Raport.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (22/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. powziął informację o rejestracji w dniu 7 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wprowadzonej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r.
O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwały o zmianie Statutu Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 12/2018.
Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że:
1) postanowieniu § 3 ust. 1 pkt 55 Statutu Spółki w brzmieniu:
"działalność obiektów sportowych."
nadano następujące brzmienie:
"działalność obiektów sportowych;"
2) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodano punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
"56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych."
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Tekst jednolity
  uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.201 8 r.

  S T A T U T
  S P Ó Ł K I A K C Y J N E J


  I. Postanowienia ogólne

  § 1.
  Spółka działa pod firmą: Centrum Medyczne ENEL - MED Spółka Akcyjna i może używać skr ótu Ce n t r u m
  Me d yc zn e E NE L – ME D S . A .

  § 2.
  Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

  § 3.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  2) produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toa letowych i sanitarnych;
  3) wydawanie wykazów oraz list;
  4) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
  5) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
  6) produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
  7) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włą czając szkło techniczne;
  8) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
  9) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
  10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
  11) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu el ektromedycznego i elektroterapeutycznego;
  12) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
  13) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  14) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyc zne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  15) pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  16) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
  17) leasing finansowy;
  18) pozostałe formy udzielania kredytów;
  19) pozostała finansowa działalność usł ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych;
  pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzi erżawionymi;
  21) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
  22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  23) wynajem i dzierżawa pozos tałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  24) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  25) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  26) działalność związana z oprogramowan iem;
  27) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  28) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  29) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno ść;
  30) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  31) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  32) pozostałe doradztwo w za kresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  33) działalność agencji reklamowych;
  34) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  35) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
  36) specjalistyczne sprzą tanie budynków i obiektów przemysłowych;
  pozostałe sprzątanie;
  37) działalność związana z pakowaniem;
  38) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  39) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  pozaszkolne formy ed ukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  41) działalność wspomagająca edukację;
  42) działalność szpitali;
  43) praktyka lekarska ogólna;


  44) praktyka lekarska specjali styczna;
  45) praktyka lekarska dentystyczna;
  46) działalność fizjoterapeutyczna;
  47) działalność pogotowia ratunkowego;
  48) praktyka pielęgniarek i położnych;
  49) działalność paramedyczna;
  50) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indzi ej niesklasyfikowana;
  51) działalność agent ów i brokerów ubezpieczeniowych;
  52) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  53) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  54) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjneg o i sportowego;
  55) działalność obiektów sportowych;
  56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
  57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podes złym wieku i osób niepełnosprawnych.
  2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku
  wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

  § 4.
  1. Spółka działa na obszarze Rzec zpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki na obszarze swego działania, jak
  również przystępować do innych spółek.

  § 5.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  § 6.
  1. Założycie lami Spółki są:
  1) Adam Stanisław Rozwadowski PESEL 48121602376;
  2) Anna Maria Rozwadowska PESEL 47122503921;
  3) Jacek Jakub Rozwadowski PESEL 69112302132.
  2. W wypadku, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską, prawa i o bowiązki związane z akcjami
  wykonuje tylko ten z małżonków, który akcje te objął.


  II. Kapitał zakładowy Spółki

  § 7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.566.900,00 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset
  sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty.
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 23.566.900 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset
  sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
  złoty) każda, w tym:
  1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej
  12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście
  milionów);
  2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tys iące pięćset) akcji serii B, o łącznej
  wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o
  numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
  3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o
  łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące
  czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiąc e
  czterysta);
  4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej nie
  wyższej niż 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do nie
  więcej niż 7100000.
  3. Akcjonariusze uczestniczą w zysku lub podziale majątku Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji.

  § 7 1.
  1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych).
  2. W granicach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata Zarząd Spółki je st upoważniony do podwyższenia
  kapitału zakładowego.
  3. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o
  których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
  4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd moż e wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.


  5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z pkt 1 -4 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału
  zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.
  6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotyczącego
  każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

  § 8.
  Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela lub odwrotnie określa uchwałą Walne
  Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na
  akcje imienne.

  § 9.
  1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej obejmującego zgodę na n abycie akcji przez
  osobę wskazaną przez Zbywcę. Uchwałę w tym zakresie Rada Nadzorcza podejmuje większością 80 %
  (osiemdziesięciu procent) głosów wszystkich członków.
  2. W razie nie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, Rada Nadzorcza powinna w ciągu sześc iu tygodni wskazać innego
  nabywcę, który oferuje zakup za cenę proponowaną akcjo nariuszowi ubiegającemu się o zezwolenie. Jeżeli nabywca
  nie zostanie wskazany przez Radę Nadzorczą, akcje mogą być zbyte.

  § 10.
  1. Sp ółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.
  2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę w sposób i na warunkach
  ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

  § 10 1.
  Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.


  III. Organy Spółki

  § 11.
  Organy Spółki są:
  1) Zarząd,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Walne Zgromadzenie.

  § 12.
  1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może
  wśród czł onków Zarządu wskazać Prezesa lub Wiceprezesa.
  2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na 3 -letnią wspólną kadencję.
  3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
  4. Wyboru pierwszego Zarządu w składzie 4 (czterech) osó b – w tym Prezesa – dokonują założyciele.

  § 13.
  1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
  2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu
  zwykłych czynności spółki.
  3. Jeżeli je dnak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 2 (drugim), choćby jeden z pozostałych członków
  Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana
  jest uprzednia uchwała Zarządu.
  4. Zarz ąd podejmuje uchwały większością głosów całego składu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
  5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których
  przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wa rtościowych objętych ofertą publiczną lub będących
  przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku giełdowym.

  § 14.
  1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jeden członek
  Zarządu, a w przypadku po wołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes
  Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden
  inny członek Zarządu łącznie z prokurentem.
  2. Do dokonywania określony ch czynności prawnych lub dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być
  ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd
  będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

  § 15.
  1. Prawo powołani a członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.


  2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób, w tym Przewodniczącego wybieranego przez
  członków Rady spośród siebie.
  3. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady N adzorczej w granicach, o których mowa w ustępie
  1 (pierwszym) niniejszego paragrafu.
  4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
  5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
  6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1) ocen a sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia
  strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników tych badań,
  2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki,
  3) zatwierdzanie re gulaminu Zarządu,
  4) zatwierdzenie planu finansowego za każdy rok i regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
  4a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  6) wybór biegłego re widenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki,
  7) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub
  inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,
  8) zatwierdzanie ramowych za sad współpracy wiążących Spółkę z jej kontrahentami,
  9) wybór członków Zarządu,
  10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej .
  7. W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności
  Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać
  księgi i dokumenty.
  8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak upoważnić członków do indywidualnego
  wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  9. Ra da Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali
  zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o
  posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów,
  decyduje głos Przewodniczącego.
  10. Członków pierwszej Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) osób powołują założyciele.
  11. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się li czby Członków Rady Nadzorczej w
  trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie,
  daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.

  § 16.
  1. Członkowie Rad y Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem artykułu 388 Kodeksu Spółek
  handlowych.
  2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest dopuszczal ne w drodze głosowania pisemnego, faksem lub pocztą
  elektroniczną z zastrzeżeniem przepisów artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych.
  3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada
  Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.

  § 17.
  1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
  2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek
  handlowych, a także w szczególności :
  1) wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ustęp 10 (paragrafu piętnastego ustęp dziesiąty);
  2) określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób
  wynagradzania i wysokość wynagrodzen ia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych
  czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,
  3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  4) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych;
  5) innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i
  bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego Zgromadzenia i jest
  zastrzeżone do kompetencji Zarządu,
  4. Tryb zwołania i odbywania Walnym Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.


  IV. Rachunkowość Spółki

  § 18.
  1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna si ę z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 2007 roku.
  3. Zysk roczny do podziału jest dzielony stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.


  4. Na podstawie pisemnej decyzji Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom może być wypłacona zaliczka
  na pocz et dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

  § 19.
  1. Spółka tworzy następujące fundusze:
  1) kapitał zakładowy,
  2) kapitał zapasowy,
  3) kapitał rezerwowy,
  4) fundusze celowe,
  5) inne fundusze przewidziane przepisami prawa.
  2. Fundusze c elowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  3. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środ ków, a mogą być przeznaczone na
  potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za
  roczne osią gnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.
  4. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwa lanych przez Zarząd i zatwierdzanych
  przez Radę Nadzorczą.

  § 20.
  Zarząd Spółki jest obo wiązany sporządzić sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki,
  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz w ciągu czterech miesięcy przedłożyć Radzie Nadzorczej
  dokumenty finansowe do oceny.

  § 21.
  1. O przeznac zeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
  2. Wypłata dywidendy następuje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Medyczne Enel-Med SA
ISIN:PLENLMD00017
NIP:5242593360
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Słomińskiego 19 lok. 524 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 4317701
www:www.enel.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CENTRUM MEDYCZNE E...
2021-07-29 04-07-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor