Raport.

CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GR\fPY KAPITAŁOWE\b CCC S.A.
  ZA III KWARTAŁ 2018 r.


  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW . . . . . 6
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SY TUACJI FINANSOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE CCC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\Ş . . . . . . . . . . . . . 12
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SY TUACJI FINANSOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  SPIS TREŚCI


  NOT Y OBJAŚNIA JĄCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  1. INFORMACJE OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\Ş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  2. SEGMENT Y SPRAWOZDAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Ş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3. NOT Y OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WYNIKU FINANSOWEGO
  I POZOSTAŁYCH CAŁKOWIT YCH DOCHODÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\Ş . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  4. NOT Y OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SY TUACJI FINANSOWEJ
  ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWIT YCH DOCHODÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  POZOSTAŁE INFORMACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


  4
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACY\bNE
  GR\fPY KAPITAŁOWE\b CCC S.A.
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W MLN PLNW MLN EUR
  Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Przychody ze sprzedaży 3 274, 22 833,5 769, 8665,7
  Polska 1 412 , 31 3 82,1 332,0324,7
  Europa Śr.-Wsch. 6 6 0,1575,4 155, 2135, 2
  Europa Zachodnia 395,1288,6 92,96 7, 8
  Pozostałe kraje 75,550,6 17, 811, 9
  Działalność detaliczna 2 543,02 296,7 5 9 7, 9539,6
  E-commerce 6 49, 8406,6 152 , 8 95,5
  Hurt 81, 012 9, 7 19, 030,5
  Działalność produkcyjna 0,40,5 0,10,1
  Pozostałe ————
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 644,01 4 41, 5 386,5338,6
  Marża brutto ze sprzedaży 50,2%50,9%50,2% 50,9%
  Wyniki segmentów: Polska 174 , 6223,9 41, 052,6
  Europa Śr.-Wsch. 26,645,2 6,310, 6
  Europa Zachodnia ( 12 7, 6 )(79,0)(30,0) (18, 6)
  Pozostałe kraje (0,2)3,0(0,0) 0,7
  Działalność detaliczna 73,4193,1 17, 345,3
  E-commerce 7 7, 863,6 18,3 14,9
  Hurt 19, 833,2 4,77, 8
  Działalność produkcyjna ————
  Zysk na działalności operacyjnej 128 , 2216 ,1 3 0,150,8
  Zysk przed opodatkowaniem 45,5178 , 0 10,741, 8
  ZYSK NETTO 19, 815 4, 3 4,736,2
  SKORYGOWANY ZYSK NETTO 50,0161, 3 11, 83 7, 9
  Wybrane dane skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2018
  31.12 . 2 01730.09.2018 31.12 . 2 017
  Aktywa trwałe 3 9 0 7,11 15 4,1 914,7276,7
  Aktywa obrotowe, w tym: 2 870,82 215, 8 672,1531, 3
  Zapasy 1 944,01 417, 7 455,1339,9
  Środki pieniężne 476,0511, 6111, 412 2 , 7
  AKTYWA RAZEM 6 777,93 369,91 586,8 808,0
  Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2 993,71 2 7 7, 8 700,9306,4
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 210,0436,0 49,210 4,5
  Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 6 5 7, 6923,8622,2 2 21, 5
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 929,24 81,1 2 17, 5115 , 3
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 5 651, 32 201, 6 1 32 3,1 5 2 7, 8
  K A PI TA Ł W Ł A S N Y 1 126 , 61 16 8,3 263,828 0,1


  5
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W MLN PLNW MLN EUR
  Wybrane dane ze skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 9 7, 4(235,4) 116 , 9(55,3)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 7 7, 0 )( 13 7, 8 ) (88,6)(32,4)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 0,4)334,3( 3 7, 7 ) 78,5
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (40,0)(38,9) (9,4)(9,2)
  DANE OPERACYJNE 30.09.201831.12 . 2 01730.09.2018 31.12 . 2 017
  Liczba sklepów 1 181925——
  Powierzchnia handlowa (tys.m 2) 682,9535,8 ——
  Liczba rynków ze sprzedażą online 1511— —
  W MLN PLN W MLN EUR
  01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Nakłady inwestycyjne (w mln) (268,1)(139, 4) (63,0)(32,7)
  Średni przychód na m 2 powierzchni handlowej
  [1] 3,8 4,90,9 1, 2
  Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków
  lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
  zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolido -
  wanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
  według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
  sprawozdawczego:
  • kurs na 30.09.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN
  • kurs na 31.12.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN
  • kurs na 30.09.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,3091 PLN
  [1] Przychód na 1 m 2 powierzchni jest liczony poprzez iloraz wartości
  przychodu detalicznego za okres 9 miesięcy danego roku przez
  liczbę m 2 powierzchni handlowej w detalu na datę bilansową.
  • poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków
  i strat oraz innych całkowitych dochodów i skonsolidowa -
  nego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
  kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
  euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie sprawozdawczym:

  kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 r. wynosił
  1 EUR – 4,2535 PLN

  kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 r. wynosił
  1 EUR – 4,2566 PLN
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej
  kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych
  w milionach złotych przez kurs wymiany.


  6
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z WYNIK\f FINANSOWEGO
  I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW
  01.2018-09.2018 07.2018-09.201801.2017-09.2017 07.2017-09.2017
  Przychody ze sprzedaży 3 274, 2 1 2 4 7, 7 2 833,5 9 8 7, 2
  Koszt własny sprzedaży (1 630, 2) (652,3) (1 392,0) (483,9)
  Zysk brutto ze sprzedaży 1 644,0 595,4 1 4 41, 5 503,3
  Koszty funkcjonowania sklepów (1 013, 8) (384,4) (842,9) (304,9)
  Pozostałe koszty sprzedaży (459,2) ( 17 7, 3 ) (308,7) (113 , 7 )
  Koszty ogólnego zarządu (135, 6) (53,8) (68,5) (24,1)
  Pozostałe koszty i przychody operacyjne 92,8 25,4 (5,3) (8,3)
  Zysk na działalności operacyjnej 128 , 2 5,3 216 ,1 52,3
  Przychody finansowe 28,5 11, 8 0,9 —
  Koszty finansowe (111, 2 )(46,8) (39,0) (4,1)
  Zysk przed opodatkowaniem 45,5 (29,7) 178,0 48,2
  Podatek dochodowy (25,7) (16,3) (23,7) ( 7, 0 )
  ZYSK NETTO 19, 8 (46,0) 154,3 41, 2
  Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 13, 8 (41,7 ) 143,7 38,6
  Przypisany udziałom niekontrolującym 6,0 (4,3) 10, 6 2,6
  Pozostałe dochody całkowite
  Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku – różnice kursowe
  z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 3,0
  (4,9) (0 ,1) 1,1
  Niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku – pozostałe — — — —
  Razem pozostałe całkowite dochody netto 3,0 (4,9) (0 ,1) 1,1
  ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 22,8 (50,9) 154,2 42,3
  Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 16, 8 (46,6) 143, 6 39,7
  Przypisany udziałom niekontrolującym 6,0 (4,3) 10, 6 2,6
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 41, 2 41, 2 39,2 39,2
  Zysk na akcję podstawowy (w PLN) 0,48 (1,12) 3,94 1,05
  Zysk na akcję rozwodniony (w PLN) 0,48 (1,12) 3,94 1,05


  7
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z SYT\fAC\bI FINANSOWE\b
  30.09.2018 31.12.2017
  Wartości niematerialne 218,4 19 7, 5
  Wartość firmy 18 8, 8 10 6, 2
  Rzeczowe aktywa trwałe – inwestycje w sklepach 6 41, 6 393,0
  Rzeczowe aktywa trwałe – fabryka i dystrybucja 368,6 323,8
  Rzeczowe aktywa trwałe – pozostałe 81, 2 70,2
  Prawo do użytkowania aktywa 2 328,6 —
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 79,9 63,4
  Udzielone pożyczki — —
  Należności długoterminowe — —
  Aktywa trwałe 3 9 0 7,1 1 154,1
  Zapasy 1 944,0 1 417, 7
  Należności od odbiorców 132 , 7 95,7
  Należności z tytułu podatku dochodowego 6,5 25,8
  Udzielone pożyczki 9,1 9,1
  Pozostałe należności 302,5 155, 4
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 476,0 511, 6
  Pochodne instrumenty finansowe — 0,5
  Aktywa obrotowe 2 870,8 2 215, 8
  AKTYWA RAZEM 6 777,9 3 369,9
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 210,0 436,0
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41,0 33,2
  Rezerwy 17, 2 9,4
  Otrzymane dotacje 20,2 21, 3
  Zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów
  niekontrolujących 840,2
  777,9
  Zobowiązania z tytułu leasingu 1 8 65,1 —
  Zobowiązania długoterminowe 2 993,7 1 2 7 7, 8
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 929,2 4 81,1
  Zobowiązania wobec dostawców 852,7 235,8
  Pozostałe zobowiązania 317,1 16 6, 6
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0,4 26,6
  Rezerwy 33,3 11, 3
  Otrzymane dotacje 2,4 2,4
  Zobowiązania z tytułu leasingu 522,5 —
  Zobowiązania krótkoterminowe 2 6 5 7, 6 923,8


  8
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  30.09.2018 31.12.2017
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 5 651, 3 2 201, 6
  AK T Y WA NE T TO 1 126 , 6 1 16 8,3
  Kapitał własny Kapitał akcyjny 4,1 4,1
  Kapitał zapasowy 6 45,1 64 4,9
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek
  zagranicznych 1, 6
  (1, 3)
  Wycena aktuarialna świadczeń pracowniczych — (0,3)
  Zyski zatrzymane 348,4 453,1
  Kapitał włąsny przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej 999,2
  1 10 0,5
  Udziały niekontrolujące 12 7, 4 6 7, 8
  RAZEM KAPITAŁY WŁASNE 1 126 , 6 1 16 8,3
  PASYWA RAZEM 6 777,93 369,9


  9
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Zysk przed opodatkowaniem 45,4 178,0
  Amortyzacja 434,4 69,2
  (Zysk) Strata na działalności inwestycyjnej (4,1) —
  Koszty finansowania zewnętrznego 46,8 15,0
  Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (89,8) 6,4
  Podatek dochodowy zapłacony (41, 4) (31,7 )
  Zyski (straty) udziałów niekontrolujących — —
  Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym 391, 3 236,9
  Zmiany w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów i odpisów aktualizujących zapasy (415,9) (4 89,7)
  Zmiana stanu należności (72,6) 94,3
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 594,6
  (76,9)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 9 7, 4 (235,4)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 32,6 6,7
  Spłaty pożyczek udzielonych i odsetek — —
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów
  trwałych (268,1)
  (139, 4)
  Pożyczki udzielone (9,1) (0 ,1)
  Wydatki na podwyższenie kapitału w jednostkach zależnych — —
  Nabycie inwestycji w eobuwie S.A. (132 , 4) (5,0)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 7 7, 0 ) ( 13 7, 8 )
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 2 7, 8 448,5
  Emisja obligacji 209,4 —
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli — (101,4)
  Spłaty kredytów i pożyczek (209,3) —
  Płatności z tytułu leasingu (3 41, 5)
  Odsetki zapłacone (46,8) (15, 0)
  Wpływy netto z emisji akcji — 2,2
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 0,4) 334,3
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (40,0) (38,9)
  Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych
  i ekwiwalentów środków pieniężnych (35,6)
  (38,9)
  Zmiana z tytułu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów 4,4

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 511, 6 143,4
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 471, 6 10 4,5


  10
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  KAPITAŁ
  AKCYJNY KAPITAŁ
  Z APASOW Y ZE SPRZEDAŻY
  AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ZYSKI
  ZATRZYMANE RÓŻNICE
  KURSOWE
  Z PRZELICZENIA
  JEDNOSTEK
  ZAGRANICZNYCH WYCENA
  AKTUARIALNA ŚWIADCZEŃ
  PRACOWNICZYCH UDZIA ŁY NIEKONTROLUJĄCE RAZEM KAPITAŁ
  WŁASNY
  PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Stan na dzień 01.01. 2017 3,9119 , 2 793,8 1, 8—52,4 971,1
  Zysk netto za okres — — 302,3 — — — 302,3
  Wycena aktuarialna świadczeń
  pracowniczych —
  — — — (0,3) — (0,3)
  Zysk alokowany do udziałów
  niekotrolujących —
  — (15, 4) — — 15, 4 —
  Różnice kursowe z przeliczenia — — — (3,1) — — (3,1)
  Całkowite dochody razem — — 286,9 (3,1) (0,3) 15, 4 299,0
  Wypłata dywidendy — — (101,4) — — — (101,4)
  Wycena programu opcji pracowniczych — — 8,2 — — — 8,2
  Emisja akcji 0,2 525,7 — — — — 525,9
  Transakcje z właścicielami razem 0,2 525,7 (93,2) — — — 432,7
  Zobowiązanie do nabycia opcji
  eobuwie.pl S.A. —
  — (534,4) — — — (534,4)
  Stan na dzień 31.12. 2017 (01.01. 2018) 4,164 4,9 453,1 (1, 3)(0,3) 6 7, 81 16 8,3
  Zysk netto za okres — — 19, 8 — — — 19, 8
  Zysk alokowany do udziałów
  niekotrolujących —
  — (6,0) — — 6,0 —
  Różnice kursowe z przeliczenia — — — 2,9 — — 2,9
  Całkowite dochody razem — — 13, 8 2,9 — 6,0 22,7
  Wypłata dywidendy — — (94,7) — — — (94,7)
  Wycena programu opcji pracowniczych — — 19,0 — — — 19,0
  Emisja akcji — 0,2 — — — — 0,2
  Nabycie udziałów — — — — — 53,6 53,6
  Transakcje z właścicielami razem — 0,2 (75,7) — — — (75,5)
  Zobowiązanie do nabycia opcji
  eobuwie.pl S.A. —
  — (42,8) — — — (42,8)
  Wycena aktuarialna świadczeń
  pracowniczych —
  — — — 0,3 — 0,3
  Stan na dzień 30.09.2018 (01.10.2018) 4,1 6 45,1 348,4 1, 6 — 12 7, 4 1 126 , 6


  11
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]


