Raport.

CHERRYPICK GAMES SA (22/2018) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Cherrypick Games S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2018 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks ("Aneks") do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 maja 2018 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A ("Umowa"). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Na mocy Aneksu, zwiększona została kwota kredytu do 3,5 mln (uprzednio 1,5 mln zł). Kwota finansowania w wysokości 3,5 mln zł obowiązuje do dnia 16 maja 2019 r.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę i poręczony, gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz pełnomocnictwo do innych rachunków bankowych Spółki prowadzonych w banku.
Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji informacji dotyczącej Aneksu, ze względu na istotne zwiększenie wartości Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cherrypick Games SA
ISIN:PLCHRPK00018
NIP:952-213-00-77
EKD:58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Orzechowskiego 21A Warszawa
Telefon:+48 22 4680321
www:www.cherrypickgames.com
Komentarze o spółce Cherrypick Games
2019-06-25 08-06-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649