Raport.

CALESCO SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Calesco S.A.

Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Informacja o ogólnej liczbie akcji
  CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie
  i liczbie głosów z tych akcji na dzień o głoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzeni a Spółki , które odbędzie się 29 czerwca 2018 r.
  (zgodnie z art. 402 3 §1pkt2 KSH)

  Zarząd spółki CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie informuje, że ogólna liczba akcji
  CALESCO SA wynosi 2.723.471 akcji i dzieli się na:

  a) 1.250.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1.250.000,
  uprzywilejowanych - każda akcja daje prawo do 2 głosów, łącznie 2.500.000 głosów,

  b) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.250.000
  - każda akcja daje prawo do 1 głosów, łącznie 1.250.000 głosów,

  c) 6.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o od 0000001 do 6.4 00
  - każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 6.400 głosów,

  d) 217.071 akcji zwykłych na okaziciela serii D o od 0000001 do 217.071
  - każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 217.071 głosów


  Ogólna liczba głosów wynosi 3 973 471 z 2.723.471 akcj i.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

  Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółk a”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki , Macieja
  Gryczki , Marii Majewskiej i Krzysztofa Dokowskiego ( RB 8/2018 z dnia 29.05.2018 r.) i na podstawie art. 400 § 1, art.
  402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kode ksu spółek handlowych, zwołuje Nadz wy czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
  się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70 -850 Szczecin, w siedzibie
  Spółki .

  Porządek obrad zgromadzenia:

  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgroma dzenia;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przyjęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał y :
  a) w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C , D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
  7) Zamknięcie Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w N adzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
  żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie późnie j ni ż na 21 dni przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tcz ewska 32, 70 -850
  Szczecin, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected]
  Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
  osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
  przypadku akcjonariuszy zgłaszaj ących żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
  powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału z akładowego mogą przed terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32,
  70 -850 Szczecin, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej
  Spółki [email protected], projekty uch wał dotyczące spraw w prowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej
  akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej lic zby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w  przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
  działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty
  uchwał przy wykorzystaniu elektron icznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wa lnym Zgromadzeniu może podczas Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad.
  4. Ak cjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika zawi erającego dane określone art. 402 3 ksh został zamieszczony na stronie internetowej
  http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika
  powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnic twa w postaci
  elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźn iej na jeden dzień przed dniem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
  pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik
  powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pe łnomocników uczestniczących w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie
  PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przeds tawiciele
  osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające
  osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 20 18 r. W Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
  a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2018 r.) będą akcjonariuszami
  Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościow ych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  b) w terminie pomiędzy 1 czerwca 2018 r . , a 14 czerwca 2018 r ., złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświad czenia
  o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego
  zaświadczenia o prawie uczestnictw a i zabranie go ze sobą w dniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawni onych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na
  podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na
  podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennyc h zaświadczeń o prawie
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgro madzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  7. Osob y uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny te kst
  dokumentacji, która ma być przedstawi ona na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
  Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32, 70 -850 Szczecin, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem
  http://calesco.pl/relacje -inwe storskie/walne -zgromadzenie.html.
  8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
  internetowej Spółki pod adresem http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Projekty uchwał na NWZA w dniu 29.06.2018 r . w Szczecinie.


  Uchwała nr 1 /2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1
  Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią/ Pana ………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 2/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 3/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgrom adzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
  Zgromadzenia, tj.:
  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przyjęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesieni a
  dematerializacji akcji .

  7) Zamknięcie Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr 4/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C,D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji  § 1
  1. Na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( dalej : „ Ustawa
  o ofercie „ ) w związku z żądaniem akcjonariuszy:
  a) Jacka Gryczki,
  b) Macieja Gryczki,
  c) Marii Majewskiej,
  d) Krzysztofa Dokowskiego,
  zgłoszonym w dniu 29.05.2018 r . w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
  spółek handlowych w zw. z art. 91 ust.5 Ustawy o ofercie ,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  uchwala przywrócenie formy dokumentu ( zniesienie dematerializacji ) wszystkim akcjom
  oznaczony m przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem =S=N PLCLESC00019, tj.:

  1) akcjom serii B w liczbie 1.250.000 ( słownie : jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy ),
  2) akcjom serii C w liczbie 6.400 ( słownie : sześć tysięcy czterysta),
  3) akcjom serii D w liczbie 217.071 ( słownie : dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden)


  § 2
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
  1) niezwło cznego złożenia do Komisji Nadzoru finansowego , w trybie art. 91 ust 1 Ustawy o
  ofercie , wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały firmy
  dokumentu ( zniesienie dematerializacji akcji ).
  2) Podjęcia wszelkich czynn ości faktycznych i prawnych , w tym przed :
  a. Komisją Nadzoru Finansowego
  b. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  c. Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
  d. Innymi instytucjami ,
  Niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu
  NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie S.A.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  29 czerwca 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis)


  dnia
  (data) (miejscowość)
  (imię i nazwisko/firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)
  (adres /siedziba, nr telefonu *)
  PEŁNOMOCNICTWO
  Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:
  legitymującej / go się ................................ .................. seria .......................... numer ................................ ......
  numer telefonu* ................................ ............. i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
  ................................ ......................... (słownie: )
  akcj i imiennych / na okaziciela na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  z siedzibą w Szczecin ie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo jest wa żne do
  czasu zakończenia obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  *Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej


  29 czerwca 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis Pełnomocnika)


  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 1/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie wybor u Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
  podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje sie
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:  29 czerwca 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
  (podpis Pełnomocnika)


  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 2/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecini e, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje sie
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  29 czerwca 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 3/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad .
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
  1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu
  Walnego Zgromadzenia, tj.:
  1) Otwarcie Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
  5) Przyjęcie porządku obrad;
  6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesienie dematerializacji akcji.
  7) Zamknięcie Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełomocnika


  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  29 czerwca 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
  Uchwała nr 4/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.

  § 1
  1. Na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych ( dalej : „ Ustawa o ofercie „ ) w związku z żądaniem akcjonariuszy:
  a) Jacka Gryczki,
  b) Macieja Gryczki,
  c) Marii Majewskiej,
  d) Krzysztofa Dokowskiego,
  zgłoszonym w dniu 29.05.2018 r . w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
  spółek handlowych w zw. z art. 91 ust.5 Ustawy o ofercie ,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu ( zniesienie
  dematerializacji ) wszystkim akcjom oznaczon ym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  kodem ISIN PLCLESC00019, tj.:

  1) akcjom serii B w liczbie 1.250.000 ( słownie : jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy ),
  2) akcjom serii C w lic zbie 6.400 ( słownie : sześć tysięcy czterysta),
  3) akcjom serii D w liczbie 217.071 ( słownie : dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt
  jeden)


  § 2
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
  1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru finansowego , w trybie art. 91 ust 1 Ustawy o
  ofercie , wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały firmy
  dokumentu ( zni esienie dematerializacji akcji ).
  2) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych , w tym przed :
  a. Komisją Nadzoru Finansowego
  b. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  c. Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
  d. Innymi instytucjami ,
  Niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z alternatywnego
  systemu obrotu NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych W
  Warszawie S.A.
  § 3
  3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  29 czerwca 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A


  INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

  ................................ ..... , .............................. 2018 r.
  (miejscowość) (data)
  Podpis pełnomocnika


  □Za □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuje się
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:


  29 czerwca 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Calesco SA
ISIN:PLCLESC00019
NIP:955-195-75-14
EKD: 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin
Telefon:+48 91 4690875
www:www.calesco.pl
Komentarze o spółce CALESCO
2019-04-22 14-04-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649