Raport.

CI GAMES SA (6/2018) "Rejestracja warunkowa 40.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW"

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Spółki powziął informację o rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") 40.000 (czterdziestu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLCTINT00018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu ww. Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym, na którym wprowadzone są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCTINT00018. O emisji ww. Akcji serii F Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.
Rejestracja ww. Akcji serii F Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych Akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako dzień wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CI Games SA
ISIN:PLCTINT00018
NIP:118-158-57-59
EKD: 36.50 produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych
Adres: ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 7183500
www:www.cigames.com
Kalendarium raportów
2020-03-27Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CI GAMES
2020-02-28 07-02-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649