Raport.

DM BOŚ podniósł cenę docelową Comarchu do 168,9 zł za akcję

Raport wydano przy kursie 163,50 zł, a we wtorek na zamknięciu sesji za jedna akcję spółki płacono na GPW 175 zł.
Zdaniem analityków, wyniki finansowe spółki w dwóch najbliższych kwartałach powinny być "mocne".
"Oczekujemy wyraźnej poprawy w ujęciu rok do roku (przynajmniej w odniesieniu do wcześniej raportowanych wyników bazowych, czyli sprzed dostosowania wyników za II-III kw. 2017 do standardu MSSF15, oraz podwojenia (łącznie za okres tych dwóch kwartałów) wyniku na poziomie EBITDA (w odniesieniu do raportowanych wcześniej wyników bazowych, czyli sprzed dostosowania wyników za II-III kw. 2017 do standardu MSSF15)" - podano w komunikacie.
W całym 2018 roku DM BOŚ prognozuje, że sprzedaż Comarchu wyniesie 1.277,1 mln zł, EBITDA 162,7 mln zł, EBIT 95 mln zł, a zysk netto 51,6 mln zł.
Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Sobiesław Pająk, miała miejsce 25 lipca o godzinie 8.30.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Copyright © 2018 by DM BOŚ S.A.
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawawww.bossa.pl Informacja: (+48) 0 801 104 104
  Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z  siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).
  Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 25 lipca 2018 r., 8:20.Dystrybucja niniejszego raportu: 25 lipca 2018 r., 8:30.
  Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o  którym mowa w  art. 76 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w  raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o  których mowa w  niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z  należytą starannością i  rzetelnością. W  raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w  rozumieniu Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o  obrocie instrumentami finansowymi (t.j.  Dz.  U.  2014, poz. 94 z  póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa . DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i  profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ.Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w  terminach i  na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.W  DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w  których w  szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i  administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w  celu zapobiegania i  unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W  uzasadnionych przypadkach DM  BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie.Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników finansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich.DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
  Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a  emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z  uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z  ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu finansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z  analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.
  Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl.
  Raport dotyczy spółki: Comarch


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comarch SA
ISIN:PLCOMAR00012
NIP:677-00-65-406
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Al. Jana Pawła II 39a 31-864 Kraków
Telefon:+48 12 6461000
www:www.comarch.pl
Kalendarium raportów
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-17Raport za III kwartał
2021-08-31Raport półroczny
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMARCH
2019-11-02 18:34:47
cheryltilneyhelpfoundatio
ORYGINALNA OFERTA KREDYTOWA Z 3% STAWKĄ ZAINTERESOWANIA STOSUJ TERAZ
Potrzebujesz pożyczki osobistej?
Pożyczka gotówkowa dla biznesu?
Niezabezpieczona pożyczka
Szybka i prosta pożyczka?
Szybki proces aplikacji?
Zatwierdzenia w ciągu 24-72 godzin?
Brak pożyczki z ukrytymi opłatami?
Finansowanie w mniej niż 1 tydzień?
Zdobądź niezabezpieczony kapitał obrotowy?
Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: cheryltilneyhelpfoundation@gmail.com
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor