Raport.

CCC SA (30/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach
  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  na dzień 18 czerwca 2019 r., godz. 12:00

  1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

  Zarząd CCC S. A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Stref owej 6, wpisanej do rejestru prz edsiębiorców,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, =X Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na p odstawie art. 399 § 1 Kodeksu
  spółe k handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej
  także: Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach , przy
  ul. Strefowej 6, 59 -100 Polkowice , z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozda nia finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC
  S.A. oraz skonsolidow anego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grup y Kapitałowej
  CCC S.A. w roku obrotowym 2018.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zawierającego
  w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem ocen y systemów kontroli
  wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu
  wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
  korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spó łkę polityki w zakresie działalności
  sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów
  niezależności przez członków Rady Nadzorczej;
  b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A., wniosku
  Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę
  dywidendy.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostk owego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres od
  01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do
  31.12.2018r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałow ej CCC S.A. za
  okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres
  od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018.
  10. Rozpatrzenie i zatwier dzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę
  dywidendy.
  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2018.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
  roku obrotowym 2018.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  14. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na
  kolejną kadencję.
  15. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrad zania Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulami nu Rady Nadzorczej.
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Projektowane zmiany Statutu wska zane w punkcie 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia :
  Stoso wnie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych , Zarząd CCC S.A. podaje d o wiadomości
  proponowane zmiany Statutu Spółki:

  a) zmienia się § 6 ust. 1 Statutu :

  - dotychczasowe brzmienie :
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.400,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy czterysta
  złotych).”
  - nowe brzmienie
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset
  złotych).”
  b) zmienia się § 6 ust. 2 Statutu :

  - dotychczasowe brzmienie :
  „Kapita ł zakładowy dzieli się na 41.164 .000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery
  tysięcy) akcji o wartości nominalne j 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  1. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
  serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
  2. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okazicie la serii A2,
  o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
  3. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
  B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  4. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o n umerach od 0.000.001
  do 2.000.000;
  5. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach
  od 0.000.001 do 6.400.000;
  6. 764 .00 0 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysięce ) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  o numerach od 0.000.001 do 764 .000;
  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  7. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do
  2.000.000.”

  - nowe brzmienie:
  „Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem
  tysięcy) akcj i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  1. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
  serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;
  2. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcj i zwykłych na okaziciela serii A2,
  o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
  3. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
  B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
  4. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na o kaziciela serii C, o numerach od 0.000.001
  do 2.000.000;
  5. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach
  od 0.000.001 do 6.400.000;
  6. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  o numerach od 0.000.001 do 768.000;
  7. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do
  2.000.000.”

  c) zmienia się § 13 ust. 1 Statutu :

  - dotychczasowe brzmienie:
  „ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmi u członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie
  na wspólną dwuletnią kadencję.”

  - nowe brzmienie:
  „ Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie
  na wspólną trzyletnią kadencję.”


  2. Dzień rejestracji uczestni ctwa w Walnym Zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 czerwca 2019 roku . („Dzień
  rejestracji”).
  3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadze niu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki CCC
  S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
  a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 2 czerwca 2019 roku) na rachunku
  papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz
  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  b) w okres ie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 15 maja 2019 r. do
  pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 3 czerwca 2019 r. (włącznie) wystąpią
  do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wy stawienia imiennego
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  4. Lista Akcjonariuszy
  Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na
  podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajow y Depozyt Papierów Wartościowych.
  Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty
  prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych
  zaświadczeń o prawie uczestnict wa w Walnym Zgromadzeniu.
  Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 13 czerwca, 14 czerwca
  i 17 czerwca 2019 roku w godz. od 8. 00 do 16.0 0 w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59 -101 Polkowice) zostanie
  wyłożona do w glądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
  adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz moż e zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: [email protected] .

  5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwu dziestą (5%) kapitału zakładowego są
  uprawnieni do:
  a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
  zostać zgłoszone Zarządowi CCC S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
  terminem Walneg o Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
  lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesłać na
  adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] .

  b) zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obra d. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
  należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] .

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotycząc e spraw
  wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień
  do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad
  punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz
  z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem
  imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgro madzenia.


  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC S.A. oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocników.
  Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piś mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej na adres [email protected] . Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udo stępnionym przez Spółkę (lub
  sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dan e i informacje), a w przypadku
  akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu i nnego podmiotu,
  załączając aktualny od pis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariu sza na Walnym Zgromadzeniu .
  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprze rwany ciąg
  pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych
  pełnomocników.
  Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy
  obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego
  identyfikacji.
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie
  internetowej Spółki www.ccc.eu . Spółka n ie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym
  formularzu.
  Hednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz
  z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wyk onują prawo głosu zgodnie
  z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja
  do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

  7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

  Akcjona riusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie
  internetowej Spółki www.ccc.eu lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.
  Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż n a formularzu udostępnionym przez Spółkę jest
  nieważny.
  Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesłać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie
  druga powinna zostać opisana: WZA – 18.06.2019 r.
  Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które
  Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
  Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż
  projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.
  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  Głosy oddane korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
  Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim
  przypadk u oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności
  tego głosu.
  Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania
  sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walny m Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały
  Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos
  oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na
  godzinę przed Walnym Zgromadzeniem.

  8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 czerwca
  2019 roku.
  Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez =nternet do sieci publicznej, zostaną
  zarejestrowane i upubliczn ione na stronie www.ccc.eu . Informacja na temat transmisji zostanie zamieszczona
  na stronie internetowej Spółki nie później niż w terminie 7 dni przed datą Wa lnego Zgromadzenia .

  9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

  Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która
  ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
  podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu ora z w siedzibie Spółki pod adresem:
  ul. Strefowa 6, 59 -101 Polkowice, w godz. 8.00 -16.00.

  10. Informacje porządkowe

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
  urządzenia umożliwiającego oddanie głos u bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem
  obrad Walnego Zgromadzenia.
  Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę
  możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyła nie zeskanowanych dokumentów na adres:
  [email protected] .
  Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6
  Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  C C C S .A . , u l. St r e f o wa 6 , 5 9 -1 0 1 P o lk o w i ce , N IP 6 9 2 -22-00-6 0 9 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000211692, kapitał zakładowy: 4.116.8 00 PLN, w całości wpł acony. C C C S .A . , 6 S t re f o w a St r e e t , 5 9 -1 0 1 Po l ko w i c e , N IP 6 9 2 -2 2 0 -06-0 9 , District Court for Wrocław – Fabryczna, Administrative Section IX of the National Court Register KRS 0000211692, The initial capital - 4 116 800 PLN, paid in full.

  i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej – w razie późniejszej
  zmiany okoliczności faktycznych.
  W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliw ości wykazu
  reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości
  głosów im przysługujących.

  11. Pozostałe informacje

  =nformacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu .
  Hednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sp rawach nie objętych niniejszym O głoszeniem stosuje się przep isy
  Kodeksu spółek handlowych , Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i w związku z tym
  prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt
  ze Spółk ą pod nr tel. /+48 76/ 84 58 566 lub adresem e -mail: [email protected] .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
Kalendarium raportów
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CCC
2020-06-04 06-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649