Raport.

CI GAMES SA (14/2020) Zmiana znaczącej umowy

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku Spółka zawarła aneks nr 2 do umowy kredytu odnawialnego zawartego z mBank S.A. ("Aneks"), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. ("Umowa Kredytu"). Umowa kredytu odnawialnego zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 31 marca 2021 roku.
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnastu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie produkcji nowych tytułów gier komputerowych wydawanych przez Spółkę w tym m.in. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz Lords of the Fallen 2.
Oprocentowanie kredytu jest oparte na stawce WIBOR 1- miesięczny, powiększonej o marżę Banku, w wysokości 2,7 p.p.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:
1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 09.01.2018r;
2. cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności na podstawie umowy o cesję globalną należności nr 43/021/17 z dnia 09.01.2018r. wraz z późniejszymi zmianami;
3. zastaw rejestrowy na 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji Kredytobiorcy, stanowiących własność Marka Lecha Tymińskiego, na podstawie umowy zastawniczej nr 43/006/17 z dnia 09.01.2018r;
4. zastaw finansowy na rachunkach Klienta prowadzonych w Banku na podstawie umowy zastawów finansowych z dnia 26.06.2020r;
5. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100)
Przez okres obowiązywania Umowy Kredytu Pan Marek Tymiński zobowiązany jest do posiadania minimum 52.663.570 szt. akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 32,52%liczby głosów w akcjonariacie Spółki.
Pozostałe postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Obecna wartość zobowiązań Spółki w stosunku do mBank S.A. z tytułu Umowy Kredytu wynosi na dzień 29 czerwca 2020 r. 12.500.000,00 zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CI Games SA
ISIN:PLCTINT00018
NIP:118-158-57-59
EKD: 36.50 produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 7183500
www:www.cigames.com
Komentarze o spółce CI GAMES
2020-11-29 18-11-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649