Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (49/2018) Sprostowanie przekazane przez Akcjonariusza do informacji o zwiększeniu o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (FIP 11) sprostowanie do informacji przekazanej w dniu 16 maja 2018 roku przez FIP 11 na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), o poniższej treści:
"W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 16 maja 2018 r. o zwiększeniu przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., łącznej ogólnej liczby głosów w spółce o ponad 1 %, informujemy, że w treści wyżej wymienionego zawiadomienia wystąpiła oczywista omyłka polegająca na błędnym wskazaniu liczby akcji będących w posiadaniu FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz podmiotów działających w porozumieniu na dzień złożenia zawiadomienia oraz przed zawarciem transakcji której dotyczyło zawiadomienie.
Prawidłowa treść zawiadomienia powinna brzmieć następująco:
Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 10.315 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") dokonanej w dniu 15 maja 2018 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 6.328.556 sztuk akcji dających prawo do 6.328.556 głosów, co stanowi 69,62 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów.
Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.318.241 sztuk akcji, stanowiących 69,51 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.318.241 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 69,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
Kalendarium raportów
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2021-09-16 18-09-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor