Raport.

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (32/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 19.07.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) spółka RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS"), zawiadamia iż, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-668 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 ("Emitent", "Spółka") w wyniku objęcia przez spółkę zależną RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SA z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE ") akcji serii F oraz podwyższenia kapitału zakładowego (Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku), zmianie uległo zaangażowanie spółki RUBICON PARTNERS SA w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, bezpośrednio spółka RUBICON PARTNERS nie posiadała akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA, natomiast pośrednio poprzez spółkę zależną RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE posiadała 416 392 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 8,29 % udziału w kapitale i dawały prawo do 416 392 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,29 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

W wyniku objęcia przez spółkę zależną RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, spółka RUBICON PARTNERS SA pośrednio poprzez RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE posiada 684 255 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 11,85 % udziału w kapitale i dają prawo do 684 255 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 11,85 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, RUBICON PARTNERS informuje, iż posiada spółkę zależną RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE, która j.w. posiada akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Spółka RUBICON PARTNERS nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cenospheres Trade & Engineering SA
ISIN:PLCNSPR00019
NIP:5252553273
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wiktorska 67/1 02-582 Warszawa
Telefon:+48 22 2099831
www:www.cenospheres.eu
Komentarze o spółce CENOSPHERES TRADE ...
2019-05-20 18-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649