Raport.

CAPITAL PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody z dzia?alno?ci podstawowej 27 951,73 18 996,63 6 566,68 4 348,25 Zysk/Strata na dzia?alno?ci podstawowej 21 746,09 10 412,58 5 108,79 2 383,40 Zysk/Strata przed opodatkowaniem 21 762,44 10 485,75 5 112,63 2 400,14 Zysk/Strata netto okresu 18 002,27 9 263,73 4 229,26 2 120,43 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -420,10 -3 517,65 -98,69 -805,18 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 10 345,92 11 664,90 2 430,56 2 670,05 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -9 981,93 -10 754,63 -2 345,05 -2 461,69 Zmiana stan?w ?rodk?w pieni??nych netto w okresie -56,10 -2 607,37 -13,18 -596,82 Aktywa razem 122 706,01 110 212,42 28 476,02 24 912,39 Zobowi?zania d?ugoterminowe 16 188,24 12 978,27 3 756,76 2 933,61 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 816,98 667,20 189,59 150,81 Kapita? w?asny 104 587,29 96 566,95 24 271,26 21 827,97 Kapita? zak?adowy 23 000,00 23 000,00 5 337,54 5 198,92 Liczba akcji (w szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Zysk/Strata na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04 Rozwodniony zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/EUR) 4,55 4,20 1,06 0,95

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1/21
  GRUPA KAPITAŁOWA CAPITAL PARTNERS
  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY
  RAPORT KWARTALNY
  ZA III KWARTAŁ 20 17 R.
  Zawierający :
  I. Informacje podstawowe o Grupie Kapitałow ej Capital Partners………………………………….. ……………………… str. 2
  II. Skonsolidowane kwartalne skrócone sp rawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.… …... ………...... .....…… ...…… str. 5
  1. Skonsolidowany bilans …………………………………………………………………………….………………………. . str. 5
  2. Skonsolidowan e sprawozdanie z z ysków i strat ………………………………………………… ..……………….…… . str. 6
  3. Skonsolid owane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów .……………..……………… .……………………. . str. 7
  4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym …………………….…………… .…………………. … str. 7
  5. Skonsolidowan e sprawozdanie z przepływów pieniężnych ……………………………………... .………………… .…. str. 7
  6. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego …...…… .…. str. 8
  III. Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego ………………………………………………………..………… ………. str. 14
  IV. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansow e Capital Partners S.A. za III kwartał 201 7r. …… ..…….……….. str. 19


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informa cje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners
  2/21
  I. INFORMACJE PODSTAWOWE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS
  W skład Grupy Kapitałowej Capital Partners wchodzi jednostka dominująca – Capital Partners S.A. oraz
  jednostki zależne: Dom Maklerski Capital Partners S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  Capital Partners S.A.
  Podmiot dominujący
  Firma Spółki: Capital Partners Spółka Akcyjna
  Siedziba Spółki: Warszawa (00 -103), ul. Królewska 16
  (Emitent nie posiada oddziałów)
  Numer identyfikacji podatkowej NIP: 527 -23 -72 -698
  Numer identyfikacyjny REGON: 015152014
  PKD: 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych.
  Rejestracja Spółki: 29.04.2002r. Sąd Rejonowy dla m.st. War szawy, XII Wydział
  Gospodarczy KRS za numerem 0000110394.
  Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki na dzień 3 0 września 2017r. wynosił
  23.000.000,00zł i dzielił się na 23.000.000 akcji zwykłych na
  okaziciela o wartości nominalnej 1,00zł każda, wyemitow anych w
  seriach:
   A – 500.000 akcji,
   B – 1.800.000 akcji,
   C – 9.200.000 akcji,
   D – 520.000 akcji,
   E – 10.980.000 akcji.
  Emitent w dniu 12 lipca 2017r. nabył 1.500.000 akcji własnych, z
  których nie wykonuje prawa głosu.
  Wypłacona dywidenda: Emitent nie wypł acał dywidendy.
  Akcjonariusze Emitenta posiadający
  co najmniej 5% w ogólnej liczbie
  głosów na WZ na dzień 3 0.09.2017r:
  Paweł Bala – posiada 3.680.942 akcji stanowiących 1 6,00 % w kapitale
  zakładowym i 3.680.942 głosów na WZ stanowiących 1 6,00 % w
  ogólnej l iczbie głosów na WZ.
  Adam Chełchowski – posiada 2.989.223 akcji stanowiących 1 3,00%
  w kapitale zakładowym i 2.989.223 głosów na WZ stanowiących
  13,00% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
  Anna Bala – posiadała 2.118.994 akcji stanowiących 9, 21 % w
  kapitale zakł adowym i 2.118.994 głosów na WZ stanowiących
  9,21 % w ogólnej liczbie głosów na WZ.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informa cje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners
  3/21
  Zarząd na dzień 3 0.09.2017r.: Paweł Bala – Prezes Zarządu
  Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu
  Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu
  Skład osobowy Radu Nadzorczej
  Emit enta na dzień 3 0.09.2017r.:
  Jacek Jaszczołt – Przewodniczący RN
  Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący RN
  Zbigniew Kuliński – Członek RN
  Katarzyna Perzak – Członek RN
  Marcin Rulnicki – Członek RN
  Podmiot zależny – Dom Maklerski Capital Partners S.A.
  Firma spółki: Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna
  Siedziba spółki: Warszawa (00 -103), ul. Królewska 16
  (Spółka nie posiada oddziałów)
  Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 -21 -99 -110
  Numer identyfikacyjny REGON: 016637802
  PKD: 66.12.Z – działaln ość maklerska związana z rynkiem papierów
  wartościowych i towarów giełdowych .
  Rejestracja spółki: 23.11.2001r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy KRS za numerem 0000065126 .
  Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 wrz eśnia 201 7r. wynosił
  700.000,00zł i dzielił się na 700.000 akcji imiennych o wartości
  nominalnej 1,00zł każda.
  Akcjonariusze posiadający co
  najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
  na WZ na dzień 3 0.09.201 7r.:
  Capital Partners S.A. – posiada 700.000 akcji st anowiących 100% w
  kapitale zakładowym i 700.000 głosów na WZ stanowiących 100%
  w ogólnej liczbie głosów na WZ .
  Zarząd na dzień 30.09.201 7r.: Andrzej Przewoźnik – Prezes Zarządu
  Paweł Bala – Wiceprezes Zarządu
  Łukasz Dybek – Wiceprezes Zarządu
  Skład osobo wy Rady Nadzorczej na
  dzień 30.09.201 7r.:
  Konrad Korobowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Rajmund Gral – Członek Rady Nadzorczej
  Bartosz Mazurek – Członek Rady Nadzorczej
  Podmiot zależny – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.
  Firma spółki: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.
  Siedziba spółki: Warszawa (00 -103), ul. Królewska 16
  Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010027837
  Numer identyfikacyjny REGON: 140606412
  PKD: 66.30.Z – działalność związana z zarządza niem funduszami
  Rejestracja spółki: 13.06.2006r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy KRS za numerem 0000258883 .
  Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 201 7r. wynosił
  659.820,00 zł i dzielił się na 10.997.0 00 akcji imiennych zwykłych
  o wartości nominalnej 0, 06 zł każda, wyemitowanych w seriach:
   A – 500.000 akcji,
   B – 2.000.000 akcji,
   C – 2.500.000 akcji,


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informa cje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners
  4/21
   D – 397.000 akcji,
   E – 1.300.000 akcji,
   F – 4.300.000 akcji.
  Akcjonariusze posiadający co
  najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
  na WZ na dzień 30.09.201 7r.:
  Capital Partners S.A. – posiada 10.997.000 akcji stanowiących
  100% w kapitale zakładowym i 10.997.000 głosów na WZ
  stanowiących 100% w ogólnej liczbie głosów na WZ K
  Zarząd na dzień 30.09.201 7r.: Adam C hełchowski – Prezes Zarządu
  Damian Czarnecki – Wiceprezes Zarządu
  Joanna Kwiatkowska JRulnicka – Członek Zarządu
  Skład osobowy Rady Nadzorczej na
  dzień 30.09.201 7r.:
  Paweł Bala – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Konrad Korobowicz – Członek Rady Nadzorczej
  Be ata Cymer JZabielska – Członek Rady Nadzorczej


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  5/21
  II. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓ CONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
  III KWARTAŁ 201 7 ROKU
  1. SKON SOLIDOWANY BILANS
  stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)
  stan na 30-06-2017r. koniec II kwartału (rok bieżący)
  stan na 31-12-2016r.
  stan na 30-09-2016r. koniec III kwartału (rok poprzedni) tys. PLN
  Akty wa trwałe (długoterminowe) 114 546,46 103 057,75 102 202,98 108 543,12
  Wartość firmy 294,36 294,36 294,36 294,36
  Inne wartości niematerialne 3,50 3,83 4,51 4,85
  Rzeczowe aktywa trwałe 96,42 108,79 176,35 188,04
  Aktywa finansowe, w tym: 113 834,24 102 332,82 101 347,45 107 705,48 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 113 702,04 102 200,61 101 209,07 107 567,26
  pożyczki i należności 132,20 132,20 138,38 138,22
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 317,94 317,94 380, 31 350,39
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 6 429,47 17 964,64 8 009,44 8 393,58
  Aktywa finansowe, w tym: 4 048,52 15 498,85 4 265,85 4 025,66 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 275,50 580,24 771,33 585,12
  pożyczk i i należności 3 773,02 14 918,61 3 494,52 3 440,54
  Inne składniki aktywów obrotowych 364,39 86,00 121,56 363,05
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 016,56 2 379,79 3 622,02 4 004,87 Aktywa grupy do zbycia zakwalifikowanej jako przeznaczona do sprzeda ży 1 730,08 1 369,40 0,00 0,00
  Suma aktywów 122 706,01 122 391,79 110 212,42 116 936,70
  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom spółki dominującej 104 587,29 105 695,95 96 566,95 101 786,82
  Kapitał akcyjny 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 Kapit ał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) 7 007,96 7 007,96 7 007,96 7 007,96
  Akcje własne -9 945,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał rezerwowy 33 963,07 34 000,00 24 000,00 24 000,00
  Zyski zatrzymane 32 558,99 32 558,99 38 515,13 38 5 15,13
  Zysk/Strata okresu 18 002,27 9 129,00 4 043,87 9 263,73
  Kapitał przypadający na udziały niesprawujące kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał własny ogółem 104 587,29 105 695,95 96 566,95 101 786,82
  Zobowiązania długoterminowe 16 188,24 14 047,30 12 978,27 14 150,90
  Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rezerwy na podatek odroczony 16 188,24 14 047,30 12 978,27 14 150,90
  Zobowiązania krótkoterminowe 816,98 2 121,76 667,20 998,98
  Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania handlo we 201,43 301,78 216,72 111,87
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 615,55 1 819,98 450,48 887,11 Zobowiązania grupy do zbycia zakwalifikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 1 113,50 526,78 0,00 0,00
  Suma pasywów 122 706,01 122 391,79 110 212,42 116 936,70
  Wartość księgowa w zł 104 587 290,00 105 695 950,00 96 566 950,00 101 786 820,00
  Liczba akcji (szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,55 4,60 4,20 4,43
  Liczba akcji po uwzględnieniu akcji własnych (szt.) 21 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję po uwzględnieniu akcji własnych (w zł) 4,86 4,60 4,20 4,43  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  6/21
  2. SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z ZY SKÓW I STRAT
  III kwartał (rok bieżący) okres od 01 -07-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017 r.
  okres od 01 -01-2016r. do 31 -12-2016r.
  III kwartał (rok poprzedni) okres od 01 -07-2016r. do 30 -09-2016r.
  III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody z działalności podstawowej, w tym: 13 015,6 6 27 951,73 13 785,63 7 652,46 18 996,63
  przychody z działalności inwestycyjnej 11 433,71 22 396,99 5 172,38 6 308,98 11 534,56
  przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 581,95 5 554,74 8 613,25 1 343,48 7 462,07
  Koszty działalności podstawowej, w tym: 1 720,10 6 205,64 9 757,86 1 913,20 8 584,05
  koszty działalności inwestycyjnej 50,86 62,60 54,15 41,96 240,04
  koszty ogólnego zarządu 1 669,24 6 143,04 9 703,71 1 871,24 8 344,01
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 11 295,56 21 746,09 4 027 ,77 5 739,26 10 412,58
  Przychody z pozostałej działalności 0,30 0,92 2,29 0,42 1,99
  Koszty pozostałej działalności 0,00 0,08 0,18 0,00 0,17
  Przychody finansowe 5,92 17,63 88,56 10,12 79,24
  Koszty finansowe 2,35 2,13 5,93 1,24 7,90
  Udział w zyskach/s tratach jednostek wycenianych MPW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/Strata przed opodatkowaniem 11 299,43 21 762,44 4 112,51 5 748,56 10 485,75
  Podatek dochodowy, w tym: 2 200,11 3 396,66 -58,29 1 189,08 1 120,26
  - część bieżąca 59,17 183,06 0,00 0,00 0,00
  - część odroczona 2 140,94 3 213,60 -58,29 1 189,08 1 120,26 Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej 9 099,32 18 365,79 4 170,80 4 559,48 9 365,49
  DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej -226,05 -363 ,52 -126,94 -85,74 -101,76
  Zysk/Strata netto okresu 8 873,27 18 002,27 4 043,86 4 473,74 9 263,73
  Zysk/Strata netto okresu przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 8 873,27 18 002,27 4 043,86 4 473,74 9 263,73
  Zysk/Strata przypadająca na udział y niesprawujące kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/Strata na akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy Spółki za okres (w złotych)*
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 23 000 000 23 000 000 23 570 492 23 762 044 23 762 044
  Podstawowy z działalności kontynuowanej 0,40 0,80 0,18 0,19 0,39
  z działalności zaniechanej -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00
  Rozwodniony z działalności kontynuowanej 0,40 0,80 0,18 0,19 0,39
  z działalności zaniechanej -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych (w sztukach) 22 554 945 22 554 945 23 570 492 23 762 044 23 762 044
  Podstawowy z działalności kontynuowanej 0,40 0,81 0,18 0,19 0,39
  z działalności zaniechanej -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00
  Rozwodniony z działalności kontynuowanej 0,40 0,81 0,18 0,19 0,39
  z działalności zaniechanej -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00
  *Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podziel enie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  7/21
  3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał (rok bieżący) okres od 01 -07-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  okres od 01 -01-2016r. do 31 -12-2016r.
  III kwartał (rok poprzedni) okres od 01 -07-2016r . do 30 -09-2016r.
  III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN
  Wynik netto za okres sprawozdawczy 8 873,27 18 002,27 4 043,86 4 473,74 9 263,73
  Inne składniki całkowitego dochodu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne składniki całkowitego dochodu (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowity dochód okresu sprawozdawczego 8 873,27 18 002,2 7 4 043,86 4 473,74 9 263,73
  Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 8 873,27 18 002,27 4 043,86 4 473,74 9 263,73 Całkowity dochód przypadający na udziały niesprawujące kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: z działalności kontynuowanej 9 099,32 18 365,79 4 170,80 4 559,48 9 365,49
  z działalności zaniechanej -226,05 -363,52 -126,94 -85,74 -101,76
  4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM
  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy z agio Akcje własne Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Zysk/Strata okresu Kapitały własne razem
  tys. PLN
  na dzień 01 stycznia 2017r. 23 000,00 7 007,96 0,00 24 000,00 38 515,13 4 04 3,86 96 566,95
  Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 10 000,00 -5 956,14 -4 043,86 0,00
  Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 -9 945,00 0,00 0,00 0,00 -9 945,00 Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 -36,93 0,00 0,00 -36,93
  Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 002,26 18 002,26
  na dzień 30 września 2017r. 23 000,00 7 007,96 -9 945,00 33 963,07 32 558,99 18 002,26 104 587,28
  Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy z agio Akcje własne Kapitał rezerw owy Zyski zatrzymane Zysk/Strata okresu Kapitały własne razem
  tys. PLN
  na dzień 01 stycznia 2016r. 24 440,00 7 007,96 0,00 24 000,00 27 973,14 19 860,32 103 281,42
  Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 076,91 -19 860,32 -783,41
  Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 -9 936,00 0,00 0,00 0,00 -9 936,00 Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 -38,92 0,00 0,00 -38,92
  Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 263,73 9 263, 73
  Umorzenie akcji własnych -1 440,00 0,00 9 936,00 -9 961,08 1 465,08 0,00 0,00
  na dzień 30 września 2016r. 23 000,00 7 007,96 0,00 24 000,00 38 515,13 9 263,73 101 786,82
  na dzień 31 grudnia 2016r. 23 000,00 7 007,96 0,00 24 000,00 38 515,13 4 043,86 96 566,95
  5. SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał (rok bieżący) okres od 01 -07-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały narast ająco (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  okres od 01 -01-2016r. do 31 -12-2016r.
  III kwartał (rok poprzedni) okres od 01 -07-2016r. do 30 -09-2016r.
  III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 11 076,92 21 413,66 3 977,38 5 748,56 10 485,75
  II. K orekty o pozycje -1 182,30 -21 833,76 -7 952,85 -6 341,29 -14 003,41
  Amortyzacja 16,63 49,90 77,60 16,72 54,93
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 -10,71 -1,25 -14,42
  Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -11 383,95 -22 347,19 -5 122,44 -6 267,12 -11 294,24
  Zmiana stanu należności netto 9 860,69 -352,64 1 068,27 -40,94 1 185,03
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków 442,62 1 059,72 -3 945,63 -90,63 -3 876,88
  Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych 36,7 6 -41,74 -51,38 61,29 12,60
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -95,88 -18,75 31,45 -19,37 -70,42
  Podatek dochodowy -59,17 -183,06 0,00 0,00 0,00 III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 9 894,62 -420,10 -3 975,47 -592,73 -3 517 ,65


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  8/21
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 307,36 11 754,76 13 577,50 81,92 13 183,81
  Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00
  Zbycie aktywów finansowych 307,36 11 754,76 12 610,12 80,82 12 216,43
  Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 966,28 1,10 956,67
  Otrzymane odsetki, premia wykupowa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71
  II. Wydatki 120,10 1 408,84 1 923,04 1,39 1 518,91
  Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 4,13 39,58 1,39 28,96
  Zakup aktywów finansowych 120,10 1 404,71 1 883,46 0,00 1 489,95 III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 187,26 10 345,92 11 654,46 80,53 11 664,90
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 1,25 3,71
  Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 1,25 3,71
  II. Wydatki 9 981,93 9 981,93 10 758,34 2,00 10 758,34
  Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 9 945,00 9 945,00 9 936,00 0,00 9 936,00 Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 783,42 0,00 783,42
  Inne wydatki finansowe 36,93 36,93 38,92 2,00 38,92 III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -9 981,93 -9 981,93 -10 758,34 -0,75 -10 754,63
  D. Przepływy pieniężne netto 99,96 -56,10 -3 079,35 -512,94 -2 607,37
  E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie 99,96 -56,10 -3 079,35 -512,94 -2 607,37
  F. Środki pieniężne na początek okresu 3 465,99 3 622,02 6 701,37 4 603,62 6 701,37 G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okr esu z działalności kontynuowanej i zaniechanej 3 565,95 3 565,92 3 622,02 4 090,68 4 094,00
  - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 072,27 1 072,27 30,55 199,85 199,85
  6. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANI A FINANSOWEGO
  6.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w
  zakresie nieureg ulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi zmianami) i
  wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnosząc ymi się do
  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o
  dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Niniejsze sprawozdanie zostało
  sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co stosowane w
  ostatnim rocznym skonsoli dowanym sprawozdaniu finansowym . Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości
  godziwej instrumentów fina nsowych związanych z działalnością inwestycyjną jednostki dominującej.
  Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny. Sprawozdania finansowe Domu
  Maklerskiego Capital Partners S.A. sporządzane są zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
  dom ów maklerskich. Sprawozdani a finansowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners
  S.A. sporządz ane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 wrze śnia 1994 o rachunkowości. Na potrzeby konsolidacji
  ww. sprawozdania zostały odpowiednio przekształcone.
  6.2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Czas trwania s półki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest
  nieoznaczony.
  6.3. OKR ES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH
  Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners obejmuje III
  kwartał 201 7r. tj. ok res od 01.0 7.201 7r. do 3 0.09.201 7r. oraz III kwartały narastająco tj. okres od
  01.01.201 7r. do 30.09.2017r. Ponadto zaprezentowane zostały dane po równywalne za III kwartał 2016 r. tj.
  okres od 01.0 7.201 6r. do 3 0.09.201 6r. oraz III kwartały narastająco tj. okres od 01.01.2016r. do
  30.09.2016r. Rokiem obrachunkowym dla wszystkich spółek Grupy j est rok kalendarzowy.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  9/21
  6.4. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
  gospodarczej przez spółki z Grupy przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej .
  Jednakże w dniu 11 kwietnia 2017r. Spółka dominująca zawarła warunkową um ow ę sprzedaży 100% akcji
  Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Poza opisanym n ie istnieją inne przesłanki zamierzonego lub
  przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez spółki z Grupy dotyc hczasowej działalności.
  Zarząd s półki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się
  przewidzieć przyszłości.
  6.5. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym wykazane są w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.
  Ze względu na spełnienie przez spółkę dominującą Capital Partners S.A. definicji jednostki inwestycyjnej
  opisanej w MSSF 10 , zasadniczo większość inwestycji oraz zobowiązań finansowych jest wyceniona w
  wartości godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy
  wyce nia się: (i) w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek; (ii) w określonej w inny
  sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. Techniki wyceny stosowane do
  ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksy malnym wykorzystaniu odpowiednich
  obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych
  wejściowych. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy zalicza się do przychodów lub koszt ów z działalności inwestycyjnej. Akcje i udziały w
  jednostkach objętych konsolidacją, świadczących usługi związane z działalnością inwestycyjną wycenia się
  w cenie nabycia.
  6.6. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  ORAZ ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH
  Nie dokonano zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości . Nie miały miejsca także istotne
  zmiany wielkości szacunkowych.
  6.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy zidentyfikować segm enty operacyjne, które angażują się w
  działalność gospodarczą, uzyskując z niej przychody oraz ponosząc koszty, których wyniki są regularnie
  przeglądane i oceniane przez organ odpowiedzialny w Grupie za podejmowanie decyzji operacyjnych oraz
  decyzji o zaso bach alokowanych do segmentu. Spółki Grupy prowadzą działalność w obszarze rynków
  finansowych, przy czym Dom Maklerski Capital Partners S.A. oraz Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych Capital Partners S.A. prowadzą działalność na podstawie zezwoleń Komisji N adzoru
  Finansowego. Dotychczas Grupa Kapitałowa Capital Partners prowadziła działalność w trzech segmentach
  operacyjnych, przy czym struktura Grupy została przygotowana była w ten sposób, że każdy z podmiotów
  prowadził działalność w oddzielnym segmencie:
  Segment 1 – działalność inwestycyjna wraz z usługami doradztwa związanymi z działalnością
  inwestycyjną (prowadzona przez Capital Partners S.A.)
  Segment 2 – czynności maklerskie wraz z usługami doradztwa związanymi z czynnościami maklerskimi
  (wykonywane prz ez Dom Maklerski Capital Partners S.A.)
  Segment 3 – zarządzanie funduszami (prowadzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital
  Partners S.A.)
  W związku w dniu 11 kwietnia 2017r. z podpisaniem umowy warunkowej sprzedaży Domu Maklerskiego
  Capital P artners S.A. działalność segmentu 2 została zaprezentowana jako zaniechana.
  Organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji o alokacji zasobów w Grupie jest Zarząd spółki
  dominującej. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyj nymi ustalone
  są na zasadach rynkowych.
  W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Capital Partners prowadziła swoją działalność wyłącznie
  na terytorium Polski.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  10 /21
  Segmenty działalności za III kwartał 201 7 rok:
  Wyszczególnienie
  Segment 1 - działalność inwestyc yjna wraz z usługami doradztwa związanymi z działalnością inwestycyjną
  Segment 2 - czynności maklerskie wraz z usługami doradztwa związanymi z czynnościami maklerskimi - działalność zaniechana
  Segment 3 - zarządzanie funduszami
  Wyłączenia konsolidacyjne Razem
  tys. PLN
  Przychody z działalności podstawowej 11 434 76 1 582 -1 13 090 Koszty działalności podstawowej 434 301 1 286 0 2 021
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 11 000 -225 296 -1 11 070 Przychody z pozostałej działalności 122 0 0 -122 1 Koszty pozostałej działalności 122 0 0 -122 0 Przychody finansowe 6 2 0 0 8 Koszty finansowe 2 0 0 -1 1 Zysk/Strata brutto 11 004 -221 296 0 11 077 Zysk/Strata netto 8 863 -226 237 0 8 873 Aktywa trwałe (długoterminowe) 116 171 79 112 -1 737 114 626 Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 004 1 652 3 079 -654 8 081 Suma aktywów 120 175 1 731 3 192 -2 391 122 707 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej) 103 954 617 2 403 -2 387 104 587
  Zobowiązania długoterminowe 16 188 0 0 0 16 188 Zobowiązania krótkoterminowe 33 1 115 788 -4 1 932
  Suma pasywów 120 175 1 731 3 192 -2 391 122 707
  6.8. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
  W dniu 11 kwietnia 2017r. Spółka dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Domu
  Makl erskiego Capital Partners S.A. na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie
  z MSSF 5 dotychczasowa działalność Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. prezentowana jest jako
  działalność zaniechana.
  Analiza wyniku działalności zaniecha nej 01.07.2017 - 30.09.2017 01.01.2017 - 30.09.2017 01.07.2016 - 30.09.2016 01.01.2016 - 30.09.2016
  Przychody 78,08 523,00 205,66 834,07 Koszty 300,58 871,79 291,47 923,20 Zysk/Strata przed opodatkowaniem -222,50 -348,79 -85,81 -89,13 Podatek doc hodowy 3,54 14,74 -0,07 12,63
  Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej -226,05 -363,52 -85,74 -101,76
  Analiza przepływów środków pieniężnych działalności zaniechanej 01.07.2017 - 30.09.2017 01.01.2017 - 30.09.2017 01.07.2016 - 30.09.2016 01.01.2016 - 30.09.2016
  Przepływy ś rodków pieniężnych z działalności operacyjnej 463,19 707,79 58,97 -4 099,49 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 1,10 -5,88 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy środków pie niężnych razem 463,19 707,79 60,07 -4 105,37
  Aktywa i zobowiązania dotyczące spółki Dom Maklerski Capital Partners S.A. prezentowane są jako
  przeznaczone do sprzedaży po spełnieniu się opisanych w umowie warunków zawieszających.
  Aktywa wchodzące w s kład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 30.09.2017 Rzeczowe aktywa trwałe 35,17 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 44,00 Należności krótkoterminowe 99,61 Środki pieniężne 1 549,39 Inne składniki aktywów obrotowych 1,91 Razem 1 730,08 Zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 30.09.2017 Zobowiązania handlowe 1,38 Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 112,12 Razem 1 113,50  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  11 /21
  6.9. KWOTA I RODZAJ POZYC JI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA,
  KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ
  NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły pozycje niety pow e dla jej
  działalności.
  6.10. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI GRUPY
  KAPITAŁOWEJ
  W trzecim kwartale 2017r. działalność Grupy K apitałowej Capital Partners nie była sezonowa ani
  cykliczna.
  6.11. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI
  NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU
  W Grupie Kapitałowej Capital Partners nie występuje pozycja zapasów .
  6.12. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI
  AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH , WARTOŚCI
  NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU
  TAKICH OD PISÓW
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie dokonano ww. odpisów.
  6.13. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU
  REZERW
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji
  rezerw.
  6.14. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
  DOCHODOWEGO
  W trzecim kwartale 201 7r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego zmieniały się na skutek wycen posiadanych instrumentów finansowych. Stan posianych
  rezerw z tytułu podatku odroczonego zwiększył się w stosunku do stanu na 30 czerwca 201 7r. o kwotę
  2.141 tys. zł. Nie wystąpiły zmian y w pozycji akt ywa z tytułu podatku odroczonego .
  6.15. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH
  AKTYWÓW TRWAŁYCH
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne transakcje nabycia
  i sprzedaży rzecz owych aktywów trwałych.
  6.16. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU
  RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  W trzecim k wartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne zobowiązania z
  tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
  6.17. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu
  spraw sądowych.
  6.18. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
  Korekty błędów p oprzednich okresów nie wystąpiły.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  12 /21
  6.19. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW
  PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ
  GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
  W trzecim kwartale 2017r. nie nastąpiła zmian a sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności, która mogłaby mieć istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych.
  6.20. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU
  ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO
  KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU
  SPRAWOZDAWCZEGO
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpił a sytuacja niespłacenia
  kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postano wień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do
  których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
  6.21. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK Ę OD NIEGO ZALEŻNĄ
  TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ONE ZAWARTE NA
  INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
  W trzecim kwartale 2017r. Emitent i spółki zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  6.22. INFORMACJ E O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ
  INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiła zmiana sposobu (metody)
  ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.
  6.23. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W
  WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji
  aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
  6.24. INFORMACJ A DOTYCZĄC A EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I
  KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W PIERWSZYM KWARTALE 201 7
  ROKU
  W trzecim kwartale 201 7r. Capital Partners S.A. nie przeprowadziła emisji, jak i wykupu oraz spłaty
  nieudziałowy ch i kapitałowych papierów wartościowych.
  W trzecim kwartale 201 7r. Dom Maklerski Capital Partners S.A., jak również Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych Capital Partners S.A. nie przeprowadził y emisji, jak i wykupu oraz spłaty nieudziałowych
  i kapitałow ych papierów wartościowych.
  6.25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY
  W trzecim kwartale 2017r. spółki z Grupy Kapitałowej Capital Partners nie zadeklarowały i nie wypłaciły
  dywidendy.
  6.26. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓ RY SPORZĄDZONO
  KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A
  MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS
  Po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym
  sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.
  13 /21
  6.27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW
  WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
  OBROTOWEGO
  Od za kończenia ostatniego roku obrotowego w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiły zmiany
  zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.
  6.28. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI
  MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO
  W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners , poza informacjami opisanymi w
  niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
  majątkowej, finansowej i wyniku finansowego .


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
  14 /21
  III. INFORMACJA DO DATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe spółki dom inującej
  Wybrane dane finansowe
  III kwartały (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r.
  III kwartały (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN tys. EUR
  I. Przychody z działalności podstawowej 22 396,99 12 483,11 5 261,71 2 857,33
  II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 21 215,89 11 027,85 4 984,23 2 524,23
  III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 21 231,28 11 082,53 4 987,85 2 536,74
  IV. Zysk/Strata okresu 17 937,33 9 962,27 4 214,00 2 280,32
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 276,19 -1 156,74 -299,81 -264,77
  VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 350,05 12 568,91 2 431,53 2 876,97
  VII. Środki p ieniężne netto z działalności finansowej -9 981,93 -9 974,92 -2 345,05 -2 283,22
  VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -908,06 1 437,26 -213,33 328,98
  Wybrane dane finansowe
  stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)
  stan na 31-12-2016r. koniec roku
  stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)
  stan na 31-12-2016r. koniec roku
  tys. PLN tys. EUR
  IX. Aktywa razem 120 175,16 109 039,24 27 888,69 24 647,21
  X. Zobowiązania długoterminowe 16 188,24 12 978,27 3 756,76 2 933,61
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 32,72 62,16 7,59 14,05
  XII. Kapitał własny 103 954,21 95 998,81 24 124,34 21 699,55
  XIII. K apitał zakładowy 23 000,00 23 000,00 5 337,54 5 198,92
  XIV. Liczba akcji (w szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
  XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,20 0,18 0,05 XVI. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN /EUR) 0,78 0,20 0,18 0,05
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,52 4,17 1,05 0,94
  Zastosowane kursy walutowe: 1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy - na dzień 30.09.201 7r. wg kursu 4, 3091 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 189 /A/NBP/201 7 z dnia 29.09.2017r. - na dzień 3 1.12.201 6r. wg kursu 4, 4240 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/201 6 z dnia 30.12.2016r. 2) poszczególne pozycje rachunku zysk u i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym: - za okres 01.01 -30.09.201 7r. wg kursu 4, 2566 PLN/EUR - za okres 01.01 -30.09.201 6r. wg kursu 4, 3688 PLN/EUR.
  Wybrane dane finansowe spółek zależn ych
  Wybrane dane finansowe
  Dom Maklerski Capital Partners S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  okres 01.01.2016 - 30.09.2016
  okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  okres 01.01.2016 - 30.09.2016 tys. PLN
  I. Przychody z działalności podstawowej 516,44 822,62 5 554,74 7 427,40
  II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -355,34 -100,58 530,20 268,62
  III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -348,78 -89,13 531,16 282,98
  IV. Zysk/Strata okresu -363,52 -101,76 428,46 282,98
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 707,79 -4 099,49 148,30 1 649,45
  VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 -5,88 -4,13 -18,37
  VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 -1 659,47
  VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 707,79 -4 105,37 144,17 -28,39
  Wybrane dane finansowe stan na 30.09.2017 stan na 31.1 2.2016 stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016
  tys. PLN
  IX. Aktywa razem 1 731,19 1 178,02 3 191,75 2 394,11
  X. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 114,61 197,92 788,32 419,13
  XII. Kapitał w łasny 616,58 980,10 2 403,44 1 974,98
  XIII. Kapitał zakładowy 700,00 700,00 659,82 659,82


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
  15 /21
  2. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W TRZECIM
  KWARTALE 201 7 ROKU
   W dniu 12 lipca 2017r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w
  ramach ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2017r. (Raport bieżący nr 15/2017) „Oferty zakupu akcji spółki
  Capital Partners S.A.”, złożonej w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Capital Partners S.A. z dnia 26 kwietnia 2017r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy
  Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu
  Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo -rozliczeniowego Krajowego
  Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu 12 lipca 2017r., za pośrednictwem Domu
  Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 1.500.000 akcji własnych o
  wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 6,63 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte
  stanowią 6,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.500.000 głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,52% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że
  Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o
  którym mo wa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostało
  sfinansowane środkami uzyskanymi z tytułu umorzenia 21.932 certyfikatów inwestycyjnych Capital
  Partners Investment I FIZ za łączną kwotę 9.890 tys. zł w dniu 30 czerwca 2017r., zgodnie ze
  złożoną przez podmiot dominujący dyspozycją.
   W dniu 29 września 2017r. Zarząd Capital Partners S.A. zwołał na dzień 26 października 2017r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz przedstawił projekty uchwał (Raport bieżący nr
  23/2017 i 24/20 17) . Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania było przede wszystkim
  podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w dniu 12 lipca 2017r. i
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz dostosowania Statutu w zakresie wysokości k apitału
  zakładowego zmienionego w związku z umorzeniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4.1
  Statutu Spółki, tj. przedmiotu działalnoś ci w związku z potrzeb ą dostosowania przedmiotu
  działalności do zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „UoFI”). Zarząd Capital Partners
  S.A. podjął decyzję, że Spółka będzie prowadziła dalszą działalność jako wewnętrznie zarządzający
  alternatywną spółką inwestycyjną. W związku z tym Spółka nie będzie prowadziła działalności innej
  niż określona w art. 8a ust. 3 oraz w art. 70e ust. 1 UoFI, w szczególności nie będzie kontynuowana
  działalność doradcza. W dniu 30 maja 2017 r. Capital Partners S.A. złożyła do Komisji Nadzo ru
  Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.
   W dniu 3 października 201 7r. p odmiot dominujący otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów
  inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 29 .09.201 7r. wartość jednego certyfi katu
  wynosi 501,71 zł. Na dzień 30.06.201 7r. wartość wynosiła 4 50 ,96 zł. Podmiot dominujący posiada
  226.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
  3. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
  MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  W trzecim kwartale 2017r. największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały zmiany wycen
  składników portfela inwestycyjnego. Składniki portfela inwestycyjnego Capital Partners S.A., których
  wycena stanowi więcej niż 5% skonso lidowanych kapitałów własnych zostały zaprezentowane poniżej.
  Główne składniki portfela inwestycyjnego liczba na 3 0.09.201 7r. liczba na 3 0.06.201 7r. wycena na 3 0.09.201 7r. wycena na 3 0.06.201 7r.
  tys. PLN
  certyfikaty inwestycyjne Capital Partners I FIZ 226 629 226 629 113 702,04 102 200,61  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
  16 /21
  Informacja o aktywach Funduszu Capital Partners I FIZ:
  Aktywa Docelowe Liczba Wartość godziwa (tys. zł) Proce ntowy udział w aktywach ogółem
  Akcje - aktywny rynek nieregulowany 6 212 4,97%
  Pozostałe nd 6 212 4,97%
  Akcje - aktywny rynek regulowany 70 807 56,70%
  GEKOPLAST S.A. 4 458 616 69 331 55,52%
  Pozostałe nd 1 476 1,18%
  Akcje nienotowane na aktywnym rynku 10 553 8,45%
  BAĆ -POL S.A. 1 828 500 9 825 7,87%
  Pozostałe nd 727 0,58%
  Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 4 588 3,67%
  Pozostałe nd 4 588 3,67%
  Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku 20 817 16,67%
  CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY 150 163 19 814 15,87%
  Pozostałe 8 042 1 003 0,80%
  Razem Aktywa Docelowe 112 977 90,47%
  Aktywa Płynne Wartość godziwa (tys. zł) Procentowy udział w aktywach ogółem Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności 11 905 9,53%
  Razem Aktywa Płynne 11 905 9,53%
  Wartość aktywów ogółem 124 882 100,00%
  Zobowiązania i rezerwy n a zobowiązania 11 181
  Wartość aktywów netto 113 701
  4. OPIS ZMIAN ORGANIZACYJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ WSKAZANIE
  JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  W trzecim kwartale 2017r. nie nastąpiły zmiany organizacji Grupy Kapitałowej Capital Partn ers. W skład
  Grupy Kapitałowej Capital Partners wchodzi spółka dominująca Capital Partners S.A. oraz spółki zależne:
   Dom Maklerski Capital Partners S.A., z siedzibą w Warszawie (00 -103), ul. Królewska 16,
  świadczący usługi maklerskie. Capital Partners S.A . posiada w spółce zależnej 100% udziałów i w
  głosach.
   Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (00 -103),
  ul. Królewska 16, świadczący usługi typowe dla funduszu. Capital Partners S.A. posiada w spółce
  zależnej 100 % udziałów i w głosach.
  Konsolidacją metodą pełną objęte są dane wyżej wymienionych podmiotów zależnych. Jednakże w
  związku podpisaniem w dniu 11 kwietnia 2017r. warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Domu
  Maklerskiego Capital Partners S.A. na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie
  z MSSF 5 dotychczasowa jej działalność prezentowana jest jako działalność zaniechana.
  Na dzień bilansowy spółka dominująca nie posiadała jednostek stowarzyszonych.
  5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK
  Nie publikowano prognoz wyników na 20 17 rok .


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
  17 /21
  6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO
  PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA
  WALNYM ZGROMADZE NIU EMITENTA I SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
  RAPORTU KWARTALNEGO
  Akcjonariusze Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki liczba akcji Procentowy (%) udział w kapit ale zakładowym
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Paweł Bala 3.680.942 16,00% 3.680.942 16,00%
  Adam Chełchowski 2.989.223 13,00% 2.989.223 13,00%
  Anna Ba la 2.118.994 9,21% 2.118.994 9,21%
  Akcjonariusze Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki liczba akcji Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Capital Partners S.A. 700.000 100,00 % 700.000 100,00 %
  Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partne rs S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  liczba akcji Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Procentowy (%) udział w ogólnej li czbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  Capital Partners S.A. 10.997.000 100 ,00% 10.997.000 100 ,00%
  Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania
  ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za I pó łrocze 201 7 rok u.
