Raport.

CALL CENTER TOOLS SA (15/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport okresowy jednostkowy
  Call Center Tools S.A.
  za III kwartał 201 7 roku
  Niniejszy raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi § 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
  na rynku NewConnec t”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku wraz ze zmianami w zw. z par. 6 ust. 3 Uchwały nr 451/2013 Zarządu Giełdy z dnia
  29 kwietnia 2013 r .  201 7-11-13 Strona | 2 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  Niniejszy raport zawiera
  1. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ ................................ ......................... 3
  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty ............................. 5
  1.3 Zarząd ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 5
  1.4 Ra da Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 5
  1.5 Podstawowe informacje rejestrowe ................................ ................................ ................................ ......................... 6
  1.6 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariu szy p osiadających na dzień
  sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ................................ ................................ 7
  2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte
  wyniki ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 9
  3. Aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ................................ ................................ ....................... 10
  4. Dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 11
  4.1 Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 13
  4.2 Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 15
  4.3 Rachunek Przepływów Pieniężnych ................................ ................................ ................................ ........................ 16
  4.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ................................ ................. 16
  4.5 Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowa nia publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
  wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie okresowym kwartalnym ................................ ....................... 17
  5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad [polityki]
  rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 18
  6. Kontakt – Relacje Inwestorskie ................................ ................................ ................................ ................................ . 23
  201 7-11-13 Strona | 3 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  1. Podstawowe informacje o Emitencie
  Podstawową dział alność Emitenta stanowi świadczenie usług w zakresie wsparcia działalności typu Call &
  Contact Center oraz rozwijanie narzędzi mających służyć zwiększeniu skuteczności działań
  telemarketingowych. Główne produkt y Emitenta to: Usługa Z miennej Identyfikacji Połączeń – ZIP która
  zwiększa odbieralność połączeń wychodzących z Call Center s do ich klientów lub dłużników. Testy i
  doświadcze nia wskazują, iż skuteczność dzięki stosowaniu rozwiązani a wzrasta , przeciętnie w przedziale od 30
  do 60 proc ent . Przekłada się to bezpośrednio na oszczędności i większe przychody dla klientów Emitenta.
  System Utrzymania Łączności - CCT Safety +, który Gwarantuj e niespotykany dotychczas poziom
  niezawodności w łączności uwzgledniający specyfikę i potrzeby organizacji Call Centers . Enhanced Status
  Reporting System – ESRS , który s łuży do monitorowania i raportowania stanu łączy telekomunikacyjnych
  wykorzystywanych przez klienta (produkt zrealizowany w ramach projektu dofinansowywanego ze środków
  Unii Europejskiej w ramach programu POIG 8.2) oraz usługa weryfikacji baz danych na ich zgodność z
  aktualnymi danymi abonentów (usługa rozwijana po przejęciu spółki IPOM Sp. z o.o. a następnie połączenia jej
  z Emitentem ).
  Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie w takich obszarach jak: telesprzedaż, windykacja i badania
  opinii publicznej . Wymienione obszary biznesowe systematycznie rozwijają się a zapotrzebowanie na usługi
  związane z telema rketingiem utrzymuje się na wysokim poziomie . Spółka w ciągu minionych lat pozyskała
  cennych i rozwoj owych klientów oraz konsekwentnie rozbudowuje zaplecze abonenckie o przedsiębiorstwa
  będące liderami w swoich branżach. Spośród znaczących klientów Emitent możn e wymienić :
  Centra outsourcingowe Banki i ubezpieczyciele Firmy windykacyjne i pożyczkowe Inne
  DataBroker Bank Zachodni WBK BEST DataBroker
  Holicon Raiffeisen Bank Polska EOS KSI Polska Marketing Investment Group
  Delta Contact Alior Bank Kredyt Inkaso Expander
  Telmon Meritum Bank Provident Polska Twino
  Universal Agent Biuro Obsługi Wierzytelno ści INFOS Cross Finance
  ViaVox Credit Agricole Bank Polska Casus Finanse
  Santander Consumer Bank Vivus Finance
  Zaplo.pl
  ING Bank Śląski Global Collection Management
  Biuro Obsługi Wierzytelności Infos
  EuroLoan
  NetCredit
  Recredit
  KRUK
  GetBack
  Na przychody Emitenta składają się wpływ y abonamentow e, generowan y przez klientów ruch telefoniczn y i
  transmisji danych , w niektórych przypadkach, różnica w efektywności funkcjonowania Call Center klienta oraz
  wynagrodzenie za skutec zność weryfikacji abonenckich baz danych . Choć okresie zwiększonych wydatków  201 7-11-13 Strona | 4 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  konsumenckich Emitent może czerpać przychod y ze wsparcia działań pro -sprzedażowych, zaś w okresach
  ogólnego spadku siły nabywczej, uzyskiwać dochody ze świadczenia usług podmiotom z branży windykacji , ta
  ostatnia branża dominuje w zakresie generowanych przez Spółkę przychodów .
  Emitent koncentruje się na sprzeda ży swo ich usług bezpośrednio. Z uw agi jednak na bliską współpracę z
  największymi operatorami telekomunikacyjnymi w kraju oraz zainteresowanie m współpracą ich klientów ,
  Emitent okazjonalnie świadczy usługi pośrednio. Liczba zawartych umów oraz ich długoterminowy charakter,
  jak również rodzaj docelowego klienta , tworz ą wysoką barier ę wejścia dla potencjalnej konkurencji . W śre dnio
  i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym , rynek na którym Emitent dział a ma korzystne prognozy
  wzrostu .
  Przychody, EBITD A oraz zysk netto narastająco w latach od 2010 do 3 kw. 201 7  201 7-11-13 Strona | 5 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emiten ta w
  przeliczeniu na pełne etaty
  Emitent ogranicza typowe zatrudnienie w formule umowy o pracę stosując w szerokim zakresie outsourcing
  usług . Obecnie z Emitentem współpracuj ą osoby w oparciu o umowę o pracę , osoby na podstawie umów
  cywilnych oraz w ramac h kontraktów. Łącznie na dzi eń 30.09.201 7 r. zatrudnienie w Spółce w przeliczeniu na
  pełne etaty wynosiło 5 etat ów .
  1.3 Zarząd
  Eliza Bielik - Prokurent samoistny
  W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Szumlasa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 15 września br.,
  jego obowiązki tymczasowo realizuje prokurent samoistny, Pani Eliza Bielik. Pomimo wcześniej składanych
  deklaracji i wystosowanym oświadczeniu , Pan Andrzej Szumlas ostatecznie zadecydował o całkowitym
  wyłączeniu si ę z bieżącej działalności Spółki . Rada Nadzorcza Emitenta prowadzi obecnie działania mające na
  celu znalezienie kandydata, który spełniałby oczekiwane kryteria. W sytuacji w której poszukiwanie
  odpowiedniej osoby miałyby potrwać dłużej niż założono, Rada Nadzorcza Spółki oddeleguje ze swojego grona
  Członka Rady do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
  1.4 Rada Nadzorcza
  dr Bolesław Gaweł - Członek RN
  Posiada 16 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i windykacją, zdobywane
  zarówno w kraju i za granicą. Sp ecjalizuje się w budowaniu i zarządzaniu procesami ryzyka, restrukturyzacji i
  windykacji klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. W praktyce tworzył od podstaw działy ryzyka
  kredytowego, restrukturyzacji oraz windykacji. Przez wiele lat kierował obsza rami ryzyka i zarządzania
  kredytami trudnymi, w czołowych polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak ING Bank,
  Raiff eisen Bank, Citibank, Bank Handlowy, KBC, Getin International. Posiada wieloletnią praktykę w takich
  dziedzinach jak an aliza danych ( application processing systems, debt collection systems ) oraz w zarządzaniu
  kilkuset stanowiskowymi zespołami windykacji telefonicznej i terenowej. Bolesław Gaweł jest doktorem
  matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śl ąskiego w Katowicach.
  Krzysztof Szumlas - Członek RN
  Major Straży Granicznej (emerytowany), ekspert ds. bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji
  lotniczej. Właściciel jednej z czołowych i największych agencji detektywistycznych na południu Polski. Czł onek
  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonnowanych Detektywów - 2016 r. Pan Krzysztof Szumlas jest
  absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (inżynier zarządzania) oraz
  absolwentem Politechniki Łódzkiej (magister zarzą dzania).
  201 7-11-13 Strona | 6 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  Anna Andrzejewska - Członek RN
  Związana z branżą telekomunikacyjną od blisko 5 lat. W swojej karierze zarządzała działem rozliczeń
  międzyoperatorskich, tworzyła i wdrażała systemy taryfikacyjne oraz nadzorowała realizację polityki cenowej.
  Jako p ełnomocnik zarządu miała znaczący wpływ na negocjacje i zawierane kontrakty związane z oferowanymi
  przez pracodawców usługami telekomunikacyjnymi. Pani Anna Andrzejewska pracowała dla spółek XL
  Telekom Sp. z o.o. oraz Cool47 Sp. z o.o. Ukończyła z wyróżnie niem Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie na Wydziale Technologii Żywności z tytułem magistra inżyniera.
  Piotr Pyskło - Członek RN
  Posiada doświadczenie zawodowe wyniesione z branży finansowej. Pracował m.in. dla mLife oraz
  międzynarodowego f unduszu private equity Forrest Equity Management jako Business Development Director.
  Obecnie pracownik Getin Noble Bank S.A. Pan Piotr jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły
  Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu .
  Natasza Klikowicz – Członek RN
  Związana z sektorem medycznym i naukowym. W latach 2015 -2017 p racownik Narodowego Centrum Badań i
  Rozwoju gdzie między innymi odpowiada ła za współpracę z ekspertami naukowymi w ramach realizowanych
  projektów badawczo -rozwo jowych. Wcześniej korordynowała i doradzała w zakresie pozyskiwania i realizacji
  projektów unijnych dla MSP, także dla spółek z sektora telekomunikacji i nowych technologii. W latach 2012 -
  2013 pracownik Centrum Medycznego Enel -Med S.A. W latach 2008 -2011 C złonek Senackiej Komisji ds.
  Informacji Naukowej i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest absolwentką
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Zdrowia Publicznego oraz podyplomowych studiów
  Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Han dlowej w Warszawie. Ukończyła także szereg specjalistycznych
  kursów w tym prowadzony przez University of California (Irvine) w zakresie zarządzania projektami.
  1.5 Podstawowe informacje rejestrowe
  Nazwa Call Center Tools S półka Akcyjna
  Siedziba i dane teleadresowe ul. Pianistów 2 , 02-403 Warszawa
  Tel. +48 (22) 256 -21-21 Fax. +48 (22) 256 -21-22
  mail. [email protected]
  Kapitał zakładowy 765.000 zł ( 7.650.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł)
  Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  KRS 00003 83038
  201 7-11-13 Strona | 7 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  1.6 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadającyc h na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu
  Wedle posiadanyc h przez Emitenta informacji na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura
  akcjonariatu uwzgledniająca posiadaczy pakietów równych , bądź większych od 5% udziałów w kapitale
  zakładowym i głosach prezentuje się następująco:
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcj i Udział w kapitale Udział w głosach
  1 Tekaem Capital Ltd. 3 053 334 39,91% 39,91%
  2 Andrzej Szumlas 1 337 969 17,49% 17,49%
  3 Captura Holdings Ltd. 900 000 11,76% 11,76%
  4 Rafał Wiśniewski 450 000 5,88% 5,88%
  5 Pozostali 1 908 697 24,95 % 24,95 %
  RAZEM 7 650 000 100% 100%
  Udział w kapitale akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale Emitenta
  Umowy typu lock -up
  Na dzień 14.08.201 7 r. Spółka posiada z akcjonariuszami zawarte um owy ograniczający ch zbywal ność akcji
  Emitenta na łącznie 4. 987 .969 szt. akcji co stanowi 65,20% w kapitale zakładowym Spółki . Wedle deklaracji
  pozostałych akcjonariuszy nie zamierzają oni zbywać swoich pakietów i nie wykluczają zawarcia w przyszłości
  stosown ych um ów z Emitentem . Od lat najwięksi akcjonariusze (posiadający udział równy bądź większy niż 5%
  w kapitale zakładowym Emitenta ) a także niektórzy mniejsi akcjonariusze , podpisują ze Spółką umowy
  ograniczające zbywalność posiadanych przez nich akcji Spółki (umowy typu lock -up). Złamanie warunków tych
  umów powoduje nałożenie wysokich kar pieniężnych na akcjonariusza , który nie wywiązał się z postanowień
  umowy. Porozumienia tego typu funkcjonowały w Spółce w przeszłości i są przedłużane od czasu debiutu
  Emitenta na rynku NewConnec t. Zarząd tradycyjnie będzie zmierzał do zawarcia nowych umów ze znaczącymi
  akcjonariuszami po wygaśnięciu aktualnych . Na dzień dzisiejszy ograniczenia dotyczące znaczących  201 7-11-13 Strona | 8 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  akcjonariuszy (powyżej progu 5% i uwzględniające akcjonariuszy nieujawnionych) prze dstawiają się
  następująco:
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji zablokowanych Liczba akcji posiadanych Udział blokady w
  kapitale
  Data wygaśnięcia
  zobowiązania
  1 Tekaem Capital Ltd. 3 000 000 3 053 334 39,22% 03.04.201 9 r.
  2 Andrzej Szumlas 1 337 969 1 337 969 11, 49% 03.04.201 9 r.
  3 Rafał Wiśniewski 450 000 450 000 5,88% 03.04.201 9 r.
  4 Pozostali 200 000 1 895 021 2,61% 03.04.2019 r.
  RAZEM 4 987 969 7 650 000 65,20 %
  Podsumowanie aktualnie obowiązujących umów typu lock -up
  62,59%
  2,61%
  34,80% Lock-up - akcjonariusze >5%
  Lock-up - akcjonariusze <5%
  Free-float  201 7-11-13 Strona | 9 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  2. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie
  którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń,
  w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte
  wyniki
  W minionym kwartale nastąpiły ist otne zdarzenia o charakterze korporacyjnym. W dniu 13.09.2017 z
  pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował mec. Wojciech Żmijewski, ze skutkiem na dzień
  15.09.2017. Z uwagi na fakt, iż mecenas Żmijewski zaangażowany jest w sprawy Spółki, także j ako prawnik, w
  celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów i transparentności realizowanych postępowań, strony
  uznały, iż rezygnacja z pełnionej funkcji będzie najwłaściwszą decyzją. Rezygnacja nie miała i nie ma wpływu
  na działania Rady Nadzorczej, g dyż w po rezygnacji Pana Wojciecha Żmijewskiego liczy wymagane przez statut
  Spółki pięciu członków Rady. W dniu 15.09.2017 z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, zrezygnował Pan Andrzej
  Szumlas. Obecnie trwają poszukiwania kandydata na to stanowisko.
  W w ymiarze operacyjnym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki , została uruchomiona usługa tzw.
  spersonalizowanego video. Emitent pozyskał już pierwszego klienta na nową usługę, firmę GetBack –
  innowacyjnego partnera, który skutecznie wykorzystuje nowe technologie w swojej działalności. W kolejnym
  kwartale Spółka spodziewa się podpisania kolejnej umowy dotyczącej tego rozwiązania.
  201 7-11-13 Strona | 10 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  3. A ktywnoś ć w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
  Oferowane przez Emitenta rozwiązania można uznać za dojrzałe, dobrze przyjęte przez rynek i pożądane przez
  klientów. Emitent nadal zamierza skupia ć się na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz wdrażaniu już
  pozyskanych . Emitent systematycznie prowadz i rozmowy (rozpoczęte w poprzednich okresach ) z dużymi
  podmiotami z b ranży finansowej (bankowość, ubezpieczenia, firmy windykacyjne). W gronie potencjalnych
  klient ów znajdują się także mniejsze i niezależne organizacje Call Centers . Spółka stara się pozyskać
  największych rynkowych graczy i najpoważniejsze instytucje tego ty pu w kraju . Z uwagi na delikatny charakter
  prowadzonych rozmów handlowych oraz na podpisane porozumienia z klientami, Emitent tradycyjnie już nie
  przedstawi a konkretnych nazw oraz szczegółów negocjacji dotyczących podmiotów z którymi kontrakt nie
  został je szcze zawarty .
  Spółka komercjalizuje innowacyjne i pi onierskie rozwiązania, poszerzające funkcjonalność oferowanej
  platformy ZIP. Są to między innymi : zawansowany i rozwijany (a) system raportowania (współfinansowany ze
  środków UE), rozwiązani e (b) CCT S afety umożliwiające realizację kampanii telemarketingowych na
  niedostępnym obecnie na rynku poziomie SLA , przy bardzo konkurencyjnej stawce cenowej, jak również (c)
  ZIP Mobile , rozszerzenie obecnej platformy z przeznaczeniem dla pracowników terenowych (win dykatorów,
  przedstawicieli handlowych) klientów oraz (d) usługę weryfikacji baz danych on-line które to rozwiązanie w
  najbliższych miesiącach powinno wygenerować atrakcyjną marżę, na poziomie istotnie przewyższającym tę
  osiąganą na pozostałych świadczonych przez Emitenta usługach .
  W minionym kwartale spółka przygotowała także kolejne nowe rozwiązanie będące wynikiem intensywnej
  współpracy z firmami windykacyjnymi, będące zmodyfikowana usługą typu call back . Jej komercyjne
  wdrożenie zaplanowane jest na 4 k wartał br. Ponadto, Spółka koncentrowała się na pozyskaniu nowych
  kontraktów oraz kontynuuje komercjaliz ację usług i weryfikacji baz danych on-line .
  201 7-11-13 Strona | 11 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  4. Dane finansowe
  Narastająco Spółka w III kwartale 201 7 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na po ziomie 3.27 mln zł (w tym w
  III kw. 999, 60 tys. zł ) oraz odnotowała stratę narastająco w wysokości 683 tys. zł (w tym w III kw. stratę w
  wysokości 317 tys . zł) na poziomie zysku netto . Zysk na poziomie EBITDA narastająco (zysk z działalności
  operacyjnej po większony o amortyzację) wyniósł -407 tys. zł (w tym w II kw. -239 tys.) . Narastająco w
  stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody spadły o 12%.
  Wynik netto i EBITDA narastająco w latach od 2010 r. do 3 kw. 201 7
  Wyjaśnienia do wyniku netto
  Spółka zakończyła III kw. 201 7 r. stratą w wysokości -239 tys. zł. Warto jednak zauważyć, że czynnikiem
  kosztowym w szczególności obciążającym wynik Spółki jest amortyzacja, co jest istotne z punktu widzenia
  oceny kondycji f inansowej Spółki . Dodatkowo Spółka dokonała odpisu należności na kwotę 100 tys. zł. Zatem
  łącznie amortyzacja wyniosła w III kwartale br. 183 392,67 zł (w tym 77. 608,38 zł stanowiła amortyzacja
  wartości firmy, z przejęcia IPOM Sp. z o.o.) oraz wartość odpi sów należności wyniosła w I II kw. br. 100.000 zł .
  Narastająco dane te przy stracie za 9 miesięcy br. wynoszącej -683 tys. zł prezentują się odpowiednio:
  amortyzacja 5 66 406,90 zł (w tym 2 32 826,55 amortyzacja wartości firmy) oraz 100.000 zł odpisy należnoś ci z
  3 kw. Innymi słowy, w starcie netto na poziomie -683 tys. koszty amortyzacji i odpisu stanowią łącznie 666 tys.
  zł (97%). Wynik ten daleko odbiega od oczekiwań Spółki, nie stanowi jednak zagrożenia dla bieżącej
  działalności Emitenta.
  Wyjaśnienia do kosztów operacyjnych
  Spółka stara się ograniczać koszty operacyjn e. W porównaniu od analogicznego okresu 2016 roku narastająco
  koszty operacyjne spadły o 7 % ( tj. 277 tys. zł) głównie za sprawą redukcji kosztów usług obcych . Istotnie
  wzrosły koszty zużycia materiałów i energii o blisko 60%, n ieznacznie zaś wzrosły koszty wynagrodzeń 4% .
  -1 000 000 zł
  -500 000 zł
  - zł
  500 000 zł
  1 000 000 zł
  1 500 000 zł
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 kw. 2017
  Zysk netto EBITDA  201 7-11-13 Strona | 12 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  Informacje dodatkowe
  Spółka w kolejnych kwartałach zamierza koncentrow ać się na dalszej optymalizacj i kosztów oraz zwiększeniu
  marży . Nadal będą komercjalizowane wytworzo ne w poprzednich okresach produkty. Mimo trudniejszej
  sytuacji w porównaniu do lat ubiegłych, Spółka nie rezygnuje z poszukiwania innowacji . Jednakże, z punktu
  widzenia prezentacji wysokich wyników finansowych może być większym wyzwaniem niż dotychczas , z uwagi
  na znaczną wartość amortyzacji, która obciąża wynik. Nie wszystkie w ytworzone i nabyte aktywa generują
  wartoś ć, jakiej Spółka oczek uje . Na tym tle , także w III kw. pozytywnie wyróżnia się usług a weryfikacji baz
  danych , rozwiązanie, w posiadanie któr ego Spółka weszła poprzez transakcję zakupu IPOM Sp. z o.o. Usługa
  generuj e atrakcyjne przychody i marże. Usługa nie tylko wzbudziła zainteresowanie klientów ale także
  dynamicznie zwiększa wartość generowanych przychodów częściowo rekompensując utratę oraz stagnację
  przychodów z innych usług .
  Poziom zadłużenia ogółem w latach od 2010 r. do 3 kw. 201 7
  Na dzień 3 0.09.201 7 suma bilansowa Emitenta wyniosła 2,96 mln zł. Aktywa o brotowe wyrażały się wartością
  1,26 mln zł, zaś aktyw a trwałe 1,70 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego,
  zarówno aktywa obrotowe , jak i trwałe zmniejszyły się . Nastąpiło to głównie za sprawą spadku należności
  krótkoterminowych o 1,06 mln zł ( -58%) oraz utraty wartości WNiP o 644 tys . zł ( -38) . Spadek należności był
  między innymi wynikiem ich przeglądu oraz zwiększenia działań w zakresie ich ściągania od kontrahentów.
  Wysoki wzrost długoterminow ych rozlicze ń międzyokresow ych o blisko 380 tys. zł jest związany z wysoką
  wartością aktywó w z tytułu podatku odroczonego oraz ze zmianą prezentacji jednej z umów z kontrahentem
  Spółki . Po stronie pasywów kapitały własne wynosiły 2,04 mln zł i uległy zmniejszeniu o 1,17 mln zł (-37%) w
  porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego , wskute k ponoszonych strat na wyniku netto oraz
  umorzeń . Poziom zobowiązań długoterminowych wyniósł 25 tys. zł ( -54%). Z kolei zobowiązania
  krótkoterminowe wyniosły 762 tys. i nieznacznie wzrosły (+12 %) do 1, 16 mln zł . Suma zobowiąz ań i rezerw
  wyniosła łącznie 922 tys. zł i była mniejsz a niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17% . Stopa zadłużenia,
  liczona jako wskaźnik zobowiązań i rezerw do aktywów ogółem, zmniejszył się i wyni ósł w omawianym okresie
  31,2 % i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. 49,2% 47,0%
  58,3% 55,2%
  28,1% 31,0%
  39,9% 31,2%
  0,0%
  10,0%
  20,0%
  30,0%
  40,0%
  50,0%
  60,0%
  70,0%
  - zł
  1 000 000 zł
  2 000 000 zł
  3 000 000 zł
  4 000 000 zł
  5 000 000 zł
  6 000 000 zł
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 kw. 2017
  Aktywa razem Zobowiazania i rezerwy Zobowiązania/Aktywa  201 7-11-13 Strona | 13 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  4.1 Rach unek zysków i strat
  01.01.2017 - 30.09.2017 01.07.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016 01.07.2016 - 30.09.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 273 289,19 999 605,27 3 729 226,98 1 250 068,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży p roduktów 3 269 956,67 999 605,27 3 729 226,98 1 250 068,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 332,52 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 3 870 606,82 1 230 444,23 4 148 450,86 1 350 083,22
  I. Amortyzacja 333 580,35 105 784,29 356 303,32 118 206,44
  II. Zużycie materiałów i energii 111 409,34 24 977,26 70 510,64 26 452,60
  III. Usługi obce 3 234 005,33 1 027 344,72 3 531 110,37 1 143 146,06
  IV. Podatki i opłaty, 8 368,94 26,77 10 112,21 3 826,26
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 117 338,39 47 837,57 112 707,94 39 153,64
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: 22 523,41 9 878,09 22 678,76 8 001,59
  - emerytalne 12 752,42 2 635,20 11 759,04 3 789,19
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43 381,06 14 595,53 45 027,62 11 296,63
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -597 317,63 -230 838,96 -419 223,88 -100 015,22
  D. Pozostałe przychody operacyjne 189 187,45 63 062,31 191 901,18 63 063,91
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 189 186,93 63 062,31 189 186,93 63 062,31
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,5 2 0,00 2 714,25 1,60
  E. Pozostałe koszty operacyjne 332 826,55 177 608,38 232 849,30 77 632,59
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inn e koszty operacyjne 332 826,55 177 608,38 232 849,30 77 632,59
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -740 956,73 -345 385,03 -460 172,00 -114 583,90
  G. Przychody finansowe 320,45 0,00 891,83 618,25
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,0 0 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00  201 7-11-13 Strona | 14 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 320,45 0,00 891,83 618,25
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 21 748,53 6 499,87 34 429,09 19 720,82
  I. Odsetki, w tym: 21 748,53 6 499,87 29 179,09 14 470,82
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 5 250,00 5 250,00
  I. Zysk (st rata) brutto (F+G -H) -762 384,81 -351 884,90 -493 709,26 -133 686,47
  J. Podatek dochodowy -78 972,71 -86 778,00 0,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. ZYSK / STRATA NETTO -683 412,10 -317 067,12 -493 709,26 -133 686,47
  201 7-11-13 Strona | 15 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  4.2 Bilans
  AKTYWA 30.09.2017 30.09.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 700 733,96 2 075 826,44
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 056 467,20 1 700 891,05
  II. Rzeczowy majątek trwały 254 760,43 365 225,39
  III. Należności długotermino we 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 389 506,33 9 710,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 1 258 275,54 2 249 908,26
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 779 595,47 1 844 230,04
  III. Inwesty cje krótkoterminowe 383 237,11 238 523,97
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95 442,96 167 154,25
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 2 959 009,50 4 325 734,70
  PASYW A 30.09.2017 30.09.2016
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 037 228,91 3 213 506,40
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 765 000,00 765 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 861 913,98 2 861 913,98
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Poz ostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 37 311,35 37 311,35
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -943 584,32 42 990,33
  VI. Zysk (strata) netto -683 412,10 -493 709,26
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego( -) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 921 780,59 1 112 228,30
  I. Rezerwy na zobowiązania 9 500,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 25 000,00 54 563,33
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 761 864,95 680 000,09
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 125 415,64 377 664,88
  PASYWA RAZ EM 2 959 009,50 4 325 734,70
  201 7-11-13 Strona | 16 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  4.3 Rachunek Przepływów Pieniężnych
  01.01.2017 - 30.09.2017 01.07.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016 01.07.2016 - 30.09.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk / St rata netto -683 412,10 -317 067,12 -493 709,26 -133 686,47
  II. Korekty razem 133 102,74 421 027,96 171 610,57 96 344,36
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) -550 309,36 103 960,84 -322 098,69 -37 342,11
  B. Przepływy środkó w pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 320,45 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 320,45 0,00 0,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 50 944,75 0,00 443 441,35 123 963,09
  II. Wydatki 170 641,61 122 195,47 170 080,05 158 637,93
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -119 696,86 -122 195,47 273 361,30 -34 674,84
  D. Przepływy pienięż ne netto razem (A.III +/ - B. III +/ - C.III) -669 685,77 -18 234,63 -48 737,39 -72 016,95
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -669 685,77 -18 234,63 -48 737,39 -72 016,95
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 052 756,48 401 305,34 678 432,12 701 711,68
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 383 070,71 383 070,71 629 694,73 629 694,73
  4.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym
  01.01.2017 - 30.09.2017 01.07.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016 01.07.2016 - 30.09.2016
  I. Kapita ł własny na początek okresu (BO) 2 720 641,01 2 354 296,03 3 707 215,66 3 347 192,87
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 2 720 641,01 2 354 296,03 3 707 215,66 3 347 192,87
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 037 228,91 2 037 228,91 3 213 506,40 3 213 506,40
  III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
  2 037 228,91 2 037 228,91 3 213 506,40 3 213 506,40  201 7-11-13 Strona | 17 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  4.5 Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na d any rok, w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym
  raporcie okresowym kwartalnym
  Emitent nie publikował prognoz na 201 7 rok oraz z uwagi na dynamiczną sytuację i relatywnie niewielką skal ę
  działalności Spółki , której wyniki podlegają znaczącym waha niom, Emitent zamierza powstrzymać się z
  publikacją takich prognoz w najbliższej przyszłości. W przypadku zmiany tej polityki, Spółka opublikuje
  stosowny raport bieżący.
  201 7-11-13 Strona | 18 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  5. I nformacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o
  zmianach stosowanych zasad [polityki] rachunkowości
  Dane finansowe sporządzone został y w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z
  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i został y sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospo darczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na
  zagrożenie kontyn uowania przez nią działalności.
  Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze
  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzą krótsze okresy sprawozdawcze – miesiące
  kalendarzowe .
  Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Zakładowy plan kont
  Stosowany jest wykaz kont księgi głównej. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się,
  prowadząc do odpow iednich kont ewidencję szczegółową.
  Wykaz ksiąg rachunkowych
  Na księgi rachunkowe składają się: dziennik główny i dzienniki pomocnicze (Kasa, Sprzedaż, Rachunek
  Bankowy, Pozostałe koszty, Wynagrodzenia, Polecenia Księgowania), zestawienia obrotów i sald k sięgi
  głównej oraz ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Wymienione księgi rachunkowe
  zorganizowane są w postaci oddzielnych komputerowych zbiorów danych.
  System przetwarzania danych
  Księgi rachunkowe prowadzone są w Programie Rachun kowo - Księgowym Symfonia
  System ochrony danych
  W celu ochrony danych przed zniszczeniem lub modyfikacją stosowane są odporne na zagrożenia nośniki
  danych (nośniki magnetyczne, wydruki na papierze). Systematycznie tworzone są rezerwowe kopie zbiorów
  danyc h na nośnikach magnetycznych. Sprzęt informatyczny i urządzenia techniczne związane z eksploatacją
  stanowisk roboczych znajdują się w pomieszczeniach chronionych przed dostępem osób nieupoważnionych.
  Dostęp do programów, danych i zbiorów przez osoby nieupo ważnione jest zablokowany dzięki użyciu haseł
  zabezpieczających. Osoby upoważnione do korzystania z programów, danych i zbiorów, obsługują je zgodnie z
  instrukcją.
  201 7-11-13 Strona | 19 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  Niektóre metody wyceny aktywów i pasywów
  Rzeczowy majątek trwały
  Wartości niematerial ne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia (kosztów
  wytworzenia, rozbudowy, modernizacji lub w wysokości nie przekraczającej wartości rynkowej w przypadku
  nieodpłatnego nabycia lub aportu wniesionego do Spółki), pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego
  m.in. stawki i kwoty rocznych odpisów . Składniki w/w majątku trwałego o wartości początkowej nie
  przekraczającej 3.500 zł obciąż ają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu ich do
  użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu
  środków trwałych do używania przy zastosowaniu na1wyższych stawek przewidzian ych w przepisach
  podatkowych. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia
  rocznej kwoty amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie. W przypadku zmiany technologii, wycofania z
  używania lub innych przyczyn powodują cych trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych
  kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.
  Wartości niematerialne i prawne
  Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są
  na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty rocznych odpisów. Wartości
  niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu najwyższych
  stawek przewidzianych w przepisach podatkowy ch. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej
  nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia
  pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o i le to możliwe
  jednostka stosuje zasady określone dla środków trwałych.
  Inwestycje
  Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu oraz na dzień bilansowy
  wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisó w amortyzacyjnych. Pozostałe
  inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej lub wartości godziwej.
  Towary i materiały
  Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli ,
  nabywane w drobnych iloś ciach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie
  bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników majątku
  obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji
  ilościowo - wartościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy
  towarów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty
  administracyjne związane z zakupem. Wycena r ozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody
  FIFO. Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na
  koniec roku obrotowego. Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku
  powst ania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną  201 7-11-13 Strona | 20 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające
  niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostały ch kosztów operacyjnych.
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wy kazywane są w wartości netto.
  Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględ nieniem odpisów aktualizujących dotyczących
  należności wątpliwych. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości nie
  pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie
  wiąże się z daną należnością. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy
  według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice
  kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powsta łe na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do
  kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów,
  usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i
  prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w
  walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nomi nalnej, przeliczonej na złote polskie
  według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty (odrębnie dla każdej waluty) przez bank
  dewizowy , z którego usług dana jednostka korzystała. Znajdujące się w kasach środki pieniężne są uzgadniane
  w drod ze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast gromadzone na rachunkach
  bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i
  rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
  rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na
  poczet kapitału.
  Rezerwy
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się
  je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych
  kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi
  przyszłe zobowiązania się wiążą
  Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
  Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu pożyczek),
  to jest łączni e z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te są księgowane w ciężar
  kosztów finansowych. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o
  naliczone i niezapłacone odsetki. Zobowiązania wyrażone w w alutach obcych wycenia się na dzień bilansowy
  po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe  201 7-11-13 Strona | 21 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza
  się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia
  produktów lub usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości
  niematerialnych i prawnych. Jeżeli termin wymagalności przekracza je den rok od daty bilansowej, salda tych
  zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe
  części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Spółka stosuje zasadę memoria łową rozliczania kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą
  poniesionych wydatków stanowiących koszty dotyczące przyszłych okresów następujących po okresie objętym
  sprawozdaniem finansowym. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywa ne są w wysokości
  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych środków z tytułu świadczeń,
  których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
  Ustalanie wyniku finansowego
  Ewidencja kosztów
  Koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów”, równolegle koszty ujmowane są na
  kontach pozabilansowych zespołu 5 –„Koszty według typów działalnoś ci i ich rozliczenie” . Zapisy księgowe są
  prowadzone według zasady kosztów historycznych (z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym
  aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ
  inflacji nie jest uwzględniony. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich
  przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4, 5 i 7, których salda na
  koniec roku są przenoszone bezpośrednio na koto 860.
  Rachunek zysków i strat
  Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym.
  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i
  strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i
  rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn .
  Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
  aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnic h różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe z
  tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, a ktualizacji wartości inwestycji. Straty i zyski nadzwyczajne powstałe
  na skutek trudn ych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej
  działalnością operacyjną.
  201 7-11-13 Strona | 22 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  Wycena transakcji w walutach obcych
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przepr owadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług
  korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
  zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub
  innym wiążącym jednostką dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. Na dzień
  bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim
  ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące
  pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy
  zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się d o przychodów i kosztów finansowych, a w
  uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
  prawnych.
  Opodatkowanie
  Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatk u dochodowego od osób prawnych,
  aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego .
  201 7-11-13 Strona | 23 z 23 Raport okresowy jednostkowy
  6. Kontakt – Relacje Inwestorskie
  Call Center Tools S.A.
  ul. Pianis tów 2 , 02-403 Warszawa
  Tel. +48 (22) 256 21 21 , Fax. +48 (22) 256 21 2 2
  email. [email protected]
  www.cctools.pl  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Call Center Tools SA
ISIN:PLCCTLS00017
NIP:701 02 26 488
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Pianistów 2 02-403 Warszawa
Telefon:+48 22 2562121
www:www.cctools.pl
Komentarze o spółce CALL CENTER TOOLS
2019-05-20 18-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649