Raport.

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (31/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 19.07.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA., o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SA z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE ") zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-668 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 ("Emitent," Spółka"), o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku oraz wyniku objęcia akcji serii F, zmianie uległo zaangażowanie spółki RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE.
Przed objęciem i podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, spółka RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE bezpośrednio posiadała 416 382 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 8,29 % udziału w kapitale i dawały prawo do 416 382 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,29 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
W wyniku objęcia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, spółka RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE bezpośrednio posiada 684 255 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 11,85 % udziału w kapitale i dają prawo do 684 255 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 11,85 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, w wyniku objęcia przez spółkę zależną RUBICON PARTNERS VENTURES Sp. z o.o. i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, spółka RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SA pośrednio poprzez RUBICON PARTNERS VENTURES Sp. z o.o. posiada łącznie 1 033 382 akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 17,89 % udziału w kapitale i dają prawo do 1 033 382 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,89 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE informuje, że posiada podmiot zależny jak powyżej, który posiada akcje Emitenta. RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE informuje, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Spółka RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cenospheres Trade & Engineering SA
ISIN:PLCNSPR00019
NIP:5252553273
EKD: 23.99 produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Wiktorska 67/1 02-582 Warszawa
Telefon:+48 22 2099831
www:www.cenospheres.eu
Komentarze o spółce CENOSPHERES TRADE ...
2019-05-22 19-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649