  12
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACY\bNE
  CCC S.A.
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W MLN PLNW MLN EUR
  Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Przychody ze sprzedaży 1 468,81 42 3,1 345,3334,3
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 482,4454,7 113 , 410 6, 8
  Zysk na działalności operacyjnej 40,942,7 9,610,0
  Zysk przed opodatkowaniem 24, 235,5 5,78,3
  ZYSK NETTO 11, 426,5 2,76,2
  Wybrane dane z jednostkowego
  sprawozdania z sytuacji finansowej 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Aktywa trwałe 1 648,5806,4385,9193, 3
  Aktywa obrotowe, w tym: 781, 5799,6 183, 0 191,7
  Zapasy 333,8249, 8 78 ,159,9
  Środki pieniężne 249,5300,4 58,472,0
  AKTYWA RAZEM 2 430,01 606,0 568,9385,0
  Zobowiązania długoterminowe, w tym: 685,7233,416 0,5 56,0
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 210,0210,0 49,250,3
  Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 6 4 7, 42 21, 2 151, 6 53,0
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 8,90,7 2,10,2
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 333,1454,6312 ,1109,0
  K A PI TA Ł W Ł A S N Y 1 096,91 151, 4 256,8276 ,1


  13
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W MLN PLNW MLN EUR
  Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania
  z przepływów pieniężnych 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 393,1128 , 8 92,430,3
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (303,4)(72,7)(71, 3) ( 17,1)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 0, 6)(72,8)(33,1)( 17,1)
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (50,9)(16,7) (12 , 0) (3,9)
  DANE OPERACYJNE 30.09.201831.12 . 2 017
  Liczba sklepów 465448
  Powierzchnia handlowa (tys. m 2) 273,9243, 8
  W MLN PLN W MLN EUR
  01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017 01. 2018 -
  09. 2018 01. 2017-
  0 9. 2 017
  Nakłady inwestycyjne (w mln) (145,9)(50,7)(34,3) (11, 9 )
  Średni przychód na m 2 powierzchni handlowej
  [2] 5,2 6 ,11, 2 1,4
  Wybrane dane z  jednostkowego sprawozdania z  zysków
  lub strat i innych całkowitych dochodów, jednostkowego
  sprawozdania z  sytuacji finansowej oraz jednostkowego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
  zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolido -
  wanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
  według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
  sprawozdawczego:
  • kurs na 30.09.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN
  • kurs na 31.12.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN
  • kurs na 30.09.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,3091 PLN •
  poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków
  i strat oraz innych całkowitych dochodów i jednostkowego
  sprawozdania z  przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
  kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
  euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie sprawozdawczym:

  kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 r. wynosił
  1 EUR – 4,2535 PLN

  kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 r. wynosił
  1 EUR – 4,2566 PLN
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej
  kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych
  w milionach złotych przez kurs wymiany.


  14
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  01.2018-09.2018 07.2018-09.201801.2017-09.2017 07.2017-09.2017
  Przychody ze sprzedaży 1 468,8 510, 5 1 42 3,1 473,5
  Koszt własny sprzedaży (986,4) (349,2) (968,4) (310,7 )
  Zysk brutto ze sprzedaży 482,4 161, 3 454,7 162, 8
  Koszty funkcjonowania sklepów (396,3) (133, 2) (384,6) (13 8 , 0)
  Pozostałe koszty sprzedaży (16 ,1) (5,6) (12 , 3) (4,9)
  Koszty ogólnego zarządu (40,0) (13, 4) (19, 3) ( 7, 6 )
  Pozostałe koszty i przychody operacyjne 10,9 4,0 4,2 2,0
  Zysk na działalności operacyjnej 40,9 13,1 42,7 14,3
  Przychody finansowe 16,5 8,6 7,0 1, 3
  Koszty finansowe (33,2) (5,0) (14, 2) 0,3
  Zysk przed opodatkowaniem 24, 2 16,7 35,5 15,9
  Podatek dochodowy (12 , 8) (9,9) (8,9) (3,7)
  ZYSK NETTO 11, 4 6,8 26,6 12 , 2
  Pozostałe dochody całkowite — — — —
  Razem pozostałe całkowite dochody netto — — — —
  ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 11, 4 6,8 26,6 12 , 2
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 41,1 41,1 39,2 39,2
  Zysk na akcję podstawowy (w PLN) 0,28 0 ,17 0,68 0, 31
  Zysk na akcję rozwodniony (w PLN) 0,28 0 ,17 0,68 0, 31
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIK\f
  FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW


  15
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
  Z SYT\fAC\bI FINANSOWE\b
  30.09.2018 31.12.2017
  Wartości niematerialne 2,52,8
  Rzeczowe aktywa trwałe – inwestycje w sklepach 181, 0170 ,9
  Rzeczowe aktywa trwałe – fabryka i dystrybucja 208,016 8, 8
  Rzeczowe aktywa trwałe – pozostałe 59,551,9
  Prawo do użytkowania aktywa 630,8—
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2,41, 8
  Udzielone pożyczki 44,031, 0
  Inwestycje długoterminowe 520,3379,2
  Aktywa trwałe 1 648,5806,4
  Zapasy 333,8249, 8
  Należności od odbiorców 55,818, 8
  Należności z tytułu podatku dochodowego —26,0
  Udzielone pożyczki 85,7169, 2
  Pozostałe należności 56,735,4
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 249,5300,4
  Aktywa obrotowe 781, 5799,6
  AKTYWA RAZEM 2 430,01 606,0
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 210,0210,0
  Rezerwy 1, 82,1
  Otrzymane dotacje 19, 821, 3
  Zobowiązania z tytułu leasingu 45 4,1—
  Zobowiązania długoterminowe 685,7233,4
  Zobowiązania z tytułu zadłużenia 8,90,7
  Zobowiązania wobec dostawców 263,216 6, 8
  Pozostałe zobowiązania 185,950,6
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7, 9—
  Rezerwy 1, 00,7
  Otrzymane dotacje 2,42,4
  Zobowiązania z tytułu leasingu 178 ,1—
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 4 7, 42 21, 2
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 333,1454,6
  AK T Y WA NE T TO 1 096,91 151, 4
  Kapitał własny Kapitał akcyjny 4,14,1
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej 6 45,1
  64 4,9
  Zyski zatrzymane 4 4 7, 7502,4
  RAZEM KAPITAŁY WŁASNE 1 096,91 151, 4
  PASYWA RAZEM 2 430,01 606,0


  16
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
  Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Zysk przed opodatkowaniem 24,1 35,5
  Amortyzacja 170 , 6 29, 8
  Zysk (Strata) na działalności inwestycyjnej (5,7) 0,5
  Koszty finansowania zewnętrznego 14, 2 3,7
  Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem 29,3 —
  Podatek dochodowy zapłacony 13, 3 (3 4,1)
  Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym 245, 8 35,4
  Zmiany w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów i odpisów aktualizujących zapasy (84,0) (14 6,3)
  Zmiana stanu należności (63,2) ( 4 7, 7 )
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 294,5
  2 8 7, 4
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 393,1 128 , 8
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 33,0 5,8
  Spłaty pożyczek udzielonych i odsetek 152 ,1 13, 4
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów
  trwałych (145,9)
  (50,7)
  Pożyczki udzielone ( 2 17, 6 ) (21, 2)
  Wydatki na podwyższenie kapitału w jednostkach zależnych (12 5, 0) (3,5)
  Nabycie inwestycji w eobuwie S.A. — —
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych — (16,5)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (303,4) (72,7)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1, 3 28,4
  Emisja obligacji 209,4 —
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli — (101,4)
  Spłaty kredytów i pożyczek (203,2) 1,7
  Płatność z tytułu leasingu (13 4, 8) —
  Odsetki zapłacone (11,1) (3,7)
  Podwyższenie kapitału własnego netto — 2,2
  Inne wydatki finansowe (2,2) —
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 0, 6) (72,8)
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (50,9) (16,7)
  Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych
  i ekwiwalentów środków pieniężnych (50,9)
  (16,7)
  Zmiana z tytułu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów —

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 300,4 38,0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 249,5 21, 3


  17
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
  ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  KAPITAŁ AKCYJNY ZYSKI ZATRZYMANE KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM KAPITAŁ
  WŁASNY
  Stan na dzień 01.01. 2017 3,9558,3 119 , 26 81,4
  Zysk netto za okres —3 7, 4 —3 7, 4
  Całkowite dochody razem —3 7, 4 —3 7, 4
  Wypłata dywidendy —(101,4) —(101,4)
  Transakcje z właścicielami razem —(101,4) —(101,4)
  Emisja akcji 0,2—525,7 525,9
  Wycena programu opcji pracowniczych —8 ,1 —8 ,1
  Stan na dzień 31.12. 2017 (01.01. 2018) 4,1502,4 64 4,91 151, 4
  Zysk netto za okres —11, 4 —11, 4
  Całkowite dochody razem —11, 4 —11, 4
  Uchwalona dywidenda —(94,7) —(94,7)
  Transakcje z właścicielami razem —(94,7) —(94,7)
  Emisja akcji ——0,2 0,2
  Wycena programu opcji pracowniczych —28,6 —28,6
  Stan na dzień 30.09.2018 (01.10.2018) 4,14 4 7, 7 6 45,11 096,9


  18
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  NOTY OB\bAŚNIA\bĄCE
  STR\fKT\fRA GR\fPY KAPITAŁOWE\b CCC S.A.
  Na dzień 30 września 2018 roku Grupę Kapitałową CCC
  S.A. tworzyły jednostka dominująca CCC S.A. z  siedzibą
  w Polkowicach oraz następujące podmioty zależne:
  1. INFORMAC\bE OGÓLNE
  Nazwa Spółki: CCC Spó łka Akc yjna
  Siedziba
  Spółki: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
  Rejestracja:
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
  we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego,
  KRS: 0000211692
  Przedmiot
  działalności: Głównym przedmiotem działalności Spółki
  według Europejskiej Klasyfikacji Działalności
  jest handel hurtowy i detaliczny odzieżą
  i obuwiem (EKD 5142).
  PODMIOTY ZALEŻNE CCC S.A. SIEDZIBA/KRAJRODZAJ DZIAŁALNOŚCI
  CCC Factory Sp. z o.o.Polkowice, Polskaprodukcyjna
  CCC C zech s.r.o. Praga, Czechyhandlowa
  CCC Slovakia s.r.o. Bratysława, Słowacjahandlowa
  CCC Hungary Shoes Kft. Budapeszt, Węgryhandlowa
  CCC Austria Ges.m.b.H Graz, Austriahandlowa
  CCC Obutev d.o.o. Maribor, Słoweniahandlowa
  CCC Hrvatska d.o.o. Zagrzeb, Chorwacjahandlowa
  CCC Germany G.m.b.h. Frankfurt nad Menem, Niemcyhandlowa
  CCC Shoes Ayakkabicilik Limited Sirketi Istambuł, Turcjahandlowa
  CCC Isle of Man Ltd. Douglas, Wyspa Manusługowa
  CCC.eu Sp. z o.o. Polkowice, Polskazakupy i sprzedaż
  CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. Polkowice, Polskainwestycyjna
  CCC Shoes Bulgaria EOOD Sofia, Bułgariahandlowa
  eobuwie.pl S.A. Zielona Góra, Polskahandlowa
  NG2 Suisse sarl Zug, Szwajcariausługowa
  CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd Belgrad, Serbiahandlowa
  eschuhe.de GmbH Frankfurt nad Odrą, Niemcyhandlowa
  eobuwie.pl Logistics Sp z o.o. Zielona Góra, Polskalogistyczna
  Branded Shoes&Bags Sp. z o.o. Zielona Góra, Polskahandlowa
  CCC Russia OOO Moskwa, Rosjahandlowa
  Shoe Express S.A. Bukareszt, Rumuniahandlowa
  Karl Voegele AG Uznach, Szwajcariahandlowa


  19
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  GR\fPA CCC
  [1] Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od Emitenta (0,25%).
  CCC Factor y Sp. z o.o.
  100% Polska
  działalność produkcyjna
  NG2 Suisse S.a.r.l.100% Szwajcaria
  CCC Isle of Man Ltd. 100% Douglas
  pozostała działalność
  CCC Hr vatska d o.o.100% Chor wacja
  CCC Germany GmBH 100% Niemcy
  CCC.eu Sp. z o.o. [1]
  100% Polska
  CCC Russia OOO 75% Rosja
  Shoe Express S.A.100% Rumunia Karl Voegele AG
  70% Szwajcaria
  Grupa eobuwie.pl 74,99% Polska
  eobuwie.pl Logistics Sp z o.o.
  eschuhe.de
  GmbH
  Branded Shoes&Bags Sp. z o.o.
  CCC Czech s.r.o.
  100% Czechy
  CCC Austria Ges.M.b.H 100% Austria
  CCC Shoes Bulgaria100% Bułgaria
  CCC Hungar y Shoes Kf t. 100% Węgr y
  CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd – Stari Grad
  100% Serbia
  CCC Shoes and Bags Sp. z o.o. 100% Polska CCC Slovakia s.r.o.100% Słowacja
  CCC Shoes AyakkabicilikTicaret Limited Sirketi
  100% Turcja
  CCC Obutev d o.o.100% Słowenia
  działalność dystrybucyjna
  CCC S.A.


  20
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PODSTAWA SPORZĄDZENIA
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone zgodnie z  Międzynaro -
  dowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna
  Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE
  („MSR 34”).
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według
  zasady kosztu historycznego.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy
  obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
  2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9
  miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku oraz na
  dzień 31 grudnia 2017 roku. Sprawozdanie z  całkowitych
  dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych do -
  chodów obejmujące dane za okres 3 miesięcy zakończony
  dnia 30 września 2018 roku oraz dane porównawcze za
  okres 3 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2017 roku,
  nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego
  rewidenta.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynu -
  owania działalności gospodarczej przez Grupę w  dającej
  się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej roku od dnia
  bilansowego. Na dzień publikacji niniejszego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza
  się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kon -
  tynuowania działalności przez Grupę w okresie co najmniej
  roku od dnia bilansowego.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finan -
  sowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy
  je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017
  roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 22.06.2018 roku.
  PODSTAWA KONSOLIDAC\bI.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej
  CCC S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych.
  Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia
  przejęcia kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli.
  Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
  były objęte kontrolą w okresie sprawozdawczym. Wszelkie
  transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami
  powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom
  konsolidacyjnym.
  WAL\fTA F\fNKC\bONALNA I WAL\fTA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
  Pozycje zawarte w śródrocznych skróconych sprawozdaniach
  finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się
  w  walucie podstawowego środowiska gospodarczego,
  w  którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta
  funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  prezentowane jest w walucie polski złoty (PLN), która jest
  walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
  STOSOWANE ZASADY RACH\fNKOWOŚCI.
  Zasady rachunkowości stosowane przez Spółki Grupy
  Kapitałowej CCC S.A. nie zmieniły się w stosunku do tych
  stosowanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
  od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., za wyjątkiem zmian
  wynikających z implementacji nowych standardów tj. MSSF
  9, MSSF 15 oraz MSSF 16.


  21
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ZASTOSOWANE NOWE I ZMIENIONE
  STANDARDY RACH\fNKOWOŚCI
  MSSF 9 INSTR\fMENTY FINANSOWE
  MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane z instrumentami
  finansowymi: klasyfikację i  wycenę, utratę wartości oraz
  rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku i później.
  Grupa stosuje MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu,
  bez przekształcania danych porównawczych.
  W ocenie Grupy, wprowadzenie standardu nie ma istotnego
  wpływu na stosowane zasady (polityki) rachunkowości
  w odniesieniu do działalności Grupy z wyjątkiem skutków
  zastosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości. Grupa nie
  zidentyfikowała wzrostu odpisów z tytułu utraty wartości,
  z negatywnym wpływem na kapitał własny, jak omówiono
  poniżej.
  A) KLASYFIKACJA I WYCENA
  Grupa nie zidentyfikowała istotnego wpływu na sprawoz -
  danie z sytuacji finansowej oraz kapitały własne, w związku
  z zastosowaniem MSSF 9 w obszarze klasyfikacji i wyceny.
  Wszystkie aktywa finansowe wyceniane dotychczas w war -
  tości godziwej, dalej są wyceniane w wartości godziwej.
  Należności handlowe są utrzymywane dla uzyskania prze -
  pływów pieniężnych wynikających z umowy, a Grupa nie
  sprzedaje należności handlowych w ramach faktoringu – są
  one nadal wyceniane w zamortyzowanym koszcie przez wy -
  nik finansowy. Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i dla
  należności handlowych poniżej 12 miesięcy nie identyfikuje
  istotnych elementów finansowania. W przypadku należności
  z tytułu dostaw i usług, w związku z charakterem należności,
  odpis z  tytułu utraty wartości wraz ze związanym z  tym
  aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  stosunkowo niewielki ze względu na dominującą sprzedaż
  gotówkową. B) UTRATA WARTOŚCI
  Zgodnie z  MSSF 9 Grupa wycenia odpis na oczekiwane
  straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym ocze
  -
  kiwanym stratom kredytowym bądź oczekiwanym stratom
  kredytowym w okresie życia instrumentu finansowego.
  W  przypadku należności z  tytułu dostaw i  usług, Grupa
  stosuje uproszczone podejście i wycenia odpis na oczekiwane
  straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom
  kredytowym w  całym okresie życia z  tytułu. Ponadto
  należności związane są z  działalnością detaliczną oraz
  franczyzową przez co charakteryzują się niskim poziomem
  ryzyka braku odzyskiwalności.
  W  wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości
  należności z  tytułu dostaw i  usług, nie dokonano odpisu
  w okresie sprawozdawczym.
  Implementacja nowego standardu nie wpłynęła również
  istotnie na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitały
  własne, w obszarze klasyfikacji i wyceny. Jednocześnie aktywa
  finansowe wyceniane wcześniej w wartości godziwej, dalej
  pozostają wyceniane w wartości godziwej.
  Należności handlowe są utrzymywane dla uzyskania prze -
  pływów pieniężnych wynikających z umowy, a Grupa nie
  sprzedaje należności handlowych w ramach faktoringu— są
  one nadal wyceniane w  zamortyzowanym koszcie przez
  wynik finansowy.
  Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i dla należności
  handlowych poniżej 12 miesięcy nie identyfikuje istotnych
  elementów finansowania.
  W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, w związku
  z charakterem należności, odpis z tytułu utraty wartości wraz
  ze związanym z tym aktywem z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego jest nieistotny ze względu na dominującą
  sprzedaż gotówkową.


  22
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  MSSF 15 „PRZYCHODY Z \fMÓW Z KLIENTAMI”
  Zgodnie z powyższym standardem przychody ujmowane
  są w kwocie wynagrodzenia, które przysługuje jednostce
  w  zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług
  klientowi. Nowy standard zastępuje dotychczasowe wy -
  mogi ujmowania przychodów zgodnie z  MSSF. Standard
  ma zastosowanie w  odniesieniu do rocznych okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku i później.
  Grupa stosuje MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, bez
  przekształcania danych porównawczych, z zastosowaniem
  metody uproszczonej.
  MSSF 15 wprowadza nowe wymogi w zakresie prezentacji
  i ujawnień. Fundamentalną zasadą nowego standardu jest
  ujmowanie przychodów w momencie transferu towarów
  i  usług na rzecz klienta, w  wysokości ceny transakcyjnej.
  Towary lub usługi które w ramach pakietu można wyodrębnić,
  należy ujmować oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty
  dotyczące ceny transakcyjnej są co do zasady alokowane
  w poszczególnych elementach pakietu. Wymogi dotyczące
  ujmowania i  wyceny zgodnie z  MSSF 15 mają również
  zastosowanie do ujmowania i  wyceny zysku/ straty ze
  sprzedaży aktywów niefinansowych (takich jak rzeczowe
  aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne), jeżeli taka sprzedaż
  nie odbywa się w normalnym toku prowadzenia działalności
  gospodarczej.
  Zgodnie z  wymogami MSSF 15, Grupa przedstawia ujęte
  przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kate -
  gorie, które odzwierciedlają sposób wpływu czynników
  ekonomicznych na charakter, kwotę, termin płatności oraz
  niepewność przychodów i przepływów pieniężnych.
  Grupa CCC ujawnia ponadto wyczerpujące informacje,
  które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych
  zrozumienie powiązania między ujawnieniem przychodów
  w podziale na kategorie a informacjami o przychodach, które
  jednostka ujawnia dla każdego segmentu sprawozdawczego.


  23
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  Grupa prezentuje braku wpływu przyjęcia MSSF 15 na skon -
  solidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony
  dnia 30 września 2018 roku.
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  GRUPA PROWADZI
  DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE MOMENT ROZPOZNANIA PRZYCHODU W RAMACH OCENY WPŁYWU WPROWADZENIA MSSF 15, GRUPA ROZWAŻYŁA M.IN. NASTĘPUJĄCE ASPEKTY:
  WYNAGRODZENIE ZMIENNE GWARANCJE
  Sprzedaż
  detaliczna towarów
  Umowa zawiera tylko jedno
  zobowiązanie do wykonania
  świadczenia — sprzedaż towaru
  zatem Grupa ocenia, że wpływ
  przyjęcia MSSF 15 na ujmowanie
  przychodów oraz wyniki finansowe
  Grupy z tytułu takich umów nie jest
  istotny. Przychód jest rozpoznawany
  w określonym momencie, tj. gdy
  klient uzyska kontrolę nad towarem. Zgodnie z MSSF 15, jeśli
  wynagrodzenie określone w umowie
  obejmuje kwotę zmienną, jednostka
  oszacowuje kwotę wynagrodzenia, do
  którego będzie uprawniona w zamian
  za przekazanie przyrzeczonych
  dóbr lub usług na rzecz klienta
  i zalicza do ceny transakcyjnej część
  lub całość kwoty wynagrodzenia
  zmiennego wyłącznie w takim
  zakresie, w jakim istnieje wysokie
  prawdopodobieństwo, że nie nastąpi
  odwrócenie znaczącej części kwoty
  wcześniej ujętych skumulowanych
  przychodów w momencie, kiedy
  ustanie niepewność co do wysokości
  wynagrodzenia zmiennego.
  • Prawo do zwrotu
  Grupa udziela klientom prawa
  zwrotu nieużywanego towaru
  w terminie 7 dni od dnia zakupu.
  W ocenie Grupy wpływ przyjęcia
  MSSF 15 nie jest istotny. Grupa udziela gwarancji na
  sprzedawane towary. Zazwyczaj
  gwarancje stanowią zapewnienie
  klienta, że dany produkt jest
  zgodny z ustaloną przez strony
  specyfikacją i nie stanowią
  dodatkowej usługi. Grupa nie
  stosuje dodatkowych regulacji ani
  umów w tek kwestii, dlatego też
  w konsekwencji, istniejące gwarancje
  będą dalej ujmowana zgodnie
  z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania
  warunkowe i aktywa warunkowe.
  W wyniku powyższego
  Grupa prezentuje braku
  wpływu przyjęcia MSSF 15 na
  skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe za okres zakończony
  dnia 30 września 2018 roku.
  Sprzedaż

  hurtowa towarów N/D
  Sprzedaż
  e-commerce • Prawo do zwrotu
  Grupa udziela klientom prawa zwrotu
  nieużywanego towaru w terminie
  30 dni od dnia zakupu. W związku
  z tym Grupa szacuje potencjalny
  odpis z tego tytułu i ujmuje go na
  bieżąco w wyniku finansowym.
  W ocenie Grupy wpływ przyjęcia
  MSSF 15 nie jest istotny.


  24
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  MSSF 16 „LEASING”
  Grupa zdecydowała się na wcześniejszą, tj. od 01.01.2018 r.,
  implementację standardu MSSF 16 Leasing, którym obo -
  wiązkowo zostają objęte wszystkie spółki sporządzające
  swoje sprawozdania zgodnie z  MSSF za rok finansowy
  2019. Spowodowało to zmiany w  przyjętych dotychczas
  zasadach rachunkowości. Grupa wybrała zmodyfikowane
  podejście retrospektywne.
  MSSF 16 Leasing ma istotny wpływ na sprawozdanie
  finansowe Grupy, gdyż w ramach własnej działalności, jest
  stroną umów najmu lokali, w których prowadzi sprzedaż,
  wynajmu powierzchni magazynowo-biurowych, leasingu
  samochodów, oraz serwerów. Umowy te dotychczas klasyfi -
  kowane były zgodnie z MSR 17 jako leasing operacyjny, a co
  za tym idzie opłaty z tego tytułu ujmowane były w kosztach
  operacyjnych w miarę upływu okresu umowy w kwotach
  wynikających z faktur.
  Zgodnie z  MSSF 16 Leasing, Grupa wdrożyła jednolite
  zasady księgowości, wymagające od leasingobiorców
  ujmowania aktywów i zobowiązań w przypadku wszystkich
  umów leasingu z uwzględnieniem wyjątków wymienionych
  w standardzie.
  Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytko -
  wania wraz z odpowiednim zobowiązaniem leasingowym
  ustalonym w  wysokości zdyskontowanych przyszłych
  płatności w okresie trwania leasingu.
  Opłaty leasingowe związane z wykorzystaniem aktywów
  będących przedmiotem leasingu, uprzednio ujęte w kosztach
  funkcjonowania sklepów bądź w  pozostałych kosztach
  sprzedaży w pozycji „koszty najmu” są obecnie prezentowane
  w kosztach funkcjonowania sklepów w pozycji „amortyzacja”
  oraz w kosztach finansowych jako koszty odsetek. Wycena
  zobowiązania z  tytułu leasingu jest okresowo rozliczane
  płatnościami leasingowymi. Aktywa z  tytułu prawa do
  użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast zobo -
  wiązania z tytułu umów leasingowych rozliczane efektywną
  stopą procentową.
  Wdrożenie MSSF 16 ma wpływ na prawie wszystkie
  powszechnie stosowane wskaźniki finansowe i  miary
  efektywności takie jak: wskaźniki zadłużenia, wskaźnik
  płynności bieżącej, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik
  pokrycia odsetek, EBITDA, EBIT, zysk operacyjny, zysk netto,
  wskaźnik zysku na akcję (EPS), wskaźniki stopy zwrotu z za -
  angażowanego kapitału (ROCE, ROE) i operacyjne przepływy
  pieniężne. Definicje wskaźników wykorzystywanych przez
  Spółkę zawiera Sprawozdanie z działalności zarządu. Zmiany
  te wpływają również na kowenanty zawarte w umowach
  kredytowych, ratingi kredytowe oraz koszty pożyczek, a także
  mogą znaleźć odzwierciedlenie w  zmianach zachowania
  na rynku finansowym. Jest to związane z faktem iż koszty
  leasingu operacyjnego, które dawniej były rozliczone powyżej
  EBITDA, zostały zastąpione przez koszty amortyzacji aktywa
  z tytułu prawa do użytkowania zaprezentowane w kosztach
  funkcjonowania sklepów a w kosztach finansowych dodat -
  kowo ujęte zostały odsetki od zdyskontowanych zobowiązań
  leasingowych oraz różnice kursowe z tytułu wyceny tych
  zobowiązań. Spółka w zakresie wybranych zawartych umów
  kredytowych, w których występują kowenanty, posługuje
  się wskaźnikami z  wyłączeniem wpływu wynikającego
  z implementacji MSSF 16 „Leasing” .
  Zastosowanie MSSF 16 wymaga od Spółki analizy danych
  oraz dokonania szacunków i  wyliczeń, które mają wpływ
  na wycenę zobowiązań leasingowych oraz wycenę aktywa
  z tytułu prawa do użytkowania. Obejmują one: dokonanie
  oceny czy umowa zawiera leasing zgodnie z MSSF 16 oraz
  ustalenie okresu obowiązywania.


  25
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  Spółka dokonuje szczegółowej analizy okresu trwania swoich
  umów, w szczególności pod kątem opcji przedłużenia jakie
  przysługują jej w  wybranych kontraktach. Szczegółowa
  ewaluacja potencjału wykorzystania tych opcji dokonywana
  jest na podstawie informacji zarządczej dotyczącej między
  innymi indywidualnego wyniku i rentowności danego sklepu
  ale również wiedzy eksperckiej. Opisana analiza dotyczy
  umów kończących się w perspektywie okresu 12 miesięcy.
  Przyjęty okres wynika z racjonalności biznesowej, jaka może
  być zastosowana do przyjętej analizy. W  przypadku gdy
  Zarząd zdecyduje o  przedłużeniu takiej umowy najmu,
  okres jej trwania przyjęty do wyceny jest przedłużony
  o aktywowany okres opcji przedłużenia wynikający z umowy.
  Umowy zawarte na czas nieokreślony nie podlegają wycenie
  zgodnie z MSSF 16.
  Wartość bieżąca zapłaty leasingowej ustalana jest przy
  zastosowaniu krańcowej stopy procentowej. Spółka określa
  stopę wolną od ryzyka w oparciu o dostępne krzywe stóp
  procentowych, odpowiadające walutom, w jakich denomi -
  nowane są kontrakty leasingowe oraz okresom zapadalności
  przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów.
  Przy kalkulacji stóp procentowych uwzględniony został okres
  trwania umowy, waluta umowy oraz charakter przedmiotu
  umowy. Wysokość stopy kształtuje się między 0,41% a 4,97%


  26
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  INFORMAC\bA NT. ZASTOSOWANYCH ŚREDNICH
  K\fRSÓW WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESIE
  OB\bĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
  I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI
  W STOS\fNK\f DO E\fRO, \fSTALANE PRZEZ NBP.
  Wybrane dane ze skonsolidowanego i jednostkowego spra -
  wozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,
  skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
  finansowej oraz skonsolidowanego i jednostkowego spra -
  wozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro
  zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

  poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowa -
  nego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
  przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni
  dzień okresu sprawozdawczego:
  • kurs na 30.09.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN
  • kurs na 31.12.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN
  • kurs na 30.09.2017 r. wynosił 1 EUR – 4,3091 PLN •
  poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego
  rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów
  i  skonsolidowanego i  jednostkowego sprawozdania
  z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
  stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
  przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących
  na ostatni dzień każdego miesiąca w  danym okresie
  sprawozdawczym:

  kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 r. wynosił
  1 EUR – 4,2535 PLN

  kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 r. wynosił
  1 EUR – 4,2566 PLN
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej
  kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych
  w milionach złotych przez kurs wymiany.
  OKRES (EUR/PLN) NAJWYŻSZYNAJNIŻSZYKONIEC OKRESU ŚREDNIA
  01.2018 - 09.2018 4,39784,142 34, 27144,2535
  01.2017- 09.2017 4, 41574,142 34,3091 4,2566
  01.2017-12.2017 4, 41574 ,170 94 ,170 94, 24 47


  27
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]


  28
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  2. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE
  Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny
  ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu
  decydentowi operacyjnemu, na podstawie której dokonuje
  on oceny wyników oraz decyduje o  alokacji zasobów.
  Głównym decydentem operacyjnym jest Zarząd Podmiotu
  Dominującego. Zarząd analizuje działalność Grupy z perspektywy geogra
  -
  ficznej oraz produktowej:

  Z perspektywy geograficznej, Zarząd analizuje działalność
  w Polsce, Unii Europejskiej, oraz pozostałych krajach;

  Z perspektywy produktowej, Zarząd analizuje działalność
  detaliczną, e-commerce i hurtową w tych poszczególnych
  obszarach geograficznych.
  SEGMENT SPR AWOZDAWC Z Y OPIS DZIAŁALNOŚCI SEGMENTU SPRAWOZDAWCZEGO
  ORAZ STOSOWANE MIERNIKI WYNIKU PRZESŁANKI AGREGACJI SEGMENTÓW OPERACYJNYCH W
  SEGMENTY
  SPRAWOZDAWCZE, W TYM PRZESŁANKI EKONOMICZNE
  UWZGLĘDNIONE W OCENIE PODOBIEŃSTWA CHARAKTERYSTYKI
  EKONOMICZNEJ SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
  Działalność dystrybucyjna
  – detal w Polsce.
  Sklepy działają w sieci CCC.
  Działalność dystrybucyjna
  – detal w Unii Europejskiej
  – Europa Śr-Wsch. (Czechy,
  Słowacja, Węgry, Chorwacja,
  Słowenia, Bułgaria).
  Sklepy działają w sieci CCC.
  Działalność dystrybucyjna
  – detal w Unii Europejskiej –
  Europa Zachodnia (Austria,
  Niemcy).
  Sklepy działają w sieci CCC.
  Działalność dystrybucyjna –
  detal w pozostałych krajach
  (Rosja, Serbia, Turcja).
  Sklepy działają w sieci CCC. Każdy indywidualny sklep własny działający
  w wymienionym kraju stanowi segment operacyjny.
  Sklepy prowadzą sprzedaż obuwia,
  torebek akcesoriów do pielęgnacji obuwia,
  drobnej galanterii odzieżowej we własnych
  placówkach, w ramach sieci CCC.
  Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży
  liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz
  wynik operacyjny segmentu stanowiący różnicę
  pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych
  towarów, bezpośrednimi kosztami sprzedaży
  dotyczącymi funkcjonowania sieci detalicznej
  (koszty funkcjonowania sklepów) oraz kosztami
  komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż. Zagregowano informacje finansowe dla sieci CCC
  według rynków geograficznych ze względu na:
  – Podobieństwo długoterminowych
  średnich marż brutto,
  – Podobny charakter towarów (m.in. obuwie,
  torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia,
  drobna galanteria odzieżowa),
  – Podobny sposób dystrybucji towarów,
  – Podobne kategorie odbiorców (sprzedaż
  realizowana we własnych placówkach
  i skierowana do klientów detalicznych)
  Działalność dystrybucyjna
  – e-commerce Całość działalności prowadzona jest przez spółkę eobuwie.pl S.A. zajmującą
  się dystrybucją towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  Spółka prowadzi sprzedaż obuwia, torebek akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej
  galanterii odzieżowej itp. do krajowych i zagranicznych odbiorców detalicznych.
  Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik
  operacyjny segmentu stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz
  bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania kanału sprzedaży (m.in. koszty logistyki).
  Działalność
  dystrybucyjna – hurt Całość działalności prowadzona jest przez spółkę CCC.eu zajmującą się dystrybucją towarów do spółek z Grupy.
  Spółka prowadzi sprzedaż obuwia, torebek akcesoriów do pielęgnacji obuwia, drobnej galanterii
  odzieżowej do franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz innych odbiorców hurtowych.
  Miernikami wyniku jest zysk brutto na sprzedaży liczony w stosunku do sprzedaży zewnętrznej oraz wynik
  operacyjny segmentu stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem własnym sprzedanych towarów oraz
  bezpośrednimi kosztami sprzedaży dotyczącymi funkcjonowania sieci dystrybucyjnej (m.in. koszty logistyki).
  Działalność produkcyjna Produkcja obuwia skórzanego damskiego realizowana jest w Polsce. Miernikami wyniku
  jest wynik operacyjnych segmentu stanowiący różnicę pomiędzy sprzedażą, kosztem
  własnym sprzedanych produktów oraz bezpośrednimi kosztami sprzedaży.


  29
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  01.2018-09.2018
  DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA
  DZIAŁALNOŚĆ
  PRODUKCYJNA RAZEM DANE
  SEGMENTÓW
  ZAGREGOWANE
  DE TAL
  E-COMMERCEHURT
  POLSKA UE – EUROPA
  ŚR – WSCH UE – EUROPA
  ZACH POZOSTAŁE

  KRAJE
  Łączne przychody ze sprzedaży 1 412 , 36 6 0,1395,1 75,56 49, 81 685,6 18 0,75 059,1
  Przychody ze sprzedaży do innych
  segmentów —
  — — — — (1 604,6) (18 0,3)(1 78 4,9)
  Przychody ze sprzedaży od
  klientów zewnętrznych 1 412 , 3
  6 6 0,1395,1 75,56 49, 8 81, 00,43 274, 2
  Zysk brutto ze sprzedaży 709,4370,5232,3 40,4265,9 25,5 —1 644,0
  Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/
  przychody ze sprzedaży do klientów
  zewnętrznych) 50,2%
  56 ,1%58,8% 53,5%40,9% 31,5% nd50,2%
  ZYSK SEGMENTU 174 , 626,6( 12 7, 6 ) (0,2)7 7, 819, 8 —171, 0
  Aktywa segmentów: Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywa
  z tyt. podatku odroczonego 1 16 8,9
  800,71 259, 8 118 , 3349,2 63,172,13 832,1
  Aktywa z tyt. podatku odroczonego 8,4 — 1,41,7 7, 323,0 2,644,4
  Zapasy 333,8218 ,1224, 8 43,3313, 0 815, 5 42,41 990,9
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  i wartości niematerialne 509,2
  24 4,4 153, 2 34,5238,3 63,172,11 314, 8
  Istotne przychody/koszty: Amortyzacja (160,6)(10 6,9) ( 12 7, 7 ) (11, 8 ) (3,1)(0,6) (1, 8)(412 , 5 )
  Odpis z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych —
  — — — — — — —
  01.2017-09.2017
  Łączne przychody ze sprzedaży 1 3 82,1575,4288,6 50,6406,61 825,8 255,84 784,9
  Przychody ze sprzedaży do innych
  segmentów —
  ————(1 6 9 6 ,1) (255,3)(1 951,4)
  Przychody ze sprzedaży od
  klientów zewnętrznych 1 3 82,1
  575,4288,6 50,6406,6 12 9, 7 0,52 833,5
  Zysk brutto ze sprzedaży 703,8332,2166, 2 26,516 7,1 45,7 —1 4 41,5
  Marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży/
  przychody ze sprzedaży do klientów
  zewnętrznych) 50,9%
  5 7, 7 %5 7, 6 %52,4% 41,1%35,2% nd50,9%
  ZYSK SEGMENTU 223,945,2(79,0) 3,063,6 33,2 —289,9
  Aktywa segmentów: Aktywa trwałe, z wyłączeniem aktywa
  z tyt. podatku odroczonego 3 7 7,1
  132 ,9 84,615, 6326 ,1 28,991, 01 056,2
  Aktywa z tyt. podatku odroczonego 4,2——0,6 1, 26,6 3,215, 8
  Zapasy 295,9163,810 0, 8 26,6202,4 7 11, 6 51, 21 552,3
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  i wartości niematerialne 3 7 7,1
  132 ,9 84,615, 6219,9 28,991, 0950,0
  Istotne przychody/koszty: Amortyzacja (20,5)(15,2) (9,6)(1, 5)(1,7 )(0,6) (1,9)(51, 0)
  Odpis z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych —
  ———————


  30
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  ZAGREGO -
  WANE DANE
  SEGMENTÓW KOREKTY
  KONSOLIDACYJNE SKONSOLI
  -
  DOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAGREGO
  -
  WANE DANE
  SEGMENTÓW KOREKTY
  KONSOLIDACYJNE SKONSOLI
  -
  DOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Łączne przychody ze sprzedaży 5 059,1 (1 78 4,9) 3 274, 2 4 784,9 (1 951,4) 2 833,5
  Przychody ze sprzedaży niezalokowane do segmentu — — — — — —
  Przychody ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym — — 3 274, 2 — — 2 833,5
  Koszt własny sprzedaży w sprawozdaniu finansowym — — (1 630, 2) — — (1 392,0)
  Zysk brutto ze sprzedaży 1 644,0 — 1 644,0 1 4 41, 5 — 1 4 41, 5
  Koszty sprzedaży dotyczące działalności segmentów (1473, 0) — (1 473,0) (1 151, 6) — (1 151, 6)
  Wynik segmentu 171, 0 — 171,0 289,9 — 289,9
  Niezalokowane koszty sprzedaży — — — — — —
  Koszty ogólnego zarządu — — (135, 6) — — (68,5)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne — — 92,8 — — (5,3)
  Przychody finansowe — — 28,5 — — 0,9
  Koszty finansowe — — (111, 2 ) — — (39,0)
  Zysk przed opodatkowaniem — — 45,5 — — 178,0
  Aktywa segmentów: Aktywa trwałe (z wyłączeniem aktywów
  z tyt. podatku odroczonego) 3 832,1
  (4,9) 3 8 2 7, 2 1 056,2 (3,9) 1 052,3
  Aktywa z tyt. podatku odroczonego 44,4 35,4 79, 8 15, 8 46,4 62,2
  Zapasy 1 990,9 (46,9) 1 944,0 1 552,3 (42,9) 1 509,4
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości
  niematerialne 1 314, 8
  (4,9)1 309,9 950,0 (3,9) 9 4 6 ,1
  Istotne przychody/koszty: Amortyzacja (412 , 5 )(2 3,1)(435,6) (51, 0) (18, 2) (69,2)
  Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych i wartości niematerialnych —
  — — — — —


  31
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY AKTYWA TRWAŁE (Z WYŁĄCZENIEM
  INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PODATKU ODROCZONEGO)
  01.2018-09.2018 01.2017-09.201701.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Polska 1 412 , 31 3 82,11 299,2 493,1
  Czechy 19 9, 8202,5 193, 4 45,3
  Węgr y 15 8 , 3153, 3202,6 3 8 ,1
  Niemcy 151, 7178 , 3 5 4 7, 6 54,8
  Słowacja 113 ,1118 , 8 11 0 , 5 20,1
  Austria 95,811 0 , 4 370,5 29, 8
  Rumunia 119 , 979,7170 , 2 -
  Szwajcaria 14 7, 6-3 41,7 -
  Chorwacja 48,251,45 7, 214, 5
  Słowenia 30,43 0,132,2 7, 3
  Pozostałe 14 7, 3120,3 152 ,9 23,2
  e–commerce 6 49, 8406,6 349,2326 ,1
  Razem 3 274, 22 833,5 3 8 2 7, 21 052,3
  Podatek odroczony 79,962,2
  Instrumenty finansowe --
  Razem aktywa 3 9 0 7,11 114 , 5


  32
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  3. NOTY OB\bAŚNIA\bĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA Z WYNIK\f FINANSOWEGO
  I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  3.1 KOSZTY WEDŁ\fG RODZA\b\f
  01.2018-09.2018 KOSZT WŁASNY
  SPRZEDAŻY KOSZTY FUNKCJONO-
  WANIA SKLEPÓW POZOSTAŁE KOSZTY
  SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO
  ZARZĄDU RAZEM
  Koszty nabycia sprzedanych towarów
  (1 456,0)———(1 456,0)
  Zużycie materiałów i energii (131,1)(48,0)(19,7 ) (5,0)(203,8)
  Odpis na zapasy (12 , 6)———(12 , 6)
  Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (34,9)(365,8) (113 , 9 ) (41, 8)(556,4)
  Koszty programu motywacyjnego ———(28,6) (28,6)
  Usługi agencyjne —(21, 8) —(0 ,1)(21,9)
  Usługi transportowe (1, 3)(1, 2)(94,8) (0 ,1)( 9 7, 4 )
  Koszty najmu —( 9 7, 6 ) (22,7) (5,7)(126 , 0)
  Pozostałe usługi obce (0,7)(5 4,1)( 13 7, 7 ) (34,5)( 2 2 7, 0 )
  Amortyzacja (1, 8)( 4 0 7, 8 ) (16 ,1)(9, 8)(435,5)
  Podatki i opłaty (0,8)(4,9)(2,4) (5,0)(13,1)
  Pozostałe koszty rodzajowe (0,5)(12 , 6) (51,9) (5,0)(70,0)
  Zmiana stanu produktów i produkcji w toku 9,5———9,5
  Razem (1 630, 2)(1 013, 8) (459,2)(135, 6)(3 238,8)
  01.2017-09.2017 KOSZT WŁASNY
  SPRZEDAŻY KOSZTY FUNKCJONO-
  WANIA SKLEPÓW POZOSTAŁE KOSZTY
  SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO
  ZARZĄDU RAZEM
  Koszty nabycia sprzedanych towarów
  (1 169, 2)———(1 169, 2)
  Zużycie materiałów i energii (18 6,4)(32,9)(15, 8) (3,1)(238,2)
  Odpis na zapasy 4,0———4,0
  Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (33,1)(321,7 ) (72,9)( 2 7, 5 )(455,2)
  Koszty programu motywacyjnego —————
  Usługi agencyjne —(36,8) ——(36,8)
  Usługi transportowe (1,7 )(0,4)(70,5) —(72,6)
  Koszty najmu —(345,7) (5,6)(2,5)(353,8)
  Pozostałe usługi obce (0,8)( 3 7, 6 ) (84,7) (19, 0)(142 ,1)
  Amortyzacja (1,9)(46,4) (13, 7 ) ( 7, 3 )(69,3)
  Podatki i opłaty (0,8)(3,7)(2,7) (3,4)(10, 6)
  Pozostałe koszty rodzajowe (0,2)( 17, 7 ) (42,8) (5,7)(66,4)
  Zmiana stanu produktów i produkcji w toku (1,9)———(1,9)
  Razem (1 392,0)(842,9)(308,7) (68,5)(2 612 ,1)


  33
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  3.2 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY
  OPERACY\bNE I FINANSOWE
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Pozostałe koszty
  Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych — (1,7 )
  Straty inwentaryzacyjne netto (4,5) (0,8)
  Utworzone rezerwy — —
  Pozostałe koszty operacyjne netto 3,7 (6,0)
  Strata z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie (6 ,1) ( 17, 3 )
  Pozostałe koszty operacyjne razem (6,9) (25,8)
  Pozostałe przychody Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 2,4 (0,4)
  Zysk z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie — (0,2)
  Odszkodowania 0,8 1, 6
  Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 2,7 2,7
  Pozostałe przychody operacyjne netto 93,8 16, 8
  Pozostałe przychody operacyjne razem 99,7 20,5
  Razem pozostałe koszty i przychody 92,8 (5,3)
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Koszty finansowe
  Odsetki od pożyczek i kredytów (ujętych w kosztach) (42,9) (21,7 )
  Wynik na różnicach kursowych (45,3) (11, 4 )
  Prowizje zapłacone (3,4) (0,9)
  Wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (19,1) —
  Pozostałe koszty finansowe (0,5) (5,0)
  Koszty finansowe razem (111, 2 ) (39,0)
  Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych 2,0 1, 3
  Wynik na różnicach kursowych 12 ,1 —
  Pozostałe przychody finansowe 2,5 (0,4)
  Wycena kontraktów forward 11, 9 —
  Przychody finansowe razem 28,5 0,9


  34
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  3.3 REZERWY
  REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY
  EMERY TALNE REZERWY NA NAPRAWY
  GWAR ANCYJNE REZERWA NA
  SPRAWY SPORNE POZOSTAŁE REZERWY
  RAZEM
  Stan na 31.12.2017 10,78,0—2,020,7
  krótkoterminowe 1, 58,0 —1, 811, 3
  długoterminowe 9,2——0,2 9,4
  Stan na 01.01. 2018 10,78,0—2,020,7
  Utworzenie 8,33,7 —19,9 31,9
  Wykorzystanie —(0,6) —(1, 2) (1, 8)
  Rozwiązanie (0,4)—— 0,1(0,3)
  Różnice kursowe —————
  Stan na 30.09.2018 18, 611,1 —20,8 50,5
  krótkoterminowe 1, 811,1 —20,4 33,3
  długoterminowe 16, 8——0,417, 2


  35
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  3.4 AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYT\fŁ\f
  PODATK\f ODROCZONEGO
  30.09.2018 UZNANIE / (OBCIĄŻENIE)
  WYNIKU FINANSOWEGO 31.12.2017UZNANIE / (OBCIĄŻENIE)
  WYNIKU FINANSOWEGO 01.01.2017
  DANE PRZEKSZTAŁCONE NIEBADANE
  AktywaWartość firmy —————
  Znaki towarowe 24,7(3,0) 2 7, 7(4,1) 31,7
  Zapasy – korekta marży na sprzedaży
  wewnątrzgrupowej 8,9
  1,97, 02,3 4,7
  Utrata wartości aktywów 2,1(0,4) 2,51,70,8
  Rezerwy na zobowiązania 13, 45,87, 62,3 5,3
  Pozostałe 15, 26,98,3(6,9) 15, 2
  Straty podatkowe 13, 3(2,5) 15, 811, 3 4,5
  Wycena umów leasingowych 6,06,0 ———
  Razem przed kompensatą 83,614,768,9 6,762,2
  Zobowiązania Przyspieszona amortyzacja podatkowa
  rzeczowych aktywów trwałych 9,7
  5,2 4,5 2,7 1, 8
  Pozostałe 6 ,13,4 2,70,8 1,9
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  ujawnionych przy nabyciu eobuwie.pl SA 28,9
  (2,8) 31,7(1, 0) 32,7
  Razem przed kompensatą 44,75,838,9 2,636,3
  Kompensata 3,7(2,0) 5,73,5 2,2
  Salda podatku odroczonego w bilansie Aktywa 79,916, 6 63,3 3,26 0,1
  Zobowiązania 41, 07, 833,2 (0,9) 3 4,1


  36
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  3.5 ZMIANA STAN\f ODPISÓW AKT\fALIZ\f\bĄCYCH
  WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
  3.6 ZMIANA STAN\f ODPISÓW
  AKT\fALIZ\f\bĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW
  3.7 ZMIANA STAN\f ODPISÓW
  AKT\fALIZ\f\bĄCYCH Z TYT\fŁ\f \fTRATY
  WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  3.8 ZYSK NA AKC\bĘ
  W okresie sprawozdawczym zysk (strata) na akcję podsta -
  wowy i rozwodniony wyniósł 0,48 PLN (2017 odpowiednio
  3,94 PLN wg danych przekształconych). Istnienie warrantów
  subskrypcyjnych serii A przyznanych w ramach programu
  motywacyjnego nie ma istotnego wpływu na wyliczenie
  rozwodnionego zysku na akcję.
  01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2017 – 30.09.2017
  Na początek okresu 0,00,10,1
  Zwiększenie ———
  Zmniejszenie —(0 ,1) —
  Na koniec okresu 0,00,0 0,1
  01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2017 – 30.09.2017
  Na początek okresu 0,93,0 3,0
  Zwiększenie 0,1— —
  Zmniejszenie —(2 ,1) (1,1)
  Na koniec okresu 1, 00,9 1,9
  01.01.2018 – 30.09.2018 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2017 – 30.09.2017
  Na początek okresu 12 , 212 , 512 , 5
  Utworzenie w koszt własny sprzedaży 5,210, 8 —
  Wykorzystanie (1,7 )(6,4) (5,5)
  Rozwiązanie w koszt własny sprzedaży —(4,7) —
  Na koniec okresu 15, 712 , 2 7, 0


  37
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]


  38
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  4. NOTY OB\bAŚNIA\bĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO
  SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYT\fAC\bI
  FINANSOWE\b ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  4.1 KOSZTY WEDŁ\fG RODZA\b\f
  01.2018-09.2018 KOSZT WŁASNY
  SPRZEDAŻY KOSZTY FUNKCJONO-
  WANIA SKLEPÓW POZOSTAŁE KOSZTY
  SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO
  ZARZĄDU RAZEM
  Koszty nabycia sprzedanych towarów
  (983,6)———(983,6)
  Zużycie materiałów i energii —(14, 0) (1, 8)(1,1)(16,9)
  Odpis na zapasy (2,8)———(2,8)
  Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze —(133,1) (11, 6 )(10,4)(155,1)
  Koszty programu motywacyjnego ———(12 , 5 ) (12 , 5 )
  Usługi agencyjne —(20,7) ——(20,7)
  Usługi transportowe —(0 ,1) —(0 ,1) (0,2)
  Koszty najmu —( 5 7, 8 ) —(2,6) (60,4)
  Pozostałe usługi obce —(10,5) (2 ,1)(5,7)(18,3)
  Amortyzacja —(159, 7 ) (0 ,1)(3,8)(163,6)
  Podatki i opłaty —(0 ,1) — (1,7 ) (1, 8)
  Pozostałe koszty rodzajowe —(0,3) (0,5) (2 ,1)(2,9)
  Razem (986,4)(396,3) (16 ,1)(40,0)(1 438, 8)
  01.2017-09.2017 KOSZT WŁASNY
  SPRZEDAŻY KOSZTY FUNKCJONO-
  WANIA SKLEPÓW POZOSTAŁE KOSZTY
  SPRZEDAŻY KOSZTY OGÓLNEGO
  ZARZĄDU RAZEM
  Koszty nabycia sprzedanych towarów
  (968,4)———(968,4)
  Zużycie materiałów i energii —(10,4) (0,5)(1, 0)(11, 9 )
  Odpis na zapasy —————
  Wynagrodzenia —(126 , 8) (6,5)(8,0)(141, 3)
  Koszty programu motywacyjnego —————
  Koszty świadczeń pracowniczych —(24,1) (2,5)(0,9)( 2 7, 5 )
  Usługi agencyjne —(36,4) ——(36,4)
  Usługi transportowe ——(0,4) —(0,4)
  Koszty najmu —( 15 7, 7 ) (0,2)(1,7 )(159, 6)
  Pozostałe usługi obce —(8,6) (1, 5)(2,9)(13, 0)
  Amortyzacja —(20,3) (0,2)(2,2)(22,7)
  Podatki i opłaty —(0 ,1) (0 ,1)(0,9) (1,1)
  Pozostałe koszty rodzajowe —(0,2) (0,4) (1,7 )(2,3)
  Razem (968,4)(384,6) (12 , 3)(19, 3)(1 38 4, 6)


  39
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]


  40
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  4.2 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY
  OPERACY\bNE I FINANSOWE
  07.2018-09.2018 01.2018-09.2018 07.2017-09.201701.2017-09.2017
  Pozostałe koszty
  Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych — — (0,2) (0,5)
  Straty inwentaryzacyjne netto (0 ,1) (1, 6) (0,4) (1,1)
  Pozostałe koszty operacyjne netto 0,5 0,1 — —
  Strata z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie — (0,3) — (0,2)
  Razem pozostałe koszty 0,4 (1, 8) (0,6) (1, 8)
  Pozostałe przychody Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 1, 2 5,7 — —
  Odszkodowania — 0,5 — 0,3
  Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 0,8 2,3 1,1 2,4
  Pozostałe przychody operacyjne 1, 6 4,2 1, 6 3,3
  Razem pozostałe przychody 3,6 12 , 7 2,7 6,0
  Razem pozostałe koszty i przychody 4,0 10,9 2,1 4,2
  07.2018-09.2018 01.2018-09.2018 07.2017-09.201701.2017-09.2017
  Koszty finansowe
  Odsetki od pożyczek i kredytów (ujętych w kosztach) (3,5) (11,1) (1, 8) (5,4)
  Wynik na różnicach kursowych (1,1) (18, 0) 2,3 (6,8)
  Prowizje — (1,9) ——
  Pozostałe koszty finansowe (0,4) (1, 0) (0,2) (0,8)
  Otrzymane poręczenia — (1, 2) — (1, 2)
  Razem koszty finansowe (5,0) (33,2) 0,3 (14, 2)
  Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych 0,8 3,7 1, 2 3,5
  Wynik na różnicach kursowych 7, 5 7, 5 ——
  Pozostałe przychody finansowe — 5,0 — 3,2
  Poręczenia kredytowe udzielone 0,1 0,3 0,1 0,3
  Razem przychody finansowe 8,4 16,5 1, 3 7,0


  41
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  4.3 REZERWY
  REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ODPRAWY
  EMERY TALNE REZERWY NA NAPRAWY
  GWAR ANCYJNE REZERWA NA
  SPRAWY SPORNE POZOSTAŁE REZERWY
  RAZEM
  Stan na 01.01. 2017 2,0 — — — 2,0
  Utworzenie 0,8 — — — 0,8
  Wykorzystanie — — — — —
  Rozwiązanie — — — — —
  Różnice kursowe — — — — —
  Stan na 31.12.2017 2,8 — — — 2,8
  krótkoterminowe 0,7 — — — 0,7
  długoterminowe 2,1 — — — 2,1
  Stan na 01.01. 2018 2,8 — — — 2,8
  Utworzenie 0,1 — — — 0,1
  Wykorzystanie — — — — —
  Rozwiązanie (0 ,1) — — — (0 ,1)
  Różnice kursowe — — — — —
  Stan na 30.09.2018 2,8 — — — 2,8
  krótkoterminowe 1,0 — — — 1,0
  długoterminowe 1, 8 — — — 1, 8


  42
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  4.4 AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYT\fŁ\f
  PODATK\f ODROCZONEGO
  4.6 ZMIANA STAN\f ODPISÓW
  AKT\fALIZ\f\bĄCYCH Z TYT\fŁ\f \fTRATY
  WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  4.5 ZMIANA STAN\f ODPISÓW AKT\fALIZ\f\bĄCYCH
  WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
  30.09.2018 UZNANIE / (OBCIĄŻENIE)
  WYNIKU FINANSOWEGO 31.12.2017UZNANIE / (OBCIĄŻENIE)
  WYNIKU FINANSOWEGO 01.01.2017
  Aktywa
  Utrata wartości aktywów 0,1(0,4) 0,50,5 —
  Rezerwy na zobowiązania 1,7(0,9) 2,6(1, 3) 3,8
  Pozostałe 1,90,6 1, 3(4,1) 5,5
  Wycena umów leasingowych 1, 01, 0 — — —
  Razem przed kompensatą 4,70,3 4,4(4,8) 9,2
  Zobowiązania
  Przyspieszona amortyzacja podatkowa
  rzeczowych aktywów trwałych 2,2
  (0,2) 2,40,12,3
  Pozostałe 0,1(0 ,1) 0,2— 0,2
  Razem przed kompensatą 2,3(0,3) 2,60,12,5
  Kompensata (2,3)0,3(2,6) (0 ,1)(2,5)
  Salda podatku odroczonego w bilansie —
  Aktywa 2,40,6 1, 8(4,9) 6,7
  Zobowiązania — — — — —
  01.01.2019 – 30.09.2018 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2017 – 30.09.2017
  Na początek okresu 0,82,22,2
  Zwiększenie ———
  Zmniejszenie —(1,4) (0,8)
  Na koniec okresu 0,80,8 1,4
  01.01.2019 – 30.09.2018 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2017 – 30.09.2017
  Na początek okresu —3,13,1
  Zwiększenie —0,10,1
  Zmniejszenie —(3,2) (1,1)
  Na koniec okresu —— 2,1


  43
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  4.7 ZMIANA STAN\f ODPISÓW
  AKT\fALIZ\f\bĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany z tytułu
  odpisów aktualizujących wartość zapasów.


  44
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  POZOSTAŁE INFORMAC\bE
  ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ
  L\fB NIEPOWODZEŃ EMITENTA
  W III KWARTALE 2018 ROK\f
  W III kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A.:
  • powiększyła sieć sprzedaży CCC o ponad 22 tys. m 2

  zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o  26,4%
  w stosunku do III kwartału 2017 r.

  osiągnęła wynik EBITDA w  wysokości 160,2 mln PLN
  (wzrost 81,6 mln PLN w stosunku do III kwartału 2017 r.)


  45
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  Przychody ze sprzedaży kształtowały się następująco:
  Przychody ze sprzedaży za okres 01-09.2018 r. wyniosły
  3  274,2 mln PLN, co stanowiło wzrost o  440,7 mln PLN
  (15,6%) w stosunku do porównywalnego okresu roku po -
  przedniego. Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej
  w sprzedaży ogółem w okresie 01-09.2018 r. wyniósł 77,7%,
  przy udziale e-commerce 19,8% i 2,5% udziale sprzedaży
  hurtowej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż
  pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży detalicznej
  w okresie 01-09.2018 r. wyniósł 55,5% w porównaniu z 60,2%
  w  analogicznym okresie 2017 r. (spadek udziału wynika
  z  ekspansji na rynkach zagranicznych i  wzrostu udziału
  sprzedaży w  kanale e-commerce). Sprzedaż detaliczna
  na 1m 2 – za okres 01-09.2018 r. wyniosła 3,8 tys. PLN/m 2
  (miesięcznie 0,425 tys. PLN/m2) wobec 4,9 tys. PLN/m 2
  (miesięcznie 0,544 tys. PLN/m 2) w  analogicznym okresie
  2017 r., przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 3%.
  Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana
  sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające
  z  otwarcia i  zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty
  w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich
  rynkach (Polska +2,2%; Europa Środkowo-Wsch. +14,7%;
  Europa Zachodnia +36,9%; Pozostałe kraje +49,2%).
  [1] Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie
  sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.
  [2] Przychód na 1 m 2 powierzchni jest liczony poprzez
  iloraz wartości przychodu za okres 3 miesięcy danego roku
  przez sumę m 2 powierzchni handlowej na datę bilansową.
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1] ZMIANA% PRZYCHDÓD NA 1
  m2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ
  (W TYS. PLN) [2]
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017 01.2018-09.201801.2017-09.2017
  Polska 1 412 , 31 3 82,1 2,2%5,26 ,1
  Europa Śr.-Wsch. 6 6 0,1575,414,7% 3,54,2
  Europa Zachodnia 395,1288,636,9% 2,33,3
  Pozostałe kraje 75,550,649,2% 2,73,7
  Działalność detaliczna 2 543,02 296,7 10,7% 3,84,9
  Hurt 81, 012 9, 7- 3 7, 5 % 5,33,5
  e-commerce 6 49, 8406,659, 8%
  Pozostałe przychody ———
  Działalność produkcyjna 0,40,5-20,0%
  Razem 3 274, 22 833,5 15, 6 %


  46
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ZYSK BR\fTTO NA SPRZEDAŻY
  Zysk brutto w podziale na poszczególne segmenty przed -
  stawiał się następująco:
  ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY ZMIANA %MARŻA BRUTTO
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017 01.2018-09.201801.2017-09.2017
  Polska 709,4703,8 0,8%50,2% 50,9%
  Europa Śr.-Wsch. 370,5332,211, 5 % 5 6 ,1% 5 7, 7 %
  Europa Zachodnia 232,316 6, 239, 8% 58,8% 5 7, 6 %
  Pozostałe kraje 40,426,552,5% 53,5%52,4%
  Działalność detaliczna 1 352,61 228,7 10,1%53,2% 53,5%
  E-commerce 265,91 6 7,159,1% 40,9% 41,1%
  Hurt 25,545,7-44,2% 31, 5%35,2%
  Działalność produkcyjna ———nd. nd.
  Razem 1 644,01 4 41, 5 14, 0 %50,2% 50,9%
  Niezalokowane do segmentów ———
  Razem 1 644,01 4 41, 5 14, 0 %50,2% 50,9%
  Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w  okresie 01-
  09.2018 r. wyniósł 1 644,0 mln PLN i  był wyższy o  14%
  w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Marża na
  sprzedaży detalicznej w okresie 01-09.2018 r. wyniosła 1 352,6
  mln PLN (53,2%) i była niższa o 0,3 p.p. w stosunku do okresu
  porównywalnego, co było spowodowane nieznacznym
  wzrostem koszu własnego sprzedaży. Dynamiczny wzrost
  udziału sprzedaży w kanale e-commerce spowodował dalszy
  efekt rozwodnienia marży brutto na sprzedaży. W okresie
  01-09.2018 r. marża brutto wyniosła 50,2%, co stanowi
  spadek o 0,7 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.


  47
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  KOSZTY F\fNKC\bONOWANIA SKLEPÓW
  Koszty funkcjonowania sklepów kształtowały się następująco:
  Jak już wspomniano w  pkt. „Zastosowane nowe i  zmie -
  nione standardy rachunkowości” Grupa zdecydowała się
  na wcześniejszą implementację nowego standardu MSSF
  16 Leasing, który spowodował m.in. zmiany w  strukturze
  kosztów funkcjonowania sklepów. W efekcie zastosowania
  MSSF16 zmiany nastąpiły w  prezentacji kosztów najmu
  (spadek kosztów o  341,5 mln PLN) i  kosztów amortyzacji
  (wzrost kosztów o 342,0 mln PLN) oraz wzrost sumy kosztów
  o 0,5 mln PLN.
  Na potrzeby analizy, dla zachowania porównywalności
  danych, opisano zmiany kosztów funkcjonowania sklepów
  bez wpływu MSSF 16.
  W okresie 01-09.2018 r. koszty funkcjonowania sklepów, bez
  wpływu MSSF16, wyniosły 1 013,2 mln PLN i były wyższe
  o  170,3 mln PLN (20,20% r/r), przy wzroście powierzchni
  handlowej 43,0%. Wraz z ekspansją rynkową i otwieraniem
  kolejnych placówek handlowych wzrosła większość kosztów
  funkcjonowania sklepów. Najistotniejsze grupy kosztów
  to koszty najmu (a po zastosowaniu MSSF16 amortyzacja
  prawa do użytkowania aktywów będących przedmiotem
  leasingu, tj. leasingu powierzchni sklepowych) oraz koszty
  wynagrodzenia i świadczeń dla personelu w sklepach, które
  stanowiły odpowiednio 40,2% oraz 36,1% łącznych kosztów
  funkcjonowania sklepów.
  W  celu analizy i  porównywania wyników pojedynczych
  sklepów Grupa korzysta ze wskaźnika kosztu ponoszonego na
  metr kwadratowy powierzchni handlowej. W ujęciu łącznym,
  koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy wyniósł
  1, 52 PL N /m 2 w okresie 01-09.2018 (miesięcznie 0,17 PLN/m 2)
  i  był niższy o  0,29 PLN/m 2 w  stosunku do analogicznego
  okresu roku 2017 (spadek w  ujęciu miesięcznym wynosi
  0,03 PLN/m 2). Wskaźnik ten jest najkorzystniejszy w Polsce,
  natomiast największy koszt/m 2 ponoszony jest w Europie
  Zachodniej.
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017 ZMIANA %
  Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (365,8)(321,7 ) 13, 7 %
  Usługi agencyjne (21, 8)(36,8)-40,8%
  Koszty najmu ( 9 7, 6 )(345,7) -71, 8 %
  Amortyzacja ( 4 0 7, 8 )(46,4)>1 0 0 %
  Podatki i opłaty (4,9)(3,7)32,4%
  Zużycie materiałów i energii (48,0)(32,9)45,9%
  Pozostałe koszty rodzajowe (68,0)(55,7)2 2,1%
  Razem (1 013,9)(842,9)20,3%


  48
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PRZYCHODY I KOSZTY OPERACY\bNE I FINANSOWE
  Pozostałe koszty i  przychody operacyjne stanowiły od -
  powiednio 6,9 mln PLN oraz 99,7 mln PLN, co w  ujęciu
  netto stanowiło 92,8 mln PLN po stronie przychodów
  w porównaniu z 5,3 mln PLN w roku poprzednim po stronie
  kosztowej. Największy wzrost (o 77 mln PLN) odnotowano
  w pozycji Pozostałe przychody operacyjne, gdzie rozpoznany
  został wynik na nabyciu jednostki zależnej. Pozostałym
  powodem zmiany w 2018 r. do analogicznego okresu była
  strata z  tyt. różnic kursowych – 6,1  mln PLN, pozostałe
  koszty operacyjne 3,7 mln PLN oraz straty inwentaryzacyjne
  netto – 4,5 mln PLN.
  Jak już wspomniano w  pkt. „MSSF 16 Leasing” Grupa
  zdecydowała się na wcześniejszą implementację nowego
  standardu MSSF 16 Leasing, który spowodował m.in. wzrost
  kosztów finansowych o 58,4 mln PLN, w tym koszt odsetkowy
  zobowiązań z tyt. leasingu 23,9 mln PLN i 34,5 mln PLN z tyt.
  różnic kursowych.
  Koszty i przychody finansowe, z uwzględnieniem MSSF 16
  stanowiły odpowiednio 111,2 mln PLN oraz 28,5 mln PLN, co
  w ujęciu netto stanowiło 82,7 mln PLN po stronie kosztowej
  w porównaniu z 38,1 mln PLN w roku 2017. Głównymi pozy -
  cjami składającymi się na koszty finansowe w raportowanym
  okresie były odsetki, które wyniosły – 42,9 mln PLN, wynik
  na różnicach kursowych po stronie kosztów – 45,3mln PLN,
  wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących – 19,1 mln PLN.
  Największa pozycją przychodów finansowych był wynik
  na różnicach kursowych kontraktów forward w  kwocie
  12,1 mln PLN.
  PODATEK DOCHODOWY
  Podatek dochodowy w  okresie 01-09.2018r. wyniósł
  25,7 mln PLN.Na kwotę tą oprócz podatku bieżącego, wpły -
  nęło również rozpoznanie aktywa z tyt. podatku odroczonego
  od różnicy przejściowej dla znaków towarowych i ulgi inwesty -
  cyjnej w kwocie – 1,6 mln PLN (w analogicznym okresie 2017 r.
  – 2,1 mln PLN).
  WYNIK NETTO I SKORYGOWANY WYNIK NETTO
  Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz
  podatku dochodowego wynik netto za okres 01-09.2018 r.
  wyniósł 19,8 mln PLN (uwzględnia zmiany wynikające
  z  zastosowania MSSF 16) i  był o  134,5 mln PLN niższy niż
  w okresie 01-09.2017 r.
  Wpływ zastosowania MSSF16 na wynik netto Grupy wyniósł
  -53,0 mln PLN.
  Skorygowany zysk (strata) netto jest liczony w  oparciu
  o zysk netto skorygowany o pozycje, które zdaniem Zarządu
  mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy
  ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji.
  Poniżej podano listę pozycji wyłączanych z wyniku netto
  wraz z wyjaśnieniem:
  POZYCJE BEZGOTÓWKOWE:

  Podatek odroczony dotyczący znaku towarowego – pozycja
  ta dotyczy różnic przejściowych powstałych z amortyzacji.
  • Podatek odroczony dotyczący ulgi inwestycyjnej – pozycja
  ta dotyczy różnic przejściowych powstałych w  wyniku
  inwestycji prowadzonych w Grupie CCC.

  Koszty programu motywacyjnego – pozycja ta obejmuje
  koszty programu motywacyjnego funkcjonującego
  w Grupie CCC.


  49
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  \fZGODNIENIE SKORYGOWANEGO ZYSK\f NETTO
  01.2018-09.2018 01.2017-09.2017
  Zysk netto 19, 815 4, 3
  Efekty restrukturyzacji biznesowej
  Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego
  znaku towarowego i wartości firmy oraz ulgi inwestycyjnej (1, 6)
  (6,9)
  Koszty doradztwa — —
  Koszty programu motywacyjnego (28,6) —
  Skorygowany zysk netto 50,0161, 2


  50
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYC\bI
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  Z SYT\fAC\bI FINANSOWE\b
  PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘP\f\bĄCO
  Jak już wspomniano Grupa zdecydowała się na wcześniejszą
  implementację nowego standardu MSSF 16 Leasing, który
  spowodował znaczący wzrost sumy bilansowej. Po stronie
  aktywów rozpoznano prawo do użytkowania aktywów
  w  wysokości 2 328,6 mln PLN oraz aktywo na podatek
  odroczony w kwocie 6,0 mln PLN, natomiast w pasywach
  wykazano 2 387,6 mln PLN zobowiązania z tyt. leasingu oraz
  zmniejszenie kapitałów własnych o 53,0 mln PLN (związane
  z niższym wynikiem netto).
  Suma bilansowa na dzień 30 września 2018 r. wyniosła
  6 777,9 mln PLN i  wzrosła o  3 408,0 mln PLN (+101,1%)
  względem 31 grudnia 2017 r. Oprócz prawa do użytkowania
  aktywów 2 328,6 mln PLN, na wartość aktywów wpłynął
  wzrost poziomu zapasów o  526,3mln PLN związany ze
  spadkiem sprzedaży wywołanym w dużej mierze niesprzy -
  jającymi warunkami pogodowymi.
  Na wzrost sumy bilansowej na dzień 30 września 2018 r.
  względem 31 grudnia 2017 r., po stronie pasywów wpły -
  nęło w  głównej mierze rozpoznanie, zgodnie z  MSSF16,
  zobowiązania z tyt. leasingu 2 387,6 mln PLN oraz wzrost
  zobowiązań z tytułu zadłużenia o 222,1mln PLN (+24,2%).
  Grupa CCC wykorzystuje wskaźnik ogólnego zadłużenia do
  oceny struktury finansowania aktywów.
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony jest jako stosunek za -
  dłużenia netto do łącznej wartości kapitału zaangażowanego.
  Zadłużenie netto oblicza się jako sumę zobowiązań finan -
  sowych pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Łączną wartość kapitału zaangażowanego oblicza się jako
  kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem netto.
  Implementacja MSSF 16, z uwagi na rozpoznanie zobowiązań
  z  tyt. leasingu, wpłynęła znacząco na wartość wskaźnika
  ogólnego zadłużenia. W celu zapewnienia porównywalności
  danych wskaźnik ten przeliczono zarówno z uwzględnieniem
  MSSF 16 jak i bez jego wpływu:

  obliczenie wskaźnika bez uwzględnienia MSSF16 – wartość
  wskaźnika ukształtowała się na poziomie 0,37.

  obliczenie wskaźnika z uwzględnieniem MSSF16 – wartość
  wskaźnika ukształtowała się na poziomie 0,73.
  Efekt wdrożenia MSSF 16, choć znacząco zmienia wartość
  wskaźnika ogólnego zadłużenia, ma neutralny wpływ na
  płynność oraz zdolność Grupy CCC do wywiązywania się
  ze zobowiązań.


  51
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  PRZEGLĄD GŁÓWNYCH POZYC\bI Z NASZEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  Z CAŁKOWITYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘP\f\bĄCO:
  Zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  o  – 35,6 mln PLN wynikało z  dodatnich przepływów na
  działalności operacyjnej 497,4 mln PLN i  ujemnych na
  działalności inwestycyjnej – 377,0 mln PLN, z  ujemnych
  przepływów na działalności finansowej – 160,4 mln PLN
  oraz z  różnic kursowych z  wyceny środków pieniężnych
  4,4 mln PLN.
  PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
  OPERACYJNEJ
  Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej za
  okres 01-09.2018 r. wyniosły 497,4 mln PLN i wynikały ze zmia -
  ny w kapitale obrotowym 106,1 mln PLN (w tym zmiana stanu
  zapasów i odpisów aktualizujących zapasy – 415,9 mln PLN)
  skorygowanym o operacje niepieniężne wynikiem z dzia -
  łalności operacyjnej w kwocie 391,3 mln PLN. PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
  INWESTYCYJNEJ
  Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej
  za okres 01-09.2018 r. wyniosły – 377,0 mln PLN. Na działalność
  inwestycyjną wpływ miał wzrost wydatków na rzeczowe
  aktywa trwałe i wartości niematerialne związanych z realizacją
  strategii ekspansji rynkowej w Polsce jak i zagranicą – wydatki
  te w analizowanym okresie wyniosły 268,1 mln PLN.
  PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Skonsolidowane przepływy netto z działalności finansowej za
  okres 01-09.2018 r. wyniosły – 160,4 mln PLN. Na wartość tą
  składało się zwiększenie środków pieniężnych o 18,5 mln PLN
  z tyt. zadłużenia finansowego. Po stronie wypływów koszty
  z tyt. odsetek 46,8 mln PLN.


  52
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  SIEĆ SPRZEDAŻY GR\fPY KAPITAŁOWE\b CCC
  III kwartał 2018 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na
  zagranicznych rynkach. Grupa otworzyła 3 salony w Rosji
  i Austrii, po 2 salony na Węgrzech i w Rumunii, po jednym
  w Czechach, Słowacji, Słowenii i na Ukrainie.
  SIEĆ RODZAJ 31.12.2014
  31.12.201531.12.2016 31.12.201730.09.2018
  m 2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba
  CCC Własne
  Polska 166 94640518 6 782 410212 242 436243 839 448273 867 465
  Czechy 32 3097936 104 7939 415 824 4 701 8846 827 88
  Słowacja 13 8 6 63018 852 3723 10 4 4228 19 8 5030 566 51
  Węgr y 27 6895730 462 6138 040 6945 247 7351 036 76
  Austria 9 18 41714 6 81 2723 580 3927 431 4530 239 49
  Słowenia 3 64664 603 86 272 117 687 138 528 14
  Chorwacja 4 43687 314 1311 8 4 2 2013 5 61 2314 018 24
  Niemcy 18 38 02734 920 515 8 127 7561 114 7757 080 79
  Bułgaria ——3 875 65 665 96 562 106 562 10
  Serbia ————1 089 24 078 67 382 10
  Rumunia ————————29 562 57
  Rosja* ————6 339 1113 92 3 1920 655 27
  Tu rc j a 18 05318 05 3— —————
  RAZEM WŁASNE 278 261632339 398 695425 715 79649 6 341 852576 322 950
  SIEĆRODZAJ 31.12.2014
  31.12.201531.12.2016 31.12.201730.09.2018
  m 2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba
  CCC Franc z y za
  Rosja* 1 78153 617 8— —————
  Ukraina 1 47042 237 52 709 53 827 65 840 8
  Rumunia 13 45 43119 32 5 4224 386 5027 14 8 54— —
  Łotwa 2 62263 232 73 281 74 409 74 409 7
  Litwa ——1 187 21 787 32 657 42 657 4
  Polska ——————————
  Mołdawia 74 0174 0 1
  Estonia ————724 1724 11 7 74 2
  RAZEM FRANCZYZA 19 3274629 598 6432 887 6639 505 7315 420 22
  SIEĆRODZAJ 31.12.2014
  31.12.201531.12.2016 31.12.201730.09.2018
  m 2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba m2 liczba
  e-obuwie ————————3 012 4
  K VAG ————————8 8 126 205
  RAZEM 91 13 8209
  CCC RAZEM 297 588678368 996 759458 602 862535 846 925682 880 118 1
  Na dzień 30 września 2018 roku sieć sprzedaży Grupy
  Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 1181 placówek sieci CCC,
  na co składało się:


  53
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  Powierzchnia sprzedaży Grupy Kapitałowej na dzień
  30.09.2018 wyniosła 682,9 tys. m 2, co stanowi wzrost o 147,0
  tys. m 2 (w stosunku do 31.12.2017 r.), na co złożyły się otwarcia
  i powiększenia sklepów CCC (+ 58,9 tys. m 2), oraz nabycie
  Spółki: Karl Vogele AG – Szwajcaria (+ 88,13 tys. m 2).
  100,0
  80,0
  60,0
  40,0
  20,0 0,0
  -20,0
  ZMIANY POWIERZCHNI SKLEPÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
  w okresie 01.01. 2018 –30.09. 2018 r.
  [1] Wzrost powierzchni spowodowany nabyciem Spółki Karl Vogele (Szwajcaria)
  DE HR SIEST UKR CZSKRO ATRSHU RU PLCH [1]
  -4,0 0,5
  0,8 1,1
  2,0
  2,12,4
  2,42,8 3,35,8 33,0
  6,7 8 8 ,1
  Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC
  wzrosła o  16,1 % i  wyniosła 576,3 tys. m
  2 na 30.09.2018
  (w tym: 273,9 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 496,3 tys. m 2
  na 31.12.2017 (w tym 243,8 tys. m2 w Polsce). Powierzchnia
  sprzedaży w  placówkach franczyzowych CCC spadła
  o  61% i  wynosi 15,4 tys. m 2 na 30.09.2018 w  stosunku do
  39,5 tys. m2 na 31.12.2017. Spadek powierzchni franczyzowej
  związany był z przejęciem Spółki Shoe Express – Rumunia
  (powierzchnia sklepów spółki rumuńskiej ujęta jest na
  dzień 30.09.2018r. w powierzchni sklepów własnych CCC,
  na dzień 31.12.2017r. powierzchnia sklepów tej spółki ujęta
  była w powierzchni sklepów franczyzowych).


  54
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE
  NIETYPOWYM, MA\bĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.
  W  okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły żadne
  nietypowe zjawiska mające istotny wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe.
  CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA
  BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
  PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE
  CO NA\bMNIE\b KOLE\bNEGO KWARTAŁ\f.
  Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, które będą miały
  wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym czasie, to:
  1.
  wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
  2. dalszy rozwój sieci handlowej CCC w kraju oraz zagranicą,
  3. panujące warunki atmosferyczne,
  4. poziom kursów walutowych.
  INFORMAC\bE O CHARAKTERZE I ZAKRESIE
  WSZELKICH ZNACZĄCYCH OGRANICZEŃ
  ZDOLNOŚCI \bEDNOSTEK ZALEŻNYCH DO
  PRZEKAZYWANIA F\fND\fSZY \bEDNOSTCE
  DOMIN\f\bĄCE\b, W POSTACI DYWIDEND
  W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH L\fB DO
  SPŁATY KREDYTÓW L\fB POŻYCZEK.
  Według wiedzy Zarządu spółki dominującej nie istnieją
  znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do
  przekazywania funduszy jednostce dominującej.
  INFORMAC\bE O ISTOTNYCH TRANSAKC\bACH
  NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW
  TRWAŁYCH, ISTOTNYCH ZOBOWIĄZANIACH
  Z TYT\fŁ\f DOKONANIA ZAK\fP\f RZECZOWYCH
  AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH
  ROZLICZENIACH Z TYT\fŁ\f SPRAW SĄDOWYCH.
  Nie dot yc z y.


  55
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  OB\bAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI
  L\fB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
  EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE.
  W przypadku spółek Grupy Kapitałowej CCC S.A. możemy
  mówić o sezonowości sprzedaży. Sezonowość sprzedaży
  Grupy CCC jest znaczna, jak w całej branży odzieżowo-obuw -
  niczej. Wyróżnia się dwa zasadnicze okresy o  najwyższej
  wartości sprzedaży: drugi i czwarty kwartał roku. Również
  w całym roku sprzedaż mocno uzależniona jest od warunków
  atmosferycznych. Warunki pogodowe mogą zaburzyć ów
  wzorzec sezonowości, przyśpieszając lub opóźniając okresy
  odpowiednio słabszej lub wzmożonej sprzedaży.
  Wahania sezonowe za okres ostatnich 3 lat pokazuje poniższy
  wykres.
  1,4
  1,2
  1,0
  0,8
  0,6
  0,4
  0,2
  0,0
  tys. PLN/m2
  SEZONOWE WAHANIA SPRZEDAŻY
  I
  IIIII IV VVI VIIVIII IXXXIXII
  2016 2 0172018


  56
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  INFORMAC\bA DOTYCZĄCA EMIS\bI, WYK\fP\f
  I SPŁATY NIE\fDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
  Nie dot yc z y.
  W INFORMAC\bA DOTYCZĄCA WYPŁACONE\b
  (L\fB ZADEKLAROWANE\b) DYWIDENDY
  ŁĄCZNIE W PRZELICZENI\f NA \bEDNĄ AKC\bĘ.
  Nie dot yc z y.
  30.09.2018 31.12.201730.09.2017
  Otrzymane gwarancje i poręczenia 4 7, 54 7, 54 7, 5
  Razem aktywa warunkowe 4 7, 54 7, 54 7, 5
  Gwarancje celne 17, 02 7, 0 15, 0
  Pozostałe gwarancje 111, 996,788,6
  Udzielone zabezpieczenia ———
  Razem zobowiązania warunkowe 128 ,912 3, 7103, 6
  WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY
  PO DNI\f, NA KTÓRY SPORZĄDZONO
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE\f\bĘTYCH
  W TYM SPRAWOZDANI\f, A MOGĄCYCH
  W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA.
  Nie dot yc z y.
  INFORMAC\bA DOTYCZĄCA ZMIAN
  ZOBOWIĄZAŃ WAR\fNKOWYCH L\fB AKTYWÓW
  WAR\fNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZAS\f
  ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROK\f OBROTOWEGO.
  Zmiany zobowiązań i  aktywów warunkowych opisuje
  poniższa tabela.
  Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności
  celnych w związku z prowadzeniem przez Spółkę składów
  celnych, a ich termin zapadalności przypada na 30.04.2019 r.
  Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych
  umowach najmu lokali, a ich termin zapadalności przypada
  do 30.04.2020 r. Udzielone zabezpieczenia związane są
  z umową poręczenia zobowiązania, a ich termin zapadalności
  jest bezterminowy.


  57
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  OPIS ZMIAN W STR\fKT\fRZE GR\fPY
  KAPITAŁOWE\b, W TYM W WYNIK\f POŁĄCZENIA
  \bEDNOSTEK, \fZYSKANIA L\fB \fTRATY
  KONTROLI NAD \bEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI
  ORAZ INWESTYC\bAMI DŁ\fGOTERMINOWYMI,
  A TAKŻE PODZIAŁ\f, RESTR\fKT\fRYZAC\bI
  I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.
  W  dniu 29 kwietnia 2018 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A.
  (poprzez spółkę CCC S.A.) podpisała umowę nabycia zor -
  ganizowanej części przedsiębiorstwa od Adler International
  Sp. z o.o. sp. k.
  Nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi
  sieć salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych
  logo CCC w  województwie podkarpackim, małopolskim
  i świętokrzyskim wraz z pracownikami tych salonów.
  Wysokość zapłaty za nabytą zorganizowaną część przed -
  siębiorstwa została ustalona na kwotę 77 mln PLN płatną
  gotówką. Cena zapłaty nie uwzględnia żadnych płatności
  warunkowych.
  Za datę przejęcia kontroli przyjęto 1 lipca 2018 r., z uwagi na
  to, że w tym dniu na CCC S.A. przeszło prawo prowadzenia
  salonów sprzedaży wraz ze wszystkimi korzyściami i zobo -
  wiązaniami z tego tytułu.
  Łączna wartość nabytych rzeczy ruchomych (w tym w szcze -
  gólności wyposażenia salonów i urządzeń niezbędnych do
  obsługi klientów salonów) wyniosła 15,4 mln PLN, natomiast
  wartość nakładów na salony (inwestycje w obcych środkach
  trwałych) wyniosła 12,6 mln PLN. Zgodnie z umową, w ra -
  mach transakcji nie zostały przeniesione środki pieniężne ani
  należności z tytułu dostaw i usług, które powstały do dnia
  przejęcia. Grupa nie identyfikuje także, według stanu na dzień
  podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, innych
  istotnych rodzajów należności wymagających uwzględnienia
  w rozliczeniu nabycia. W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa
  CCC S.A. dokonała wstępnej identyfikacji aktywów nabytego
  biznesu i  ujęła je na dzień nabycia w  skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym w  wartościach ustalonych
  prowizorycznie, ponieważ Grupa nie zakończyła jeszcze
  prac związanych z identyfikacją i wyceną przejętych akty
  -
  wów. Rozliczenie w wartości godziwej nastąpi w przyszłym
  terminie, nie później niż 12 miesięcy od daty objęcia kontroli.
  Według stanu na dzień podpisania niniejszego sprawozdania
  finansowego Grupa nie identyfikuje żadnych zobowiązań
  warunkowych związanych z transakcją nabycia.
  Szacunki i  założenia związane ze wstępną identyfikacją
  i wyceną wybranych pozycji przejętych aktywów do wartości
  godziwych zostały przedstawione w dalszej części noty.
  Dane księgowe zostały przyjęte na bazie sprawozdania
  finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Adler
  International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
  k. na dzień 1 lipca 2018 r., tj. na dzień objęcia kontroli. Szcze -
  góły wstępnie oszacowanej wartości godziwej przejętych
  aktywów netto, wartości firmy oraz ceny nabycia na dzień
  przejęcia kontroli przedstawiono poniżej (w mln zł):


  58
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  Ustalona prowizorycznie wartość firmy w  kwocie 49 mln
  z tytułu przejęcia przypada na przejętą bazę klientów oraz
  korzyści skali oczekiwane z połączenia działalności Spółki
  z  działalnością salonów wchodzących w  skład przejętej
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Koszty związane z nabyciem spółki Adler International Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wyniosły 365 tys. PLN
  i zostały wykazane jako koszty ogólnego zarządu w skonsoli -
  dowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych
  całkowitych dochodów.
  Przychody wygenerowane przez salony wchodzące w skład
  przejętej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ujęte
  w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego
  i pozostałych całkowitych dochodów od dnia 1 lipca 2018 r.
  wyniosły 38,8 mln PLN, natomiast zysk netto wygene -
  rowany przez te salony w  tym samym okresie wyniósł
  3,7 mln PLN. W wyniku powyższych zmian nastąpił wzrost
  wartości podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję
  przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej za
  okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. z poziomu
  0,39 zł/akcję do poziomu 0,48 zł/akcję.
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA
  ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM
  FINANSOWYM NABYTEJ SPÓŁKI (W MLN ZŁ)KOREKTY WARTOŚCI GODZIWEJ
  I POZOSTAŁE KOREKTY (W MLN ZŁ) WSTĘPNIE USTALONA
  WARTOŚĆ GODZIWA (W MLN ZŁ)
  Rzeczowe aktywa trwałe 28— 28
  Razem możliwe do zidentyfikowania aktywa netto 28— 28
  Wstępnie ustalona wartość firmy 49
  Razem 77
  Zapłacone wynagrodzenie 77
  Zapłacone gotówką 77
  Nabyte środki pieniężne, w tym:
  – środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania —
  Wydatek pieniężny z tytułu nabycia 77


  59
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  P\fBLIKAC\bA PROGNOZ WYNIKÓW
  FINANSOWYCH.
  Nie publikowano prognoz wyników za 2018 r.
  INFORMAC\bE NA TEMAT ZMIAN SYT\fAC\bI
  GOSPODARCZE\b I WAR\fNKÓW PROWADZENIA
  DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MA\bĄ ISTOTNY WPŁYW NA
  WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH
  I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH \bEDNOSTKI.
  Nie dot yc z y.
  INFORMAC\bE O NIESPŁACENI\f KREDYT\f
  I POŻYCZKI L\fB NAR\fSZENI\f ISTOTNYCH
  POSTANOWIEŃ \fMOWY KREDYT\f L\fB
  POŻYCZKI, W ODNIESIENI\f DO KTÓRYCH NIE
  POD\bĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
  DO KOŃCA OKRES\f SPRAWOZDAWCZEGO.
  Nie dot yc z y.
  SPRAWY SPORNE.
  Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie są stroną w postę -
  powaniu sądowym, których wartość przedmiotów sporu
  przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
  INFORMAC\bE O \fDZIELENI\f PRZEZ EMITENTA
  L\fB PRZEZ \bEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ
  PORĘCZEŃ KREDYT\f, POŻYCZKI L\fB
  \fDZIELENI\f GWARANC\bI ŁĄCZNIE \bEDNEM\f
  PODMIOTOWI L\fB \bEDNOSTCE ZALEŻNE\b OD
  TEGO PODMIOT\f, \bEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ
  ISTNIE\bĄCYCH PORĘCZEŃ L\fB GWARANC\bI
  STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NA\bMNIE\b
  10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.
  Nie dot yc z y.


  60
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  AKC\bONARI\fSZE POSIADA\bĄCY BEZPOŚREDNIO
  L\fB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE
  CO NA\bMNIE\b 5% OGÓLNE\b LICZBY GŁOSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENI\f EMITENTA.
  Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień
  przekazania raportu kwartalnego QSr – III/2018.
  LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI CCC S.A.
  AKCJONARIUSZ LICZBA

  POSIADANYCH
  AKCJI % UDZIAŁ W KAPITALE
  AKCYJNYM LICZBA GŁOSÓW
  NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  AKCJONARIUSZY % UDZIAŁ W
  LICZBIE
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  AKCJONARIUSZY
  ULTRO sp. z o.o 
  Podmiot zależny od Dariusza Miłka oraz Dariusz Miłek 11 060 000
  26,87%16 520 000 34,55%
  Leszek Gaczorek 2 000 0004,86%3 040 000 6,36%
  Aviva OFE
  [1] 2 981 794 7, 2 4 %2 981 794 6, 24%
  Nationale-Nederlanden OFE
  [1] 2 593 593 6,30%2 593 493 5,42%
  Pozostali inwestorzy
  [2] 22 532 713 54,73%22 682 713 4 7, 4 3 %
  TOTA L 41 168 100100,00%47 818 000 100,00%
  Na dzień przekazania sprawozdania za III kwartał 2018 r.
  Spółka nie posiada informacji o  innych akcjonariuszach,
  którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  [1] Dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszy na dzień 29.12.2017 r.
  [2] Inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


  61
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  STRUKTURA AKCJONARIATU WEDŁUG LICZBY AKCJI
  na dzień 30.09.2018 r. ULTRO Sp. z o.o.,
  podmiot zależny od Dariusza Miłka
  26,87%
  Aviva OFE
  7, 2 4 % pozostali
  inwestorzy
  54,73%
  Leszek
  Gaczorek
  4,86% Nationale
  Nederlanden OFE
  6,30%
  STRUKTURA AKCJONARIATU WEDŁUG LICZBY GŁOSÓW
  na dzień 30.09.2018 r. ULTRO Sp. z o.o.,
  podmiot zależny od Dariusza Miłka
  34,55%
  Leszek
  Gaczorek
  6,36% pozostali
  inwestorzy
  4 7, 4 3 %
  Nationale
  Nederlanden OFE
  5,42% Aviva OFE
  6,24%


  62
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  [1] Dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszu Aviva OFE na dzień 29.12.2016 r.
  [2] Inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI CCC S.A.
  AKCJONARIUSZ |LICZBA

  POSIADANYCH AKCJI % UDZIAŁ W KAPITALE
  AKCYJNYM LICZBA GŁOSÓW
  NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  AKCJONARIUSZY % UDZIAŁ W
  LICZBIE
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  AKCJONARIUSZY
  ULTRO sp. z o.o 
  Podmiot zależny od Dariusza Miłka oraz Dariusz Miłek 11 060 000
  26,87%16 690 000 3 4,91%
  Leszek Gaczorek 2 000 0004,86%3 040 000 6,36%
  Aviva OFE
  [1] 3 069 920 7, 4 6 %3 069 920 6,42%
  Nationale-Nederlanden OFE 2 565 6496,23%2 565 649 5,37%
  Pozostali inwestorzy
  [2] 22 468 431 54,58%22 448 431 46,94%
  TOTA L 41 164 000100,00%47 814 000 100,00%
  Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień
  przekazania raportu rocznego za 2017 r.


  63
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  AKC\bE \bEDNOSTKI DOMIN\f\bĄCE\b
  ORAZ \bEDNOSTEK POWIĄZANYCH
  BĘDĄCE W POSIADANI\f OSÓB
  ZARZĄDZA\bĄCYCH I NADZOR\f\bĄCYCH.
  Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, stan posiadania
  akcji przez osoby zarządzające i  nadzorujące przedstawia
  się następująco
  AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
  RAPORTU (SZT.) WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU (PLN)
  Zarząd
  Prezes Dariusz Miłek
  [1] 11 060 000 1 106 000
  Wiceprezes Mariusz Gnych 2 5 7 1122 5 7 11
  Wiceprezes Marcin Czyczerski 5 10 0510
  Wiceprezes Karol Półtorak 5 500550
  [1] pośrednio jako podmiot dominujący w spółce ULTRO Sp. z o.o.
  INFORMAC\bA DOTYCZĄCA ZMIANY
  W KLASYFIKAC\bI AKTYWÓW FINANSOWYCH
  W WYNIK\f ZMIANY CEL\f L\fB
  WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW.
  Nie dot yc z y.
  INFORMAC\bE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ
  ISTOTNE DLA OCENY SYT\fAC\bI KADROWE\b,
  MA\bĄTKOWE\b, FINANSOWE\b, WYNIK\f
  FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMAC\bE,
  KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI
  REALIZAC\bI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA.
  Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje,
  które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej CCC
  S.A. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia
  dla realizacji zobowiązań Grupy.
  INFORMAC\bE O ZAWARCI\f PRZEZ EMITENTA
  L\fB \bEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ \bEDNE\b
  L\fB WIEL\f TRANSAKC\bI Z PODMIOTAMI
  POWIĄZANYMI, \bEŻELI PO\bEDYNCZO L\fB
  ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE
  NA INNYCH WAR\fNKACH NIŻ RYNKOWE.
  Nie dot yc z y.
  INFORMAC\bE O ZMIANIE SPOSOB\f WYCENIANIA
  INSTR\fMENTÓW FINANSOWYCH (WYCENIANYCH
  DOTYCHCZAS W WARTOŚCI GODZIWE\b).
  Nie dot yc z y.


  64
  R APORT FINASOW Y CCC
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GR\fPY CCC S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  [w mln zł o ile nie podano inaczej]
  ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWE\b
  Spółka CCC S.A. 4 października 2018 roku, otrzymała podpisa -
  ną umowę o udzielenie limitu w formie gwarancji bankowych
  z dnia 25 września 2018 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki
  Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul.
  Grzybowskiej 53/57. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił
  gwarancji należytego wykonania do kwoty 13 975 000 PLN
  (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy
  złotych) ważnej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca
  2020 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków
  powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd
  Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych
  informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez
  Grupę z Bankiem. Łączne maksymalne zaangażowanie Banku
  Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC może zwiększyć
  się z 560 000 000 PLN do 573 975 000 PLN.
  W dniu 23 października 2018 r. CCC S.A. objęła 51% udziałów
  w  spółce DeeZee. Wartość transakcji wyniosła 13 mln zł.
  Jednocześnie strony ustaliły warunki dalszego stopniowego
  zwiększania udziałów CCC S.A., potencjalnie aż do 100%
  w ciągu najbliższych 5 lat.
  DeeZee działa na polskim internetowym rynku obuwniczym
  od 2005 roku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
  niezależnych sklepów internetowych w  tym segmencie.
  Dzięki współpracy w ramach Grupy CCC wraz z premierą
  kolekcji wiosna/lato 2019 oferta marki DeeZee pojawi się
  w sieci sklepów stacjonarnych CCC.
  W  dniu 23 października 2018 r. spółka eobuwie.pl S.A.
  rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do
  przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji
  eobuwie.pl. S.A. oraz dopuszczenia akcji spółki do obrotu na
  rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. IPO jest rozważane w celu
  pozyskania przez eobuwie.pl S.A. środków na finansowanie
  dalszego rozwoju działalności spółki. Spółka eobuwie.pl
  S.A. w okresie 01-09.2018 r. osiągnęła wynik EBITDA ((wynik
  na działalności operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze
  sprzedaży) na poziomie 10,4% (w  okresie 01-09.2017r. na
  poziomie 14,0%). W dniu 8 listopada 2018 r. Zarząd CCC S.A poinformował,
  iż postanowił zawrzeć ze spółką capiton V GmbH & Co.
  Beteiligungs KG z siedzibą w Berlinie („Capiton”) porozumienie
  term sheet obejmujące wstępne warunki potencjalnej
  transakcji („Transakcja”) obejmującej:

  nabycie przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego sta -
  nowiącego 32,84% udziałów w kapitale zakładowym
  spółki pod firmą HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w
  Luksemburgu („HR”, „Nabywana Spółka”), w tym ok. 13,26%
  bezpośrednio od Capiton oraz około 19,59% pośrednio od
  Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş z siedzibą w Istambule,
  obejmującego udziały zwykłe oraz udziały uprzywilejowane
  uprawniające łącznie do 32,84 % głosów na zgromadzeniu
  wspólników Nabywanej Spółki, stanowiących 32,84 %
  ogółu głosów w Nabywanej Spółce. Nabywana Spółka
  jest spółką właścicielską w ramach grupy kapitałowej HR
  Group, a jej spółki zależne prowadzą sklepy obuwnicze w
  kilku krajach Europy Zachodniej, w tym m.in. sklepy pod
  marką „RENO” na terytorium Niemiec. Cena za nabywany
  pakiet udziałów będzie równa łącznej wartości nominalnej
  udziałów zwykłych i łącznej wartości emisyjnej udziałów
  uprzywilejowanych, powiększonych o odsetki liczone wg
  stopy 8% w skali roku, należne za odpowiednie okresy
  pomiędzy nabyciem a zbyciem poszczególnych klas
  udziałów przez poszczególnych sprzedających;

  zbycie przez CCC S.A. na rzecz spółki zależnej Nabywanej
  Spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod
  firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad
  Menem („CCC Germany”) („Połączenie”). Cena za udziały
  w CCC Germany będzie przedmiotem dalszych negocjacji
  pomiędzy Stronami. W wyniku połączenia nastąpi pełna
  integracja działalności CCC Germany z działalnością na -
  bywcy, w ramach której nastąpi zamknięcie nierentownych
  sklepów prowadzonych przez CCC Germany oraz zmiana
  nazwy wybranych sklepów prowadzonych dotychczas
  przez CCC Germany pod marką „CCC” na markę „RENO”,
  przy czym CCC S.A. częściowo pokryje koszty zamknięcia
  nierentownych sklepów;

  zawarcie umowy wspólników Nabywanej Spółki, na
  podstawie której zagwarantowane zostaną uprawnienia
  CCC S.A. jako mniejszościowego wspólnika Nabywanej
  Spółki, w tym w szczególności CCC S.A. przysługiwać


  będą opcje kupna pozostałych udziałów Nabywanej
  Spółki posiadanych przez Capiton, które CCC S.A. będzie
  mogła wykonać, odpowiednio, w 13 oraz 25 miesiącu po
  nabyciu udziałów Nabywanej Spółki;

  zawarcie umowy współpracy handlowej w zakresie
  dostawy produktów, na podstawie której HR oraz Spółka
  w sezonach jesień/zima 2019/2020, wiosna/lato 2020 i
  jesień/zima 2020/2021 rozpoczną współpracę w zakresie
  dostawy obuwia pod marką własną Nabywanej Spółki
  przez CCC oraz wspólnych zakupów produktów marek
  obcych, w tym w szczególności wspólnego prowadzenia
  negocjacji handlowych z dostawcami w celu uzyskania
  korzystniejszych warunków dostawy;
  oraz podjęcie przez Zarząd CCC S.A. decyzji w sprawie
  kontynuowania negocjacji zmierzających do ustalenia
  finalnych warunków Transakcji.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało zatwierdzone do publikacji
  przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 9 listopada 2018 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:
  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Edyta Banaś Główny Księgowy
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Dariusz Miłek Prezes Zarządu
  Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
  Marcin Czyczerski Wiceprezes Zarządu
  Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
  Polkowice, 9 listopada 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
gpwlink:ccc.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce CCC
2019-04-20 14-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649