Raport.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (2/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA spółki na dzień 16.11.2018 r. wraz z projektami uchwał i formularzami.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Zarząd spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
  przedsiębiorców Kraj owego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311116, działając
  na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1§ 1 oraz § 2 w
  zw. z art. 402 2 k.s.h. zwołuje na dzień 16 listopada 2018 r., na godzinę 11:00 ,
  Nadz wyczajne Walne Zgromadz enie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii
  Notarialnej Małgorzata Gardy, al. Armi Krajowej 6 a/3, 50 -541 Wrocław , z następ ującym
  porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości z wołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Onisz cz uka ze składu Rady
  Nadzorczej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady
  Nadzorczej
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu
  Rady Nadzorczej
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
  Nadzorczej Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
  Nadzorczej Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
  Nadzorczej Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
  Nadzorczej Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
  Nadzorczej Spółki.
  14. Wolne głosy i wnioski.
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  2
  Procedu ry dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
  Żądanie takie winno być przesłane do Spó łki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na
  skrzynkę e -mail: [email protected] w języku polskim oraz powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym
  terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie
  do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą
  elektroniczną na skrzynkę e -mail: [email protected] pr ojekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku
  polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować sw e
  uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w
  formie pisemnej.

  Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku
  polskim.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo
  głosu przez osobę uprawnioną do skła dania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
  pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w
  formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej.
  Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa zn ajdujący się na końcu niniejszego
  ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
  Spółki: www.cwpe.pl

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
  elektroniczną na adres email: [email protected] dokładając wszelkich starań, aby
  możliwa była skuteczna we ryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze


  3
  wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty
  elektronicznej obu ty ch osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również
  zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą
  wykonywane.
  Treść pełnomocnictw a powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e -mail.
  W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
  konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego
  rejestru. Spółka podejmie o dpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
  pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w
  formie elektronicznej lub telefoniczn ej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
  w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega,
  że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
  weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
  pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
  udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik
  powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienione go w formularzu
  pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy
  sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być
  pełno mocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone.

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
  NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje
  możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to
  jest dzień 27 października r. (" Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko
  osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.


  4
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawn icy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do
  księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone
  nie wcześniej niż dzień po og łoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 listopada 2018 r., podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
  uczestnictwa w NWZ.

  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby,
  które:
  a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 października 2018 r.
  oraz
  b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki
  papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
  NWZ.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie
  Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać
  pr zesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
  wysłana.

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie
  zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402 3§
  1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw
  w prowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porzą dku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki
  niezwłocznie po ich sporządzeniu.
  Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie Spółki: www.relacje.cwpe.pl.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
  CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
  Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
  NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2018 r.  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku
  oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

  Dane Mocodawcy:
  Imię/Nazwisko/Firma:
  ............................................................................................................................. .....
  Adres zamieszkania/siedziby: ..............................................................................................
  PESEL/REGON: ................................................................................................................. ..
  Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ..........................................................................

  Dane Pełnomoc nika:
  Imię/Nazwisko/Firma:
  ............................................................................................................................. ......
  Adres zamieszkania/siedziby: .................................................................... ..........................
  PESEL/REGON: ................................................................................................................ ...
  Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ............................................................. .............

  Poniższe tabele, umożliwiające udzielenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów
  uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Wspierania Projek tów Europejskich S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu (dalej: „ NWZ”). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał
  poddanych pod głosowanie bezpośrednio na NWZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
  postępowania w takim przypadku.

  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
  chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne
  instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu prze z pełnomocnika. W przypadku,
  gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o
  wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”
  lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik
  upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
  Mocodawcę.


  2
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia:

  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………


  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………..
  Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..


  3


  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..


  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuka ze składu Rady Nadzorczej
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..


  4


  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej

  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...

  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..

  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcj e:………………………………………………………………………….


  5  Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..

  Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..

  …………………………………………..


  6  Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..


  7


  Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA

  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  uprzywilejowanych
  …………………….
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………
  Liczba akcji
  nieuprzywilejowany
  ch
  ………………………

  W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
  Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..


  …………………………………………….
  podpis Mocodawcy


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
  NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁKI POD FIRMĄ
  CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
  Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
  ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2018 r.  [miejscowość, data]
  PEŁNOMOCNICTWO

  Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr
  [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y
  Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr
  [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomo cnictwa do uczestniczenia oraz
  wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby
  prawnej)] (wskazać liczbę akcji) akcji spółki pod firmą Centrum Wspierania
  Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Nadz wyczajnym Walnym
  Zg romadzeniu zwołanym na dzień 16 listopada 2018 r.
  ..........................................
  podpis Mocodawcy

  W załączeniu:
  1. (Aktualny odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 1 miesiąc (dotyczy tylko
  akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ
  NAAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
  CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
  Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 listopada 2018 r.

  Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  Uchwała nr .../.../ NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego
  Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Pana / Panią .................... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:

  Uchwała nr .../.../ NWZ/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie ods tąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------- -------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:
  Uchwała nr .../.../ NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------- -----------
  1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------ -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------- ------------------
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------------
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk a ze składu Rady Nad zorczej ----------
  --
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz a ze składu Rady Nadzorczej ----------------
  --
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed a ze s kładu Rady Nadzorczej ----------
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołan ia ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. ---------- ---------------
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
  14. Wolne głosy i wnioski. ------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk a ze składu Rady Nadzorczej
  Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Macieja
  Oniszczuk a ze składu Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../N WZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz a ze składu Rady Nadzorczej
  Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Rafała
  Giersz a składu Rady Nadzorczej Spółki --------------------------------------- ------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed a ze składu Rady
  Nadzorczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Krzysztofa
  Miasojed a ze składu Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------


  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../ NWZ/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,


  powołuje........................................ w skład Rady Nadzo rczej Spółki --------------------------- ------------------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejsk ich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadz orczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki --------------------------- -----------------------------


  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki ----------------------------------------- ----------------

  Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:

  Uchwała nr .../.../NWZ/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki --------------------------- ---------------------

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Wspierania Projektów Europejskich SA
ISIN:PLCWPE000017
NIP:898-19-40-214
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Kobierzycka 20 ba 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 7979501
www:www.cwpe.pl
Komentarze o spółce CENTRUM WSPIERANIA...
2019-03-25 20-03-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649