Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 09.08.2018 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o kredyt pod hipotekę dla firm z dnia 25.03.2013 r. Na podstawie aneksu Strony postanowiły, że w okresie od 22.04.2015 r. do 20.07.2023 r. na rzecz Spółki zostanie uruchomiony kredyt w łącznej kwocie 22.457.551,00 PLN, przy czym:
- kwota w wysokości 14.457.551,00 zł została uruchomiona do dnia 09.08.2018 r. i została spłacona do kwoty 12.457.551,00 PLN;
- kwota w wysokości 8.000.000,00 PLN zostanie uruchomiona od dnia 09.08.2018 r.
Powyższe oznacza, że od dnia 09.08.2018 r. Spółka zobowiązana będzie do spłaty na podstawie ww. umowy na rzecz Banku kredytu w kwocie 10.000.000,00 PLN.
Termin spłaty kredytu został oznaczony do dnia 20.07.2023 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku.
W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem roszczeń z tytułu ww. umowy o kredyt pod hipotekę dla firm będzie:
1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z ww. umowy o kredyt pod hipotekę dla firm ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 16.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 20.07.2026 r.;
2) hipoteka na II miejscu do kwoty 17.680.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, przy czym zabezpieczenie to zostało już na rzecz Banku ustanowione;
3) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 16.000.000,00 PLN do dnia 20.01.2024 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 16.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 20.01.2027 r. Wskazane poręczenie zostało przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udzielone w dniu dzisiejszym;
4) niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ, przy czym zabezpieczenie to zostało na rzecz Banku ustanowione w dniu dzisiejszym.
Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2021-05-28Raport za I kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2021-05-06 18-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor