Raport.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 47 956 14 751 11 298 3 371 Koszt sprzedanych produkt?w, towar?w i materia??w 36 251 10 851 8 540 2 480 Zysk (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej 8 145 (413) 1 919 (94) Zysk (strata) brutto 8 768 321 2 066 73 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej 7 424 404 1 749 92 Zysk (strata) na dzia?alno?ci zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto 7 424 404 1 749 92 Ca?kowity doch?d netto za okres 7 424 404 1 749 92 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 16 168 (158) 3 809 (36) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 969 (34 769) 228 (7 946) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (1 829) (180) (431) (41) Przep?ywy pieni??ne netto, razem 15 308 (35 107) 3 606 (8 023) ?rednia wa?ona ilo?? akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? z dzia?alno?ci kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,82 0,04 0,19 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? z dzia?alno?ci kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,82 0,04 0,19 0,01 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? na dzia?alno?ci zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? na dzia?alno?ci zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 Aktywa, razem 83 141 67 696 19 934 15 302 Zobowi?zania d?ugoterminowe 5 533 2 000 1 327 452 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 21 357 15 055 5 120 3 403 Kapita? w?asny 56 251 50 641 13 487 11 447 Kapita? akcyjny 36 360 36 360 8 718 8 219 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) 6,19 5,57 1,48 1,26 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) 6,19 5,57 1,48 1,26

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Sosnowiec, 25 kwietnia 2018 r.
  Nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń
  w działalności Spółki w minionym roku . Przekazuję Państw u spraw ozdanie finansowe CNT S.A.
  i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, w których przedstawi łem istotne aspekty
  działalności zarządzanej przeze mnie Spółki.
  Miniony rok charakteryzował się znacznym ożywieniem polskiej gospodarki, czego
  dowode m są dane dotyczące produktu krajowego brutto jak również dane dotyczące p rodukcji
  budowlano – montażowej. W artość tej ostatniej wzro sła w 2017 roku o około 8 %. Rosła
  dostępność projektów i zleceń , lecz jednocześnie wzrosły cen y materiałów i usług oraz znacząco
  spadła dostępność pracowników , w tym zwłaszcza specjalistów i operatorów. Zmniejszyła się
  również dostępność sprzętu. Wzrost produkcji budowlano – montażowej nie miał bezpośredniego
  wpływu na CNT S.A. z uwagi na fakt, że Spółka skupiła się na realizacji pozyskanych w latach
  ubiegłych kontraktów , w tym przede wszystkim kontraktu związanego z budową stopnia wodnego
  Malczyce na rzece Odrze . Istotny wpływ na osiągnięte w 2017 roku wyniki Spółki miał fakt
  uruchomienia finansowan ia dla tego kontraktu. Dzięki przeznaczeniu przez Skarb Państwa
  zdefiniowanych z góry środków finansowych, których wysokość odpowiadała potrzebom tej
  inwestycji, Spółka wraz z konsorcjantem mogła w pełni wykorzystać swój potencjał organizacyjny
  i techniczny realizu jąc wszystkie roboty zaplanowane na rok 2017.
  Rok 20 17 był dla Spółki dobrym rokiem , w któr ym realizowana była s trategia oparta na
  stabilizacji i bezpiecznym rozwoju w kluczowych obszarach działalności . Pozwoliło to wypracować
  Spółce w 2017 roku wynik w kwocie 8 768 tys. zł brutto . Rok 2017 był także dla Centrum
  Nowoczesnych Technologii S.A. okresem poszukiwania kolejnych obszarów biznesowych , gdzie
  Spółka lub jej podmioty zależne mogł yby korzystnie i jednocześnie bezpiecznie zainwestować
  posiadane środki pieniężne.
  Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra, Spółka terminowo realizuje swoje
  zobowiązania i nie posiada zadłużenia, także w instytucjach finansowych. T o wynik działalności CNT
  S.A. w poprzednim roku obrotowym, w którym p oziom środków pie niężnych zwiększył się
  względem początku 2017 roku o 123% i wyn iósł na koniec roku 27 734 tys. złotych. Taki potencjał
  pozwala realizować kolejne założenia Zarządu mające na celu dalszy rozwój Spółki oraz poszukiwa ć
  kolejnych rentownych obszarów aktywności biznesowej zarówno w segmentach obecnej
  działalności (w tym deweloperskiej) jak i w nowych obszarach.


  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strategicznym celem pozostaje umacnianie pozycji Spółki jako firmy nowoczesnej, stabilnej ,
  elastycznej i gotowej na nowe wyzwania i stale zwię kszającej swoją wartość dla akcjonariuszy.
  Spółka nie podejmowała w 2017 roku nieuzasadnionego ryzyka składania ofert
  w przetargach infrastrukturaln ych, coraz częściej ogłaszanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” .
  Z uwagi na rosnące w 2017 roku problemy branży budowlanej kontrakty takie niosły za sobą trudny
  do oszacowania poziom ryzyka, co przy rosnących skokowo w branży budowlanej kosztach c oraz
  bardziej przypominały loterię a nie dojrzałą działalność biznesową. Oczekuję, iż stabilizacja cen
  materiałów oraz dostępności i kosztu usług podwykonawczych ustabilizuje się z roku 2018 , co
  stworzy możliwość aplikowania przez Spółkę do ogłaszanych projektów budowlanych.
  W minionym roku Spółka wspierała także rozwój spółki zależnej Centrum Nowoczesn ych
  Technologii Spółka Akcyjna s p. k . realizując na jej rzecz usługi związane m.in. z nadzorem
  i wsparciem procesu budowy osiedla Nowa 5 Dzielnica w Krakowie .

  Reasumując, Spółka po udanym roku jest w bardzo dobrej kondycji i z entuzjazmem zmierzy
  się w wyzwaniami roku 2018.

  Na koniec dziękuję Akcjonariuszom za okazane mi zaufanie, Radzie Nadzorczej za wsp ieranie
  Zarządu w podejmowanych działaniach, Partnerom i Kontrahentom za współpracę a P racowniko m
  Spółki za pełną zaangażowania , efektywną pracę.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Sosnowiec, dnia 30.03.20 18 roku
  Oświadczenie
  Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
  w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania
  finansowego za 201 7 rok
  Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony
  do b adania rocznego sprawozd ania finansowego, tj. BDO Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 12 ), został wybrany zgodnie
  z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania tego
  sprawozdania , spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
  rocznym sprawozdaniu finansowym , zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami
  zawodowymi .

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Sosnowiec, dnia 30.03.20 18 roku
  Oświadczenie
  Zarządu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
  w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania
  finansowego za 201 7 r.  Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oświadcza, że wed le najlepszej
  wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok 20 17 i dane porównywalne za rok 20 16,
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązujący mi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają
  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego
  wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym o pis podstawowych zagrożeń i ryzyka .

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU


  SOSNOWIEC, 30 MAR CA 20 18 ROKU

  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 2 z 47
  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce. ................................ ................................ ................................ ............. 4
  2. Sytuacja rynkowa. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5
  3. Działalność Spółki. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 7
  3.1 Struktura sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ 7
  3.2 Sezonowość sprzedaży. ................................ ................................ ................................ .......................... 7
  3.3 Główni kontrahenci. ................................ ................................ ................................ ............................... 7
  3.4 Źródła zaopatrzenia. ................................ ................................ ................................ ............................... 8
  3.5 Skład Grupy Kapitałowej i t ransakcje z podmiotami powiązanymi. ................................ ..................... 8
  3.6 Czynniki ryzyka. ................................ ................................ ................................ ................................ .... 9
  3.7 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w
  porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze
  finansowania tej działalności. ................................ ................................ ................................ .............. 10
  3.8 Perspektywy rozwoju działalności Spółki w okresie najbliższego roku. ................................ ............. 10
  4. Sytuacja ekonomiczno -finansowa Spółki. ................................ ................................ .............................. 12
  4.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe. ................................ ................................ ................ 12
  4.2 Zarządzanie zasobami finansowymi. ................................ ................................ ................................ ... 15
  4.3 Pozycje pozabilansowe. ................................ ................................ ................................ ....................... 17
  4.4 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik na działalności za rok obrotowy 2017. ...... 19
  4.5 Różnice pomiędzy prognozowanymi i osiągniętymi wynikami finansowymi. ................................ .... 19
  4.6 Emisja papierów wartościowych. ................................ ................................ ................................ ......... 19
  5. Informacja o zawartych umowach. ................................ ................................ ................................ ........ 19
  5.1 Umowy, w których emitent występuje jako zleceniobiorca. ................................ ................................ 19
  5.2 Umowy, w których emitent występuje jako zleceniodawca. ................................ ................................ 20
  5.3 Zaciągnięte i rozwiązane kredyty i pożyczki. ................................ ................................ ...................... 21
  5.4 Udzielone pożyczki. ................................ ................................ ................................ ............................. 21
  5.5 Informacja o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach. ............... 21
  5.6 Umowy ubezpieczenia. ................................ ................................ ................................ ........................ 22
  6. Pozostałe informacje. ................................ ................................ ................................ ............................... 22
  6.1 Umowy zawarte pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi. ................................ ........................... 22
  6.2 Struktura i wielkość zatrudnienia. ................................ ................................ ................................ ........ 22
  6.3 Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących. ................................ ............................. 23
  6.4 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągnię tych w związku z tymi emeryturami, ze
  wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu ................................ ................................ ...... 24
  6.5 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz wskazanie zmian w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego. ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 25
  6.6 Informacje o nabyciu akcji własnych. ................................ ................................ ................................ .. 28
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 3 z 47
  6.7 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. ................................ ....................... 29
  6.8 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
  których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy. ................................ ................................ ................................ ......... 29
  6.9 Działalność w obszarze badań i rozwoju. ................................ ................................ ............................ 29
  6.10 Działalność c harytatywna i sponsoringowa. ................................ ................................ ........................ 29
  6.11 Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ................................ ................... 29
  Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ................................ ................................ .. 29
  Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami: ................................ ................................ ........ 30
  6.12 Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta. ................................ ......................... 31
  6.13 Pozostałe zdarzenia w okresie od początku do końca 2017 roku oraz najważniejsze zdarzenia, które
  wystąpiły po dniu 31 grudnia 2017 roku, mogące mieć znac zący wpływ na przyszłe wyniki
  finansowe. ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 32
  7. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Centrum Nowoczesnych Technologii S. A. za
  2017 rok. ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 34
  7.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz wskazanie miejsca, gdzie tekst
  zbioru zasad jest publicznie dostępny. ................................ ................................ ................................ . 34
  7.2 Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem ,
  jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka
  zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by
  zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości wraz informacjami na temat
  rekomendacji, od których stosowania Spółka odstąpiła. ................................ ................................ ...... 34
  7.3 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzeni a i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. ................................ ................................ ......................... 39
  7.4 Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 41
  7.5 Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. ................................ ..... 45
  7.6 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji. ................................ ................................ ............... 46
  7.7 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 46
  7.8 Wskazanie ograniczeń do wykonywania prawa głosu. ................................ ................................ ........ 46
  7.9 Wskazanie ograniczeń do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. ............... 46
  7.10 Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
  szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ................................ ................. 46
  7.11 Zasady zmiany Statutu Spółki. ................................ ................................ ................................ ............. 47

  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 4 z 47
  1. Podstawowe informacje o Spółce .

  Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od
  1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach
  Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000143061, posiadającą NIP: 644 -001 -18 -38,
  REGON 271122279 (Spółka, Emitent).

  W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na
  9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.

  Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy:
  CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41 -200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

  Przedmiotem działal ności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, produkcyjnej,
  usługowej i handlowej, a w szczególności:
  - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - roboty związane z budową obiektów kubaturowych,
  - produkcja budowlano -montażowa w zakresie robót ziemno -inżynieryjnych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg.

  CNT S.A. posiada wieloletnie doś wiadczenie w realizacji projektów związanych z budową obiektów
  inżynierii lądowej i wodnej (rurociągów, sieci wodno -kanalizacyjnych i ściekowych, oczyszczalni,
  przepompowni i tłoczni ścieków, hal przemysłowych, dróg, mostów, tuneli, wiaduktów, obiektów
  kub aturowych).

  Spółka koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze związanym z hydrotechniką oraz
  zamówieniami infrastrukturalnymi realizowanymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach przetargów publicznych.

  Emitent nie posiada od działów (zakładów).

  Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku:

   Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

  Osoby wchod zące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 22 -23 lutego 2017 roku:

   Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 5 z 47
   Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Grzegorz Banaszek – Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej.

  W dniu 21 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Roberta Grzegorza
  Wojtaś rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

  W dniu 22 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Grzegorza Banaszek
  rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2017 roku.

  W dniu 23 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Lucjana Noras
  rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

  W dniu 23 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały
  o powołaniu z dniem 23 lutego 2 017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji trzech
  nowych członków: Pana Pawła Janusza Antonik, Panią Ewę Danis oraz Pana Roberta Mirosława
  Sołek.

  Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 23 lutego 2017 roku do
  dn ia 31 grudnia 2017 roku:

   Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
   Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Paweł Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Sołek – Członek Rady N adzorczej.

  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

  2. Sytuacja rynkowa .

  Rok 2017 był dla krajowego rynku budowlanego okresem nagłych głębokich zmian. Rosła dostępność
  projektów i zleceń lecz jednocześnie wzrosły cen materiałów i usług oraz znacząco spadła dostępność
  pracowników w tym zwłaszcza specjalistów i operatorów. Zmniejszyła się również dostępność
  sprzętu.

  Według danych GUS w grudniu 2017 r. ceny produkcji budowlano -montażowej były o 1 ,4% wyższe
  niż w grudniu ub. roku. Ceny budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych wzrosły
  o 1,6%, a budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,1%. Na koniec 2017 roku ogólny klimat
  koniunktury w budownictwie kształtował się na poziom ie minus 6,7. Poprawę koniunktury
  sygnalizowało 11,9% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,5%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają,
  że ich sytuacja nie uległa zmianie.

  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 6 z 47
  W grudniu 2017 roku oceny ogólnego klimatu koniunktury były pozytywne jedynie w dużyc h
  jednostkach (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), również diagnozy portfela zamówień
  i produkcji budowlano -montażowej w tych przedsiębiorstwach były korzystne. Prognozy portfela
  zamówień, produkcji budowlano -montażowej i sytuacji finansowej formuło wane przez jednostki
  wszystkich pozostałych klas wielkości były pesymistyczne. Największe trudności napotykane przez
  przedsiębiorstwa związane są z kosztami zatrudnienia (60,1% w grudniu 2017 roku, 59,5% przed
  rokiem). Barierą rozwoju branży stał się niedo bór wykwalifikowanych pracowników, które utrzymuje
  się na bardzo wysokim poziomie (w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrósł z 27,2% do 44,1%).
  Niedobór pracowników, a co za tym idzie rosnące koszty pracy zaczęły być problemem zdecydowanie
  szybciej niż oczeki wała tego branża budowlana. Coraz szersze korzystanie z pracowników
  zagranicznych, głównie z Ukrainy, Białorusi czy Rumunii, jest obecnie dla wielu firm budowlanych
  koniecznością.

  W skali całego 2017 roku najbardziej zmniejszyły się trudności związane z n iedostatecznym popytem
  (z 29,9% do 15,8%) – znaczenie tej bariery spada stopniowo od kwietnia 2017 r. – oraz konkurencją
  na rynku (z 52,0% do 39,6%). Od 2013 r. zwiększa się powoli wykorzystanie mocy produkcyjnych
  (73,4% w grudniu 2013 r., 76,5% w grudniu 2014 r.). W grudniu 2017 roku kształtuje się ono na
  poziomie 83,7%, wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (78,3%
  w grudniu 2016r. i 77,7% w grudniu 2015 r.).

  W branży budowlanej rośnie także zadłużenie (zobowiązania branży s zacuje się na kwotę ponad 2,2
  mld zł). W związku z rosnącym zadłużenie branży wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę faktur.
  Dużym problemem dla firm budowlanych i pracujących dla budownictwa, w tym gł ównie
  podwykonawczych okazał się odwrócony VAT, który znacząco zaburza płynność finansową firm
  podwykonawczych. W przetargach infrastrukturalnych, coraz częściej ogłaszanych w formule
  „zaprojektuj i wybuduj”, także trzeba dłużej czekać na wynagrodzenie. Niektórzy eksperci
  zapowiadają dalsze pogłębienie się k łopotów sektora prowadzące do fali upadłości podobnej do tej
  z roku 2012. Wobec tych wszystkich kłopotów nie dziwi więc, że budownictwo, jako jedyne
  w gospodarce wykazuje koniunkturę na minusie.

  CNT S.A. już w 2017 roku zakładała, że powyższe negatywne czynniki będą przeszkodą
  w realizacji możliwych do pozyskania w trybie zamówień publicznych kontraktów budowlanych.
  Spółka nie zamierza przekraczać granic uzasadnionego ryzyka w biznesie nawet pomimo mocnego
  wzro stu liczby przetargów. Trudny do oszacowania poziom ryzyka oraz rosnące skokowo koszty
  powodu ją, iż kontrakty dłuższe niż 12 -18 miesięcy stają się swoistą ruletką i coraz mniej
  przypominają dojrzała działalność biznesową.

  Kumulacja robót budowlanych w 201 7 roku i kolejnych w sektorach infrastruktury sanitarnej
  i drogowej, budownictwa kolejowego i energetycznego, generować będzie dodatkowe ryzyka dla
  branży budowlanej i presje na realizowane marże kontraktowe.  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 7 z 47
  3. Działalność Spółki.

  3.1 Struktura sprzedaży  W 201 7 roku przychody ze sprzedaży wzrosły nom inalnie o 225 % w stosunku do 201 6 roku.

  Na przychody Spółki w roku 2017 podstawowy wpływ miała działalność budowlano -montażowa
  (w tym: nadzór budowlany nad inwestycją spółki powiązanej) i realizowane kontrakty . Pozostałe
  przychody (najem) nie stanowił y istotnej pozycji przychodów. W 2017 roku Spółka nie uzyskała
  przychodów ze sprzedaż y materiałów .


  3.2 Sezonowość sprzedaży .


  W S półce nie występuje zjawisko sezonowości sprzedaży.


  Główni k ontrahenci .

  Największymi odbiorcami spółki dominującej CNT S.A. na 31.12.2017 r. był: Maxer S.A.
  w upadłości (zgodnie z zapisami umowy cesji wierzytelności płatności w wysokości 97,5% kwoty
  netto każdej faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę (MAXER S.A. w upadłości) na
  Zamawiając ego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: RZGW) są
  dokonywane przez Zamawiającego (RZGW) bezpośrednio na konto Generalnego Podwykonawcy (tj.
  Lidera Konsorcjum - CNT S.A.) oraz Członka Konsorcjum (ETP S.A.).

  Drugim największym zlecen iodawcą CNT S.A. jest spółka zależna – Centrum Nowoczesnych
  Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa.

  Brak jest powiązań formalnych pomiędzy CNT S.A. a Dostawcami / Odbiorcami, których udział
  w sprzedaży przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogół em. Jedynie pomiędzy CNT S.A.,
  a Maxer S.A. w upadłości istnieje powiązanie osobowe: Prezes Zarządu CNT S.A. Pan Jacek Taźbirek
  pełni również od 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości (uzyskał w tym zakresie
  zgodę Rady Nadzorczej CNT S.A .).

  Z uwagi na szczególną sytuację prawną Maxer S.A. w upadłości Zarząd tej Spółki nie posiada
  kompetencji do jej reprezentowania, ponieważ funkcję tę pełni Syndyk Masy Upadłości Maxer S.A.
  w upadłości. Wzrost/spadek
  2017/2016
  Wartość w tys.
  PLN Udzi ał % Wartość tys. PLN Udzi ał % %
  Roboty budowlano-montażowe
  (w tym: nadzór budowlany) 47 761 100 14 410 98 331
  Przychody pozostałe 195 0 232 2 84
  Sprzedaż materiałów i towarów 0 0 109 1 0
  Razem 47 956 100 14 751 100 325
  Wysz cz e gólnie nie
  2017 2016
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 8 z 47


  Największymi dostawcami spółki CNT S.A. na 31.12.2017 r. był: ETP S.A. oraz Taczbud Bis Mariusz
  Ta czyński.


  3.3 Źródła zaopatrzen ia.

  Spółka prowadzi swoją działalność na rynku krajowym, na którym dokonuje też całości zakupów
  materiałowych. Polityka zakupowa oparta jest na założeniu, że Spółka nie może uzależnić się od
  jednego dostawcy, co w pełni jest realizowane w praktyce.


  3.4 Sk ład Grupy Kapitałowej i t ransakcje z podmiotami powiązanymi .

  W skład Grupy Kapitałowej CNT na dzień 31.12.201 7 roku wchodziły następujące jednostki
  gospodarcze:

  Wartoś ć
  przychodów ze
  s prze daży na
  w tys . PLN
  1. Maxer S.A. w upadłości Budowa stopnia wodnego na
  Odrze 81 793 -29 008 -6 362 46 423 96,80%
  2.
  Centrum Nowoczesnych
  Technologii Spółka Akcyjna
  Spółka Komandytowa
  Nadzór inwestorski nad
  projektem 805 0 0 805 1,68%
  3. Regionalny Zarząd Infrastruktury
  w Bydgoszczy Budowa kuchni i stołówki 1531 -944 -613 -26 -0,05%
  4. Pozostali 1 206 0 -452 754 1,57%
  85 335 -29 952 -7 427 47 956 100%
  Zmiana s tanu
  przychodów
  bilans owych
  Raze m Udział w
  s prze daży %
  Raz e m
  Lp. Odbiorca Rodzaj robót
  Kore kta
  o kos zty
  kons orcjum Wartość
  usł ug
  w 2017 r.
  (w tys. PLN)
  1. ETP S.A. roboty budowlane 31 509 65,70%
  2. Taczbud Bis Mariusz Taczyński roboty budowlane 944 1,97%
  Lp. Dostawca Rodzaj robót
  Udzi ał w
  przychodach
  Emi tenta %
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 9 z 47
  *) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest komplementariuszem Centrum Nowoczesn ych Technologii
  Spółka Akcyjna s p. k. uprawnionym do reprezentowania spółki zależnej i prowadzenia jej spraw oraz
  odpowiadającym w pełni za jej zobowiązania. Komplementariusz (Emitent) wniósł wkłady o wartości 35 005
  000 PLN. Emitent jest uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości
  wniesionych przez Emitenta wkładów (51%).

  W 2017 roku Emitent nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej istotnej umowy na warunkach
  innych niż rynkowe. Do zawartych transakcji Spółka prowadzi dok umentację cen transferowych.


  3.5 Czynniki ryzyka .

  Czynniki zewnętrzne:
  - zadłużenie samorządów związane z koniecznością spłaty funduszy wykorzystanych na realizacją
  projektów infrastrukturalnych z perspektywy 2007 – 2014 skutkujące brakiem możliwości zgromadzenia
  wymaganego wkładu własnego dla nowych projektów;
  - nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opóźniła publikację części przetargów;
  - wzrost ryzyka przy realizacji projektów infrastrukturalnych przez m.in. zaostrzenie rygorów
  wykorzystania dopłat UE dla beneficjentów, co przekłada się na próby przerzucenia na Wykonawców
  ryzyka i odpowiedzialności za ewentualne błędy w rozliczaniu subwencjonowanych środków;
  - znaczące skrócenie okresów realizacji kontraktów z uwagi na opóźnienia w przygotowani u
  dokumentacji projektowej i administracyjnej;
  - wypaczenie idei FIDIC przez Zamawiających, co deformuje standardy współpracy na kontraktach;
  - rosnąca liczba kontraktów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybór przez Zamawiających tej formuły
  realizacji kontraktów ma na celu nadrobienie opóźnień w wykorzystywaniu środków UE pozyskanych w
  celu wykonania tych projektów, przez co następuje nie tylko przerzucenie na Wykonawcę
  niemierzalnego ryzyka ale też znaczące przesunięcie możliwości otrzymania zapłaty za wykonaną pracę
  dopiero w fazie realizacji przy jednoczesnym finansowaniu projektu przez Wykonawcę w okresie
  tworzenia koncepcji projektowych, pro jektów technicznych oraz prowadzenia procedur
  administracyjnych. Zwiększająca się ilość kontraktów realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  oznacza, że faza budowlana projektów i moment rozpoznania przychodów będą w istotny sposób
  odroczone w czasie n awet o 12 do 18 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia postę powania
  przetargowego;
  - znaczące zmniejszenie dostępności potencjału podwykonawczego oraz siły roboczej niezbędnych do
  realizacji kontraktów;
  - często zmieniające się przepisy prawa i niespójność praw a, a w szczególności przepisy dotyczące
  podmiotów notowanych na GPW, przepisy podatkowe, celne, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń
  społecznych, mogą wywo łać wzrost kosztów działalności ;
  - przesunięcie w czasie rozpoczęcia realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, realizowanych
  w ramach nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020 na lata 2017 – 2018. Rozwój branży uzależniony
  będzie od skuteczności w wykorzystaniu funduszy unijnych zwła szcza w sektorze drogowym
  i kolejowym. Łączna alokacja funduszy dla Polski w ramach polityki spójności Unii Europejskiej na lata
  2014 -2020 wynosi 82,5 mld euro. Programy, które w największym stopniu finansują projekty
  infrastrukturalne to Program Operacyj ny Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro) oraz Program
  Operacyjn y Polska Wschodnia (2 mld euro);
  - wzrastająca presja płacowa w branży budowlanej. Przeciętne roczne wynagrodzenie w budownictwie
  rosło w pierwszym kwartale 2017 roku szybciej niż ś rednia krajowa, (+5,5% vs 4,3%);
  - stały wzrost cen materiałów budowlanych, transportu i usług.
  Czynniki wewnętrzne
  - ryzyko płynności powstałe w konsekwencji zatorów płatniczych lub źle uzgodnionych planów płatności
  u Zamawiających, co może przekładać się na zdo lność do regulowania zobowiązań wobec
  podwykonawców, dostawców i usługodawców;
  - wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz konieczności znacznego finansowania
  kontraktu;
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 10 z 47
  - ryzyko złej wyceny robót w związku ze skokowym wzrostem kosztów oraz kurczącą się dostępnością
  pracowników;
  - ryzyko niewłaściwie przygotowanej dokumentacji przetargowej, w tym zwłaszcza w projektach opartych
  o PFU grożące opóźnieniami w procedurach administracyjnych, środowiskowych, projektowych
  i wykonawczych, czego nie można przewidzieć na etapie ofertowania;
  - brak możliwości uzyskania zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne bez długotrwałej procedury
  sądowej;
  - nieprzychylna interpretacja optymalizacji technologicznych przez Zamawiają cych obawiających się
  możliwości utraty dofinansowania.

  Analiza celów i metod zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi (w tym w odniesieniu do
  ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności
  finansowe) znajduje si ę w nocie 41 -43 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego CNT S.A. za
  2017 rok.


  3.6 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
  kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
  możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności .

  Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia
  bilansowego :

  Wyszczególnienie Nakłady poniesione w 2017
  (tys. PLN)
  Nakłady poniesione w 2016
  (tys. PLN)
  Urządzenia techniczne i maszyny 31 U
  Środki transportowe nowe M M
  Modernizacja środków trwałych M M
  Wartości niematerialne O 39
  Raty leasingu finansowego M M
  Pozostałe środki trwałe P M
  Razem 36 47

  W 2018 roku przewiduje się nakłady inwestycyjne na odtworzeniowe zakupy sprzętu oraz na zakup
  programów komputerowych i licencji na łączną kwotę nie wyższą niż 100 tys. PLN.

  Spółka nie poniosła oraz nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

  Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki Emi tenta są niezmiennie stabilne. W 2018 roku będą wprost
  zależne od zaangażowania w realizowane przez Spółkę kontrakty, jak i nowe projekty inwestycyjne
  czy akwizycyjne.


  3.7 Perspektywy rozwoju działalności Spółki w okresie najbliższego roku .

  Z perspektywy Emitenta do najistotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację
  finansową CNT S.A. w perspektywie kolejnego roku należy zaliczyć utrzymanie w Ustawie
  budżetowej na rok 2018 zakładanego poziomu finansowania kontraktu pn. „Budowa sto pnia wodnego
  Malczyce na rzece Odrze”, dostępność zasobów pracowniczych – zarówno własnych i jak
  i podwykonawców, wyniki toczących się spraw sądowych w CNT S.A., które szerzej opisane zostały
  w punkcie 6.11 niniejszego raportu. Jednym z zagrożeń w zakres ie działalności Spółki w 2018 roku
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 11 z 47
  może być stały wzrost cen usług i podstawowych materiałów budowlanych, co przekłada się na
  niestabilność kosztową projektów budowlanych.

  Spółka zamierza w kolejnym okresie sprawozdawczym kontynuować realizację projektu pn. „Budowa
  stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze” proporcjonalnie do wartości finansowania kontraktu przez
  Skarb Państwa oraz aktywnie poszukiwać szans i okazji biznesowych zarówno
  w zakresie atrakcyjnych nieruchomości, których zakup umożliwiłby rozpoc zęcie inwestycji na rynku
  mieszkaniowym, jak i w innych obszarach aktywności biznesowej .

  Spółka zamierza wnikliwie analizować i zarządzać potencjalnymi okazjami biznesowymi i ryzykiem,
  także w aspekcie dywersyfikacji działalnoś ci, poprzez rozwijanie nowych kompetencji
  zapewni ających długofalow y wzrost . Sposób finansowania potencjalnych nowych projektów
  rozstrzygany będzie w momencie ich oceny , jednakże Emitent widzi możliwość finansowania
  zarówno środkami własnymi jak i z wykorzystaniem środków udostę pnionych przez instytucje
  finansowe.

  Spółka nie rezygnuje z pozyskania atrakcyjnych gruntów dla przyszłych projektów deweloperskich.
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 12 z 47
  4. Sytuacja ekonomiczno -finansowa Spółki .

  4.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe .

  Sprawozdanie z sytuacji f inansowej za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.


  AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 z miana % dynamika
  A. Aktywa trwałe 51 165 47 445 3 720 108%
  1. Rzeczowe aktywa trwałe 3 042 3 415 -373 89%
  2. Wartość firmy - - - -
  3. Wartości niematerialne 25 33 -8 76%
  4. Nieruchomości inwestycyjne - - - -
  5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własności - - - -
  6. Długoterminowe aktywa finansowe 41 320 41 343 -23 100%
  7. Należności długoterminowe - - - -
  8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 2 330 - 2 330 -
  9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 289 2 632 1 657 163%
  10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 22 137 723%
  B. Aktywa obrotowe 31 976 20 251 11 725 158%
  1. Zapasy 32 68 -36 47%
  2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 841 4 260 -419 90%
  3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 41 58 -17 71%
  4. Należności z tytułu podatku dochodowego - - - -
  5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną - 3 145 -3 145 -
  6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325 291 34 112%
  8. Krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
  7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 737 12 429 15 308 223%
  C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako prz e z nacz one do sprz e daż y
  oraz z wiąz ane z dz iałalnoścą z anie chaną - - - -
  Aktywa raz e m 83 141 67 696 15 445 123%
  - -
  PASYWA 31.12.2017 31.12.2016 z miana % dynamika
  A. Kapitał własny 56 251 50 641 5 610 111%
  1. Kapitał podstawowy 36 360 36 360 - 100%
  2. Kapitał zapasowy 12 455 13 869 -1 414 90%
  3. Akcje własne ( wielkość ujemna) - - - -
  4. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 12 8 4 150%
  5. Zyski zatrzymane - - - -
  6. Zysk/strata netto 7 424 404 7 020 1838%
  7. Udziały mniejszości - - - -
  B. Zobowiąz ania długote rminowe 5 533 2 000 3 533 277%
  1. Rezerwy długoterminowe 2 804 33 2 771 8497%
  2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 475 1 057 -582 45%
  3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki - - - -
  4. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - - -
  5. Zobowiązania długoterminowe - - - -
  6. Kaucje otrzymane długoterminowe 2 254 910 1 344 248%
  C. Zobowiąz ania krótkote rminowe 21 357 15 055 6 302 142%
  1. Rezerwy krótkoterminowe 1 020 36 984 2833%
  2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki - - - -
  3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - - - -
  4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3 338 9 688 -6 350 34%
  5. Kaucje otrzymane krótkoterminowe 2 575 2 370 205 109%
  6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 980 - 980 -
  7. Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 4 283 - 4 283 -
  8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 161 2 961 6 200 309%
  Pasywa raz e m 83 141 67 696 15 445 123%
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 13 z 47
  Stan rzeczowych aktywów trwałych netto na dzień 31 grudnia 201 7 wynosił 3 042 tys. PLN
  i był niższy od stanu na koniec roku 201 6 o 11 %.

  Stan kaucji zatrzymanych długoterminowych wynosi 2 330 tys. PLN na koniec 2017 r..

  Do końca 201 7 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o 63%
  i wynoszą 4 289 tys. PLN, rezerwy z tytułu podatku odroczonego natomiast spadły
  o 55 % w porównaniu z końcem 201 6 roku i wynoszą 475 tys. PLN.

  Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec
  201 7 roku zmniejszył się o 10 % w stosunku do stanu z końca 201 6 roku
  i wyniósł 3 841 tys. PLN (przy 4 260 tys. PLN na koniec 201 6 roku).

  Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia pracownicze , rezerwa
  na roboty poprawkowe ), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na koniec 201 7
  roku wyniosły 5 533 tys. PLN (na koniec 201 6 roku wynosiły 2000 tys. PLN).

  Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozos tałych zobowiązań na koniec
  201 7 roku spadł i wyniósł 3 338 tys. PLN, podczas gdy na koniec 201 6 roku wynosił odpowiednio
  9 688 tys. PLN.

  Rezerwy krótkoterminowe (dotyczą rezerw aktuarialnych i rezerw na stratę na kont rakcie ) wyniosły
  na koniec 201 7 roku 1 020 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku - wzrost
  o 2 733 %). Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na koniec 201 7 roku,
  zwiększył się o kwotę 6 200 tys. PLN w porównaniu do końca 201 6 roku i wyniósł 9 161 tys. PLN.
  Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych, a niezafakturowanych przez podwyko nawców na
  rzecz jednostki usług .

  Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o us ługę budowlaną na dzień 31.12.201 7 roku
  wyniosły 4 283 tys. PLN.  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 14 z 47
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.


  Do końca 201 7 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 47 956 tys. PLN.
  Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 11 705 tys. PLN.

  Koszty ogólnego Zarządu wynoszą na koniec 201 7 roku 3 626 tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto
  ze sprzedaży kosztami ogólnymi Zarządu, z ysk netto ze sprzedaży wyniósł 8 079 tys. PLN,
  w analogicznym okresie roku poprzedniego wypracowano zysk netto ze sprzedaży w wysokości 353
  tys. PLN ( wzrost o 2 189 %).

  Zysk z działalności operacyjnej na koniec 201 7 roku wyn iósł 8 145 tys. PLN (w 201 6 roku – strata
  w wysokości (-) 413 tys. PLN).

  Na dzi ałalności finansowej Spółka osiągnęła zysk na poziomie 623 tys. PLN (per saldo), co jest
  spowodowane uzyskaniem odsetek z lokat i z udzielonych pożyczek.

  Do końca 201 7 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 8 768 tys. PLN. Po obniżeniu wyniku
  brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca 201 7 roku zysk netto w wysokości
  7 424 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano zysk netto w wysokości
  404 tys. PLN.  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  (wariant kalkulacyjny)
  narastająco
  2017 rok okre s
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okre s
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  z miana % dynamika
  I. Przychody ze sprzedaży 47 956 14 751 33 205 325%
  II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 251 10 851 25 400 334%
  Zysk (strata) brutto z e sprz e daż y 11 705 3 900 7 805 300%
  III. Koszty sprzedaży - -
  IV. Koszty ogólnego zarządu 3 626 3 547 79 102%
  Zysk (strata) ne tto z e sprz e daż y 8 079 353 7 726 2289%
  V. Pozostałe przychody 1 827 1 187 640 154%
  VI Pozostałe koszty 1 761 1 953 -192 90%
  Zysk (strata) z dz iałalności ope racyjne j 8 145 -413 8 558 -1972%
  VII. Przychody finansowe 734 906 -172 81%
  VIII. Koszty finansowe 111 172 -61 65%
  IX. Udział w zyskach istratach jednostek stowarzyszonych iwspólnych
  przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności - -
  Zysk (strata) brutto 8 768 321 8 447 2731%
  X. Podatek dochodowy 1 344 -83 1 427 -1619%
  Zysk / strata ne tto z dz iałalności kontynuowane j 7 424 404 7 020 1838%
  Zysk / strata na dz iałalności z anie chane j 0 0 0 -
  Zysk (strata) ne tto z a okre s 7 424 404 7 020 1838%
  XI. Inne całkowite dochody netto 0 0 0 -
  Całkowity dochód ne tto z a okre s 7 424 404 7 020 1838%
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 15 z 47
  Sprawozdanie z przepływów pi eniężnych za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.


  Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe
  w terminie.

  Poziom środków pieniężnych zwiększył się o 123 % względem początku roku i wynosi na koniec 201 7
  roku 27 734 tys. PLN.

  Spółka osiągnęła ujemne przepływy środków pieniężnych jedynie z d ziałalności finansowej (wypłata
  dywidendy) , na działalności operacyjnej oraz na działalności inwestycyjnej Spółka ma dodatnie
  przepływy.


  4.2 Zarządzanie zasobami finans owymi .

  Spółka zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności
  z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla
  akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom. Zgodnie z praktyką rynkową
  Spółka monitoruje kapitał między innymi na podstawie wskaźnika kapitału własnego oraz wskaźnika
  kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA.

  W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie
  finansowania zewnętrznego przy rozsądnym poziomie kosztów Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika
  zadłużenia kapitału własnego na poziomie nie wyższym niż 1,0 natomiast wskaźnika kredyty,
  pożyczki i inne źródła finansowania/EBITDA na poziomie do 2,0.

  Wszelkie nadwyżki środków finansowych były na bieżąco lokowane na oprocentowanych depozytach
  bankowych, a kwoty i okresy depozytów bankowych były dostosowywane do bieżących potrzeb
  finansowych Spółki z zachowaniem zasady maksymalnych korzyści przy dywersyf ikacji lokat.

  Wskaźniki płynności za 2017 rok są na zadowalającym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację
  płatniczą Spółki. Z wysokości poniższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej
  oraz niedoboru środków finansowych jest bardzo o graniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa
  zobowiązania bieżące Spółki.

  Spółka w 2017 roku spełniła zakładane wskaźniki płynności i zdolności kredytowej.
  Sprawoz danie z prz e pływów pie nię ż nych
  narastająco
  2017 rok okre s
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okre s
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  z miana % dynamika
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 168 (158) 16 326 -10233%
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 969 (34 769) 35 738 -3%
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 829) (180) (1 649) 1016%
  D. Przepływy pieniężne netto razem 15 308 (35 107) 50 415 -44%
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym 15 308 (35 107) 50 415 -44%
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - - -
  F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 12 429 47 536 (35 107) 26%
  G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 27 737 12 429 15 308 223%
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 16 z 47


  Analiza wskaźnikowa
  2017 rok 2016 rok
  1 Rotacja należności w dniach (stan należności z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży x 1,23) 23 85
  2 Rotacja zobowiązań w dniach (stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży x 1,23) 20 192
  Wskaźniki płynności
  2017 rok 2016 rok
  1 Płynność bieżąca (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 1,50 1,35
  2 Płynność szybka (aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) 1,50 1,34
  Wskaźniki rentowności
  2017 rok 2016 rok
  1 Rentowność sprzedaży (wynik netto / przychody ze sprzedaży) 15,5% 2,7%
  2 ROE (wynik netto / kapitały własne) 13,2% 0,8%
  3 ROA (wynik netto / aktywa ogółem) 8,9% 0,6%
  4 ROCE (EBIT / aktywa ogółem - zobowiązania krótkoterminowe) 13,2% -0,8%
  5 EBIT (wynik na działalności operacyjnej) 8 145 413 -
  6 EBIT % 17% -3%
  7 EBITDA (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 8 371 102 -
  Wskaźniki zadłużenia
  2017 rok 2016 rok
  1 Zadłużenie ogółem (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 32% 25%
  2 Zadłużenie kapitału własnego (zobowiązania ogółem / kapitał własny) 48% 34%
  3 Zadłużenie netto do EBITDA (zobowiązania ogółem - środki pienieżne / EBITDA) -10% -4535%
  Struktura aktywów i pasywów
  2017 rok 2016 rok
  1 majątek trwały / majątek obrotowy 160% 234%
  2 kapitał własny / kapitał obcy 209% 297%
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 17 z 47
  4.3 Pozycje pozabilansowe .  W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje należytego
  wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek, oraz weksle które otrzymała od
  podwykonawców i dostawców (działalność budowlana).

  W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje należytego
  wykonania kontraktu oraz gwarancje us unięc ia wad i usterek, które zgodnie z warunkami
  kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających (działalność budowlana ).

  Dodatkowo w zobowiązaniach pozabilansowych z tytułu gwarancji Emitent wykazuje umowę
  gwarancyjną, gdzie CNT S.A. występuje jako Gwarant . Gwarancja została zdeponowana
  u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stanowi zabezpieczenie koncesji na obrót energią elektryczną
  udzielonej spółce GET EnTra Sp. z o.o., do łącznej kwoty 10.000 tys. PLN, z terminem
  obowiązywania do dnia 16 kwietnia 202 4 roku.

  Stan należności warunkowych Spółki na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 2.373 tys. PLN.

  Stan zobowiązań warunkowych Spółki na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 20.947 tys. PLN.

  W dniu 21.07.2017 r. nastąpił zwrot do ING Bank Śląski S.A. Gwarancji nr KLG6154IN12 dla
  Kontraktu pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”.

  Dnia 21.08.2017 r. nastąpiło rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Wieloproduktowej
  zawartej z ING Bank Śląski S.A. co związane jest z otrzymaniem przez Emitenta w tym samy m dniu
  stosownego oświadczenia podpisanego przez Bank.

  W związku z rozwiązaniem umowy utraciły moc wszystkie zabezpieczenia ustanowione na rzecz ww.
  Banku z tytułu Umowy Wieloproduktowej: Poz ycje poz abilansowe 31.12.2017 31.12.2016
  1. Należności warunko we 2 373 3 467
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - -
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  - wekslowe
  - inne
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) 2 373 3 467
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 502 2 596
  - wekslowe 871 871
  - inne
  2. Zo bo wiązania warunko we 20 947 19 664
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu ) - -
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  - wekslowe
  - inne
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu ) 20 947 19 664
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 20 947 19 664
  - wekslowe
  - inne
  3. Inne (z tytułu) - -
  Po zycje po zabilanso we razem (18 574) (16 197)
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 18 z 47

   weksel własny in blanco, wystawiony przez Spółkę, wraz z deklaracją wekslową;
   hipoteka umowna łączna do kwoty 5.745.000,00 zł na przysługującym Spółce prawie
  wieczystego użytkowania nieruchomości (wraz z prawem własności budynku, stanowiącego
  odrębną nieruchomość) położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej wraz z c esją praw z tytułu
  polisy ubezpieczeniowej;
   poręczenie cywilne udzielone przez podmiot zewnętrzny do kwoty 7.600.000,00 zł;
   kaucja pieniężna ustanowiona przez podmiot zewnętrzny w wysokości 800.000,00 zł.
  zdeponowana na rachunku prowadzonym przez Bank.

  Dn ia 13.09.2017r. nastąpiło podpisanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą
  w Warszawie Umow y o udzielenie gwarancji nr BGK/170146/DLG .

  W dniu 13.09.2017r. na podstawie podpisanej z BGK z siedzibą w Warszawie Umowy przeniesienia
  środków pieniężnych na własność banku (Umowa kaucji) na zabezpieczenie roszczeń BGK
  wynikających z udzielenia gwarancji nr BGK/170146/DLG ustanowiona została kaucja na rachunku
  BGK w kwocie 7.067.836,70 PLN (Zabezpieczenie Przejściowe). Po spełnieniu warunków
  określonych umo wą kaucji, bank w dniu 0 6.10.2017r. zwolnił ww. kaucję.
  Na dzień publikacji raportu za 2017 roku, prawne zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu
  udzielonej gwarancji stanowią:
   weksel własny in blanco z wystawienia Zleceniodawcy wraz z deklaracją wek slową;
   hipoteka umowna łączna do kwoty 5.745.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomości położonej
  w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 14, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg
  Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1S/00042576/3 oraz nr KA1S/000 32015/0;
   hipoteka umowna łączna do kwoty 3.000.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomości położonej
  w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej, dla k tórej Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg
  Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1B/00020121/3 oraz nr KA1B/0 0015770/9;
   przelew wierzytelności z umowy/umów ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej;
   zastaw rejestrowy na papierach wartościowych, tj. na akcjach zwykłych spółki Mennica Polska
  S.A. w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, których właścicielem jest Multico Sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, wraz z blokadą akcji na rachunku papierów
  wartościowych, prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku;
   przelew wierzytelności z Kontraktu, do wysokości 50% należności z Kontraktu pr zypadających
  na Zleceniodawcę;
   przelew wierzytelności z umowy cesji wierzytelności z dnia 19.11.2012 r. wraz
  z późn.zm., dotyczący wierzytelności przysługujących Zleceniodawcy jako partnerowi
  konsorcjum składającego się ze Zleceniodawcy oraz Konsorcjanta od Skarbu Państwa –
  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu Umowy o roboty budowlane
  do wysokości 50% należności przypadających na Zleceniodawcę;
   upoważnienie do dysponowania rachunkami bankowymi Zleceniodawcy prowadzonymi w BGK;
   oświa dczenie Zleceniodawcy o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c., do
  wysokości 200% kwoty gwarancji, z moż liwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli
  wykonalności w terminie do 3 lat od terminu ważności gwarancji.
  Dnia 14.09.2017 r. n a podstawie umowy o udzielenie gwarancji BGK wystawił gwarancję bankową nr
  BGK/170146/DLG należytego wykonania umowy oraz rękojmi Kontraktu pn. „Budowa stopnia
  wodnego Malczyce na rzece Odrze”. Gwarancja jest ważna w kwocie 7.067.836,70 PLN od dnia
  Sprawozdanie z działalności Spółki za 201 7 rok

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl Strona 19 z 47
  14.09.2 017 r. do dnia 30.08.2019r. oraz od dnia 31.08.2019 r. do dnia 14.08.2022r. w kwocie
  2.120.351,01 PLN. Gwarancja została przekazana Beneficjentowi (Skarb Państwa – Regionalny
  Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) w dniu 14.09.2017 r.

  Poza wskazanymi powyżej Emitent nie posiadał na dzień 31 grudnia 2017 r. istotnych pozycji
  pozabilansowych.

  4.4 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik na działalności za rok
  obrotowy 20 17.

  W 201 7 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczny wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe Spó łki.

  4.5 Różnice pomiędzy prognozowanymi i osiągniętymi wynikami finansowymi .

  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 201 7 rok.

  4.6 Emisja papierów wartościowych .

  W 201 7 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu i spłaty kapit ałowych papierów
  wartościowych.

  5. Informacja o zawartych umowach .

  5.1 Umowy, w których emitent występuje jako zlecenio biorca .

  Spółka zawarła w 2017 roku znaczący aneks do umowy w zakresie podstawowego przedmiotu
  działalności Spółki.

  W dniu 22 maja 2017 r. Spółka działa
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  niE
  ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU  SOSNOWIEC, 30 MAR CA 201 8 ROKU

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 2 z 76  SPIS TREŚCI

  WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2017 I 2016 (PLN / EUR) ................................ ................................ ...... 4
  SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ................ 5
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 .......................... 6
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ......... 8
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ............... 9
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ................................ ............ 10
  Nota 1 Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 10
  Nota 2 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej ................................ ................................ ................................ ................ 10
  Nota 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .......... 11
  Nota 4 Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ .............................. 11
  4.1 Oświadczenie o zgodności z MSR / MSSF ................................ ................................ ................................ .............. 12
  4.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza ................................ ................................ ................................ ........ 12
  Nota 5 Status wejścia w życie i zatwierdzenia standardów w UE ................................ ................................ ................. 12
  Nota 6 Nowe standardy i interpretacje ................................ ................................ ................................ ........................... 13
  Nota 7 Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji ................................ ................................ ...................... 17
  Nota 8 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości ................................ ................................ ................................ ........ 18
  Nota 9 Korekta błędu ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 18
  Nota 10 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ... 18
  10.1 Profesjonalny osąd ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 18
  10.2 Niepewność szacunków ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 19
  Nota 11 Zastosowane zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ .................. 20
  Nota 12 Przeliczenie pozycji wyrażonych w walutach obcych ................................ ................................ ....................... 27
  Nota 13 Efekt zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości ....... 28
  Nota 14 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych ................................ ................................ .............................. 28
  Nota 15 Przychody i koszty ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 30
  15.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 30
  15.2 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach ................................ ................................ ................................ ............. 31
  15.3 Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ......... 32
  15.4 Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ ............................ 32
  15.5 Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ .. 33
  15.6 Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 33
  15.7 Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 34
  Nota 1 6 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 35
  Nota 17 Działalność zaniechana oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży ................................ ................................ .. 37
  Nota 18 Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ .................... 37
  Nota 19 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty ................................ ................................ ........................ 38
  Nota 20 Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 39

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 3 z 76

  Nota 21 Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 40
  Nota 22 Długoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................... 41
  Nota 23 Kaucje zatrzymane długoterminowe ................................ ................................ ................................ ................. 42
  Nota 24 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................................ ...................... 43
  Nota 25 Zapasy 44
  Nota 26 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ................................ ............ 44
  Nota 27 Krótkoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................. 46
  Nota 28 Długoterminowe i krótk oterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................ ................................ .. 47
  Nota 29 Kapitał zakładowy oraz pozostałe kapitały ................................ ................................ ................................ ....... 48
  29.1 Kapitał zakładowy ................................ ................................ ................................ ................................ ... 48
  29.2 Kapitał zapasowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 50
  29.3 Zyski zatrzymane ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 50
  Nota 30 Rezerwy 51
  30.1 Rezerwa długoterminowa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ............................... 51
  30.2 Rezerwy na świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................... 51
  30.3 Rezerwy pozostałe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 54
  Nota 31 Kredyty bankowe i pożyczki ................................ ................................ ................................ .............................. 54
  Nota 32 Zobowiązania długoterminowe ................................ ................................ ................................ .......................... 55
  Nota 33 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ............................... 56
  Nota 34 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pasywa ................................ ................................ ................ 56
  Nota 35 Zobowiązania i należności warunkowe ................................ ................................ ................................ ............. 57
  Nota 36 Planowanie nakłady inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ..................... 59
  Nota 37 Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 59
  Nota 38 Roszczenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 62
  Nota 39 Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ............ 62
  Nota 40 Struktura i wielkość zatrudnienia oraz wynagrodze nie osób zarządzających Spółką ................................ .. 64
  Nota 41 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ................................ ............................. 68
  41.1 Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 68
  41.3 Ryzyko stałych cen ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 69
  41.4 Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 69
  41.5 Ryzyko związane z płynnością ................................ ................................ ................................ .............................. 71
  Nota 42 Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 71
  Nota 43 Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 73
  Nota 44 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................................ .......... 73
  Nota 45 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ .......................... 74


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 4 z 76


  WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 201 7 I 20 16 (W TYS. PLN / EUR)
  Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NB P EUR/PLN
  opublikowany w dniu 29 .12.201 7 roku, tj. 4, 1709 dla danych na koniec 201 7 roku oraz opublikowany
  w dniu 30 .12.2016 roku, tj. 4,424 0 na koniec 201 6 roku.

  Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych
  zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych
  w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 201 7 roku: 4,2447 oraz opublikowanych w ostatnich
  dniach roboczych miesiąca w ciągu 201 6 roku: 4,3757 .  narastająco
  2017 rok okres
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okres
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  narastająco
  2017 rok okres
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okres
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  Przychody ze sprzedaży 47 956 14 751 11 298 3 371
  Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 251 10 851 8 540 2 480
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 145 (413) 1 919 (94)
  Zysk (strata) brutto 8 768 321 2 066 73
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 424 404 1 749 92
  Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto 7 424 404 1 749 92
  Całkowity dochód netto za okres 7 424 404 1 749 92
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 168 (158) 3 809 (36)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 969 (34 769) 228 (7 946)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 829) (180) (431) (41)
  Przepływy pieniężne netto, razem 15 308 (35 107) 3 606 (8 023)
  Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
  kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,82 0,04 0,19 0,01
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
  kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,82 0,04 0,19 0,01
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej
  (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na
  działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE
  narastająco
  2017 rok okres
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okres
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  narastająco
  2017 rok okres
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okres
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  Aktywa, razem 83 141 67 696 19 934 15 302
  Zobowiązania długoterminowe 5 533 2 000 1 327 452
  Zobowiązania krótkoterminowe 21 357 15 055 5 120 3 403
  Kapitał własny 56 251 50 641 13 487 11 447
  Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 718 8 219
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,19 5,57 1,48 1,26
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,19 5,57 1,48 1,26
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  w tys. PLN w tys. EUR

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 5 z 76


  SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 20 17 WRAZ Z OKRESEM PORÓWNYWALNYM

  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  (wariant kalkulacyjny) Nota nr
  narastająco
  2017 rok okre s
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okre s
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  I. Przychody ze sprzedaży 15.1 47 956 14 751
  II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15.3 36 251 10 851
  Zysk (strata) brutto z e sprz e daż y 11 705 3 900
  III. Koszty sprzedaży 0 0
  IV. Koszty ogólnego zarządu 15.3 3 626 3 547
  Zysk (strata) ne tto z e sprz e daż y 8 079 353
  V. Pozostałe przychody 15.4 1 827 1 187
  VI Pozostałe koszty 15.5 1 761 1 953
  Zysk (strata) z dz iałalności ope racyjne j 8 145 -413
  VII. Przychody finansowe 15.6 734 906
  VIII. Koszty finansowe 15.7 111 172
  IX. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 0 0
  Zysk (strata) brutto 8 768 321
  X. Podatek dochodowy 16 1 344 -83
  Zysk / strata ne tto z dz iałalności kontynuowane j 7 424 404
  Zysk / strata na dz iałalności z anie chane j 0 0
  Zysk (strata) ne tto z a okre s 7 424 404
  XI. Inne całkowite dochody netto
  Całkowity dochód ne tto z a okre s 7 424 404
  ZYSK NA AKCJĘ Nota nr 2 017 2 016
  Zysk (strata) netto 18 7 424 404
  Zysk (strata) na działalności zaniechanej
  Średnia ważona ilość akcji 18 9 090 000 9 090 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 18 0,82 0,04
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
  kontynuowanej 18 0,82 0,04
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej 0,00 0,00
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
  zaniechanej 0,00 0,00

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 6 z 76

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA
  201 7 WRAZ Z OKRESEM PORÓWNYWALNYM  AKTYWA Nota nr 31.12.2017 31.12.2016
  A. Aktywa trwałe 51 165 47 445
  1. Rzeczowe aktywa trwałe 20 3 042 3 415
  2. Wartość firmy
  3. Wartości niematerialne 21 25 33
  4. Nieruchomości inwestycyjne
  5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności 22
  6. Długoterminowe aktywa finansowe 22 41 320 41 343
  7. Należności długoterminowe
  8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 23 2 330
  9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 4 289 2 632
  10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 159 22
  B. Aktywa obrotowe 31 976 20 251
  1. Zapasy 25 32 68
  2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 3 841 4 260
  3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 26 41 58
  4. Należności z tytułu podatku dochodowego 26 - -
  5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 26 3 145
  6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 325 291
  7. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27
  8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 27 737 12 429
  C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako prz e z nacz one do
  sprz e daż y oraz z wiąz ane z dz iałalnoścą z anie chaną
  Aktywa raz e m 83 141 67 696

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 7 z 76
  PASYWA 31.12.2017 31.12.2016
  A. Kapitał własny 56 251 50 641
  1. Kapitał podstawowy 29 36 360 36 360
  2. Kapitał zapasowy 29.2 12 455 13 869
  3. Akcje własne (wielkość ujemna)
  4. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 8
  5. Zyski zatrzymane 29.3
  6. Zysk/strata netto 7 424 404
  B. Zobowiązania długote rminowe 5 533 2 000
  1. Rezerwy długoterminowe 30.2 2 804 33
  2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.1 475 1 057
  3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 32
  4. Długoterminowe zobowiązania finansowe 32
  5. Zobowiązania długoterminowe
  6. Kaucje otrzymane długoterminowe 32 2 254 910
  C. Zobowiązania krótkote rminowe 21 357 15 055
  1. Rezerwy krótkoterminowe 30.3,4 1 020 36
  2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 33
  3. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 33
  4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 33 3 338 9 688
  5. Kaucje otrzymane krótkoterminowe 33 2 575 2 370
  6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 33 980 -
  7. Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 33 4 283
  8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 9 161 2 961
  Pasywa raze m 83 141 67 696

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 8 z 76


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KA PITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 201 7 WRAZ Z OKRESEM PORÓWNYWALNYM


  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyce ny
  Zyski
  zatrzymane
  Zysk / strata z
  roku bie żące go Raze m
  Saldo na dzie ń 01.01.2016 roku 36 360 13 869 8 404 50 641 50 641
  Zmiany zasad rachunkowości - -
  Korekty błędów podstawowych - -
  Bilans otwarcia po zmianach 36 360 13 869 8 404 - 50 641 50 641
  Zmiany w kapitale własnym: - (1 414) 4 (404) 7 424 5 610 5 610
  Zysk/ strata za rok obrotowy 7 424 7 424 7 424
  Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia) - (1 414) 4 (404) - (1 814) (1 814)
  w tym: zysk za 2016 rok - na kapitał zapasowy 404 (404) - -
  w tym: dywidenda z kapitału zapasowego (1 818) (1 818) (1 818)
  w tym: straty/zyski aktuarialne 4 4 4
  Całkowite dochody uję te w okre sie - - - - - - -
  Stan na dzie ń 31.12.2017 roku 36 360 12 455 12 - 7 424 56 251 56 251
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okre s od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Przypadający na akcjonariuszy je dnostki
  Kapitał własny
  ogółe m Sprawoz danie z e z mian w kapitale własnym Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  z apasowy
  Kapitał z
  aktualiz acji
  wyce ny
  Zyski
  z atrz ymane
  Zysk / strata z
  roku
  bie ż ące go
  Raz e m
  Saldo na dz ie ń 01.01.2016 roku 36 360 11 449 3 2 420 50 232 50 232
  Zmiany zasad rachunkowości - -
  Korekty błędów podstawowych - -
  Bilans otwarcia po z mianach 36 360 11 449 3 2 420 - 50 232 50 232
  Zmiany w kapitale własnym: - 2 420 5 (2 420) 404 409 409
  Zysk/ strata za rok obrotowy 404 404 404
  Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia) - 2 420 5 (2 420) 5 5
  w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy 2 420 (2 420) - -
  w tym: straty/zyski aktuarialne 5 5 5
  Całkowite dochody uję te w okre sie - - - - - - -
  Stan na dz ie ń 31.12.2016 roku 36 360 13 869 8 - 404 50 641 50 641
  Sprawoz danie z e z mian w kapitale własnym z a okre s od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Prz ypadający na akcjonariusz y je dnostki
  Kapitał własny
  ogółe m

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 9 z 76

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 201 7 WRAZ Z OKRESEM PORÓWNYWALNYM

  Sprawoz danie z prz e pływów pie nię ż nych
  narastająco
  2017 rok okre s
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017
  narastająco
  2016 rok okre s
  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  A. Prz e pływy środków pie nię ż nych z dz iałalności ope racyjne j
  I. Zysk (strata) brutto 8 768 321
  II. Kore kty raz e m 7 400 (479)
  1. Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych wycenianych
  metodą praw własności
  2. Amortyzacja 226 311
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 2
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (797) (146)
  5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (142) (27)
  6. Zmiana stanu rezerw 3 755 (192)
  7. Zmiana stanu zapasów 1
  8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych 1 251 1 453
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (518) (5 204)
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 6 029 1 326
  11. Utrata wartości aktywów finansowych 43
  12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (2 448) 1 997
  13. Inne korekty z działalności operacyjnej
  III. Prz e pływy pie nię ż ne ne tto z dz iałalności ope racyjne j (I+II) 16 168 (158)
  B. Prz e pływy środków pie nię ż nych z dz iałalności inwe stycyjne j
  I. Wpływy 5 245 4 333
  1. Odsetki otrzymane 322 234
  2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży
  3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych 327
  4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)
  5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 356 99
  7. Spłata pożyczek krótkoterminowych od podmiotów powiązanych 4 240 4 000
  II. Wydatki 4 276 39 102
  1. Nabycie aktywów finansowych 35 055
  2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 47
  3. Nabycie innych wartości niematerialnych
  4. Inwestycje w nieruchomości
  5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 4 240 4 000
  6. Inne wydatki
  III. Środki pie nię ż ne ne tto z dz iałalności inwe stycyjne j (I-II) 969 (34 769)
  C. Prz e pływy środków pie nię ż nych z dz iałalności finansowe j
  I. Wpływy - 9 000
  1. Wpływy z emisji udziałów nie dających kontroli
  2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje
  3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) 9 000
  4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
  II. Wydatki 1 829 9 180
  1. Odsetki 11 172
  2. Spłata kredytów i pożyczek 9 008
  3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 818
  5. Nabycie akcji własnych
  III. Prz e pływy pie nię ż ne ne tto z dz iałalności finansowe j (I-II) (1 829) (180)
  D. Prz e pływy pie nię ż ne ne tto raz e m (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 308 (35 107)
  E. Bilansowa z miana stanu środków pie nię ż nych , w tym 15 308 (35 107)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pie nię ż ne na pocz ąte k roku obrotowe go 12 429 47 536
  G. Środki pie nię ż ne na konie c roku obrotowe go (F+/-E) 27 737 12 429
  - o ograniczonej możliwości dysponowania

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 10 z 76


  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  Nota 1 Informacje ogólne

  Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od
  1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach
  Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000143061, posiadającą NIP: 644 -001 -18 -38,
  REGON 271122279 (Spółka, Emitent).

  W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na
  9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.

  Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy:
  CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41 -200) Sosnowiec, ul. Partyzant ów 11.

  Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, produkcyjnej,
  usługowej i handlowej, a w szczególności:
  - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - roboty związane z budową obiektów kubaturowych,
  - produkcja budowlano -montażowa w zakresie robót ziemno -inżynieryjnych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg.

  CNT S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z budową obiektów
  inżynierii lądowej i wodnej (rurociągów, sieci wodno -kanalizacyjnych i ściekowych, oczyszczalni,
  przepompowni i tłoczni ścieków, hal przemysłowych, dróg, mostów, tun eli, wiaduktów, obiektów
  kubaturowych).

  Spółka koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze związanym z hydrotechniką oraz
  zamówieniami infrastrukturalnymi realizowanymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  w ramach przetargów publiczny ch.

  Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).


  Nota 2 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej

  Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
  roku:

   Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

  Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 22 -23 lutego 2017 roku:

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 11 z 76


   Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Waldema r Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Grzegorz Banaszek – Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej.

  W dniu 21 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Roberta Grzegorza
  Wojtaś rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

  W dniu 22 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Grzegorza Banaszek
  rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2017 roku.

  W dniu 23 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Lucjana Noras
  rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.

  W dniu 23 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały
  o powołaniu z dniem 23 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji trzech
  nowych członków: Pana Pawła Janusza Antonik, Panią Ewę Danis oraz Pana Roberta Mirosława
  Sołek.

  Oso by wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 23 lutego 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku:

   Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
   Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Paweł Antonik – Członek Rady Nadzorczej,
   Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej.

  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.


  Nota 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 30 marca
  201 8 roku. Właściciele Spółki, Zarząd i żadne inne osoby nie mają prawa do wprowadzania zmian
  w sprawozdaniu finansowym po jego publikacji.

  Nota 4 Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości
  zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) or az Interpretacje Stałego Komitetu ds.
  Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i weszły w życie do końca 2017
  roku. Spółka zastosowała wszyst kie MSR i MSSF zgodnie z datą wejścia ich w życie.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 12 z 76

  Zakres jednostkowego sprawozdania finansowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papieró w wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.
  U. 2014 r. poz.133, ze zmianami Dz.U. 2016 r. poz.860) („Rozporządzenie”) .

  Sprawozdanie za 201 7 rok sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych
  przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego (tj. za 20 16 rok: za okres
  od 01.01.20 16 do 31.12.20 16) z zastosowaniem tych samych zasad (polityki) rachunkowoś ci i metod
  obliczeniowych.

  Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż rok
  od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności Zarząd zgodnie ze swoją
  najlepszą wiedzą uwzględnił inform acje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania.


  4.1 Oświadczenie o zgodności z MSR / MSSF

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje
  zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję
  ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawoz dawczości Finansowej („KIMSF”).


  4.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski z łoty jest
  walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
  w tysiącach złotych .


  Nota 5 Status wejścia w życie i zatwierdzenia standardów w UE

   Zmiany wynikające ze zmian MSSF
  Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje
  wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds.
  Interpretacji M iędzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

   Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień
  Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Cel em zmian było
  zwiększenie zakresu informacji przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w zakresie
  działalności finansowej jednostki poprzez dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej
  zobowiązań związanych z finansowaniem działalności jednostki.

   Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu
  niezrealizowanych strat .


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 13 z 76

  Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest
  doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego
  dotyczących dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

   Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2014 -2016 ).

  W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki
  do następujących 3 standardów:
  - MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa , w zakresie usunięcia kilku zwolnień
  przewidzianych w tym standardzie, które nie mają już zastosowania,
  - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach , w zakresie
  doprecyzowania wymogów odnośnie ujawnień informacji na tema t udziałów niezależnie od tego czy
  są one traktowane jako przeznaczone do sprzedaży, przekazania w formie dywidendy i działalność
  zaniechana, czy też nie ,
  - MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach , w zakresie
  momentu, w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o
  wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach
  w wartości godziwej, a nie metodą praw własności.
  Mają one zastosowanie dl a okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. (za wyjątkiem
  poprawek do MSSF 12, które obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017
  r. lub później) lub później.
  Według szacunków Spółki, wyżej wymienione zmiany do istni ejących standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień
  bilansowy.

   Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spółkę

  Spółka nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 201 7 roku.


  Nota 6 Nowe standardy i interpretacje

  W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu
  opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.

  Następujące standard y i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie
  weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

   MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Nowy standard z ostał opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 14 z 76

  uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad p odejścia
  do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadza
  również nowy model rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania
  w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.

   MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
  Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter
  przejściowy w związku z toczącymi się pra cami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania
  operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów
  i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy
  jednostka podejmie decyzję o przejściu n a MSSF.
  Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data
  wejścia w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska
  postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatw ierdzenia standardu i poczekać na docelowy
  standard.

   MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później i dozwolone jest jego
  wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera
  zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów
  istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody , MSR 11 Umowy o usługę
  budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach.
  Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.

   Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami
  Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z
  datą rozpoczęcia obowiązywania całego standardu). Celem zmian w stan dardzie było wyjaśnienie
  wątpliwości pojawiających się w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji
  zobowiązania do spełnienia świadczenia (performance obligation), wytycznych stosowania standardu
  w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz przychodów z licencji dotyczących własności
  intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym zastosowaniu nowego standardu.
  Grupa zastosuje te regulacje wraz z datą wdrożenia MSSF 15, tj. od 1 stycznia 2018 roku.

  W zakresie MSSF 15 przeprowadzona została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez
  Spółkę, w podziale na poszczególne segmenty działalności, pod kątem występowania w nich
  specyficznych obszarów ujęcia przychodów. W wyniku powyższej analizy nie stwierdzono różnic
  w zakresie rozpoznawania przychodów.

   MSSF 16 Leasing
  Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze
  zastosowani e (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 15 z 76

  umów leasingowych o różnym chara kterze, nakazując leasingobiorcom wykazywanie w bilan sach
  aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
  Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2019 r.

   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze
  zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje
  dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych ( MSSF 4).

   Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin
  wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują
  rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zale żną, która
  nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze
  sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub
  wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw włas ności.
  Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską
  jako data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć
  formalną procedurę zatwierdzenia zmienionych standardów.

   Zmia ny w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
  Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem zmian w standa rdzie
  było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku.

   Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku.
  Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 gr udnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest
  wskazanie w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń)
  transakcji zawa rtej w walucie obcej w sytuacji, gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie
  obcej.

   Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych
  Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych r ozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest doprecyzowanie, że
  przeniesienie nieruchomości z lub do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko
  wtedy, gdy nastąpiła zamiana sposobu użytkowania nieruchomości.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 16 z 76

   KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w
  jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące
  przepisy podatkowe mogą pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką
  i organami podatkowymi.

   Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekom pensatą
  Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie
  zasad wyceny dla aktywów finansowych, które mogą zostać spła cone wcześniej na podstawie
  warunków umownych i, formalnie, mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie
  kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w zamortyzowanym koszcie lub w wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody.

   Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach
  Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub pó źniej. Jej celem jest wskazanie
  zasad wyceny dla udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  w sytuacji, gdy nie są one wyceniane metodą praw własności.

   Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodow ych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2015 -2017 )
  W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki
  do następujących standardów:
  - MSSF 3 Połączenia jednostek , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli
  jednostka ponownie wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
  - MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia
  współkontroli jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspóln ym działaniu,
  - MSR 12 Podatek dochodowy , wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend
  należy ujmować w taki sam sposób,
  - MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego , nakazując zaliczać do źródeł finansowania
  o charakterze ogólnym również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu
  powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie
  z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
  Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 s tycznia 2019 r. lub później.

   Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu
  Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmia ny dotyczą sposobu ponownej
  wyceny programów zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w
  standardzie oznaczają, że w przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 17 z 76

  programu należy zastosować zaktualizowane z ałożenia w celu określenia bieżącego kosztu
  zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie
  wyjaśniał precyzyjnie.

  Według szacunków Spółki, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących
  standardó w nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane
  przez Spółkę na dzień bilansowy. Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy
  i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki.

  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwie rdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez kraje UE:

   MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku
  (wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE ),
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe , opublikowany w dniu 18 maja 2017,
   Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września
  2014 roku (wstrz ymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe , opublikowana w dniu 8
  grudnia 2016 roku,
   KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego ,
  opublikowana 7 czerwca 201 7 roku,
   Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą , opublikowana 12 października 2017
  roku,
   Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach , opublikowana 12 października 2017 roku,
   Zmiany do różnyc h standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2015 -2017 )
  opublikowane w dniu 12 grudnia 2017 roku,
   Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu opublikowane w d niu 7
  lutego 2018 roku.


  Nota 7 Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji

  Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejsz ego zastosowania jakichkolwiek standardów, zmian
  do standardów i i nterpretacji .  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 201 7 rok, sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 NIP: 644 -001 -18-38, 41 -200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, [email protected], www.cntsa.pl
  Strona 18 z 76

  Nota 8 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

  Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej nr 1 („MSSF 1”) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwsz y”, który obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań
  finansowych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2004 roku lub później. MSSF 1 dotyczy
  jednostek, które przygotowują po raz pierwszy sprawozdanie finansowe według MSSF.
  MSSF 1 wymaga, aby pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF było pierwszym rocznym
  sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka zastosuje wszystkie standardy MSSF,
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Nowoczesnych Technologii SA
ISIN:PLERGPL00014
NIP:644-001-18-38
EKD: 45.11 rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Adres: ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 2944011
www:www.cntsa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM NOWOCZESNY...
2020-02-25 22-02-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649