  7. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA I SPÓŁ EK ZALEŻNYCH PRZEZ
  OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
  KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE
  OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OK RESOWEGO
  W obu s pół kach zależ nych osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały ani nie posiadają żadnych akcji.
  8. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM
  DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJ I PUBLICZNEJ
  Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe ani administracyjne dotyczące
  zobowiązań albo wierzytelności Emitenta i s półek zależnych, którego wartość stanowiłaby co najmniej
  10% kapitałów własnych Emitenta.
  9. INFORMACJE O ZAW ARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ
  JEDNEJ LUB WIĘCEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY
  ONE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
  W trzecim kwartale 2017r. Emitent i spółk i zależn e nie zawarły transakcji z podmiotami pow iązanymi na
  innych warunkach niż rynkowe.
  Akcjonariusze Capital Partners S.A. liczba akcji na dzień przekazania raportu
  liczba akcji na dzień przekazania ostatniego raportu okresowego , tj. raportu za I pół. 2017 roku
  zmiana stanu posiadania (+/-)
  Paweł Bala – Prezes Zarządu 3.680.942 3.6 80.942 +/- 0
  Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu 194.303 194.303 +/- 0
  Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu 2.989.223 2.989.223 +/- 0
  Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej 359.394 359.394 +/- 0
  Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadz orczej 560.071 560.071 +/- 0


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
  18 /21
  10. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI,
  JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI
  RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA
  W trzecim kwartale 2017r. Emitent i s półki zależne nie udzieliły ani nie poręczyły kredytu lub pożyczki ani
  nie udzieliły gwarancji, których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
  Emite nta.
  11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI
  KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIANIE,
  ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
  ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ
  W opinii Zarz ądu Emitenta zostały przekazane wszystkie informacje, które jego zdaniem są istotne dla
  oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Capital Partners.
  12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTY WIE CO NAJMNIEJ
  KOLEJNEGO KWARTAŁU
  W opinii Emitenta na osiągane w perspektywie kolejnych kwartałów wyniki przez Grupę Kapitałową,
  główny wpływ będą miały następujące czynniki:
   Kształtowanie się cen akcji spółek portfelowych notowanych na rynku regulowany m GPW lub na
  rynk u NewConnect posiadanych przez p odmiot dominujący i fundusze inwestycyjne, których
  certyfikaty posiada podmiot dominujący;
   Wyceny spółek niepublicznych stanowiących lokaty funduszu inwestycyjneg o, którego certyfikaty
  posiada p odmiot domin ujący; 
   Uczestniczenie w dochodowych projektach inwestycyjnych o charakterze krótkoterminowym;
   Koniunktura panująca na rynku papierów wartościowych, wpływająca na zamierzenia
  potencjalnych emitentów papierów wartościowych;
   Liczba i wartość ofert publiczny ch, a także transakcji prywatnych w których uczestniczyć będzie
  Dom Maklerski Capital Partners S.A.;
   Wielkość pozyskanych aktywów i wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017r.
  19 /21
  IV. JEDNOSTKOWE S KRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARTNERS S.A. ZA
  III KWARTAŁ 20 17R.
  Bilans
  stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)
  stan na 30-06-2017r. koniec II kwartału (rok bieżący)
  stan na 31-12-2016r.
  stan na 30-09-2016r. koniec II I kwartału (rok poprzedni) tys. PLN
  Aktywa trwałe (długoterminowe) 116 170,96 104 671,66 104 344,16 110 700,69
  Rzeczowe aktywa trwałe 20,43 22,55 26,80 28,92
  Aktywa finansowe, w tym: 115 865,54 104 364,11 104 028,75 110 386,78 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 113 702,04 102 200,61 101 209,07 107 567,26
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 031,30 2 031,30 2 681,30 2 681,30
  pożyczki i należności 132,20 132,20 138,38 138,22
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 284,99 284,99 288,62 284,99
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 004,20 14 652,76 4 695,08 4 849,28
  Aktywa finansowe, w tym: 2 166,76 12 460,91 1 956,42 1 754,75 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansow y 275,50 580,24 771,33 585,12
  inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 650,00 650,00 0,00 0,00
  pożyczki i należności 1 241,26 11 230,67 1 185,09 1 169,63
  Inne składniki aktywów obr otowych 41,76 65,14 34,91 47,88
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 795,68 2 126,71 2 703,74 3 046,65
  Suma aktywów 120 175,16 119 324,42 109 039,24 115 549,97
  Kapitał własny 103 954,21 105 073,39 95 998,81 101 333,94
  Kapitał akcyjny 23 000,00 23 000, 00 23 000,00 23 000,00 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) 7 007,96 7 007,96 7 007,96 7 007,96
  Akcje własne -9 945,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał rezerwowy 33 963,07 34 000,00 24 000,00 24 000,00
  Zyski zatrzymane 31 99 0,85 31 990,85 37 363,71 37 363,71
  Zysk/Strata okresu 17 937,33 9 074,57 4 627,15 9 962,27
  Zobowiązania długoterminowe 16 188,24 14 047,30 12 978,27 14 150,90
  Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rezerwy na podatek odroczony 16 188,24 14 047,30 12 978,27 14 150,90
  Zobowiązania krótkoterminowe 32,72 203,74 62,16 65,13
  Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania handlowe 6,44 81,59 17,14 24,68
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 26,27 122,15 45,02 40,45
  Suma pasywów 120 175,16 119 324,42 109 039,24 115 549,97
  Wartość księgowa w zł 103 954 205,13 105 073 386,01 95 998 813,83 101 333 940,00
  Liczba akcji (szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,52 4,57 4,17 4,41
  Liczba akcji po uwzględnieniu akcji własnych (szt.) 21 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję po uwzględnieniu akcji własnych (w zł) 4,84 4,57 4,17 4,41  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017 r.
  20 /21
  Sprawozdanie z zysków i strat
  III kwartał (rok bieżący) okres od 01 -07-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  okres od 01 -01-2016r. do 31 -12-2016r.
  III kwartał (rok poprzedni) okres od 01 -07-2016r. do 30 -09-2016r.
  III kwartał y narastająco (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody z działalności podstawowej, w tym: 11 433,71 22 396,99 6 120,93 6 308,98 12 483,11
  przychody z działalności inwestycyjnej 11 433,71 22 396,99 6 052,14 6 308,98 12 414,32
  przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00 68,79 0,00 68,79
  Koszty działalności podstawowej, w tym: 433,72 1 181,10 1 615,28 430,39 1 455,27
  koszty działalności inwestycyjnej 50,86 62,60 54,15 41,96 240,04
  koszty ogólnego zarządu 382,86 1 118,50 1 561,13 388,43 1 215,23
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 10 999,98 21 215,89 4 505,65 5 878,59 11 027,8 5
  Przychody z pozostałej działalności 121,92 368,67 536,90 126,04 404,09
  Koszty pozostałej działalności 121,62 367,77 535,70 125,74 403,19
  Przychody finansowe 5,76 16,56 74,02 8,87 64,79
  Koszty finansowe 2,35 2,07 9,73 2,40 11,01
  Zysk/Strata przed o podatkowaniem 11 003,70 21 231,28 4 571,15 5 885,36 11 082,53
  Podatek dochodowy, w tym: 2 140,94 3 293,96 -56,00 1 189,08 1 120,26
  - część bieżąca 0,00 80,36 0,00 0,00 0,00
  - część odroczona 2 140,94 3 213,60 -56,00 1 189,08 1 120,26
  Zysk/Strata n etto okresu z działalności kontynuowanej 8 862,75 17 937,33 4 627,15 4 696,28 9 962,27
  DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)* 0,39 0,78 0,20 0,20 0,42
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 23 000 000 23 000 000 23 570 492 23 762 044 23 762 044
  Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 0,39 0,78 0,20 0,20 0,42
  Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 0,39 0,78 0,20 0,20 0,42
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych (w sztukach) 22 554 945 22 554 945 23 570 492 23 762 044 23 762 044
  Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy po uwzględnieniu akcji własnych 0,39 0,80 0,20 0,20 0,42
  Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy po uwzględnieniu akcji własnych 0,39 0,80 0,20 0,20 0,42
  Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów
  Wynik netto za okres sprawozdawczy 8 862,75 17 937,33 4 627,15 4 696,28 9 962,27
  Inne składniki całkowitego dochodu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne składniki całkowitego dochodu (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowity dochód okresu sprawozdawczego 8 862,75 17 937,33 4 627,15 4 696,28 9 962,27
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale wł asnym za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy z agio
  Akcje własne Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Zysk/Strata okresu
  Kapitały własne razem tys. PLN
  na dzień 01 stycznia 2017r. 23 000,00 7 007 ,96 0,00 24 000,00 37 363,71 4 627,15 95 998,81 Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 10 000,00 -5 372,85 -4 627,15 0,00 Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 -9 945,00 0,00 0,00 0,00 -9 945,00 Koszty transakcyjne (związane z transakcjami n a akcjach) 0,00 0,00 0,00 -36,93 0,00 0,00 -36,93
  Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 937,33 17 937,33 na dzień 30 września 2017r. 23 000,00 7 007,96 -9 945,00 33 963,07 31 990,85 17 937,33 103 954,21
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własny m za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. Kapitał podstawowy
  Kapitał zapasowy z agio
  Akcje własne Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Zysk/Strata okresu
  Kapitały własne razem tys. PLN
  na dzień 01 stycznia 2016r. 24 440,00 7 007,96 0,00 24 000,00 27 430,18 18 468,45 101 346,59 Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 468,45 -18 468,45 0,00 Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 962,27 9 962,27 Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 -9 936,00 0,00 0,00 0,00 -9 936,00 Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 -38,92 0,00 0,00 -38,92
  Umorzenie akcji własnych -1 440,00 0,00 9 936,00 -9 961,08 1 465,08 0,00 0,00 na dzień 30 września 2016r. 23 000,00 7 007,96 0,00 24 000,00 37 363,71 9 962,27 101 333,94
  na dzień 31 grudnia 2016r. 23 000,00 7 007,96 0,00 24 000,00 37 363,71 4 627,15 95 998,81


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS - QSr 3/201 7
  Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017 r.
  21 /21
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30 -09-2017r.
  III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01 -01-2017r. do 30 -09-2017r.
  okres od 01 -01-2016r. do 31 -12-2016r.
  III kwartał (rok poprzedni) okres od 01 -07-2016r. do 30 -09-2016r.
  III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01 -01-2016r. do 30 -09-2016r. tys. PLN
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 11 003,70 21 231,28 4 571,15 5 885,36 11 082,53
  II. Korekty o pozycje -1 540,07 -22 507,47 -6 070,97 -6 345,82 -12 239,27
  Amortyzacja 2,12 6,37 12,85 2,12 10,72
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 -890,47 0,00 -890,47
  Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -11 383,95 -22 347,19 -5 122,34 -6 267,02 -11 294,14
  Zmiana stanu należności netto 9 989,41 -49,99 -61,77 -26,75 -46,14 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków -75,15 -10,70 -8,51 -1,67 -0,97
  Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych 23,38 -6,85 0,71 -32,00 -12,26
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -95,88 -18,75 -1,44 -20,50 -6,01
  Podatek dochodowy 0,00 -80,36 0,00 0,00 0,00 III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 9 463,63 -1 276,19 -1 499,82 -460,46 -1 156,74
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 307,36 11 754,76 14 456,16 80,82 14 062,47
  Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zbycie aktywów finansowych 307,36 11 754,76 12 610,12 80,82 12 216,43
  Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 1 846,04 0,00 1 835,33
  Otrzymane odsetki, premia wykupowa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71
  II. Wydatki 120,10 1 404,71 1 887,07 0,00 1 493,56
  Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61
  Zakup aktywów finansowych 120,10 1 404,71 1 883,46 0,00 1 489,95 III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 187,26 10 350,05 12 569,09 80,82 12 568,91 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 9 981,93 9 981,93 9 974,92 2,00 9 974,92
  Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 9 945,00 9 945,00 9 936,00 0,00 9 936,00
  Inne wydatki finansowe 36,93 36,93 38,92 2,00 38,92 III. Środki pieniężne netto z działalności finan sowej (I -II) -9 981,93 -9 981,93 -9 974,92 -2,00 -9 974,92
  D. Przepływy pieniężne netto -331,03 -908,06 1 094,35 -381,63 1 437,26 E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie -331,03 -908,06 1 094,35 -381,63 1 437,26
  F. Środki pieniężne na począt ek okresu 2 126,71 2 703,74 1 609,39 3 428,28 1 609,39 G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 795,68 1 795,68 2 703,74 3 046,65 3 046,65
  Sporządziła:
  Beata Cymer -Zabielska – Główna księgowa ........................................... ......
  Warszawa, dnia 26 października 20 17r.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  Capital Partners S.A. w dniu 2 6 października 201 7r.
  Podpisy Członków Zarządu:
  …………………………. …………………………. ………………………….
  Paweł Bala
  Prezes Zarządu
  Konrad Korobowicz
  Wiceprezes Zarządu
  Adam Chełchowski
  Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Capital Partners SA
ISIN:PLCPTLP00015
NIP:527-23-72-698
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa
Telefon:+48 22 3306880
www:www.c-p.pl
Kalendarium raportów
2019-09-05Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CAPITAL PARTNERS
2019-05-22 19-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649