Raport.

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (22/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY
  CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.
  ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU


  Raport zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz
  skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta, sporządzone według Polskich Standardów
  Rachunkowości oraz na podstawie Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  „Informacj e bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”.


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Spis treści :
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ................................ ................................ ...................... 3
  1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ................................ ... 3
  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ .......................... 5
  3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ..................... 8
  4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
  pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
  sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru . 12
  5. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy emitenta oraz czynniki i zdarzenia, w szczególności
  o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki ................................ ................. 15
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz ..... 15
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji ................. 15
  8. Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawianych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ................... 15
  9. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta ................................ ..... 15
  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ................... 16
  11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na
  dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ............................ 17
  12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 17  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  Podstawowe informacje o Cenospheres Trade & Engineering S.A. („ Spół ka”)
  Siedziba ul. Emilii Plater 28 , 00 -688 Warszawa
  Telefon +48 530 333 691
  Fax +48 (22) 209 98 01
  E-mail info@cenospheres.eu
  Strona internetowa www.cenospheres.eu
  NIP 525 -255 -32 -73
  REGON 146587667
  Numer KRS wraz z organem
  prowadzącym rejestr
  Nr 0000 454474 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Zarząd Jarosław Bronowski Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza
  Grzegorz Golec Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Piotr Karmelita Wicep rzewodniczący Rady Nadzorczej
  Wojciech Grzybowski Członek Rady Nadzorczej
  Grzegorz Kubica Członek Rady Nadzorczej
  Waldemar Pichór Członek Rady Nadzorczej

  Kapitał zakładowy na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego wynosi 577 .500,00 zł. Kapitał
  zakładowy składa się z :
  a) 1 000 000 akcji na okaziciela serii A
  b) 500 000 akcji na okaziciela serii A1
  c) 1 000 000 akcji na okaziciela serii B
  d) 500 000 akcji na okaziciela serii C
  e) 2 020 000 akcji na okaziciela serii D
  f) 755 000 akcji na okaziciela serii F
  Spółka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, suszeniem, uszlachetnianiem i dystrybucją cenosfery
  (mikrosfery).
  Cenosfery to kulki o cienkich ściankach z krzemionki aluminiowej, wypełnione azotem i dwutlenkiem węgla. Są
  one jednym z rodzajów mikrosfer, stąd częste stosowanie określenia „mikrosfery”. Finalny produkt ma postać
  sypkiego pudru.
  Mikrosfera powstaje jako produkt uboczny z pyłów po spaleniu węgla kamiennego w określonych warunkach.
  Wraz z popiołem i innymi ubocznymi produktami spalania węgla, zazwyczaj transportowana jest hydraulicznie
  do zbiorników osadowych elektrowni tzw. lagun osadczych. Mikrosfera unosi się na powierzchni wody
  i pozyskiwana jest ręcznie lub mechanicznie (przy pomocy pomp) z powierzchni laguny.
  Spółka wydobywa mikrosfery na terytorium Kazachstanu. Dostępna tam mikrosfera odznacza się lepszą jakością
  aniżeli dostępna w innych krajach bogatych w mikrosferę. W przypadku Spółki odławianie odbywa się za pomocą
  specjalistycznego zestawu pomp. Stanowią one element kompleksowej instalacji do połowu mikrosfery, która
  została opracowana i wyprodukowana dla Spółki w Polsce i przewieziona do Kazachstanu. Po zyskany surowiec
  przepompowywany jest do zbiorników osadczych gdzie poddawany jest bardzo wstępnemu osuszaniu i usuwaniu
  zanieczyszczeń. Proces ten zazwyczaj odbywa się poprzez płukanie lub mieszanie czerpakami. Pozwala to uzyskać
  mikrosfery o stosunkowo d użej czystości.


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Oprócz własnego źródła wydobycia, Emitent nawiązał współpracę z GeoMining w zakresie pozyskiwania
  mikrosfery z laguny w Astanie oraz z pięcioma lokalnymi dostawcami mikrosfery mokrej z regionów Ekibastuz
  i Temirtau w Kazachstanie.
  Ze wzglę du na kluczowy aspekt suszenia w procesie produkcji mikrosfery Spółka po przeprowadzeniu wielu
  testów i analiz, wybudowała docelową instalację przemysłową. Wraz z jej uruchomieniem
  w pierwszym półroczu 2015 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż wysokiej jakości m ikrosfery suchej.
  W końcu kwietnia 2018 roku Spółka zamknęła emisję akcji, która pozwoliła na znaczące zredukowanie
  zobowiązań oraz pozyskanie kapitału obrotowego niezbędnego do finansowania zakupów microsfery. Pozyskanie
  środków obrotowych powinno bardzo istotnie przełożyć się na obroty Spółki w III kwartale roku obrotowego.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 czerwca 201 8 roku .

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  AKTYWA 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  A. Aktywa trwałe 1 014 1 249 1 389
  I. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 954 1 108 1261
  III. Należności długoterminowe 31 41 41
  IV. Inwestycje długoterminowe 25 24 42
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 76 45
  B. Aktywa obrotowe 1 705 1 785 1 280
  I. Zapasy 277 59 0
  II. Należności krótkoterminowe 896 883 698
  III. Inwestycje krótkoterminowe 472 751 506
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 92 76
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
  D. Udziały (akcje) własne 0 0 0
  AKTYWA RAZEM 2 719 3 034 2 669

  PASYWA 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  A. Kapitał (fundusz) własny -149 -3 747 -4 251
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 300 300
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 545 1 545 1 544
  (wielkość ujemna)
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 0
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4 162 0 0
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 592 -5 632 -5 632
  VI. Zysk (strata) netto -564 40 -463
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 868 6 781 6 920
  I. Rezerwy na zobowiązania 74 84 47
  II. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 331 6 176 6 297
  IV Rozliczenia międzyokresowe 463 521 576
  PASYWA RAZEM 2 719 3 034 2 669
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  01.01.2018
  -
  30.06.2018
  01.04.2018
  -
  30.06.2018
  01.01.2017
  -
  30.06.2017
  01.04.2017
  -
  30.06.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
  w tym: 1 050 587 1 273 376
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 49 49
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0 0 0
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0 0 0 0
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 1 050 587 1 224 327
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 657 856 1 662 552
  I. Amortyzacja 163 84 154 77
  II. Zużycie materiałów i energii 157 65 96 51
  III. Usługi obce 431 246 387 168
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 18 14 3 1
  V. Wynagrodzenia 252 124 253 114
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  w tym: 41 20 39 17
  - emerytalne 0 0
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 7 4 2
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 583 296 726 122
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A -B) -607 -269 -389 -176
  D. Pozostałe przychody operacyjne 96 27 68 39
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Dotacje 54 27 54 27
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0
  IV. Inne przychody operacyjne 42 0 14 12
  E. Pozostałe koszty operacyjne 21 3 1 1
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0
  III. Inne koszty operacyjne 21 3 1 1
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -532 -245 -322 -138
  G. Przychody finansowe 187 26 99 30
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  II. Odsetki, w tym: 15 8 99 30
  - od jednostek powiązanych 0 0 96 29
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0 0 0 0
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
  V. Inne 172 18 0 0
  H. Koszty finansowe 144 52 240 109
  I. Odsetki, w tym: 143 51 140 75
  - dla jednostek powiązanych 18 16 2 1


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0 0 0 0
  - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
  IV. Inne 1 1 100 34
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -489 -271 -463 -217
  J. Podatek dochodowy 75 83 0 0
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0 0 0 0
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) -564 -354 -463 -217


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda
  pośrednia)
  01.01.2018
  -
  30.06.2018
  01.04.2018
  -
  30.06.2018
  01.01.2017
  -
  30.06.2017
  01.04.2017
  -
  30.06.2017
  A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  I. Zysk (strata) netto -564 -354 -463 -217
  II. Korekty razem -461 -294 476 183
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ –II) -1 025 -648 13 -34
  B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  I. Wpływy 0 0 0 0
  II. Wydatki 9 7 42 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I –II) -9 -7 -42 0
  C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  I. Wpływy 796 506 75 75
  II. Wydatki 55 0 4 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I –II) 741 506 71 75
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/ –
  B.III+/ –C.III) -293 -149 42 41
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym: -293 -149 42 41
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 455 311 182 183
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 162 162 224 224
  – o ograniczonej możliwości dysponowania

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)
  WŁASNYM
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3 747 -3 787 -3 787
  Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach -3 747 -3 787 -3 787
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -149 -3 747 -4 251
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -149 -3 747 -4 251


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  SKONSOLIDOWANE AKTYWA 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  A. Aktywa trwałe 990 1 225 1 601
  I. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 1 17
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 954 1 107 1 498
  IV. Należności długoterminowe 31 41 41
  V. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 76 45
  B. Aktywa obrotowe 1 855 1 936 1 686
  I. Zapasy 277 58 87
  II. Należności krótkoterminowe 929 917 1 093
  III. Inwestycje krótkoterminowe 589 869 440
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 92 66
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
  D. Udziały (akcje) własne 0 0 0
  AKTYWA RAZEM 2 845 3 161 3 287


  SKONSOLIDOWANE PASYWA 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  A. Kapitał (fundusz) własny -157 -3 755 -3 535
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 300 300
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: (wielkość
  ujemna) 1 545 1 545 1 544
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 0
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4 163 0 0
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 367
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 600 -5 491 -5 498
  VII. Zysk (strata) netto -565 -109 -248
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0 0 0
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 12 0
  I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  II. Zobowiązania długoterminowe 2 990 6 904 6 822
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 74 85 52
  IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
  PASYWA RAZEM 2 453 6 298 6 027


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I
  STRAT
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym: 1 050 587 1 273 376
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 0 0 49 49
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie
  – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna) 0 0 0 0
  III. Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 1050 587 1224 327
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 653 851 1 662 552
  I. Amortyzacja 163 84 154 77
  II. Zużycie materiałów i energii 157 65 96 51
  III. Usługi obce 427 241 387 168
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 18 14 3 1
  V. Wynagrodzenia 252 124 253 114
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia, w tym: 41 20 39 17
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 7 4 2
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 583 296 726 122
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A -B) -603 -264 -389 -176
  D. Pozostałe przychody operacyjne 97 28 68 39
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Dotacje 54 27 54 27
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0
  IV. Inne przychody operacyjne 43 1 14 12
  E. Pozostałe koszty operacyjne 21 3 1 1
  I. Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0
  III. Inne koszty operacyjne 21 3 1 1
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D -E) -527 -239 -322 -138
  G. Przychody finansowe 192 28 14 -55
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  II. Odsetki, w tym: 0 0 14 14
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 19 9 0 -69
  - w jednostkach powiązanych 0 -7 0 -67
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0 0 0 0
  V. Inne 0 0 0 0


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  H. Koszty finansowe 0 0 0 0
  I. Odsetki, w tym: 173 19 0 0
  - dla jednostek powiązanych 156 62 156 25
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 155 61 90 25
  - w jednostkach powiązanych 18 16 1 0
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0 0 0 0
  IV. Inne 0 0 0 0
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub
  części udziałów jednostek
  podporządkowanych 0 0 0 0
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F
  + G - H+/ -I) 1 1 66 0
  K. Odpis wartości firmy 0 0 0 0
  L. Odpis ujemnej wartości firmy -491 -273 -464 -218
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności
  0 0 0 0
  N. Zysk (strata) brutto (J - K + L+/ -M) 0 0 4 2
  O. Podatek dochodowy 0 0 0 0
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) -491 -273 -468 -220
  R. Zyski (straty) mniejszości 75 83 0 0
  S. Zysk (strata) netto (I -J-K) -1 -1 0 0


  SKONSOLIDOWANYC RACHUNEK
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda
  pośrednia)
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  I. Zysk (strata) netto -565 -355 -468 -220
  II. Korekty razem -461 -318 478 184
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ –II) -1 026 -673 10 -36
  B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  I. Wpływy 0 0 0
  II. Wydatki 9 7 42 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I –II) -9 -7 -42 0
  C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  I. Wpływy 1 796 506 75 75
  II. Wydatki 1 055 -25 4 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I –II) 741 531 71 75
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III.+/ – B.III+/ –C.III) -294 -149 39 39
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym: -294 -149 39 39


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 456 311 225 225
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D),
  w tym 162 162 264 264
  – o ograniczonej możliwości dysponowania  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W
  KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO) -3 755 -3 298 -3 788
  Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO), po korektach -3 755 -3 298 -3 788
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
  (BZ) -157 -3 755 -3 535
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia
  straty) -157 -3 755 -3 535


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
  amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
  w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
  Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
  4.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Skrócone skonsolidowane s prawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 52 U stawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 201 8 r. poz. 395 ) i wydanymi na jej podstawie przepisami
  wykonawczymi.
  Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu (§ 5 ust. 4.1 i 4.2, oraz 5.1 i 5.2 Załącznika nr 3) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”.
  Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

  4.2. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą
  i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej
  aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy
  kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.
  Wartość firmy amo rtyzuje się liniowo. Ze względu na strategię spółki dominuj ącej planującej rozbudowę grupy
  kapitałowej, oraz plan długoletniej współpracy spółki dominującej ze spółką zależną, amortyzację rozłożono na
  okres 5 lat.
  Wyłączeniu podlegają również w całości:
  - wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi
  konsolidacją,
  - przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
  - zyski i straty powstałe w wyniku operacji go spodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
  konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
  - dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominują cej i innym jednostkom,
  objętym konsolidacją.
  Grupa może n ie dokonywać wyłączeń, jeżeli w grupie wystąpiła sprzedaż aktywów trwałych, zapasów pod
  warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.

  4.3. W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  Wartości niematerialne i pra wne wyceniane są po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych
  od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomnie jszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub
  umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  4.4. W zakresie ew idencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen
  ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyza cyjne lub
  umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł dokonywana jest
  jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być
  odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania .
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4.5. W za kresie inwestycji
  Inwestycje wyceniane są po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia
  albo kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  4.6. W zakresie zapasów
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie
  wyższych od cen sprzedaży netto.
  Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych
  cen tych składników majątkowych, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.
  Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą
  ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do
  uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów
  operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprzedaży.
  Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach
  (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

  4.7. W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przy padku zawarcia przez
  jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania
  finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

  4.8. W zakresie ewidencji należności
  Należności długoterminowe, należności kró tkoterminowe i roszczenia wykazane są w wartości netto
  (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
  Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Należności
  podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym
  zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną
  należnością.
  Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średnie go
  ogłoszonego na 29 czerwca 201 8 roku przez Narodowy Bank Polski, tabela nr 125 /A/NBP/201 8, który wynosi
  1 EUR = 4, 3616 zł oraz 1 USD = 3,744 zł.

  4.9. W zakresie inwestycji krótkoterminowych
  Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ich wartości nominalnej.
  We ksle obce ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej, różnice z dyskonta odnosi się na
  przychody finansowe w momencie przyjęcia dokumentów.
  Waluty obce na rachunku bankowym oraz kasie jednostki na dzień bilansowy wycenia się według kursu kupna
  banku prowadzącego rachunek, nie wyższym od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.
  Wartość nabytych lub powstałych w ciągu roku obrotowego krótkoterminowych aktywów finansowych ujmuje
  się w księgach rachunkowych:
  - według ceny nabycia lub ceny zakupu nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena
  rynkowa jest niższa od ceny nabycia (zakupu), to różnicę tę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji, gdy cena
  nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlegają one p rzecenie.
  - według ceny rynkowej, to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny
  nabycia zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

  4.10. W zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
  okresów sprawozdawczych.
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4.11. W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów
  i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego , z aktualizacji wyceny
  oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.
  Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

  4.12. W zakresie rezerw
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je
  na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych
  kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależne od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

  4.13. W zakresie ewidencji zobowiązań
  Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do
  zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego
  ogłoszonego na Inwestycje wyceniane są po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od
  cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy z t ytułu trwałej utraty wartości.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego
  ogłoszonego na 29 czerwca 201 8 roku przez Narodowy Bank Polski, tabela nr 125 /A/NBP/201 8, który wynosi
  1 EUR = 4, 3616 zł oraz 1 USD = 3,744 zł.

  4.14. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowych i wyceny
  W 201 8 r. nie dokonano zmian zasad r achunkowości.

  4.15. W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

  4.16. W zakresie ewidencji przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone
  o należny podatek od towarów i usług ujmowa ne w okresach, których dotyczą.

  4.17. W zakresie ewidencji kosztów
  Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym.
  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
  a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków
  i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia
  i rozwiązania rezerw na przyszło ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
  b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji
  wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
  c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nad wyżki
  ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

  4.18. W zakresie opodatkowania
  Wynik brutto korygują:
  a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  5. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy emitenta oraz czynnik i i zdarze nia , w szczególności
  o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki
  W drugim kwartale 201 8 Emitent uzyskał 587 tys. zł przychodu ze sprzedaży mikrosfery. Koszty działalności
  operacyjnej kształtowały się na poziomie 856 tys. zł. Strata netto wyniosła 354 tys. zł .
  W porównywalnym okresie - drugim kwartale 201 7 roku – Emitent uzyskał 376 tys. zł przychodu ze sprzedaży
  mikrosfery. Koszty działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 552 tys. zł. Strata netto wyniosła 217
  tys. zł.
  Z uwagi na minimalne przychody i koszty spółki zależnej w drugim kwartale 201 8 r. rachunek zysków i strat
  jednostkowy oraz skonsolidowany zawiera prawie identyczne dane. Strata netto Grupy Kapitałowej wyniosła 355
  tys. zł . W drugim kwartale 2017 r. sytuacja była na podobnym poziomie. Strata netto Grupy Kapitałowej wyniosła
  220 tys. zł po uwzględnieniu odpisu wartości firmy.
  W końcu kwietnia 2018 roku Spółka zamknęła emisję akcji, która pozwoliła na znac zące zredukowanie
  zobowiązań oraz pozyskanie kapitału obrotowego niezbędnego do finansowania zakupów microsfery. Pozyskanie
  środków obrotowych powinno bardzo istotnie przełożyć się na obroty Spółki w III i IV kwartale roku obrotoweg o.
  Inne istotne zdarzen ia mające wpływ na wynik i sytuację Emitenta w drugim kwartale 2018 r. nie wystąpiły.
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  Spółka nie publikował a prognoz finansowych .
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
  Nie dotyczy
  8. Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawianych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
  Emitent jest zaangażo wany w prace badawczo rozwojowe związane z innowacyjnym wykorzystaniem cenosfer:
  a) materiału do produkcji ekranów pozwalających na absorbcję fal elektromagnetycznych,
  b) lekkiego wypełniacza do nawisów betonowych,
  c) materiału do produkcji niepalnych kompozytów do budowy pojazdów,
  d) do absorpcji zanieczyszczenia (materiałów ropopochodnych, ścieków itp.).
  W tym celu Spółka nawiązała współpracę z kilkoma wiodącymi ośrodkami badawczymi – w tym
  z moskiewską Akademią im. Łomonosowa, krakowskim AGH i Politechniką Lubelską . Mikrosfera została
  zaaprobowana przez Instytut Nafty i Gazu oraz uzyskała najwyższy atest A1 niepalności Instytutu Techniki
  Budowlanej.
  9. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta
  a) Jednostka dominująca
  Nazwa jednostki Siedziba
  Cenospheres Trade & Engineering S.A. 00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  b) Udziały Cenospheres Trade & Engineering S.A. w j ednostkach zależnych posiadane bezpośrednio
  Lp. Podmiot Adres Udział procentowy
  w kapitale
  Udział procentowy w
  prawach głosu
  Przedmiot
  działalności
  1 Kazsphere
  TOO
  Spółka zarejestrowana
  pod numerem 2992 -1930 -
  01 -TOO, BIN
  120740005555, w
  Departamencie Prawnym
  obwodu
  karagandyjskiego, miasta
  Karaganda,
  100,00% 100,00%
  Wydobycie
  i przetwarzanie
  mikrosfery
  2
  CTE
  Trading
  Sp. z o. o.
  Ul. Emilii Plater 28, 00 -688
  Warszawa 60,00% 60,00%
  Działalność
  agentów
  zajmujących się
  sprzedażą
  towarów różnego
  rodzaju

  c) Udziały Cenospheres Trade & Engineering S.A. w j ednostkach zależnych posiadane bezpośrednio
  objętych konsolidacją metodą pełną
  Lp. Podmiot Adres Udział procentowy
  w kapitale
  Udział procentowy w
  prawach głosu
  Przedmiot
  działalności
  1
  CTE
  Trading
  Sp. z o. o.
  Ul. Emilii Plater 28, 00 -688
  Warszawa 60,00% 60,00%
  Działalność
  agentów
  zajmujących się
  sprzedażą
  towarów różnego
  rodzaju

  Struktura Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy
  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Cenospheres Trade
  & Engineering S.A.
  60%
  CTE Trading Sp. z o.o.


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazan iem akcjonariuszy posiadających na dzień
  przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  W dniu 16 kwietnia 2018 roku nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z 3 000 000 akcji do
  5 020 000 a kcji, tj. z kwoty 300 000,00 zł do kw oty 502 000,00 zł.
  W dniu 19 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  w granicach kapitału docelowego w drodze emisji 755 000 akcji serii F, tj. o kwotę 75 500,00 zł.
  Na dzień publikacji kapitał zakładowy wynosi 5 77 5 00,00 zł i dzieli się na 5 775 000 akcji.
  Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu
  AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji Liczba
  głosów % głosów
  Impera Invest Sp.z o.o. 906 581 15,70 906 581 15,70
  Paxepo Limited 818 146 14,17 818 146 14,17
  Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 684 255 11,85 684 255 11,85
  Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o. 487 127 8,44 487 127 8,44
  Akhanov Sultan 347 000 6,01 347 000 6,01
  Jarosław Maciej Bronowski 312 500 5,41 312 500 5,41
  Pozostałe akcje 2 219 391 38,42 2 219 391 38,42
  Razem 5 775 000 100% 5 775 000 100%

  12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. spółki Grupy Kapitałowej zatrudniały 6 osób (6 etat ów ). Emitent zatrudniał 5 osób
  (5 etat ów ).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cenospheres Trade & Engineering SA
ISIN:PLCNSPR00019
NIP:5252553273
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wiktorska 67/1 02-582 Warszawa
Telefon:+48 22 2099831
www:www.cenospheres.eu
Komentarze o spółce CENOSPHERES TRADE ...
2021-07-29 04-07-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor