Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17.12.2020 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.
Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 27.000.000,00 PLN na okres do 17.12.2021 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest, co do zasady, na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 12.000.000,00 PLN.
W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową stanowi:
1) niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt pod hipotekę dla firm z dnia 25.03.2013 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.;
2) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.12.2026 r.;
3) hipoteka na I miejscu do kwoty 49.700.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt obrotowy z dnia 27.07.2017 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.;
4) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 43.200.000,00 PLN do dnia 17.06.2025 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżono, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.06.2027 r.
Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2021-09-16 17-09-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor