Raport.

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA (9/2017) Informacja nt. zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży akcji spółki zależnej Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. zawarł umowę zobowiązującą do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (CFB, Spółka Zależna), stanowiących łącznie 80,72% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej na rzecz inwestorów instytucjonalnych.
Na podstawie umowy Bank zobowiązał się do przeniesienia własności przedmiotowych akcji wraz ze wszystkimi prawami z nich wynikającymi lub z nimi związanymi, przy czym - zgodnie z przyjętym harmonogramem - zawarcie umów sprzedaży i rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji nastąpi przed 31 grudnia 2017 r.
Po rozliczeniu transakcji Bank nie będzie posiadał udziałów w CFB.
Bank wyjaśnia, iż transakcja sprzedaży akcji CFB nie będzie miała istotnego wpływu finansowego na wynik bieżącego okresu sprawozdawczego, niemniej w ocenie Banku powyższa transakcja stanowi istotny etap podejmowanych działań naprawczych związanych z optymalizacją działalności oraz organizacji Grupy Kapitałowej Banku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl
Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2020-04-02 01-04-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649