Raport.

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (11/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą od dnia 05 marca 2018 r. Zarząd będzie trzyosobowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła w tym samym dniu uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Szynalskiego od dnia 05 marca 2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu, natomiast Panu Marcinowi Grabarzowi oraz Pani Beacie Borowieckiej powierzono funkcje Wiceprezesów Zarządu Spółki z dniem 05 marca 2018 r.
W związku z powyższą zmianą w skład Zarządu Spółki wchodzić będą Pan Piotr Szynalski - Prezes Zarządu, Pani Beata Borowiecka – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu.
Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Spółki znajdują się poniżej.
1. Pan Piotr Szynalski
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Piotr Szynalski – Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 20 czerwca 2016 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
- Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki
Studia podyplomowe w zakresie: Polska elektroenergetyka w Unii Europejskiej
- Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki
Studia podyplomowe w zakresie: Strategia działania na krajowym i międzynarodowym rynku energii elektrycznej
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Studia podyplomowe w zakresie: Manager Finansowy w Przedsiębiorstwie
- Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Wydział Administracji, kierunek: Administracja
Studia wyższe magisterskie w zakresie: Administracja publiczna
Doświadczenie zawodowe:
2015 – 2018 Centrum Finansowe Banku BPS S.A, Dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych
2015 – 2017 BPS Inwestycje 1 Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2015 – 2017 BPS Inwestycje 2 Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2012 – 2014 BPS Grzybowska 81 Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2012 – 2014 BPS Nieruchomości Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2008 – 2012 INTES, Doradca ds. rozwoju
2006 – 2007 Wratislavia-BIO Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2005 – 2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Dyrektor Generalny
2005 Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Strategii
2002 – 2005 Energetyka Kaliska S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2001 Energetyka Kaliska S.A., Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora Generalnego
2001 – 2003 Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” w Kaliszu, Prezes Zarządu
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Piotr Szynalski nie prowadzi działalności poza emitentem.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
2015 – 2017 BPS Inwestycje 1 Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2015 – 2017 BPS Inwestycje 2 Sp. z o.o., Prezes Zarządu
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Piotr Szynalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
2. Pani Beata Borowiecka
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pani Beata Borowiecka – Wiceprezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 20 czerwca 2016 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
2013 – 2014 - Wyższa Szkoła Bankowa, podyplomowe studia: Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
2007 – 2008 - Szkoła Główna Handlowa, podyplomowe studia: Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
1994 – 1999 - Politechnika Radomska, Wydział: Ekonomii, Kierunek: Ekonomika i organizacja handlu i usług (tytuł: magister ekonomii)
Doświadczenie zawodowe:
2016 – 2018 - Centrum Finansowe Banku BPS S.A., p.o. Prezesa Zarządu
2013 – 2016 - Centrum Finansowe Banku BPS S.A., Dyrektor Departamentu Windykacji Wierzytelności Detalicznych, Prokurent;
2008 – 2013 - Pekao Bank Hipoteczny S.A., Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania Procesami, Compliance Officer;
2003 – 2008 - BPH Bank Hipoteczny S.A., Lider Zespołu Jakości Produktów i Usług, Specjalista Kontroli Ryzyka;
1999 – 2003 - GE Bank Mieszkaniowy S.A., Analityk procesów operacyjnych.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pani Beata Borowiecka nie prowadzi działalności poza emitentem.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pani Beata Borowiecka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
3. Pan Marcin Grabarz
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 20 czerwca 2016 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
2006 – 2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Podyplomowe Studium Bankowości
1997- 2002 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo
Doświadczenie zawodowe:
06.2016 – 12.2017 Wiceprezes Zarządu EGB Investments S.A.
10.2015 – 06.2016 Kredyt Inkaso S.A. - Dyrektor Pionu Operacji
05.2013 – 09.2015 Kredyt Inkaso S.A. - Dyrektor Działu Zarządzania Aktywami
04.2012 – 08.2015 Treeden Group Sp. z o.o. w Lublinie
01.2013 – 05.2013 Bank Zachodni WBK S.A.
12.2004 – 01.2013 Kredyt Bank S.A. - Departament Monitoringu i Windykacji Kredytów Detalicznych
03.2003 – 01.2005 Kancelaria Prawno – Finansowa „Finresco” Sp. z o.o.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Marcin Grabarz nie prowadzi działalności poza emitentem.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Marcin Grabarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Pani Beata Borowiecka – Wiceprezes Zarządu
Pan Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl
Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2020-06-02 09-06-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649