Raport.

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (1/2018) Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Centrum Finansowego Banku BPS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 r. powziął
w godzinach wieczornych informację o wpływie łącznie trzech zawiadomień od odpowiednio instytucji finansowej oraz osoby fizycznej dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 1/2018
  Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00 -696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: [email protected]
  Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r.
  ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Pankiewicza 3
  00 -696 Warszawa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1 00 -950 Warszawa
  Zarząd
  Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
  ul. Grzybowska 87
  00 -844 Warszawa
  Dotyczy: zawiadomienie o łącznym przekroczeniu bezpośredniego udziału 5 %, 10%, 20%, 25%, 33%, 33
  1/3%, 50%, 75% w ogólnej liczbie głosów w spółce Centrum Finansowe Banku BPS S.A. przez fundusze
  inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI oraz o samodzielnym przekroczeniu bezpośredniego udziału o
  odpowiednio 5 %, 5% i 10% oraz 5 %, 10 %, 20 % i 25 % przez poszczegól ne fundusze zarządzane przez
  ALTUS TFf
  Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, „Ustawa"), ALTUS Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej rów nież ?$/7867), w imieniu funduszy inwestycyjnych
  zarządzanych przez ALTUS TFI, informuje o łącznym przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez
  ALTUS TFI bezpośredniego udziału 5 %, 10%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% w ogólnej liczbie głosów
  w spół ce Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna (dalej ?6S?ND oraz o samodzielnym
  przekroczeniu przez:
  a) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
  bezpośredniego udziału 5 % w ogólnej liczbie głosów,
  b) ALTUS Fundusz Inwest ycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych bezpośredniego
  udziału 5 % w ogólnej liczbie głosów,
  c) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośredniego udziału 5 % i 10
  % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym przekroczen iu 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  przez wydzielony w ramach tego funduszu subfundusz, tj. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy
  Zwrotu Rynków Zagranicznych,
  d) ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośredniego udziału 5 %, 10 %, 20 % oraz 25 % w
  ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było rozliczenie w dniu 29
  grudnia 2017 r. umowy sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji Spółki, na mocy której fundusze
  inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI nabyły łącznie 6.551.000 akcji Spółki, w tym następujące
  fundusze inwestycyjne samodzielnie przekroczyły progi bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie g łosów w
  Spółce, określone w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, tj.:
  a) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, który nabył
  739.375 akcji Spółki,
  b) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, któ ry nabył
  670.000 akcji Spółki,
  c) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył 890.000 akcji Spółki,
  z czego 520.000 akcje zostały nabyte na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu
  Rynków Zagranicznych
  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul Pankiewicza 3, 00 -696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e -mail: [email protected] , www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1 800 1001
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Altus  Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 1/2018
  d) ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył 2.531.625 akcji Spółki.
  Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
  głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Przed dokonaniem ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI nie posiadały akcji
  Spółki.
  Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  W wyniku rozliczenia ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI łącznie posiadają
  bezpośrednio 6.551.000 akcji Spółki stanowiące 78,33 % kapitału zakładowego, które uprawniają do 6.551.000
  głosów, co stanowi 78,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  a) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 posiada
  bezpośrednio 739.375 akcji Spółki, stanowiące 8,84 % kapitału zakładowego, które uprawniają do
  739.37 5 głosów, co stanowi 8,84 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych posiada
  bezpośrednio 670.000 akcji Spółki, stanowiące 8,01 % kapitału zakładowego, które uprawniają do
  670.000 głosów, co stanowi 8,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 890.000 akcji
  Spółki, stanowiących 10,64 % kapitału zakładowego, które uprawniają d o 890.000 głosów, co stanowi
  10,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego 520.000 akcji zostało nabytych
  na rzecz ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, co stanowo 6,22 %
  kapitału zakładowego, które uprawnia ją do 520.000 głosów, co stanowi 6,22 % ogólnej liczby głosów
  na walnym zgromadzeniu,
  d) ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 2.531.625 akcji Spółki, stanowiące
  30,27 % kapitału zakładowego, które uprawniają do 2.531.625 głosów, co sta nowi 30,27 % ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 8.363.508. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki wynosi 8.363.508.
  Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiających p osiadających akcje Spółki.
  Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
  Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00 -696 Warszawa tel. +48 22
  380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: [email protected] , www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
  Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A.
  Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Altus
  Altus TFI S.A ul.
  Pankiewicza 3 00 -696
  Warszawa tel. +48 22
  380 32 85 fax. +48 2 2
  380 32 86 e-mail:
  [email protected]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 1/2018
  Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00 -696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: [email protected]
  Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r.
  ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Pankiewicza 3
  00 -696 Warszawa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1 00 -950 Warszawa
  Zarząd
  Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
  ul. Grzybowska 87
  00 -844 Warszawa
  Dotyczy: zawiadomienie o łącznym zmniejszeniu bezpośredniego udziału poniżej progu 75% w ogólnej liczbie
  głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI oraz o samodzielnym zmniejszeniu
  bezpośredniego udziału poniżej progu 25 %, 20 % oraz 15 % przez ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w z wiązku z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, „Ustawa"), ALTUS Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również ?$/7867), w imieniu funduszy inwestycyjnych
  zarządzanych przez ALTUS TFI, informuje o łącznym zmniejszeniu przez fundusze zarządzane przez ALTUS
  TFI bezpośredniego ud ziału poniżej progu 75% w ogólnej liczbie głosów w spółce Centrum Finansowe Banku
  BPS Spółka Akcyjna (dalej „Spółka") oraz o samodzielnym zmniejszeniu przez ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce po niżej progu 25 %, 20 % oraz 15 %.
  Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było rozliczenie w dniu 29 grudnia
  2017 r. umowy sprzedaży poza ry nkiem regulowanym akcji Spółki, na mocy której ALTUS 33 Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty zbył 1.350.200,00 akcji Spółki.
  Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
  głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Przed dokonaniem ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI bezpośrednio posiadały
  łącznie 6.551.000 akcji spółki, stanowiące 78,33 % kapitału zakładowego, które uprawniały do 6.551.000
  głos ów, co stanowiło 78,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym ALTUS 33 Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty posiadał bezpośrednio 2.531.625 akcji Spółki, stanowiące 30,27 % kapitału
  zakładowego, które uprawniały do 2.531.625 głosów, co stan owiło 30,27 % ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki.
  Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich
  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  W wyniku rozliczenia ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI łącznie posiadają
  bezpośrednio 5.200.800 akcji Spółki stanowiące 62,18 % kapitału zakładowego, które uprawniają do 5.200.800
  głosów, co stanowi 62,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym ALTUS 33 Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty posiada bezpośrednio 1.181.425 akcji Spółki, stanowiące 14,13 % kapitału
  zakładowego, które uprawniają do 1.181.425 głosów, co stanowi 14,13 % ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki.
  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul Pankiewicza 3, 00 -696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e -mail: [email protected] , www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Altus  Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 1/2018
  Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 8.363.508. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki wynosi 8.363.508.
  Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiających posiadających akcje Spółki. Brak
  jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
  Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finanso wych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Altus
  Altus TFI S.A ul. Pankiewicza 3 00 -696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: [email protected]
  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00 -696 Warszawa tel. +48 22
  380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: [email protected] , www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
  Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A.
  Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 100N


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 1/2018
  Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r.
  Krzysztof Rożko
  (dane adresowe utajniono )
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1 00 -950 Warszawa
  Zarząd
  Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
  ul. Grzybowska 87
  00 -844 Warszawa
  Dotyczy: zawiadomienie o przekroczeniu bezpośredniego udziału 5 %, 10% oraz 15 % w ogólnej liczbie
  głosów w Spółce
  Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finans owych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, „Ustawa"), zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie bezpośredniego udziału
  5 %, 10% oraz 15% w ogólnej liczbie głosów w spółce Centrum Finansowe Banku BPS Sp ółka Akcyjna
  (dalej „Spółka").
  Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było rozliczenie w dniu 29
  grudnia 2017 r. umowy sprzedaży poza rynkie m regulowanym akcji Spółki, na mocy której nabyłem 1.350.200
  akcji Spółki
  Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz
  liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Przed dokonaniem ww. transakcji nie posiadałem akcji Spółki.
  Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i
  ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  W wyniku rozliczenia ww. transakcji pos iadam bezpośrednio 1.350.200 akcji Spółki stanowiące 16,14 %
  kapitału zakładowego, które uprawniają do 1.350.200 głosów, co stanowi 16,14 % ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 8.363.508. Ogólna liczba głos ów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Spółki wynosi 8.363.508.
  Brak jest podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Spółki.
  Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
  Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl
Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2020-04-02 00-04-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649