Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (50/2018) Aktualizacja informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 37/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r., Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent", "CNT S.A.") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. do Spółki wpłynął odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydziału Gospodarczego ("Sąd") z dnia 27 lipca 2018 roku wraz z odpisem wniosku o zabezpieczenie, w którym Sąd postanowił oddalić wniosek o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec nie spełnienia przesłanek wynikających z przepisów postępowania cywilnego.
W przesłanym odpisie wniosku o zabezpieczenia Akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko ww. uchwale i żądał zaprotokołowania sprzeciwu wniósł o zabezpieczenie powództwa przed wniesieniem pozwu o uchylenie tej uchwały poprzez:
• wstrzymanie wykonania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 roku,
• zakazanie dokonywania czynności prawnych i faktycznych związanych ze zniesieniem dematerializacji akcji CNT S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w niniejszej sprawie.
Od ww. postanowienia Sądu przysługuje zażalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
Kalendarium raportów
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2021-09-24 23-09-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor