Raport.

CALESCO SA (15/2018) Zwołanie NWZA Calesco S.A. w sprawie powołania RN .

Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 04 września 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie ( 70-850) przy ul. Tczewskiej 32 , w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Informacja o ogólnej liczbie akcji
  CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie
  i liczbie głosów z tych akcji na dzień o głoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzeni a Spółki , które odbędzie się 04 września 2018 r.
  (zgodnie z art. 402 3 §1pkt2 KSH)

  Zarząd spółki CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie informuje, że ogólna liczba akcji
  CALESCO SA wynosi 2.723.471 akcji i dzieli się na:

  a) 1.250.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1.250.000,
  uprzywilejowanych - każda akcja daje prawo do 2 głosów, łącznie 2.500.000 głosów,

  b) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.250.000
  - każda akcja daje prawo do 1 głosów, łącznie 1.250.000 głosów,

  c) 6.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o od 0000001 do 6.4 00
  - każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 6.400 głosów,

  d) 217.071 akcji zwykłych na okaziciela serii D o od 0000001 do 217.071
  - każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 217.071 głosów


  Ogólna liczba głosów wynosi 3 973 471 z 2.723.471 akcj i.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

  Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółk a”), na podstawie , art. 399 § 1 , w zw. z art. 398 Kode ksu spółek
  handlowych, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 04 września 2018 r., o godz. 13:00,
  w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70 -850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

  Porządek obrad zgromadzenia:

  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przy jęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał y :
  a) w s prawie powołania Rady Nadzorczej
  b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
  7) Zamknięcie Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Spó łka przekazuje informacje dotyczące udziału w N adzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki:

  1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
  żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie późnie j niż na 21 dni przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego p unktu porządku
  obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32, 70 -850
  Szczecin, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: rgryczka@calesco.pl
  Akcjonari usz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
  osobowymi potwierdzić również uprawnie nie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
  przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
  powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  2. Akcjonariusz lub akcjona riusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału z akładowego mogą przed terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32,
  70 -850 Szczecin, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej
  Spółki rgryczka@calesco.pl, projekty uchwał dotyczące spraw w prowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad . Podobnie jak w pkt 1 powyżej
  akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w  przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółk ami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
  działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty
  uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać prze słane w formacie PDF.
  3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wa lnym Zgromadzeniu może podczas Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  4. Ak cjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 3 ksh został zamieszczon y na stronie internetowej
  http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika
  powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wy maga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej a dres poczty elektronicznej najpóźn iej na jeden dzień przed dniem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu toż samości i ważnego
  pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik
  powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym
  Zgromadzeniu przy wy korzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie
  PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele
  osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatk owo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające
  osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 19 sierpnia 2018 r. W Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
  a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 19 sierpnia 2018 r.) będą akcjonariuszami
  Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą za pisane akcje Spółki; oraz
  b) w terminie pomiędzy 06 sierpnia 2018 r . , a 20 sierpnia 2018 r ., złożą żądanie o wystawienie imiennego
  zaświad czenia o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek
  papierów wartości owych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww.
  wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictw a i zabranie go ze sobą w dniu Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na
  podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na
  podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł za żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  7. Osob y uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przeds tawi ona na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
  Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32, 70 -850 Szczecin, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem
  http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html.
  8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
  internetowej Spółki pod adresem http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Proj ekty uchwał na NWZA Calesco S.A. w dniu 04.09 .2018 r . w Szczecinie.


  Uchwała nr 1 /2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1
  Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią/ Pana ………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 2/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie , uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 3/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
  Zgromadzenia, tj.:
  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przyjęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) a) w sprawie powołania Rady Nadzorczej
  b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
  7) Zamknięcie Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr 4/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
  spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej,
  uchwala co następuje: ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat
  zostaje powołan y Marcin MAHEWSK= i powierza się mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------- --
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------- -----------------------

  Uchwała nr 5/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
  spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej,
  uchwala co następuje: ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć)
  lat zostaje powołana Hanina Dokowska i pow ierza się jej funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------- ------------------


  Uchwała nr 6 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
  spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej,
  uchwala co następuje: ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć)
  lat zostaje powołana Renata Krzyżanowska i powierza się jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------- ------------------


  Uchwała nr 7 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
  spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej,
  uchwala co następuje: ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć)
  lat zostaje powołana Hoanna Maria Dokowska i powierza się jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. ------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem p odjęcia. ------------------------------------------------------------------------- ------------------

  Uchwała nr 8 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
  spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej,
  uchwala co następuje: ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć)
  lat zostaje powołany Michał Gryczka i pow ierza się mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------- ------------------


  Uchwała nr 9 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 392 § 1 i
  § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje : ----------------------------------------------------------------------------
  1. Walne Zgromadzenie ustala ,że Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości
  4440 zł ( cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych ) netto nie zmi enionej od dnia 23 czerwca 2014 roku ,
  a wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie o d dnia 28 czerwca 2013 r i
  pozostaje w w ysokości 3440 zł ( trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych ) netto.
  2. Walne Zgromadzenie ustala ,ż e każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z
  udziałem w pracach Rady Nadzorczej .
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  04 września 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis)


  dnia
  (data) (miejscowość)
  (imię i nazwisko/firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)
  (adres /siedziba, nr telefonu *)
  PEŁNOMOCNICTWO
  Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:
  legitymującej / go się ................................ .................. seria .......................... numer ................................ ......
  numer telefonu* ................................ ............. i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
  ................................ ......................... (słownie: )
  akcj i imiennych / na okaziciela na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  z siedzibą w Szczecin ie, które odbędzie się w dniu 4 września 2018 roku. Pełnomocnictwo jest wa żne do
  czasu zakończenia obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  *Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej


  04 września 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis Pełnomocnika)


  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 1/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Pr zewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:  04 września 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis Pełnomocnika)


  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 2/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecin ie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje sie
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 3/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad .
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu
  Walnego Zgromadzenia, tj.:
  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przyjęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) W sprawie powołania Rady Nadzorczej,
  b) W sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
  7) Zamknięcie Zgromadzenia.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełomocnika
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 4/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku
  kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: ------------------------ ----------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na
  okres 5 (pięć) lat zostaje powołany Marcin MAJEWSKI i powierza się mu funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------ -
  2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------


  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 5/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 r oku
  kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
  na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Janina Dokow ska i powierza się jej funkcję
  Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------- ----------------------------

  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika

  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 6/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku
  kadencji Ra dy Nadzorczej, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
  na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Renata Krzyżanowska i powierza się jej funkcję Członka
  Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------- ---------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia --------------------- ------------- ----------------------------

  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika

  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 7/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku
  kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: ------------------------ ----------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
  na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Joanna Maria Dokowska i powierza się jej funkcję
  Członka Rady Nadzorczej. ------------- ---------------------------------------------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------- ----------------------------

  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

  Uchwała nr 8/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku
  kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: ------------------------ ----------------------------------------
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
  na okres 5 (pięć) lat zostaje powołany Michał Gryczka i powierza się mu funkcję Członka Rady
  Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ---------------------------------- ----------------------------
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika

  04 września 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

  Uchwała nr 9 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 04 września 2018 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje : --------- ------------------

  1. Walne Zgromadzenie ustala ,że Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał
  wynagrodzenie w wysokości 4440 zł ( cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych ) netto nie
  zmienionej od dnia 23 czerwca 2014 r oku , a wynagrodzenie pozostałych członków Rady
  Nadzorczej nie ulega zmianie od dnia 28 czerwca 2013 r i pozostaje w wysokości 3440 ( trzy
  tysiące czterysta czterdzieści złotych ) netto. ------------------------------------------------------------
  1. Walne Zgromadzenie ustala , ż e każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot
  kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej .
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:


  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Calesco SA
ISIN:PLCLESC00019
NIP:955-195-75-14
EKD: 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin
Telefon:+48 91 4690875
www:www.calesco.pl
Komentarze o spółce CALESCO
2021-09-24 22-09-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor