Raport.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (11/2019) Powołanie Prezesa Zarządu

Spółka Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z planowaną transakcją przejęcia udziałów w Ceres Management sp. z o.o. przez spółkę D-Vortex sp. z o.o., w dniu 11 lipca 2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu została powołana Pani Sylwia Ramus.
Ponadto Pani Sylwia Ramus objęła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Obsługi Biznesu i Administracji sp. z o.o. oraz w spółce CWPE Investment sp. z o.o. Spółki te są części Grupy Kapitałowej Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w
  szczególności:

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
  upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

  Imię i nazwisko : Sylwia Ramus
  Pełniona funkcja: Prezes Zarządu
  Upływ kadencji: xxx

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

  WYKSZTAŁCENIE:
  2009 – Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wyd ział Zarządzania i Marketingu, specjalność
  Zarządzanie Finansami i Rachunkowość – tytuł magistra,
  2007 – Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Ekonomii, specjalność Rachunkowość i
  Podatki – tytuł licencjata.

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:


  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
  ma istotne znaczenie dla emitenta

  2012 – nadal – właścicielka i Prezes Zarządu własnych spółek,
  2008 – 2012 – własna działalność gospodarcza,
  2009 – samodzielna księgowa – Piotr i Paweł Zachód Sp. z o.o. - sklep w Lubinie,
  2007 -2009 – Zastępca głównej księgowej – LPP Sp. z o.o. w Legnicy,
  2005 -2006 – specjalista ds. finansowych – KGHM Polska Miedź S.a. O/Zakład Hydrotechniczny
  w Rudnej,
  2002 -2005 – referent ds. księgowości – ELSUR Sp. z o.o. w Legnicy.


  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
  wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkc je w organach lub jest nadal
  wspólnikiem

  Auto na abonament Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Wspólnik i Prezes Zarządu,
  La Qualite Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Wspólnik i Prezes Zarządu,
  Getndrive Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Prezes Zarządu,
  Eurocar Sp. z o.o. z/s w Warszawie – Prezes Zarządu.

  e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
  prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek


  handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o ob rocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z
  dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
  rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba
  taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
  w spółkach prawa handlowego

  nie

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  brak

  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej

  nie

  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

  nie figuruje
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Wspierania Projektów Europejskich SA
ISIN:PLCWPE000017
NIP:898-19-40-214
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Kobierzycka 20 ba 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 7979501
www:www.cwpe.pl
Komentarze o spółce CENTRUM WSPIERANIA...
2020-06-01 03-06-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649