Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (48/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 26.07.2018 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej i praw majątkowych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. ("Spółka zależna") łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", "TGE") w okresie od 19.07.2018 r. do 26.07.2018 r. wyniosła 107 799,16 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 20.07.2018 r. do 31.12.2020 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 20.07.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 23 715,92 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 21.07.2018 r. do 31.12.2019 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2019-05-20 07-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649