6
  PLN’000 PLN’000 Działalność kontynuowana
  Przychody 9 595 6 111
  Przychody ze sprzedaży 9 296 5 670
  Pozostałe przychody 299 441
  Koszty działalności operacyjnej 9 746 8 400
  Usługi obce 6 215 4 638
  Wynagrodzenia 1 285 1 473
  Amortyzacja 1 677 1 802
  Podatki i opłaty 128 45
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 234 228
  Zużycie materiałów i surowców 92 99
  Pozostałe koszty 116 115
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -151 -2 289
  Zysk na okazyjnym nabyciu - -
  Przychody finansowe 52 13
  Koszty finansowe 21 2
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -120 -2 278
  Podatek dochodowy 122 -384
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -242 -1 894
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem -242 -1 894

  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 2 157 891 2 157 891
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -0,11 -0,88
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności zaniechanej - -  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  27

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Nota 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe 20 772 25 659 21 687
  Wartości niematerialne 8 630 15 341 10 284
  Rzeczowe aktywa trwałe 79 123 101
  Udziały w jednostce zależnej* 9 291 9 291 9 291
  Pożyczki udzielone jednostce zależnej 2 369 661 1 574
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 404 243 437
  Aktywa obrotowe 5 039 3 189 3 331
  Należności z tytułu dostaw i usług 3 492 2 508 2 557
  Należności pozostałe 19 14 18
  Należność z tytułu podatku dochodowego - 255 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 009 209 170
  Pozostałe aktywa 519 204 487
  Aktywa razem 25 811 28 848 25 018
  PASYWA Nota 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Kapitał własny akcjonariuszy 20 272 24 036 20 514
  Kapitał akcyjny 216 216 216
  Kapitał zapasowy 20 315 25 731 25 731
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 197 197 197
  Zyski zatrzymane -456 -2 108 -5 630
  - w tym zysk (strata) netto -242 -1 894 -5 416
  Zobowiązanie długoterminowe 1 694 2 215 1 406
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 632 1 052 543
  Pozostałe rezerwy - 1 -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 496 - -
  Dotacje 565 1 161 863
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 846 2 597 3 098
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 783 - 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 013 932 1 539
  Zobowiązania pozostałe 454 762 323
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pozostałe rezerwy - 308 -
  Dotacje 596 596 596
  Pasywa razem 25 811 28 848 25 018
  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  28

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  ZA OKRES OD DNIA 01. 01.201 7 ROKU DO 30.06.201 7 ROKU

  ZA OKRES OD DNIA 01. 01.2016 ROKU DO 30.06.2016 ROKU
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskic h
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 216 25 184 197 333 25 930
  Całkowite dochody: - 547 - -2 442 -2 442
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - -1 894 -1 347
  Podział wyniku finansowego J 54T J J54T J54T
  Transakcje z właścicielami: - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje J J J J J
  Emisja akcji/wydanie udziałów J J J J J
  Koszty emisji akcji J J J J J
  Stan na 30 czerwca 201 6 roku 216 25 731 197 -2 108 24 036


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskic h
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 216 25 731 197 -5 630 20 514
  Całkowite dochody: - -5 416 - 5 174 -242
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - -242 -242
  Podział wyniku finansowego - - 5 416 - 5 416 -
  Transakcje z właścicielami: - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - -
  Stan na 30 czerwca 201 6 roku 216 20 315 197 -456 20 272 ZA OKRES OD DNIA 01. 01.2016 DO 31.12.2016 ROKU
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskic h
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 216 25 184 197 333 25 930
  Całkowite dochody: - 547 - -5 963 -5 416
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - -5 416 -5 416
  Podział wyniku finansowego - 547 - -547 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - -49
  Transakcje z właścicielami: - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 6 roku 216 25 731 197 -5 630 20 514


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  29
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.201 6- 30.06.2016 01.01.201 6- 30.06.201 6
  PLN’000 PLN’000
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk / strata brutto -120 -2 278
  II. Korekty 1 397 1 627
  1. Amortyzacja 1 677 1 802
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -33 -
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw - 151
  5. Zmiana stanu należności -837 1 065
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 605 -979
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji -298 -298
  8. Podatek dochodowy zapłacony - -73
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 283 -41
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 277 -651
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy - -
  II. Wydatki 1 062 1 727
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 315 911
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  3. Dopłaty do kapitału w jednostce zależnej - 156
  4. Pożyczki udzielone jednostce zależnej 747 661
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -1 062 -1 727
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 1 500 -
  1. Dopłaty do kapitału - -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 1 500 -
  3. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 875 -
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 861 -
  2. Odsetki 14 -
  3. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 625 -
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 840 -2 378
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 840 -2 378
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 170 2 587
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 1 009 209
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -

  DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  Spółka wykorzystuje w swojej działalności wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym czasie używania ,
  dla których przeprowadzono na dzień 30 czerwca 2017 roku testy na utratę wartości, w postaci wyceny DCF . Na
  dzień bilansowy dokonano również przeglądu użyteczności oraz dochodo wości poszczególnych wartości
  niematerialnych i prawnych a także nakładów poniesionych na prace rozwojowe w toku wytwarzania . Na dzień
  30 czerwca 2017 roku nie rozpoznano konieczności dokonania dodatkowych odpisów aktualizujących ich
  wartość.
  Comperia.pl S.A. wykazuje w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa
  zaangażowane w jednostkę dominującą Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o tj. wartość udziałów, udzielone
  pożyczki oraz należności handlowe i pozostałe o łącznej wartoś ci 11 773 tys. zł . Na dzień 30 czerwca 2017 roku
  przeprowadzono test na utratę wartości ww. aktywów, dokonując wyceny jednostki zależnej . Jej wartość ustal ono


  SKRÓ CONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 201 7 ROKU (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

  30
  jako średnią z wyceny DCF oraz wyceny wg. metody mnożnikowej. Określając wartość przyszłych przep ływów
  pieniężnych Zarząd Spółki dokona ł estymacji przychodów jednostki zależnej bazując na planowanym poszerzeniu
  jej działalności poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego, którego rozpoczęcie planowane jest na
  koniec III kwartału 2017 roku a zakończ enie wdrażania na koniec roku 2018.
  Comperia.pl S.A. udzieliła spółce zależnej Comperia Ubezpieczenia pożyczkę której wartość przekracza 10 %
  kapitałów własnych Comperia.pl S.A.. Na dzień 30 czerwca 2017 roku należność z tytułu udzielonej pożyczki
  wraz z odsetkami wynosi 2.369 tys. zł.
  Na podstawie Aneksu do Umowy pożyczki podpisanego w dni u 5 września 2017 roku łączna kwota udzielonej
  pożyczki wynosi 2.640 tys. zł


  _________________________ _____________________
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Grzegorz Długosz


  _________________________
  Karol Wilczko


  _____________________
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Szymon Fiecek Wojciech Małek
  _________________________ _____________

  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
  rachunkowych Spółki
  Daniela Kanigowska
  Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o.


  tarszawa, 29 września 201 7 roku
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA .PL
  ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU


  29 września 201 7 roku

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  2
  SPIS TREŚCI

  KOMENTARZ ZARZĄDU ................................ ................................ .......................... 5
  1. INFORMACJE PODSTAWOW E ................................ ................................ ............. 6
  1.1. Struktura Grupy Comperia.pl ................................ ................................ ...... 6
  1.2. Jednostka dominująca Comperia.pl S.A. ................................ ....................... 6
  1.2.1. Charakterystyka działalności Comperia.pl S.A. ................................ ........ 6
  1.2.2. Kapitał akcyjny ................................ ................................ ................... 7
  1.2.3. Akcje własne ................................ ................................ ...................... 7
  1.3. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................................ ............................... 8
  1.3.1. Charakterystyka działalności Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................ 8
  1.3.2. Kapitał zakładowy ................................ ................................ ............... 8
  1.3.3. Udziały własne ................................ ................................ .................... 8
  2. PODSTAWOWE DANE I WS KAŹNIKI FINANSOWE OR AZ OMÓWIENIE SYTUACJ I
  FINANSOWEJ GRUPY KAP ITAŁOWEJ ................................ ................................ ......... 9
  2.1. Podstawa sporządzenia sprawoz dania finansowego ................................ ........ 9
  2.2. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ........... 9
  2.3. Analiza wyników finansowych ................................ ................................ .... 10
  2.3.1. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ...... 10
  2.3.2. Koszty ................................ ................................ .............................. 11
  2.3.3. Zysk netto i rentowność ................................ ................................ ...... 12
  2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników ................................ ................................ .......................... 12
  2.5. Wskaźniki niefinansowe ................................ ................................ ........... 13
  3. ZDARZENIA ISTOTNIE W PŁYWAJĄCE NA DZIAŁAL NOŚĆ GRUPY KAPITAŁOW EJ W
  ANALIZOWANYM OKRESIE ................................ ................................ ..................... 13
  4. CZYNNIKI MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI OSIĄGANE W KO LEJNYCH
  KWARTAŁACH ................................ ................................ ................................ ...... 14
  4.1. Optymalizacja prowadzonej działalności i zasobów wewnętrznych ................... 14
  4.2. Zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacja
  wskaźnika konwersji ................................ ................................ .......................... 14
  4.3. Rozwój ComperiaLead ................................ ................................ ............... 15
  4.4. Rozwój działalności ubezpieczeniowej ................................ ......................... 15
  5. CZYNNIKI RYZYKA I ZA GROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY W
  POZOSTAŁYCH MIESIĄCA CH ROKU OBROTOWEGO ................................ ................... 16
  5.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacja makroekonomiczną ................................ 16
  5.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym ................................ .... 16  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  3
  5.3. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku ubezpieczeń ................................ .. 17
  5.4. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej ............................. 17
  5.5. Ryzyko związane z konkurencją ................................ ................................ . 17
  5.6. Ryzyko technologiczne (po stronie towarzystw ubezpieczeniowych) ................ 18
  5.7. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów prawa
  podatkowego ................................ ................................ ................................ .... 18
  5.8. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjonowania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych ................................ .............. 19
  5.9. Ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu .................. 20
  5.10. Ryzyko związane z uz ależnieniem od kadry menedżerskiej ............................ 20
  5.11. Ryzyko związane z sezonowością przychodów ................................ .............. 20
  5.12. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów ................................ ................ 21
  5.13. Ryzyko niepowodzenia realizacji strategii rozwoju Grupy ............................... 21
  5.14. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności ................................ ........... 22
  5.15. Ryzyko związane z prowadzeniem prac rozwojowych ................................ .... 22
  5.16. Ryzyko związane z umowami kredytowymi ................................ .................. 23
  5.17. Ryzyko związane z dotacjami z UE ................................ .............................. 23
  6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ........................... 23
  6.1. Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ......... 23
  6.2. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ..................... 23
  6.3. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ .................... 24
  6.4. Ryzyko związane z płynnością ................................ ................................ .... 24
  7. TRANSAKCJE Z JEDNOST KAMI POWIĄZANYMI ................................ ................... 24
  8. KAPITAŁ I AKCJONARIA T COMPERIA.PL S.A. ................................ ...................... 24
  8.1. Akcjonariat Comperia.pl S.A. ................................ ................................ ..... 24
  9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ............... 25
  9.1. Liczba akcji Comperia.pl S.A. posiadanych przez osoby zarządzające lub
  nadzorujące Comperia.pl S.A. ................................ ................................ ............. 25
  10. POSTĘPOWANIA SĄDOWE ................................ ................................ ............... 25
  11. UDZIELENIE PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIE GWARA NCJI ... 25
  12. SKŁAD OSOBOWY I ZMIA NY, KTÓRE W NIM ZASZ ŁY W CIĄGU OSTATNIEGO
  ROKU OBROTOWEGO, ORA Z OPIS DZIAŁANIA ORG ANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH LUB AD MINISTRUJĄCYCH EMITE NTA ORAZ ICH KOMITET ÓW ........... 26
  12.1. Zarząd Comperia.pl S.A. ................................ ................................ ........... 26
  12.2. Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................................ ................... 26
  12.3. Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A. ................................ ............................... 27  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  4
  12.4. Rada Nadzorcza Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ................................ ...... 27
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  5
  KOMENTARZ ZARZĄDU

  W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa istotnie poprawiła wyniki w stosunku do
  analogicznego okresu roku poprzedniego. Poniż ej prezentujemy kluczowe czynniki
  wpływające na wyniki zrealizowane w ciągu 6 miesięcy 2017 roku.
   Wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku o 7 9%. Działania zaplanowane w
  2016 roku i wdrożone w 2017 polegające na lepszej penetracji sprzedażowej oraz
  pozyskaniu nowych klientów jak również rozszerzeniu bazy partnerów po stronie
  pozyskiwania leadów przyniosły s podziewany rezultat. Dodatkowo chcielibyśmy
  podkreślić, że znacząco wzrosły przychody z działalności ubezpieczeniowej z 328
  tysięcy złotych w I połowie 2016r. do 7 19 tysięcy złotych w pierwszej połowie
  tego roku. Jest to o szczególnie ważne, gdyż Spółka p lanuje intensywnie rozwijać
  ten segment w kolejnych okresach i ma ku temu mocne fundamenty w postaci
  rosnącej liczby agentów i klientów. Mamy podpisane umowy na dystrybucję
  produktów ubezpieczeniowych 21 towarzystw ubezpieczeniowych. Pracujemy z
  ponad 200 agentami.
   Poprawa efektywności operacyjnej Grupy. Działania podjęte w 2016 roku w celu
  dostosowania struktury kosztów do przychodów polegające głownie na
  optymalizacji zatrudnienia przyniosły spodziewane efekty. W rezultacie przy
  wzroście przychodów ze spr zedaży na poziomie skonsolidowanym o 7 9% koszty
  działalności wzrosły jedynie o 17%, a zysk operacyjny przed amortyzacją
  (EBITDA ) za okres 6 miesięcy 2017 roku wyniósł 965 tysięcy złotych, wobec
  straty EBITDA w analogicznym okresie roku poprzedniego w wyso kości 1 550
  tysięcy złotych.
   Ujemny skonsolidowany zysk netto za okres 6 miesięcy kończących się 30
  czerwca 2017 roku wynika z dwóch głównych przyczyn:
  a. Grupa inwestuje w rozwój ubezpieczeń. Wydatki ponoszone na rozwój są
  odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia, natomiast efekty tych
  działań będą widoczne w przyszłych okresach.
  b. Grupa poniosła koszty amortyzacji w wysokości 2 175 tysięcy złotych.
  Koszty te mają charakter niegotówkowy (jest to głównie koszt projektów
  technologicznych -np. Comperia Ag ent tworzonych przez Spółkę w latach
  2014 -2015) .

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  6
  1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  1.1. Struktura Grupy Comperia.pl

  Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl (dalej „Grupa”) wg stanu na 30 czerwca 201 7
  roku przedstawia się następująco:
  W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku struktura Grupy kapitałowej
  Comperia.pl nie uległa zmianie.

  1.2. Jednostka dominująca Comperia.pl S.A.

  Siedziba 02 -673 Warszawa, Konstruktorska 13
  REGON 140913752
  NIP 9512209854
  Sąd rejestrowy pąd oejonowy dla m. stK Warszawy w W arszawieI XIII wydział
  gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego
  KRp 0000390656
  Comperia.pl S.A. (dalej „Jednostka dominująca”, „Spółka”) nie posiada oddziałów.


  1.2.1. Charakterystyka działalności Comperia.pl S.A.

  Istotą powstania Comperii było stworzenie możliwości błyskawicznego i co ważne –
  darmowego porównania i wyboru w jednym miejscu najlepszych produktów w obszarze
  finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji po to, by oszczędzać czas oraz pieniądze
  naszych klientów.

  Działalność Spółki polega na prowadzeniu internetowych porównywarek produktów
  finansowych (w tym oddziałów bankowych i bankoma tów), niefinansowych oraz GSM, a
  także portalu telekomunikacyjnego TELEPOLIS.PL. Na stronach tych internauci mają
  możliwość porównywania produktów fi nansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i
  ubezpieczeniowe) oraz niefinansowych (np. telekomunikacyjne), oferowanych przez
  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  7
  partnerów spółki i wybór najkorzystniejszej dla siebie oferty. Najpopularniejsze portale
  należące do Spółki to :
   Comperia.pl - pierwsz a w Polsce porównywarka produktów finansowych,
   eHipoteka.com - internetowa wyszukiwarka kredytów hipotecznych,
   Banki.pl - lokalizator placówek bankowych oraz bankomatów ze zintegrowaną
  porównywarką ofert bankowych,
   TELEPOLIS.PL - portal zajmujący się temat yką ofert GSM i telekomunikacji.

  W przypadku zainteresowania konkretnym produktem oferowanym przez partnera
  współpracując ego z Comperią (np. instytucję finansową) , internauta poprzez formularz
  ma możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych (tzw. „ lead”), co umożliwi
  temu partnerowi, kontakt z internautą i sfinalizowanie transakcji. Partnerzy Spółki,
  bezpośrednio lub za pośrednictwem do mów mediowych, za otrzymywanie leadów płacą
  Spółce prowizję.

  Działalność Spółki , polegająca na generowaniu leadów , związana jest z rynkiem
  internetowej reklamy efektywnościowej. Spółka osiąga również przychody z umieszczania
  na swoich portalach reklam wizerunkowych instytucji finansowych.

  1.2.2. Kapitał akcyjny
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. kapitał zakładowy Jednostki dominu jącej wynosił
  215 789,10 zł i dzielił się na następujące serie akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

  Seria akcji Liczba akcji Rodzaj
  Seria A 685 717 imienne, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1)
  Seria A 404 703 zwykłe, na okaziciela
  Seria B 124 080 zwykłe, na okaziciela
  Seria C 121 450 zwykłe, na okaziciela
  Seria D 26 041 zwykłe, na okaziciela
  Seria E 220 900 zwykłe, na okaziciela
  Seria F 575 000 zwykłe, na okaziciela

  2 157 891

  1.2.3. Akcje własne
  W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku Spółka nie posiadała akcji
  własnych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  8

  1.3. Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

  Siedziba 02 -673 Warszawa, Konstruktorska 13
  REGON 146713965
  NIP 5213649980
  Sąd rejestrowy pąd oejonowy dla m. stK Warszawy w W arszawieI XIII wydział
  gospodarczó Krajowego Rejestru S ądowego
  KRp 0000465027
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. (dalej „Jednostka zależna”, „CU”) posiada oddział w
  Lublinie.

  1.3.1. Charakterystyka działalności Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ( spółka zależna od Comperia.pl S.A.) prowadzi
  działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego sprzedając produkty
  ubezpieczeniowe online, za pośrednictwem call center, a także za pośrednictwem sieci
  współpracujących agentów ubezpieczeniowych. prowadzeniu serwisów c omperiaagent.pl
  oraz comperiaubezpieczenia.pl

  Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako
  agent ubezpieczeniowy uzyskując prowizje ze sprzedaży od towarzystw
  ubezpieczeniowych, a także w zakresie sprzedaży w formie li cencji w formule SaaS
  (software as a service) aplikacji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową,
  zarządzania portfelem klientów, porównywania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
  Comperiaagent.pl.

  1.3.2. Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy Jednostki zależ nej wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o
  wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są w posiadaniu Jednostki
  Dominującej.
  1.3.3. Udziały własne
  W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku Spółka nie posiadała akcji
  własnych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  9
  2. PODS TAWOWE DANE I WSKAŹN IKI FINANSOWE ORAZ O MÓ WIENIE
  SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Spra wozdawczości Finansowej (MSSF) w
  szczególności w zgodności z MSR 34 „Śródroczne sprawozdania finansowe” oraz z
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do
  śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską,
  opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania skróconego śródrocznego
  skonsoli dowanego sprawozdania finansowego.

  Spółka zależna Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną.
  2.2. Wybrane dane finansowe
  Wybrane dane skonsolidowane ze sprawozdania z sytuacji finansowej

  (tys. zł) 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  Aktywa/Pasywa razem 17 428 17 806 23 203
  Aktywa trwałe 12 217 14 198 19 598
  Aktywa obrotowe 5 211 3 608 3 606
  Kapitał własny 11 197 12 319 17 529
  Zobowiązania razem 6 231 5 487 5 674
  Zobowiązania długoterminowe 2 128 1 915 2 795
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 103 3 572 2 879
  Liczba akcji* 2 157 891 2 157 891 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł ) -0,64 -4,11 -1,72
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,64 -4,11 -1,72  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  10
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,19 5,71 8,12
  *Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33
  Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20)
  Wybrane dane skonsolidowane ze sprawozdania z rachunku zysków i strat oraz
  całkowitych dochodów

  Wybrane dane finansowe (w tys) z rachunku zysków i strat
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 Δ r/r
  Przychody ze sprzedaży 10 120 5 645 79%
  Zysk/Strata na sprzedaży -1 569 -4 425 -
  Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 210 -3 848 -
  Zysk/Strata na działalności gospodarczej -1 226 -3 837 -
  Amortyzacja 2 175 2 298 -5%
  EBITDA 965 -1 550 -
  Zysk/Strata przed opodatkowaniem -1 226 -3 837 -
  Zysk/Strata netto -1 388 -3 711 -
  2.3. Analiza wyników finansowych
  2.3.1. Przychody ze sprzedaży

  Typ przychodu ze sprzedaży 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 Δ r/r
  Produkty kredytowe 4 480 3 074 46%
  Produkty lokacyjne 3 609 905 299%
  Działalność ubezpieczeniowa 719 328 119%
  Produkty pozafinansowe 577 678 -15%
  Pozostałe w tym usługi IT 735 659 12%
  Razem 10 120 5 645 79%

  Przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej osiągnęły w I półroczu 201 7 roku wartość
  10 120 tys. zł względem 5 645 tys. zł w I półroczu 2016 roku. Znaczący wzrost w
  stosunku do I pó łrocza 2016r. wynika ze wzrostu przychodów w podstawowym biznesie
  oraz w działalności ubezpieczeniowej. W tym pierwszym obszarze, Spółka podjęła s zereg
  skutecznych działań mających na celu zwiększenie przychodów z segmentu kredytów  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  11
  oraz produktów lokacyjnych. Znacząco wzrosła w tym okresie liczba leadów przekazanych
  do instytucji finansowych, co jest efektem bardziej skutecznych działań sprzedażowych
  oraz lepszej koniunktury na rynku bankowym. Podstawowej działalności Spółki sprzyja
  również ciągle rosnący rynek reklamy internetowej.
  W segmencie ubezpiecz eniowym przychody wzrosły o 119 %, co jest wynikiem
  zwiększonej skali działalności tego obszaru. Spółka konsekwentnie realizuje plan
  dywersyfikacji działalności poprzez wzrost sprzedaży polis ubezpieczeniowych przez
  własną sieć agentów. Pomimo szybkiego wzr ostu , działalność ubezpieczeniowa nie
  osiągnęła wciąż skali warunkującej generowanie pozytywnych wyników finansowych.

  Kluczowe wskaźniki efektywności dla ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku zawiera
  poniższa tabela.

  Multiagencja - wskaźniki 01.01.2017 -30. 06.2017 01.01.2016 -30.06.2016
  Liczba podpisanych umów z towarzystwami 21 18
  Inkaso w zł 4 561 916 2 680 948
  Prowizja od TU dla Comperia 718 850 328 221

  2.3.2. Koszty

  Wybrane dane finansowe (w tys) z rachunku zysków i strat
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 Δ r/r
  Usługi obce 6 842 4 712 45%
  Wynagrodzenia 1 987 2 345 -15%
  Amortyzacja 2 175 2 298 -5%
  Podatki i opłaty 157 128 23%
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 320 338 -5%
  Zużycie materiałów i surowców 107 114 -6%
  Pozostałe koszty 280 168 66%
  Razem koszty 11 869 10 104 17%

  Koszty działalności Grupy wzrosły o 1 7%, a więc niewspółmiernie mniej w porównaniu do
  wzrostu przychodów (79%). Jest to przede wszystkim efekt działań optymalizacyjnych
  podjętych przez Zarząd jeszcze w 2016r. oraz dyscypliny kosztowej, która jest stosowana  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  12
  przez Spółkę na wszystkich szczeblach działalności. Wyjątkiem są koszty usług obc ych,
  które wzrosły o 45 % w stosunku do I półroczna 2016r. Jest to jednak związane z większą
  skalą sprzedaży i wyższymi kosztami zakupu leadów.

  2.3.3. Zysk netto i rentowność

  Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06 .2016
  Rentowność sprzedaży brutto -12,1% -68,0%
  Rentowność na działalności podstawowej -12,0% -68,2%
  Rentowność EBITDA 9,5% -27,5%
  Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT) -12,0% -68,2%
  Rentowność zysku netto -13,7% -65,8%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -12,4% -21,2%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -8,0% -16,0%

  W okresie pierwszego półrocza 2017r. Grupa poniosła stratę netto na poziomie 1 388 tys.
  zł, względem straty w wysokości 3 711 tys. zł w analogiczny m okresie roku ubiegłego. Na
  ujemny wynik okresu złożyły się przede wszystkim wydatki na rozwój segmentu
  ubezpieczeń oraz amortyzacja, która wyniosła 2 175 tys. zł. Niemniej jednak wynik
  EBITDA wyniósł dla Grupy 965 tys. zł, co jest wyn ikiem o wiele lepszym niż w
  I półroczny 2016 r., kiedy miernik ten osiągnął poziom minus 1 550 tys. zł.
  Wskaźnik zysk u EBITDA wyniósł więc 9,5% i jest on w ocenie Zarządu najbardziej
  miarodajnym kryterium obrazującym kondycj ę finansową Spółki . Wynika to z faktu,
  bardzo wysok iej amortyzacj i projektów technologicznych (np. Comperia Agent)
  prowadzonych przez spółkę w okresach poprzednich.

  2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników

  Grupa nie publikowała prognozy wyniku finansowego na rok 201 7.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  13

  2.5. Wskaź niki niefinansowe

  Kluczowe wskaźniki efektywności

  Nazwa wskaźnika 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 Δ r/r
  Liczba partnerów ComperiaLead na koniec okresu 19 841 8 821 125%
  Liczba leadów 147 780 139 024 6%
  Liczba wejść na stronę 13 032 779 10 576 306 23%

  W I półroczu 201 7 roku główny serwis grupy Comperia.pl, który porównuje oferty
  finansowe, ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, zbierając tym samym zapytania
  ofertowe od klientów chcących skorzystać z podanych usług odnotował najwyższy w
  historii istnienia poziom wizyt . W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku
  wzrost wyniósł blisko 24% rok do roku .

  W ujęciu wszystkich serwisów, G rupa odnotowała wzrost w liczbie wejść na strony o
  23 %. Jest to spowodowane głównie skutecznymi działaniami pozycjonowania stron Grupy
  w wyszukiwarce Google jak też i zwiększającą się świadomością marki Comperia.

  Liczba leadów wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o 6%, co jest efektem przede
  wszystkim wzrostu liczby partnerów w programie ComperiaLead.
  3. ZDARZENIA ISTOTNIE W PŁYWAJĄCE NA DZI AŁALNOŚĆ GRUPY
  KAPITAŁOWEJ W ANALIZOWANYM OKRESIE

  Pierwsze 6 miesięcy roku 2017 upłyn ęło w Grupie pod znakiem dalszego dostosowania
  się do zmieniających się warunków rynkowych oraz rozwoju segmentu
  ubezpieczeniowego.
  Na rynku podstawowej działalności, a więc reklamy efektywnościowej Grupa odbudowała
  pozycję i skutecznie pozyskiwała udziały w budżetach marketingowych instytucji
  finansowych . Podjęte w II półroczu 2016 roku działania polegające na poszukiwaniu
  nowych kana łów i form sprzedaży oraz powiększaniu bazy odbiorców w celu zwiększenia
  przychodów ze sprzedaży okazały się skuteczne. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły
  w półroczu 2017 roku o 7 9% w porównaniu do półrocza 2016 roku.

  W segmencie ubezpieczeniowym Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności , co
  potwierdza silny wzrost przypisu/inkasa wygenerowanego przez multiagencję Comperia
  Ubezpieczenia. Jeśli chodzi o warunki rynkowe, to minion e półrocze przyni osło zarówno te  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  14
  sprzyjające, jak i te, które były wyzwani em dla Grupy. Do tych pierwszych zaliczyć trzeba
  duży zakres zmian cen polis komunikacyjnych, co skłaniało klientów do zwracania się w
  stronę agentów umożliwiających przegląd możliwie dużej liczby dostępnych opcji , jak
  również wpływało na wzrost wartości r ealizowanego przypisu . Dodatkowo takie
  okoliczności sprzyjały zwiększeniu popularności aplikacji Comperia Agent, która
  diametralnie ułatwia proces porównania cen.
  Według oceny Zarządu Grupa w minionym półroczu Grupa dostosowała się do nowych
  wymagań towarz ystw . Poradziła sobie jednak z tym wyzwaniem w sposób zadowalający.
  Realizowany model biznesowy sprzyja odpowiedniej budowie portfela produktowego, co
  jest zgodne z polityką wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i stanowi ważny
  element przewag konkurency jnych naszej multiagencji.

  Zgodnie z podpisanymi w pierwszej połowie 2017 roku umowami z ING Bank S.A., Grupa
  uzyskała finansowanie w kwocie do 1 500 tys. zł , które ma zostać spłacone w
  miesięcznych ratach do marca 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie
  Grupy do Banku ING S.A. wyniosło 1 279 tys. zł.


  4. CZYNNIKI MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI OSIĄ GANE W K OLEJNY CH
  KWARTA ŁACH
  4.1. Optymalizacja prowadzonej działalności i zasobów wewnętrznych

  Zarząd podejmuje szereg intensyw nych działań mających na celu dalszą poprawę
  rentowności . Działania te obejmują w szczególności:
   poszukiwanie nowych kanałów i form sprzedaży oraz powiększanie bazy odbiorców w
  celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży;
   sukcesywny przegląd poszczególnych działań, projektów i procesów (w szczególności
  w sprzedaży i marketingu) i ich założeń biznesowych pod kątem eliminacji aktywności
  zbędnych bądź nieprzynoszących oczekiwanych efektów ekonomicznych a także
  zwiększenia marż owości pozostałych ;
   optymalizację wykorzystania zasobów wewnętrznych Grupy;
   redukcję kosztów stałych prowadzonej działalności.

  Zarząd oczekuje, że efekty wymienionych działań powinny być stopniowo widoczne w
  kolejnych okresach .

  4.2. Zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacja
  wskaźnika konwersji

  Ze względu na znaczną część przychodów Grupy, które generowane są bezpośrednio z
  monetyzowania ruchu internetowego skupianego przez narzędzia, porównywarki i
  serwisy, Grupa skupia się na maksyma lizowaniu efektywności z pozyskanego ruchu i
  szuka dodatkowych, kontekstowych i konwersyjnych źródeł ruchu w kategoriach finanse,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  15
  ubezpieczeniowej i GSM. Za pośrednictwem posiadanych narzędzi analitycznych,
  testowane są różne formy komunikacji marketingowe j w kierunku użytkowników oraz
  formularzy, narzędzi, widgetów , kalkulatorów, aby osiągnąć coraz wyższe współczynniki
  konw ersji na ruchu przychodzącym.

  Kontynuowane są także d ziałania Grupy skupiają ce się na pozyskiwaniu nowego
  jakościowego ruchu, prowadzą cego do konwersji. Jest to możliwe z a sprawą
  ukierunkowanych kampanii na dobrze oznaczone grupy docelowe.

  Serw isy G rupy nadal zajmują wysokie miejsc a w naturalnych wynikach wyszukiwania
  wyszukiwarek internetowych na konkurencyjne frazy związane z produkt ami
  finansowymi, ubezpieczeniowymi i GSM. Rozwijane są również strategiczne partnerstwa
  generujące wysokiej jakości ruch na serwisy i narzędzia Grupy.
  4.3. Rozwój ComperiaLead

  Główne czynniki mające wpływ na rozwój programu partnerskiego ComperiaLead to
  wydatki reklamowe Klientów Comperia .pl , trendy światowe jak i nowe narzędzia
  powiększające liczbę i jakość wydawców współpracujących. Odpowiadając na trendy
  światowe ComperiaLead dostosow uje swoje narzędzia jak i współpracujących wydawców
  do blokady re klam w formacie SWF. Dostosowując się do tych zmian ComperiaLead
  zwiększyła ilość dostępnych narzędzi content marketingowych , aby zminimalizować
  wpływ "ślepoty banerowej" użytkowników Internetu. Dzięki temu Sieć stała się lepiej
  dopasowana do potrzeb i wy magań Internauty. Ciężar promocji będzie stopniowo
  przen oszony na witryny blogowe poprzez udostępnianie nowych narzędzi pomocnych
  przy prowadzeniu bloga jak i zarabianiu na nim.
  4.4. Rozwój działalności ubezpieczeniowej

  Działania Grupy w segmencie ubez pieczeniowym koncentrują się na wzroście skali
  działalności. Na koniec półrocza 2017 roku Grupa miała podpisane umowy z 21
  towarzystwami ubezpieczeniowymi. Grupa współpracuje z ponad 200 agentami
  ubezpieczeniowymi. Pozwoli to na generowanie dodatkowego prz ypisu i inkasa składki.

  W segmencie ubezpieczeniowym Grupa będzie kontynuowała działania ukierunkowane na
  wzrost skali działalności w oparciu o dotychczasowy model biznesowy. Intencją Zarządu
  jest jak najszybsze osiągnięcie skali gwarantującej rentowność przy uwzględnieniu
  zakładanych wskaźników „jakości” biznesu. Głównym czynnikiem mającym wpływ na tę
  część biznesu będą warunki rynkowe, w szczególności polityka towarzystw
  ubezpieczeniowych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  16
  5. CZYNNIKI RYZYKA I ZA GROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY W
  POZOSTAŁYCH MIESIĄCA CH ROKU OBROTOWEGO

  Poniżej Zarząd przedstawia najważniejsze czynniki ryzyka, którymi Grupa zarządza w
  celu minimalizacji ich negatywnego wpływu na działalność operacyjną. Identyfikacja i
  zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla b ezpiecznego funkcjonowania Grupy
  oraz jej pozycji finansowej.
  5.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacja makroekonomiczną

  Grupa Comperia .pl zajmuje się porównywaniem i pośrednictwem w sprzedaży produktów
  finansowych oraz pozafinansowych. Działalność ta jest bardzo wrażliw a na ogólną
  sytuację gospodarczą. Czynniki takie, jak inflacja, dynamika PKB, wskaźnik bezrobocia,
  dynamika zmian wynagrodzeń czy poziom stóp procentowych wpływają na kształtowanie
  się popytu na produkty i usługi prezentowane na portalach należącyc h do Grupy. Spadek
  zainteresowania powyższymi ofertami może przełożyć się na obniżkę liczby aktywnych
  użytkowników odwiedzających wspomniane portale, a tym samym negatywnie wpłynąć
  na przychody generowane przez Grupę.

  W ciągu najbliższych miesięcy zjawisk a ekonomiczne powinny jednak pozytywnie
  wpływać na wyniki finansowe Grupy. Determinanty gospodarcze (wzrost PKB, bezrobocie
  utrzymujące się poniżej 10%) świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki.
  Dodatkowo wyjątkowo niskie stopy procentowe powinny dzi ałać zachęcająco do
  poszukiwania przez klientów ofert produktów kredytowych oraz oszczędnościowych,
  których porównywaniem zajmuje się Grupa.
  5.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym

  Biorąc pod uwagę strukturę przychodów szczególnie ważny dla Grupy jest sektor
  finansowy. Wyniki finansowe osiągane przez banki i ubezpieczycieli mają istotny wpływ
  na działalność Grupy bowiem ich pogorszenie bezpośrednio oddziałuje na ponoszone
  przez te instytucje nakłady na działalność marketingową jako, że wydatki rekl amowe
  należą do kosztów, które można najłatwiej ograniczyć.

  Drugim czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na działalność Grupy Comperia jest
  poziom rynkowych stóp procentowych. Wysokość tego parametru determinuje bowiem
  popyt na konkretne produkty bankowe. Przy niskich stopach procentowych (tak jest
  obecnie) wzrasta zainteresowanie instrumentami kredytowymi, które są wtedy bardziej
  dostępne (tańsze) dla klienta a spada liczba zapytań o produkty depozytowe. W
  momencie wzrostu stóp procentowych ta zależność u lega odwróceniu, powodując, że
  zmienia się struktura przychodów generowanych przez Grupę - dominującą rolę
  odgrywają wówczas przychody ze sprzedaży produktów oszczędnościowych.
  Czynnikiem łagodzącym wpływ powyższego zagrożenia może być fakt, że Grupa
  Compe ria skierowała swoją działalność także na inne segmenty gospodarki, w
  szczególności ubezpieczeniowy czy telekomunikacyjny.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  17
  5.3. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku ubezpieczeń

  Rok 201 7 jest okresem bardzo dynamicznym w ilości zmian zachodzących na rynku
  ubezpieczeń. Towarzystwa kontynu ują korektę cen w produktach komunikacyjnych
  (głównie obowiązkowego ubezpieczenia OC) dążąc do odzyskania strat i rentowności
  swoich portfeli. Zakładamy, że trend ten się utrzyma jednak bez już tak znaczących
  wzrostów cen. Na rzędzia posiadane przez Grupę pozwalają z łatwością odnaleźć się w
  zmieniających się warunkach -, sprzedawcy nie muszą poświęcać dużo czasu na liczne
  kalkulacje aby przygotować rzetelną i najkorzystniejszą ofertę dla Klienta.
  Zwiększanie skali działania pozwala Grupie w sposób ciągły negocjować z zakładami
  ubezpieczeń wysokość stawek prowizyjnych i okresowych kontraktów, aby z jednej
  strony pozostawać dla agentów na atrakcyjnym poziomie wynagrodzeń, a jednocześnie
  maksymalizować przychody.
  5.4. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej

  Główna działalność Grupy Comperia.pl jest uzależniona od umów bezpośrednich
  zawieranych z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, operatorami GSM oraz z
  domami mediowymi na przeprowadzanie wizerunkowych oraz efekty wnościowych
  kampanii reklamowych, realizowanych poprzez witryny internetowe zarządzane przez
  Grupę lub w ramach programu partnerskiego ComperiaLead. Z tego powodu Grupa
  wystawiona jest na ryzyko związane z koniunkturą na rynku reklamy internetowej, w
  szcze gólności zmniejszenia się wartości tego rynku.
  5.5. Ryzyko związane z konkurencją

  Grupa Comperia.pl działa w segmencie internetowej reklamy efektywnościowej oraz
  wizerunkowej dla branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej.
  Bezpośrednią konkur encją w dwóch pierwszych obszarach są inne porównywarki jak
  ebroker.pl, totalmoney.pl, rankomat.pl oraz portale finansowe takie jak Bankier.pl czy
  Money.pl. W dłuższym terminie nie można jednak wykluczyć pojawienia się nowych
  inicjatyw projektowych.

  Konk urencja z zakresu działalności w obszarze GSM, Internet/Telewizja/Telefon to
  głównie nowopowstałe porównywarki: Panwybierak.pl, Skrzydelko.pl Teleguru.pl.
  Komorkomat.pl oraz serwis TotalMoney.pl. Ryzyko związane z wejściem na polski rynek
  usługi Google Com pare w sektorze finansowym, zostało zniwelowane, ponieważ Grupa
  Google wycofała się z tego projektu (patrz:
  http://www.theverge.com/2016/2/2 3/11097642/google -shuts -down -compare -insurance -
  credit -card -mortgage ) zamykając go ze względu na zbyt duże problemy formalne
  związane z partnerami i rozliczeniami.
  W segmencie ubezpieczeniowym zarówno w kanale sprzedaży tradycyjnej poprzez sieć
  agentów ubezpieczeniowych, jak i w kanale direct istnieje duża konkurencja ze strony
  istniejących podmiotów. Należy jednak podkreślić, że do tej pory żaden z podmiotów
  oferują cych sprzedaż w kanale tradycyjnym nie funkcjonuje w oparciu o aplikację
  umożliwiającą w tak szerokim zakresie porównywanie ofert towarzystw
  ubezpieczeniowych oraz zakup tej oferty, korzystając w całym tym procesie z jednej  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  18
  aplikacji. Nie można jednak wykl uczyć możliwości pojawienia się na rynku systemów
  konkurencyjnych wobec aplikacji Comperia Agent.
  Grupa dokłada wszelkich starań, aby utrzymać pozycję lidera na rynku pod kątem
  oferowania najbardziej zawansowanych rozwiązań technologicznych. Potwierdza to m.in.
  fakt, że niejednokrotnie aplikacja Comperia Agent jest pierwszą aplikacją zewnętrzną
  integrującą się z webserwisami towarzystw ubezpieczeniowych. Grupa skutecznie
  zachęca towarzystwa ubezpieczeniowe do integrowania się z aplikacją, dzięki czemu stale
  poszerza liczbę ofert w Comperia Agent, tym samym zwiększając liczbę potencjalnych
  zainteresowanych klientów. Dodatkowo dołączane są nowe funkcjonalności aplikacji.
  Podkreślić należy, że aplikacja charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w
  dostosowan iu jej funkcji pod potrzeby każdego klienta.
  Biorąc pod uwagę doświadczenie zebrane przez Grupę zostały podjęte działania, które
  mają na celu zdecydowane zwiększanie użycia aplikacji przez wewnętrzne struktury
  sprzedaży.
  5.6. Ryzyko technologiczne (po stronie towarzystw ubezpieczeniowych)

  Trudność w stworzeniu ubezpieczeniowej aplikacji informatycznej polega na znacznej
  liczbie parametrów, które muszą zostać porównane w celu wybrania najkorzystniejszej
  oferty, a także na konieczności zintegrowania aplikacji z systemami informatycznymi
  zakładów ubezpieczeń oraz z systemami innych podmiotów, z którymi będzie
  współpracowała w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Dużą trudnością jest także zmienność
  tych paramentów i konieczność dostosowywania aplikacji do pojawiających się zmian. Na
  chwilę obecną, Grupa ma podpisane umowy z prawie wszystkimi liczącymi się
  towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi na polskim rynku, w zakresie możliwości
  porównywania oferty tych towarzystw z ofertami konkurencyjnych towarzystw, a takż e w
  zakresie możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych poprzez aplikację internetową.
  Grupa obserwuje coraz większe zainteresowanie po stronie Towarzystw
  Ubezpieczeniowych do unowocześniania swoich technologii IT.
  5.7. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów
  prawa podatkowego

  Zagrożeniem dla stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Grupy mogą być niektóre
  zmiany regulacji prawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
  kształtujących system podatkowy, które ulegają cz ęstym modyfikacjom. Niekorzystne z
  punktu widzenia Grupy zmiany regulacji prawnych mogą spowodować zmniejszenie
  uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Grupy zachodzi w związku z
  tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z monitorowanie m zmian legislacyjnych
  oraz dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji. Zmiany w niektórych
  przepisach mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym
  orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi pr zez organy
  administracji publicznej, co w konsekwencji może utrudniać realizację długoterminowych
  celów strategicznych oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy
  decyzji.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  19
  5.8. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjonowania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych

  Głównym celem wyszukiwarek internetowych jest prezentowanie użytkownikom
  Internetu rzetelnych i najpełniejszych z możliwych wyników wyszukiwania. Funkcjonujące
  wyszukiwarki osiągają ten cel poprzez opracow ywanie nowych mechanizmów i
  algorytmów selekcji, sortowania i prezentacji danych stron podmiotów na bieżąco. Dzięki
  temu konsumenci mogą łatwiej odnaleźć poszukiwane przez siebie informacje.

  Zmiany algorytmów powodują zmianę hierarchii prezentowanych stro n www, co ma
  znaczny wpływ na liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne strony. Istnieje
  ryzyko, że algorytmy serwisów wyszukiwawczych zmienią się w taki sposób, który
  spowoduje zmniejszenie się liczby użytkowników witryn Grupy, co może spowodować
  zm niejszenie rentowności, wymagało bowiem będzie większych nakładów na promocję
  stron www Grupy. Dodatkowo , na skutek błędu bądź awarii leżącej po stronie Grupy bądź
  jej usługodawców, dane Grupy zostaną całkowicie lub w znacznym stopniu usunięte z
  wyników wy szukiwania danej wyszukiwarki, bądź też wyszukiwarka przestanie
  funkcjonować.

  Czasowe lub stałe wyeliminowanie danej witryny z wyników wyszukiwania danej
  wyszukiwarki lub też przesunięcie witryny na odległe miejsce w wynikach wyszukiwania
  mogą również mieć miejsce w wyniku niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek działań
  pracowników witryn internetowych, które zmierzają do jak najkorzystniejszego
  pozycjonowania danej witryny . Należy również zaznaczyć, że rynek wyszukiwarek
  internetowych jest zdominowany pr zez wyszukiwarkę „Google . Rodzi to dodatkowe
  ryzyko związane z uzależnieniem działalności Grupy od zasad funkcjonowania tej
  wyszukiwarki internetowej.

  Grupa dąży do zminimalizowania ryzyka związanego ze zmianą mechanizmów
  pozycjonowania i prezentacji witr yn w wyszukiwarkach internetowych poprzez:
   Bieżące monitorowanie wymagań wyszukiwarki, jakie są stawiane stronom przez
  algorytm Google i wprowadzanie odpowiednich zmian na stronach grupy.
   Stały monitoring pozycji stron w wyszukiwarce Google, narzędziach Go ogle
  Webmaster Tools oraz Google Analytics i innych, mający na celu kontrolę sytuacji i
  umożliwienia podejmowania natychmiastowych działań w sytuacjach zagrożenia.
   Wprowadzenie do strategi i komunikacyjn ej firmy content marketingu. Działania
  content marketi ngowe można podzielić na tworzenie danych (raporty, analizy,
  artykuły) oraz zacieśnianie współpracy z partnerami z programu ComperiaLead.
  Grupa tworzy własne środowisko internautów żywo zainteresowane dostarczanymi
  informacjami i rozwiązaniami.
   Utrzymywani e kilku portali – Grupa stworzyła portale wyspecjalizowane w analizie
  konkretnej kategorii produktów finansowych. Oprócz portalu Comperia.pl,
  porównującego zarówno produkty lokacyjne, kredytowe, jak i ubezpieczeniowe, Grupa
  posiada również portal ehipoteka .com specjalizujący się w porównywaniu kredytów
  hipotecznych, portal Kontoteka.pl specjalizujący się w porównywaniu kont
  bankowych, portal Autoa.pl specjalizujący się w porównywaniu kredytów na zakup
  oferowanych na tej witrynie samochodów oraz portal Banki .pl, pozwalający na  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  20
  lokalizację placówek bankowych i bankomatów oraz porównywanie ofert różnych
  banków. Dzięki posiadaniu przez Grupę zdywersyfikowanego portfela marek
  porównywarek finansowych, zmniejsza się ryzyko uzależnienia Grupy od
  wyszukiwarek intern etowych (w przypadku posiadania jednej witryny uzależnienie to
  jest większe) oraz zwiększa prawdopodobieństwo trafienia internauty na portal
  będący w posiadaniu Grupy.
   Rozwijanie Programu Partnerskiego ComperiaLead. Program ComperiaLead polega na
  udostępni eniu przez Grupę właścicielom witryn internetowych oprogramowania, w
  celu stworzenia przez nich na swoich stronach internetowych sekcji prezentującej
  porównania produktów finansowych. Sekcje te są firmowane przez markę Comperia
  oraz koherentne i kompatybil ne z porównywarkami produktów finansowych, które są
  dostępne na portalu Comperia.pl.
   Ścisłe przestrzeganie wytycznych wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwarki
  internetowe regularnie dystrybuują wytyczne, w jaki sposób można pozycjonować
  witryny internetowe, aby znalazły się wysoko w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek
  internetowych. W wynik u pozycjonowania strony w sposób niezgodny z wytycznymi,
  dana witryna może zostać usunięta z wyników wyszukiwania lub przesunięta na
  dalsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Grupa w sposób bardzo ścisły stosuje się
  do wytycznych dystrybuowanych przez wyszuk iwarki internetowe, ograniczając tym
  samym ryzyka związane z pozycjonowaniem strony.
  5.9. Ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu

  Do zdarzeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie się wyników
  finansowych Grupy zaliczyć należy awarię sprzętu oraz ujawnianie się krytycznych
  błędów oprogramowania. Ryzyka te wynikają z charakteru działalności Grupy i są
  minimalizowane poprzez umieszczanie serwisów internetowych na serwerach
  renomowanych firm oraz posiadanie przez Grupę własnego zes połu programistów
  reagującego na bieżąco na występujące błędy w oprogramowaniu. W przypadku
  wystąpienia takich zdarzeń liczba użytkowników na portalach internetowych Grupy może
  zmaleć, a w skrajnym przypadku, cały mechanizm funkcjonowania Grupy może
  tymcza sowo przestać funkcjonować.
  5.10. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej

  Działalność Grupy oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy,
  doświadczenia oraz kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz zatrudnianych specjalistów .
  Gru pa wykonuje działania mające na celu rozwój kadry oraz związanie kluczowych osób z
  jej strukturami.
  5.11. Ryzyko związane z sezonowością przychodów

  Przychody Grupy charakteryzują się sezonowością. W pierwszym i trzecim kwartale
  wygenerowane przychody są zwykle niższe od tych uzyskiwanych w drugim i czwartym
  kwartale danego roku. Jest to zjawisko typowe dla całej branży reklamowej. Wyższe
  nakłady podmiotów na reklamę w II i IV kwartale roku kalendarzowego wynikają z  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  21
  większej aktywności podmiotów działających na rynku nieruchomości i rynku „consumer
  finance” w tych okresach, a także z intensyfikacji kampanii reklamowych w okresach
  Świąt Bożego Narodzenia oraz Świat Wielkanocnych. Mniejsze nakłady na reklamę w I
  kwartale roku związane są z wygaszaniem kampanii rekl amowych po intensywnych
  działaniach promocyjnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym
  Rokiem, a także wynikają z tego, że w tym czasie ustalane są nowe budżety reklamowe
  na następny rok. Mniejsze nakłady na reklamę w III kwartale roku są z k olei efektem
  przypadającego wtedy okresu wakacyjnego.
  Grupa minimalizuje ryzyko związane z sezonowością przychodów poprzez odpowiednie
  zarządzanie płynnością finansową oraz dywersyfikacją przychodów poprzez wejście na
  rynek ubezpieczeniowy, telekomunikacy jny i pozafinansowy. Dołączenie usług
  związanych z branżą telekomunikacyjną minimalizuje wahania wygenerowanych
  przychodów przez Grupę.
  5.12. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów

  Kluczowymi klientami Grupy są banki, które - bezpośrednio lub poprzez agenc je
  reklamowe - zlecają Grupie reklamowe kampanie efektywnościowe wspierane reklamami
  wizerunkowymi. Struktura klientów Grupy jest stosunkowo zdywersyfikowana, a w jej
  skład wchodzi większość działających w Polsce banków oraz współpracujących z nimi
  agencji reklamowych.
  Banki zamawiają kampanie efektywnościowe w zdecydowanej większości działających na
  rynku porównywarek finansowych. Ryzyko zrezygnowania z usług Grupy na rzecz innych
  porównywarek finansowych jest więc ograniczone. Ryzyko ograniczenia bazy kl ientów
  jest, w ocenie Zarządu, relatywnie niskie, z uwagi na fakt że prawie wszystkie działające
  na polskim rynku banki korzystają z tej formy pozyskiwania klientów.
  Głównymi dostawcami Grupy są partnerzy w programie afiliacyjnym ComperiaLead, inne
  witryny internetowe oraz agenci ubezpieczeniowi. Grupa dokonuje wszelkiej staranności
  celem dywersyfikacji źródeł dostawców. W tej chwili Grupa nie jest uzależniona od
  jednego dostawcy, nie mniej jednak utrata niektórych z ni ch może skutkować w
  przejściowym okres ie pogorszeniem wyników Grupy.
  Aby niwelować wspomniane ryzyko Grupa stara się prowadzić działania ukierunkowane
  na poszerzenie grupy dostawców.
  5.13. Ryzyko niepowodzenia realizacji strategii rozwoju Grupy

  Strategia Grupy zakłada zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz
  maksymalizację wskaźnika konwersji, rozszerzenie portfela oferowanych usług w tym
  także o usługi w sektorze niefinansowym, zwiększenie udziału w rynku reklamowym, a
  także rozwój Pro gramu Partnerskiego ComperiaLead. Strategia Grupy obejmuje także
  dalszy rozwój ogólnopolskiej multiagencji ubezpieczeniowej oraz zintensyfikowanie
  działalności w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, w tym sprzedaż licencji nowatorskiej
  aplikacji Comperia Agent.
  Realizacja strategii Grupy jest związana z określonymi ryzykami.
  W zakresie zwiększania pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacji
  wskaźnika konwersji istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcia, mające na celu  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  22
  zwiększenie pozyskiwanych „le adów” przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości, nie
  przyniosą oczekiwanych efektów.
  Grupa identyfikuje również ryzyka związane z rozszerzeniem portfela oferowanych
  produktów o porównywarki ofert operatorów telefonii komórkowej, dostawców prądu,
  dostawców Internetu, dostawców telewizji kablowej. W szczególności, istnieją ryzyka
  związane z technologicznymi aspektami stworzenia porównywarek produktów
  niefinansowych, a także z gotowością nowych partnerów biznesowych do podjęcia
  współpracy. Minimalizacja ryzyk a przebiega poprzez nawiązywanie kontaktów z nowymi
  partnerami z branży telekomunikacyjnej oraz promowanie oferty biznesowej Grupy.
  W ocenie Zarządu główne ryzyko związane z rozwojem Programu Partnerskiego
  ComperiaLead polega na ewentualnej mniejszej niż z akłada się gotowości do współpracy
  docelowej grupy partnerów programu oraz konkurencji cenowej w tym segmencie, co
  może mieć wpływ na spadek marży netto. Minimalizacja ryzyka polega na aktywizacji
  partnerów poprzez organizowanie konkursów, akcji specjalnyc h dla wydawców,
  oferowaniu atrakcyjnej oferty produktowej oraz szybszych procedur rozliczeniowych a
  także poprzez ciągły rozwój technologiczny programu partnerskiego.
  5.14. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności

  Szybko rosnąca skala działalności, jak ró wnież dynamicznie zmieniające się otoczenie
  biznesowe i technologie, wymagają coraz większego wysiłku organizacyjnego oraz
  podnoszą poprzeczkę w wyścigu o innowacyjność. Dalszy rozwój Grupy będzie napotykał
  na coraz większe bariery związane z zarządzaniem rozrastającą się organizacją oraz
  utrzymaniem konkurencyjności. Coraz większym wyzwaniem staje się także utrzymanie
  utalentowanych pracowników w firmie, co ma związek z rywalizacją pracodawców z
  branży nowych technologii o pozyskanie wykwalifikowanych spec jalistów, których
  obecność w strukturach firmy coraz bardziej decyduje o osiągnięciu przewagi nad
  rywalami biznesowymi.
  Grupa ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez optymalizację struktury organizacyjnej
  pod kątem założonych celów biznesowych, wprowadzanie nowych standardów
  zarządzania, rozwój kadry menedżerskiej oraz inwestycje w kapitał ludzki. Ponadto Grupa
  zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, którzy w swoim obszarze
  kompetencji wspierają organizację w bardzo dynamicznym rozwoju.
  5.15. Ryzyko zw iązane z prowadzeniem prac rozwojowych

  W ocenie Zarządu sukces podmiotów działających na rynkach e -commerce w znacznym
  stopniu jest uzależniony od innowacyjności tych podmiotów i ich zdolności do ciągłego
  rozwoju. W związku z tym Grupa prowadzi ciągłe pra ce nad doskonaleniem posiadanego
  portfela produktów i usług. Zarząd Grupy identyfikuje dwa kluczowe ryzyka związane z
  prowadzeniem prac rozwojowych:
  zaniechanie prowadzenia danych prac rozwojowych;
  brak spodziewanych korzyści pomimo pozytywnego zakończeni a prac rozwojowych.
  Grupa minimalizuje ryzyko poprzez bieżącą i dogłębną analizę potrzeb odbiorcy
  ostatecznego oraz analizę i monitoring trendów na rynku, które mogą wpływać na odbiór
  i użyteczność zakończonego projektu rozwojowego.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  23
  5.16. Ryzyko związane z umow ami kredytowymi

  Grupa w swojej działalności korzysta z finansowania kredytami bankowymi. Przy
  odpowiednio negatywnym scenariuszu rozwoju warunków rynkowych i pogorszenia się
  pozycji Grupy istnieje ryzyko wypowiedzenia ww. umów.

  5.17. Ryzyko związane z dotacja mi z UE

  Grupa posiada Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zawarte z Polską
  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowy te nakładają na Spółki z Grupy
  utrzymywanie odpowiednich wskaźników trwałości projektów. W przypadku ich
  niedotrzymania i niewywiązania się przez Spółki z warunków umów istnieje ryzyko zwrotu
  otrzymanych dotacji.

  6. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe,
  takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe,
  które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła obrotu instrumentami
  finansowymi.

  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów f inansowych Grupy obejmują
  ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko
  kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
  każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówi one poniżej.
  Jednostka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych
  przez nią instrumentów finansowych.
  6.1. Ryzyko stopy procentowej

  Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych nie jest istotne ze
  względu na brak długoterminowych zobowiązań finansowych. Dostępne formy
  finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce
  WIBOR. Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest
  aktualizowane w okresach poniżej jedneg o roku. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację
  związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek
  stóp procentowych w kraju.
  6.2. Ryzyko walutowe

  Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym w walucie polskiej, dlatego nie
  jest w istotny sposób narażona na ryzyko kursowe. Większość należności i zobowiązań  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  24
  denominowana jest w walucie krajowej. Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów
  zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

  6.3. Ryzyko kredytowe

  Grupa stara się zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej
  zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności,
  narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W odniesieniu do
  innych aktywów finansowych Grupy, ta kich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko
  kredytowe Jednostki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą
  stronę umowy, a maksymalna wartość ekspozycji na to ryzyko równa jest wartości
  bilansowej tych instrumentów.
  6.4. Ryzyko związane z płynnością

  Zarządy Spółek z Grupy na bieżąco monitorują ryzyko braku funduszy. Celem Grupy jest
  utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez
  korzystanie z różnych źródeł finansowania.
  7. TRANSAKCJE Z JEDNOST KAMI POWIĄZANY MI

  W I półroczu 201 7 roku Spółki Grupy nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi,
  które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż
  rynkowe.
  8. KAPITAŁ I AKCJONARIA T COMPERIA.PL S.A.
  8.1. Akcjonariat Comperia.pl S.A.

  Na dzień 30 czerwca 201 7 r., kapitał Jednostki dominującej wynosi ł 215.789,1 0 zł i dzieli ł
  się na następujące serie akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda :

  Seria akcji Liczba akcji Rodzaj
  Seria A 685 717 imienne, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1)
  Seria A 404 703 zwykłe, na okaziciela
  Seria B 124 080 zwykłe, na okaziciela
  Seria C 121 450 zwykłe, na okaziciela
  Seria D 26 041 zwykłe, na okaziciela
  Seria E 220 900 zwykłe, na okaziciela
  Seria F 575.000 zwykłe, na okaziciela

  2 157 891  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  25
  Według wiedzy Jednostki dominującej , na dzień przekazania niniejszego raportu
  półrocznego , akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki są podmioty wskazane w poniższej tabeli.

  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
  Udział w
  kapitale
  Udział w
  głosach
  Talnet Holding Limited 352 239 697 239 16,32% 24,52%
  TFI Investors * 270 403 270 403 12,53% 9,51%
  Marek Dojnow 213 452 417 883 9,89% 14,70%
  Adam Jabłoński 141 941 278 227 6,58% 9,78%
  Bartosz Michałek 192 334 192 334 8,91% 6,76%
  Karol Wilczko 183 831 183 831 8,52% 6,46%
  Pozostali* 803 691 803 691 37,24% 28,26%
  2 157 891 2 843 608 100,00% 100,00%
  * według stanu na dzień 23 czerwca 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
  9.1. Liczba akcji Comperia.pl S.A. posiadanych przez osoby zarządzające lub
  nadzorujące Comperia.pl S.A.

  Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna (zł) Udział w kapitale Udział w głosach
  Karol Wilczko 183 831 18 383,1 0 8,52% 6,46%
  Marek Dojnow 213 452 21 345,2 0 9,89 % 14,70 %
  Adam Jabłoński 141 941 14 149 ,10 6,58% 9,78%
  Szymon Fiecek 15 000 1 500,0 0 0,70% 0,53%

  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach
  powiązanych Spółki.
  10. POSTĘPOWANIA SĄDOWE

  W I półroczu 201 7 roku ż adna ze spółek Grupy Comperia.pl nie była stroną postępowań
  toczących się przed są dem, organem właściw ym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej, których wartość stanowi ła co najmniej 10 % kapitałów
  własnych spółki.
  11. UDZIELENIE PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIE
  GWARANCJI

  W I półroczu 201 7 roku żadna ze spółek Grupy Comperia.pl nie udziel iła poręczeń
  kred ytu lub pożyczki ani nie udzieli ła gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub
  jednostce zależnej od tego podmiotu - jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
  gwarancji stanowi ła równowartoś ć co najmniej 10% kapitałów własnych spółki .  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  26

  12. SKŁAD OSOBOWY I ZMIA NY, KTÓRE W NIM ZASZ ŁY W CIĄGU OSTATNIEG O
  ROKU OBROTOWEGO, ORA Z OPIS DZIAŁANIA ORG ANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH LUB AD MINISTRUJĄCYCH EMITE NTA ORAZ ICH
  KOMITETÓW
  12.1. Zarząd Comperia.pl S.A.

  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku Zarząd Comperia.pl S.A działał w następującym składzie :
  1. Karol Wilczko - Wiceprezes Zarządu
  2. Łukasz Tatarkiewicz – Członek Zarządu
  3. Szymon Fiecek – Członek Zarządu

  W okresie od 01 stycznia do 3 0 czerwca 201 7 nie miał y miejsca zmiany w składzie
  Zarzą du.

  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza powołała :
  Pana Grzegorza Długosz a na stanowisko Prezesa Zarządu
  Pana Karola Wilczko na stanowisko – Wiceprezesa Zarządu
  Pana Łukasza Tatarkiewicza na stanowisko Członka Zarządu
  Pana Szymona Fiecek na stanowisko Członka Zarządu

  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka
  Zarządu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Wojciecha Małek do
  pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 1 września 2017 roku.

  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących
  dokumentach:
   Sta tut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
   Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
   Kodeks Spółek Handlowych.
  12.2. Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku Zarząd Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. działał w
  następującym składzie :
  1. Karol Wilczko – Prezes Zarządu
  2. Łukasz Tatarkiewicz – Członek Zarządu
  3. Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  27
  W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku nie miały miejsca zmiany w Zarządzie
  Co mperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Taterkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka
  Zarządu Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ze skutkiem na 31 sierpnia 2017 roku.

  12.3. Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A.

  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku Rada Nadzorcza Comper ia.pl S.A działała w
  następującym składzie:
  1. Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  2. Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  3. Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
  4. Krzysztof Mędrala - Członek Rady Nadzorczej;
  5. Michał Piwow arczyk - Członek Rady Nadzorczej.

  W okresie od 01 stycznia do 23 czerwca 201 7 roku Rada Nadzorcza działała w
  następując ym składzie :
  1. Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  2. Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  3. Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
  4. Bartosz Michałek - Członek Rady Nadzorczej;
  5. Jacek Łubiński - Członek Rady Nadzorczej.

  W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2017 roku
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej
  na nową trzyletnią kadencję w składzie:
  1. Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  2. Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  3. Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
  4. Krzysztof Mędrala - Członek Rady Na dzorczej;
  5. Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.

  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w
  następujących dokumentach:
   Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
   Regulamin Rady Nadzorczej (dostęp ny na stronie internetowej Spółki),
   Kodeks Spółek Handlowych.
  12.4. Rada Nadzorcza Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

  Na dzień 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  działała w następującym składzie:
  1. Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  6. Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
  7. Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA I PÓŁROCZE 201 7 ROKU

  28

  W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku miały miejsce następujące zmiany w
  Radzie Nadzorczej Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.:
   w dniu 30 czerwca 201 7 roku Zgromadzenie Wspólników odwołało z Rady Nadzorczej
  Pana Bartosza Michałka oraz powołało do Rady Pana Michała Piwowarczyka .

  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Comperia Ubezpieczenia określone zostały
  w następujących dokumentach:
   Umowa Spółki,
   Regulamin Rady Nadzorczej,
   Kodeks Spółek Handlowych


  ---
  Warszawa, 29 września 201 7 roku.

  Zarząd Comperia.pl S.A.:  _________________________ _____________________
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Grzegorz Długosz


  _________________________
  Karol Wilczko


  _____________________
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Szymon Fiecek Wojciech Małek


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2019-06-25 08-06-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649