Raport.

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (34/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 19.07.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Impera Consulting Sp. z o.o., o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000093350 ("IMPERA CONSULTING") zawiadamia iż, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-668 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 ("Emitent", "Spółka") (Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku ) zmianie uległo zaangażowanie spółki IMPERA CONSULTING w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. posiadała:
• bezpośrednio 139 983 akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 2,79% udziału w kapitale i dawały prawo do 139 983 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,79% w głosach na walnym zgromadzeniu,
• natomiast pośrednio wraz ze spółką zależną IMPERA INVEST Sp. z o.o. posiadała łącznie 906 581 akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 18,06% udziału w kapitale i dawały prawo do 906 581 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,06 % w głosach na walnym zgromadzeniu;
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. posiada łącznie ze spółką zależną 906 581 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 15,70 % udziału w kapitale i dają prawo do 906 581 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 15,70 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, IMPERA CONSULTING informuje, iż posiada spółkę zależną IMPERA INVEST Sp. z o.o. , która j.w. posiada akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA . Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cenospheres Trade & Engineering SA
ISIN:PLCNSPR00019
NIP:5252553273
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wiktorska 67/1 02-582 Warszawa
Telefon:+48 22 2099831
www:www.cenospheres.eu
Komentarze o spółce CENOSPHERES TRADE ...
2019-05-24 06-05-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649