Raport.

COMECO SA (19/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 r. na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Aramowicza oraz Pana Michała Bąbrycha.
W wyniku powyższych zmian, obecny skład Rady Nadzorczej jest następujący:
- Dariusz Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Janusz Starostecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Hubert Kugiel – Członek Rady Nadzorczej,
- Janusz Aramowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Bąbrych– Członek Rady Nadzorczej.
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. dotyczącego złożenia rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu powołania do składu Rady Nadzorczej nowych osób, wygasły mandaty Pana Jacka Dobrosielskiego oraz Pani Lidii Dobrosielskiej.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularze osobowe Pana Janusza Aramowicza oraz Pana Michała Bąbrycha.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Pan Janusz Aramowicz – Członek Rady Nadzorczej COMECO S.A.

  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
  kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Janusz Aramowicz , Członek Rady Nadzorczej , kadencja do dnia 27 czerwca 2022 r.

  2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Likwidator sp. z o. o. w latach 1997 -2018
  Prezes zarządu S.A w latach 1999 -2001

  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
  znaczenie dla Emitenta
  Pan Janusz Aramowicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
  znaczenie dla Emitenta.

  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
  dana osob a była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy
  dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
  Poly eko plast S.A w likwidacji - akcjonariusz

  5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
  określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
  towar owych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy
  w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
  organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa hand lowego
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Janusz Aramowicz nie został skazan y za przestępstwa oszustwa
  oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
  nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
  członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  W okresie ostatnich pi ęciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
  likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Janusz Aramowicz pełnił funkcje członka
  organu zarządzającego lub nadzorczego.

  7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, któ ra jest konkurencyjna w stosunku do działalności
  emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  Pan Janusz Aramowicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem
  organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

  8) inform acja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  Pan Janusz Aramowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Pan Michał Bąbrych – Członek Rady Nadzorczej COMECO S.A.

  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
  kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Michał Bąbrych , Członek Rady Nadzorczej , kadencja do dnia 27 czerwca 2022 r.

  2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  1. REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO -HANDLOWY – JOHN CRANE POLAND SP. Z O. O.
  11.2017 – OBECNIE
  2. INŻYNIER WSPARCIA PRODUKCJI - PKN ORLEN S.A. - 06.2015 – 10.2017
  3. OPERATOR PROCESÓW PRODUKCYJNYCH –PKN ORLEN S.A. - 05.2012 – 05 .2015
  4. OPERATOR PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – ORLEN OIL SP. Z O. O. – 09.2011 – 05.2012

  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta m a istotne
  znaczenie dla Emitenta
  Pan Michał Bąbrych nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
  znaczenie dla Emitenta.

  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
  dana os oba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy
  dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
  Nie dotyczy

  5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
  określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
  towar owych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy
  w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
  organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa hand lowego
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Bąbrych nie został skazan y za przestępstwa oszustwa
  oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
  nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
  członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  W okresie ostatnich pi ęciu lat nie wyst ąpiły przypadki upad łości, zarz ądu komisarycznego lub
  likwidacji w odniesieniu do podmiot ów, w kt órych Pan Micha ł Bąbrych pe łnił funkcje cz łonka
  organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego.

  7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, któ ra jest konkurencyjna w stosunku do działalności
  emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  Pan Michał Bąbrych nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem
  organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  8) inform acja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

  Pan Michał Bąbrych nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comeco SA
ISIN:PLCOMEC00016
NIP:7743196808
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: Pl. Narutowicza 1 09-400 Płock
Telefon:+ 48 24 235696
www:www.comeco.pl
Komentarze o spółce COMECO
2021-09-24 23-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor