Raport.

BYTOM SA (40/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki BYTOM S.A.

Zarząd Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej" "Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r., powziął informację o uchwale nr 1391/2017 Zarządu Giełdy z dnia 28 listopada 2017 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku równoległym 537.927 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki BYTOM S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 grudnia 2017 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki BYTOM S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 grudnia 2017 r., rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBYTOM00010".
Akcje serii O zostały wyemitowane w roku 2014 (na podstawie uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 stycznia 2014 r.).
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bytom SA
ISIN:PLBYTOM00010
NIP:626-000-31-74
EKD: 18.22 produkcja odzieży wierzchniej
Adres: ul. prof. M. Życzkowskiego 19 31-864 Kraków
Telefon:+48 12 6467800
www:www.bytom.com.pl
gpwlink:bytom.gpwlink.pl
Komentarze o spółce BYTOM
2019-03-24 03-03-33
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649