Raport.

CFI HOLDING SA (21/2018) Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w trybie art. 70 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki Waldorf Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu informację o zmianie stanu posiadania akcji.
Akcjonariusz Waldorf Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przekazał Emitentowi następujące informacje:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
Rejestracja w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu o emisję 2.634.409.900 akcji serii F w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A. do kwoty 852.771.219 zł
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
Przed powyższym zdarzeniem, akcjonariusz nie posiadał akcji CFI Holding S.A.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie akcjonariusz posiada 354.596.370 (trzysta pięćdziesiąt cztery miliony, pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, trzysta siedemdziesiąt) akcji serii F stanowiących łącznie ok 12,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok 12,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Nie dotyczy
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Wskazano powyżej

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CFI Holding SA
ISIN:PLINTKS00013
NIP:8981051431
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Teatralna 10-12 50-055 Wrocław
Telefon:+48 71 3488010
www:cfiholding.pl
Kalendarium raportów
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CFI HOLDING
2017-12-29 10:40:10
hehe
b. fajna spółka..
2017-12-29 22:49:06
Grajek
Kiedyś petarda
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor