Raport.

CENTURIA GROUP SA (12/2018) Raport roczny 2017

Podstawa prawna
art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  CENTURIA GROUP S.A.
  uf . Instalator6w 7,02-237 Warszawa
  SPRAWOZDANIE NIEZALEZN EGO BIEGT-EGO REWI DENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA2OL7 R.
  Spozqdzil:
  Bogdan Zegar
  Biegly rewident
  EUREKA AUDITING
  E.\:-


  sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego jENTRIA GRoup s,A, za 2017 rok.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGI.EGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej CENTURIA GROUP S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Paeprowadzili5my badanie zalqczonego rocznego sprawozdania finansowego CENTURIA GROUP
  S.A. z siedzibq w Warszawie (02-237), ul. Instalator6w 7, na K6re skladajq siq: bilans
  sporzEdzony na dzief 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w
  kapitale (funduszu) wlasnym i rachunek paeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 1 stycznia
  2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierajqca wprowadzenie do
  sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i obja6nienia (,,sprawozdanie finansowd).
  OdpowiedzialnoS( Zarzqdu Sp6lki iCztonk6w Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
  Zarzqd Sp6lki jest odpowiedzialny za spoaqdzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiEg
  rachunkowych, sprawozdania finansowego iza jego zetelnE prezentacje zgodnie z przepisami
  ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z p62n. zm.)
  (,,ustawa o rachunkowoicf), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
  obowiEzujEcymi przepisami prawa a tak2e umowq/statutem Sp6lki. Zarzqd Sp6lki jest r6wnie2
  odpowiedzialny za kontrolQ wewnQtznq, kt6rq uznaje za niezbqdnq dla spozqdzenia
  sprawozdania finansowego niezawierajEcego istotnego znieksztalcenia spowodowanego
  oszustwem lub blqdem.
  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci, ZazEd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej
  sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane
  w ustawie o rachunkowo6ci.
  Odpowiedzialno56 bieglego rewidenta
  Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
  ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Sp6tki zgodnie z
  majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo5ci i przyjetymi zasadami (politykE)
  rachunkowo5ci.
  Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 1


  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CENruRIA GROUq S.A. za 2017 rok.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri:
  a) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzoue publicznym (Dz. U. z 20L7 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieglych rewidentach'),
  b) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych Standard6w
  Badania przyjqtych uchwalq ff 278315212015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia
  10 lutego 20LS r. z p62n. zm. w zwiqzku z uchwalq nr 204U37a120I8 z dnia 5 marca 2018
  r.
  Regulacje te wymagajq pzestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcq pewno6i, 2e sprawozdanie finansowe nie
  zawiera istotnego z n ie kszta lce n ia.
  Badanie polegalo na pzeprowadzeniu procedur stu2qcych uzyskaniu dowod6w badania kwot
  iujawniei w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od osqdu bieglego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub blqdem. Dokonujqc oceny tego ryzyka biegly rewident bierze
  pod uwagq dzialanie kontroli wewnqtrznej, w zakresie dotyczEcym sporzqdzania i rzetelnej
  prezentacji pzez Sp6lkq sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w
  danych okoliczno6ciach procedur badania, nie za5 wyra2enia opinii na temat skuteczno6ci kontroli
  wewnqtrznej Sp6lki. Badanie obejmuje tak2e ocenQ odpowiednioSci przyjetych zasad (polityki)
  rachunkowo6ci, racjonalno5ci ustalonych przez Zarzqd Sp6lki warto5ci szacunkowych, jak r6wnie2
  ocenq og6lnej prezentacji sprawozdania fi nansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno5ci CENTURIA GROUP S.A. ani
  efekWwnoSci lub skutecznoSci prowadzenia spraw Sp6lki przez Zarzqd Sp6lki obecnie lub
  w pzyszlo5ci.
  Wyra2amy pzekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiQ wystarczajqcq i
  odpowiedniq podstawq do wyra2enia pftez nas opinii z badania.
  Uzasadnienie oDinii z zastrzezeniem
  Sp6ika w spozqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazala wymagalne zobowiqzania
  finansowe, kt6rych terminy wywiqzania siq z platno6ci minqly' Kwota ta wynosi 11.094 tys.
  zl. Zobowiqzania te dotyczQ pozyczek, zobowiqzari weklowych oraz zobowi4zai-r
  bud2etowych.
  Wykonane przez nas rozpoznania vvykazaly,2e Sp6lka nie posiada plynnych aktyw6w
  fi nansowych m ogqcych zabezpieczy i rea I izacje tych zobowiqza ri.
  Na povvyzsze zadlu2enia Sp6lka otrzymala zajqcia komornicze, kt6re sq w trakcie
  postqpowania i do dnia dzisiejszego nie zostaly zakoiczone.
  Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 2


  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CENruRIA GROU? S,A, za 2017 rok,
  2. w celu zabezpieczenia plynno5ci finansowej sp6lka w dniu 7 grudnia 20!7 roku zawarla
  umowq sprzeda2y 100 o/o udzial6w w kapitale zakladowym CARS ENEGRY Sp. z o.o.,
  kt6rych byla wla6cicielem. Kwotq spzedaZy okre6tono na 14.000 tys. zl. Do dnia
  zakonczenia naszego badania platno56 z tej transakcji, kt6rq Sp6lka miala otzyma6
  wynosila 4.000 tys. zl, l potwierdzenie nieplynno6ci fi nansowej.
  W akhr'wach bilansu w pozycji rzeczov'tych aktyw6w trwalych, grunt6w Sp6lka wykazala
  warto56 17.206 tys. zl, kt6rych v\4/cena oparta jest na operacie szacunkowym. Uznajemy za
  istotne wskazai ryzyko zwiqzane z tq wycenq na mogqce wystqpii w przyszloSci zmiany
  vvycen oraz potwierdzenia tych wycen w momencie realizacji transakcji sprzedazy. Wobec
  powy2szego osiqgniqcie rzeczywistych przeplyw6w pieniQ2nych mo2e r62nie sig od tych
  zalole6, co moze miei wplyw na pzyszlE sytuacjQ platniczQ.
  Otzymanie przez Sp6lkq wplyw6w z realizowanych spnedazy udzial6w, pozwoliloby na splatq
  wierzytelno6ci. Poniewaz to nie nastqpuje pojawi{a siq sytuacja utraty plynnogci , z zagroaeniem
  kontynuacji dzialalno6ci.
  Opinia z zastzezeniem
  Naszym zdaniem, za wyjEtkiem mo2liwych skutk6w sprawy opisanej w sekqi Uzasadnienie opinii
  z zastrzezen iem, zalqczone roczne sprawozdanie fi nansowe:
  a) przedstawia zetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Sp6lki na dzieh 31
  grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
  do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o
  rachunkowo5ci i pzyjetymi zasadami (politykd rachunkowo6ci,
  b) zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z pzepisami rozdzialu 2 ustawy
  o rachunkowo5ci, prowadzonych ksiEg rachunkowych,
  c) jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiqzujqcymi Sp6lkq pzepisami prawa i
  umowE/statutem Sp6lki.
  Sprar rozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z dzialalnoSci
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzialalnoSci'
  Zarzqd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za spozqdzenie sprawozdania
  z dzialalnogci zgodnie z pzepisami prawa.
  Naszym obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustavvy o bieglych rewidentach byfo wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z dzialalno6ci zostalo spoaqdzone zgodnie z przepisami prawa oraz. 2e jest ono
  Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 3


  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CENTURIA GROU? S,A. za 2017 rok.
  zgodne z informacjami zawatymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem
  bylo tak2e zlo2enie o5wiadczenia, czy w 5wietle naszej wiedzy o Sp6lce i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci istotne
  znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega kazde takie istotne znielGztalcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporzqdzone zgodnie z majqcymi
  zastosowanie pzepisami i jest zgodne z informacjami zawatymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym. Ponadto, o5wiadczamy, i2 w Swietle wiedzy o Sp6lce i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci
  istotnvch znieksztalceri.
  Bogdan Zegar
  Kluczowy biegly rewident, numer ewidencyjny 5475
  PrzeprowadzajEcy badanie w imieniu:
  Eureka Auditing Sp. z o.o.
  Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi fi
  Drazac TarzaAr t
  Pozna6, dnia 30 maja 2018 r.
  FUREKA AUDITING Spolka z o.o. al. fvlarcinkowskiego 22 61-82.7P oznai (1)
  , numer ewidencyjny L37
  Eureka Auditing Sp. z o.o' Strona 4


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Grupa Kapitalowa, w kt6rej Jednostkq Dominujqcq jest
  CENTURIA GROUP S.A.
  ul. Instalator6w 7, 02-237 Warszawa
  SPMWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGI.EGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPMWOZDANIA
  FINANSOWEGOZAZOIT R.
  Spozqdzil:
  Bogdan Zegar
  Biegly rewident
  Ar€J. Ms!.e,kow.*rEe! 22
  &'--:::2


  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej CENTURIA GROUP S.A. za 2017 rok.
  SPMWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGT.EGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SKONSOTIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Zgromadzenia Akcjonariusz oraz Rady Nadzorczej CENTURIA GROUP S.A.
  Sprawozdanie z badania nocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitalowej, w kt6rej Jednostkq Dominujqcq jest CENTURIA GROUP S.A. z siedzibq w
  Warszawie (02-237), ul. Instalator6w 7, na kt6re skladajq siq: skonsolidowany bilans
  spozqdzony na dziei 31 grudnia 2Ot7 roku, skonsolidowany rachunek zysk6w i strat,
  skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym i skonsolidowany rachunek
  przeplyw6w pieniq2nych za rok obrotovvy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz
  informacja dodatkowa zawierajqca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i dodatkowe informacje i objaSnienia (,,sprawozdanie finansowd).
  OdpowiedzialnoS( Zanqdu Jednostki DominujEcej i Czlonk6w Rady Nadzorczej Jednostki
  Dominujqcej za skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe
  Zazqd Jednostki Dominujqcej jest odpowiedzialny za sporzqdzenie skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego iza jego zetelnE prezentacjq zgodnie z paepisami ustawy z dnia 29
  wrze6nia 1994 r. o rachunkowoSci ((Dz.U. z 2018 r. poz' 395 z p62n' zm,) (,,ustawa o
  rachunkowoicl), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
  obowiqzujqcymi przepisami prawa a takze umowE/statutem Jednostki DominujEcej ' Zazqd
  Jednostki DominujEcej jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolq wewnqtznE, ktorq uznaje za
  niezbqdnq dla spozqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierajqcego
  istotnego zniekztalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem.
  Zgodnie z przepisami ustavvy o rachunkowo5ci, Zarzqd Jednostki Dominujqcej oraz Czlonkowie
  Rady Nadzorczej Jednostki DominujEcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowo6ci.
  Odpowiedzialno56 bieglego rewidenta
  Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  pzedstawia aetelny ijasny obraz sytuacji majetkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
  Grupy Kapitatowej zgodnie z majEcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo6ci i
  przyjetym i zasada m i (politykq) rachunkowoSci.
  Eureka Auditing Sp. z o.o.


  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania ftnansowego Grupy Kapitalowej CENruRIA
  GROUP S.A. za 2017 rok.
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego peeprowadzili6my stosownie do
  Dostanowie6:
  a) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach/ firmach audytorskich oraz
  nadzove publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieg+ych rewidentach'),
  b) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych Standard6w
  Badania payjqtych uchwalq N 278315212015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia
  10 lutego 2015 r. z p62n. zm. w zwiEzku z uchwalE nr 204U37al20LB z dnia 5 marca 2018
  r.
  Regulacje te wymagajE pzestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki spos6b, aby uzyskai wystarczajEcE pewnoSi, 2e skonsolidowane sprawozdanie
  fi nansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenia.
  Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur slu2Ecych uzyskaniu dowod6w badania kwot
  iujawnief w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zalezy od
  osqdu bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonujqc oceny tego
  ryzyka biegly rewident bierze pod uwagq dzialanie kontroli wewnqtrznej, w zakresie dotyczqcym
  sporzqdzania i rzetelnej prezentacji przez Jednostkq Dominujqcq skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoSciach procedur badania,
  nie za6 wyra2enia opinii na temat skutecznosci kontroli wewnQtrznej. Badanie obejmuje takze
  ocenq odpowiednio5ci pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalno6ci ustalonych przez
  Zarzqd Jednostki DominujEcej warto6ci szacunkowych, jak r6wnie2 ocenq og6lnej prezentacji
  skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno5ci Grupy Kapitalowej ani
  efektVwno5ci lub skuteczno5ci prowadzenia spraw Grupy Kapitalowej przez Zarz4d Jednostki
  Dominujqcej obecnie lub w payszloSci.
  Wyra2amy przekonanie, 2e uzyskane pzez nas dowody badania stanowiE wystarczajEcE i
  odpowiedniq podstawq do wyra2enia pnez nas opinii z badania.
  Uzasadnienie oDinii z zastrze2eniem
  Na sformulowane zastrze2enie dotycz4ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitalowej pzenosi siq zastrze2enie dotyczqce Jednostki Dominujqcej.
  Jednostka Dominujqca w spoaqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazala wymagalne
  zobowiqzania finansowe, kt6rych terminy wywiqzania siq z platnosci minqly. Kwota ta
  Eureka Auditing Sp. z o.o.


  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdann finansowego Grupy Kapitalowej CENTURIA GROUP S.A. za 2017 rok.
  wynosi 11.094 tys. zl. ZobowiEzania te doblczq poapzek, zobowiqza6 wekslowych oraz
  zobowiqza6 bud2etowych.
  Wykonane przez nas rozpoznania vtykazaly,2e Jednostka Dominuiqca nie posiada plynnych
  aktyw6w fi na nsowych mogqcych zabezpieczyi real izacje tych zobowiqza 6.
  Na powy2sze zadlu2enia Sp6lka otrzymala zajqcia komornicze, kt6re sq w trakcie
  postQpowania i do dnia dzisiejszego nie zostaly zakoiczone.
  W celu zabezpieczenia plynno5ci finansowej Jednostka Dominujqca w dniu 7 grudnia 2017
  roku zawarla umowg spzeda2y 100 o/o udzial6w w kapitale zakladowym CARS ENEGRy Sp.
  z o.o., kt6rych byla wla5cicielem. Kwotq sprzedai okreSlono na 14.000 tys. zl. Do dnia
  zakoiczenia naszego badania platnosa z tej transakcji, kt6rq Sp6lka miala otzyma6
  wynosila 4.000 tys. zl, kt6ra jednak2e siQ nie zrealizowala, powodujqc tym dalsze
  potwierdzenie nieplynnogci fi nansowej.
  W aktywach bilansu Jednostki Dominujqcej w pozycji zeczowych aktyw6w trwalych,
  grunt6w, wykazano warto66 17.206 tys. zl, K6rych vvycena oparta jest na operacie
  szacunkowym. Uznajemy za istotne wskazad ryzyko zwiqzane z tE wycenE na mogEce
  wystApid w przyszlo5ci zmiany wycen oraz potwierdzenia tych wycen w momencie realizacji
  transakcji sprzedazy. Wobec powy2szego osiqgniqcie zecaTwistych przeplyw6w pieniq2nych
  mo2e r62ni6 siq od tych zalolefi, co mo2e mie6 wplyw na przyszl4 sytuacjQ platniczE.
  Otrzymanie przez Jednostkq DominujEcE wphTw6w z realizowanych sprzeda^l udzial6w,
  pozwoliloby na splatQ wier4rtelno5ci. Poniewa2 to nie nastqpuje pojawila siQ sytuacja utraty
  plynno6ci, z zagroaeniem kontynuacji dzialalno5ci dla Grupy Kapitalowej.
  Ooinia z zastrze2eniem
  Naszym zdaniem, za wyjEtkiem mo2livvych skutk6w sprawy opisanej w sekqi Uzasadnienie opinii
  z zastrzezeniem, zalEczone roczne skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe:
  a) przedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Grupy Kapitalowej na
  dzie6 31 grudnia 2017 roku, oraz jej vvyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia
  2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z majEcymi zastosowanie pzepisami ustawy o
  rachu n kowosci i przyjQtymi zasada mi (politykq) rachun kowoSci,
  b) jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiEzujqcymi Grupg Kapitalowq przepisami prawa i
  umowE/statutem Jednostki DominujEcej.
  Eureka Auditing Sp. z o.o.


  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej CENTURIA
  GROUP S.A. za 2017 rok.
  Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z dziaialnoSci
  Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z
  dzialalnoSci Grupy Kapitalowej.
  Za spoaqdzenie sprawozdania z dziatalnosci Grupy Kapitalowej zgodnie z przepisami ustawy
  o rachunkowo5ci oraz innymi obowiqzujEcymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zaaqd
  Jednostki Dominujqcej. Ponadto ZarzEd Jednostki DominujEcej oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej
  Jednostki Dominujqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy
  Kapitalowej spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowosci.
  Naszym obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej zostalo sporzEdzone zgodnie z przepisami
  prawa oraz, 2e jest ono zgodne zinformacjami zawatymi w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansou4rm. Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie o6wiadczenia, czy w 6wietle
  naszej wiedzy o Grupie Kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego stwierdzilismy w sprawozdaniu z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej
  istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega kazde takie istotne znieksztalcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej zostalo spoaqdzone zgodnie z
  majqcymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, o6wiadczamy, i2 w 6wietle wiedzy o
  Grupie Kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, nie stwierdzili6my w sprawozdaniu z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej istotnych
  znieksztalcerl.
  Bogdan Zegar
  Kluczowy biegly rewiden! numer ewidencyjny 5475
  Paeprowadzajqcy badanie w imieniu:
  Eureka Auditing Sp. z o.o.
  Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai
  Ptezes ZarzAdu
  Pozna6, dnia 30 maja 2018 r.
  EUREKAAUDITING
  al. Marcinkowskieqo 22 61-827P oznan- (1)
  numer ewidencyjny 137
  Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 4


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Raport roczny Centuria Group S.A.
  za rok 2017
  okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

  Nini ejszy raport roczny Centuria Group S.A. za 201 7 rok został
  sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie
  określonym w § 6 Załącznika Nr 3do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu.


  201 8-05-30  str. 1

  Spis treści

  1. PISMO ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ .............................. 2
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTURIA GROUP SA ZA ROK 2017 WRAZ Z DANYMI
  PORÓWNAWCZYMI ................................ ................................ ................................ ................................ . 2
  3. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017 ................................ ......... 3
  4. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTURIA GROUP SA
  ZA ROK 2016 WRAZ Z DANYMI PORÓWNAWCZYMI ................................ ................................ ............... 4
  5. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTURIA
  GROUP SA ZA ROK 2017 ................................ ................................ ................................ .......................... 5
  6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2017R ................................ ................................ ... 5
  7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I INFORMACJI ZAWARTYCH
  W NINIEJSZYM RAPORCIE ................................ ................................ ................................ ........................ 6
  8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ ............... 6
  9. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA RO CZNEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 ................................ ................................ ...................... 7
  10. STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZOR CZEJ ODNOSZĄCE SIĘ DO WWYDANEJ
  OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA : ................................ ................................ ........................... 7
  11. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK ................................ 7

  str. 2

  1. PISMO ZARZĄDU

  Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, zgodnie z przepisami Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu NewConnect Zarząd Centuria Group S.A. przekazuje niniejszy jednostkowy i
  skosnolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 201 7, podsumowujący działalność Spółki w
  całym 201 7 roku.
  Rok 201 7 był kolejnym rokiem , w którym Spółka podejmowała działania związane z
  restrukturyzacją finansową i organizacyjną, a także pozyskaniem kapitału na spłatę
  wymagalnych zobowiązań i rozwój działalności Spółki.

  Podjęte działania powinny zaowocować w II i III kwartale 2018 roku.  W imieniu Zarządu,
  Iwona Rogowska – Prezes Zarządu Centuria Group S.A.


  2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
  JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTURIA GROUP SA
  ZA ROK 201 7 WRAZ Z DANYMI PORÓWNAWCZYMI
  Wybrane pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO
  31.12.2016 w
  PLN
  31.12.2016 w
  EUR
  31.12.201 7 w
  PLN
  31.12.2017 w
  EUR
  AKTYWA TRWAŁE 47 359 004,13 10 705 019,02 18 276 889,97 4 382 001,48
  AKTYWA OBROTOWE 10 119 874,00 2 287 494,12 18 506 098,33 4 436 955,65
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 800 434,17 10 578 759,98 25 463 413,73 6 105 016,60
  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  10 678 443,96 2 413 753,16 11 319 574,57 2 713 940,53
  AKTYWA/PASYWA RAZEM 57 478 878,13 12 992 513,14 36 782 988,30 8 818 957,13

   Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 201 6– 31.12.201 6 przyjęto
  kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,4240 zł/EURO

   Do przeliczenia danych bila nsu na ostatni dzień okresu 2017 – 31 .12.201 7 przyjęto
  kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1709 zł/EURO
  str. 3

  Wybrane pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO
  31.12.2016 w
  PLN
  31.12.201 6 w
  EUR
  31.12.2017 w
  PLN
  31.12.201 7 w
  EUR
  Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym:
  493 303,74 112 737,10 3 465 853,66 816 513,22
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów
  94 645,20 21 629,73 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów
  398 658,54 91 107,37 3 465 853,66 816 513,22
  Koszty działalności operacyjnej 1 836 985,87 419 815,31 4 039 207,89 951 588,54
  Zysk (strata) ze sprzedaży -1 343 682,13 -307 078,21 -573 354,23 -135 075,32
  Pozostałe przychody operacyjne 423 108,17 96 694,97 81 137,47 19 115,01
  Pozostałe koszty operacyjne 302 450,33 69 120,44 3 910 648,29 921 301,46
  Przychody finansowe 197 491,55 45 133,70 3 227,52 760,36
  Koszty finansowe 434 119,48 99 211,44 16 937 382,91 3 990 242,63
  Zysk (strata) brutto (I±J) -1 459 652,22 -333 581,42 -21 337 020,44 -5 026 744,04
  Podatek dochodowy 495 269,57 113 186,36 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto -1 954 921,79 -446 767,78 -21 337 020,44 -5 026 744,04
   Do przeliczenia danych rachunku zy sków i strat za okres 01.01.2016 r.-31.12.201 6 r.,
  przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych
  przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO
   Do przeliczenia danych rachunku zy sków i strat za okres 01.01.2017 r.-31.12.201 7 r.,
  przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych
  przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2447 zł/EURO


  3. ROCZNE JEDNOST KOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 201 7

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe CENTURIA GROUP SA za rok kończący się 31
  grudnia 201 7, na które składają się:

  str. 4


  stanowi Załącznik PDF do Raportu Rocznego Centuria Group SA za rok 201 7.
  4. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
  ROCZNEGO SKO NSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
  KAPITAŁOWEJ CENTURIA GROUP SA ZA ROK 201 6 WRAZ Z DANYMI
  PORÓWN AWCZYMI

  Wybrane pozycje Skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO
  31.12.2016 w
  PLN
  31.12.2016 w
  EUR
  31.12.2017 w
  PLN
  31.12.2017 w
  EUR
  AKTYWA TRWAŁE 17 845 949,62 4 033 894,58 20 842 659,93 4 997 161,27
  AKTYWA OBROTOWE 23 426 621,57 5 295 348,46 20 631 273,06 4 946 479,91
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 26 236 621,89 5 930 520,32 25 194 750,93 6 040 602,97
  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  15 035 949,30 3 398 722,72 16 279 182,06 3 903 038,21
  AKTYWA/PASYWA RAZEM 41 272 571,19 9 329 243,04 41 473 932,99 9 943 641,18
   Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 201 6– 31.12.201 6 przyjęto
  kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,4240 zł/EURO

   Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 201 7– 31.12.201 6 przyjęto
  kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. 4,1709 zł/EURO

  Wybrane pozycje Skonsolidowa nego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO
  31.12.2016 w
  PLN
  31.12.201 6 w
  EUR
  31.12.2017 w
  PLN
  31.12.201 7 w
  EUR
  Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym:
  70 645 600,82 16 144 982,70 72 707 145,30 17 128 924,38
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów
  110 993,20 25 365,82 15 326,32 3 610,70
  Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów
  70 534 607,62 16 119 616,89 72 691 818,98 17 125 313,68
  Koszty działalności operacyjnej 65 257 116,52 14 913 526,18 68 087 584,79 16 040 611,77
  Zysk (strata) ze sprzedaży 5 388 484,30 1 231 456,52 4 619 560,51 1 088 312,60
  Pozostałe przychody operacyjne 435 581,43 99 545,54 234 768,25 55 308,56
  Pozostałe koszty operacyjne 2 634 594,50 602 096,69 7 738 916,43 1 823 195,14
  Przychody finansowe 273 636,76 62 535,54 3 227,52 760,36


  str. 5

  Koszty finansowe 593 743,39 135 691,06 993 649,26 234 091,75
  Zysk/strata na sprzedaży całości
  lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych
  0,00 0,00 2 134 069,88 502 761,06
  Odpis wartości firmy 24 075 051,36 5 501 988,56 27 311,79 6 434,33
  Zysk (strata) brutto (I±J) -21 205 686,76 -4 846 238,72 -1 768 251,32 -416 578,63
  Podatek dochodowy 1 263 047,31 288 650,34 -726 380,16 -171 126,38
  Zysk (strata) netto (K -L-M) -22 468 734,07 -5 134 889,06 -1 041 871,16 -245 452,25


   Do przeliczenia danych rachunku zy sków i strat za okres 01.01.2016 r.-31.12.201 6 r.,
  przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych
  przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO
   Do przeliczenia danych rachunku zy sków i strat za okres 01.01.2017 r.-31.12.201 7 r.,
  przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych
  przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2447 zł/EURO

  5. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
  KAPITAŁOWEJ CENTURIA GROUP SA ZA ROK 201 7

  Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 201 7, na które
  składają się:

  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowany b ilans,
  Skonsolidowany r achunek zysków i strat,
  Skonsolidowany r achunek przepływów pieniężnych,
  Skonsolidowane z estawienie zmian w kapitale własnym,


  stanowi Załącznik PDF do Raportu Rocznego Centuria Group SA za rok 201 7.

  6. SPRAWOZDAN IE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

  Spółka Centuria Group S.A. w 2017 roku realizowała działania dotyczące restrukturyzacji
  zadłużenia oraz zwiększenia stabilności Spółki. Zostały zminimalizowane koszty działalności
  bieżącej. Dokonano odpisów wymagalnych przeterminowanych zobowiązań, których nie udało


  str. 6

  się wyegzekwować. Podjęte zostały działania zmierzające do odzyskania płynności
  finansowej, poprzez próby zbycia nieruchomości należących do Spółki, próby pozyskania
  finansowania, czy zbycia udziałów Spółki zależnej. W efekcie tych starań w grud niu 2017 roku
  Spółka zbyła 100 % udziałów Cars Energy Sp. z o.o. za kwotę 14 mln zł. Płatność została
  rozłożona na raty, a jej realizacja pozwoliłaby na spłatę zobowiązań Spółki. Do dnia
  dzisiejszego Centuria Group S.A. nie otrzymała płatności za 3 pierwsz e raty, w łącznej kwocie
  4 mln zł. Zarząd podjął w tej kwestii działania – uzyskał klauzulę wykonalności z aktu
  notarialnego z dnia 19.12.2017 roku o poddaniu się egzekucji. Sprzedaż udziałów Cars Energy
  Sp. z o.o. znacząco przełożyła się na stratę bilanso wą Spółki.
  Centuria Group S.A. w 2017 roku nie prowadziła działalności operacyjnej samodzielnie, a
  poprzez Spółki zależne BGK Development Sp. z o.o. oraz Cars Energy Sp. z o.o.

  7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I
  INFORMACJI ZAWAR TYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

  Zarząd Centuria Group SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdani e
  finansowe za rok obrotowy 201 7 i dane p orównywalne za rok obrotowy 2016 sporządzone
  zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Centuria Group SA oraz jej wynik
  finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 201 7 roku zawiera
  prawdziwy obraz sytuacji Centuria Group SA, w tym opis p odstawowych zagrożeń i ryzyk.


  8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
  BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Zarząd Centuria Group S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
  finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7,
  tj. Eureka Auditing Sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 22, 61 -827 Poznań, wpisany przez Krajową
  Radę Biegłych Rewi dentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych pod numerem 137 , został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd
  oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego
  spełnia warunki do wyraże nia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa krajowego.  str. 7

  9. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO I
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 201 7

  Opinia i Raport z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Centuria Group SA za rok kończący się 31 grudnia 2017, stanowi Załącznik do Raportu
  Rocznego Centuria Group SA za rok 2017.

  10. STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RA DY NADZORCZEJ ODNOSZĄCE
  SIĘ DO WYDANEJ OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA :

  Zarząd zamierza kontynuować podjęte działania w 2017 roku zmierzające do zbycia
  posiadanych nieruchomości i odzyskania płynności finansowej.

  11. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

  ZASA DA NIE/ NIE
  DOTYCZY
  KOMENTARZ
  1.
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
  efektywną politykę informacyjną, zarówno
  z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
  i z użyciem nowoczesnych technologii,
  zapewniających szybkość,
  bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do
  informacji. Spółka korzystając w jak
  najszerszym stopniu z tych metod,
  powinna zapewnić odpowiednią
  komunikację z inwestorami i analitykami,
  umożliwiać transmitowanie obrad walnego
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrować przebieg obrad i
  upubliczniać go na stronie internetowej.
  TAh
  Z wyłączeniem transmisji
  obrad Walnego
  Zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrowania
  przebiegu obrad i
  upubliczniania go na
  stronie internetowejK
  2.
  Spółka powinna zapewnić efektywny
  dostęp do informacji niezbędnych do
  oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
  sposobu jej funkcjonowaniaK
  TAh
  W tym celu Spółka
  prowadzi aktualną
  internetową
  www.centuriagroup.com.pl
  oraz zamieszcza istotne
  informacje w systemach
  EBI oraz ESPI.


  str. 8

  3.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową i zamieszcza na niej: 3.1.
  podstawowe informacje o spółce i jej
  działalności (strona startowa),
  TAK
  Strona internetowa Spółki
  znajduje się adresem
  www .centuriagroup.com.pl
  i zawiera wszystkie
  wskazane wymogam i
  informacje.
  3.2. opis działalności emitenta ze
  wskazaniem rodzaju działalności, z której
  Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,
  TAK
  Informacje na temat
  działalności Spółki
  znajdują się na podstronie
  Relacje inwestorskie w
  zakładce Spółka.
  3.3. opis rynku, na którym działa Emitent,
  wraz z określeniem pozycji emitenta na
  tym rynku,
  TAK
  Opis rynku, na którym
  działa Emitent oraz jego
  pozycja na nim zawarte są
  w Dokumencie
  Informacyjnym
  znajdującym się na
  podstronie Relacje
  Inwestorskie w zakładce
  Dokumen t Informacyjny.
  3.4. życiorysy zawodowe członków
  organów spółki, TAK
  Życiorysy Członków
  Zarządu Emitenta znaleźć
  można na podstronie
  Relacje Inwestorskie w
  zakładce Zarząd.

  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie
  oświadczenia członka rady nadzorczej,
  informacje o powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem
  dysponującym akcjami reprezentującymi
  nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu
  TAK
  Wskazane informacje
  znajdują się w
  Dokumencie
  Informacyjnym
  umieszczonym na
  podstroni e Relacj e
  Inwestorskie w zakładce
  Dokument Informacyjny.


  str. 9

  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
  Dokument korporacyjny
  Spółki w postaci Statutu
  znajduje się na podstronie
  Relacje Inwestorskie w
  zakładce Dokumenty
  korporacyjne.
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK
  Informacje na temat
  strategii Emitenta znajdują
  się na podstronie Relacje
  inwestorskie w zakładce
  Spółka.

  3.8. opublikowane prognozy wyników
  finansowych na bieżący rok obrotowy,
  wraz z założeniami do tych prognoz (w
  przypadku gdy emitent takie publikuje),
  NIE Emitent nie publikował
  prognoz wyników
  finansowych na bieżący
  rok obrotowy.
  3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze
  wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
  akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
  TAK
  Informacje na temat
  struktury akcjonariatu
  Spółki znajdują się na
  podstronie Relacje
  inwestorskie w zakładce
  Akcjonariat.
  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która
  jest odpowiedzialna w spółce za relacje
  inwestorskie oraz kontakty z mediami,
  TAK
  Info rmacje teleadresowe
  Emitenta zn ajdują się na
  podstronie Relacje
  inwestorskie w zakładce
  Kontakt.
  3.11 . Skreślony.
  3.12. opublikowane raporty bieżące i
  okresowe, TAK
  Uszeregowane w sposób
  chronologiczny rapor ty
  okresowe i bieżące Spółki
  zn ajdują się na podstronie
  Relacje inwestorskie w
  zakładce Raporty bieżące
  i Raporty Okresowe.


  str. 10


  3.13. kalendarz zaplanowanych dat
  publikacji finansowych raportów
  okresowych, dat walnych zgromadzeń, a
  także spotkań z inwestorami i analitykami
  oraz konferencji prasowych,
  TAK
  Informacje dotyczące
  wskazanych wydarzeń
  zawarte są w
  odpowiadających im
  zakładkach jak np.:
  Kalendarz publikacji,
  WZA, itp.

  3.14. informacje na temat zdarzeń
  korporacyjnych, takich jak wypłata
  dywidendy, oraz innych zdarzeń
  sk utkujących nabyciem lub ograniczeniem
  praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzględnieniem terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny być zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez
  inwestorów decyzji inwestycyjnych,
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  3.15. Skreślony.

  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące
  spraw objętych porządkiem obrad,
  zadawane przed i w trakcie walnego
  zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
  zadawane pytania,
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.

  3.17. informację na temat powodów
  odwołania walnego zgromadzenia, zmiany
  terminu lub porządku obrad wraz z
  uzasadnieniem,
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  3.18. informację o przerwie w obradach
  walnego zgromadzenia i powodach
  zarządzenia przerwy,
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.

  3.19. informacje na temat podmiotu, z
  którym spółka podpisała umowę o
  świadczenie usług Autoryzowanego
  Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
  strony internetowej, numerów
  telefonicznych oraz adresu poczty
  elektronicznej Doradcy,
  TAK
  Pełna informacja w tym
  zakresie znajduje się na
  podstronie Relacje
  inwestorskie w zakładce
  Kontakt dla inwestorów.
  3.20. Informację na temat podmiotu, który
  pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK
  Na stronie Emitenta
  znajduje się informacja o
  podmiocie, który pełni
  funkcję animatora akcji
  Emitenta.


  str. 11

  3.21. dokument informacyjny (prospekt
  emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
  ostatnich 12 miesięcy,
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie publikował w
  ciągu ostatnich 12
  miesięcy dokumentu
  informacyjnego (prospektu
  emisyjnego) spółki.
  3.22. Skreślony.

  3.23. Informacje zawarte na stronie
  internetowej powinny być zamieszczane w
  sposób umożliwiający łatwy dostęp do
  tych informacji. Emitent powinien
  dokonywać aktualizacji informacji
  umieszczanych na stronie internetowej. W
  przypadku pojawieni a się nowych,
  istotnych informacji lub wystąpienia
  istotnej zmiany informacji umieszczanych
  na stronie internetowej, aktualizacja
  powinna zostać przeprowadzona
  niezwłocznie.
  TAK
  Strona internetowa
  Emitenta oparta została 0
  układ tworzony z myślą o
  przejrzystym i
  intuicyjnym dostępie do
  informacji o Spółce.
  Emitent dokłada wszelkich
  aby aktualizacje danych
  odbywały się bez zbędnej
  zwłoki.
  4.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową, według wyboru emitenta, w
  języku polskim lub angielskim. Raporty
  bieżące i okresowe powinny być
  zamieszczane na stronie internetowej co
  najmniej w tym samym języku, w którym
  następuje ich publikacja zgodnie z
  przepisami obowiązującymi emitenta.
  TAK
  W chwili obecnej Emitent
  prowadzi stronę
  internetową w języku
  po lskim. Publikowane
  przez Spółkę raporty i
  pozostałe dane także
  spełniają wskazane
  wymogi.
  5.
  Spółka powinna prowadzić politykę
  informacyjną ze szczególnym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spółka, poza
  swoją stroną korporacyjną powinna
  wykorzystywać indywidualną dla danej
  spółki sekcję relacji inwestorskich
  znajdującą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.
  TAK

  6.
  Emitent powinien utrzymywać bieżące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłoweg o
  wykonywania swoich obowiązków wobec
  emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
  osobę odpowiedzialną za kontakty z
  Autoryzowanym Doradcą.
  TAK
  Emitent pozostaje w
  stałym kontakcie ze
  spółką INC S.A. pełniącą
  rolę Autoryzowanego
  Doradcy Spółki ALKAL
  S.A.


  str. 12

  7.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
  istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradcę swoich
  obowiązków, Emitent niezwłocznie
  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradcę.
  TAK
  Wszystkie istotne z punktu
  widz enia prowadzonej
  przez Spółkę działalności
  informacje bez zbędnej
  zwłoki przekazywane i
  konsultowane są z
  Autoryzowanym Doradcą.
  8.
  Emitent powinien zapewnić
  Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezbędnych do wykonywania
  obo wiązków Autoryzowanego Doradcy.
  TAK
  Autoryzowany Doradca
  posiada dostęp do
  dokumentów niezbędnych
  dla prawidłowego
  wykonywania zadań.
  9.
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej
  wysokości wynagrodzeń wszystkich
  członków zarządu i rady nadzorczej,
  TAK
  Informacja opublikowana
  w raporcie rocznym.

  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego
  od emitenta z tytułu świadczenia wobec
  emitenta usług w każdym zakresie.
  TAK
  Informacja opublikowana
  w raporcie rocznym.
  10.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej
  powinni uczestniczyć w obradach walnego
  zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytani a zadawane w trakcie walnego
  zg romadzenia.
  TAK
  W obradach WZA
  uczestniczą
  przedstawiciele Zarządu i
  Rady Nadzorczej
  Emitenta.
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
  współpracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien organizować publicznie
  dostępne spotkanie z inwestorami,
  analitykami i mediami.
  TAK
  Spółka INC S A. jako
  Autoryzowany Doradca
  organizuje spotkania z
  inwestorami, analitykami i
  mediami.
  12.
  Uchwała walnego zgromadzenia w
  sprawie emisji akcji z prawem poboru
  powinna precyzować cenę emisyjną albo
  mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
  organ do tego upoważniony do ustalenia
  jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w
  terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
  inwestycyjnej.
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.


  str. 13

  13.
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny
  zapewnić zachowanie niezbędnego
  odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
  powodującymi określone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane
  są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
  zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  Podejmowane przez WZA
  uchwały zapewniają
  zachowanie niezbędnych
  odstępów czasu, co wiąże
  się z polityką
  poszanowania praw
  przysługujących
  Akcjonariuszom.
  13a.
  W przypadku otrzymania przez zarząd
  emitenta od akcjonariusza posiadającego
  co najmniej połowę kapitału zakładowego
  lub co najmniej połowę ogółu głosów w
  spółce, informacji o zwołaniu przez niego
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu
  spółek handlowych, zarząd emitenta
  niezwłocznie dokonuje czynności, do
  których jest zobowiązany w związku z
  organizacją i przeprowadzenie m walnego
  zgromadzenia. Zasada ta ma
  zastosowanie również w przypadku
  upoważnienia przez sąd rejestrowy
  akcjonariuszy do zwołania
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek
  handlowych.
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkc ie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  14.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
  dzień wypłaty dywidendy powinny być tak
  ustalone, aby czas przypadający
  pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a
  w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
  dni roboczych. Ustalenie dłuższeg o
  okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
  szczegółowego uzasadnienia.
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  15.
  Uchwała walnego zgromadzenia w
  sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
  może zawierać tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nastąpi przed
  dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  16.
  Emitent publikuje raporty miesięczne, w
  terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
  Raport miesięczny powinien zawierać co
  najmniej:  • informacje na temat wystąpienia
  tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
  emitenta, które w ocenie emitenta mogą
  mieć w przyszłości istotne skutki dla
  kondycji finansowej oraz wyników
  finansowych emitenta, • zestawienie
  wszystkich informacji opublikowanych
  NIE
  Spółka nie p ublikuje
  raportów miesięcznych. W
  opinii Emitenta wszystkie
  niezbędne informacje
  przekazywane są w
  rozszerzonych raportach
  okresowych oraz


  str. 14

  przez emitenta w trybie raportu bieżącego
  w okresie objętym raportem, •
  informacje na temat realizacji celów emisji,
  jeżeli taka realizacja, choćby w części,
  miała miejsce w okresie objętym raportem,
  raportach bieżących
  Spółki.

  • kalendarz inwestora, obejmujący
  wydarzenia mające mieć miejsce w
  nadchodzącym miesiąc u, które dotyczą
  emitenta i są istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególności
  daty publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z
  inwestorami lub analitykami, oraz
  oczekiwany termin publikac ji raportu
  analitycznego.  16.a W przypadku naruszenia przez
  emitenta obowiązku informacyjnego
  określonego w Załączniku nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu („Informacje bieżące i okresowe
  przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku NewConnect”) emitent
  powinien ni ezwłocznie opublikować, w
  trybie właściwym dla przekazywania
  raportów bieżących na rynku
  NewConnect, informację wyjaśniającą
  zaistniałą sytuacje
  NIE DOTYCZY
  Opisane w niniejszym
  punkcie zdarzenie nie
  wystąpiło.
  17. Skreślony  W imieniu Zarządu,


  Iwona Rogowska
  Prezes  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Iwona Rogowska Prezes Zarządu
  Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  Miejscowość: Warszawa
  podpis:………...………
  Data: 28.05.2018
  obejmujące:
  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  CENTURIA GROUP S.A.
  za okres
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  SKONSOLIDOWANY BILANS
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:
  podpis:………...………
  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Iwona Rogowska Prezes Zarządu
  Miejscowość: Warszawa
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz. 1047),
  Zarząd Spółki dominującej : CENTURIA GROUP SA zapewnił sporządzenie rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie
  informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej CENTURIA
  GROUP S.A. jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej zapewnił wybór właściwych zasad
  wyceny oraz sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów
  i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa kapitałowa będzie
  kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym
  istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki dominującej
  ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych
  przepisami prawa.
  podpis:………………
  Data: 28.05.2018
  CENTURIA GROUP S.A.
  za okres
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ


  Udział w kapitale (%) Udział w
  głosach (%)
  REGON
  Roboty budowlane związane ze
  wznoszeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych
  100 100
  0000402252
  8971775009
  021533467
  4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, w których
  jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale:
  1
  Rejestr sądowy:
  Numer:
  NIP
  2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte zostały
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Nazwa (siedziba) Przedmiot działalności
  Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
  5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
  BGK DEVELOPMENT
  SP. Z O.O.
  Adres: 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7
  Przedmiot działalności:
  Leasing finansowy,
  Pozostałe formy udzielania kredytów,
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomosciami,
  Zarządzanie nieruchomosciami.
  Nazwa: CENTURIA GROUP S.A.
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wył. motocykli,
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  Z Grupy Kapitałowej wyszła spółka CARS Energy SA, w dniu 07.12.2017 całość udziałów (100%) została
  sprzedana poza grupę.
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył.motocykli,
  Nie występują
  Nie występują
  3. Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych
  Spółka dominująca konsoliduje jednostkę zależną metodą pełną.


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  -
  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Stosowane zasady rachunkowości:
  Przychody i koszty
  6. Czas trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony.
  Czas trwania działalności jednostek powiązanych nie jest ograniczony.
  7. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych iokresów
  objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  8. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
  sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
  Nie dotyczy
  9. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
  zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości. Wskazać jednak należy że istnieją okoliczności
  skutkujace zagrożeniem kontynuowania działalności przez jednostkę dominującą. Płynność finansowa spółki
  dominującej jest zachwiana i brak elastycznosci finansowania co skutkować może zagrozeiem w kontynuacji
  działalności.
  10. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nastąpiło
  połączenie spółek
  Nie wystąpiło.
  11. Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad
  (polityki) rachunkowości, wszczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i
  pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania
  jednostkowych sprawozdań finansowych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z
  29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej Ustawą, a także są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z
  25.09.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i
  zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
  Grupa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Odsetki
  Dywidendy
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartość firmy i ujemna wartość firmy
  Inwestycje
  Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z
  uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z
  tytułu trwałej utraty ich wartości.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
  poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w
  tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
  pomniejszony o przychody z tego tytułu.
  Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego
  ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość
  użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
  Od wartości firmy powstałej w wyniku połączenia Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej
  ekonomicznej użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, to okres
  dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych
  dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
  Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia, do
  wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów
  finansowych notowanych na regulowanych rynkach. Jest ona zaliczana do rozliczeń międzyokresowych przychodów i
  odpisywana przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających
  amortyzacji aktywów
  Środki trwałe
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu
  środka trwałego do używania.
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując
  odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
  Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
  tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w
  tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i
  prawne, które nie są użytkowane przez Grupę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
  Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenia Wspólników spółki,
  w którą Grupa zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do
  dywidendy.
  Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich
  wytworzenie i umarza metodą liniową.
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę
  weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
  Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Leasing finansowy
  Gdy Grupa jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości
  niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z
  tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na
  dzień bilansowy.
  Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
  Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
  Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
  Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy
  aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
  Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
  Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności
  aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego,
  zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju
  należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu
  Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
  Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień
  średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
  sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
  Gwarancje
  Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane
  historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w
  rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku
  odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
  Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
  odnosi się na kapitał własny.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
  odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które
  spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w
  sprawozdaniu finansowym .
  Różnice kursowe
  Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z
  wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych,
  jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych
  przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Instrumenty finansowe
  Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
  2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
  instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą
  instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach
  podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Grupę stanowiących jej
  instrumenty kapitałowe.
  Aktywa finansowe dzieli się na:
  • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
  • pożyczki udzielone i należności własne,
  • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Zobowiązania finansowe dzieli się na:
  • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
  • pozostałe zobowiązania finansowe.


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w
  wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś
  zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
  Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Grupę koszty transakcji.
  Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych
  w dniu ich zawarcia.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
  ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego
  czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy
  zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże
  prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
  Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty
  finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Grupa uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań
  finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów
  wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Grupę umowy sprzedaży krótkiej.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z
  wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub
  kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek
  udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty
  wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład
  oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Grupa zamierza i może utrzymać te
  aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  Pożyczki udzielone i należności własne
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa
  finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek
  udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za
  wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że
  zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
  Pożyczki udzielone i należności własne, które Grupa przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do
  aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat
  dokonanych przez Grupę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie
  następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie
  wtórnym.


  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Data: 28.05.2018
  Iwona Rogowska Prezes Zarządu podpis:………………
  podpis:………………
  Nie dokonano zmian polityki rachunkowości dla Grupy Kapitałowej.
  12. Omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu
  przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do
  sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z wyceny ujmowane są w
  kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część
  odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku
  zysków i strat.
  Przekwalifikowania aktywów finansowych
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej
  kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną
  nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych
  przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości
  godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś
  zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub
  inaczej określonej wartości godziwej.
  Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
  Miejscowość: Warszawa
  Nie występują


  Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. AKTYWA TRWAŁE 20 842 659,93 17 845 949,62
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 17 234 793,69 17 810 793,82
  1. Środki trwałe 17 234 793,69 17 810 793,82
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17 205 845,00 17 289 249,16
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d) środki transportu 25 729,17 521 544,66
  e) inne środki trwałe 3 219,52 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  V. Inwestycje długoterminowe 3 572 710,44 0,00
  1. Nieruchomości 3 572 710,44 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  d) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 155,80 35 155,80
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 155,80 35 155,80
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Miejscowość: Warszawa
  Data: 28.05.2018 Iwona Rogowska ……………………….
  Prezes Zarządu
  ………………………. Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  AKTYWA
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.


  Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.
  B. AKTYWA OBROTOWE 20 631 273,06 23 426 621,57
  I. Zapasy 3 222 227,08 10 037 734,14
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 3 091 097,00 10 023 100,00
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 131 130,08 14 634,14
  II. Należności krótkoterminowe 16 414 514,95 13 254 338,04
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. . Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 16 414 514,95 13 254 338,04
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 90 482,24 11 417 038,73 - do 12 miesięcy 90 482,24 11 417 038,73 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 119 902,74 110 252,17
  c) inne 14 204 129,97 1 727 047,14 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 994 531,03 6 514,37
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 994 531,03 6 514,37
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 994 531,03 6 514,37 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 994 531,03 6 514,37 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 128 035,02
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  41 473 932,99 41 272 571,19
  Miejscowość: W arszawa
  Data: 28.05.2018
  Iwona Rogowska ……………………….
  Prezes Zarządu
  ………………………. Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.
  AKTYWA
  AKTYWA RAZEM


  Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 25 194 750,93 26 236 621,89
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23 748 333,40 23 748 333,40 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27 760 875,49 27 760 875,49 - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) 26 967 901,44 26 967 901,44
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki 0,00 0,00 V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25 272 586,79 -2 803 852,93 VII. Zysk (strata) netto -1 041 871,17 -22 468 734,07 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00
  C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 1.Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 2.Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 279 182,06 15 035 949,30
  I. Rezerwy na zobowiązania 203 230,90 740 530,16 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 726 380,16 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3.Pozostałe rezerwy 203 230,90 14 150,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 203 230,90 14 150,00 II. Zobowiązania długoterminowe 22 348,51 45 138,19 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3.Wobec pozostałych jednostek 22 348,51 45 138,19 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 22 348,51 45 138,19 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 053 602,65 14 250 280,95 1.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00
  2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16 053 602,65 14 250 280,95 a) kredyty i pożyczki 7 167 099,16 3 211 033,40 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 174 518,40 175 044,78 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 619 376,39 2 005 801,02 - do 12 miesięcy 2 619 376,39 1 838 332,77 - powyżej 12 miesięcy 0,00 167 468,25 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 47 967,48 68 292,68 f) zobowiązania wekslowe 3 390 000,00 4 040 000,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 282 612,48 4 508 499,88
  h) z tytułu wynagrodzeń 63 957,26 44 841,84 i) inne 308 071,48 196 767,35 4.Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1.Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
  41 473 932,99 41 272 571,19
  Miejscowość: Warszawa Iwona Rogowska ……………………… Data: 28.05.2018 Prezes Zarządu
  Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek ………………………
  PASYWA RAZEM
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2017 r.
  PASYWA


  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72 707 145,30 70 645 600,82 - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 326,32 110 993,20
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72 691 818,98 70 534 607,62
  B. Koszty działalności operacyjnej 68 087 584,79 65 257 116,52 I. Amortyzacja 634 761,53 511 423,32 II. Zużycie materiałów i energii 60 652,78 67 636,87 III. Usługi obce 1 262 529,94 568 853,21 IV. Podatki i opłaty, w tym: 295 519,18 283 679,61 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia 585 080,61 279 527,37 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 133 234,66 57 836,33 - emerytalne 0,00 16 372,14 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 201 967,11 185 638,09 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 64 913 838,98 63 302 521,72
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 4 619 560,51 5 388 484,30
  D. Pozostałe przychody operacyjne 234 768,25 435 581,43 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 527,46 325 896,81 II.Dotacje 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 120 103,32 0,00 IV. Inne przychody operacyjne 81 137,47 109 684,62 E. Pozostałe koszty operacyjne 7 738 916,43 2 634 594,50 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 2 332 036,06
  III. Inne koszty operacyjne 7 738 916,43 302 558,44
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -2 884 587,67 3 189 471,23
  G. Przychody finansowe 3 227,52 273 636,76 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 II.Odsetki, w tym: 0,00 187 491,55 - od jednostek powiązanych 0,00 69 593,44 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 3 227,52 10 000,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 76 145,21 V.Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 993 649,26 593 743,39 I.Odsetki, w tym: 863 649,26 586 243,39 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 IV. Inne 130 000,00 7 500,00
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 2 134 069,88 0,00
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) -1 740 939,53 2 869 364,60
  K. Odpis wartości firmy 27 311,79 24 075 051,36 I.Odpis wartości firmy - jednostki zależne 27 311,79 24 075 051,36 II.Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00
  I.Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II.Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) -1 768 251,32 -21 205 686,76
  O. Podatek dochodowy -726 380,16 1 263 047,31
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00
  S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) -1 041 871,16 -22 468 734,07
  Miejscowość: Warszawa Iwona Rogowska ………………………. Data: 28.05.2018 Prezes Zarządu
  ………………………. Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
  Lp. Wyszczególnienie Za okres


  01.01.2017 r. - 31.12.2017 01.01.2016 r. - 31.12.2016
  I. Zysk / Strata netto -1 041 871,16 -22 468 734,07 II. Korekty razem 33 249 723,94 22 564 021,58 1.Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00
  2.Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  3.Amortyzacja 634 582,67 511 423,32 4.Odpisy wartości firmy 27 311,79 24 075 051,36 5.Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 6.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 7.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 905 059,09 246 627,93 8.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 34 101 082,36 -10 000,00 9.Zmiana stanu rezerw 189 080,90 -424 169,26 10. Zmiana stanu zapasów 6 394 696,08 -3 136 612,11 11. Zmiana stanu należności 9 063 980,55 -9 776 313,43 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 612 825,73 11 241 551,04 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 189 739,41 687 648,72 14. Inne korekty z działalności operacyjnej -10 642 983,18 -851 185,99 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 32 207 852,78 95 287,51
  I. Wpływy 59 227,52 214 634,15 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 214 634,15 2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3.Z aktywów finansowych, w tym: 59 227,52 0,00 a)w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 b)w pozostałych jednostkach: 59 227,52 0,00 - zbycie aktywów finansowych 59 227,52 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4.Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki 3 475 073,98 -537,29
  1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 572 710,44 0,00 3.Na aktywa finansowe, w tym: -999 610,00 -537,29 a)w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 b)w pozostałych jednostkach: -999 610,00 -537,29 - nabycie aktywów finansowych -999 610,00 -537,29 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4.Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00
  5.Inne wydatki inwestycyjne 901 973,54 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 415 846,46 215 171,44
  I. Wpływy 3 068 540,13 800 033,46
  1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 140 000,00
  2.Kredyty i pożyczki 3 068 540,13 33,46 3.Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 660 000,00 4.Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II. Wydatki 74 008,24 2 754 334,32 1.Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3.Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4.Spłaty kredytów i pożyczek 5 000,00 370 000,00 5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 980 000,00 6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 398 000,00 7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22 789,68 466 820,71 8.Odsetki 46 218,56 539 513,61 9.Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 994 531,89 -1 954 300,86
  D. Przepływy pieniężne netto razem -4 692 048,19 -1 643 841,91
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -4 692 048,19 -1 643 841,91
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 5 686 579,22 1 650 356,28
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 994 531,03 6 514,37
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Miejscowość: Warszawa Iwona Rogowska ………………………. Data: 28.05.2018
  ……………………….
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) Za okres
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  CENTURIA GROUP S.A.
  Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  Lp. Wyszczególnienie
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26 236 621,89 20 246 573,12 - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości- korekty błędów I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 26 236 621,89 20 246 573,12 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23 748 333,40 14 190 000,00 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 9 558 333,40 a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 9 558 333,40 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 9 558 333,40 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23 748 333,40 23 748 333,40 2.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27 760 875,49 8 810 426,05 2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 18 950 449,44
  a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 18 950 449,44 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 18 950 449,44 - podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27 760 875,49 27 760 875,49 3.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 4.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 5.Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu 0,00 0,00
  5.1 zmiany różnic kursowych 0,00 0,00
  5.2 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu 0,00 0,00 6.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 272 587,00 -3 290 195,73
  6.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 536 342,80
  - korekty błędów 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 6.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 536 342,80 a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podział zysku 6.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 536 342,80
  6.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -25 272 587,00 3 290 195,73
  - korekty błędów 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 6.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25 272 587,00 3 290 195,73 a)zwiększenie (z tytułu) 0,00 50 000,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 50 000,00 b)zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podział zysku 0,00 0,00 6.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25 272 587,00 3 340 195,73 6.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -25 272 587,00 -2 803 852,93 7.Wynik netto -1 041 871,16 -22 468 734,07 a)Zysk netto 0,00 0,00 b)Strata netto -1 041 871,16 -22 468 734,07 c)Odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25 194 750,73 26 236 621,89
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 194 750,73 26 236 621,89
  Miejscowość: WarszawaData: 28.05.2018 Iwona Rogowska ………………………….. Prezes Zarządu
  ………………………….. Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
  Lp. Wyszczególnienie
  CENTURIA GROUP S.A.
  02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Za okres


  Koszty zakończonych prac rozwojowych W artość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  Razem
  0,00 0,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 860,97 0,00 860,97 860,97 860,970,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 2 050,97 0,00 2 050,97
  0,00 0,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 860,97 0,00 860,97 860,97 860,970,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 2 050,97 0,00 2 050,97
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Lp. Nazwa firmy Data przejęcia Procent przejętych instrumentów kapitałowych z prawem głosu Cena nabycia
  W artość godziwa aktywów netto jednostki przejmowanej przypadająca na jednostkę przejmującą
  W artość firmy przejęta w ramach nabycia
  Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem połączenia
  1 CARS ENERGY Sp. z o.o. 16.02.2016 100,00% 28 785 120,00 4 710 068,64 24 075 051,36 2 BGK Development Sp. z o.o. 15.05.2017 100,00% 1 010 160,00 982 848,21 27 311,79 RAZEM 0,00 29 795 280,00 5 692 916,85 24 102 363,15
  BGK Development Sp. z o.o. wartość firmy 3 Razem
  0,00 0,00 27 311,79 0,00 0,00 0,00 27 311,79 27 311,79 27 311,79
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 27 311,79 0,00 0,00 0,00 27 311,79 27 311,79 27 311,79 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu
  Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania
  Wartość firmy powstała przy nabyciu uzdaiłów CARS Energu Sp.zo.o. została jednorazowo odpisana w wynik finansowy roku 2016. Na dzień 31.12.2017 spółka CARS Energy Sp.zo.o. nie jest już w grupie kapitałowej i nie podlega konsolidacji. Sprzedaż udziałów Cars Energy miała miejsce w dniu 07.12.2017.
  AKTYWA TRWAŁE - Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  Wartość bilansowa brutto na koniec okresu
  Zmniejszenie stanu z tytułu sprzedaży spółki zależnej
  Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania finansowego na walutę prezentacji
  Wartość bilansowa brutto na koniec okresu
  Inne zmiany wartości bilansowej
  Wartość firmy (netto)
  Wyszczególnienie
  Nota nr 3: Zmiana stanu wartości firmy i ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Zmniejszenia w tym:amortyzacja jednorazowa wartości firmy
  Zwiększenia stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęcia
  nabycie udziałów BGK Development
  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Wartość firmy na początek okresuZwiększenia w tym:
  Zmniejszenie stanu z tytułu korekt wynikających z późniejszego ujęciaZmniejszenia stanu z tytułu spadku udziału wskutek rozwodnienia
  - inne
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne
  Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
  Nota nr 2: Wartość firmy i ujemna wartość firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  BZ 31.12.2016 r.BZ 31.12.2017 r.
  BZ 31.12.2017 r. Wartość netto
  Odpisy aktualizujące
  - inne
  Zmniejszenia w tym:
  - przemieszczenie
  BZ 31.12.2017 r.
  - aport- likwidacja
  Zwiększenia w tym:
  - przemieszczenie
  - sprzedaż
  BZ 31.12.2016 r.
  BZ 31.12.2017 r.
  Wyszczególnienie
  Wartość brutto BZ 31.12.2016 r.Zwiększenia w tym:- zakup
  - nabycia spółki zaleznej
  Zmniejszenia w tym:
  - amortyzacja
  BZ 31.12.2016 r.
  - sprzedaż
  Umorzenie
  - darowizna- przemieszczenie
  - leasing- przemieszczenia- darowizna- nabycia spółki zaleznej


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  Urządzeniatechnicznei maszyny Środkitransportu Inne środki trwałe Razem
  17 506 100,00 0,00 0,00 867 394,17 0,00 18 373 494,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3 577,24 3 577,24 0,00 3 577,24 3 577,24 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 772 394,17 0,00 772 394,17 772 394,17 772 394,17 0,000,000,00 17 506 100,00 0,00 0,00 95 000,00 3 577,24 17 604 677,24
  216 850,84 0,00 0,00 225 746,19 0,00 442 597,03 83 404,16 0,00 0,00 23 750,00 357,72 107 511,88 83 404,16 23 750,00 357,72 107 511,88 0,00 0,00 0,00 0,00 180 225,36 0,00 180 225,36 180 225,36 180 225,36 0,000,00 300 255,00 0,00 0,00 69 270,83 357,72 369 883,55
  0,00 0,00 0,00 120 103,32 0,00 120 103,32 0,00 0,00 0,00 120 103,32 0,00 120 103,32 120 103,32 120 103,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  17 289 249,16 0,00 0,00 521 544,66 0,00 17 810 793,82 17 205 845,00 0,00 0,00 25 729,17 3 219,52 17 234 793,69
  Powierzchnia ha Księga wieczysta W atrość brutto Powierzchnia ha Księga wieczysta W artośc brutto 2,52 OP1G/00038713/3 2,52 OP1G/00038713/3 1,21 OP1G/00038713/3 1,21 OP1G/00038713/3 2,65 OP1P/00059298/9 3 100 000,00 6,38 0,00 5 101 700,00 3,73 2 001 700,00
  W artość brutto, pow. Opis W artość brutto, pow. Opis Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 12m lokal biurowy Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 198m salon wystawowy Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 69,11 m lokal biurowy 219 489,00 środki transportu 216 652,85 środki transportu
  leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 729,17 300 965,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 729,17 0,00 300 965,64 0,00
  Lp.
  12
  2 001 700,00 2 001 700,00
  Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
  odsetki 0,00
  31.12.2017 r.
  Nota nr 6: Wartość nieamortyzowanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów
  Wyszczególnienie 31.12.2017 r.
  31.12.2016 r.
  - wykorzystanie
  BZ 31.12.2017 r.
  Zmniejszenia w tym:
  31.12.2016 r.
  2076, 2096/10 w Prudniku- BGK DEVELOPMENT Razem
  Wartość netto
  Wyszczególnienie
  BZ 31.12.2016 r.
  BZ 31.12.2017 r.
  BZ 31.12.2016 r.
  Zmniejszenia w tym:
  - leasing
  Nota nr 7: Wartość netto amortyzowanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego
  Środki transportu
  W artość ogółem, z tego:
  Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  31.12.2016 r.
  Wartość brutto
  31.12.2017 r.
  - rozwiązanie
  BZ 31.12.2017 r. Umorzenie BZ 31.12.2016 r.
  - likwidacja- inne
  Zwiększenia w tym:BZ 31.12.2016 r.
  - ze środków trwałych w budowie- zakup
  - sprzedaż
  - aport- inne: objęcie kontroli nad jednostką zależną
  Inne środki trwałe Razem
  - inne: objecie kontroli nad jednostką zależna
  Nota nr 5: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście
  BZ 31.12.2017 r.- inne
  Zmniejszenia w tym:
  - aport
  - sprzedaż
  Zwiększenia w tym:- amortyzacja
  Wyszczególnienie
  Odpisy aktualizujące
  - likwidacja
  AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe
  Nota nr 4: Zmiana stanu środków trwałych
  Wyszczególnienie 0,00 0,00
  31.12.2017 r.
  534/7 w Baborowie: CENTURIA GROUP
  Urządzenia techniczne i maszyny
  552/9 w Baborowie-CENTURIA GROUP
  skapitalizowane różnice kursowe
  31.12.2016 r. 0,00 0,000,00
  MERCEDES GLCMERCEDES GLC
  Społka dominująca posiada grunt o pow. 16,24 ha w gminie Pokój, miejscowość: Krzywa Góra, zakupiony w dniu 31.12.2014 ( akt REP A 6654/2014).


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Nieruchomości W artości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572 710,44 0,00 0,00 0,00 3 572 710,44 3 572 710,44 3 572 710,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3 572 710,44 0,00 0,00 0,00 3 572 710,44
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572 710,44 0,00 0,00 0,00 3 572 710,44
  Lp. Rodzaj instrumentu W artość brutto w cenie nabycia Odpisy aktualizujące W artość bilansowa liczba papierów wartościowych lub praw 1 Świadectwa udziałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zamienne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3 W arranty 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Opcje 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  kwota ujemnej różnicy przejściowej stawka podatku odroczonego kwota aktywów kwota ujemnej różnicy przejściowej stawka podatku odroczonego kwota aktywów
  185 030,54 19% 35 155,80 185 030,54 19% 35 155,80 185 030,54 x 35 155,80 185 030,54 x 35 155,80
  0,00 x 0,00 0,00 x 0,00
  0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 x x 35 155,80 35 155,80
  Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw RAZEM
  0,00 0,00 0,00 10 023 100,00 0,00 10 023 100,00 0,00 0,00 0,00 3 091 097,00 131 130,08 3 222 227,08
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 10 023 100,00 0,00 10 023 100,00 0,00 0,00 0,00 3 091 097,00 131 130,08 3 222 227,08
  CENTURIA GROUP SA (dawniej VELTO CARS SA) zakupiła w dniu 16.02.2016 : 6000 szt udziałów ( 100%) o wartości nominalnej 300 000,00zł w CARS Energy Sp. z o.o. W dniu 07.12.2017 udziały posiadane w CARS Energy Sp. z o.o. zostały sprzedane w 100%. Na dzień bilansowy 31.12.2017 spółka CARS Energy Sp.z o.o. nie jest konsolidowana.
  Rodzaj zapasu
  OGÓŁEM
  - od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego
  - odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - od straty podatkowej za lata 2012,2013,2014
  - od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych RAZEM
  Nota nr 11: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Nota nr 10: Liczba oraz wartość posiadanych innych niż udziały i akcje papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
  Rodzaj przyznawanych praw
  31.12.2017 r.
  31.12.2016 r.
  31.12.2016 r.
  Wartość brutto 31.12.2016 r.
  31.12.2016 r.
  31.12.2017 r.
  Nota nr 12: Zapasy
  31.12.2017 r.
  31.12.2017 r.
  Odpisy aktualizujące
  AKTYWA OBROTOWE - Zapasy
  31.12.2017 r.
  31.12.2016 r.
  Nota nr 9: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych
  Wyszczególnienia
  AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
  Wartość netto
  - sprzedażZmniejszenia w tym:
  Zwiększenia w tym:- zakup
  31.12.2016 r. Wartość brutto
  31.12.2016 r. Odpisy aktualizujące 31.12.2017 r.
  AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe
  - od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU
  RAZEM
  Tytuł zdarzenia
  31.12.2017 r.
  Wartość bilansowa
  RAZEM


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 515 694,68 2 101 179,73 16 414 514,95 13 254 338,04 0,00 13 254 338,04 2 181 661,97 2 091 179,73 90 482,24 11 417 038,73 0,00 11 417 038,73 2 181 661,97 2 091 179,73 90 482,24 11 417 038,73 11 417 038,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 119 902,74 2 119 902,74 110 252,17 0,00 110 252,17
  14 214 129,97 10 000,00 14 204 129,97 1 727 047,14 0,00 1 727 047,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 515 694,68 2 101 179,73 16 414 514,95 13 254 338,04 0,00 13 254 338,04
  Razem 0-90 90-180 180-360 powyżej 360
  0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 181 661,97 2 181 661,97 2 091 179,73 2 091 179,73 90 482,24 0,00 0,00 0,00 0,00 90 482,24 2 119 902,74 2 119 902,74 0,00 2 119 902,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 119 902,74 14 214 129,97 14 214 129,97 10 000,00 10 000,00 14 204 129,97 0,00 0,00 0,00 0,00 14 204 129,97
  należności z tytułudostaw i usług od jednostek powiązanych pozostałe należności od jednostek powiązanych należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek pozostałe należności od jednostek pozostałych należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych
  0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2 091 179,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2 091 179,73 2 091 179,73 2 091 179,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 2 091 179,73 0,00 0,00 10 000,00 0,00 2 101 179,73
  Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne długoterm. aktywa finansowe Razem
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31.12.2016 r.
  - w pozostałych jednostkach
  31.12.2017 r.
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:
  - z działalności finansowej
  31.12.2017 r. W ykorzystanie- z działalności finansowej
  Z tytułu dostaw i usług (netto)
  Zmniejszenia:
  Wyszczególnienia
  31.12.2016 r.
  - z działalności operacyjnej
  Razem
  Zwiększenia w tym:
  Nota nr 13: Należności krótkoterminowe
  Nota nr 15: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)
  31.12.2017 r.
  b) inne2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnychc) inne
  RAZEM
  Pozostałe (netto)
  Z tytułu dostaw i usług (brutto)
  Pozostałe (odpisy)
  d) dochodzone na drodze sądowej
  31.12.2016 r.
  Z tytułu dostaw i usług (odpisy)
  Pozostałe (odpisy)
  Z tytułu dostaw i usług (brutto)
  31.12.2017 r.31.12.2016 r.
  - powyżej 12 miesięcy
  AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe
  - do 12 miesięcy
  31.12.2016 r.
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:
  1. Od jednostek powiązanych
  Należności z tyt. Podatków (netto)
  Pozostałe (netto)
  Pozostałe (brutto)
  Odpisy aktualizujące
  Należności bieżące
  Wyszczególnienia
  - od pozostałych jednostek:
  - do 12 miesięcy
  Należności z tyt. Podatków (odpisy)
  - powyżej 12 miesięcy
  - od jednostek powiązanych: Wyszczególnienie
  Nota nr 14: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2017 r. Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)
  - z działalności operacyjnej Rozwiązanie w tym:
  - w jednostkach zależnych i współzależnych
  - w jednostkach stowarzyszonych
  31.12.2017 r.
  31.12.2016 r.
  AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe
  Wyszczególnienie
  31.12.2016 r. Wartość brutto
  Nota nr 16: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)
  Wartosć netto
  Wartość brutto
  31.12.2017 r.
  Pozostałe (brutto)
  Z tytułu dostaw i usług (netto)Należności z tyt. Podatków ( brutto)
  Z tytułu dostaw i usług (odpisy)
  Wartość netto
  Wartość brutto
  31.12.2017 r.
  W pozycji Inne, kwota 14 000 000 stanowią naleznosći z tytułu sprzedazy udziałów (100%) Cars Energy Sp.zo.o. w dniu 07.12.2017 na rzecz p. Krzysztofa Scharmach. Na dzień sporządzenia nieniejszego sporawozdania fiannsowego, spółka Centuria Group SA nie doprowadziła do zwolnienia udziałów z zajęcia przez Komornika Sądowego przy SR Warszawa- Śródmieście, co było warunkiem w umowie sprzedaży udziałów. Termin na wykonanie zwolnienia spod egzekucji minął w dniu 21.12.2017.
  Na dzień sporządzenia nieniejszego sprawozdania, spólka nie otrzymała spłaty 3 rat w łacznej wysokości: 4 000 000zł. Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego niniejszą należność z tytułu sprzedaży udziałów.
  Wartosć netto


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 1. 994 531,03 6 514,37 990 434,171 450,00 0,00 -263,33 0,00 0,00 0,00 0,00 581,99 2 917,41 -344,39 -7,22 -7,22 0,00 4 598,32 0,00 1 685,67 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 4. 994 531,03 6 514,37
  5. 0,00 0,00
  6. 0,00 0,00 7. 994 531,03 6 514,37
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 0,00 106 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 546,02 0,00 128 035,02
  Lp. Akcjonariusz / Udziałowiec Liczba udziałów/akcji Wartość udziałów/akcji Udział % 1Sebastian Bogusławski 78 100 000 78 100 000,00 32,89% 2Iwona Rogowska 21 000 000 21 000 000,00 8,84% 3Rainbow Central and Eastern Europe 12 000 000 12 000 000,00 5,05% 4Pozostali 126 383 334 126 383 334,00 53,22% 237 483 334 237 483 334,00 100,00%
  kwota dodatnia różnicy przejściowej stawka podatku odroczonego kwota rezerwy kwota dodatnia różnicy przejściowej stawka podatku odroczonego kwota rezerwy
  19% 0,00 3 823 053,45 19% 726 380,16 0,00 x 0,00 3 823 053,45 x 726 380,16
  0,00 x 0,00 0,00 x 0,00
  0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 726 380,00
  Na naprawy gwarancyjne Na sprawy sporne Pozostałe Sprawozdawczość finansowa Razem
  0,00 0,00 0,00 14 150,00 14 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 150,00 14 150,00 0,00 178 330,90 0,00 24 900,00 203 230,90 0,00 0,00 0,00 11 675,00 11 675,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 2 475,00 0,00 178 330,90 0,00 24 900,00 203 230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 330,70 0,00 24 900,00 203 230,70
  Inne krótkoterminowe rmk
  Kapitał zakładowy spółki BGK Development Sp.zo.o. nie ulegał podwyższeniu w trakcie roku 2017.
  Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osoboweKoszty niezakończonej emisji akcji F
  Rachunek w MILLENIUM BANK
  Koszty niezakończonej emisji akcji F
  31.12.2016, w tym: - długoterminowe - krótkoterminoweZwiększenia
  rezerwa z tyt. W yceny wg wartości godziwych
  RAZEM - od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów
  W ykorzystanie
  RAZEM - od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych
  Kasa
  Rachunek w Alior Bank
  naliczone odsetki od lokat kroterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy
  KAPITAŁY WŁASNE
  Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy
  Rachunek w BGZ
  Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)
  Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych
  Inne aktywa pieniężne:
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy
  wystawione weksle obce z terminem powyzej 3 m-cy
  Tytuł zdarzenia
  Środki pieniężne w drodze
  - od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku
  Inne środki pieniężne:
  Rachunek w Dom Maklerski BOŚRachunek w PKO BPRachunek w GETIN BANK
  Nota nr 17: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Rachunek w Nest BankRachunek w BZ W BK
  Nota nr 18: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  31.12.2017 r.
  OGÓŁEM RAZEM
  Razem
  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  31.12.2016 r.
  Nota nr 19: Struktura własnościowa kapitału jednostki dominującej oraz liczba i wartość nominalna akcji (udziałów) na 31.12.2017 r.
  Nota nr 20: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wyszczególnienie
  Nota nr 21: Pozostałe rezerwy
  Rozwiązanie31.12.2017, w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe
  W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej w drodze emisji 95.583.334 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki dominującej został podwyższony z kwoty 14.190.000,00 zł do kwoty 23.748.333.40 zł i obecnie dzieli się na 237.483.334 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.
  Razem


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Kredyty i pożyczki Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania finansowe Inne Razem
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 45 138,19 0,00 45 138,19 0,00 0,00 22 348,51 0,00 22 348,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 348,51 0,00 22 348,51
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 7 167 099,16 3 211 033,40 7 167 099,16 3 211 033,40 0,00 0,00 174 518,40 175 044,78 174 518,40 175 044,78 2 619 376,39 2 005 801,02 2 619 376,39 1 838 332,77 0,00 167 468,25 47 967,48 68 292,68 47 967,48 68 292,68 3 390 000,00 4 040 000,00 3 390 000,00 4 040 000,00
  2 282 612,48 4 508 499,88
  749 035,10 1 890 717,82 703 744,50 1 900 141,50 82 734,34 117 069,05 355 179,00 303 327,00 353 835,72 212 514,61 38 083,82 84 729,90 63 957,26 44 841,84 63 957,26 44 841,84 308 071,48 196 767,35 0,00 16 000,00 22 065,80 0,00 163 905,68 0,00 66 100,00 518,95 56 000,00 180 248,40 16 053 602,65 14 250 280,95
  do 90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej 360 dni 7 167 099,16 2 931 040,13 0,00 0,00 0,00 4 236 059,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 518,40 719,56 0,00 0,00 0,00 173 798,84 2 619 376,39 1 971 890,16 179 216,29 88 658,18 23 731,12 355 880,64 47 967,48 47 967,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390 000,00
  2 282 612,48 32 278,50 0,00 0,00 0,00 2 250 333,98
  63 957,26 26 212,94 4 378,44 0,00 423,00 32 942,88 308 071,48 308 071,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16 053 602,65 5 318 180,25 183 594,73 88 658,18 24 154,12 10 439 015,37
  Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Charakter i forma zabezpieczeń Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Charakter i forma zabezpieczeń 7 167 099,16 14 385 000,00 hipoteka, weksel 3 211 033,40 9 735 000,00 hipoteka, weksel
  4 040 000,00 1 545 000,00 hipoteka
  7 167 099,16 14 385 000,00 X 7 251 033,40 11 280 000,00 X
  Kredyty i pożyczki
  - powyżej 12 miesięcy
  Z tytułu wynagrodzeń
  Zaliczki otrzymane na dostawy
  Zobowiązania wekslowe
  leasing samochodów osobowychInne zobowiązania finansoweZ tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  otrzymane zaliczki na dostawu samochodów
  1) Hipoteka z tytułu zabezpieczenia spłat pożyczek ustanowiona na niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 395/4 o powierzchni 16,24 ha w miejscowości Krzywa Góra, gmina Pokój, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00087394/1. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi łącznie 6.860.000 złotych.2) Hipoteka z tytułu zabezpieczenia obligacji serii A Velto Cars S,A, ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej - działki 534/7, 552/9 w miejscowości Baborów, gmina Baborów dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038713/3. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 1.545.000 złotych.3) Hipoteka z tytułu zabezpieczenia roszczeń dotyczących umowy pożyczki, ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej - działki 534/7, 552/9 w miejscowości Baborów, gmina Baborów dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038713/3. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 2.875.000 złotych.4) Weksle in blanco na zabezpieczenie spłat pożyczek, 5) Hipoteka ustanowiona jako zanezpieczenie spłaty pożyczki na nieruchomosci w Jeleniej Górze.
  pożyczki zaciągnięte w 2015r
  RAZEM
  Zobowiązania handloweZobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
  Zobowiązania przeterminowane
  Kredyty i pożyczki Wyszczególnienie
  Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  Razem
  powyżej 5 lat
  31.12.2016 r.
  powyżej 5 lat31.12.2017 r.
  powyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 lat
  31.12.2017 r.
  Nota nr 23: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek Wyszczególnienie
  - od pozostałych jednostek:
  - od jednostek powiązanych:
  Nota nr 22: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
  powyżej 3 lat do 5 lat
  31.12.2016 r.powyżej 1 roku do 2 lat
  Wyszczególnienie
  powyżej 2 lat do 3 lat
  powyżej 3 lat do 5 lat
  Zobow. Z tyt. cesji wierzytelności
  Z tytułu wynagrodzeń
  Innewynagrodzenia niewypłacone
  Rozrachunki z akcjonariuszami
  Podatek od nieruchomośc
  CIT
  Pozostałe
  PCC
  Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  VAT
  umowa wekslowa 31.12.2015 Surmaj Kazimierz
  ZUS
  Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  Rozrachunki z pracownikami
  Pozycja pożyczki obejmuje zobowiązania wynikające z umów pożyczek podpisanych przez Centuria Group SA w 2015 roku z osobami fizycznymi.
  Pobrane kaucje
  Zobowiązania wekslowe
  Razem
  Zaliczki otrzymane na dostawy
  Inne
  Z tytułu dostaw i usług:Inne zobowiązania finansowe
  PożyczkiKredyty
  Zobowiązania bieżące 31.12.2017 r.
  Pozostałe zobowiązania
  Opis ustanowionych zabezpieczeń:
  Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2017 r. Nota nr 24: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) stan na dzień 31.12.2016 r.
  Z tytułu dostaw i usług:- do 12 miesięcy
  Pozostałe rozrachunki


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  kwota % aktywów kwota % aktywów
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 15 326,32 110 993,20 0,00 8 500,00 0,00 16 560,20 15 326,32 85 933,00 72 691 818,98 70 534 607,62 72 691 818,98 70 534 607,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 707 145,30 70 645 600,82
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 15 326,32 110 993,20 15 326,32 110 993,20 0,00 0,00 72 691 818,98 70 534 607,62 72 691 818,98 70 534 607,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 707 145,30 70 645 600,82
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 3 173 745,81 1 954 594,80 634 761,53 511 423,32 60 652,78 67 636,87 1 262 529,94 568 853,21 295 519,18 283 679,61 585 080,61 279 527,37 133 234,66 57 836,33 201 967,11 185 638,09 3 173 745,81 1 954 594,80
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. I. 33 527,46 325 896,81 II. 0,00 0,00 III. 120 103,32 0,00 120 103,32 0,00 III. 81 137,47 109 684,62 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 6 926,83 81 137,47 51 757,79 234 768,25 435 581,43
  RAZEM
  - sprzedaż towarów
  Kraj
  Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:
  Nota nr 25: Zobowiązania warunkowe, w tym również z tytułu udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń
  Wyszczególnienie
  - inne
  Wyszczególnienie
  pozostałe koszty rodzajowe
  wynagrodzenia
  Nota nr 26: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się do siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczeń usług
  Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)
  - sprzedaż produktów
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne
  amortyzacja
  - emerytury i podobne świadczenia
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych-zysk na sprzedaży akt.niefinansowych- sprzedaż udziałów Cars Energy
  Struktura terytorialna
  Koszty według rodzaju razem
  - budzetowe
  Dotyczące jednostek powiązanych:
  stan na dzień 31.12.2017 r. stan na dzień 31.12.2016 r.
  - emerytury i podobne świadczenia
  - ze sprzedaży materiałów
  - udzielone poręczenia
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  wynajem samochodow
  Razem- inne
  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  Dotyczące pozostałych jednostek:
  wynajem lokali
  Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:
  2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług
  - pozostałe
  - udzielone poręczenia
  -udzielone gwarancje
  Razem
  Inne przychody operacyjne
  pozostale
  - sprzedaż materiałów
  Nota nr 28: Pozostałe przychody operacyjne
  podatki i opłaty
  Koszty według rodzaju
  Dotacje
  RAZEM
  Eksport
  Eksport
  Wyszczególnienie
  usługi obcezużycie materiałów i energii
  - PCC- prowizje od leasingów
  Nota nr 27: Koszty według rodzaju
  KrajPrzychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:
  RAZEM
  - ze sprzedaży towarów
  -udzielone gwarancje
  Eksport
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:
  Kraj
  Eksport
  - sprzedaż usług
  Kraj


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. I. 0,00 0,00 II. 0,00 2 332 036,06 0,00 2 332 036,06 III. 7 738 916,43 302 558,44 0,00 46 490,76 3 717 090,73 0,00 198 772,25 37 154,79 3 823 053,45 0,00 - wyksięgowanie wyceny SCN 0,00 19 424,60 0,00 144 000,00 0,00 10 000,00 0,00 45 488,29 7 738 916,43 2 634 594,50
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. 0,00 187 491,55 0,00 69 593,43 0,00 117 898,12 0,00 69 593,43 III. 3 227,52 10 000,00 3 227,52 10 000,00 0,00 0,00 IV. 0,00 76 145,21 0,00 76 145,21 V. 0,00 0,00 3 227,52 273 636,76
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. I. 863 650,99 586 243,39 389,58 1 307,24 2 985,84 37 023,18 85 216,48 1 493,53 0,00 225 025,72 0,00 161 748,78 775 059,09 0,00 0,00 159 644,94 0,00 0,00 II. 0,00 0,00 III. 0,00 0,00
  IV. 130 000,00 7 500,00 130 000,00 0,00 0,00 7 500,00 993 650,99 593 743,39
  od obligacjiod pozyczek
  Nie wystąpiły.
  Nie wystąpiły.
  Nota nr 32: Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
  RAZEM
  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  Inne koszty operacyjne
  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:
  W ycena pozyczki
  Inne:
  ustawowe
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  -korekta wartości godziwych
  Inne
  Odsetki
  Nota nr 29: Pozostałe koszty operacyjne
  Wyszczególnienie
  w tym dla jednostek powiązanych
  od leasingu
  - kaucja spisanie- koszty wznowienia umów leasingowych
  - odrwócenie wyceny sprzedanych towarów
  Odsetki:
  w tym od jednostek powiązanych
  - niedobór towarów
  - pozostałe
  Odsetki otrzymane
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych:
  budzetowe
  b) od jednostek pozostałych
  w tym od jednostek powiązanych
  RAZEM
  - koszty egzekucyjne- odpisy aktualizacji naleznosci
  Wyszczególnienie
  Dywidendy i udziały w zyskach:
  Nota nr 33: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
  RAZEM
  pozostałe
  Nota nr 30: Przychody finansowe
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  Wyszczególnienie
  wyceny memoriałowe zobow. SCN
  Nota nr 31: Koszty finansowe
  Zysk na sprzedazy udziałów : Auto Credit 24 SP.z o.o., Varsowia
  a) od jednostek powiązanych
  wycena pożyczki
  prowizje od pozyczekcesja wierzytelności
  Pożyczki zostały udzielone na następujacych warunkach (oprocentowanie, terminy W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, W przypadku gdy inne inormacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634 582,67 511 423,32 860,97 0,00 633 721,70 511 423,32 4 905 059,09 246 627,93 0,00 161748,78 0,00 1 493,53 0,00 37 023,18 0,00 225 025,72 0,00 1 307,24 0,00 -69 593,43 905 059,09 -117 898,12 0,00 7 521,03 5 34 101 082,36 -10 000,00 -14 059 227,52 -210 000,00 30 041 120,00 200 000,00 2 134 069,88 0,00 15 985 120,00 0,00 6 189 080,90 -424 169,26 -537 299,26 4 450,00 726 380,16 -428 619,26 7 6 394 696,08 3 136 612,11 6 815 507,06 -9 291 701,62 -420 810,98 12 428 313,73 8 9 063 980,55 -9 776 313,43 9 316 905,92 -7 068 974,02 -252 925,37 -5 081 323,35 0,00 2 373 983,94 9 7 612 825,73 11 241 551,04
  1 803 321,70 -847 955,69 -3 956 065,76 569 396,81 0,00 1 070 000,00 0,00 0,00 -650 000,00 960 000,00 -526,38 456 535,16 10 416 096,17 9 033 574,76 10 189 739,41 687 648,72 0,00 565 581,17 128 035,02 128 035,02 61 704,39 0,00 0,00 -5 967,47 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 1Pracownicy produkcyjni 0,00 0,00 2Pracownicy nieprodukcyjni 5,00 5,00 5,00 5,00
  Nie wystąpiły.
  Razem
  INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU
  Nota nr 37: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą
  straty z wyceny MPW
  korekta o zmianę stanu zobowiązań wekslowych
  zmiany w grupie kapitałowej
  otrzymana darowizna
  korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych
  Zysk/strata mniejszościzyski mniejszości
  Amortyzacja
  Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własnościzyski z wyceny MPW
  zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych
  Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:
  amortyzacja środków trwałych
  Nota nr 36: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostki Grupy Kapitałowej na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)
  INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ GRUPĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI
  Nota nr 35: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy Kapitałowej
  INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE
  Nie wystąpiły.
  Nota nr 34: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
  Wyszczególnienie
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:
  straty mniejszości
  Grupy zawodowe
  odsetki od pozyczek
  amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
  przychody ze sprzedaży aktywów finansowychZysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:
  Odsetki otrzymane
  odsetki budzetowe
  odsetki ustawoweodsetki od dłużnych papierów wartościowychodsetki od leasingu
  Pozostałe odsetki
  wartość netto sprzedanych aktywów finansowych
  Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:
  zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu
  zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansuzmiany w grupie kapitałowej
  korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych
  zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansuZmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:
  zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów
  korekta o zmiane stanu kredytów
  korekta o zmianę stanu zobowiązań finansowych
  SCN odsetki naliczone od udzielonych pożyczek
  zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu
  zmiany w grupie kapitałowej
  Zmiana należności wynika z następujących pozycji:
  zmiany w grupie kapitałowej
  Dotacje otrzymane rozliczone w całości przez wynik
  zmiany w grupie kapitałowej
  zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:
  skonsolidowany wynik na sprzedazy udziałów Cars Energy
  korekta o zmianę zobowiązania z tyt. Emisji dłuznych papierów wartosciowych
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:
  strata na rozchodzie sprzedanych udziałów Cars Energy


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Organy zarządzające Organy administrujące Organy nadzorujące Razem
  1wynagrodzenia 9 894,36 0,00 0,00 9 894,36 2wynagrodzenia z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów 0,00 0,00 0,00 0,00
  4zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur 0,00 0,00 0,00 0,00 9 894,36 0,00 0,00
  1wynagrodzenia 134 270,12 0,00 0,00 134 270,12 2wynagrodzenia z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów 0,00 0,00 0,00 0,00
  4zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur 0,00 0,00 0,00 0,00 134 270,12 0,00 0,00
  stan na dzień 31.12.2016 r. zwiększenia w okresie spłaty umorzenie stan na dzień 31.12.2017 r. 166 580,76 0,00 166 580,76 0,00 0,00 udzielone członkom organów zarządzających 166 580,76 166 580,76 0,00 udzielone członkom organów administrujących 0,00 udzielone członkom organów nadzorujących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone członkom organów zarządzających 0,00 udzielone członkom organów administrujących 0,00 udzielone członkom organów nadzorujących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone członkom organów zarządzających 0,00 udzielone członkom organów administrujących 0,00 udzielone członkom organów nadzorujących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone członkom organów zarządzających 0,00 udzielone członkom organów administrujących 0,00 udzielone członkom organów nadzorujących 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  członków organów zarządzających 0,00 członków organów administrujących 0,00 członków organów nadzorujących 0,00 166 580,76 0,00 166 580,76 0,00 0,00
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  1 8 000,00 8 000,00
  2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00
  WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH
  Nie wystąpiły
  Nie wystąpiły.
  Usługi doradztwa podatkowego
  Nota nr 41: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
  POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
  Wyszczególnienie
  01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  Nota nr 43: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
  INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  Zaliczki
  Nota nr 40: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Razem
  Zaciągnięte zobowiązania tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu
  Pożyczki
  Inne świadczenia o podobnym charakterze
  Kredyty
  Razem
  Inne usługi poświadczające
  Nota nr 39: Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
  Razem
  Nota nr 38: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.
  Wyszczególnienie
  Wyszczególnienie
  Obowiązkowe badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  Nie wystąpiły.
  Nota nr 42: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
  Pozostałe usługi Razem
  Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego :


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Należności Zobowiązania Przychody Koszty
  1 3 560 045,01 3 100 000,00 2 8 116,93 3 126 016,26 4 69 593,43
  Nazwa spółki:Siedziba:
  Wartość bilansowa
  14 000 000,00
  994 531,03
  7 167 099,16
  196 866,91
  3 390 000,00
  Nie wystepowały w Grupie Kapitałowej umorzenia akcji własnych.
  Nie występowały w Grupie Kapitałowej nabycia i zbycia akcji własnych.
  Nie dotyczy.
  INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘZIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI
  Nota nr 44: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
  sprzedaż wieczystego uzystkowamoe gruntu Prudnik
  Nie wystąpiły.
  Wyszczególnienie: transakcje z CARS Energy Sp. z o.o.
  odsetki od pozyczki
  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.
  Nota nr 48: Zbycie akcji własnych
  DODATKOWE INFORMACJE
  Nota nr 47: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Grupa jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej
  INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTAKI POWIĄZANYMI
  Nota nr 45: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
  refaktury kosztów
  Nota nr 46: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Grupa
  sprzedaz samochodu
  Wyszczególnienie Charakterystyka (ilość)
  Nota nr 49: Umorzenie akcji własnych
  Nota nr 50: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności
  Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
  Nota nr 51: Charakterystyka instrumentów finansowych
  - instrumenty pochodne
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Pożyczki udzielone i należności własne
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  -należności z tytułu sprzedaży aktywów finansowych sprzedaz udziałów Cars Energy
  Pożyczki udzielone i należności własne
  Środki pieniężne srodki pieniezne na rachunkach bankowych
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
  - zobowiązania wekslowe weksle własne wystawione przez Centuria Group SA
  Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym
  - kredyty
  - pożyczki umowy pożyczek
  - pozostałe
  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7
  - instrumenty pochodne
  Sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie najbliższych 12 miesięcy po dniu bilansowym. Podkreślenia wymaga fakt iż spółka domunijąca Centuria Group SA ma istotne problemy z płynnością finansową.
  - zobowiązania leasingowe umowy leasingu samochodów osobowych
  Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego :


  CENTURIA GROUP S.A.02-237 Warszawa, Instalatorów 7
  Miejscowość: WarszawaData: 28.05.2018 Iwona Rogowska ………………………. Prezes Zarządu
  ………………………. Osoba sporządzająca: Ewa Sąsiadek
  Nota nr 52: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej
  Nota nr 53: Informacje na temat ryzyka kredytowego
  Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Grupa nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
  Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.
  Grupa kapitałowa nie jest narażona na ryzyko zmiany stopy procentowej, nie posiada kredytów i pożyczek opartych na zmiennej stopie procentowej.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centuria Group SA
ISIN:PLVELTO00012
NIP:8971775009
EKD: 45.11 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: Al. Jerozolimskie 200 lok. 210 02-486 Warszawa
Telefon:+48 71 7886742
www:www.veltocars.com.pl
Komentarze o spółce CENTURIA GROUP
2019-05-24 16-05-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649