Raport.

BUMECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Katowice, 22 maja 2020 roku,


  Szanowni Państwo ,


  Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi p oinformować Państwa , że
  koncepcja d yw ersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na
  specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem . Aktualnie przychody
  realizowane przez naszą Grupę Kapitałową na rynku niewęglowym stanowią już ponad 1/3 obrotów. Porfel
  krajowych zamówień , kwalifikowanych wyłącznie jako isto tne w Grupie Kaptałowej Bumech SA , przekroczył
  100 mln złotych netto, nie licząc dalszych postępowań przetargowych, w jakich spółk i z Grupy obecnie
  uczestnicz ą. Pozytywnie rozwija się sytuacja w zakresie działalności realizowanej przez Bumech Crna Gora d.o.o.
  Nikšić . Poziom wydobycia boksytu wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, zaś w 2018 roku – 313 576 ton, co daje
  wzrost RdR o ponad 11%.
  Z powodzeniem przebiegała w 2019 roku restrukturyzacja zadłużenia Emitenta. Generowane przychody
  zabezpieczyły regulowanie płatności, a dzięki konwersji , zredukowano zadłużenie o niemal 24 mln złotych .
  Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć miesięczne raty płacone w ramach układu zawartego z W ierzycielami ,
  tym samym poprawiając bieżącą płynność finan sową. W ynik EBITDA Grupy Kapitałowej był dodatni i wyniósł za
  zeszły rok, ponad 9,5 mln zł.
  Sukces w tym zakresie oraz związana z nim odbudowa wiarygodności finansowej umożliwiły podjęcie
  kolejnych kroków zmierzających do redukcji długu bez obciążania środków obrotowych . Znaczące z obowiązania
  Emitenta - powstałe głównie wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H - zostały rozliczone w drodze
  konwersji wierzytelności na akcje serii K Bumech SA.
  Niestety nie wszystkie działania mające na celu poprawę rentowności obszarów działalności Emitenta
  zwieńczone zostały sukcesem. Po dogłębnej analizie zapadła decyzja o wygaszeniu działalności jednostki w
  Rawiczu z końcem roku. Podsumowując okres sprawozdawczy w kontekście funkcjonowania na rynku
  kapitałowym , chciałbym zwrócić uwagę na powrót Spółki, po długiej przerwie, do notowań ciągłych. Z przykrością
  przyjąłem jednak decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa związanego z tzw. aferą China Coal.
  W marc u br. zostaliśmy postawieni przed największym wyzwaniem , z jakim przyszło nam się mierzyć od
  początku działalności - pandemią koronawirusa SARS -CoV -2, której skutków do chwili obecnej nie sposób
  przewidzieć. Nowa rzeczywistość wymaga od nas wszystkich wypełniania surowych rygorów , którym musieliśmy
  się poddać, zarówno w wymiar ze osobisty m, jak i zawodowym; wymaga także podejmowania nieszablonowych
  decyzji zarz ądczych . Zdrowie i życie naszych pracowników, jest dla nas ogromnie ważne . W ierzę, że podjęta
  profilaktyka umożliwi nam przywrócenie mocy produkcyjnych na poziomie dającym gwarancje dalszego
  niezakłóconego prowadzenia działalności operacyjnej . Niestety w tym przypadku zdani jesteśmy na decyzje
  podejmowane przez naszych partnerów biznesowych. Pozostaje my jednakże, w pełnej gotowości do pracy na
  wszystkich kopalniach, które wstrzymały lub ograniczyły eksploatację złóż. W celu poprawy bezpieczeństwa
  płynności i funkcjonowania Grupy Kapitałowej w warunkach pandemii koronawirusa , będzi emy wykorzystywać
  wszelkie narzędzia, które zaproponował ustawodawca . W ramach tzw. Tarczy A ntykryzysowe j otrzymaliśmy już
  dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Bumech S.A. ; spółka czarnogórska z kolei , uzyskała odroczenie
  terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych .
  W obliczu narastających problemów, związanych z energią pozyskiwaną z węgla oraz przyszłością
  górnictwa związanego z węglem dla celów energetycznych, dalekosiężnym i pozytywnym ruchem, było wy jście z
  naszymi usługami na rynki zagraniczne, w zakresie górnictwa rud metali nieżelaznych. Obecnie, jak i w
  przyszłości , będziemy dokonywać starań, aby ten kierunek działalności kontynuować i rozwijać na podstawie
  zdobytego doświadczenia. Mamy oczywiście świadomość , że funkcjonujemy w momencie intensyfikacji zmian
  otoczenia gospodarczego, ludzkich zachowań , przyzwyczajeń. Na naszych oczach dokonują się kolejne rewolucje .
  Musimy i chcemy się zmieniać i dostosowywać. Taki jest n asz cel , płynnie i elastycznie przetrwać trudny bieżący
  okres oraz rozwijać firmę na bazie sumy posiadanych doświadczeń.


  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Tomasz Sutkowski
  Prezes Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Oświadczenia Rady Nadzorczej Bumech S.A.


  W wykonaniu regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
  2018, poz. 757) , Rada Nadzorcza Bumech SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Rada, RN ) oświadcza, iż:

  I.

  1. Firma audytorska, tj. PKF Consult Spółka z ograni czoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02 -695
  Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego
  Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2019 spełniali warunki do sporządzenia
  bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego
  skonsolidowanego sprawozd ania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
  2. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
  biegłego rewid enta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
  3. Bumech posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
  rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
  usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świ adczenia przez firmę audytorską.
  4. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
  tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryter iów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania
  wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania
  sprawozdań finansowych.
  5. Komi tet Audytu w roku obrotowym 2019 wykonywał zadania przewidziane w ob owiązujących przepisach.

  II.

  1. W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Bumech S.A. dokumentację, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia
  Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa) oraz
  sprawozdanie finan sowe Bumech S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2019 w
  zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
  2. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydaje w oparciu o analizę:
   Sprawozdania finansowego Bumech S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za
  okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku
   Sprawozdania Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku,
   Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i sk onsolidowanego sprawozdania finansowego
  sporządzon ych przez firmę audytorską,
   Sprawozdania dodatkowego sporządzonego przez biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu na podstawie
  art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze public znym,
   Informacji pozyskanych przez członków Komitetu Audytu podczas bezpośrednich spotkań z kluczowym
  biegłym rewidentem,
   Informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej
  w Spółce,
  oraz w oparciu o inne cz ynności sprawdzające, w tym analizę danych finansowych, wspartą wyjaśnieniami
  Zarządu, a w razie konieczności wglądem do dokumentów źródłowych.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA
  DOTYCZĄCE
  GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH S.A.  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ,
  Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, skonso lidowane sprawozdanie finansowe za rok
  obrotowy 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
  oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
  Bumec h S.A.(dalej: Grupa) oraz jej wynik finansowy.

  Zarząd Bumech oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy 2019 zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  Zarząd Spó łki oświadcza, że firma audytorska, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wybory firmy
  audytorskiej.

  Ponadto Zarząd Bumech oświadcza, iż:
  - firma au dytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
  bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami ety ki zawodowej,
  - są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
  oraz obowiązkowymi okresami karencji,
  - Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świa dczenia na rzecz
  emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
  usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
  audytorską.
  Prezes Zarządu – Marcin Tomasz Sutkowski  Dariusz Henryk Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wsz ystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystk ie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 2
  Spis treści
  A. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ............................. 4
  B. ROCZNE SKONSOLIDOWAN E SPRA WOZDANIE FINANSOWE Z A OKRES OD 1 STYCZNI A 2019 R. DO 31 GRUD NIA
  2019 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 5
  C. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANI A FINANSOWEGO ............. 15
  D. DODATKOWE NOTY I OBJ AŚNIENIA DO SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANI A FINANSOWEGO .................... 31
  NOTA 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ ....................... 31
  NOTA 2. SEGMENTY OPER ACYJNE ................................ ................................ ................................ ........................... 31
  NOTA 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ................................ ................................ ....... 33
  NOTA 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE ................................ ................................ ....................... 34
  NOTA 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........... 35
  NOTA 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY ................................ ............................ 35
  NOTA 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA ................................ ................................ ................................ ...................... 37
  NOTA 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNA AKCJĘ ................................ ................................ ................................ ...... 37
  NOTA 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERD ZENIA SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 38
  NOTA 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ................................ ................. 38
  NOTA 11. EFEKT PODATKOWY POZOSTA ŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ................................ ............................ 38
  NOTA 12. WARTOŚĆ GODZIWA ................................ ................................ ................................ ................................ . 38
  NOTA 13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................... 39
  NOTA 14. WARTOŚCI NIEMATERIALNE ................................ ................................ ................................ ..................... 43
  NOTA 15. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ................................ ................................ ................................ ............. 46
  NOTA 16. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PO WIĄZANYCH ................................ ................................ ........................ 46
  NOTA 17. AKCJE / UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ .................. 48
  NOTA 18. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ .................. 48
  NOTA 19. AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY ............................... 48
  NOTA 20. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............ 48
  NOTA 21. ZAPASY ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 48
  NOTA 22. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ................................ ................................ ................................ ............ 51
  NOTA 23. NALEŻNOŚCI HANDLO WE ................................ ................................ ................................ .......................... 52
  NOTA 24. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ................................ ................................ ................................ .......................... 52
  NOTA 25. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ................................ ................................ ................................ ............. 53
  NOTA 26. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ................................ ................................ ................................ ... 53
  NOTA 27. KAPITAŁ ZAKŁADOWY ................................ ................................ ................................ ............................... 53
  NOTA 28. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI PO WYŻEJ CENY NOMINALNEJ ................................ ................. 56
  NOTA 29. POZOSTAŁE KAPITAŁY ................................ ................................ ................................ ............................... 56
  NOTA 30. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY ................................ ................................ ................................ ....... 57
  NOTA 31. KREDYTY I POŻYCZKI ................................ ................................ ................................ ................................ .. 57
  NOTA 32. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ................................ ................................ ................................ 57
  NOTA 33. INNE ZOBOWIĄZANIA ................................ ................................ ................................ ............................... 58
  NOTA 34. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ................................ ................................ ................................ .................... 58
  NOTA 35. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ................................ ................................ ................................ ..................... 58
  NOTA 36. ANALIZA ZAPADALNOŚCI TERMINÓW ZOBOWIĄZAŃ I AKTYWÓW ................................ .......................... 59
  NOTA 37. ZOBOWIĄZANIA OBJĘTE POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM ORAZ PROPOZYCJE UKŁADOWE . 60
  NOTA 38. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS ................................ ................................ ...................... 60
  NOTA 39. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ................................ ................................ ................................ ................ 60
  NOTA 40. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO ..... 61
  NOTA 41. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW ................................ ................................ ..................... 62
  NOTA 42. RE ZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE ................................ ................................ ............ 62
  NOTA 43. POZOSTAŁE REZERWY ................................ ................................ ................................ ............................... 63
  NOTA 44. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ................................ ........... 64
  NOTA 45. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH ................................ ................................ .................. 66
  NOTA 46. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ................................ ................................ ................................ ........................ 68
  NOTA 47. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ................................ ................................ ............................. 68


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystk ie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 3
  NOTA 48. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH ................................ ................................ ......................... 69
  NOTA 49. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ ................................ ................ 72
  NOTA 50. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 73
  NOTA 51. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPOR ADYCZNIE ................................ ................ 73
  NOTA 52. SPRAWY SĄDOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 73
  NOTA 53. ROZLICZENIA PODATKOWE ................................ ................................ ................................ ....................... 73
  NOTA 54. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU ................................ ................................ ................................ ................. 73
  NOTA 55. WPŁYW PANDEMII NA WYNIKI ................................ ................................ ................................ .................. 74
  NOTA 56. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLI DOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM .... 75
  NOTA 57. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE SPRAWOZDANIA
  75
  NOTA 58. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ .......................... 75

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  A. WYBRANE DANE FINANSOWE
  dane w tys. zł

  Wyszczególnienie 01.01.201 9 - 31.12.201 9 01.01.201 8 - 31.12.201 8
  PLN EUR PLN EUR
  RACHUNEK ZYSKÓW I STR AT
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 318 17 291 66 027 15 362
  Koszt własny sprzedaży 72 730 16 921 70 445 16 390
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -869 -202 -30 708 -7 145
  Zysk (strata) brutto -4 418 -1 028 -33 923 -7 893
  Zysk (strata) netto -6 693 -1 557 -33 561 -7 808
  Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.2018 14 481 608 14 481 608 70 913 084 70 913 084
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,46 -0,11 -0,47 -0,11
  Liczba udziałów/akcji średni oważona 9 916 764 9 916 764 76 574 022 76 574 022
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) -0,67 -0,16 -0,44 -0,10
  BILANS
  Aktywa trwałe 78 645 18 468 69 156 16 240
  Aktywa obrotowe 37 732 8 860 43 358 10 182
  Kapitał własny 30 5 12 7 165 7 258 1 704
  Zobowiązania długoterminowe 44 938 10 553 12 464 2 927
  Zobowiązania krótkoterminowe 36 336 8 533 34 172 8 024
  Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 4 591 1 078 58 620 13 765
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,11 0,49 0,10 0,02

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 154 1 432 332 77
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 904 -1 374 531 124
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe j -1 653 -385 496 115
  Kurs EUR/PLN 2019 2018
  - dla danych bilansowych 4,2585 4,3000
  - dla danych rachunku zysków i strat 4,2981 4,2669

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 5
  B. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  201 9 R. DO 31 GRUDNIA 201 9 R.


  INFORMACJE OGÓLNE

  I. Dane jednostki dominującej:

  Nazwa podmiotu Bumech Spółka Akcyjna
  Adres podmiotu ul. Krakowska 191, 40 – 389 Katowice
  Podstawowy przedmiot działalności:
  - drążenie wyrobisk podziemnych, - serwis, utrzymanie ruchu oraz remontu masz yn, - produkcji urządzeń i maszyn górniczych, - produkcja wyrobów gumowych, - produkcja wyrobów metalowych,
  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
  Numer rejestrowy: 0000291379
  Numer statystyczny REGON: 272129154
  Numer NIP: 954 -00-05-359

  Od 2009 roku Spółka jest notowana na rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  II. Czas trwania grupy kapitałowej:
  Spółka dominująca Bumech SA (dalej: Bumech, Emitent, Spółka) i pozostałe jednostki jego Grupy Kapitałowej (dalej:
  Grupa, GK) zostały utworzone na czas nieoznaczony.
  III. Okresy prezentowane
  Roczne s konsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 201 9 roku do 31 grudnia 201 9 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 201 8 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 01 stycznia 201 8 roku do 31 grudnia 201 8 roku dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego spra wozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
  IV. Skład organów jednostki dominującej według stanu na dzień 31.12. 201 9 r.:
  Zarząd:
   Marcin Sutkowsk i – Prezes Zarządu
   Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu
   Michał Kończak - Wiceprezes Zarządu

  Dnia 11.03.2020 roku Pan Michał Kończak złożył rezygnację z pełnionej funkcji (raport bieżący nr 5/2020).

  Na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień publikacji niniej szego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

  Rada Nadzorcza:
   Józef Aleszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Marcin Białkowski - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
   Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
   Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
   Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej
   Cezary Hermanowski - Członek Rady Nadzorczej

  V. Firma audytorska :
  PKF Consult Sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 -695 Warszawa
  wpisana na listę firm audytorskich pod nu merem 477


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 6

  VI. Znaczący akcjonariusze jednostki dominującej:
  Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiadała następujących akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udział w jej
  kapitale zakładowym
  Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym (w %) Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (w %)
  Fundacja Przystań w Ścinawie 1 994 090 13,77 13,77
  Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN 1 396 513 9,64 9,64
  Marcin Sutkowski* 1 299 789 8,98 8,98
  G Investments Sp. z o.o. 924 7 47 6,39 6,39
  *Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Prezes Zarządu – Pan Marcin Sutkowski posiada 1 319 259 akcji
  Emitenta dających 9,11 % udział w kapitale zakładowym Emitenta .
  VII . Podmioty powiązane kapitałowo i osobowo na dzień 31.12.201 9 roku
   TECHGÓR sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby będące bliskimi
  członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,
   EKSPLO -TECH sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bliskimi
  członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,
   Fundacja Przystań w Ścinawie - jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Członka
  RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcin a Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka
  Rady Fundacji,
   CISE Marcin Tomasz Sutkowski - działalność gospodarcza prowadzona przez Prezesa Zarządu Emitenta,
   Bumech Mining Sp. z o.o. – Emitent jest 100 % udziałowcem tej spółki, Wiceprezes Zarządu Em itenta – Pan Michał
  Kończak był od 30.10.2019r. prokurentem samoistnym tejże spółki,
   Bumech Crna Gora drustwo sa ogranicenom odgovornoscu – Bumech jest 100 % właścicielem tej spółki; Prezes
  Zarządu Bumech zasiada w Radzie Dyrektorów tejże spółki,
   Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o – Emitent jest 100 % udziałowcem tej spółki; Pan Michał Kończak był od
  30.10.2019r. prokurentem samoistnym tejże spółki,
   "KOBUD" S.A. w upadłości - Bumech posiada 86,96 % akcji spółki; w skład Rady Nadzorczej tej spółki wchodzą
  Prezes i Wiceprezes Zarządu Emitenta, tj. Panowie Marcin Sutkowski i Dariusz Dźwigoł,
   Grottech Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu Emitenta jest udziałowcem tej spółki,
   Grottech Sp z o.o sp.k. z siedzibą we Wrocławiu - podmiot ten jest repr ezentowany przez Grottech Sp z o.o., której
  udziałowcem jest Prezes Emitenta
   EQUUM GROUP Sp. z o.o. - Członek Zarządu Emitenta – Pan Michał Kończak jest Prezesem Zarządu i
  wspólnikiem tejże spółki
  VIII. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji:
  Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji prz ez Zarząd jednostki
  dominującej w dniu 22 .05.20 20 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 7
  ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BUMECH
  Skonsolid owane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  NOTA za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Przychody ze sprzedaży 74 318 66 027
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 72 441 62 845
  Przychody ze sprzedaży towarów i materi ałów 1 877 3 182
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 72 730 70 445
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 70 530 68 134
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 200 2 311
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 588 -4 418
  Pozostałe przychody operacyjne 12 309 4 899
  Koszty sprzedaży 495 608
  Koszty ogólnego zarządu 5 320 4 778
  Pozostałe koszty operacyjne 8 951 16 631
  Zys k /strata ze sprzedaży jednostek zależnych (+/ -) -9 172
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -869 -30 708
  Przychody finansowe 1 631 996
  Koszty finansowe 5 180 4 211
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 418 -33 923
  Podatek dochodowy 2 275 -362
  Zys k (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 693 -33 561
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej -968
  Zysk (strata) netto -7 661 -33 561

  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
  Podstawowy za okres obrotowy -0,53 -2,32
  Rozwodniony za okres obrotowy -0,53 -2,32
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)
  Podstawowy za okres obrotowy -0,46 -2,32
  Rozwodniony za okres obrotowy -0,46 -2,32
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działaln ości zaniechanej (w zł)
  Katowice, dnia 22.05.2020 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 8
  Skonsolidowane spr awozdanie z całkowitych dochodów
  NOTA za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Zysk (strata) netto -7 661 -33 561
  Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach 0 0
  Pozycje, które nie będ ą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach
  Suma dochodów całkowitych -7 661 -33 561
  Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
  Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -7 661 -33 561

  Katowice, dnia 22.05.2020 r.  Podpisy Członków Zarządu:
  Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski
  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł


  Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie : Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 9
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA nota na dzień 31.12.2019 na dzień 31.12.2018
  Aktywa trwałe 78 645 69 156
  Rzeczowe aktywa trwałe 69 943 54 426
  Wartości niematerialne 784 5 338
  Wartość firmy
  Nieruchomości inwestycyjne 2 639 2 537
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 279 6 855
  Pozostałe aktywa trwałe
  Aktywa obrotowe 37 732 43 3 58
  Zapasy 20 047 26 124
  Należności handlowe 14 488 10 577
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  Pozostałe należności 1 957 4 238
  Pozostałe aktywa finansowe 11 117
  Rozliczenia międzyokresowe 587 257
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 642 2 045
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do
  sprzedaży
  AKTYWA RAZEM 116 377 112 514

  Katowice, dnia 22.05.2020 r.

  Podpisy Członków Zarządu:
  Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski
  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł


  Pod pis osoby sporządzającej sprawozdanie:
  Główny Księgowy – Ewa Biernat
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 10

  PASYWA NOTA na dzień 31.12.2019 na dzień 31.12.2018
  Kapitał własny 30 512 7 258
  Kapitał zakładowy 57 926 53 185
  Akcje własne -1 770
  Pozostałe kapitały 28 116 27 480
  Różnice kursowe 4 -39
  Niepodzielony wynik finansowy -46 103 -39 807
  Wynik finansowy bieżącego okresu -7 661 -33 561
  Zobowiązanie długoterminowe 44 938 12 464
  Kredyty i pożyczki 2 252
  Pozostałe zobowiązania finansowe 2 610 2 806
  Inne zobowiązania długoterminowe 1 063 634
  Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 29 879
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 377 6 674
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 436 2 218
  Rezerwa na świadczenia emer ytalne i podobne 321 132
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiązania krótkoterminowe 36 336 34 172
  Kredyty i pożyczki 3 414 2 263
  Pozostałe zobowiązania finansowe 5 271 939
  Zobowiązania handlowe 7 094 9 967
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 127
  Pozostałe zobowiązania 16 531 16 618
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 853 782
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 725 538
  Pozostałe rezerwy 2 448 2 938
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowan ymi jako przeznaczone do sprzedaży
  Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 4 591 58 620
  PASYWA RAZEM 116 377 112 514

  Katowice, dnia 22.05.2020 r.

  Podpisy Członków Zarządu:
  Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski
  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł


  Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
  Główny Księgowy – Ewa Biernat
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 11

  Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  Kapitał zakłado J wy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne Po zostałe kapitały Różnice kursowe
  Niepodziel J ony wynik finansowó
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem//Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy nie kontrolują cych
  Razem kapitały własne
  dwanaści e miesięc y zakończone 31.12.2019
  Kapitał własny na dzień 01.01.2019 J 31.12.2019 53 185 M M 27 480 J39 J39 807 40 819 M 40 819
  Emisja akcji 32 139 32 139 32 139
  Konwersja na akcje Bumech SA zobowiązań spółek zależnych po sprzedaży akcji -1 770 -1 770 -1 770
  Korekta BCG do MSSF 503 503 503
  Wynik bieżący 0 0
  Różnice kursowe 43 43 43
  Podział zysku netto -27 398 636 -6 799 -33 561 -33 561
  Wypłata dywidendy 0 0
  Korekta z tytułu działalności zaniechanej 0 0
  Suma dochodów całkowitych -7 661 -7 661 -7 661
  Kapitał własny na dzień 01.01.2019 J 31.12.2019 57 926 M J1 77M 28 116 4 J46 103 J7 66N 30 512 M 30 512
  dwanaście miesięcy za kończone 31.12.2018
  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 J 31.12.2018 59 055 M 44 702 M J19 047 J36 148 48 562 M 48 562
  Korekty danych porównawczych BCG -1 795 -1 795 -1 795
  Objęcie konsolidacją BM ( w roku 2017 brak istotności ) -30 -30 -30
  Korekty błędów poprzednich okresów 0 0
  Kapitał własny po korektach 59 055 0 0 44 702 0 -20 872 -36 148 46 737 46 737
  Emisja akcji 0 0
  Koszty emisji akcji

  0 0
  Płatność w formie akcji w łasnych 0 0


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 12
  Wynik bieżący 0 0
  Podział zysku netto -4 360 -31 788 36 148 0 0
  Różnice kursowe -39 -9 -48 -48
  Odwrócenie transakcji objętych konsolidacją - kapitał własny Kobud -12 862 12 862
  Unieważnienie akcji serii H -5 870 -5 870 -5 870
  Korekta z tytułu działalności zaniechanej 0 0
  Suma dochodów całkowitych -33 561 -33 561 -33 561
  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 - 31.12.2018 53 18 5 0 0 27 480 -39 -39 807 -33 561 7 258 0 7 258
  Katowice, dnia 22.05.2020 r.

  Podpisy Członków Zarządu:
  Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski
  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł


  Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
  Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 13
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres 01.01.201 9 - 31.12.201 9
  za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Korekty razem: 11 540 34 255
  Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własność
  Amortyzacja 10 380 9 870
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 331 599
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 846 13 829
  Zmiana stanu rezerw -113 1 549
  Zmiana stanu zapasów 8 877 6 452
  Zmiana stanu należności -2 754 -13 913
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 995 10 158
  Zmiana stanu zobowiązań układowych -1 584 3 216
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 156 3 799
  Inne korekty -604 -1 304
  Gotówka z działalności o peracyjnej 6 154 332
  Odsetki zapłacone
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 154 332
  Korekty razem: 11 540 34 255
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 1 75N 3 054
  Zbycie wartości niemat erialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 689 2 989
  Zbycie inwestycji w nieruchomości
  Zbycie aktywów finansowych 1 062
  Inne wpływy inwestycyjne 65
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  Wydatki 7 655 2 523
  Nabycie wartości niemater ialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 644 2 407
  Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe 11
  Inne wydatki inwestycyjne 116
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej J5 904 53N
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wp ływy 3 49O 8 499
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Kredyty i pożyczki 3 469 9 487
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe 23 23
  Wydatki 5 145 9 014
  Nabycie udziałów (akcji) własnych
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek 646 7 616
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 50
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 4 145 726
  Odsetki 354 622


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 14
  Inne wydatki finansowe
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 653 496
  D. Przepływy pieniężne netto razem -1 403 1 365
  E. Bilan sowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -1 403 1 365
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6
  F. Środki pieniężne na początek okresu 2 045 680
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 642 2 045

  Katowice, dnia 22.05.2020 r.

  Podpisy Członków Zarządu:
  Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski
  Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł


  Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
  Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 15
  C. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO

  I. Z godność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej .
  Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSSF UE”.

  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Mię dzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF),
  zatwierdzone do stosowania w UE.
  Sporządzając roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 jednostka stosuje takie same zasady
  rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018, z wyjątkiem zmian do
  standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku. W 2019 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierd zone
  standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds.
  Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające
  zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia
  2019r.
  Standardy stosowania zastosowane po raz pierwszy:

  • MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 201 9 roku lub później - zastąpił MSR 17 Leasing, KIMSF 4 Ustalenie czy umowa
  zawiera leasing
  • KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) -
  mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) –
  mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zm iany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczyn ających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.

  Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie obowiązujące:

  • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją
  Komisji Europejski ej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się
  standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez
  UE – mający zastosowanie dla okresów rocznyc h rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;

  • Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 ro ku) – prace prowadzące do
  zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony
  przez RMSR na czas nieokreślony;

  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zat wierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
  się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; • Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w
  Międzynarodowych Stan dardach Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub p óźniej;

  • Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 sty cznia 2020 roku lub później;  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 16
  • Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych ro zpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.

  • Zmiany MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 7 Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej - wprowadzone
  zmiany przewidują tymczasowe i wąskie odstępstwa od wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawarty ch w
  Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz
  Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 Instrumenty finansowe, dzięki którym to
  odstępstwom przedsiębiorstwa mogą nadal spełniać obowiązujące wymogi, przy założeniu, że istniejące wskaźniki
  referencyjne stopy procentowej nie ulegają zmianie w następstwie przeprowadzonej reformy oprocentowania
  depozytów międzybankowych

  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
  opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. Według szacunków Spółki
  w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozd anie finansowe, jeżeli
  zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
  Wpływ wdrożenia nowych standardów
  W okresie sprawozdawczym Grupa zastosowała poniższe regulacje wynikające z wejścia w życie MSSF 16. Wpływ
  zmian został opisany poniżej.

  Nowy MSSF 16 „Leasing”

  Nowy standard regulujący umowy leasingu, w tym umowy najmu i dzierżawy zawiera nowa definicje leasingu.
  Standard wymaga ujęcia bilansie wartości prawa do korzystania ze składnika aktywów i analogicznego zobowiązania
  finansowego.
  Przy k lasyfikowaniu składników wynajmowanych i dzierżawionych jako przedmiotów leasingu, Grupa skorzystała ze
  zwolnienia dotyczącego umów krótkoterminowych i prawdopodobieństwa ich wypowiedzenia .
  Na podstawie dokonanej analizy wszystkich umów najmu i dzierżawy maszyn, urządzeń oraz powierzchni - przy
  zastosowaniu uproszczeń - określono, że umowy te nie spełniają definicji leasingu według MSSF 16.

  W związku z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 dokonano analizy umów, na podstawie których
  użytko wane są składniki aktywów będące własnością innych podmiotów pod kątem uznania za leasing zgodnie z
  MSSF 16. W wyniku analizy wyodrębniono następujące grupy umów, które wymagałyby innego, niż dotychczas ujęcia
  w księgach rachunkowych:
  1. Prawo wieczystego użytkowania gruntów
  2. Umowy najmu długoterminowego maszyn i urządzeń.
  Skonsoli do wane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku uwzględnia
  aktywa z tytułu prawa do użytkowania tej samej pozycji sprawozdawczej „Rzec zowe aktywa trwałe” bez względu na
  sposób finansowania środków trwałych. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają amortyzacji, a odsetki od
  zobowiązań z tytułu leasingu obciążają koszty finansowe. Drugostronnie spółka ujmuje odpowiednio długo - i
  krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu. Spółka skorzystała z uproszczeń dotyczących leasingów
  krótkoterminowych (poniżej 12 miesięcy). Dla tych umów nie ujmowano zobowiązań finansowych i odpowiednio
  aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
  Dane porówn awcze za rok obrotowy 2018 zgodnie ze zmodyfikowanym podejściem retrospektywnym nie zostały
  przekształcone.
  Wdrożenie MSSF 16 nie miało wpływu na zyski zatrzymane i kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r. ze względu na
  ujęcie aktywów z tytułu prawa użyt kowania oraz zobowiązań w takiej samej wysokości.
  Poniżej przedstawiamy wpływ wdrożenia na śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

  01.01.2019 ( MSR 17 )
  Wpływ MSSF 16 - Przeniesienie z WN do ŚT
  Wpływ MSSF 16 - Zwiększenie wartości wieczy stego użytkowania
  Wpływ MSSF 16 - Zaklasyfikowanie maszyn i urządzeń z grup 3 - 6 do Aktywów z tytułu prawa do użytkowania
  Wpływ MSSF 16 - Ujawnienie umów leasingu
  Wpływ MSSF 16 - Ogółem
  01.01.2019 ( MSSF 16 )
  AKTYWA TRWAŁE w tym: 56 444 0 1 050 0 1 082 2 132 58 576
  Rzeczowe aktywa trwałe J w tym: 41 929 1 050 0 1 082 2 132 44 061
  Maszyny i urządzenia 17 145 -4 919 -4 919 12 226
  Aktywa z tytułu prawa do użytkowania M 3 464 1 05M 4 91V 1 08O 10 515 10 515
  Wartości niematerialne 5 33U J3 464 -3 4 64 1 874
  PASYWA - Zobowiązania finansowe 3 745 0 1 050 0 1 082 2 132 5 877


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 17
  Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 806 998 606 1 604 4 410
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 939 52 476 528 1 467


  Ujawnienia dotyczące standardu MSSF 16
  1. Koszty amortyzacji w tym: 2 091
  maszyny i urządzenia 1 925
  prawo wieczystego użytkowania 166
  2. Koszt odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu 209
  3. całkowity wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów 4 223
  4. Umowy leasingu aktywów o niski ej wartości ujęte jako koszt okresu * 0
  5. Krótkoterminowe umowy leasingu ujęte jako koszt okresu ** 158
  6. Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat 6 681
  7. zwiększenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania 16 385
  8. Przyszłe płatności , do których zobli gowany jest Emitent z tytułu leasingów krótkoterminowych 158
  9. Zysk/Strata ze sprzedaży i leasing zwrotny *** -9
  * Grupa nie użytkowała na podstawie umów najmu i dzierżawy składników aktywów o niskiej wartości ** Grupa korzysta ze zwolnienia i nie s tosuje wymogów w zakresie wyceny zobowiązania z tytułu leasingu oraz składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania w odniesieniu do umów najmu i dzierżawy , których okres trwania jest nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie zawierają opcji wykupu. W przypadk u zastosowania zwolnień opłaty leasingowe z tego tytułu ujmowane są jako koszty metodą liniową w okresie trwania umowy. *** W artość przedmiotu leasingu wynosi 5 000 tys PLN
  Pozostałe nowe standardy i interpretacje nie mają istotnego wpływy na sprawozdanie finansowe.


  II. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

  Z dniem 08.02.2019 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia
  19.09.2018 roku ws. zatwierdzenia układu częściowego zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12.07.2018 roku
  przez Bumech z Wierzycielami w przyspieszonym postępowaniu układowym.

  Fakt ten oraz zakończenie innych działań formalno -prawnych, a także merytoryczna argumentacja Zarządu Emitenta
  doprowadziły do tego, iż duże grono Wi erzycieli objętych układem restrukturyzacyjnym – należących do Grupy
  Kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza niej - skonwertowało dług układowy na obligacje zamienne Emitenta. Następnie – w
  wykonaniu prawa zamiany – Ci wszyscy wierzyciele złożyli oświadczenia o objęciu akcji Spółki. Dzięki temu na kapitał
  Emitenta zostało zamienione niemal 24 mln długu, co w znacznym stopniu umożliwiło obniżenie miesięcznych rat
  płaconych w ramach układu, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy.

  Realiza cja układu zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi jest niezwykle istotnym czynnikiem, który wpływa na
  perspektywy rozwoju Grupy. Według Zarządu Emitenta uprawdopodobnienie realizacji układu i dalszego
  długoterminowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej stanowią poniższe fakty i okoliczności:
  1. Grupa Kapitałowa posiada w swoim portfelu aktywne zlecenia w Polsce oraz za granicą. Spółki z GK
  sukcesywnie biorą aktywny udział w ogłaszanych przetargach – w znacznej większości bez udziału podmiotów
  zewnętrznych. Prawidłowa realizacja kontraktów umożliwiać będzie stopniową spłatę zobowiązań wobec
  Wierzycieli;
  2. Terminy płatności u głównych odbiorców usług Grupy (spółki węglowe) ulegają stopniowemu skróceniu, m. in.
  w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdział aniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  3. W toku procedur przetargowych należy zwrócić uwagę na wzrost cen nowych kontraktów ze względu na
  zawężenie konkurencji (większość przedsiębiorstw prywatnych nie przetrwała kryzysu w branży) oraz ze
  wzg lędu na konieczność urealnienia kosztów osobowych i najmu sprzętu do aktualnie obowiązujących na
  rynku.

  W tym miejscu warto podkreślić, iż zgodnie z propozycjami układowymi, Spółka w okresie sprawozdawczym, począwszy
  od sierpnia rozpoczęła comiesięczne p łatności rat układowych tym Wierzycielom, którzy nie zdecydowali się na zamianę
  długu docelowo na kapitał zakładowy Bumech. Ponadto Emitent – zgodnie z wymogami prawa – składa cyklicznie
  Nadzorcy Wykonania Układu sprawozdania z wykonania postanowień układo wych.

  W związku z epidemią koronawirusa, Emitent na podstawie prawomocnej decyzji Sądu, która pozwala mu na
  samodzielne kształtowanie rat układowych, zdecydował się w marcu 2020 roku, w okresie od marca 2020 do sierpnia
  2020 roku, zmniejszyć ich wysokość dla wierzytelności grupy 2 i 3 oraz zwrócił się o zgodę w ramach grupy 1, celem


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 18
  wzmocnienia płynności finansowej bieżącej w związku z ostrożnym podejściem do możliwości negatywnego wpływu
  pandemii na Emitenta.

  W 2019 roku Zarząd Spółki zaproponował wierzy cielom (głównie akcjonariuszom obejmującym unieważnioną emisję
  akcji serii H), wobec których wartość zobowiązań przekraczała 600 000,00 zł spłatę całości zadłużenia w łącznej kwocie
  nominalnej 8.245.016,00 zł w drodze konwersji wierzytelności na akcje seri i K. Wobec przychylności Wierzycieli, Spółka
  złożyła do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, który
  został zatwierdzony przez Sąd 18.09.2019 roku. Taki sposób restrukturyzacji zobowiązań nie tylko nie wpłynął
  negatywnie na możliwość wykonania zobowiązań Emitenta nieobjętych niniejszym postępowaniem układowym, ale
  wręcz poprawił sytuację innych wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznaczała bowiem, że Emitent nie był
  zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych tym układem.

  Spółka – poza rozmowami z Wierzycielami – w obliczu trudnej sytuacji płynnościowej, nieustannie podejmuje działania
  celem poprawy sytuacji finansowej, nie odwracając jednocześnie uwagi od bieżącej działa lności operacyjnej spółek z
  Grupy. Efektem tego typu działań jest m. in. zawarcie w czwartym kwartale 2019 roku umów, na mocy których, w
  rozliczeniu transakcji w ramach Grupy, kapitał obrotowy Emitenta został zasilony kwotą 3 690 000 złotych brutto (rapor t
  bieżący nr 65/20190).

  Spółki z GK sporządzają plany finansowe oraz na bieżąco monitorują także stan swych należności, Dzięki temu mogą
  podjąć stosowne działania - np. szybciej ściągnąć należności od dłużników przy wykorzystaniu faktoringu lub pożyczki.

  Zarząd Emitenta podejmuje też negocjacje z kontrahentami i zawiera z nimi ugody, aby w ten sposób zmniejszyć dług i
  ograniczyć koszty. Przykładem są ugody sądowe z Corona Express Ltd, dzięki którym stopień umorzenia całkowitego
  długu był bardzo wysoki, a wierzytelność w wysokości 1 200.000,00 zł została skonwertowana na akcje serii K Bumech
  w ramach prawomocnego już układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, co pozwoliło na
  zatrzymanie znacznej gotówki w Spółce. Ponadto w trzeci m kwartale 2019 roku Emitent zawarł pozasądową ugodę z
  Grottech Sp. z o.o. S.K., zamykając polubownie kwestie wszelkich wzajemnych roszczeń.

  Bumech, w celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania Grupy w warunkach pandemii koronawirusa
  SARS -CoV -2 opracował wariantowy plan postępowania, który został wdrożony do realizacji przez wszystkie spółki z GK.
  Emitent złożył stosowne wnioski, w ramach pakietu ustaw antykryzysowych, dzięki którym spodziewa się wzmocnienia
  płynności finansowej, jednakże jako duże przedsiębiorstwo, posiada ograniczony ich wachlarz.

  Na chwilę obecną Spółce udało się pozyskać z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dofinansowanie do
  wynagrodzeń należnych za kwiecień, maj i czerwiec 2019 roku w łącznej kwocie 1,55 mln PLN. Bum ech Crna Gora
  d.o.o. Nikšić w ramach programów wsparcia oferowanych przez rząd czarnogórski uzyskał odroczenie terminu płatności
  wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za marzec,
  kwiecień, maj 2 019 roku na łączną kwotę ok. 225 tys. EUR.

  Wahania koniunktury w branży wydobywczej i ilość ogłaszanych przetargów na roboty górnicze to kolejne czynniki, które
  mają wpływ na dynamikę rozwoju Grupy. Optymizmem napawa fakt, iż strategie przyjmowane przez s półki węglowe
  zakładały systematyczne zwiększanie dostępu do zasobów węgla. W zakresie założeń operacyjnych Grupa Kapitałowa
  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A (GK JSW) w latach 2020 -2030 planuje stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu
  ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia GK JSW zakłada docelowe zwiększenie
  wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru
  Bzie Dębina. Przewiduje ponadto poniesienie nakładów inwesty cyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł, z
  czego udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów. (tutaj
  jeszcze coś o kommunikacie JSW ws utrzymania poziomu inwestycji)

  W związku z procesem restruktur yzacyjnym, Emitent w okresie sprawozdawczym nie posiadał zdolności przetargowej,
  ale spółki z Grupy sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe kontrakty (patrz punkt
  2.5 Sprawozdania Zarządu Emitenta z działalności Grupy z a rok 2019). Emitent z kolei - na bazie współpracy z nimi –
  realizuje własne przychody. Osiągnięcie zdolności przetargowej przez BTG i BMining, z równoczesnym skróceniem
  terminów płatności przez spółki węglowe, umożliwiło tym spółkom zależnym w 2019 roku u czestnictwo w niektórych
  przetargach bez obecności zewnętrznego konsorcjanta. Taka koncepcja pozwoliła utrzymać kontrakty górnicze
  wewnątrz Grupy oraz odbudować jej przychody. Warto podkreślić, iż dużym sukcesem w tym względzie było wygranie w
  maju 2019 ro ku przetargu na roboty górnicze przez Konsorcjum złożone z Bumech Mining oraz BTG na kwotę 41 415
  557,72 zł brutto. Emitent jest odpowiedzialny za realizację całości tego kontraktu.

  Widoczny dotychczas na rynku deficyt pracowników łączący się z bardzo duż ą presją płacową, prawdopodobnie na
  skutek pandemii koronawirusa się zakończy, gdyż sektor górniczy w najbliższym czasie czekają zwolnienia
  pracowników. Wzrasta jednak ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi w Spółkach Węglowych, a ewentualne strajki
  prac owników tych zakładów mogą utrudnić planową pracę spółkom okołogórniczym.

  Satysfakcjonujące jest także wydobycie realizowane przez BCG. Poziom wydobycia rudy boksytu na kontrakcie w
  Czarnogórze wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, podczas gdy w 2018 rok u było to 313 576 ton, co daje wzrost RdR
  o ponad 11%. Także dane z 2020 roku napawają optymizmem: wydobycie rudy boksytu w pierwszym kwartale 2020


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 19
  roku wyniosło łącznie 81 076 ton, co oznacza wzrost RdR o ponad 15 %, przy planie wydobycia sprzed pandemii na
  poziomie 80 000 ton.

  Niestety w związku rozszerzaniem się pandemii koronawirusa na Śląsku oraz spadkiem zużycia energii elektrycznej w
  gospodarce i zapotrzebowania na węgiel energetyczny, Grupę Kapitałową Emitenta dotknęły następujące zdarzenia
  gospod arcze:
  1. W maju 2020 roku, na okres całego miesiąca, zatrzymane zostały wszelkie roboty przygotowawcze dla
  wszystkich wykonawców zewnętrznych oraz brygad własnych w Polskiej Grupie Górniczej S.A., co skutkuje
  zmniejszeniem przychodów Grupy o około 1,3 mln zł netto, w tymże miesiącu, zaś powrót do realizacji prac
  planowany jest na miesiąc czerwiec 2020 roku, przy czym nie zapadła decyzja zamawiającego, w jakiej dacie
  oraz w jakiej intensywności. Emitent przewiduje możliwość powrotu do realizacji kontraktu w sy stemie
  ograniczonego o 20% czasu pracy.
  2. Począwszy od drugiego tygodnia maja 2020 roku, ze względu na rozszerzanie się pandemii, zamawiający, tj.
  JSW S.A. podjął decyzję o zatrzymaniu ruchu na kopalni KWK Pniówek, na czas badań wszystkich
  pracowników, w tym firm zewnętrznych. Emitent spodziewa się powrotu do realizacji kontraktu w ostatnich
  dniach maja lub od początku czerwca 2020 roku. Zmniejszenie przychodów z tego tytułu Bumechszacuje na
  około 1,3 mln zł netto.
  3. Klienci spółek z Grupy wykonują wzmożone bad ania na obecność koronawirusa, co skutkować może
  wahaniami w zakresie intensywności pracy na wszystkich realizowanych kontraktach w najbliższych
  tygodniach, powodując dalszy spadek sprzedaży o około 0,2 -0,3 mln zł netto.


  Powyższe okoliczności powodują , iż GK Bumech, na pewno, zanotuje znaczny spadek obrotów w miesiącu maju 2020
  roku. Emitent zaplanował pakiet działań antykryzysowych dla wszystkich spółek w Grupie, który min obejmuje:
  - zrównoważenie czasowego spadku poziomu kapitału obrotowego poprzez wszelkie dostępne narzędzia możliwe do
  wykorzystania w ramach różnych poziomów Tarczy Antykryzysowej, przy czym szacowany poziom wsparcia dla Grupy
  Emitent ocenia na poziomie pomiędzy 3 do około 6 mln zł, dotyczy to dofinansowania z WUP oraz PFR, z czego
  pierwsze dofinansowanie z WUP zostało już Spółce przyznane w wysokości 1,55 mln zł brutto z kosztami pracodawcy.
  - optymalizację poziomu wynagrodzeń i dostosowanie do akceptowalnych społecznie poziomów, w sytuacji znacznego
  spadku obrotów,
  - optymalizację k osztowa wszelkich procesów w Grupie,
  - rozterminowanie leasingów i innych zobowiązań, celem poprawy płynności,
  - optymalizację spływu należności,
  - przyspieszenie spływu odsetek od nieterminowych płatności, których Grupa łącznie posiada ponad 2 mln złotyc h,
  - wdrożenie kontraktowych klauzul, w tym waloryzacyjnych, w związku min ze wzrostem pensji minimalnej,
  - stopniowe zwiększanie kontrybucji od spółki zależnej BCG w drugim kwartale 2020,
  - zwiększenie, w drugim kwartale 2020, wydajności na kontraktach, d zięki wykorzystaniu przerwy do optymalizacji
  kadrowej oraz technicznej maszyn i urządzeń oraz obszarów zastosowań.
  Spółki z Grupy są w trakcie przygotowywania kolejnych wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej” do WUP i PFR.

  Emitent pozytywnie ocenia moż liwość przetrwania obecnych przestojów kontraktowych, w zakładanym okresie 1 do 2
  miesięcy, w przypadku pozyskania zaplanowanych środków pomocowych. Jednakże, w przypadku wydłużenia się tych
  perturbacji do 3 i więcej miesięcy, istnieje realne zagrożenie ko ntynuacji działalności, w szczególności dla Bumech SA,
  która to obciążona jest zobowiązaniami układowymi oraz zatrudnia największą grupę pracowników.

  Dodatkowo z daleko posuniętej ostrożności Zarząd wskazuje, że zagrożeniem dla kontynuacji działalności Gr upy może
  być jednak brak możliwości realizacji układu z Wierzycielami przez Spółkę, ze względu na zespół ryzyk, na jakie
  narażony jest Bumech, a które to zostały szeroko zdefiniowane w Sprawozdaniu Zarządu z Emitenta z działalności
  Grupy za rok 2019. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na wymiar gospodarczy pandemii koronawirusa
  SARS -CoV -2. Skutki prognozowanego spowolnienia gospodarczego odczuje cała gospodarka. Poziom spowolnienia
  sektorze, w którym działa Grupa, jest dziś jednak trudny do przewidz enia, a będzie miał, bez wątpienia, wpływ na sposób
  jej dalszego funkcjonowania.

  III. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów

  Instrumenty finansowe

  Instrumenty finansowe inne niż ins trumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe (w tym aktywa
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy
  Spółka s taje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego.
  Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw wynikających z umowy do
  otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania
  przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie
  znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym składniku aktywów finans owych,
  który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 20
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie
  netto, wyłącznie, jeśli Sp ółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań
  finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i
  zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające komp ensacie aktywa finansowe zrealizować, a
  zobowiązania finansowe rozliczyć.

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie o
  początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy.

  Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Spółkę na dzień ich
  powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wycenian e w wartości godziwej przez
  wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy
  zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
  Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiąz anie zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie
  przedawnieniu.

  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie
  netto, wyłącznie jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań
  finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i
  zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a
  zobowiązania finan sowe rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii innych zobowiązań
  finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości godziwej powiększonej o dające
  się bezpośrednio prz yporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według
  zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
  Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kr edyty w rachunku
  bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania.
  Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania gotówką
  Spółki są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku przepływów
  pieniężnych.

  Kapitał własny

  Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, skorygowane o
  wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału.

  Zakup akcji w łasnych
  W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami bezpośrednimi przeprowadzenia
  transakcji, skorygowana o wpływ podatków, wykazywana jest jako pomniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje
  własne wykazywane są jako o drębna pozycja kapitału własnego. W momencie sprzedaży lub powtórnej emisji,
  otrzymane kwoty ujmuje się jako zwiększenie kapitału własnego, a powstałą nadwyżkę lub niedobór z tytułu tej transakcji
  ujmuje się jako kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Ujęcie oraz wycena
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych
  o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia obejmuje k oszty bezpośrednio związane z nabyciem składnika majątku. Koszty wytworzenia aktywów we
  własnym zakresie obejmują koszty materiałów, wynagrodzeń bezpośrednich oraz inne koszty bezpośrednio związane z
  doprowadzeniem składnika aktywów do stanu zdatnego do uż ywania. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych
  oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego budowy, montażu,
  przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lu b do końca
  okresu sprawozdawczego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w
  przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów
  trwałych oraz kos zty renowacji miejsca, w którym będzie się on znajdował. Cena nabycia może być również korygowana
  o przeniesione z kapitałów zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zakupów
  rzeczowych aktywów trwałych w walucie obcej. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane jako część tego urządzenia.
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części
  składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.
  Zysk lub stratę ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania przychodów ze zbycia z
  wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto w zysku lub stracie bieżącego okresu w pozycji
  pozostałe przychody lub pozostałe koszty. W momencie, gdy sprzedaż dotyczy aktywów podlegających wcześniej


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 21
  aktualizacji wyceny, odpowiednią kwotę w kapitale z kapitału aktualizacji wyceny przenosi się do pozycji „zyski
  zatrzymane”.

  Przeklasyfikowanie do nieruchomości inwestycyjnych
  W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele inwestycyjne,
  nieruchomość zostaje wyceniona w wartości god ziwej i przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych. Wszelkie
  zyski powstałe z wyceny do wartości godziwej są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu do wysokości, w której
  odwracają one wcześniejsze straty z tytułu utraty wartości danej nieruc homości. Pozostała część zysku jest ujmowana w
  innych całkowitych dochodach i wykazywana w kapitale z aktualizacji wyceny. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub
  stracie bieżącego okresu.

  Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Aktywowaniu podlegają pon iesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów
  trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne
  związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa usuniętych części składnika
  rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady ponoszone w związku z bieżącym utrzymaniem
  składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie poniesi enia.

  Amortyzacja
  Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów lub o koszt
  wytworzenia środków trwałych własnej produkcji.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem m etody liniowej w odniesieniu do
  oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania każdego elementu składnika rzeczowych aktywów trwałych.

  W sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy i okresy porównawcze, Spółka zakłada poniższe okresy
  użytkowania dla pos zczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych:
  • Budynki 40 lat
  • Urządzenia techniczne i maszyny 5 – 20 lat
  • Środki transportu 5 – 10 lat
  • Meble i wyposażenie 3 – 5 lat

  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rez ydualnych rzeczowych aktywów
  trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i, w uzasadnionych przypadkach, korygowana.

  Szacunki dotyczące określonych pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostały zweryfikowane w 2018 r.

  Wartości niema terialne

  Badania i rozwój
  Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub technicznej
  ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie ich poniesienia.
  Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub wytworzeniu
  nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego
  produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Spółka posiada techniczne,
  finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. Koszty podlegające aktywowaniu zawierają:
  koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace rozwojowe, uzasadnioną część
  kos ztów pośrednio związanych z wytworzeniem składnika wartości niematerialnych oraz aktywowane koszty
  finansowania zewnętrznego. Pozostałe koszty prac rozwojowych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w
  momencie ich poniesienia.
  Koszty prac rozwojo wych ujmowane są jako wartości niematerialne w oparciu o ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia
  pomniejszoną o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

  Prawo wieczystego użytkowania gruntów
  Spółka rozpoznaje prawie wieczyste go użytkowania jako wartość niematerialna. Ujawnienie odbyło się na moment
  przejścia na MSR i zostało wycenione w wartości godziwej.

  Pozostałe wartości niematerialne
  Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Spółkę o określonym okresie użyteczności e konomicznej wykazywane są
  w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości.

  Nakłady poniesione w terminie późniejszym
  Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnyc h podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy
  zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym nakłady na
  wytworzone we własnym zakresie: znaki towarowe, wartość firmy i marka są ujmowane w zysku lub stracie bieżąc ego
  okresu w momencie poniesienia.

  Amortyzacja


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 22
  Odpisy amortyzacyjne oblicza się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów, pomniejszoną o jego wartość
  rezydualną.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem me tody liniowej w odniesieniu do
  oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania danego składnika wartości niematerialnych, innego niż wartość firmy,
  od momentu stwierdzenia jego przydatności do użytkowania.
  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amo rtyzacji oraz wartości rezydualnych wartości
  niematerialnych jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i w uzasadnionych przypadkach korygowana.
  Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania liczona jest przez okres na jaki prawo jest przyznane

  Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich
  wartości lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne nie są przeznaczone do sprzedaży w ramach normalnej
  działalności jednostki an i w celu wykorzystywania w procesie produkcyjnym, dostawach dóbr i usług ani w celach
  administracyjnych.
  Nieruchomości inwestycyjne, w momencie początkowego ujęcia, wyceniane są w cenie nabycia, a przy kolejnej wycenie
  w wartości godziwej. Wszelkie zyski i straty powstałe ze zmiany wartości godziwej ujmowane są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu.
  Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem nieruchomości
  inwestycyjnej. Koszt wytworzenia nieruchomości inwe stycyjnej obejmuje koszty materiałów oraz koszty wynagrodzeń
  pracowników bezpośrednio zaangażowanych w jego wytworzenie oraz inne koszty bezpośrednio związane z
  przystosowaniem nieruchomości inwestycyjnej do działalności zamierzonego przeznaczenia, a także koszty
  finansowania zewnętrznego.
  Jeżeli zmienia się sposób wykorzystania nieruchomości i z nieruchomości inwestycyjnej staje się nieruchomością
  zajmowaną przez właściciela, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trwałych, a jej wartość godziwa na dzień
  przeniesienia staje się kosztem założonym dla celów przyszłego ujmowania.

  Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu, dzierżawy i najmu.
  Nowy standard regulujący umowy leasingu, w tym umowy najmu i dzierżawy zawiera nowa de finicje leasingu. Standard
  wymaga ujęcia bilansie wartości prawa do korzystania ze składnika aktywów i analogicznego zobowiązania
  finansowego. Rozpoznawanym składnikiem aktywów nie jest użytkowany przedmiot, tylko prawo do jego użytkowania.
  Nowy standard e liminuje pozabilansowe ujęcie leasingowanych aktywów dla leasingobiorcy. . Dotyczy to między innymi
  umów najmu i dzierżawy powierzchni, prawa wieczystego użytkowania gruntów.
  Przy klasyfikowaniu składników wynajmowanych i dzierżawionych jako przedmiotów le asingu, Grupa korzysta ze
  zwolnienia dotyczącego umów krótkoterminowych i prawdopodobieństwa ich wypowiedzenia

  Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny
  sprzedaży netto. Wartoś ć stanu zapasów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena
  nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
  aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. W przypadku wyrobów gotowych i produkcji w
  toku, koszty zawierają odpowiednią część pośrednich kosztów produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego
  wykorzystania zdolności produkcyjnych. Cena nabycia zapasów może być również korygowana o przenie sione z
  kapitałów zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zagranicznych zakupów
  zapasów w walucie obcej.
  Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku
  dział alności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży
  do skutku.

  Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spół ka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o utracie
  wartości składników aktywów finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Uznaje się,
  że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym ujęciu pojawiły się obiektywne przesłanki
  wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny, wiarygodnie oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów
  pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów.
  Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów fi nansowych (w tym instrumentów kapitałowych) zalicza się
  niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika, restrukturyzację długu dłużnika, na którą Spółka wyraziła
  zgodę ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych dłużnika, a której w innym
  wypadku Spółka by nie udzieliła, okoliczności świadczące o wysokim poziomie prawdopodobieństwa bankructwa
  dłużnika lub emitenta, niepomyślne zmiany w saldzie płatności od dłużników i emitentów w ramach Spółki, warunki
  ekonomiczne sprzyjające naruszeniu warunków umowy, zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych.
  Ponadto, w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty wartości aktywów
  finansowych uważa się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej takiej inwestycji poniżej ceny jej
  nabycia.
  Spółka ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych, należności lub inwestycji utrzymywanych
  do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego składnika aktywów jak i w odniesieniu do grup aktywów.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 23
  W przypadku indywidualnie istotnych należności i inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności przeprowadza się
  test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów. Wszystkie indywidualnie istotne pożyczk i udzielone, należności
  i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości w oparciu o
  indywidualną ocenę, są następnie poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie wystąpiła inaczej
  niezident yfikowana utrata wartości. Pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
  o indywidualnie nieistotnej wartości są oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na Spółki o zbliżonej
  charakterystyce ryzyka.
  Dokonują c oceny utraty wartości dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne trendy do szacowania
  prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz wartości poniesionych strat, skorygowane o
  szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ek onomiczne i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat
  miał znacząco różnić się od poziomu strat wynikającego z oceny historycznych trendów.
  Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest
  jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych i należności oraz inwestycji
  utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Spółka kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych
  aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek
  powodujących powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w zysku lub
  stracie bieżącego okresu.
  Utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się poprzez prz eniesienie do zysku lub straty
  bieżącego okresu skumulowanej straty ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny do wartości godziwej. Wartość
  skumulowanej straty, o której mowa, oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia, pomniejszoną o otrzymane spłaty
  rat kapitałowych oraz zmiany wartości bilansowej wynikające z zastosowania metody efektywnej stopy procentowej, a
  wartością godziwą. Dodatkowo różnica ta jest pomniejszona o straty z tytułu utraty wartości ujęte uprzednio w zysku lub
  stracie bieżącego okresu . Zmiany odpisu z tytułu utraty wartości związane z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej są ujmowane jako przychody z tytułu odsetek.
  Jeżeli w kolejnych okresach wartość godziwa odpisanych dłużnych papierów wartościowych zakwalifikowanych jako
  dostępne do sprzedaży wzrośnie, a jej wzrost może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujęciu utraty wartości,
  to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się, odnosząc skutki tego odwrócenia do zysku lub straty
  bieżącego okresu. W pr zypadku instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży odwrócenie odpisu z tytułu utraty
  wartości ujmuje się w innych całkowitych dochodach.

  Aktywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż aktywa biologiczne, nieruchomości inwe stycyjne, zapasy i
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku
  wystąpienia takich przesłanek Spó łka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Wartość
  odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości
  niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana każdego roku w tym samym terminie.
  Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się jeśli wartość księgowa składnika aktywów lub związanego z nim ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne (OWSP) przekracza jego szacowaną wartość odzyskiwalną.

  Wartość odzyskiwaln a aktywów lub OWSP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze
  sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane
  są przy użyciu stopy procentowej przed opodat kowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości
  pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Dla celów
  przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwyc h do określenia zespołów
  aktywów generujących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWSP. Spółka
  dokonuje oceny utraty wartości firmy grupując ośrodki wypracowujące środki pieniężne tak, aby szczebel organizacji, nie
  wyższy niż wyodrębniony segment operacyjny, na którym przeprowadza się tą ocenę odzwierciedlał najniższy szczebel
  organizacji, na którym Spółka monitoruje wartość firmy dla potrzeb wewnętrznych. Dla celów testów na utratę wartości,
  wartość firmy nabytą w procesie połączenia jednostek gospodarczych alokuje się do tych ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne, dla których spodziewane jest uzyskanie efektów synergii z połączenia.
  Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są uży tkowane przez więcej niż
  jeden OWSP. Aktywa wspólne są przypisane do OWSP na bazie jednolitych i zasadnych przesłanek i podlegają testom
  na utratę wartości jako element testowanych OWSP do których są przypisane.
  Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. Utrata wartości ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do
  tego ośrodka (Spółki ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości księg owej pozostałych aktywów tego ośrodka
  (Spółki ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej.

  Odpis aktualizujący wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy z
  tytułu utraty wartości ujęte w poprzednich okresa ch, są poddawane na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  ocenie, czy zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zasto sowane do określenia wartości
  odzyskiwalnej.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 24
  Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości początkowej składnika aktywów pomniejszonej
  o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży lub wydania
  Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące Spółkę przeznaczoną do zbycia), co do których Spółka oczekuje,
  że wypracują one korzyści w wyniku sprzedaży lub wydania, a nie poprz ez ich dalsze wykorzystanie, są klasyfikowane
  jako przeznaczone do sprzedaży lub wydania. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do Spółki przeznaczonych do
  sprzedaży lub wydania, aktywa te (lub składniki Spółki przeznaczonej do zbycia) są ponownie wycenia ne zgodnie
  z zasadami rachunkowości Spółki. Następnie aktywa lub Spółki przeznaczone do zbycia są ujmowane według niższej z
  dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.
  Ewentualny odpis z tytu łu utraty wartości składników Spółki przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności
  ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych składników
  na zasadzie proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utr ata wartości nie wpływa na wartość zapasów, aktywów finansowych,
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń pracowniczych, nieruchomości
  inwestycyjnych
  lub aktywów biologicznych, które są nadal wyceniane stosownie do zasad rachunkowości Spółki. Utrata wartości ujęta
  przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży lub wydania jest ujmowana w zysku i stracie bieżącego
  okresu.
  Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z ty tułu wyceny do wartości
  godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio zarachowanych strat z tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych do aktywów dostępnych do sprzedaży
  lub wydania nie amortyzuj e się. Dodatkowo, po zaklasyfikowaniu inwestycji wycenianych metodą praw własności do
  aktywów dostępnych do sprzedaży lub wydania, ustaje ich ujmowanie tą metodą.


  Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku p racy ujmuje się jako koszt w momencie, gdy na Spółce ciąży zobowiązanie,
  którego nie może realnie uniknąć, wynikające ze szczegółowego i sformalizowanego planu rozwiązania stosunku pracy
  przed osiągnięciem przez pracowników wieku emerytalnego lub zapewnien ia świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku
  pracy w następstwie złożonej przez Spółkę propozycji dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia z tytułu
  rozwiązania stosunku pracy w przypadku dobrowolnych odejść są ujmowane w kosztach, jeśli Spółka zł ożyła
  pracownikom ofertę zachęcającą do dobrowolnych odejść, jest prawdopodobne, że oferta zostanie zaakceptowana i
  liczba dobrowolnych odejść może być rzetelnie oszacowana.

  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia dyskonta i są
  odnoszone w koszty w okresie wykonania świadczenia.
  Spółka ujmuje zobowiązanie w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu
  krótkoterminowych premii pie niężnych lub planów podziału zysku, jeśli na Spółce ciąży prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany obowiązek takich wypłat z tytułu świadczonej pracy przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to
  może zostać wiarygodnie oszacowane.

  Rezerwy
  Rezerwy ujmuje się , gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany
  obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
  wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych.

  Naprawy Gwarancyjne
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest ujmowana, gdy produkty lub usługi, na które gwarancja została udzielona, zostały
  sprzedane. Wysokość rezerwy jest ustalana na podstawie danych historycznych dotyczących udzielonych gwarancji oraz
  wszys tkich możliwych wyników ważonych związanym z nimi prawdopodobieństwem wykonania.

  Umowy rodzące obciążenia
  Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Spółkę korzyści
  ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione k oszty wypełnienia obowiązków umownych. Rezerwa jest wyceniana
  w wysokości wartości bieżącej niższej z kwot: oczekiwanych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub
  oczekiwanych kosztów netto kontynuowania umowy. Przed ustaleniem rezerwy, Spółka ujmuje wszelkie odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów związanych z daną umową.

  Przychody

  Sprzedaż wyrobów gotowych/towarów
  Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych/towarów w toku zwykłej działalności wyceniane są w wartości godziwej
  otrzymanej lu b należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów. Przychody są ujmowane wtedy,
  gdy istnieje przekonujący dowód, zazwyczaj w postaci wykonanej umowy sprzedaży, świadczący o przeniesieniu
  zasadniczo całego ryzyka i korzyści na klienta, istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty, poniesione
  koszty oraz prawdopodobieństwo zwrotu można wiarygodnie oszacować, nie występuje trwałe zaangażowanie w


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 25
  zarządzanie wyrobami gotowymi/towarami, a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić. Jeżeli istnieje
  prawdopodobieństwo przyznania rabatów, których kwotę można wiarygodnie wycenić, wówczas rabat ujmowany jest
  jako pomniejszenie przychodów ze sprzedaży z chwilą ich ujęcia.
  Za przychody ze sprzedaży produktów ujmowane są: wyroby gumowe, wytw orzone we własnym zakresie części do
  kombajnów górniczych, kombajny górnicze.

  Świadczenie usług
  Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w proporcji do stopnia wykonania
  świadczenia na dzień sprawozdawczy. Stopień w ykonania świadczenia jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac.
  W sytuacji gdy świadczenie usług na podstawie jednego kontraktu ma miejsce w różnych okresach sprawozdawczych,
  należna zapłata jest alokowana pomiędzy usługi na podstawie odpowiednio określ onej wartości godziwej.
  W przychodach ze sprzedaży usług ujmowane są usługi drążenia chodników.

  Umowy o usługę budowlaną
  Koszty z tytułu umowy o usługę budowlaną składają się z kwoty pierwotnie uzgodnionej w umowie, skorygowanej o
  późniejsze zmiany w zakr esie wykonywanych prac, roszczenia lub płatności motywacyjne w stopniu, w jakim jest
  prawdopodobne, że zmiany te wpłyną na wysokość przychodów, a ich efekt da się wiarygodnie wycenić. Tak szybko jak
  możliwe staje się wiarygodne oszacowanie wyniku na umowie o usługę budowlaną, Koszty umowne są ujmowane w
  zysku lub stracie bieżącego okresu proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac (przychodów). Przychody związane
  z umową są ujmowane w momencie poniesienia, chyba że tworzą aktywa związane z przyszłymi prac ami w ramach
  umowy.

  Dotacje rządowe
  Bezwarunkowa dotacja rządowa dotycząca biologicznego składnika aktywów jest ujmowana w zysku lub stracie
  bieżącego okresu i wykazywana w pozostałych przychodach operacyjnych wtedy, gdy dotacja staje się należna.
  Wszystk ie inne dotacje rządowe ujmowane są początkowo jako przychody przyszłych okresów w wartości godziwej, jeśli
  istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz spełnienia przez Spółkę warunków z nimi związanych i a następnie
  są ujmowane w zysku lub stracie i wykazywane w pozostałych przychodach, systematycznie przez okres użytkowania
  składnika aktywów. Otrzymane dotacje będące zwrotem poniesionych przez Spółkę kosztów są ujmowane w zysku lub
  stracie bieżącego okresu i wykazywane w pozostałych przychodach ope racyjnych systematycznie w tych okresach, w
  których następuje ujęcie kosztów.

  Opłaty z tytułu najmu, dzierżawy i leasingu
  Opłaty ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną część całkowitych kosztów leasingu i
  są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres trwania umowy leasingu.
  Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część stanowią cą koszty
  finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do
  poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę
  procentową w stosunku do stanu zobowiąza nia.
  Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane poprzez korektę wartości minimalnych opłat leasingowych w czasie
  pozostałego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona.

  Nowy standard regulujący umowy leasingu, w tym umowy najmu i dzierżawy zawiera now a definicje leasingu. Standard
  wymaga ujęcia bilansie wartości prawa do korzystania ze składnika aktywów i analogicznego zobowiązania
  finansowego.
  Jednostka zgodnie z MSSF 16 dokonuje analiz wszystkich umów najmu i dzierżawy maszyn, urządzeń oraz powierz chni
  pod kątem uznania użytkowanych składników aktywów będących własnością innych podmiotów za leasingowane.
  Przedmioty leasingu sklasyfikowane jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają amortyzacji, a odsetki od
  zobowiązań z tytułu leasingu obcią żają koszty finansowe. Drugostronnie jednostka ujmuje odpowiednio długo - i
  krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania zawarte są w pozycji
  sprawozdawczej „Rzeczowe aktywa trwałe” bez względu na sposób finansowani a. Przy klasyfikowaniu składników
  wynajmowanych i dzierżawionych jako przedmiotów leasingu, korzysta się ze zwolnienia dotyczącego umów
  krótkoterminowych i prawdopodobieństwa ich wypowiedzenia.

  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmują prz ychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Spółkę środkami (w tym od
  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne dywidendy, zyski ze zbycia aktywów finansowych dostępnych
  do sprzedaży, zyski ze zmiany wartości godziwej instrumentów finanso wych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z
  wyceny do wartości godziwej nabytych wcześniej udziałów w jednostce przejmowanej, zyski związane z instrumentami
  zabezpieczającymi, które ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku
  lub stracie bieżącego okresu zgodnie z zasadą memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa prawo do jej otrzymania, a w
  przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie - zazwyczaj w pierwszym dniu notowania tych instrumentów
  bez prawa do dywidendy.
  Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, odwracanie dyskonta od ujętych
  rezerw i płatnośc i warunkowych, straty na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dywidendy z


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 26
  uprzywilejowanych udziałów zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany wartości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych (innych niż należności handlowe) oraz straty na instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w
  zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośre dnio przypisać do nabycia, wytworzenia, budowy lub
  produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej
  stopy procentowej.
  Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty finansowe,
  zależnie od ich łącznej pozycji netto.

  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany jest
  w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyj ątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych
  bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.
  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do opodatkowania za
  dan y rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień
  sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat poprzednich. Zobowiązanie z tytułu podatku
  bieżącego obejmuje również wszelkie zobowiązani a podatkowe będące efektem wypłaty dywidendy.
  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową aktywów i
  zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany w
  przypadku:
  • różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań pochodzących z transakcji, która
  nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do
  opodatkowania;
  • różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w którym
  nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości;
  • różnic przejściowych powstałych w związku z początkowy m ujęciem wartości firmy.
  Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane
  wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące
  prawnie l ub faktycznie do dnia sprawozdawczego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są
  kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty
  bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika
  lub na różnych podatników, którzy zam ierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w
  kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.

  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej strat y podatkowej i
  niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi różnicami przejściowymi, ujmuje się w zakresie, w którym jest
  prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie.
  Aktywa z tytułu podatku odroczon ego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w zakresie, w
  jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym.

  Działalność zaniechana
  Działalność zaniechana jest częścią działalności Spółki, któ ra stanowi odrębną ważną dziedzinę działalności lub
  geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna
  nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży. Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonu je się na skutek zbycia lub wtedy,
  gdy działalność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku, gdy działalność jest
  zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z całkowitych dochodów są przekształca ne tak,
  jakby działalność została zaniechana na początku okresu porównawczego.

  Zysk na jedną akcję
  Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na jedną akcję
  jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę
  akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest
  wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadaj ącej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią
  ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji,
  które obejmują obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom.

  Raportowanie segmentów działalności
  Segment operacyjny jest częścią Spółki zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać
  przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami Spółki. Wy niki
  operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki
  działalności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie.
  Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji
  operacyjnych w Spółce, obejmują zarówno pozycje, które mogą zostać bezpośrednio przypisane do dan ego segmentu,


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 27
  jak i te mogące być przypisane pośrednio, na podstawie uzasadnionych przesłanek. Pozycje nieprzyporządkowane
  dotyczą głównie aktywów wspólnych (korporacyjnych) (głównie dotyczące zarządu jednostki), kosztów związanych z
  siedzibą jednostki, ak tywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.
  Wydatki inwestycyjne segmentu to całkowite koszty poniesione w ciągu roku na zakup rzeczowych środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem wartości firmy. Przesłanki, założenia i metody zastosowane w testach utraty wartości.
  Przesłankami dla przeprowadzenia testów utraty wartości były:
  - niższy od oczekiwanego stopień poprawy w 2019 r. efektów ekonomicznych działalności Oddziału w Iwinach w
  stosunku do 2018 r,
  - ograniczenie pierw otnie zakładanego zakresu źródeł odnoszonych korzyści ekonomicznej Testy przeprowadzono
  następująco:
  1. Bumech S.A. Oddział w Katowicach - testy przeprowadzono dla majątku wykorzystywanego do produkcji, remontów
  serwisowania kombajnów AM 50, związanych z n imi zapasów oraz dla W M będącej efektem realizacji projektu
  badawczo – rozwojowego zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
  Analiza wykazała, że nie występują przesłanki dla przeprowadzenia testu dla majątku związan ego z działalnością
  górniczą. Test utraty wartości środków trwałych oparto na analizie korzyści ekonomicznej z tytułu wykonywania
  remontów maszyn i urządzeń we własnym zakresie w porównaniu z ich realizacją przez podmioty zewnętrzne. Jako
  wartość odzyskiwa lna przyjęto wartość użytkową w drodze oszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych z
  tytułu użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W tym celu dokonano:
  - projekcji działalności ośrodka dla 10 -cio letniego okresu,
  - oszacowano wart ość przyszłych przepływów pieniężnych.
  Zgodnie z MSR 2 pkt. 9 mówiącym że zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według
  wartości netto możliwej do uzyskania oraz zgodnie z MSR 2 pkt. 29 (wycena na zasadzie odpisów indywidualnych ),
  zastosowano wskaźnik korekty wartości bilansowej uwzględniający: nie wykazywanie ruchu, utratę przydatności,
  potencjalny popyt na dany rodzaj składnika zapasów, stan techniczny (ew. uszkodzenia), doprowadzające dany składnik
  zapasów do „sprzedawalności” .
  W przypadku ww W M nie wystąpiły wyraźne przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości. Spodziewany jest
  rozwój działalności górniczej a w związku z tym wykorzystania innowacyjnej przekładni organu urabiającego RKPL 160
  będącej efektem realizacji ww projektu. Jednak ze względu na ograniczenie pierwotnie zakładanego zakresu źródeł
  odnoszonych korzyści ekonomicznej zdecydowano się na przeprowadzenie niniejszego testu. Test utraty wartości oparto
  na oszacowaniu wartości przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu użytkowania MM. W tym celu dokonano:
  - projekcji korzyści ekonomicznych dla 5 -cio letniego okresu,
  - oszacowano wartość przyszłych przepływów pieniężnych
  2. Bumech S.A. Oddział w Iwinach – test przeprowadzono dla majątku trwałego Oddziału. Jako w artość odzyskiwalna
  przyjęto wartość użytkową w drodze oszacowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu użytkowania
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W tym celu dokonano:
  - projekcji działalności ośrodka dla 5 -cio letniego okresu,
  - oszacowano wartość przyszłych przepływów pieniężnych.

  Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione powyżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów
  zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki
  IV. Zasady konsolidacji

  Roczne s konsolidowan e sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. obejmuje sprawozdanie finansowe
  Spółki Bumech SA i jednostek ( w tym jednostek strukturyzowanych) kontrolowanych przez Spółkę : Bumech Technika
  Górnicza Sp. z o.o. , Bumech Mining Sp. z o.o. . I BUMECH C RNA GORA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
  ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ.
  Spółka posiada kontrolę, jeżeli:
  posiada władzę nad danym podmiotem, podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych
  zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce, ma mo żliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania
  poziomu generowanych zwrotów.
  W przypadku wystąpienia sytuacji, która wskazuje na zmianę jednego lub kilku z powyżej wymienionych czynników
  sprawowania kontroli, Spółka weryfikuje swoja kontrole nad innymi jednostkami.
  W przypadku gdy Spółka posiada mniej niż większość praw głosu w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu
  umożliwiają jej jednostronne kierowanie istotnymi działaniami tej jednostki oznacza to, ze sprawuje ona nad nią władzę.
  W celu oceny czy Spółka ma wystarczająca władzę, powinna ona przeanalizować szczególności:
  wielkość pakietu praw głosu posiadanego przez Spółkę w porównaniu do wielkości pakietów głosów posiadanych przez
  innych udziałowców,
  potencjalne prawa głosu posiadane przez Spółkę , innych udziałowców lub inne strony,
  prawa wynikające z innych ustaleń umownych,
  dodatkowe okoliczności, które mogą świadczyć że Spółka ma lub nie ma możliwości kierowania istotnymi działaniami w
  momentach podejmowania decyzji.

  a) Jednostki zależne  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 28
  Jednost ki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je
  konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt
  przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz
  zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem.
  Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zob owiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia
  jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od
  wielkości ewentualnych udziałów niekontrolujących . Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godzi wą udziału Grupy w
  możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy
  od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i
  strat.
  Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane.
  Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez
  przekazany składni k aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie
  było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

  b) Udziały/akcje niekontrolujące oraz transakcje z udziałowcami / akcjonariuszami niekontrolującymi

  Udziały niekontrolujące obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Udziały
  niekontrolujące ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia,
  akcjon ariuszom spoza grupy kapitałowej. Zidentyfikowane udziały niekontrolujące w aktywach netto skonsolidowanych
  jednostek zależnych ujmuje się oddzielnie od udziału własnościowego jednostki dominującej w tych aktywach netto.
  Udziały niekontrolujące w aktywach netto obejmują:
  (i) wartość udziałów niekontrolujących z dnia pierwotnego połączenia, obliczoną zgodnie z MSSF 3, oraz
  (ii) zmiany w kapitale własnym przypadające na udział niekontrolujący począwszy od dnia połączenia.
  Zyski i straty oraz każdy składnik innych całkowitych dochodów przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej oraz
  udziałów niekontrolujących. Łączne całkowite dochody przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej oraz
  udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie udzi ały niekontrolujące przybierają wartość ujemną.

  c) Jednostki stowarzyszone

  Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje . Znaczący
  wpływ oznacza zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej
  jednostki, w której dokonano inwestycji. Wywieranie znaczącego wpływu nie oznacza sprawowania kontroli lub
  współkontroli nad ta polityką. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są rozliczana metodą praw własn ości, a
  ujęcie początkowe następuje według kosztu.
  Udział Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat,
  zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od dnia nabycia – w pozostałych kapitałach. O łączne zmiany stanu
  od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową inwestycji.

  d) Wspólne ustalenia umowne (w spólne przedsięwzięcie i wspólna działalność )

  Wspólne ustalenia umowne to umowa, w ramach której dwie lub więcej stron sprawuje współkontrolę, któ re ma
  formę albo wspólnej działalności albo wspólnego przedsięwzięcia.

  Wspólnik wspólnej działalności ujmuje: swoje aktywa (w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie), swoje
  zobowiązania (w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie), przychod y ze sprzedaży swojej części
  produkcji wynikającej ze wspólnej działalności, swoja część przychodów ze sprzedaży produkcji dokonanej przez
  wspólna działalność oraz swoje koszty (w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach).

  Wspólne przedsięwzięcie to wspólne ustalenie umowne, w ramach którego strony sprawujące nad nim
  współkontrolę posiadają prawa do aktywów netto tego ustalenia umownego. Wspólne ustalenia umowne to
  ustalenie, nad którym dwie lub więcej stron prawuje współkontrolę, co oznacza umownie o kreślony podział kontroli
  nad ustaleniem umownym, który występuję tylko wtedy, gdy decyzja dotyczy istotnych działań wymagających
  jednomyślnej zgody stron sprawujących współkontrolę.
  Wspólne przedsięwzięcia rozliczane są metodą praw własności, a ujęcie poc zątkowe następuje według kosztu.

  e) Spółki objęte rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okr esy kończące się 31 grudnia 201 9 roku i 31
  grudnia 201 8 roku obejmują następujące jednostki wcho dzące w skład Grupy:
  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 29
  31.12. 201 9 31.12. 201 8
  Jednostka dominująca
  Bumech Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 100
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 100 100
  Kobud S.A. w upadłości z siedzibą w Łęcznej (w sprawozdaniu objęta odpisem) 87 87
  Bumech CRNA GORA d.o.o. z siedzibą w Niksic (Czarnogóra) 100 100

  f) Spółki nie objęte rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  Niniejsze spółki nie zostały objęte sko nsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okresy kończące się 31 grudnia
  201 9 roku:

  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
  Podstawa prawna nie objęcia Spółki konsolidacją
  Kobud S.A. w upadłości z siedzibą w Łęcznej 87% Utrata kontroli – upadłość
  g) Zmiany prezentacyjne danych porównawczych i korekty błędów podstawowych

  Nie było przesłanek do tworzenia zmian prezentacyjnych.


  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  h) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  Pozycje zawarte w sp rawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w
  którym Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych
  polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą preze ntacji Spółki.

  i) Transakcje i salda

  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu
  transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiąza ń
  pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale
  własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w
  aktywach netto.

  V. Istotne w artości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie,
  oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.

  Klas yfikacja umów
  Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i
  pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena
  ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.

  Niepewność szacunków

  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na
  dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty w artości bilansowych aktywów i zobowiązań
  w następnym roku finansowym.

  Utrata wartości aktywów

  Grupa przeprowadza na koniec każdego okresu sprawozdawczego testy na utratę wartości środków trwałych,
  wartości niematerialnych, zapasów .  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 30
  Wartość bilansowa środka trwałego podlega zmniejszeniu z tytułu utraty wartości do wysokości jego wartości
  odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa danego środka trwałego (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do
  którego on należy) jest wyższa od jego oszacowanej wa rtość odzyskiwalnej.
  Dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości, składniki aktywów alokowane są do ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne (OWSP) i czerpią korzyści z synergii połączenia.

  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna (tj. wyższa z dwóch kwot: wartość
  godziwa pomniejszona o koszty zbycia i wartość użytkowa) danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego
  środki pieniężne jest niższa od wartości bilansowej, różnica stanowi odpis aktualizujący

  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub OWSP jest
  wyższa od wartości bilansowej wówczas następuje odwrócenie odpisu aktualizującego. Po odwróceniu odpisu
  aktualizującego wartość składnika aktywów nie powinna przekroczyć wartości bilansowej tego składnika, jaka
  zostałaby ustalona, gdyby nie ujmowano odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w latach ubiegłych.

  Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i ich odwrócenia odnosz one są do wyniku finansowego
  jako pozostałe koszty i przychody operacyjne Transakcje o charakterze leasingu zwrotnego

  Jeżeli transakcja sprzedaży i leasingu zwrotnego ma charakter leasingu i jeżeli jest jasne, że transakcja została
  zawarta w cenach odpowi adających wartości godziwej, to niezwłocznie ujmuje się ewentualne zyski lub straty.

  Jeżeli cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, to niezwłocznie ujmuje się ewentualne zyski lub straty, z
  wyjątkiem sytuacji, gdy stratę kompensują przyszłe opła ty leasingowe niższe od cen rynkowych. W takim wypadku
  stratę rozlicza się w czasie i odpisuje proporcjonalnie do opłat leasingowych przez okres przewidywanego użytkowania
  składnika aktywów. Jeżeli cena sprzedaży przewyższa wartość godziwą, to kwotę przekr aczającą wartość godziwą
  rozlicza się w czasie i amortyzuje przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów

  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane pomocą przez spółkę we własnym zakresie.

  Składnik aktywów z ty tułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie
  osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w
  przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
  Grupa zgodnie z MSR 40 wybrała dla ustalenia wartości wszystkich swoich nieruchomości inwestycyjnych - model
  wyceny w wartości godziwej – przyjmu jąc, że na ogół istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia takiej wartości.

  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując
  odpowiednie techniki wyceny. P rzy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem.

  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności
  składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa okresowo dokonuje weryfikacji
  przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  W roku sprawozdawczym Grupa nie dokonała zmian w polityce rachunkowości za wyjątkiem wdrożenia do stosowanie
  regulacji MSSF 16


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 31
  D. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO

  NOTA 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

  Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o podatek od
  towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich
  własności zostały przeniesione na kupującego.
  Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco:

  Wyszczególni enie 01.01.201 9 – 31.12.201 9 01.01.2018 – 31.12.2018
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 72 441 62 845
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 877 3 182
  SUMA przychodów ze sprzedaży 74 318 66 027
  Pozostałe prz ychody operacyjne 12 309 4 899
  Przychody finansowe 1 631 996
  SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej 88 258 71 922
  Przychody z działalności zaniechanej 3 947
  SUMA przychodów ogółem 92 205 71 922

  NOTA 2. SEGMENTY OPERACYJNE

  1. Rozpoznane segmenty operacyjne

  Segmenty działalności dzielimy na:
  I. KRAJ
  1. Produkcja wyrobów gumowych – w ramach tego segmentu realizowana jest produkcja wyrobów gumowych i
  gumowo -metalowych produkowanych w zakładzie w Iwinach.
  2. Produkcja wyrobów metalowych – w ramach tego seg mentu realizowana jest produkcja wyrobów metalowych
  poddawanych obróbce mechaniczno -cieplnej.
  3. Usługi górnicze – w ramach tego segmentu realizowane są roboty drążeniowe na kopalniach w ramach
  kontraktów górniczych.
  4. Pozostałe – w ramach tego segmentu reali zowane są usługi inne niż wymienione wyżej, w tym sprzedaż i
  dzierżawa maszyn i urządzeń górniczych w kraju.
  II. ZAGRANICA
  1. Usługi górnicze – w ramach tego segmentu realizowane są roboty drążeniowe na kopalniach w ramach
  kontraktów górniczych poza granicami P olski, w tym sprzedaż BCG do odbiorcy końcowego (Uniprom).
  2. Pozostałe – w ramach tego segmentu realizowane są usługi inne niż wymienione w punkcie 1, w tym sprzedaż i
  dzierżawa maszyn i urządzeń górniczych poza granicami kraju.

  2. Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych

  MSSF 15 Podział przychodów
  Jednostka przedstawia ujęte przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób,
  w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz ni epewność przychodów i przepływów
  pieniężnych. Przy wyborze kategorii stosowanych na potrzeby podziału przychodów jednostka stosuje objaśnienia
  określone w paragrafach B87 -B89.
  Jednostka ujawnia ponadto wystarczające informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych
  zrozumienie powiązania między ujawnieniem przychodów w podziale na kategorie (zgodnie z paragrafem 114) a
  informacjami o przychodach, które jednostka ujawnia dla każdego segmentu sprawozdawczego, jeżeli stosuje MSSF 8
  Segmenty opera cyjne.

  MSSF 8 Informacje dotyczące produktów i usług
  Jednostka prezentuje uzyskane od klientów zewnętrznych przychody z każdego produktu i usługi lub każdej grupy
  podobnych produktów i usług, chyba że niezbędne informacje na ten temat są niedostępne i ko szt ich uzyskania byłby


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 32
  nadmierny, w którym to przypadku fakt ten ujawnia się. Kwoty wykazywanych przychodów uzyskuje się w oparciu o
  informacje finansowe wykorzystywane do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki.

  Segmenty operacyjne Grupy za okre s 01.01.2019 - 31.12.2019
  Rodzaj asortymentu
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana

  Korekty
  *
  Wyłączenia konsolidacyjne

  Ogółem
  Kraj Zagranica
  Produkcja wyrobów gumowych
  Produkcja wyrobów metalowych
  Usługi górnicze Pozostałe Usługi górnic ze pozostałe
  Przychody segmentu 8 117 0 47 568 18 551 23 695 0 3 947 0 -23 613 74 318
  Koszty segmentu 8 679 0 49 253 15 620 22 471 0 4 915 0 -23 293 72 730
  Zysk/ (strata) segmentu -562 0 -1 685 2 931 1 224 0 -968 0 -320 1 588


  Segmenty operacyjne Grupy za okres 01.01.2018 -31.12.2018
  Rodzaj asortymentu
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana

  Korekty
  *
  Wyłączenia konsolidacyjne

  Ogółem
  Kraj Zagranica
  Produkcja wyrobów gumowych
  Produkcja wyrobów metalow ych
  Usługi górnicze Pozostałe Usługi górnicze pozostałe
  Przychody segmentu 6 357 6 204 35 317 12 983 22 572 0 0 0 -17 406 66 027
  Koszty segmentu 7 394 7 433 39 585 12 154 22 283 0 0 0 -18 404 70 445
  Zysk/ (strata) segmentu -1 037 -1 229 -4 268 829 289 0 0 0 998 -4 418


  3. Informacje o strukturze geograficznej

  Informacje dotyczące obszarów geograficznych
  Jednostka prezentuje następujące informacje dotyczące obszarów geograficznych, chyba że informacje te są
  niedostępne, a koszt ich uzyskania jest nadmierny:
  a) przychody od klientów zewnętrznych (i) przypisane do kraju, w którym jednostka ma swoją siedzibę ; oraz (ii)
  przypisane do wszystkich pozostałych krajów łącznie, w których jednostka uzyskuje swoje przychody. Jeżeli przychody
  od zewnętrznych klientów przypisanych do danego pojedynczego kraju są istotne, przychody te ujawnia się odrębnie.
  Jednostka ujaw nia podstawę przypisania przychodów od zewnętrznych klientów do poszczególnych krajów;
  b) aktywa trwałe (2) inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń
  pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynik ające z umów ubezpieczeniowych (i) zlokalizowane w kraju, w
  którym jednostka ma swoją siedzibę; (ii) zlokalizowane we wszystkich pozostałych krajach łącznie, w których jednostka
  utrzymuje swoje aktywa. Jeżeli aktywa znajdujące się w danym pojedynczym kraju są istotne, aktywa te ujawnia się
  odrębnie.
  Kwoty wykazane uzyskuje się na podstawie informacji finansowych wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania
  finansowego jednostki. Jeżeli niezbędne informacje są niedostępne, a koszt ich uzyskania byłby nadmiern y, fakt ten
  ujawnia się. Jednostka może dostarczyć, oprócz informacji wymaganych przez niniejszy paragraf, sumy cząstkowe
  informacji dotyczących obszarów geograficznych w odniesieniu do grup krajów.

  Informacje dotyczące głównych klientów
  Jednostka dostar cza informacje na temat zakresu, w jakim jest zależna od jej głównych klientów. Jeżeli przychody z
  tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem stanowią 10 lub więcej procent łącznych przychodów jednostki,
  jednostka ujawnia ten fakt, łączną kwotę p rzychodów uzyskanych od każdego tego rodzaju klienta oraz wskazuje
  segment lub segmenty wykazujące te przychody. Jednostka nie ma obowiązku ujawniania tożsamości głównego klienta,
  ani określania kwoty przychodów, które każdy z segmentów wykazuje w związku z tym klientem. Na potrzeby
  niniejszego MSSF grupę jednostek, o których jednostka sprawozdawcza wie, że znajdują się pod wspólną kontrolą,
  uznaje się za jednego klienta. Jednakże konieczne jest dokonanie oceny tego, czy rząd (w tym agencje rządowe oraz
  inn e podobne organy lokalne, krajowe lub międzynarodowe) oraz jednostki znajdujące się pod kontrolą tego organu
  rządowego uznaje się za jednego klienta. Dokonując takiej oceny, jednostka sprawozdawcza uwzględnia zakres
  integracji gospodarczej między tymi jedn ostkami.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 33
  Przychody ze sprzedaży – struktura geograficzna

  01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  w tys. PLN w % w tys. PLN w %
  Kraj 47 243 63,57% 40 263 60,98%
  Eksport, w tym: 27 075 36,43% 25 764 39,02%
  Unia Europejska 2 598 3,50% 3 192 4,83%
  Pozostałe 24 477 32,94% 22 572 34,19%
  Razem 74 318 100,00% 66 027 100,00%

  Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski, chociaż widać wzrastającą wartość eksportu.
  W gronie odbiorców Spółki , których udział w całym 2019 roku w przychodach ogółem przekroczył 10% były:
   Uniprom Metali d.o.o. – 33,0%
   Polskiej Grupy Górniczej S.A oraz Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o. o. (w ramach rozliczenia
  kontraktów realizowanych na kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A) – 32,6%
   Jastrzębska Spółka Węglo wa S.A. oraz Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o. o.(w ramach rozliczenia
  kontraktów realizowanych na kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.) – 20,6 %

  W gronie dostawców Bumech brak kontrahentów, których udział dostaw w 2019 roku przekroczył 1 0% przychodów ze
  sprzedaży ogółem.

  Przychody ze sprzedaży - ze względu na rodzaje kontraktów

  01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Lider Podwykonawca Lider Podwykonawca
  Razem 47 556 26 762 50 898 15 129

  Przychody ze sprzedaży J ze względ u na długość kontraktu

  01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe
  Razem 10 328 63 990 9 302 56 725

  NOTA 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Wyszczególnienie za okres 01.01.201 9 - 31.12.2 019 za okres 01.01.201 8 - 31.12.2018
  Amortyzacja 10 324 9 870
  Zużycie materiałów i energii 12 562 6 232
  Usługi obce 8 003 14 019
  Podatki i opłaty -3 522 456
  Wynagrodzenia 29 355 28 462
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 105 10 971
  Pozos tałe koszty rodzajowe 3 092 2 999
  Rezerwy gwarancyjne
  Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 72 919 73 009
  Zmiana stanu produktów 5 029 3 324
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 603 -3 311
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -495 -607
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 320 -4 281
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 70 530 68 134  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 34
  Koszty amortyzacji i odpisów aktualizujących ujęte w RZiS
  Wyszczególnienie za okres 01.01.20 19 J 31.12.2019 za okres 01.01.2018 J 31.12.2018
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: 10 042 9 51P
  Amortyzacja środków trwałych 8 952 8 506
  Amortyzacja wartości niematerialnych 1 090 1 007
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży M M
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: 28O 35T
  Amortyzacja środków trwałych 121 195
  Amortyzacja wartości niematerialnych 161 162
  Koszty świadczeń pracowniczych
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 J 31.12.2019 za okres 01.01.2018 J 31.12.2018
  Wynagrodzenia 29 3 55 28 040
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 265 6 619
  Koszty świadczeń emerytalnych 65 122
  Pozostałe świadczenia pracownicze 3 775 4 652
  Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: 42 460 39 433
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 39 973 36 554
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 300 406
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2 187 2 473

  NOTA 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Zysk ze zbycia m ajątku trwałego 493
  Zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
  Rozwiązanie rezerw 1 533 101
  **Rozwiązanie odpisów aktualizujących 7 121 2 561
  Ujawnienie aktywów obrotowych 45
  Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 161 54
  **Dotacje 782 782
  Redukcja zobowiązań układowych 1 045
  Wycena nieruchomości inwestycyjnych 103 71
  Odszkodowania i zwrot kosztów 69
  Różnice inwentaryzacyjne 543 50
  Przedawnione zobowiązania 109 368
  Pozostałe z tytułu zakończonego leasingu 389
  Pozostałe 523 305
  Razem 12 309 4 899
  *Przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość składników aktywów obrotowych w tym - materiałów i wyrobów 7 121 tys. zł są wynikiem zużycia lub sprzedaży zapasów nie wykazujących w poprzednim okresie sprawozd awczym rotacji. **Wartość dotacji 78 2 tys. zł wynika z zapisów równoległych do amortyzacji środków sfinansowanych z funduszy obcych (programy unijne).


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 35

  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Strata ze zbyci a majątku trwałego 82U 1 01T
  Złomowanie i likwidacja środków obrotowych 29M 5 09V
  Zawiązanie rezerw 2 85P 3 41V
  Darowiznó N 21
  Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego 73O
  Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe 3 224 6 25T
  Koszty usłu g dot. lat ubiegłych 32O
  Koszty dotyczące przekształceń kapitałowych 16M
  Koszty sądowej obsługi restrukturyzacji 50S 90
  Odszkodowania 12O 21V
  Umorzone należności 14 16
  Pozostałe 38O 11
  Razem 8 951 16 631
  Odpisy aktualizujące aktywa niefinansow e dokonane są głównie z tytułu przeprowadzonych przez Emitenta : - testów na utratę wartości środków trwałych - 319 tys. zł, - testów na utratę wartości oraz analizy zapasów nierotujących w okresach przyjętych w Polityce Rachunkowości - 887 tys. zł, - ana lizy przeterminowania należności - 1 597 tys. zł.
  UTWORZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Należności 2 01U 75T
  Zapasy 88V 1 77N
  Rzeczowe aktywa trwałe 31T 3 72V
  Razem 3 224 6 257

  NOTA 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  PRZYCHODY FINANSOWE za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  *Przychody z tytułu odsetek 1 158 815
  Redukcja kredytu 456
  Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 161
  Pozostałe 17 20
  Razem 1 63 1 996
  *Przychody z tytułu odsetek dotyczą głównie: odsetek od należności – 621, redukcji odsetek układowych – 537.

  KOSZTY FINANSOWE za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Koszty z tytułu odsetek 3 04T 82R
  Odsetki o zobowiąz ań układowych 3 38S
  Prowizje od zobowiązań finansowych
  Odsetki od zobowiązań układowych 1 41V
  Strata na sprzedaży akcji 30M
  Aktualizacja wartości inwestycji 274
  Pozostałe 14M
  Razem 5 180 4 211

  NOTA 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 201 9 i 201 8 roku przedstawiają się następująco:


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 36

  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Bieżący podatek docho dowy 52 0
  Dotyczący roku obrotowego 52
  Korekty dotyczące lat ubiegłych
  Odroczony podatek dochodowy 2 223 -362
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 2 22P J36O
  Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego
  Obciążeni e podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 2 275 -362
  Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych.
  Bieżący podatek doch odowy
  za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Spółka wykazujące stratę podatkową
  Spółki wykazujące podatek dochodowy
  Spółka wykazujące stratę podatkową
  Spółki wykazujące podatek dochodowy
  Zysk przed opodatkowaniem -3 851 -532 -26 163 775
  Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę do opodatkowania
  Przychody wyłączone z opodatkowania 13 148 4 246 227
  Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania 5 497 129 2 119
  Koszty roku bieżącego zmniejszają ce podstawę opodatkowania
  Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów 18 624 936 25 253 296
  Dochód do opodatkowania -3 872 275 -7 275 844
  Odliczenia od dochodu - darowizna, strata
  Podstawa opodatkowania -3 872 275 -7 275 844
  Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 0 52 0 127
  Efektywna stawka podatku (udział obciążenia podatkowego wykazanego w rachunku zysków i strat w zysku przed opodatkowaniem) 0% 18,9% 0,0% 15%
  Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje.
  Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego 01.01.2018 - 31.12.2018 zwiększenia zmniejszenia 01.01.2019 - 31.12.2019
  Rezerwa na odprawy emerytalne, inne świadczenia pracownicze i inne rezerwó 3 38R 88V 96T 3 30T
  Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania 26 209 504 18 926 7 78T
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 2 53V 1 36P 2 38M 1 52O
  Odpisy aktualizujące aktywa trwałe 6 63V 65S 41V 6 87S
  Odpisy aktualizujące zapasy 5 68N 2 80V 2 87O
  odsetki od zobowiązań niezapłaconych 5 71M 28T 2 19U 3 79V
  odpisy aktua lizujące należności M 1 60S 1 60S
  Różnice konsolidacyjne 39R 37V 16
  Suma ujemnych różnic przejściowych 50 558 5 305 28 078 27 785
  stawka podatkowa 19% 19%
  Odpis aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 75N
  Aktywa z tytułu odroczonego podatk u 6 855 0 0 5 279


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 37
  Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje.
  Dodatnie różnice przejściowe będące po dstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego 01.01.2018 - 31.12.2018 zwiększenia zmniejszenia 01.01.2019 - 31.12.2019
  Przyspieszona amortyzacja podatkowa 18 777 3 766 22 543
  Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do wartości godziwej M M
  Dodatnia różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych leasing 16 125 2 13V 1 974 16 290
  Wycena kontraktów M M
  Należności z tytułu nieotrzymanych odsetek 22U 22U M
  Suma dodatnich różnic przejściowych 35 130 5 905 2 202 38 833
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 6 674 1 122 418 7 377

  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Aktywo z tytułu podatku od roczonego 5 279 6 855
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 7 377 6 674
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -2 098 181
  NOTA 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

  W związku z tym, iż działania skierowane na poprawę rentowności jednostki Bumech S.A. zlokalizowanej w Rawiczu
  doprowadziły do zmniejszenia jej straty, ale nie przyniosły w pełni zadawalających efektów a także ; obserwując stały
  wzrost kosztów osobowych, ene rgii i materiałów oraz niewystarczającą komplementarność jednostki w Rawiczu z core
  business Bumech S.A.; Zarząd Emitenta. – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej – w dniu 17.12.2019 roku postanowił
  o wygaszeniu działalności jednostki zamiejscowej Spółki zlokalizowanej w Rawiczu z dniem 31.12.2019 roku.

  Wynik działalności zaniechanej w Rawiczu
  Wyszczególnienie 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Przychody 3 947 3 377
  Koszty 4 915 4 433
  Zysk / strata brutto -968 -1 056
  Zysk / strata przed o podatkowaniem -968 -1 056
  Wynik przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej -968 -1 056
  Podatek dochodowy: 0 0
  Wynik netto przypisany działalności zaniechanej -968 -1 056


  NOTA 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JED NA AKCJĘ
  Zysk podstawowy przypadający na jedną ak cję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Grupy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skory gowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 38
  Wyliczenie zysku na jedn ą akcję zostało oparte na następujących informacjach:
  Wyszczególnienie 01.01.20N 9 J 31.12.20N 9 01.01.2018 J 31.12.20N
  Strata netto z działalności kontynuowanej -6 693 -33 561
  Strata na działalności zaniechanej -968 0
  Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję J7 66N J33 561
  Efekt rozwodn ienia: 0
  - odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe
  - odsetki od obligacji zamiennych na akcje
  - akcje serii G
  Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jed ną akcję J7 66N J33 561
  Liczba wyemito wanych akcji

  Liczba wyemitowanych akcji 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 6 446 644 6 446 644
  - emisj a akcji I 4 320 069
  - emisja akcji J 1 653 641
  - emisja akcji K 2 061 254
  Liczba akcji na dzień 31.12.2019 14 481 608 6 446 644
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w sz t. 9 916 764 6 446 644
  Liczba akcji po scaleniu 14 481 608 6 446 644
  Zysk na akcję -0,77 -5,21
  Rozwodniony zysk na akcję -0,77 -5,21
  W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne t ransakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.

  NOTA 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  W 201 9 nie były wypłacane dywidendy.

  NOTA 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH
  Pozost ałe dochody całkowite nie wystąpiły.

  NOTA 11. EFEKT PODATKOWY POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH
  Efekt podatkowy pozostałych dochodów całkowitych nie wystąpił .

  NOTA 12. WARTOŚĆ GODZIWA
  Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości godziwej, ustala się na podstawie danych wejściowych najniższego poziomu, które są istotne dla całości pomiaru wartości godziwej. W tym celu istotność danych wejściow ych do wyceny ocenia się poprzez odniesienie do całości wyceny wartości godziwej. Jeżeli przy wycenie wartości godziwej wykorzystuje się obserwowalne dane wejściowe, które wymagają istotnych korekt na podstawie danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do Poziomu 3. Ocena tego, czy określone dane wejściowe przyjęte d o wyceny mają istotne znaczenie dla całości wyceny wartości Poziom 1 - ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywów oraz zobowiązań Poziom 2 - pozostałe metody, dla których pośrednio bądź bezpośrednio są uwzględniane wszystki e czynniki mające istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą Poziom 3 - metody oparte na czynnikach mających istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 39

  Klasa aktywów / zobowiązań Data wyceny Razem
  Wartość godziwa określona w oparciu o:
  ceny notowane na aktywnym rynku Poziom 1
  istotne dane obserwowal ne Poziom 2
  istotne dane nieobserwowalne Poziom 3
  Aktywa wycenione w wartości godziwej
  Nieruchomości inwestycyjne: 2 639,0 2 639,0
  - Nieruchomość gruntowa w Wyrach o powierzchni 21 519 m2 03.02.2020 2 639,0 2 639,0
  W okresie zakończonym 31.12. 201 9 r. nie miały miejsc a żadne przesunięcia między poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej. Przy wyceni e nieruchomości inw estycyjnych Grupa korzysta z usług zewnętrznych rzeczoznawców. Wycena dokonywana jest metod ą porównywalną .
  NOTA 13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

  Struktura własności owa

  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Własne 52 544 46 478
  Używane na podstawie umowy najmu, dzi erżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 17 399 7 948
  Razem 69 943 54 426
  Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
  Tytuł zobowiązania / ograniczenia w dysponowaniu 31.12.2019 31.12.2018
  - stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek własnych 20 656 24 266
  J stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek obcych M
  J stanowiące zabezpieczenie innych zobowiązań 10 167 8 07T
  J użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego N5 77N 8 79T
  Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych podlegających ograniczeniu w dysponowaniu lub stanowiących zabezpieczenie 46 594 41 140

  Kwoty zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości rzeczowych aktywów trwałych
  Tytuł zobowiązania 31.12.20 19 31.12.2018
  leasing 10 021 4 176
  Suma 10 021 4 176  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 40
  Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych ) – za okres 01.01. 201 9-31.12. 201 9 r.
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle
  Maszyny i urządzenia
  Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2019 0 18 027 48 602 1 542 19 222 2 058 89 451
  Zastosowanie MSSF 16 11 230 -5 466 5 764
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2019 11 230 18 027 43 136 1 542 19 222 2 058 95 215
  Zwi ększenia, z tytułu: 9 510 3 105 6 684 233 0 2 927 22 459
  - nabycia środków trwałych 5 702 222 2 927 8 851
  - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 2 972 2 972
  - leasing 6 538 6 538
  - zawartych umów leasingu 0
  - przeszacowania 0
  - otrzymanie aportu 0
  - inne 3 105 982 11 4 098
  Zmniejszenia, z tytułu: 668 0 1 605 325 0 4 098 6 696
  - zbycia 1 605 325 1 930
  - likwidacji 668 668
  - sprzedaży spółki zależnej 0
  - przeszacowania 0
  - leasing 0
  - przekwalifikowanie na zapasy 0
  - inne 4 098 4 098
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2019 20 072 21 132 48 215 1 450 19 222 887 110 978
  Umorzenie na dzień 01.01.2019 0 2 720 18 513 1 206 5 947 0 28 386
  Zastosowanie MSSF 16 715 -547 168
  Umorzenie na dzień 01.01.2019 715 2 720 17 966 1 206 5 947 0 28 554
  Zwiększenia, z tytułu: 2 100 463 5 670 139 918 0 9 290
  - amortyzacji 2 100 463 5 670 139 918 9 290
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 140 0 723 325 0 0 1 188
  - likwidacji 0
  - sprzedaży 140 723 325 1 188
  - przekwalifikowanie na zapasy 0
  Umorzenie na dzień 31.12.201 9 2 675 3 183 22 914 1 020 6 865 0 36 657
  Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2019 0 130 1.814 62 4.633 0 6.639
  Zwiększenia, z tytułu: 0 12 79 0 781 103 975
  - utraty wartości 12 79 781 103 975
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 65 1.37 8 60 1.733 0 3.236
  - odwrócenie odpisów aktualizujących 65 1.378 60 1.733 3.236
  - likwidacji lub sprzedaży 0
  - inne 0
  Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2019 0 77 515 2 3.681 103 4.378
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.1 2.2019 17.397 17.872 24.786 428 8.676 784 69.943
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 41
  Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01. 201 8-31.12. 201 8 r.
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle
  Maszyny i urządzenia
  Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2018 0 17 252 71 483 2 391 19 253 2 692 113 071
  Zwiększenia, z tytułu: 0 775 21 109 0 -31 12 620 34 473
  - nabycia środków trwałych 8 420 8 420
  - wytworzenia we własnym zakresie środków t rwałych 0
  - leasing 4 200 4 200
  - zawartych umów leasingu 0
  - przeszacowania 0
  - otrzymanie aportu 0
  - inne 775 21 109 -31 21 853
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 43 990 849 0 13 254 58 093
  - zbycia 3 888 523 4 411
  - likwidacji 326 326
  - sprzedaży spółki zależnej 0
  - przeszacowania 0
  - wniesienia aportu 0
  - przekwalifikowanie na zapasy 40 102 40 102
  - inne 13 25 4 13 254
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2018 0 18 027 48 602 1 542 19 222 2 058 89 451
  Umorzenie na dzień 01.01.2018 0 2 270 33 708 1 487 4 840 0 42 305
  Zwiększenia, z tytułu: 0 450 6 893 251 1 107 0 8 701
  - amortyzacji 450 6 862 251 1 138 8 701
  - przeszacowania 0
  - inne 31 -31 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 22 088 532 0 0 22 620
  - likwidacji 195 195
  - sprzedaży 510 337 847
  - przekwalifikowanie na zapasy 21 578 21 578
  Umorzenie na dzień 31.12.2018 0 2 720 18 513 1 206 5 947 0 28 386
  Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2018 0 54 382 1 2 472 0 2 909
  Zwiększenia, z tytułu: 0 76 1 432 61 2 161 0 3 730
  - utraty wartości 76 1 432 61 2 161 3 730
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytu łu: 0 0 0 0 0 0 0
  - odwrócenie odpisów aktualizujących 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0
  - inne 0
  Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2018 0 130 1 814 62 4 633 0 6 639
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 0 15 1 77 28 275 274 8 642 2 058 54 426  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 42
  Środki trwałe w budowie  Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście (nie dotyczy Spółek zagranicznych)
  Adres nieruchomości
  Nr księgi wieczys tej lub zbiorów dokumentów
  Nr działki Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2019 Wartość na 31.12.2019 Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2018 Wartość na 31.12.2018
  Katowice, Krakowska 191 KA1K/00122292/6, KA1K/00113161/3 KA1K/00113162/0
  2005/18, 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18, 1797/1 21706 M2 3 986 21706 M2 3 133
  Warta Bolesławicka, Iwiny 426/129 1112 M2 15 1112 M2 12
  Warta Bolesławicka, Iwiny JG1B/00031875/0 426/93 16074 M2 451 16074 M2 311
  OGÓŁEM 4 452 3 456

  Leasingowane środki trwałe
  Środki trwałe 31.12. 201 9 31.12. 201 8
  Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
  Nieruchomości 0 0
  Maszyny i urządzenia 14 829 2 341 12 488 12 633 4 685 7 948
  Środki transport u 561 107 454
  Wieczyste użytkowanie 4 682 225 4 457 0
  Razem 20 072 2 673 17 399 12 633 4 685 7 948

  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01. 201 9 – 31.12. 201 9 r.
  Stan na 01.01. 2019 Poniesione nakłady w roku obrotowym
  Rozliczenie nakładów Odpisy aktualizujące na BZ Stan na 31.12. 201 9 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  Urządzenia tec hniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe
  2 058 2 927 3 105 993 103 784
  Stan na 01.01.2018 Poniesione nakłady w roku obrotowym
  Rozliczenie nakładów Odpisy aktualizujące na BZ Stan na 31.12.2018 Budynki, lokale i obiekty inżynieri i lądowej i wodnej
  Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe
  2 692 12 620 775 12 479 0 0 0 2 058


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 43
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2019 0 130 1.814 62 4.633 0 6.639
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu w rachunku zysków i st rat 12 79 0 781 103 975
  Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości odniesionych bezpośrednio na kapitał własny w ciągu okresu ( -) 65 1.378 60 1.733 0 3.236
  Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019 0 142 1.893 62 5.4 14 103 4.378
  Szczegółowy opis metod wyceny z tytułu utraty wartości przedstawiono w punkcie III sprawozdania - „Przesłanki, założenia i metody zastosowane w testach utraty wartości.”

  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2018 0 54 382 1 2 472 0 2 909
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu okresu w rachunku zysków i strat 76 1 432 61 2 161 3 730
  Wartość odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018 0 130 1 814 62 4 633 0 6 639
  Szczegółowy opis metod wyceny z tytułu utraty wartości przedstawiono w punkcie III sprawozdania - „Przesłanki, założenia i metody zastosowane w testach utraty wartości.”
  NOTA 14. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Zmiany wartości n iematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01. 201 9-31.12. 201 9 r.
  Wyszczególnienie Koszty prac rozwojow ych 1 Wieczyste użytkowanie Patenty i licencje 2 Oprogramowanie komputerowe 2 Wartość firmy Inne 2 Wartości niematerialne w budowie Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2019 5 109 3 632 966 202 0 443 0 10 352
  Zastosowanie MSSF 16 -3 632 -3 632 Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2019 5 109 0 966 202 0 443 0 6 720
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 -373 343 0 30 0 0
  - inne -373 343 30 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne 0


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 44
  Wartość bilansowa brutto na dz ień 31.12.2019 5 109 0 593 545 0 473 0 6 720
  Umorzenie na dzień 01.01.2019 3 601 134 680 169 0 430 0 5 014
  Zastosowanie MSSF 16 -168 -168
  Umorzenie na dzień 01.01.2019 3 601 -34 680 169 0 430 0 4 846
  Zwiększenia, z tytułu: 1 007 34 -316 375 0 -10 0 1 090
  - amortyzacji 1 007 61 9 13 1 090
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne 0
  Umorzenie na dzień 31.12.2019 4 608 0 364 544 0 420 0 5 936 Wartość bilansowa NETTO na dzień 31.12.2019 501 0 229 1 0 53 0 784
  Odpis y aktualizujące na dzień 01.01.2019 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne 0
  Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 Wartość bilansow a netto na dzień 31.12.2019 501 0 229 1 0 53 0 784
  1 Wytworzone we własnym zakresie , 2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych
  Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2018 -31.12.2018 r.
  Wyszczegól nienie Koszty prac rozwojowych 1 Wieczyste użytkowanie Patenty i licencje 2 Oprogramowanie komputerowe 2 Wartość firmy Inne 2 Wartości niematerialne w budowie Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2018 5 109 3 632 1 095 210 0 569 0 10 615
  Zwiększeni a, z tytułu: 0 0 21 0 0 52 73 146
  - nabycia 73 73
  - przeszacowania 0
  - połączenia jednostek gospodarczych 0
  - inne 21 52 73
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 150 8 0 178 73 409
  - zbycia 0
  - likwidacji 150 8 178 336
  - przeszacowania 0


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 45
  - inne 73 73
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2018 5 109 3 632 966 202 0 443 0 10 352
  Umorzenie na dzień 01.01.2018 2 594 89 769 181 0 549 0 4 182
  Zwiększenia, z tytuł u: 1 007 45 61 47 0 9 0 1 169
  - amortyzacji 1 007 45 61 47 9 1 169
  - przeszacowania 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 150 59 0 128 0 337
  - likwidacji 150 9 178 337
  - przeszacowania 0
  - inne 50 -50 0
  Umorzenie na dzień 31.12.2018 3 601 134 680 169 0 430 0 5 014
  Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy akt ualizujące na dzień 31.12.2018 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 1 508 3 498 286 33 0 13 0 5 338
  1 Wytworzone we własnym zakresie, 2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 46
  Struktura własności
  Wyszcze gólnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Własne 784 5 338
  Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu
  Razem 784 5 338
  Wartości niematerialne nie stanowią zabezpieczeń zobowiązań Spółki.
  NOTA 15. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

  Nieruchomości inwestycyjne wyceniane w wartości godziwej
  Wyszczególnienie 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Wartość bilansowa brutto na początek okresu 2 537 2 466
  Zwiększenia stanu, z tytułu: 102 71
  - aktualizacja wyceny 102 71
  Zmniejs zenia stanu, z tytułu: 0 0
  - działalność zaniechana 0
  Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2 639 2 537


  NOTA 16. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH

  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg ceny nabycia

  W okresie badanym i porównywalnym nie wystąpiły.


  Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zależnych

  W okresie badanym i porównywalnym nie wystąpiły.  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 47
  Inwestycje w jednostka ch zależnych na dzień 31.12.2019
  Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Warto ść udziałów wg ceny nabycia
  Korekty aktualizujące wartość
  Wartość bilansowa udziałów
  Procent posiadanych udziałów
  Procent posiadanych głosów
  Metoda konsolidacji
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. 2 499 2 499 2 499 100 100 Pełna
  Kobud S.A. w upadłości 15 070 15 070 15 070 87 87 Nie konsolidowana
  Bumech CRNA 4 0 4 100 100 Pełna
  Bumech Mining Sp. z o.o. 200 0 200 100 100 Pełna

  Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartoś ć zobowiązań Wartość przychodów
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. 1 922 0 -709 3 121 198 2 763 3 344 4 330
  Kobud S.A. w upadłości 1 150 12 862 -4 255 33 401 26 850 6 552 31 835 45 793
  Bumech CRNA 4 1 -1 155 15 822 11 009 4 813 18 050 24 477
  Bumech M ining Sp. z o.o. 200 636 69 22 913 8 503 14 133 20 037 25 893


  Inwestycje w jednostkach zależnych na dzień 31.12.2019
  Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Wartość udziałów wg ceny nabycia
  Korekty aktualizujące wa rtość
  Wartość bilansowa udziałów
  Procent posiadanych udziałów
  Procent posiadanych głosów
  Metoda konsolidacji
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. 2 499 2 499 2 499 1 1 Pełna
  Kobud S.A. w upadłości 15 070 15 070 15 070 0,87 0,87 Nie konsolidowana
  Bumech C RNA 4 4 1 1 Pełna
  Bumech Mining Sp. z o.o. 5 5 1 1 Pełna

  Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość zobowiązań Wartość przychodów
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. 1 922 0 -17 3 275 365 2 910 3 915 0
  Kobud S.A. w upadłości 1 150 12 862 -4 255 33 401 26 850 6 552 31 835 45 793
  Bumech CRNA 4 0 -661 18 633 12 567 6 066 22 149 22 572
  Bumech Mining Sp. z o.o. 5 0 667 5 680 61 5 619 4 995 12 123


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 48
  NOTA 17. AKCJE / UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE OBJĘTYCH
  KONSOLIDACJĄ

  Niniejsze spółki nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okresy kończące się 31 grudnia 201 9 roku:

  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) Podstawa prawna nie objęcia Spółki konsolidacją
  Kobud S.A. w upadłości z siedzibą w Łęcznej ) 87% Utrata kontroli –upadłość .
  NOTA 18. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE

  Nie występowały.

  NOTA 19. AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY

  Emitent nie posiada aktywów wyc enianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. .

  NOTA 20. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE W roku sprawozdawczym 201 9 Bumech S.A nie udzielała pożyczek. W latach poprzednich została udzielona pożyczka
  do firmy Promech. Ze względu na brak spłaty do dnia dzi siejszego został utworzony 100% odpis.

  GK Bumech nie udzielała żadnych pożyczek Zarządowi Spółki.

  NOTA 21. ZAPASY Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskani a na dzień bilansowy. W artość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Materiały na potrzeby produkcji 5 723 6 551
  Pozostałe materiały
  Półprodukty i produkcja w toku 4 529 8 436
  Produkty gotowe w tym; 12 668 16 819
  - Urządzenia przeznaczone do sprzedaży ( przeniesienie z ŚT ) 11 631
  Zapasy brutto 22 920 31 806
  Odpis aktualizujący wartość zapasów 2 873 5 682
  Zapasy netto w tym: 20 047 26 124
  - wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży
  - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 0 0
  * Emitent przeznaczył do sprzedaży ŚT o wartości 14.660 tys. zł zgodnie z planem restrukturyzacyjnym , celem przyspieszenia jego realizacji .
  Zapasy stanowiące zabezpieczenie

  Nie występowały.

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 49
  Zapasy w okresie od 01.01. – 31.12. 201 9 r.
  Wyszczegól nienie materiały półprodukty i produkcja w toku
  produkty gotowe towary Razem
  Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie 12 168 2 959 18 773 33 900
  Odpisy wartości zapasów ujęte jako koszt w okresie 504 356 29 889
  Odpisy wartości zapasów odwró cone w okresie 214 3 462 22 3 698

  Analiza wiekowa zapasów w okresie od 01.01. – 31.12. 201 9 r.
  Wyszczególnienie Okres zalegania w dniach Razem 0-90 91-180 181 -360 >360
  Materiały (brutto) 2 170 166 147 3 240 5 723
  Materiały (odpisy) 1 974 1 97 4
  Materiały netto 2 170 166 147 1 266 3 749
  Półprodukty i produkcja w toku (brutto) 673 514 1 419 1 923 4 529
  Półprodukty i produkcja w toku (odpisy) 836 836
  Półprodukty i produkcja w toku (netto) 673 514 1 419 1 087 3 693
  Produkty gotowe (brutt o) 328 113 92 12 135 12 668
  Produkty gotowe (odpisy) 63 63
  Produkty gotowe (netto) 328 113 92 12 072 12 605
  Towary (brutto) 0
  Towary (odpisy) 0
  Towary (netto) 0 0 0 0 0


  Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy
  Wyszczególni enie Odpisy aktualizujące materiały
  Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku
  Odpisy aktualizujące produkty gotowe
  Odpisy aktualizujące towary
  Razem odpisy aktualizujące zapasy
  Stan na dzień 01.01.2019 1 684 3 942 56 0 5 682
  Zwiększenia w tym: 504 356 29 0 889
  - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 504 356 29 889
  - przemieszczenia 0
  - inne 0
  Zmniejszenia w tym: 214 3 462 22 0 3 698
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 214 3 462 22 3 698
  - wykorzystanie odpisów 0
  - przemieszczenia 0
  Stan na dzień 31.12.2019 1 974 836 63 0 2 873
  Stan na dzień 01.01.2018 1425 4 771 25 0 6 221
  Zwiększenia w tym: 299 1 442 31 0 1 772
  - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 299 1 442 31 1 772
  - przemieszczenia 0
  - inne 0
  Zmniejszenia w tym: 40 2 271 0 0 2 311
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami 40 2 271 2 311


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 50
  operacyjnymi
  - wykorzystanie odpisów 0
  - przemieszczenia 0
  Stan na dzień 31.12.2018 1 684 3 942 56 0 5 682

  Odpisy na materiały , produkty i półprodukty zostały utworzone zgod nie z polityką rachunkowości Spółki z powodu ich
  zalegania na magazynie oraz w wyniku utraty wartości. Grupa dokonuje odpisów na zapasy zalegające według zasady:
  od 2 -3 lat - 10%, od 3 -4 lat - 20% od 4 -5 lat - 40% i powyżej 5 lat – 100%.
  Odpisy na produkcj ę w toku zostały utworzone w wyniku utraty wartości.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 51

  NOTA 22. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ

  Umowy o usługę b udowlaną za okres od 01.01 do 31.12. 201 8 roku
  Wyszczególnienie umów Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie Zmiany Łączna kwota przychodów z umowy
  Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
  Koszty pozostające do realizacji umowy
  Szacunkowe łączne koszty umowy
  Szacunkowe zyski
  Stan zaawansowania na dzień bilansowy
  Kwota otrzymanych zaliczek
  umowa o usługę budowlaną nr 621700566 32 396 3 571 28 825 31 439 1 631 33 070 -4 245 94,84%
  umowa o usługę budowlaną nr 441900517 38 577 38 577 4 113 34 245 38 358 219 10,51%
  umowa o usługę budowlaną nr 051900586 14 527 14 527 1 908 9 857 11 765 2 762 16,00%
  umowa o usługę budowlaną nr 051900113 3 58 0 3 580 1 720 814 2 534 1 046 76,61%
  umowa o usługę budowlaną nr 041900649 33 671 33 671 4 754 27 229 31 983 1 688 14,24%
  umowa o usługę budowlaną nr 041900150 3 433 3 433 2 001 1 188 3 189 244 71,29%
  RAZEM 126 184 3 571 122 613 45 935 74 96 4 120 899 1 714

  Umowy o usługę budowlaną za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
  Wyszczególnienie umów Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie Zmiany Łączna kwota przychodów z umowy
  Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
  Koszty pozost ające do realizacji umowy
  Szacunkowe łączne koszty umowy
  Szacunkowe zyski
  Stan zaawansowania na dzień bilansowy
  Kwota otrzymanych zaliczek
  umowa o usługę budowlaną nr 041600452 16 600 1 275 15 425 12 237 0 12 237 3 188 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 0 41700462 6 022 7 454 3 478 0 3 478 3 976 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 251600493 / 621700715 5 248 5 357 2 668 0 2 668 2 689 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 251600821 13 374 1 163 12 211 10 152 0 10 152 2 059 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 621700566 39 995 7 599 32 396 14 534 17 669 32 203 193 42%
  umowa o usługę budowlaną nr 121700158 8 595 6 8 589 5 849 0 5 849 2 740 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 151600499 1 611 -245 1 856 874 0 874 982 100%
  umowa o usługę budowlaną nr 41800796 4 4 85 4 485 2 118 1 750 3 868 617 55%
  umowa o usługę budowlaną nr 041800795 1 352 1 352 400 606 1 006 346 38%
  umowa o usługę budowlaną Przekop 794 794 150 600 750 44 19%
  umowa o usługę budowlaną nr 051800076 20 990 20 990 2 898 0 2 898 18 092 100%
  RAZEM 119 066 9 798 110 909 55 358 20 625 75 983 34 926  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 52
  NOTA 23. NALEŻNOŚCI HANDLOWE
  Wyszczególnienie
  za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Należności handlowe 14 488 10 577
  - od jednostek powiązanych 0 583
  - od pozosta łych jednostek 14 488 9 994
  Odpisy aktualizujące 17 963 16 489
  Należności handlowe brutto 32 451 27 066

  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2 018
  Jednostki powiązane
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu 94 36
  Zwiększenia, w tym: 654 94
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 654 94
  Zmniejszenia w tym: 0 36
  - rozwiązanie odpisów ak tualizujących 36
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych od jednostek powiązanych na koniec okresu 748 94
  Jednostki pozostałe
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu 16 395 16 777
  - w tym : z uwzględnieniem MSSF 9 11 0
  Zwiększenia, w tym: 831 650
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 719 639
  - z tytułu szacunku strat z portfela należności według MSSF 9 112 11
  Zmniejszenia w tym: 11 1032
  - wykorzystanie odpisów aktualiz ujących 801
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności 11 231
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych od jednostek pozostałych na koniec okresu 17 215 16 395
  - w tym : z uwzględnieniem MSSF 9 123 11
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych ogółem na koniec okresu 17 963 16 489

  NOTA 24. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Pozostałe należności, w tym: 1 957 4 238
  - z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych 1 39S 2 62V
  J z tytułu sprzedaży środków trwałych 76O
  J inne 56N 84T
  Odpisy aktualizujące 20T
  Pozostałe należności brutto 2 164 4 238

  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Pozostałe należności, w tym: 1 957 4 238
  od jednostek powiązanych
  od pozostałych jednostek 1 95T 4 23U


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 53
  Odpisy aktualizujące 207
  Pozostałe należności brutto 2 164 4 238

  NOTA 25. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Wyszczególni enie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Wycena kontraktów
  Ubezpieczenia majątkowe 92 12
  Ubezpieczenia osobowe 22 12
  Ubezpieczenia inne S 66
  Gwarancje ubezpieczeniowe 35
  Rozliczenie podatku VAT 42U 44
  Rozlicze nie umowy Famur 91
  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 32
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 587 257

  NOTA 26. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

  Wyszczególnienie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
  za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych: 642 1 697
  kasa 12 11
  bank BCG 101
  Bank Spółdzielczy 35
  bank ING 3
  bank PKO BP 278
  Santander Bank -10 864
  Bank PEKAO 491 149
  PKO BP EUR 111 294
  BGK1 EUR
  Inne środki pieniężne: 0 348
  Inne 348
  Inne aktywa pieniężne:
  Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej
  Razem 642 2 045


  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Blokady 348
  Razem 0 348

  NOTA 27. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Liczba akcji 14 481 608 70 913 084
  Wartość nominalna akcji 4,00 0,75
  Kapitał zakładowy 57 926 53 185  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 54
  Kapitał zakładowy - struktura
  Seria/emisja rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejo - wania akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji
  Liczba akcji w szt.
  Wartość jednostkowa w zł.
  Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji
  Akcje serii A brak brak 6 446 644 4 25 786 576
  Wkłady pieniężne/emi sja połączeniowa
  29.01.2019
  Akcje serii I brak brak 4 320 069 4 17 280 276 Wkłady pieniężne 11.06.2019
  Akcje serii J brak brak 1 653 641 4 6 614 564 Wkłady pieniężne 27.06.2019
  Akcje serii K brak brak 2 061 254 4 8 245 016 Wkłady pieniężne 22.11.2019
  Razem 14 481 608 57 926 432
  Żadne akcje wyemitowane przez Bumech nie są uprzywilejowane. . Kapitał zakładowy – struktura cd.
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
  Kapitał rozproszony 8 846 999 61,9% 8 846 999 61,9%
  Razem 57 926 100% 57 926 100%

  Zmiana stanu kapitału zakładowego
  Wyszczególn ienie 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Kapitał na początek okresu 53 185 59 055
  Zwiększenia, z tytułu: 32 139 0
  Zamiana obligacji zamiennych C1 i D1 na akcje serii I oraz J 23 894
  emisja akcji 8 245
  Zmniejszenia, z tytułu 27 398 5 870
  unieważnienie emisji akcji serii H 5 870
  pokrycie strat z kapitału zakładowego 27 398
  Kapitał na koniec okresu 57 926 53 185

  Dnia 29.01.2019 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowe go (dalej: Sąd) zarejestrował zmiany w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 4a Statutu Spółki, dokonując wpisu: a) obniżenia
  kapitału zakładowego na skutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H; b) scalenia akcji Spółki w stosunku 11:1,
  podwyższając tym samym wa rtość nominalną jednej akcji Emitenta do kwoty 8,25 zł (z 0,75 zł); c) obniżenia kapitału
  zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do 4,00 zł; d) wzmianki o warunkowym kapitale
  zakładowym do kwoty 32 000 000,00 zł.
  Wtedy też kapitał z akładowy Bumech wynosił 25.786.576,00 zł i dzielił się na 6 446 644 akcji o wartości nominalnej 4,00
  zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosiła 6 446 644. Po
  oznaczeniu dotychczasowych akcji zwykłych n a okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G (seria H została unieważniona
  wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach) łącznie nową serią A, kapitał zakładowy Emitenta tworzyło 6 446 644 akcji
  serii A co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki.

  Dnia 11.06.201 9 roku Bumech dokonał przydziału 4 320 069 sztuk obligacji zamiennych serii C1, które były obligacjami
  niezabezpieczonymi, na okaziciela, zamiennymi na akcje serii I, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość
  nominalna jednej Obligacji była równ a jej cenie emisyjnej i wynosiła 4,00 złote każda. Łączna wartość nominalna
  przydzielonych obligacji to 17 280 276,00 zł.
  Obligacje zostały przydzielone Wierzycielom objętym zawartym z Emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy
  wyrazili chęć spłaty dług u w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z
  postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego. Wszystkie przydzielone Obligacje zostały opłacone w całości. W
  związku z powyższym Emitent dnia 11.06.2019 roku wydał dokumenty Obligacji w postaci odcinków zbiorowych
  reprezentujących łącznie 4 320 069 sztuk Obligacji.
  Tego samego dnia, tj. 11.06.2019 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Obligatariuszy o zamianie łącznie 4 320 069
  Obligacji na 4 320 069 sztuk akcji serii I w rama ch warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech.
  W związku z otrzymaniem ww. oświadczeń, dnia 11.06.2019 roku, na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych
  (dalej: ksh), Emitent dokonał wydania odcinków zbiorowych łącznie 4 320 069 akcji se rii I na rzecz Obligatariuszy, którzy
  złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii I. Wydanie akcji serii I było równoznaczne z podwyższeniem
  kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 17 280 276,00 zł w wyniku emisji 4 320 069 akcji zwykłych na oka ziciela serii I


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 55
  o wartości nominalnej 4,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 17 280 276,00 zł. W związku z powyższym od dnia
  11.06.2019 roku kapitał zakładowy Bumech wynosił 43 066 852,00 zł. W wyniku wydania akcji serii I doszło do zmiany z
  mocy praw a § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta, który otrzymał brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43 066 852 PLN ( czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset
  pięćdziesiąt dwa złote ) i dzieli się na 10 766 713 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
  trzynaście) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, w tym:
  a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na
  okaz iciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o
  wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda
  2. Akcje serii A i I zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

  Dnia 27.06.2019 roku Emitent dokonał przydziału 1 653 641 sztuk obligacji zamiennych serii D1, które były obligacjami
  niezabezpieczonymi, na okaziciela, zamiennymi na akcje serii J, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość
  nominalna jednej Obligacji była równa jej cenie emisyjnej i wynosiła 4,00 złote każda. Łączna wartość nominalna
  przydzielonych obligacji to 6 614 564,00 zł.
  Obligacje serii D1 – podobn ie jak obligacje serii C1 – zostały przydzielone Wierzycielom objętym zawartym z Emitentem
  układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na
  Obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układ u restrukturyzacyjnego. Wszystkie przydzielone Obligacje zostały
  opłacone w całości. W związku z powyższym Emitent dnia 27.06.2019 roku wydał dokumenty Obligacji w postaci
  odcinków zbiorowych reprezentujących łącznie 1 653 641 sztuk Obligacji.
  Dnia 27.06.2 019 roku do Spółki wpłynęły też oświadczenia Obligatariuszy o zamianie łącznie 1 653 641 Obligacji na 1
  653 641 sztuk akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech.
  W związku z otrzymaniem ww. oświadczeń, dnia 27.06.2019 rok u, na podstawie art. 451 §2 ksh, Emitent dokonał
  wydania odcinków zbiorowych łącznie 1 653 641 akcji serii J na rzecz Obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenia o
  zamianie Obligacji na akcje serii J. Wydanie akcji serii J było równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego
  Emitenta o kwotę 6 614 564,00 zł w wyniku emisji 1 653 641 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej
  4,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 6 614 564,00 zł. W związku z powyższym od dnia 27.06.2019 roku kapitał
  zakładowy Bumech wynosił 49 681 416,00 zł.
  W wyniku wydania akcji serii J doszło do zmiany z mocy prawa § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta, który otrzymał brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 681 416,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden
  tysięcy czterysta szesnaście złotych, 00/100) i dzieli się na 12 420 354 (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia
  tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w ty m:
  a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćd ziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o
  wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  c) 1 653 641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela
  serii J, o wartości nomi nalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
  2. Akcje serii A, I oraz J zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

  Deklaratoryjnego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 49 681 416,00 zł w wyniku emisj i akcji
  serii I oraz J Sąd dokonał dnia 15.10.019 roku.

  Dnia 24.10.2019 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy
  (dalej: Sąd), odpis postanowienia Sądu z dnia 11 września 2019 r. w przedmiocie zatwierdz enia układu przyjętego w
  postępowaniu o zatwierdzenie układu, opatrzony klauzulą prawomocności.
  Prawomocnie zatwierdzony układ zastąpił określone w kodeksie spółek handlowych czynności związane z
  podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki , objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. Odpis
  prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowił podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego
  Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego, który miał miejsce 22 listopada 2019 roku. Właśnie tego dni a Sąd dokonał
  wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 57.926.432,00 zł w wyniku emisji akcji serii K, określając
  liczbę akcji Bumech wszystkich emisji na 14.481.608.
  Po zarejestrowaniu zmian brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta jest następujące:
  „§4
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.926.432,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia
  sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na 14.481.608 (czternaście milionów czterysta
  osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote)
  każda, w tym:
  a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na
  okaziciela serii A, o wartoś ci nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o
  wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  c) 1 653 641 (jeden milion sześćs et pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela
  serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz
  d) 2 061 254 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na ok aziciela serii K, o
  wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 56
  2. Akcje serii A, I, J oraz K zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
  zakładowego.”

  Na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawoz dania kapitał zakładowy Bumech dzieli się na 14
  481 608 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym a) 6 446.644 akcji serii A; b) 4 320 069
  akcji z serii I; c) 1 653 641 akcji serii J oraz d) 2 061 254 akcji serii K. Wszystki e wyemitowane przez Spółkę akcje
  zostały w pełni opłacone. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 14
  481 608.

  NOTA 28. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej nie uległ zmianie..

  NOTA 29. POZOSTAŁE KAPITAŁY
  Pozostałe kapitały
  31.12.2019 31.12.2018
  Kapitał zapasowy 79.378 79.378
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostały kapitał rezerwowy -51.262 -51.898
  RAZEM 28.116 27.480
  Kapitały rez erwowe powstały w wyniku odwrotnego przejęcia Spółki ZWG S.A. przez Bumech S.A. w 2014 roku, pokrycia start z lat
  wcześniejszych oraz kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej wartości nominalnej z lat wcześniejszych.

  Zmiana stanu pozostałych kapitałów
  Wyszczególnienie Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Kapitał rezerwowy Razem
  Stan na dzień 01.01.2019 79 378 0 -51 898 27 480
  Zwiększenia w okresie 0 0 0 0
  Odwrócenie transakcji objętej konsolidacją 0
  Podatek odroczony z tyt. powyżs zej korekty 0
  Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Podział/ pokrycie zysku/straty netto 0
  Eliminacja działalności zaniechanej 0
  Zmniejszenia w okresie 0 0 -636 -636
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Podział/ pokrycie zysku/s traty netto -636 -636
  Eliminacja działalności zaniechanej 0
  Stan na dzień 31.12.2019 79 378 0 -51.262 28.116
  Stan na dzień 01.01.2018 79 378 0 -47 537 44 702
  Zwiększenia w okresie 0 0 0 0
  Odwrócenie transakcji objętej konsolidacją 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Podział/ pokrycie zysku/straty netto 0
  Eliminacja działalności zaniechanej 0
  Zmniejszenia w okresie 0 0 4 361 4 361
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Wynik z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych 0


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 57
  Wyszczególnienie Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Kapitał rezerwowy Razem
  Podatek odroczony z tyt. powyższej korekty 0
  Podział/ pokrycie zysku/straty netto 4 361 4 361
  Eliminacja działalności zaniechanej 0
  Stan na dzień 31.12.2018 79 378 0 -51 898 27 480

  NOTA 30. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY

  Niepodzielony wynik obejmuje również kwoty, które nie podlegają p odziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w
  formie dywidendy:
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Kwoty zawarte w pozycji niepodzielony wynik -46 103 -39 807
  RAZEM -46 103 -39 807


  NOTA 31. KREDYTY I POŻYCZKI

  Kredyty i pożyczki Emitenta zostały obję te postępowaniem restrukturyzacyjnym i w propozycjach układowy ch, ujęte w
  nocie nr 3 6.

  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Kredyty rachunku bieżącym
  Kredyty bankowe 3 554 687
  Pożyczki 2 112 1 576
  - od Zarządu i Rady Nadzorczej
  Suma kredyt ów i pożyczek, w tym: 5.666 2 263
  - długoterminowe 3.414
  - krótkoterminowe 2.252 2 263
  Struktura zapadalności kredytów i pożyczek

  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 2.252 1 576
  Kredyty i pożyczki długoterminow e 3.414 687
  - płatne powyżej 1 roku do 3 lat 3.414 687
  - płatne powyżej 3 lat do 5 lat 0 0
  - płatne powyżej 5 lat
  Kredyty i pożyczki razem 5 666 2 263


  NOTA 32. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

  Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe zostały objęte po stępowaniem res trukturyzacyjnym i w propozycjach
  układowych, ujęte w nocie nr 3 7.

  31.12.2019 31.12.2018
  zobowiązania leasingowe 7 881 3 745


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 58
  obligacje
  Inne
  Razem zobowiązania finansowe 7 881 3 745
  - długoterminowe 2 610 2 806
  - krótkote rminowe 5 271 939

  Zobowiązania leasingowe

  31.12.2019 31.12.2018
  Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 5 271 939
  Zobowiązania leasingowe długoterminowe, w tym: 2 610 2 806
  - od roku do pięciu lat 1 609 2 806
  - powyżej pięciu lat 1 001 0
  Zobowiąz ania leasingowe razem 7 881 3 745


  NOTA 33. INNE ZOBOWIĄZANIA

  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Zobowiązanie z tytułu składek ZUS 1 063 634
  Razem 1 063 634
  zobowiązania długoterminowe - płatne powyżej 1 roku do 3 lat 1 063 634

  NOTA 34. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
  Zobowiązania handlowe
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Zobowiązania handlowe 7 094 9 967
  Wobec jednostek powiązanych 156 245
  Wobec jednostek pozostałych 6 938 9 722


  Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania
  Wyszczególnienie Razem Nie przeterminowane
  Przeterminowane, lecz ściągalne
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  31.12.2019 7 094 1 969 1 206 2 738 0 1 130 51
  Wobec jednostek powiązanych 156 156
  Wobec jednostek pozostałych 6 938 1 813 1 206 2 738 1 130 51
  31.12.2018 9 967 1 981 1 159 5 344 67 0 2 814
  Wobec jednostek powiązanych 245 245 2 431
  Wobec jednostek pozostałych 9 722 1 736 1 159 5 344 67 383

  NOTA 35. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 59
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych 11 066 7 720
  Podatek VAT 2 976 2 767
  Podatek dochodowy od osób prawnych 35
  Podatek dochodowy od os ób fizycznych 677 502
  Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) 7 243 4 374
  Opłaty celne
  Akcyza
  Pozostałe 135 77
  Pozostałe zobowiązania 5 465 8 898
  Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 2 197 1 341
  Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych 2 702 715
  Zobowiązania z tytułu obsługi postepowania restrukturyzacyjnego 567
  Zobowiązania z tytułu unieważnienia akcji serii H 5 871
  Inne zobowiązania 565 404
  Bierne rozliczenia międzyokresowe
  Razem inne zobowiązania 16 531 16 618

  Pozostałe z obowiązania krótkoterminowe – struktura przeterminowania
  Wyszczególnienie Razem Nie przeterminowane
  Przeterminowane, lecz ściągalne
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 – 180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  31.12.2019 16 531 7 711 8 667 118 35 0 0
  Wobec jednostek powiązanych 0
  Wobec jednostek pozostałych 16 531 7 711 8 667 118 35
  31.12.2018 16 618 11 454 2 419 0 0 0 2 745
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec jednostek pozostałych 16 618 11 454 2 419 0 0 0 2 745

  NOTA 36. ANAL IZA ZAPADALNOŚCI TERMINÓW ZOBOWIĄZAŃ I AKTYWÓW

  Analiza wymagalności terminów zobowiązań na 31.12.201 9 r.
  Zobowiązania Przeterminowane Terminy wymagalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Zobowiązania handlowe 5 125 1 369 484 116 0
  Kredyty i pożyczki 0 133 344 3 787 1 403
  Inne zobowiązania finansowe (leasing, factoring) 0 299 598 3 924 3 060
  Zobowiązania układowe 383 764 3 444 29 879
  Pozostałe zobowiązania 8 820 6 644 489 578 1 063
  Pozostałe zobowiązania 13 945 8 828 2 679 11 849 35 405

  Analiza zapadalności aktywów na 31.12.201 9 r.Aktywa Przeterminowane Terminy wymagalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Należności handlowe 4 853 4 292 5 343 0 0
  Pozostałe należności 85 1 077 82 663 50
  Pozos tałe aktywa finansowe 0 10 1 0
  Aktywa finansowe ogółem 4 938 5 369 5 425 663 50  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 60
  NOTA 37. ZOBOWIĄZANIA OBJĘTE POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM ORAZ PROPOZYCJE
  UKŁADOWE

  Pozycja 31.12.2019 31.12.2018
  Zobowiązania z tytułu faktoringu 4 996 5 281
  Zobowiązania z tytułu transakcji handlowych 1 811 7 030
  Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 11 340 16 093
  Zobowiązania z tytułu leasingu 0 431
  Zobowiązania z tytułu obligacji 237 11 995
  Zobowiązania budżetowe 13 593 13 783
  Pozostałe zobowiązania 2 493 4 006
  Razem 34 470 58 620

  Z dniem 08.02.2019 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia
  19.09.2018 roku ws. zatwierdzenia układu częściowego zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12.07.2018 roku
  przez Bu mech z Wierzycielami w przyspieszonym postępowaniu układowym. Emitent odebrał ww. postanowienie Sądu
  w przedmiocie zatwierdzenia układu z klauzulą prawomocności dnia 18.03.2019 roku. W związku z powyższym od dnia
  08.02.2019 roku z mocy prawa Spółka występu je pod firmą „Bumech S.A.” i przestał posługiwać się dodatkiem „w
  restrukturyzacji”.

  NOTA 38. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS

  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty.
  Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego /kwot uzgodnionych ze
  związkami zawodowymi. Ponadto Fundusz posiada rzeczow e aktywa trwałe. Celem Funduszu jest subsydiowanie
  działalności socjalnej Spółki, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.
  Spółka skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu ponieważ aktywa te nie stanowią
  oddzielnych aktywów Spółki.
  Spółki Grupy Bumech nie utworzyły w 2019 roku funduszy specjalnych

  NOTA 39. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

  Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń *
  Wyszczególnienie Gwarancja / poręczenie dla Tytułem Waluta 31.12.2019 31.12.2018
  Bumech S.A.
  Poręczenie Kobud S.A. w upadłości Kredyt ING Bank tys. PLN 0 121
  Poręczenie Kobud S.A. w upadłości Kredyt PKO BP tys. PLN 0 1 023
  Poręczenie BCG d o.o. Atlas Copco Financial Solution AB tys. EUR 960 (4.088 tys. zł ) 960 (4.128 tys. zł)
  Kobud S.A. w upadłości .
  Przystąpienie do długu Bumech Kredyt w BZWBK tys. PLN 6 687 7 281
  Przystąpienie do długu Bumech Kredyt ING Bank tys. PLN 882 900
  Poręczenie Bumech Obligacje serii A -Open Finance Obligacji Przedsiębiors tw FIZ AN tys. PLN 0 9 950
  Poręczenie Bumech
  BSWW TRUST Sp. z o.o. jako Administrator zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy serii Z
  tys. PLN 196 700
  Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o.
  Poręczenie Bumech S.A. Obligacje serii A -Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN tys. PLN 0 9 950


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 61
  * Wszystkie zobowiązania warunkowe wystąpiły wyłącznie w ramach GK Bumech.

  NOTA 40. NALEŻNO ŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU
  FINANSOWEGO

  Na dzień 31 grudnia 201 9 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 8 przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów
  oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:

  Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu
  Wyszczególnienie
  31.12. 201 9 31.12. 201 8
  Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat
  W okresie 1 roku 5 996 5 271 1 100 939
  W okresie od 1 do 5 lat 1 884 1 609 3 017 2 806
  Powyżej 5 lat 3 425 1 001 0 0
  Minimalne opłaty leasingowe ogółem 11 305 7 881 4 117 3 745
  Przyszły koszt odsetkowy 3 424 x 372 x
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 7 881 7 881 3 745 3 745
  krótkoterminowe 5 271 5 271 939 939
  długoterminowe 2 610 2 610 2 806 2 806

  Umowy leasingu finansowego na dzień 31.12 .201 9 r.
  Finansujący Numer umowy
  Wartoś ć początkowa
  Wartość początko wa (waluta)
  Oznaczenie waluty
  Termin zakończenia umowy
  Wartość zobowiąza ń na koniec okresu sprawozdawczego
  Warunki przedłużenia umowy lub możliwość zakupu
  Ograniczenia wynikające z umowy
  Skarb Państwa Wieczyste użytkowanie gruntów 801 801 PLN 09./2090 772
  Skarb Państwa Wieczyste użytkowanie gruntów 99 99 PLN 09./2090 95
  Skarb Państwa Wieczyste użytkowanie gruntów 146 506 PLN 12./2089 141
  Skarb Państwa Wieczyste użytkowanie gruntów 3 16 PLN 09./2090 3
  Ferrit PSU7000 13/002 1 083 1 083 PLN 09./2020 619
  PKO BP S.A. - Leasing B/O/KA/2018/05/0118 3 150 3 150 PLN 07./2022 2 253
  PKO BP S.A. - Leasing B/O/KA/2018/05/0119 1 050 1 050 PLN 07./2021 552
  Bytomski Zakład Usług Gór niczych Um. leasingu operacyjnego z dnia 7.10.2019 5 000 5 000 PLN 04./2021 2 700
  Volkswagen Leasing GmbH nr 9334343 -1419 -01760 z dnia 04.02.2019 123 123 PLN 02./2022 87
  Volkswagen Leasing GmbH nr 9334343 -1219 -06752 z dnia 09.04.2019 134 134 PLN 04./2023 104
  Volkswagen Leasing GmbH 9334343 -1418 -19783 z dnia 31.10.2018 304 304 PLN 12./2021 274
  PKO BP S.A. - Leasing 19/049927 (UL) 309 309 PLN 11./2026 281

  W roku zakończonym 31 grudnia 2019 roku warunkowe opłaty leasingowe ujęte jako zob owiązanie danego okresu
  obrotowego wyniosły 7 881 tysięcy PLN (w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku: 3 745 tysięcy PLN).

  Przedmioty leasingu na dzień 31.12. 201 9 r.
  Wyszczególnienie
  W odniesieniu do grup aktywów
  Razem Grunty, budynki i budowle
  Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Wieczyste użytkowanie gruntów 3 481 3 481
  Wieczyste użytkowanie gruntów 509 509
  Wieczyste użytkowanie gruntów 452 452
  Wieczyste użytkowanie gruntów 15 15
  Maszyna gó rnicza spągoładowarka 780 780
  Maszyna górnicza kombajn 4 279 4 279


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 62
  Maszyna górnicza kombajn 2 298 2 298
  Urządzenie do obróbki metali 300 300
  Samochód AUDI 233 233
  Samochód Skoda 105 105
  Samochód Skoda 114 114
  Maszyna górnicza kombajn 4 833 4 833
  Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu 4 457 12 490 452 0 17 399

  NOTA 41. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Dotacje, w tym: 2 218 3 000
  Robot przemysłowy 85 90
  Inn owacyjna przekładnia -Umowa UDA -POI G.01.04 -24-114/11 304 910
  Linia przetwarzania granulatu -Umowa UDA -RDPS 01.02.002069/2012 38 50
  Licencja do linii przetwarzania granulatu z ładowarką Umowa UDA.RDPS.01.01.00 -02-067/2012 1 179 1 294
  Sterowane numerycznie centrum obróbcze wraz z wyposażeniem Umowa UDA -RDPS.01.01.00 -02-281/2012 612 656
  Przychody przyszłych okresów 0
  Otrzymane zaliczki 71 0
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym 2 289 3 000
  długoterminowe 1.436 2 218
  krótkoterminowe 853 782


  Wyszczególnienie Data otrzymania dofinansowania Wartość dofinansowania
  Kwota pozostała do rozliczenia
  Data zakończenia rozliczania dofinansowania
  Robot przemysłowy 27.12.2011 312 66 30.06.2036
  Innowacyjna przekładnia - Umowa UDA -POI G.01.04 -24- 114/11 9.0 4.2014 3 303 673 30.06.2019
  Linia przetwarzania granulatu - Umowa UDA - RDPS.01.02.00 -02-069/2012 30.06.2014 194 37 30.06.2017
  Licencja do linii przetwarzania granulatu z ładowarką Umowa UDA -RDPS.01.01.00 -02-067/2012 31.10.2014 1 744 957 31.10.2024
  Sterow ane numerycznie centrum obróbcze wraz z wyposażeniem Umowa UDA -RDPS.01.01.00 -02- 281/2012 30.06.2014 879 485 30.06.2025
  Dotacje 6 432 2 218

  NOTA 42. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

  31.12.2019 31.12.2018
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 334 174
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 712 496
  Razem, w tym: 1 046 670
  - długoterminowe 321 132
  - krótkoterminowe 725 538  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 63
  Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej przez
  Kodeks pracy. W zwi ązku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej we własnym zakresie tworzy rezerwę na
  wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.

  Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w
  poni ższej tabeli:

  Zmiana stanu rezerw
  Wyszczególnienie
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe
  Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze
  Stan na 01.01.2019 174 0 496 0
  Utworzenie rezerwy 240 216
  Koszty wypłaconych świadczeń
  Rozwiązanie rezerwy 80
  Stan na 31.12.2019 334 0 712 0
  - długoterminowe 32N
  J krótkoterminowe 13 71O
  Stan na 01.01.2018 122 0 476 0
  Utworzenie rezerwy 52 20
  Koszty wypłaconych świadc zeń
  Rozwiązanie rezerwy
  Stan na 31.12.2018, w tym:") 174 0 496 0
  - długoterminowe 13O
  J krótkoterminowe 42 49S


  NOTA 43. POZOSTAŁE REZERWY

  31.12.2019 31.12.2018
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 388 239
  Rezerwa na bada nie sprawozdania 47 44
  Rezerwa na delegacje 33
  Rezerwa na zobowiązania sporne 973 2 055
  Odszkodowania i inne przyszłe zobowiązania 1 040 567
  Razem, w tym: 2 448 2 938
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 2 448 2 938

  Zmiana stanu rezerw
  Wyszcz ególnienie
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
  Rezerwa restrukturyzacyjn a Inne rezerwy Ogółem
  Stan na 01.01.2019 239 0 2 907 3 146
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 149 995 1 144
  Wykorzystane 1 275 1 275
  Rozwiązane 567 567
  Korekta z t ytułu różnic kursowych 0
  Korekta stopy dyskontowej 0
  Stan na 31.12.2019, w tym: 388 0 2 060 2 448
  - długoterminowe 0
  - krótkoterminowe 388 0 2 060 2 448


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 64
  Stan na 01.01.2018 240 0 1 222 1 462
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 32 2 2 44 2 276
  Wykorzystane 40 40
  Rozwiązane 33 519 552
  Korekta z tytułu różnic kursowych 0
  Korekta stopy dyskontowej 0
  Stan na 31.12.2018, w tym:") 239 0 2 907 3 146
  - długoterminowe 0
  - krótkoterminowe 240 2 907 3 146

  Rezerw a na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
  Grupa tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych oraz zwrotów produktów sprzedanych w ciągu
  ostatnich 5 lat obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych w latach ubiegły ch.
  Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym, a ich całość w ciągu 5 lat
  od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne i zwroty oparte zostały na
  bieżących poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów i okresie gwarancyjnym na
  wszystkie sprzedane produkty.


  NOTA 44. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa , należą kredyty banko we, obligacje, umarzalne akcje
  uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe, umowy leasingu finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i
  lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na
  działalność Spółki. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowyc h Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
  związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe.


  Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany
  Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmia ny stóp procentowych
  przy założeniu niezmienności innych czynników (w związku z oprocentowanymi aktywami i zobowiązaniami).


  Wpływ na wynik finansowy brutto Wpływ na kapitał własny Wpływ na wynik finansowy brutto Wpływ na kapitał własny
  31.12.2019 0,5% 31.12.2018 0,5%
  Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 83 83 75 75
  - udzielone pożyczki 1 1 1 1
  - należności z tyt. dostaw i usług 72 72 53 56
  - inne 10 10 21 18
  Pasywa wyceniane w zamortyzowanym, koszcie, w tym 83 83 144 144
  - otrzy mane kredytu i pożyczki 12 12 11 11
  - zobowiązani z tyt. dostaw i usług 45 45 50 50
  - inne 73 73 83 83

  Ryzyko walutowe
  Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania
  przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Około 11 % zawartych
  przez Spółkę transakcji sprzedaży wyrażonych jest w walutach innych niż waluta sprawozdawcza jednostki operacyjnej
  dokonującej sprzedaży, podczas gdy niespełna 1 % kosztów wyrażonych jest w walutach obcych.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe w spółce związane jest z prowadzeniem podstawowej działalności.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 65
  Grupa dokonuje analizy poszczególnych pozycji aktywów narażonych na ryzyko kredytowe tj. należności z tyt. dost aw i
  usług, pożyczki udzielone, środki pieniężne.
  Ryzyko kredytowe wynika z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak
  niewypłacalność kontrahenta, częściowej spłaty należności lub znaczącego opóźnienia w zapłacie należn ości bądź
  spłaty udzielonych pożyczek. Grupa na rynku krajowym przeprowadza transakcje głównie w ramach sektora górniczego i
  w stosunku do tych należności występuje największa koncentracja ryzyka. Ponadto Grupa zawiera transakcje sprzedaży
  wyłącznie z reno mowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów
  kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji co minimalizuje ryzyko niewypłacalności.
  W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności
  dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy
  Na należności w stosunku do których nastąpi ła utrata wartości Grupa tworzy odpisy aktualizujące, których wartość
  zaprezentowana została w nocie poniżej

  Przeterminowane należności handlowe
  Wyszczególnienie Razem Nie przeterminowane
  Przeterminowanie w dniach
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 –180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  31.12.201 9
  Należności z tytułu dostaw i usług 32 451 9 635 3 612 274 403 407 18 120
  odpisy aktualizujące 17 963 17 963
  Pozostałe należności 1 957 1 872 85
  odpisy aktualizujące 0
  Udzielone pożyczki 83 0 83
  odpisy aktualizujące 83 83
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 642 642
  odpisy aktualizujące 0
  Instrumenty pochodne 0
  Inne aktywa finansowe 11 11
  odpisy aktualizujące 0
  odpisy aktualizujące 0
  31.12.201 8
  Należności z tytułu dostaw i usług 27 066 5 579 1 211 139 290 838 19 009
  odpisy aktualizujące 16 489 16 489
  Pozostałe należności 4 238 4 238
  odpisy aktualizujące 0
  Udzie lone pożyczki 127 127
  odpisy aktualizujące 127 127
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 045 2 045
  odpisy aktualizujące 0 0
  Instrumenty pochodne 0
  odpisy aktualizujące 0 0
  Inne aktywa fi nansowe 117 117
  odpisy aktualizujące 0 0  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 66
  Ryzyko związane z płynnością

  Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 201 9 roku oraz na dzień 31 grudnia
  201 8 wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

  Na żądanie Pow. 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 do 5 lat Pow. 5 lat
  201 9-12-31
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 476 3 787 1 403
  Zamienne akcje uprzywilejowane
  Zobowiązania z tytułu dostaw i us ług oraz pozostałe zobowiązania 24 078 8 062 22 543 12 356
  - od jednostek powiązanych 2 308
  Instrumenty pochodne
  201 8-12-31
  Oprocentowane kredyty i pożyczki
  Zamienne akcje uprzywilejowane
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 19 508 9 041 34 522 26 640
  - od jednostek powiązanych 1 635
  Instrumenty pochodne
  * Zobowiązują obejmują wierzytelności układowe.

  NOTA 45. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych
  Informacje w podziale na 3 poziomy w zakresie hierarchii pomiaru wartości godziwej, która odzwierciedla znaczenie
  danych wejściowych wykorzystywanych przy pomiarze wartości godziwej następująco:
  poziom 1 – nieskorygowane kwotowane ceny ustalone na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
  poziom 2 – parametry inne niż kwotowane ceny (wskazane na poziomie 1), które są obserwowalne dla aktywów lub
  zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. ceny ) jak i pośrednio (tj. wywodzące się z cen np. stopy procentowe),
  poziom 3 – parametry wejściowe dla składnika aktywów lub zobowiązań, które nie bazują na obserwowalnych danych
  rynkowych (nieobserwowalne dane).


  Poniższe tabele przedstawiają porównanie wa rtości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów
  finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 67

  AKTYWA
  Wartość bilansowa Wartość godziwa Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe *
  Zasada wyceny 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16 445 14 815 16 445 14 815 100,00B Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe), w tym: 11 11T 11 11T Wycenia ne wg zamortyzowanego kosztu
  J udzielone pożyczki 11 11T 11 11T 100,00B Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64O 2 04R 64O 2 04R 100,00B Wartość godziwa
  Razem 17 098 16 977 17 098 16 977
  * nie uwzględniając żadne go posiadanego zabezpieczenia ani innych elementów powodujących popraw! Warunków kredytowania (np. porozumień dotyczących roz liczania w kwocie netto niekwalifikujących się do kompensaty zgodnie z MSR 32),
  ZOBOWIĄZANI A Wartość bilansowa Wartość godziwa Zasada wyceny 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
  Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, w tym: 5 666 2 263 5 666 2 263 Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  - kredyty i pożyczki 5 66S 2263 5 66S 2 26P Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Poz ostałe zobowiązania w tym: 7 881 3 745 7 881 3 745
  - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu 7 88N 3 74R 7 88N 3 74R Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 34 470 58 620 34 470 60 893 Wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 688 26 585 24 688 16 263 Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  * Obejmują pożyczkę zabezpieczoną oprocentowaną wg stopy __%, kt óra została wykazana w bilansie według wartości godziwej w wyniku zastosowania omówionego poniżej zabezpieczenia wartości god ziwej.  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 68

  NOTA 46. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

  Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmia ny. W celu
  utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić
  kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 201 9 roku i 31 grudnia 201 8
  roku nie wprowad zono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.
  Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy
  kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia net to Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki,
  zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków
  pieniężnych.
  Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018
  Oprocentowane kredyty i pożyczk i 5 666 2263
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23 625 26 585
  Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 642 2 045
  Zadłużenie netto 28 649 26 803

  Zamienne akcje uprzywilejowane 0
  Kapitał własny 30 512 7 258
  Kapita ły rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto 0
  Kapitał razem 30 512 7 258
  Kapitał i zadłużenie netto 59 161 34 061
  Wskaźnik dźwigni 0,48 0,79
  NOTA 47. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

  Grupa nie prowadzi programu akcji pracowniczych.

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 69

  NOTA 48. INF ORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

   Bumech Mining Sp. z o.o. – Emitent jest 100 % udziałowcem tej spółki; Prezes Zarządu Emitenta był Prezesem Zarządu BMining do 29.10.2019 roku.; Wiceprez es Zarządu
  Bumech – Pan Michał Kończak był od 30.10.2019r roku prokure ntem samoistnym tejże spółki; Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Dariusz Dźwigoł był członkiem RN
  BMining do 05.09.2019 roku,

   Bumech Crna Gora drustwo sa ogranicenom odgovornoscu – Bumech jest 100 % właścicielem tej spółki; Prezes Zarządu Bumech zasiada w Radzie Dyrektorów tejże spółki;
  Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Dariusz Dźwigoł był członkiem Rady Dyrektorów BCG do 30.09.2019 roku,

   Bumech – Technika Górnicza Sp. z o. o – Emitent jest 100 % udziałowcem tej spółki; Pan Michał Kończak był od 30.10.201 9 roku prokurentem samoistnym tejże spółki,

   "KOBUD" S.A. w upadłości - Bumech posiada 86,96 % akcji spółki; w skład Rady Nadzorczej tej spółki wchodzą Prezes i Wiceprezes Zarządu Emitenta, tj. Pan owie Marcin
  Sutkowski i Dariusz Dźwigoł,

   Grottech Sp z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu Emitenta jest udziałowcem tej spółki,

   Grottech Sp z o.o sp.k. z siedzibą we Wrocławiu - podmiot ten jest reprezentowany przez Grottech Sp z o.o., której udziałowcem jest Prezes Emitenta,

   TECHGÓR sp. z o.o. z si edzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza
  Dźwigoł,

   EKSPLO -TECH sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bl iskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta
  Dariusza Dźwigoł,

   Fundacja Przystań w Ścinawie - jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Członka RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana
  Marcina Sutkowskiego – Prezes a Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji,

   CISE Marcin Tomasz Sutkowski - działalność gospodarcza prowadzona przez Prezesa Zarządu Emitenta,

   EQUUM GROUP Sp. z o.o. - Pan Michał Kończak zasiadając w organach Bumech od 28.06.2019 roku do 11.03.2020 roku jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem tejże spółki.

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 70
  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i poprzedni rok obrotowy .

  Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów Grupy Bumech
  Zakupy od podmiotów Grupy Bumech
  Należności od podmiotów Grupy Bumech
  Zobowiązania wobec podmiotów Grupy Bumech
  Jednostka dominująca 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019
  Bumech S.A. 16 259 4 358 20 881 273
  Jednostki zależne kapitałowo:
  BUMECH – Technika Górnicza Sp. z o.o 4 655 94 1 139 1 170
  BUMECH CRNA GORA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ 209 2 672 35 11 362
  Bumech Mining Sp. z o.o. 3 307 17 306 2 450 11 700
  Jednostki zależne osobowo:
  EKSPLO -TECH Sp. z o.o 49
  CISE Marcin Tomasz Sutkowski 338 1 538
  Fundacja Przystań w Ścinawie 1 770
  1. BTG sprzedaż: najem powierzchni; zakup: usługi remontowe 2. BCG sprzedaż: środków trwałych, wyrobów i materiałów, usługi dzier żawy maszyn; zakup: materiałów 3. BMining sprzedaż: środków trwałych, wyrobów i materiałów, usługi dzierżawy maszyn i powierzchni ; zakup : usług , materiałów, najem sprzętu , 4. EKSPLO -TECH sprzedaż: środka trwałego 5. CISE zakup: usługa marketingowa

  W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawierał transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  71
  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

  Emitent w okresie sprawozdawczym udzieliła spółce zależnej – BMining dwóch pożyczek. Pierwsza umowa pożyczki
  została zawarta dnia 10.09.2019 na kwotę 1 230 000,00 zł z terminem płatności do 31.12.2019 roku, a jej
  oprocentowanie jest stałe.
  Druga pożyczka została zawarta dnia 12.09.2019 roku na kwotę 500 0 00,00 zł z terminem płatności do dnia 31.12.2019
  rokuj, a jej oprocentowanie jest stałe.
  W związku z możliwością przedawnienia należności przysługujących Emitentowi od BCG, strony się porozumiały i dnia
  02.01.2020 roku zawarły umowę pożyczki nieodnawialnej w kwocie 2 250 000 EUR. Spłata pożyczki ma nastąpić w 96
  miesięcznych ratach, począwszy od 25 maja 2020 roku.
  Oprocentowanie długu wynosi 6 % w skali rocznej. Pożyczkodawca (Bumech) może w każdej chwili żądać od
  Pożyczkobiorcy (BCG) ustanowienia zabezpie czenia o wartości 150 % wysokości pożyczki na składnikach ruchomych
  majątku Pożyczkobiorcy.


  Pożyczka udzielona członkowi Zarządu

  W okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielał pożyczek członkom Zarządu.


  Inne transakcje z udziałem podmiotów powiązanych :

  Wierzytelności Fundacji Przystań w Ścinawie były objęte zawartym z Emitentem układem restrukturyzacyjnym i
  Fundacja zdecydowała o konwersji ww. wierzytelności na Obligacje zamienne serii C1 Bumech. W związku z tym dnia
  11.06.2019 roku Emitent przydzieli ł Fundacji 1 433 265 obligacji zamiennych serii C1, które były obligacjami
  niezabezpieczonymi, na okaziciela, zamiennymi na akcje serii I, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość
  nominalna jednej Obligacji była równa jej cenie emisyjnej i wyno siła 4,00 złote. Następnie Emitent dnia 11.06.2019 roku
  wydał dokumenty Obligacji w postaci odcinków zbiorowych.
  Tego samego dnia, Fundacja korzystając z prawa zamiany, złożyła Spółce oświadczenia o zamianie wszystkich 1 433
  265 Obligacji na 1 433 265 sztu k akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego Bumech. Emitent 11.06.2019 roku wydał Fundacji odcinek zbiorowy akcji serii I, które na mocy zawartej z
  Fundacją umowy są w depozycie Spółki.
  Wierzytelność objętą układem restrukturyzacyjnym posiadał również Prezes Zarządu Emitenta – Pan Marcin
  Sutkowski, który podjął decyzję o jej konwersji na obligacje zamienne serii J. W związku z tym dnia 27.06.2019 roku
  Emitent przydzielił Prezesowi 105 819 obligacji zamiennyc h serii D1, które były obligacjami niezabezpieczonymi, na
  okaziciela, zamiennymi na akcje serii J, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość nominalna jednej
  Obligacji była równa jej cenie emisyjnej i wynosiła 4,00 złote. Następnie Emitent dnia 27.06.2019 roku wydał Prezesowi
  Zarządu dokument Obligacji. Tego samego dnia, korzystając z prawa zamiany, Pan Marcin Sutkowski złożył Spółce
  oświadczenie o zamianie wszystkich 105 819 Obligacji na 105 819 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramac h
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech. Emitent 27.06.2019 roku wydał Prezesowi Zarządu odcinek
  zbiorowy akcji serii J, który na mocy stosownej umowy pozostaje w depozycie Spółki.
  Informacje o przydziale obligacji zamiennych serii C1 i D1, wydaniu dokumentów akcji serii I oraz J Emitent
  podał raportami bieżącymi nr 30/2019 i 42/2019. Zawiadomienia Akcjonariuszy – Fundacji Przystań w Ścinawie i Pana
  Marcina Sutkowskiego - o nabyciu obligacji zamiennych i wykonaniu z nich prawa zamiany - Spółk a publikowała
  raportami bieżącymi nr 35/2019 oraz 47/2019.
  W związku z procesem scalenia akcji Emitent zawarł dnia 09.11.2018 roku z Akcjonariuszem – Panem
  Marcinem Sutkowskim umowę o pokrycie niedoborów scaleniowych. W umowie Akcjonariusz zrzekł się wobec innych
  akcjonariuszy Spółki, w odniesieniu do których wystąpiły Niedobory Scaleniowe i którym akcje Spółki nowej serii A o
  wartości nominalnej 8,25 zł zostały przekazane celem pokrycia tych niedoborów w zamian za posiadane przez nich
  Resztówki Scaleniowe, wszelkich praw przysługujących mu z przekazanych akcji Spółki oraz oświadczył, iż nie oczekuje
  w zamian za swoje opisane wyżej świadczenie żadnego dodatkowego świadczenia zarówno od Bumech jak i
  akcjonariuszy Emitenta, którym akcje Spółki zostały przekaza ne celem uzupełnienia Niedoborów Scaleniowych.
  Zgodnie z informacją uzyskaną 01.04.2019 roku z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., łączna liczba
  pokrytych przez Pana Marcina Sutkowskiego Niedoborów Scaleniowych wyniosła 16 027 sztuk.
  Dnia 04.10 .2019 roku miała miejsce transakcja sprzedaży przez BTG do BMining 60 000 sztuk akcji serii J
  wyemitowanych przez Bumech (raporty bieżące nr 63/2019 oraz 64/2019).
  Spółki zależne Emitenta posiadają akcje Bumech S.A. serii J, które nabyły w wyniku konwers ji wierzytelności
  objętych układem restrukturyzacyjnym Emitenta na obligacje zamienne, a następnie skorzystały z prawa zamiany i objęły
  akcje serii J, co przedstawia poniższa tabela:
  Podmiot Ilość akcji Bumech
  S.A. (w szt.)
  Wartość
  nominalna/cena
  nabycia a kcji
  Bumech S.A. (w PLN)
  Data objęcia
  Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 634 21N O 536 844 27.06.2019
  Bumech Mining Sp. z o.o. 32 390 129 56M 27.06.2019
  Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić 76 249 304 99S 27.06.2019  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  72
  Po objęciu akcji serii J Bumech S.A. ( dalej: Akcje) w spółkach zależnych doszło do następujących transakcji ww.
  papierami wartościowymi:
  • Bumech Mining Sp. z o.o. nabył dnia 04.10.2019 roku od Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 60 000 Akcji
  po 3,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 24 0 000,00 zł (raport bieżący nr 62/2019 oraz 64/2019);
  • Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. sprzedała dnia 04.10.2019 roku 300 000 Akcji po 3,00 zł każda o
  łącznej wartości nominalnej 1 200 000,00 zł

  Dnia 24.10.2019 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowe go Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział
  Gospodarczy odpis postanowienia z dnia 11.09.2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu
  o zatwierdzenie układu, opatrzony klauzulą prawomocności. Spłata całości zadłużenia objętego prze dmiotowym układem
  nastąpiła w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K. Z kolei odpis prawomocnego postanowienia o
  zatwierdzeniu układu stanowił podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do Krajowego Rejestru
  Sądowego, który miał miejsce 22.11.2019 roku. Jednym z wierzycieli objętych niniejszym postępowaniem układowym
  była Fundacja Przystań, która stała się właścicielem 437 370 akcji serii K Emitenta, o czym Spółka informowała raportem
  bieżącym nr 72/2019.
  .
  NOTA 49. WYNAGRODZENIA WYŻS ZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ

  Imię i nazwisko Funkcja Funkcja 01.01.2019 - 31.12.2019
  Wynagrodzenia Członków Zarządu
  Marcin Sutkowski Prezes Zarządu 90 90
  Dariusz Dźwigoł V-ce Prezes Zarządu 392 379
  Kończak Michał V-ce Prezes Zarządu 71
  Marcin Bączyński Dyrektor Wykonawczy 77 158
  Puczyński Krzysztof Prezes Zarządu 43
  Marek Mika Prezes Zarządu 21
  RAZEM 694 627
  Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Andrzej Bukowczyk Członek RN 21 19
  Cezary Hermanowski Członek RN 10
  Anna B rzózko -Jaworska Członek RN 7
  Marcin Białkowski Członek RN 23 10
  Dorota Giżewska Członek RN 21 19
  Alicja Sutkowska Członek RN 9 18
  Józef Aleszczyk Członek RN 25 12
  Dariusz Dźwigoł Członek RN 11
  Mariusz Jagieła Członek RN 9
  Piotr Wodziczko Człon ek RN 9
  Marek Otto Członek RN 21 18
  Edward Brzózko Członek RN 7
  Michał Kończak Członek RN 3
  RAZEM 162 110
  *Kwoty nie uwzględniają wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu umowy marketingowej  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  73
  NOTA 50. ZATRUDNIENIE

  Przeciętne zatrudnienie
  Wyszczególnieni e 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  Zarząd 4 4
  Administracja 33 35
  Dział sprzedaży 5 7
  Pion produkcji 214 225
  Pozostali 433 446
  Razem 689 717

  NOTA 51. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE

  Sezonowość sprzedaży nie występu je.


  NOTA 52. SPRAWY SĄDOWE

  Istotne sprawy sądowe zostały przedstawione w punkcie 3.10 Sprawozdania Zarządu Bumech z działalności Spółki za
  rok obrotowy 201 9.

  NOTA 53. ROZLICZENIA PODATKOWE

  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe)
  mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji.
  Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepi sach
  niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują
  powstawanie obszarów niepewno ści i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco
  wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od k ońca roku, w którym
  nastąpiła zapłata podatku.

  NOTA 54. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

  Spółki z Grupy Kapitałowej Bumech SA sukcesywnie biorą udział w ogłaszanych przetargach, wygrywając je i zawierając
  nowe kontrakty. Po okresie sprawozdawczym Bumech Mining (dalej: Dostawca) zawarła umowę z Mercus Logistyka sp.
  z o.o. z siedzibą w Polkowicach (operator logistyczny Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.), której przedmiotem
  była dostawa części gumowych oraz gumowo – metalowych do maszyn dla KGHM Polska Miedź SA ora z Grupy
  Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku oraz na czas realizacji złożonych na
  jej podstawie zamówień i okresu gwarancji i rękojmi.
  Wartość umowy może wynieść 1 163 211,00 zł brutto (raport bieżący nr 3/2020).
  Pona dto dnia 20.02.2020 roku podpisana została również umowa pomiędzy Emitentem, a KGHM Polska Miedź S.A. z
  siedzibą w Lubinie (dalej:
  Odbiorca), której przedmiotem jest dostawa wykładzin gumowych zbrojonych na lata 2020 - 2022. Łączna orientacyjna
  maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi 2 361 600,00 zł brutto (raport bieżący nr 4/2020).

  W związku z pandemią koronawirusa, wszystkim przedsiębiorstwom przyszło działać w nowej, nie dającej się
  przewidzieć rzeczywistości. Spółki z GK stosują się zatem do wska zówek i wytycznych służb sanitarnych; podejmują
  działania organizacyjne - zarówno na oddziałach górniczych i produkcyjnych, jak i w zapleczu administracyjnym -
  mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników, współpracowników i kontrahentów, przy równoczesnym
  utrzymaniu mocy produkcyjnych na stałym poziomie.

  Oprócz aspektu zdrowotnego rozprzestrzenianie się wirusa SARS -CoV -2 ma wymiar ekonomiczno – gospodarczy. Póki
  co BCG pracuje w normalnym trybie technologicznym, osiągając wydobycie za pierwszy kwartał 2020 roku na poziomie
  81 076 ton rudy boksytu.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  74
  W odniesieniu do rynku krajowego, w kwietniu br. spółki z Grupy otrzymały od dwóch swoich krajowych klientów (JSW
  S.A, PGG S.A.) informację o zaistnieniu „siły wyższej”, na skutek czego JSW S.A.
  wpro wadziła trzyzmianowy (w miejsce czterozmianowego) system pracy.
  Emitent podjął działania dostosowawcze do zaistniałej sytuacji, zmniejszając ryzyko spowolnienia postępu robót. Dzięki
  zaangażowaniu służb technicznych, przeorganizowano tryb pracy na taki, k tóry pozwalał efektywniej wykorzystać
  ograniczony w stosunku do standardowego czas pracy.
  Sytuacja stała się jednak bardziej złożona, kiedy Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o poddano całej załogi kopalni
  „Pniówk” - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na obecność koronawirusa, a
  możliwość podjęcia pracy uzależniono od uzyskania dwóch negatywnych wyników badań (raporty bieżące 11/2020 oraz
  16/2020).
  Z kolei PGG S.A., powołując się na przesłankę „siły wyższej” wynikającą z ogłoszenia epidemii koronawirusa SARS -
  CoV -2 wysłała do BMining pismo, w którym zaproponowała wstrzymanie realizacji umowy drążeniowej na okres od 01
  do 31 maja 2020 roku. Zmiany w tym zakresie miałyby zostać potwierdzone stosownym aneksem. Wykonawca (BMi ning
  oraz BTG) nie zgadza się ze stanowiskiem PGG S.A. w tej kwestii, jednakże przerwa w pracach aktualnie trwa (raport
  bieżący 13/2020).
  Wystąpienie „siły wyższej” powoduje zatem niepewność w zakresie dalszej współpracy handlowej, zmniejszenie
  zakładanych przychodów - pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania
  negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa – stało się już faktem.

  Zarządy spółek z GK skupiają się wraz ze służbami prawnymi, ekonomicznymi i tec hnicznymi nad zaadoptowaniem
  wszelkich obszarów ich działalności do nowych warunków, w jakich przychodzi im działać, uwzględniając równocześnie
  dynamikę zmian. Jednak z uwagi na tę dynamikę właśnie, nie da się oszacować wpływu rozprzestrzeniania się pandem ii
  na funkcjonowanie spółek z Grupy, perspektywy rozwoju oraz ich wyniki finansowe

  NOTA 55. WPŁYW PANDEMII NA WYNIKI

  Zarząd na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ pandemii koronawirusa SARS -Cov -2 na funkcjonowanie Grupy. Na
  chwilę obecną nie ma realnych możliwoś ci precyzyjnie oszacować jej skutków, choć z pewnością nowa rzeczywistość
  gospodarcza nią wywołana, w której przyjdzie działać podmiotom gospodarczym, wpłynie na perspektywy rozwoju Grupy
  oraz jej wyniki finansowe. Ze względu na dynamikę zdarzeń, skala t ego wpływu na dzień sporządzania niniejszego
  Sprawozdania jest trudna do przewidzenia i będzie zależała od wielu czynników pozostających poza kontrolą Emitenta -
  m.in. od czasu trwania pandemii, wprowadzonych ograniczeń administracyjnych i szybkości powrot u do normalnego
  funkcjonowania przedsiębiorstw po zniesieniu obostrzeń. Dla Grupy bardzo istotne w tym względzie są – niezależne od
  Emitenta - decyzje spółek węglowych w zakresie organizacji pracy w zakładach górniczych.
  Ważnym elementem walki z negatywnym i konsekwencjami pandemii są programy wsparcia dla
  przedsiębiorców wprowadzane przez władze publiczne. Emitent w dniu publikacji niniejszego Sprawozdania pozyskał
  dofinansowanie do wynagrodzeń należnych za kwiecień, maj i czerwiec br., na skutek czego zost ało mu przyznane
  dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w łącznej kwocie 1,55 mln PLN. Również Bumech Crna
  Gora d.o.o. Nikšić w ramach programów wsparcia oferowanych przez rząd czarnogórski uzyskał odroczenie terminu
  płatności wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za
  marzec, kwiecień i maj br. na łączną kwotę ok. 225 tys. EUR.
  Pozyskane wsparcie nie uchroni jednak w pełni Grupy przed ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa .
  Rozwój sytuacji epidemicznej w Województwie Śląskim jest trudny do przewidzenia. Na chwilę obecną spółki z Grupy
  otrzymały od dwóch swoich krajowych klientów (JSW S.A, PGG S.A.) informację o zaistnieniu „siły wyższej”, na skutek
  czego JSW S.A. wprowadził a trzyzmianowy (w miejsce czterozmianowego) system pracy. Dzięki zaangażowaniu służb
  technicznych, przeorganizowano tryb pracy na taki, który pozwalał efektywniej wykorzystać ograniczony w stosunku do
  standardowego czas pracy. Sytuacja stała się jednak bar dziej złożona, kiedy Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o poddano
  całej załogi kopalni „Pniówek” - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na
  obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy uzależniono od uzyskania dwóch n egatywnych wyników badań
  (raporty bieżące 11/2020 oraz 16/2020). Zakładając negatywny scenariusz wydarzeń, tj. wznowienie realizacji kontraktu
  dopiero z początkiem czerwca br., Emitent szacuje spadek przychodów w miesiącu maju z tego tytułu o ok. 1,3 mln P LN
  netto.
  Ponadto w związku z zagrożeniem epidemicznym PGG S.A. wstrzymała czasowo prace na KWK Ruda Ruch
  Halemba na okres od 01 do 31 maja 2020 roku. Dotychczasowa średnia miesięczna wartość przychodów dla Grupy
  Kapitałowej od początku realizacji kontrakt u na tej kopalni wynosiła 0,886 mln zł netto; zaś w pierwszym kwartale 2020 to
  średniomiesięcznie 1,3 mln PLN netto. Zatem łączny potencjalny wpływ na przychody GK z tytułu miesięcznego
  wstrzymania realizacji ww. robót może wynieść po stronie przychodowej w miesiącu maju 2020 roku około 1,3 mln zł
  netto.
  Nie należy wykluczyć możliwości renegocjacji kontraktów Zamawiających z W ykonawcami w celu zmiany ich
  zakresu, w tym finansowego. Klienci spółek z Grupy wykonują wzmożone badania na obecność koronawirusa, co
  skutkować może wahaniami w zakresie intensywności pracy na wszystkich realizowanych kontraktach w najbliższych
  tygodniach, powodując dalszy spadek sprzedaży o około 0,2 -0,3 mln zł netto.
  Dotychczasowe działania spółek z Grupy koncentrowały się przede ws zystkim na wprowadzeniu zaleceń służb
  sanitarnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID -19 i zapewnieniu, w jak największym stopniu,
  bezpieczeństwa pracownikom przy jednoczesnym umożliwieniu nieprzerwanej pracy produkcyjnej. Emitent ni e ma
  jednak wpływu na decyzje w zakresie organizacji procesów produkcyjnych w zakładach górniczych, które mogą


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  75
  skutkować czasowym zawieszeniem kontraktów na roboty górnicze. W każdym razie w chwili obecnej spółki z GK
  pozostają w pełnej gotowości do pracy na wszystkich kopalniach, które wstrzymały lub ograniczyły eksploatację złóż.

  Nie można jednak wykluczyć:
   Wyłączenia lub znacznego ograniczenia produkcji w wyniku wprowadzenia obostrzeń administracyjnych lub
  konieczności objęcia dużej części załogi kwaran tanną.
   Objęcia kwarantanną załogi - w wyniku tego – pomimo możliwości wznowienia robót górniczych – postęp prac
  może nie być na zadawalającym poziomie; ponadto zakażanie wirusem SARS -CoV -2 wśród pracowników
  administracji może spowodować zakłócenia w płynny m przepływie dokumentacji (fakturowanie, rozliczenia z
  dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansującymi i administracją rządową oraz wszelka z nimi
  korespondencja).
   Dalszych zmian w realizacji kontraktów - przesunięcie terminu ich realizacji przez spółki węglowe albo ich
  wstrzymanie; trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień na skutek ograniczania lub odkładania w czasie
  planowanych inwestycji i terminów przetargów.
   Pogorszenia płynności na skutek nieterminowej regulacji należności ze strony kontrahentów,
   W przypadku utrzymywania się stanu wstrzymania prac, przez dłuższy niż 2 miesiące okres czasu, zagrożenia
  kontynuacji działalności Emitenta.

  Do momentu ostatecznego określenia wpływu COVID -19 na działalność Grupy, czasowo ogranicza się działania
  inwestycy jne. Realizowane będą tylko inwestycje niezbędne z punktu widzenia kontunuowania działalności.
  NOTA 56. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLIDOWAN YM SPRAWOZDANIEM
  FINANSOWYM
  Emitent za rok sprawozdawczy 201 9 nie objął skonsolidowanym sprawozdaniem finans owym KOBUD SA w upadłości gdyż utracił kontrolę nad ta spółka zależną z powodu toczącego się postępowania upadłościowego.
  NOTA 57. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANI E
  SPRAWOZDANIA

  Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok obro towy 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  - za badanie rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 46 44
  - za przegląd sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 32 27
  RAZEM 78 71

  NOTA 58. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Wyszczególnienie 01.01 -31.12.2019 01.01 -31.12.2018
  Środki pieniężne w bilansie 642 2 045

  Wyszczególnienie 01.01.2019 J 31.12.2019 za okres 01.01.2018 J 31.12.2018
  Amortyzacja: 10 380 9 87M
  amo rtyzacja wartości niematerialnych 1 090 1 219
  amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 9 290 8 651
  amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 33N 599
  odsetki zapłacone od udzielonych kredy tów i pożyczek 149 1 467
  odsetki zapłacone od leasing 205 128
  odsetki otrzymane -23 -996
  pozostałe koszty finansowe
  odsetki naliczone od udzielonych pożyczek


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  76
  odsetki naliczone od kredytów i pożyczek

  Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej wynika z: 846 13 828
  przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -974 -2 694
  wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych 1 820 3 652
  aktualizacja wartości aktywów trwałych 12 870

  Zmiana stanu rezerw wynika z następu jących pozycji: -113 1 549
  bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania -490 2 708
  bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania (kapitał) -1 200
  bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze 377 41
  wartość rezerw wyłączona w wyniku utrat y kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")

  Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: 8 877 6 452
  bilansowa zmiana stanu zapasów 6 068 -12 084
  wykorzystanie środków trwałych do produkcji wyro bów gotowych 18 536
  odpisy aktualizujące zapasy 2 809

  Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -2 754 -13 913
  zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu -1 630 -5 412
  zmiana stanu należności długoterminowych wy nikająca z bilansu
  korekta o dopłaty do kapitału
  korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych -1 124 -8 501
  korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych
  korekta należności z ty tułu nadpłaty podatku dochodowego

  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika z następujących pozycji: -3 995 13 374
  zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych wyni kająca z bilansu 4 881 13 188
  korekta o korekta o zaciągnięty/spłacony kredyt -2 823
  korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań
  korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy
  korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabyc ia rzeczowych aktywów trwałych -37 -540
  korekta o zmianę zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
  korekta o zmianę zobowiązania z tytułu leasingu -6 016 726

  Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: -604 -1 304
  dotacje na sfinan sowanie środków trwałych -781
  zmiany kapitału 28 931
  odpisy aktualizujące zapasy -2 809 -1 304
  zmiana stanu zobowiązań układowych ( konwersja na kapitał ) -24 780
  rozwiązanie umowy leasingowej -389
  założenie/odwrócenie odpisu należności odnie sione w wynik finansowy 1 542
  założenie/odwrócenie odpisu , utraty wartości środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej odniesione w wynik finansowy -2 366
  Inne korekty 48  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  77
  Katowice, dnia 22.05.2020 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarz ądu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI BUMECH S.A.
  ORAZ
  GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH S.A.
  ZA ROK OBROTOWY
  OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 9
  Strona 2 z 51  Spis treści:

  1 Charakterystyka Emitenta i Grupy Kapitałowej Bumech S.A. : ................................ ....... 5
  1.1 Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finan sowego ................................ ................................ ...... 5
  1.2 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz
  określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych , w szczególności papier ów wartościow ych ,
  instrument ów finansow ych , wartości niematerialn ych i prawn ych oraz nieruchomości, w tym inwestycji
  kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Opis
  organizacji grupy kapitałowej emitenta z e wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w
  organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn ................................ ................................ .... 6
  1.3 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową . 6
  1.4 Wartość wynagrodzeń, n agród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub
  premiowych opartych na kapitale Emitenta, w szczególności opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa,
  zamiennych, warrantach subskrypcyjnych , w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych,
  należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających , nadzorujących albo
  członków organów administrujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy
  odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest
  jednostka dominująca, znaczący inwestor , wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca
  stroną wspólnego ustalenia umownego w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości -
  oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach
  jednostek porządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym -
  obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym .7
  1.5 Informacje o wszelkich zobowiązaniac h wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
  dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o
  zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
  organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje
  się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym . ............................. 7
  1.6 Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
  odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie. ................................ ............. 7
  1.7 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów
  odpowiednio w podmiotach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i
  nadzorujących , oddzielnie dla każdej osoby. ................................ ................................ ................................ ........... 7
  1.8 Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których
  mogą w przyszłości nastąpić zm iany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  i obligatariuszy. ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 8
  1.9 Informacj e o systemie kontroli pro gramów akcji pracowniczych. ................................ ................................ 8
  1.10 Informacje o udziałach własnych , w tym : przyczynie ich nabycia w roku obrotowym; liczbie i wartości
  nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich
  wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; w przypadku nabycia
  lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów; liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych
  i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału
  podstawowego, którą t e udziały reprezentują . ................................ ................................ ................................ ......... 8
  2 Charakterystyka działalności Emitenta: ................................ ................................ ........... 9
  2.1 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
  finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających zn aczący
  wpływ na działalność Emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione
  straty w roku obrotowym. ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 9


  Strona 3 z 51
  2.2 Ocen a czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z
  określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. ............................... 12
  2.3 Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i
  ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług - jeżeli są istotne - albo ich grup w
  sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym . ................................ . 12
  2.4 Inform acje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje
  o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub
  więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10
  % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub
  zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Emitentem. ................................ ................................ ................. 12
  2.5 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych Emitentowi
  umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubez pieczenia, współpracy lub
  kooperacji. ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 12
  2.6 Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podm iotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter
  tych transakcji : obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w
  sprawozdaniu finansowym. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 13
  2.7 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
  kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu
  wymagalności. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, w tym udzielony m podmiotom
  powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju , wysokości stopy procentowej, walut y i
  terminu wymagalności . ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 14
  2.8 Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, w tym
  udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym,
  przedmiotowym i wartościowym. ................................ ................................ ................................ ............................ 14
  2.9 Ocen a, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząc a zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem
  zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
  Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Aktualna i przewidywana sytuacja
  finansowa Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 14
  2.10 Ocen a możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu
  do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej
  dzia łalności. ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 15
  2.11 Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach
  grupy kapitałow ej emitenta w danym roku obrotowym ................................ ................................ ........................... 15
  2.12 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia
  płynności grupy kapitałowej emitenta ................................ ................................ ................................ ..................... 16
  2.13 W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez
  Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. ................................ ................. 17
  2.14 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej
  publikowanymi prognozami wyników na dany rok. ................................ ................................ ................................ . 17
  3 Pozostałe informacje: ................................ ................................ ................................ ....... 18
  3.1 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent i jego spółki
  zależne są na nie narażon e. ................................ ................................ ................................ ................................ ... 18
  3.2 Informacje o p rzyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjętych w
  ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności Emitenta co
  najmniej w najbliższym roku obrotowym. Charakterystyka zewn ętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta . Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej
  emitenta . Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta ................................ ................................ ................ 21
  3.3 Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju ................................ .................. 22


  Strona 4 z 51
  3.4 Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zagadnień pracowniczych ................................ ............. 22
  3.5 Informacje o firmie audytorskiej ................................ ................................ ................................ ................. 22
  3.6 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 24
  3.7 Informacje o posiadanych przez S półkę oddziałach (zakładach). ................................ ............................ 37
  3.8 Opis zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także
  po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. ................................ ............................ 37
  3.9 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: ................................ ................................ ............... 38
  3.10 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właści wym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub
  jego jednostki zależnej ze wskazaniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia
  postępowania, stron w szczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta ................................ .......................... 39
  3.11 W przypadku Emitenta, który spełnia kryteria określone w art. 49 b ust. 1 ust awy o rachunkowości –
  stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie nt. informacji niefinansowych sporządzone z
  godnie z art. 49b ust. 2 -8 ustawy o rachunkowości ................................ ................................ ............................... 40
  3.12 Wskazanie nazwy i siedziby jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie
  albo sprawozdanie nt. informacji niefinansowych obejmujące Emitenta i jego jednostki zależne – w przypadku
  określonym w § 70 ust. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów (...) ................................ ................................ ................................ ................... 40
  4 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, sporządzone
  odpowiednio zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 49b ust. 2 -8 ustawy o
  rachunkowości ................................ ................................ ................................ ...................... 41
  4.1 Zwięzły opis modelu biznesowego Grupy ................................ ................................ ................................ . 41
  4.2 Systemy zarządzania i certyfikaty ................................ ................................ ................................ ............. 42
  4.3 Opis polityk sto sowanych przez Grupę ................................ ................................ ................................ ..... 43
  Obszar ochrony środowiska ................................ ................................ ................................ ................................ ... 43
  Obszar pracowniczy ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 45
  Obszar bezpieczeństwa pracy ................................ ................................ ................................ ................................ 46
  Obszar spraw społecznych ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 48
  Obsz ar poszanowania praw człowieka ................................ ................................ ................................ ................... 48
  Obszar przeciwdziałania korupcji ................................ ................................ ................................ ........................... 48
  4.4 Istotne ryzyka związane z działalnością Grupy ................................ ................................ ......................... 49


  Strona 5 z 51
  1 Charakterystyka Emitenta i Grupy Kapitałowe j Bumech S.A. :

  Nazwa podmiotu Bumech Spółka Akcyjna
  Adres podmiotu ul. Krakowska 191, 40 – 389 Katowice
  Podstawowy przedmiot działalności:

  - drążenie wyrobisk podziemnych,
  - serwis, utrzymanie ruchu oraz remontu maszyn,
  - produkcji urządzeń i maszyn g órniczych,
  - produkcja wyrobów gumowych,
  - produkcja wyrobów metalowych,
  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, Wydział VIII
  Gospodarczy KRS
  Numer rejestrowy: 0000291379
  Numer statystyczny REGON: 272129154
  Numer NIP: 954 -00-05 -359

  Od 2009 roku Spółka jest notowana na rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W skład Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: Grupa, GK) na dzień 31.12.201 9 roku oraz na dzień publikacji
  niniejszego Sprawozdania Zarzą du Bumech S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok
  obrotowy 201 9 (dalej: Sprawozdanie) wchodzą następujące spółki:

  Lp . Nazwa podmiotu Nr rejestrowy Udział w kapitale
  zakładowym Udział w głosach (%)
  1 Bumech S.A. – podmiot domi nujący 0000291379 --- ---
  2 Bumech Mining Sp. z o.o 0000701042 100 % 100%
  3 Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić 50767990 100 % 100%
  4 Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 0000361157 100% 100%
  5 "KOBUD" S.A. w upadłości 0000634653 86,96% 86,96%


  Na dzień sprawozdawczy skład organów Emitenta twor zyły następujące osoby :

  Zarząd:
   Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu
   Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu
   Michał Kończak - Wiceprezes Zarządu

  Dnia 11.03.2020 roku Pan Michał Kończak złożył rezygnację z pełnionej funk cji (raport bieżący nr 5/2020).


  Na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spół ki
  wchodzą:

  Rad a Nadzorcz a:

   Józef Aleszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Marcin Białkowski - Wiceprzewodnicząca R ady Nadzorczej
   Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
   Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
   Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej
   Cezary Hermanowski - Członek Rady Nadzorczej


  1.1 Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania fina nsowego
  Jednostkowe sp rawozdanie finansowe Bumech oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od
  01.01.201 9 do 31.12.201 9 roku sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie
  nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej
  podstawie przepisów wy konawczych.


  Strona 6 z 51
  Sprawozdani a uwzględnia ją także wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równow ażne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim .

  Dane w sprawozdani u wykazane zostały w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z
  większą dokładnością. Walutą funkcjonalną, jak i sprawozda wczą jest złoty polski (dalej: zł lub PLN).

  Sprawozdanie finansowe Bumech oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy za okres od 01.01.201 9 do
  31.12.201 9 roku został y sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Zarząd Emitenta w ww. sprawozdaniach przedstawił okoliczności i czynniki, które mogą
  stanowić potencjalne zagrożenie dla kontynuowania działalności Spółki i Grupy w okresie kolejnych 12 miesięcy.

  Przedmiotowe s prawozdani a został y zbadane prz ez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  z siedzibą 02 -695 Warszawa , ul. Orzycka 6 lok. 1B .

  Ilekroć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy jest mowa o spółkach wchodzących w skład Grupy
  Kapitałowej Bumech S.A. lub należ ących do Grupy albo też o Grupie, sformułowania te nie odnoszą się do Kobud
  S.A. w upadłości (dalej: Kobud) , chyba że treść lub kontekst wskazuje na coś innego. W związku z upadłością
  Kobud zarząd nad masą upadłości, a zatem pełną kontrolę nad tą spółką sp rawuje powołany przez Sąd Syndyk,
  który podlega nadzorowi sędziego komisarza.


  1.2 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz
  określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych , w szczególności papi erów
  wartościow ych , instrument ów finansow ych , wartości niematerialn ych i prawn ych oraz
  nieruchomości, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych
  oraz opis metod ich finan sowania. Opis organizacji grupy kapitałowej emiten ta ze wskazaniem
  jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz
  z podaniem ich przyczyn

  Grupa Kapitałowa Bumech SA została przedstawiona w punkcie 1.1. niniejszego Sprawozdania. W okresie
  sprawozdawczym konsolidacji metodą pełną podlegały następujące podmioty z GK :

  - Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Bumech Spółka) ;
  - Bumech Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: BMining);
  - Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (Czarnogó ra) (dalej: BCG);
  - Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: BTG).

  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw
  upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 13.04.2018 roku wyda ł postanowienie, w którym m.in. ogłosił
  upadłość Kobud. Z tym dniem Syndyk objął majątek upadłego, zarządza nim i zabezpiecza.

  Bumech i jego spółki z Grupy w ramach powiązań organizacyjnych w okresie sprawozdawczym realiz owały
  kontrakty drążeniowe w kopal niach węgla kamiennego przy udziale konsorcjantów. Emitent przy pomocy spółki
  celowej, tj. BCG realizował kontrakt zawarty z podmiotem czarnogórski m – Uniprom Metali d.o.o. (Czarnogóra)

  W związku z tym, iż działania skierowane na poprawę rentowności jedno stki zamiejscowej Bumech S.A.
  zlokalizowanej w Rawiczu: a) doprowadziły do zmniejszenia jej straty, ale nie przyniosły w pełni zadawalających
  efektów; b) obserwuje się stały wzrost kosztów osobowych, energii i materiałów oraz c) niewystarczającą
  komplement arność jednostki w Rawiczu z core business Bumech S.A. - Zarząd Emitenta postanowił o wygaszeniu
  działalności tej jednostki zamiejscowej z dniem 31.12.2019 roku (raport bieżący 76/2019) .

  W 201 9 r. Emitent nie dokonywał inwestycji w papiery wartościowe, ins trumenty finansowe, a także inwestycji
  kapitałowych. Bumech poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 2,04 mln zł na remont i modernizację maszyn.


  1.3 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstw em Emitenta i jego Grupą Kapitałową

  W 201 9 roku wystąpiły zmiany w składzie organu zarządzającego Emitenta – dnia 19.08.2019 roku do Zarządu
  dołączył Pan Michał Kończak . W związku z tym nastąpiły zmiany w zakresie podziału kompete ncji pomiędzy
  członkami Zarządu Bumech .
  Zważyws zy na fakt, iż od dnia 08 lutego 2019 roku Bumech przestał być spółką w restrukturyzacji, od tego dnia n a
  dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nie jest już wymagana zgoda Nadzorc y


  Strona 7 z 51
  Sądowego. Aktualnie Emitent składa co kwartał Nadzorcy W ykonania Układu tylko sprawozdanie z realizacji
  postanowień układowych.


  1.4 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych
  lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w szczególności opartych na obligacjach z prawem
  pierwszeństwa, zam iennych, warrantach subskrypcyjnych , w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej
  formie, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających ,
  nadzorujących albo członków organów administrujących Emitenta w przedsi ębiorstwie Emitenta, bez
  względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w
  przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, znaczący inwestor , wspólnik jednostki
  współzależnej lub odpowiednio jednostka będ ąca stroną wspólnego ustalenia umownego w rozumieniu
  ob owiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i
  nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek porządkowanych; jeżeli
  odpowiednie i nformacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za
  spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym .

  Wartość wynagrodzeń została przedstawiona w nocie nr 48 - „Informacje o podmiotach powiąz anych” oraz w
  nocie 49 - „Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i rady nadzorczej” skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Bumech za rok obrotowy 201 8.


  1.5 Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
  charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
  wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały
  prz edstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie
  miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym .

  Nie dotyczy .


  1.6 Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę
  w pr zypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny
  lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

  Na podstawie umowy o zakazie konkurencji zawartej z Wiceprezesem Zarządu Emi tenta dnia 05.03.2014 roku , w
  okresie 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu , W icep rezesowi przysług iwało odszkodowanie w wysokości 80%
  kwoty uzyskanej miesięcznie przez niego z tytułu sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  Odszkodowanie wypłacane jes t w okresach miesięcznych. Przedmiotowa umowa uległa rozwiązaniu dnia
  20.04.2020 roku.


  1.7 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i
  udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych Emitenta, będących w po siadaniu osób
  zarządzających i nadzorujących , oddzielnie dla każdej osoby .

  Zestawienie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji/udziałów w podmiotach
  powiązanych Bumech na dzień 31.12.201 9 roku będących w posiadaniu osób z arządzających i nadzorujących
  Spółki według najlepszej wiedzy Emitenta przedstawiało się następująco:

  Akcjonariusze Bumech Liczba akcji/udziałów Wartość nominalna (w zł)
  Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 1 299 789 * 5 199 156
  Dariusz Dźwigoł – Wicepreze s Zarządu 3 046 12 184
  Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej 4 500 18 000
  Akcjonariusze jednostek powiązanych:
  Marcin Sutkowski – akcjonariusz "KOBUD" S.A. w upadłości 20 000 20 000
  Fundacja Przystań w Ścinawie jest podmiotem powiązanym z Bumech poprz ez a)Panią Dorot ę Giżewską – Członka RN Bumech i Prezesa Zarządu Fundacji; oraz poprzez b) Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji. Fundacja na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania posiadała 1 994 090 akcj i Spółki.

  *Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Prezes Zarządu posiada 1 319 259 akcji Emitenta.


  Strona 8 z 51


  1.8 Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
  których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach po siadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjon ariuszy i obligatariuszy.

  Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy i Obligatariuszy.


  1.9 Informacj e o s ystemie kontroli programów akcji pracowniczych.

  Bumech ani jego spółki zależne nie prowadz ą programów akcji pracowniczych.


  1.10 Informacje o udziałach własnych , w tym : przyczynie ich nabycia w roku obrotowym; liczbie i wartości
  nominalnej nabytych oraz zbyty ch w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości
  nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały
  reprezentują; w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów; liczbie i
  wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości
  nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały
  reprezentują .

  Na dzień sprawozdawczy Bumech S .A. ni e posiada akcji własnych.
  Spół ki zależne Emitenta posiadają akcje Bumech S.A. serii J, które nabyły w wyniku konwersji wierzytelności
  objętych układem restrukturyzacyjnym Emitenta na obligacje zamienne, a następnie skorzystały z prawa zamiany i
  objęły akcje serii J , co przedstawia poni ższa tabela:

  Podmiot Ilość akcji Bumech S.A.
  (w szt.)
  Wartość nominalna/cena nabycia
  akcji Bumech S.A. (w PLN)
  Data objęcia
  Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 634 211 2 536 844 27.06.2019
  Bumech Mining Sp. z o.o. 32 390 129 560 27.06.2019
  Bumech Crn a Gora d.o.o. Nikšić 76 249 304 996 27.06.2019


  Po objęciu akcji serii J Bumech S.A. (dalej: Akcje) w spółkach zależnych do szło do następujących transakcji ww.
  papierami wartościowymi:
   Bumech Mining Sp. z o.o. nabył dnia 04.10.2019 roku od Bumech – Techn ika Górnicza Sp. z o.o. 60 000
  Akcji po 3,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 240 000,00 zł (raport bieżący nr 62/2019 oraz
  64/2019);
   Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. sprzedała dnia 04.10.201 9 roku 300 000 Akcji po 3,00 zł każda o
  łącznej wartoś ci nominalnej 1 200 000,00 zł

  Strona 9 z 51
  2 Charakterystyka działalności Emitenta:

  2.1 Omówienie podstawowych wielkości ekonomi czno -finansowych, ujawnionych w rocznym
  sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym
  charakterze, maj ących znaczący wpływ na działalność Emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym
  na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obr otowym .

  Początek roku 2019 upłynął pod znakiem działań formalno - prawnych wieńczących proces restrukturyzacji. Dn ia
  29.01.2019 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, W ydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego (dalej: Sąd) zarejestrował zmiany w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 4a Statutu Spółki, dokonując wpisu: a)
  obniżenia kapitału zakładowego na skutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H; b) scalenia akcji Spółki w
  stosunku 11:1, podwyższając tym samym wartość nominalną jednej akcji Emitenta do kwoty 8,25 zł (z 0,75 zł); c)
  obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej ak cji Spółki do 4,00 zł; d) wzmianki o
  warunkowym kapitale zakładowym do kwoty 32 000 000,00 zł.
  Z dniem 08.02.2019 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach
  z dnia 19.09.2018 roku ws. zatwierdzenia układu częścioweg o zawartego na Zgromadzeniu W ierzycieli w dniu
  12.07.2018 roku przez Bumech z Wierzycielami w przyspieszonym postępowaniu układowym. Emitent odebrał ww.
  postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu z klauzulą prawomocności dnia 18.03.2019 roku. W
  związku z powyższym od dnia 08.02.2019 roku z mocy prawa Spółka występuje pod firmą „Bumech S.A.” i
  przestał a posługiwać się dodatkiem „w restrukturyzacji”.

  Rejestracja zmian w KRS oraz uprawomocnienie się postanowienia w prz edmiocie zatwierdzenia układu z
  Wierzycielami były fundamentalnymi elementami układu restrukturyzacyjnego pozwalającymi w szczególności
  Wierzycielom objętym układem na konwersję przysługujących im wierzytelności docelowo na kapitał Emitenta. Tak
  więc przestały istnieć jakiekolwiek for malne i prawne przeszkody ku temu , aby mogła nastąpić konwe rsja
  wierzytelności układowych docelowo na kapi tał Spółki. W ślad za tym wielu Wierzycieli - należących do Grupy
  Kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza niej - zaufało merytorycznej argumentacji Zarząd u Bumech i skonwertowało w
  czerwcu br. wierzytelności objęte układem na obligacje zamienne Emitenta, a następnie – w wykonaniu prawa
  zamiany - złożyło oświadczenia o objęciu akcji serii I oraz J Spółki. Dzięki powyższej decyzji Wierzycieli, na kapitał
  Bume ch zostało zamienione niemal 24 mln długu, co w znacznym stopniu umożliwi ło obniżenie miesięcznyc h rat
  płaconych - począwszy od miesiąca sier pnia 2019 roku - w ramach układu .
  Ponadto wpis w Rejestrze Przedsiębiorców KRS scalenia akcji umożliwił Spółce fin alizację działań celem jej
  powrotu do notowań ciągłych. W rezultacie Bumech powrócił do notowań ciągłych dnia 04.04.2019 roku.
  Zarząd Emitenta uruchomił procedurę scalenia akcji na podstawie upoważnienia wyrażonego w Uchwale nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgr omadzenia Spółki z dnia 12.11.2018 roku. W tym celu podjął w dniu 13.03.2019
  roku uchwałę o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego (tj. dnia według stanu, na który ustala się stany własności akcji
  Spółki podlegających scaleniu) na dzień 27 marca 2019 roku. W zwią zku procesem scalenia akcji w dniach od
  22.03.2019 roku do 03.04.2019 roku notowania giełdowe Emitenta były zawieszone, zaś dzień 03.04.2019 roku był
  dniem scalenia. Procedura przebiegła pomyślnie i dnia 04.04.2019 roku nastąpiło wznowienie obrotu akcjami
  Bumech podczas notowań ciągłych.
  W związku z procesem scalenia akcji Emitent zawarł dnia 09.11.2018 roku z Akcjonariuszem – Panem Marcinem
  Sutkowskim umowę o pokrycie niedoborów scaleniowych. W umowie Akcjonariusz zrzekł się wobec innych
  akcjonariuszy Sp ółki, w odniesieniu do których wystąpiły Niedobory Scaleniowe i którym akcje Spółki nowej serii A
  o wartości nominalnej 8,25 zł zostały przekazane celem pokrycia tych niedoborów w zamian za posiadane przez
  nich Resztówki Scaleniowe, wszelkich praw przysług ujących mu z przekazanych akcji Spółki oraz oświadczył, iż
  nie oczekuje w zamian za swoje opisane wyżej świadczenie żadnego dodatkowego świadczenia zarówno od
  Bumech jak i akcjonariuszy Emitenta, którym akcje Spółki zostały przekazane celem uzupełnienia Ni edoborów
  Scaleniowych. Zgodnie z informacją uzyskaną 01.04.2019 roku z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  S.A., łączna liczba pokrytych przez Pana Marcina Sutkowskiego Niedoborów Scaleniowych wyniosła 16 027 sztuk.

  O powyższych faktach Spółka infor mowała raportami bieżącymi nr 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 14/2019/K ,
  16/2019 , 30/2019 oraz 42/2019).

  Ponadto Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA na mocy uchwały z dnia 10.04.2019 roku przeprowadził
  dnia 12.04.2019 roku operację w systemie depo zytowym polegającą na obniżeniu wartości nominalnej akcji
  Bumech S.A. z 8,25 zł do poziomu 4,00 zł każda.


  Dążąc do minimalizacji spłaty w formie gotówkowej zobowiązań powstałych w wyniku stwierdzenia nieważności
  emisji akcji serii H, Emitent na podstawie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego
  Katowice -Wschód w Katowicach, W ydział X Gospodarczy (dalej: Sąd) wniosek o zatwierdzenie układu
  częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, zawartego z wierzycielami na następujących
  warunkach:


  Strona 10 z 51
  - układem objęte zostały zobowiązan ia, których restrukturyzacja miała zasadniczy wpływ na dalsze
  funkcjonowanie przedsiębiorstwa Bumech;
  - Wierzytelnościami objętymi układem były wier zytelności, które przekraczały 600 000,00 zł i były to w głównej
  mierze wierzytelności powstałe wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H Emitenta na mocy wyroku
  Sądu Okręgowego w Katowicach;
  - Wierzycielom zaproponowano spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztó w i odsetek
  naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01.05.2019 r.
  - Spłata zadłużenia miałaby nastąpi ć w drodze konwersji wierzytelności układowych na akcje Bumech w ramach
  nowej emisji akcji serii K.
  Nadzorca układu pozytywn ie zaopiniował możliwość wykonania układu przez Spółkę i zwrócił uwagę, że
  restrukturyzacja zobowiązań w drodze konwersji na akcje nie tylko nie wpłynie negatywnie na możliwość
  wykonania zobowiązań Emitenta nieobjętych niniejszym postępow aniem, ale wręcz poprawi sytuację innych
  wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznacza bowiem, że Bumech nie będzie zobowiązany do wypłaty
  gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem. Ponadto Nadzorca podkreślił fakt, iż wszyscy w ierzyciele
  objęci układem częściowym oddali głosy „ZA” zawarciem układu - restrukturyzacja zostałaby więc prze prowadzona
  zgodnie z ich wolą ( raport bieżący nr 53/2019).
  Dnia 18.09.2019 roku Bumech otrzymał z Sądu postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia u kładu przyjętego w
  postępowaniu o zatwierdzenie układu wraz z uzasadnieniem, na które przysługiwało zażalenie (raport bieżący nr
  59/2019). Zgodnie z nadaną przez Sąd klauzulą, układ zawarty przez Emitenta z W ierzycielami stał się
  prawomocny z dni em 17 paźd ziernika 2019 roku (raport bieżący nr 68/2019).
  Prawomocnie zatwierdzony układ zastąpił określone w kodeksie spółek handlowych czynności związane z
  podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkł adu. Odpis
  prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi ł podstawę wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego , który miał miejsce w dniu 22.11.2019 roku (raport
  bieżący nr 71/2019).

  W związku z procesem restrukturyza cyjnym, Emitent w okresie sprawozdawczym nie posiadał zdolności
  przetargowej, ale spółki z Grupy sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe
  kontrakty. Emitent z kolei - na bazie współpracy z nimi – realizował własne przych ody. Osiągnięcie zdolności
  przetargowej przez BTG i BMining, z równoczesnym skróceniem terminów płatności przez spółki węglowe,
  umożliwiło tym spółkom w 2019 roku uczestnictwo w niektórych przetargach bez obecności zewnętrznego
  kons orcjanta. Taka koncepcja pozwoliła utrzymać kontrakty górnicze wewnątrz Grupy oraz odbudować jej
  przychody. Zawarte w okresie sprawozdawczym umowy przez spółki z Grupy przedstawia punkt 2.5 niniejszego
  Sprawozdania.

  Należy zwrócić uwagę na pogorszenie rynku pracy dla spółek sekt ora górniczego, jakie miał o miejsce w okresie
  sprawozd awczym. Zamawiający mieli wysokie wymagania w stosunku do podmiotów startujących w przetargach
  zarówno pod kątem sprzętowym jak i kadrowym. Tymczasem obserwowany brak wykwalifikowanych pracowników
  na ry nku – również wśród Zamawiających - powodował, że spółki górnicze pozyskiwały pracowników z
  przedsiębiorstw okołogórniczych, jednocześnie zawierając w proponowanych umowach zapisy o karach za brak
  stosownego (wygórowanego w stosunku do realnych potrzeb) ob łożenia zmian. Zamawiający osłabiali w ten
  sposób efektywność i ekonomikę realizacji kontraktów, które przedsiębiorstwa okołogórnicze wykonywały na ich
  rzecz oraz ograniczały równocześnie ich dynamikę wzrostu marży. Widoczny na rynku deficyt pracowników łą czył
  się z bardzo dużą presją płacową.
  Jako pozytyw wskazać należy wzrost cen nowych kontraktów ze względu na znaczące zawężenie konkurencji
  (większość firm prywatnych nie przetrwała kryzysu w branży) oraz ze względu na konieczność urealnienia kosztów
  oso bowych i najmu sprzętu do ówcześnie obowiązujących na rynku. Ponadto terminy płatności u głównych
  odbiorców usług Grupy uległy skróceniu .


  Początkiem 2019 roku Polska Grupa Górnicza S.A. (dalej: PGG) wystawiła na Bumech notę księgową na kwotę
  1 691 523,2 0 zł w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy na KW K Wieczorek,
  o której to umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 25/2017 z dnia 15.03.2017 roku oraz 8/2018 z dnia
  09.02.2018 roku. Zarząd Bumech podjął decyzję o odesłaniu przedmiotowej noty, pozostawiając ją bez
  księgowania jako niezasadną. PGG na wniosek Emitenta przeprowadziła ponownie szczegółową analizę postojów
  mających miejsce w trakcie realizacji kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W efekcie analizy dnia
  11.03.2019 roku został podpisany protokół przez przedstawicieli Spółki i Zamawiającego. Z dokumentu wynika, iż
  podstawą naliczenia kary umownej jest 10 dniowe (a nie jak wcześniej zakładał Zamawiający przy wystawianiu
  noty - 160 dniowe) opóźni enie w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Ustalenia zawarte w
  protokole zmniejszają wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z kwoty 1 691 523,20 zł do
  kwoty 105 720,20 zł. Pokrycie 105 720,20 zł wyczerpuje wszelkie ros zczenia PGG wobec Emitenta wynikające z
  kar umownych, o których mowa w przedmiotowej umowie. (Raporty bieżące nr 4/2019 i 11/2019).  Strona 11 z 51
  W trakcie realizacji kontraktu na KWK Murcki – Staszic wystąpiły zaburzenia sedymentacyjne objawiające się
  ścienieniem pokł adu 401/1, w związku z czym Zamawiający był zmuszony do zmiany zakresu rzeczowego,
  finansowego oraz harmonogramu robót objętych Umową. Na skutek powyższego wartość przedmiotu Umowy
  została w aneksie podpisanym w IV kwartale 2019 r. określna na 36 356 943,4 5 zł netto (raport bieżący nr
  69/2019).

  Ponadto podmiot odbierający rudę boksytu pozyskiwaną w trakcie realizacji kontraktu czarnogórskiego wystawił na
  wszystkie trzy wydobywcze firmy kontraktorskie noty w związku z zastrzeżeniami co do jakości rudy (zbyt duża
  ilość kamienia), w tym do BCG w kwocie 500 000 EURO netto. Emitent i BCG kwestionują ten dokument ze
  względu na brak uregulowań umownych dotyczących parametrów jakości rudy (brak związanych z tym kar
  umownych w umowie głównej łączącej Bumech i Unipro m Metali d.o.o.), odebranie jej przez zamawiającego bez
  zastrzeżeń dokumentami zdawczo -odbiorczymi w miesiącach styczeń – marzec 2019 oraz zapłacenie faktur
  (uznanie należności). Pomimo, iż Emitent stoi na stanowisku, że nota jest bezzasadna, ze względu na daleko
  posuniętą ostrożność, do czasu wyjaśnienia sprawy, została zawiązana stosowna rezerwa. Bumech w trzecim
  kwartale przystąpił do wyjaśnienia spornej kwestii z kontrahentem, z uwzględnieniem zapisów umownych, stanu
  faktycznego i obowiązujących norm po stępowania.
  Prowadzone z Uniprom Metali d.o.o rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu w postaci uzgodnienia wspólnego
  stanowiska. Na skutek tego Emitent i BCG - celem zabezpieczenia swoich należności - podjęli działania prawne i
  oczekują aktualnie na rozs trzygnięcie czarnogórskiego Sądu. Spółka wezwała również Uniprom Metali d.o.o. do
  zaprzestania naruszania postanowień łączącej strony umowy (rapo rty bieżące nr 58/2019, 77/2019 oraz 2/2020).
  W tle nieporozumień z zamawiającym w BCG trwała normalna praca wy dobywcza: poziom wydobycia rudy boksytu
  na kontrakcie w Czarnogórze wyniósł w całym 2019 roku 348 138 ton, podczas gdy w 2018 roku było to 313 576
  ton, co daje wzrost RdR o ponad 11%. Także dane z 2020 roku napawają optymizmem: w ydobycie rudy boksytu w
  pie rwszym kwartale 2020 roku wyniosło łącznie 81 076 ton, co oznacza wzrost RdR o ponad 15 %, przy planie
  wydobycia sprzed pandemii koronawirusa na poziomie 80 000 ton.


  Wybrane wskaźniki dla Spółki
  Działalność kontynuowana jm 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana:
  2019/2018
  1. Przychody ze sprzedaży tys. zł 44 014 48 738 -9,7%
  2. Koszt własny sprzedaży tys. zł 45 049 55 260 -18,5%
  3. Koszty ogólnego zarządu tys. zł 4 608 4 281 7,6%
  4. Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej tys. zł -1 655 -23 154 92,9%
  5. Kosz ty finansowe tys. zł 3 086 3 767 -18,1%
  6. Zysk (strata) przed opodatkowaniem tys. zł -3 111 -26 163 88,1%
  7. Rentowność sprzedaży brutto % -2,4 -13,4 82,4%
  8. Rentowność operacyjna % -3,8 -47,5 92,1%
  9. Rentowność sprzedaży netto % -13,7 -52,2 73,9%
  10. Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 2,01 -27,0%
  11. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,63 0,90 -29,5%

  Wybrane wskaźniki dla Grupy
  Działalność kontynuowana jm 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana:
  2019/2018
  1. Przychody ze sprzedaży tys. zł 74 318 66 027 12,6%
  2. Koszt własny sprzedaży tys. zł 72 730 70 445 3,2%
  3. Koszty ogólnego zarządu tys. zł 5 320 4 778 11,3%
  4. Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej tys. zł -869 -30 708 -97,2%
  5. Koszty finansowe tys. zł 5 180 4 211 23,0%
  6. Zysk (strata) przed op odatkowaniem tys. zł -4 418 -33 923 -87,0%
  7. Rentowność sprzedaży brutto % 2,1 -6,7 -131,9%
  8. Rentowność operacyjna % -1,2 -46,5 -97,5%
  9. Rentowność sprzedaży netto % -10,3 -50,8 -79,7%
  10. Wskaźnik płynności bieżącej 0,92 1,16 -20,8%


  Strona 12 z 51
  11. Wskaźni k ogólnego zadłużenia 0,74 0,94 -21,1%

  Poza czynnikami przedstawionymi powyżej oraz w pozostałej części niniejszego Sprawozdania nie wystąpiły inne
  czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Grupy za rok obrotowy 201 9.


  2.2 Ocen a czynników i nietypowych z darzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy,
  z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.


  Koszty Kwota Udział procentowy w
  kosztach Grupy
  Utworzenie rezerw ( w tym: rezerwa w BCG z tytułu reklamacji
  jakości boksytu - 250 tys. EURO, rezerwa w BSA na naprawy
  gwarancyjne - 527 tys. zł , rezerwa w BSA na zobowiazanie z
  tytułu ZUS - 745 tys. zł )
  2 853 2,92
  Zawiązanie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa
  trw ałe i obrotowe 3 224 3,30
  Strata ze zbycia majątku trwałego 828 0,85
  Koszty z tytułu odsetek i sądowej obsługi restrukturyzacji 1 979 2,03
  Koszty finansowe ( w tym: odsetki budżetowe - 1.055 tys. zł ,
  odsetki z tytułu kredytów i pożyczek - 1 056 tys. zł ) 3 047 3,12


  Przychody Kwota Udział procentowy w
  przychodach Grupy
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa
  trwałe i obrotowe 7 121 7,72
  Rozwiązanie rezerw na zobowiazania sporne 1 533 1,66
  Redukcja zobowiazań układowych 2 038 2,21


  2.3 Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem
  wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług - jeżeli są
  istotne - albo ich grup w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku
  obrotowym .

  Podstawowym rodzajem działalności Grupy są usługi drążeniowe świadczone na terenie kopalń – zarówno w kraju
  jak i za granicą. Całość wytworzonych produktów i usług została podzielone na segmenty , które zostały
  przedstawione w N ocie 2 jednostkowego sprawozdania oraz w Nocie 2 skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za rok obrotowy 2019 .


  2.4 Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnien iem podziału na rynki krajowe i zagraniczne,
  oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem
  uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udzia ł jednego
  odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy)
  dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania
  z Emitentem.

  Wiodącym rynkiem zbytu Spółki oraz Grupy je st rynek krajowy. Emitent ani jego spółki zależne nie ma ją powiązań
  kapitałowych ani osobowych z kluczowymi odbiorcami.
  W gronie dostawców Bumech oraz G K brak kontrahentów, których udział dostaw w 201 9 roku przekroczył 10%
  przychodów ze sprzedaży ogółem.
  Podział na rynki krajowe oraz zag raniczne został przedstawiony w Nocie 2 jednostkowego sprawozdania oraz w
  Nocie 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019


  2.5 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych Emitentowi
  umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólni kami), umowach ubezpieczenia,
  współpracy lub kooperacji.

  W okresie sprawozdawczym spółki z Grupy zawarły w konsorcjach następujące kontrakty:


  Strona 13 z 51

  a) Bumech Mining (Generalny W ykonawca), Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. oraz BEPRINŻ
  STREFA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – umowa na wykonanie przebudowy przecinki E -1 pokł. 416/3
  oraz wymiany opinki w chodniku wentylacyjnym E -1 pokł. 416/3 w JSW S.A. KW K Borynia -Zofiówka -
  Jastrzębie Ruch „Zofiówka.” w terminie 19 miesięcy od daty jej o wartości 3 940 000,00 złotych netto
  (raport bieżący nr 6/2019);

  b) BUMECH Mining (Lider Konsorcjum) oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum)
  – umowa na wykonanie rozdzielni RDZ -VII na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w terminie 6
  miesięcy od daty jej zawarcia o wartości 3 370 000,00 zł netto (raport bieżący nr 15/2019);

  c) BUMECH Mining (Lider Konsorcjum) oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum) -
  umowa na wydrążenie wyrobisk w pokładzie 407/2 dla wykonania rozdzielni R d-34 zasilającej urządzenia
  elektryczne w pokładzie 405 i 410 na poziomie 1030 m dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w
  terminie 3 miesięcy od protokolarnego przekazania rejonu robót o wartości 1 267 700,00 zł netto (raport
  bieżący nr 15/2019);

  d) REMA – GAD Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (Lider Konsorcjum) oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z
  o.o. z siedzibą w Katowicach (Uczestnik konsorcjum) - umowa na drążenie pochylni metanowej IIIa -S
  badawczej dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KW K Murcki – Staszic w terminie 17
  miesięcy od daty przekazania rejonu robót. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 14 000 000,00 zł netto
  (raport bieżący nr 21/2019);

  e) Bumech Mining Sp. z o.o. oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. – umowa na drążenie prze cinki W -4
  pokład 362/1, chodnika W -4 pokład 362/1, dowierzchni W -3a pokład 362/1 oraz chodnika W -3a/S pokład
  362/1 w JSW S.A. KW K Pniówek w terminie 25 miesięcy od daty przekazania rejonu robót o wartości
  33 671 185,14 zł netto (raport bieżący nr 40/2019) ;

  f) Bumech Mining Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. (Uczestnik
  Konsorcjum) – umowa na drążenie wyrobisk wentylacyjnych z pokładu 414 i 402K do szybu wschodniego
  poziom 525 m dla Polskiej Grupy górniczej S.A. Oddział KW K Ruda Ruch Halemba” podzielone na dwa
  zadania; termin realizacji pierwszego zadania wynosi 13 miesięcy od daty przekazania rejonu robót, a
  drugiego – odpowiednio 23 miesiące. W artość umowy (łącznie dla dwóch zadań) nie przekroczy kwoty
  38 576 606,00 zł netto (raport bieżący nr 45/2019);

  g) BUMECH Mining Sp. z o.o. (Generalny W ykonawca) oraz Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
  (Lider Konsorcjum), BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Członek Konsorcjum) – umowa
  na wykonanie przebudowy przek opu H taśmowego poz. 900 w JSW SA KWK „Borynia – Zofiówka –
  Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w terminie 24 miesięcy od daty jej zawarcia. W ynagrodzenie za wykonanie
  przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 15 990 000,00 zł netto (raport bieżący nr 52/2019).

  Ponad to BMining samodzielnie podpisała dwie umowy z Przedsiębiorstwem Górniczym ”SILESIA” Sp. z o.o. z
  siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach: jedną na wykonanie kapitalnego remontu kombajnu chodnikowego o
  wartości 1 212 371,00 zł netto i drug ą na wykonanie remont u części rezerwowych do kombajnów chodnikowych o
  wartości 221 810,11 zł netto (raporty bieżący nr 22) oraz umowę z Mercus Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w
  Polkowicach na dostawę wyrobów gumowych oraz gumowo – metalowych dla KGHM Polska Miedź SA oraz Grupy
  Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. o szacunkowej wartości 1 631 807,80 zł netto.

  W czwartym kwartale 2019 roku zawarto umowy, na mocy których w rozliczeniu transakcji w ramach Grupy kapitał
  obrotowy Emitenta został zasilony kwotą 3 690 000 złotych brutto. W ramach transakcji Bumech dokonał
  sprzedaży poremontowego kombajnu chodnikowego typu AM -75 do Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z
  o.o. z siedzibą w Zabrzu (Kupujący, Leasingodawca), który następnie zawarł z BUMECH Mining Sp. z o.o.
  (Leasingobiorca ) umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotowy kombajn chodnikowy wykonuje prace na jednym z
  kontraktów drążeniowych realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy (raport bieżący nr 65/2019 0.

  Emitentowi nie są znane żadne umowy znaczące dla działalnoś ci jego i spółek zależnych zawarte w okresie
  sprawozdawczym pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji .


  2.6 Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanym i na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami
  określającymi charakter tych transakcji : obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie
  miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym.  Strona 14 z 51
  W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji na warunkach innych
  niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.

  Szczegółowy opis transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w nocie nr 46 jednostkowego sprawozdania
  finansowego oraz w nocie 48 skons olidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 201 9 - „Informacje o
  podmiotach powiązanych ”


  2.7 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
  kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, ro dzaju i wysokości stopy procentowej,
  waluty i terminu wymagalności. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, w
  tym udzielony m podmiotom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju ,
  wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności .

  W okresie sprawozdawczym Emitent nie zaciągał kredytów i pożyczek . N iespła cone na dzień 31.12.2018 roku
  zobowiązania Bumech z zaciągniętych kredytów i pożyczek są wierzytelnościami objętymi z mocy prawa układem
  zatwierdzonym przez S ąd dnia 19.09.2019 roku (prawomocność z dnia 08.02.2019 roku) . Ich spłata odb ywa się na
  zasadach określonych w Propozycjach Układowych.

  W drugim kwartale 2019 roku BMining (Kredytobiorca) otrzymał z Banku Spółdzielczego w Żorach kredyt udzielony
  na okres 84 miesięcy w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł wypłacany w dwóch transzach. Zgodnie z umową
  Kredytobiorca oświadcza, że środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na zakup i remont maszyn i
  urządzeń niezbędnych do prowadzenia planowanych robót górniczyc h. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi
  5,2 % w stosunku rocznym, a prawne zabezpieczenie jego spłaty oraz inne parametry nie odbiegają od
  standardów rynkowych obowiązujących w tego typu umowach (raport bieżący 9/2019).

  Spółka dominująca w okresie s prawozdawczym udzieliła spółce zależnej – BMining dwóch pożyczek . Pierwsza
  umowa pożyczki została zawarta dnia 10.09.2019 na kwotę 1 230 000,00 zł z terminem płatności do 31.12.2019
  roku, a jej oprocentowanie jest stałe.
  Druga pożyczka została zawarta dnia 12.09.2019 roku na kwotę 500 000,00 zł z terminem płatności do dnia
  31.12.2019 rokuj, a jej oprocentowanie jest stałe.

  W związku z możliwością przedawnienia należności przysługujących Emitentowi od BCG, strony się porozumiały i
  dnia 02.01.2020 roku zawar ły umow ę pożyczki nieodnawialnej w kwocie 2 250 000 EUR. Spłata pożyczki ma
  nastąpić w 96 miesięcznych ratach, począwszy od 25 maja 2020 roku. Oprocentowanie długu wynosi 6 % w skali
  rocznej. Pożyczkodawca (Bumech) może w każdej chwili żądać od Pożyczkobio rcy (BCG) ustanowienia
  zabezpieczenia o wartości 150 % wysokości pożyczki na składnikach ruchomych majątku Pożyczkobiorcy.


  2.8 Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, w
  tym udzielonych podmiotom powiązanym Em itenta. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w
  ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

  W okresie sprawozdawczym Emitent ani jego spółki zależne nie otrzymywały ani też nie udzielały poręczeń ani
  gwarancji. Szczegółowy wykaz poręczeń znajduje się w nocie 39 - „Zobowiązania warunkowe” zamieszczonej w
  skonsoli dowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.


  2.9 Ocen a, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząc a zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieni em
  zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań or az określenie ewentualnych zagrożeń i
  działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Aktualna
  i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta

  Zgodnie z postanowieniami układu częściowego zawartego przez Emitenta z wi erzycielami w przyspieszonym
  postępowaniu układowym jedną z form spłaty wierzytelności była ich konwersja na obligacje zamienne. Dzięki
  ogromnym wysiłkom Zarządu duże grono Wierzycieli – należących do Grupy Kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza
  niej – zaufał o merytorycznej argumentacji Zarządu Spółki i skonwertowało wierzytelności objęte układem na
  obligacje zamienne Emitenta, a następnie – w wykonaniu prawa zamiany – złożyło oświadczenia o objęciu akcji
  Spółki. Dzięki temu na kapitał Bumech zostało zamienion e niemal 24 mln długu, co w znacznym stopniu umożliwiło
  obniżenie miesięcznych rat płaconych w ramach układu, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową
  Emitenta. Zgodnie z propozycjami układowymi, Spółka w okresie sprawozdawczym, począwszy od sierpn ia
  rozpoczęła comiesięczne płatności rat układowych .  Strona 15 z 51
  W 2019 roku Zarząd Spółki zaproponował wierzycielom (głównie akcjonariuszom obejmującym unieważnioną
  emisję akcji serii H) , wobec których wartość zobowiązań przekraczała 600 000,00 zł s płatę całości zad łużenia w
  łącznej kwocie nominalnej 8.245.016,00 zł w drodze konwersji wierzytelności na akcje serii K. W efekcie
  powy ższego Spółka złożyła do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o
  zatwierdzenie układu , który został za twierdzony przez Sąd 18.09.2019 roku . Taki sposób restrukturyzacji
  zobowiązań nie tylko nie wpłynął negatywnie na możliwość wykonania zobowiązań Emitenta nieobjętych
  niniejszym postępowaniem układowym , ale wręcz poprawi ł sytuację innych wierzycieli. Konwer sja wierzytelności
  na akcje oznacza ła bowiem, że Emitent nie był zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych tym
  układem.

  Spółka – poza rozmowami z W ierzycielami - nieustannie podejmuje działania celem poprawy sytuacji finansowej,
  cały c zas nie odwracając uwagi od bieżącej działalności operacyjnej. Efektem tego typu działań jest zawarcie w
  czwartym kwartale 2019 roku umów , na mocy których w rozliczeniu transakcji w ramach Grupy kapitał obrotowy
  Emitenta został zasilony kwotą 3 690 000 zło tych brutto. W ramach transakcji Bumech dokonał sprzedaży
  poremontowego kombajnu chodnikowego typu AM -75 do Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. z
  siedzibą w Zabrzu (Kupujący, Leasingodawca), który następnie zawarł z BUMECH Mining Sp. z o.o.
  (Le asingobiorca) umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotowy kombajn chodnikowy wykonuje prace na jednym z
  kontraktów drążeniowych realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy (raport bieżący nr 65/20190 ).

  W związku z procesem restrukturyzacyjnym, Emite nt w okresie sprawozdawczym nie posiadał zdolności
  przetargowej, ale spółki z Grupy sukcesywnie brały i biorą udział w ogłaszanych przetargach i zawierają nowe
  kontrakty. Emitent z kolei - na bazie współpracy z nimi – realizował własne przychody. Osiągnię cie zdolności
  przetargowej przez BTG i BMining, z równoczesnym skróceniem terminów płatności przez spółki węglowe,
  umożliwiło tym spółkom w 2019 roku uczestnictwo w niektórych przetargach bez obecności zewnętrznego
  kons orcjanta. Taka koncepcja pozwoliła utrzymać kontrakty górnicze wewnątrz Grupy oraz odbudować jej
  przychody.

  Sytuacja płynnościowa Grupy jest trudna. Spółki z GK sporządzają plany finansowe oraz na bieżąco monitorują
  także stan swych należności, Dzięki temu mogą podjąć stosowne działania - np. szybciej ściągnąć należności od
  dłużników przy wykorzystaniu faktoringu lub pożyczki.

  W chwili obecnej np. BCG jest w sporze prawnym z Uniprom Metali d.o.o. , próbując odzyskać swoje należności z
  tytułu realizacji kontraktu . Zarząd Emitenta podejmuje t eż negocjacje z kontrahentami i zawiera z nimi ugody ,
  próbując w ten sposób zmniejszyć dług i ograniczyć koszty. Przykładem są ugody sądowe z Corona Express Ltd ,
  dzięki którym stopień umorzenia całkowitego długu był bardzo wysoki, a w ierzytelność w wysokoś ci 1 200.000,00
  zł została skonwertowana na akcje serii K Bumech w ramach prawomocnego już układu częściowego przyjętego w
  post ępowaniu o zatwierdzenie układu, co pozwoliło na zatrzymanie znacznej gotówki w Spółce. Ponadto w trzecim
  kwartale 2019 roku Emit ent zawarł pozasądową ugodę z Grottech Sp. z o.o. S.K., zamykając polubownie kwestie
  wszelkich wzajemnych roszczeń.

  Bumech, w celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania Grupy w warunkach pandemii koronawirusa
  SARS -CoV -2 opracował wariantowy pl an postępowania, który został wdrożony do realizacji przez wszystkie spółki
  z GK. Emitent złożył stosowne wnioski, w ramach pakietu ustaw antykryzysowych, dzięki którym spodziewa się
  wzmocnienia płynności finansowej, jednakże jako duże przedsiębiorstwo, po siada ograniczony ich wachlarz.
  Na chwilę obecną Spółce udało się pozyskać z W ojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dofinansowanie do
  wynagrodzeń należnych za kwiecień, maj i czerwiec 2019 roku w łącznej kwocie 1,55 mln PLN. Bumech Crna Gora
  d.o.o. Nikši ć w ramach programów wsparcia oferowanych przez rząd czarnogórski uzyskał odroczenie terminu
  płatności wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
  należnych za marzec, kwiecień, maj 2019 roku na łączną kwotę o k. 225 tys. EUR (raport bieżący nr 14/2020) .


  2.10 Ocen a możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,
  w porównaniu do w ielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze
  finansowania tej działalności .

  Na chwilę obecną Bumech oraz jego podmioty zależne nie planują znaczących nakładów inwestycyjnych na rok
  20 20 . Nie należy jednak wykluczyć inwestycji odtworzeniowych w maszyny górnicze w przypadku pozyskania
  nowych zamówień czy kontraktów


  2.11 Opis stru ktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w
  ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym  Strona 16 z 51
  Spółki zależne w 2019 roku nabyły w ramach konwersji długu objętego układem z wierzycielami obligacje
  zamienne Emi tenta, o czym mowa w punkcie 1.10 niniejszego Sprawozdania.

  2.12 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia
  płynności grupy kapitałowej emitenta

  Wielkości dla Bumech SA
  W tys. PLN 2019 2018
  Aktywa trwałe 67 609 56 444
  Aktywa obrotowe 33 393 49 331
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Aktywa razem 101 002 105 775
  Kapitał własny 37 230 11 099
  zobowiązania długoterminowe 41 019 12 422
  zobowiązania krótkoterminowe 18 154 21 362
  Zobowiązania obję te postępowaniem restrukturyzacyjnym 34 529 60 892
  Pasywa razem 101 002 105 775

  Wskaźnik / metoda wyliczenia 2019 2018
  ROA -5,95% -24,05%
  (zysk netto / średni stan aktywów )
  ROE -16,14% -229,23%
  (zysk netto / średni stan kapitału własnego)
  Rentowność EBIT -3,76% -47,51%
  (zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży)
  Rentowność EBITDA 11,30% -30,73%
  (EBITDA / przychody ze sprzedaży)
  Rentowność netto -13,65% -52,20%
  (zysk netto / przychody ze sprzedaży)
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,63 0,90
  (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ pasywa)
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 2,01
  (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 1,00
  (aktywa bieżące – zapasy) / zobowiązania bieżące


  Wielkości dla G rupy
  w tys zł. 2019 2018
  Aktywa trwałe 78 645 69 156
  Aktywa obrotowe 37 732 43 358
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Aktywa razem 116 377 112 514
  Kapitał własny 30 512 7 258
  zobowiązania długoterminowe 44 938 12 464
  zobowiązania krót koterminowe 36 336 34 172
  Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 34 470 58 620
  Pasywa razem 116 377 112 514


  Strona 17 z 51  Wskaźnik / metoda wyliczenia 2019 2018
  ROA -6,58% -29,83%
  (zysk netto / średni stan aktywów )
  ROE -25,11% -462,40%
  (zy sk netto / średni stan kapitału własnego)
  Rentowność EBIT -1,17% -46,51%
  (zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży)
  Rentowność EBITDA 12,72% -31,56%
  (EBITDA / przychody ze sprzedaży)
  Rentowność netto -10,31% -50,83%
  (zysk netto / przychody z e sprzedaży)
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,74 0,94
  (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ pasywa)
  Wskaźnik płynności bieżącej 0,92 1,16
  (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)
  Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,46
  (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące


  2.13 W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez
  Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności .

  Dnia 11.06.2019 roku i 27.06.2019 roku Wierzycielom o bjętym zawartym z Emitentem układem
  restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na
  obligacje zamienne, Bumech dokonał przydziału obligacji zamiennych odpowiednio serii C1 i D1.
  W tych samych dniach do Spółki wpłynęły oświadczenia wszystkich Obligatariuszy o zamianie wszystkich
  posiadanych przez nich obligacji zamiennych na akcje serii I oraz J (raporty bieżące nr 30/2019 i 42/2019) .
  Dzięki powyższemu, na kapitał zakładowy Bumech zostało zamien ione niemal 24 mln długu , co w znacznym
  stopniu umożliwiło Emitentowi obniżenie miesięcznych rat płaconych w ramach układu.
  Szczegóły dotyczące emisji papierów wartościowych przez Spółkę w 2019 roku zawiera nota 24 „Kapitał
  zakładowy” zawarta w sprawozdani u finansowym Bumech SA za rok obrotowy 2019.

  Dnia 24.10.2019 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział
  Gospodarczy odpis postanowienia z dnia 11.09.2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w
  postępowani u o zatwierdzenie układu, opatrzony klauzulą prawomocności. Spłata całości zadłużenia objętego
  przedmiotowym układem nastąpiła w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu
  Spółka nie była zobowiązana do wypłaty gotówki na rzecz w ierzycieli objętych niniejszym układem. Z kolei odpis
  prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowił podstawę wpisu podwyższenia kapitału
  zakładowego Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego, który miał miejsce 22.11. 2019 roku.

  W okresie sprawo zdawczym spółki zależne Emitenta nie emitowały papierów wartościowych.


  2.14 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
  a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

  Spółk i z GK nie publikował y prognoz wyników na rok obrotowy 201 9.


  Strona 18 z 51

  3 Pozostałe informacje:

  3.1 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent i jego spółki
  zależne są na nie narażon e.

  Ryzyko związane ze skutkami pandemii koronawirusa , w tym wystąpienie „siły wyższej”
  W związku z ogłoszoną prze z Światową Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa SARS -CoV -2, na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 .03. 2020 roku wprowadzono do odwołania stan epidemii. Związane z tym
  restrykcje administracyjne w istotny sposób wpływaj ą na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Ograniczenia w
  przemieszczaniu się, kwarantanna, nieobecność załogi, zaburzenia łańcucha dosta w to nadzwyczajne okoliczności
  mog ące w określonych przypadkach wręcz uniemożliwić realizację zobowiązań umownych. Zdarz enia te mogą
  wyczerpywać znamiona „siły wyższej”, co stwarza możliwość renegocjacji umów bądź uchylenia się od roszczeń
  powstałych na skutek ich niewykonania.
  Kontrakty długoterminowe realizowane przez Spółki w GK Bumech zawierane są głównie w oparciu o p rzepisy
  ustawy Prawo zamówień publicznych, kt óre dopuszczaj ą w pewnych sytuacjach zmiany umowy. „Specustawa ”
  wprowadziła również możliwość dla zamawiającego w uzgodnieniu z wykonawcą na dokonanie zmiany umowy w
  sprawie zamówienia publicznego, która pozwoli na korzystniejsze ukształtowanie sytuacji wykonawcy. Co
  niezwykle istotne - okoliczności związane z COVID -19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania
  umownego prawa odstąpienia od umowy.

  W kwietniu br. s półki z Grupy otrzymały od dwóch swoich krajowych klientów (JSW S.A, PGG S.A.) informację o
  zaistnieniu „siły wyższej”, na skutek czego JSW S.A. wprowadziła trzyzmianowy (w miejsce czterozmianowego)
  system pracy. Emitent podjął działania dostosowawcze do zaistniałej sytuacji, zmniejszając ryzyk o spowolnienia
  postępu robót. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, przeorganizowano tryb pracy na taki, który pozwala ł
  efektywniej wykorzystać ograniczony w stosun ku do standardowego czas pracy.
  Sytuacja stała się jednak bardziej złożona, kiedy Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o poddan iu całej załogi kopalni
  „Pniówk” - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na obecność
  koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy uzależniono od uzyskania dwóch negatywnych wyników badań (raporty
  bieżące 11/2020 oraz 16/2020) .

  Z kolei PGG S.A. , powołując się na przesłankę „siły wyższej” wynikającą z ogłoszenia epidemii koronawirusa
  SARS -CoV -2 wysłała do BMining pismo, w którym zaproponowała wstrzymanie realizacji umowy drążeniowej na
  okres od 01 do 31 maja 2020 roku. Zmiany w tym zakresie miałyby zostać potwierdzone stosownym aneksem.
  Wykonawca (BMining oraz BTG) nie zgadza się ze stanowiskiem PGG S.A. w tej kwestii, jednakże przerwa w
  pracach aktualnie trwa (raport bieżący 13/2020). Ponad to Zarząd PGG S.A. doszedł do porozumienia ze stroną
  Związkową w sprawie skrócenia w miesiącu maju czasu pracy o 20 procent w związku z pandemią koronawirusa.
  Czasowo został o także wstrzymane wydobycie na kilku kopalniach należących do PGG S.A.

  Wystąpieni e „siły wyższej” powoduje zatem niepewność w zakresie dalszej współpracy handlowej, zmniejszenie
  zakładanych przychodów - pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do
  zminimalizowania negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawir usa – sta ło się już faktem.

  W następstwie pandemii należy się spodziewać co najmniej spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie z
  dużym prawdopodobieństwem zmaleje zapotrzebowanie na węgiel. Z rynku już docierają informacje o
  ograniczeniu mocy produkc yjnych oraz zapotrzebowania na energię. Istnieje zatem ryzyko zmniejszenia inwestycji
  oraz powstania zatorów płatniczych w całej gospodarce.

  Kolejny aspekt niniejszego ryzyka to zagrożenie zdrowia i życia pracowników spółek z GK. Podejmowane są
  działania organizacyjno -techniczne, zarówno na oddziałach górniczych, produkcyjnych, jak i w zapleczu
  administracyjnym, mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników, współpracowników i kontrahentów.
  Wypełniane są również wszelkie zalecenia służb sanitarn ych w tym zakresie. Pracownicy wykonujący pracę na
  terenie zakładów górniczych są zobowiązani przestrzegać wszelkich poleceń służb zamawiającego, wynikających
  z zagrożenia epidemicznego. Nie można jednak wykluczyć dezorganizacji lub uniemożliwienia ciągłoś ci pracy ze
  względu na zakażenia wśród pracowników lub poddanie ich kwarantannie .

  Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, aktualnie nie da się oszacować wpływu przedmiotowego ryzyka
  na funkcjonowanie spółek z Grupy, perspektywy rozwoju oraz ich w yniki finansowe. Jest to tym bardziej
  niemożliwe, iż nie do przewidzenia są np. czas trwania pandemii oraz potencjalnie mogące wystąpić ograniczenia
  nakładane na przedsiębiorców, kontrahentów i ludność. Prognozy gospodarcze renomowanych organizacji
  przewid ują możliwość wystąpienia znaczących perturbacji w najbliższych okresach z powodu wyhamowania, czy
  wręcz kurczenia się gospodarek. Sytuacja będzie odmienna dla różnych branż, jednakże wpływa i na pewno
  będzie wpływać na Emitenta w najbliższej przyszłości. Z powyższego powodu przewidujemy możliwość spadku
  sprzedaży, do poziomu którego niezbędne stanie się niezwłoczne dostosowanie kosztów, w szczególności


  Strona 19 z 51
  osobowych oraz maszyn i urządzeń . W związku z powyższym Zarząd Emitenta ocenia przedmiotowe ryzyko jako
  bardzo wysokie

  Ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej.
  Większość zobowiązań spółki będzie podlegać spłacie na zasadach zawartego z wierzycielami prawomocnego
  układu, tak więc zmiany stóp procentowych w przypadku zobowiązań, od których zgodnie z treści ą tego układu
  dłużnik musi uregulować również odsetk i za okres po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, mogą
  mieć istotne znaczenie dla wysokości płaconych rat układowych. Aktualnie Zarząd Emitenta ocenia to ryzyko jako
  bardzo niskie.

  Ryzyko zw iązane z kursem walutowym.
  Ryzyko kursowe związane jest z transakcjami rozliczanymi lub denominowanymi przez Spółkę w walutach obcych.
  Wahania kursowe mają wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży i koszty zakupu materiałów. Spółka
  ogranicza istniejące r yzyko kursowe wynikające z ekspozycji walutowej netto poprzez stosowanie wybranych
  instrumentów i działań związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym, w oparciu o bieżącą i planowaną
  ekspozycję walutową netto. W zakresie przychodów z działalności eksportowej zabezpieczenie przed ryzykiem
  walutowym w pierwszej kolejności odbywa się poprzez mechanizm zabezpieczenia naturalnego, polegającego na
  zawieraniu umów z podwykonawcami w walucie kontraktu i tym samym przenoszeniu na nich tego ryzyka. Intencją
  Spółki jest domykanie pozycji walutowej poprzez równoważenie transakcji walutowych dotyczących przychodów i
  kosztów.
  Grupa w 2019 roku nie odnotowała znaczącego importu produktów i usług, zaś eksport stanowił ponad 35 % jej
  całkowitych przychodów, co wyni ka głównie z realizacji kontraktu czarnogórskiego. Umocnienie waluty krajowej ma
  negatywny wpływ na rentowność eksportu oraz sprzedaż krajową denominowaną w walutach obcych, a z kolei
  osłabienie waluty krajowej ma wpływ pozytywny na w/w rentowność. Emitent w roku 2020 udzielił do spółki
  zależnej Bumech CRNA Gora pożyczki denominowanej w walucie EUR. Grupa w szczególności narażona jest na
  wahania kursów EUR/PLN, w związku z czym w sposób ciągły analizuje się wahania tej pary walut. Spółki z Grupy
  nie zawier ają transakcji pochodnych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, jednakże nie można
  wykluczyć skorzystania w przyszłości z instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe.

  Ryzyko związane z działalnością konkurencji.
  Dekoniunktura w bran ży zweryfikowała pozycje konkurencyjne firm okołogórnicz ych specjalizujących się w pracach
  drążeniowych dla kopalń węgla kamiennego. Po okresie zaostrzonej konkurencji cenowej sytuacja ustabiliz owała
  się również z powodu zmniejszenia się liczby podmiotów k onkurencyjnych wobec Bumech i jego spółek zależnych.
  Kluczowa dla skutecznego konkurowania była przeprowadzona restrukturyzacja i uzyskana w ten sposób
  elastyczność cenowa. W obliczu pandemii koronawirusa ponownie wzrasta ryzyko upadków i przejęć
  przedsięb iorstw okołogórniczych. Zarząd y spółek z Grupy będ ą zatem kontynuował y działania restrukturyzacyjne
  podjęte w przeszłości , podnos ząc jakość usług i produktów, rozszerza jąc i dywersyfik ując działalność tak, aby
  możliwie obniżyć to ryzyko.

  Ryzyko związane z brakiem rzetelności i nieterminowością usług świadczonych przez podwykonawców i
  konsorcjantów.
  Spółki z Grupy, tworząc konsorcja z podmiotami zewnętrznymi, sprawdzają sytuację finansową potencjalnych
  partnerów, jak również monitorują ją w trakcie realiza cji kontraktu. Realizując strategię na okres kryzysu, Zarząd
  Emitenta ograniczył udział podwykonawców i konsorcjantów, a zatem ryzyko to zostało dodatkowo
  zminimalizowane. Ograniczeniu tego ryzyka sprzyja również przyjęty wcześniej model biznesowy, w który m spółka
  zależna – Bumech Mining Sp. z o.o. występ owała jako Generalny W ykonawca projektów z konsorcjantem
  (wieloletnim partnerem biznesowym Bumech) zapewniającym finansowanie kontraktów. W nowych mniejszych
  przetargach ogłaszanych w roku 2019 na roboty gó rnicze, start owały już same spółki zależne, tj. BMining oraz
  BTG, zaś Bumech pojawi ł się również jako podwykonawca. Taki stan rzeczy pozwala odbudować przychody Grupy
  i zminimalizować ryzyko braku rzetelności konsorcjantów i podwykonawców.

  Ryzyko awarii u rządzeń produkcyjnych.
  W celu zapobiegania awariom urządzeń produkcyjnych spółki z Grupy Kapitałowej dokonują okresowych
  przeglądów i serwisów urządzeń, a także je ubezpieczają. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku również
  odpowiednio wyszkoleni pracownicy , którzy są w stanie w krótkim czasie usunąć awarię. Ryzyko ocenia się jako
  bardzo niskie.

  Ryzyko związane z zabezpieczeniami na majątku spółki.
  Jedną z form zabezpieczenia udzielonego przez banki finansowania są hipoteki na prawach do nieruchomości
  dłużn ika oraz zastawy rejestrowe na jego majątku ruchomym. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy nie
  wystąpiła sytuacja, aby instytucja finansująca skorzystała z zabezpieczeń. Do chwili obecnej Bumech podlegał
  ochronie prawnej w tym względzie, natomiast po uprawomocnieniu się układu tylko brak spłaty wierzytelności
  objętych prawomocnym układem mógłby zmienić ten stan rzeczy. Tymczasem Spółka w okresie sprawozdawczym
  (począwszy od sierpnia) spła cała rat y układow e terminowo .


  Strona 20 z 51

  Ryzyko związane z brakiem klucz owych pracowników.
  Dla spółek z Grupy jednym z najważniejszych zasobów są pracownicy. Atrakcyjność pracy w branży górniczej
  znacznie zmalała ze względu na trudne warunki pracy, niebezpieczeństwo, które ona ze sobą niesie oraz
  konkurencyjność płacową pomięd zy górnictwem i innymi branżami. W związku z tym w okresie sprawozdawczym
  obserw owano większy niż dotychczas odpływ pracowników, w tym do sektorów niezwiązanych z branżą górniczą.
  Ponadto spółki górnicze – w związku z wcześniej wdrożonymi programami dobro wolnych odejść górników –
  pozysk iwały intensywnie pracowników, w tym ze spółek okołogórniczych. Aby zminimalizować powyższe ryzyko
  Bumech dba ł o udział załogi w specjalistycznych kursach podnoszących kwalifikacje. W celu minimalizacji
  powyższego ryzyka Bum ech prowadzi ł ciągłą rekrutację pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy są
  niezbędni do stabilnego prowadzenia przez spółki z Grupy działalności gospodarczej, zatrudniając również
  obcokrajowców oraz dbając o optymalny poziom wynagrodzeń. Prawdopo dobnie zbliżające się zwolnienia
  pracowników w sektorze górniczym niebawem w dużym stopniu zniwelują przedmiotowe ryzyko .

  Ryzyko kar umownych i zmniejszenia planowanych przychodów wynikających z realizacji kontraktów.
  Ryzyko związane z karami za niewykon anie lub nieterminowe wykonanie robót będących przedmiotem umów z
  zamawiającymi jest uwarunkowane wieloma czynnikami niezależnymi i zależnymi od samej Spółki jak i
  przedsiębiorstw z nią współpracujących.
  Stopień realizacji robót w ramach zamówień ze stron y Spółek Węglowych i co za tym idzie pozyskiwanie
  przychodów z tego tytułu – jest uzależniony od warunków geologiczno -górniczych oraz od zabezpieczenia przez
  zamawiającego robót pod kątem logistycznym i organizacyjno – technicznym. Każdorazowo w zadaniu mo gą
  wystąpić wcześniej nieprzewidziane trudności, takie jak: późniejsze przekazanie frontu robót, warunki górniczo –
  geologiczne odbiegające od pierwotnych założeń kontraktowych, brak synergii infrastruktury kopalnianej z
  oddziałem Spółki pod względem organ izacji i logistyki przy realizacji robót, co w konsekwencji przekłada się na
  wydłużenie realizacji prac i zwiększeniem kosztów w stosunku do planów. Trudna sytuacja w branży górniczej
  negatywnie rzutuje na wywiązywanie się zamawiających z warunków umów, po wodując braki materiałów
  eksploatacyjnych i złą organizację czasu pracy. Przekłada się to w sposób bezpośredni na tempo pozyskiwania
  przez spółki z Grupy przychodów.
  Dodatkowo terminowość wykonania robót jest uzależniona od ewentualnego podwykonawcy i/lub konsorcjanta, z
  którym ściśle współpracuje się przy realizacji danego kontraktu. Wszystkie te czynniki mogą powodować nałożenie
  na spółki z Grupy kar umownych, odroczenie w czasie realizacji przychodów lub osiągnięcie przychodów na
  poziomie niższym od pocz ątkowo planowanych. Ryzyko to się ziściło poprzez nałożenie na Bumech w 2019r. kary
  umownej w kwocie 1.691.523,20 zł, a którą to ostatecznie udało się zmniejszyć do poziomu 105.720,20 zł.
  Kolejnym przykładem wystąpienia ryzyka kar umownych w 2019 r. jest wystawienie przez odbiorcę boksytu na
  BCG noty na kwotę 500 000 EURO netto w związku z zastrzeżeniami co do jakości rudy (szerzej w punkcie 2.1
  niniejszego Sprawozdania). Zarząd spółki ocenia ww. ryzyko jako wysokie.

  Ryzyko związane z prowadzoną działalno ścią operacyjną na czynnych obiektach kopalń.
  Z działalnością Bumech i spółek zależnych, zwłaszcza w przypadku wykonywania prac drążeniowych na czynnych
  obiektach kopalń, wiążą się zagrożenia polegające między innymi na możliwości wystąpienia awarii skutku jącej
  stratami ludzkimi i materialnymi. Spółki przeciwdziałają temu zagrożeniu poprzez stałe szkolenie i ścisły nadzór
  bhp.

  Ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi w Spółkach Węglowych.
  W ocenie spółki ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi w Spółkach Węglowych istnieje i może się nasilić w
  związku z prawdopodobnymi w sektorze górniczym zwolnieniami spowodowanymi pandemią koronawirusa .
  Ewentualne strajki pracowników tych zakładów mogą utrudnić planową pracę spółkom okołogórniczym.

  Ryzyko związane z og raniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych kontraktów drążeniowych i
  eksploatacyjnych.
  Kontrakty podpisywane z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami zawierają postanowienia dotyczące możliwości
  ograniczenia przez nich zarówno zakresu rze czowego, jak i finansowego realizowanych robót, co może wpłynąć na
  znaczące ograniczenie przychodów przy zaangażowaniu inwestycyjnym towarzyszącym tego typu robotom.
  Przykładem realizacji niniejszego ryzyka było: a) wstrzymanie końcem 2018 roku ze względów bezpieczeństwa
  przez JSW SA realizacji kontraktu, na którym Generalnym W ykonawcą była spółka zależna dłużnika – Bumech
  Mining Sp. z o.o. oraz b) ograniczenie zakresu jednego z kontraktów w związku z wystąpieniem zaburzeń
  sedymentacyjne na KWK Murcki – Staszic objawiających się ścienieniem pokładu 401/1. Zarząd dłużnika stara się
  zminimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez prowadzenie negocjacji w sprawie zlecania spółce robót
  zamiennych w ramach obowiązujących procedur prawnych.

  Ryzyko związane z brakiem realizacji prawomocnego układu
  Zarząd Spółki wierzy w powodzenie spłaty rat układowych. Nie należy jednak wykluczyć, iż Bu mech nie będzie
  wywiązywał się z postanowień układowych na skutek kumulatywnego ziszczenia się ryzyk gospodarczych


  Strona 21 z 51
  opisanych powyżej. W okresie sprawozdawczym Emitent – począwszy od miesiąca sierpnia - dokonywał płatności
  rat układowych dla wszystkich W ierzycieli, którzy nie zdecydowali się na konwersję długu na kapitał.


  3.2 Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy K apitałowej oraz działaniach podjętych
  w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opis em perspektyw rozwoju działalności
  Emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotow ym . Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych
  czynników istotnych dla ro zwoju przedsiębiorstwa Emitenta . Charakterystyka polityki w zakresie
  kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej emitenta . Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta

  Odnosząc się do koncepcji strategicznej G K należy podkreślić, iż spółki z Grupy sukcesywnie u czestniczą w
  nowych przetargach na kontrakty górnicze i wygrywają je (patrz pkt 2.5 niniejszego Sp rawozdania). Podobnie było
  w okresie sprawozdawczym , przy czym należy podkreślić, iż w większości kontraktów spółki zależne, tj. BMining i
  BTG zawarły same – bez obecności zewnętrznego konsorcjanta. Ten trend utrzymuje się również w 2020 roku . Po
  okresie sprawozdawczym Bumech Mining zawarł umowę z Mercus Logistyka sp. z o.o. na dostawę części
  gumowych oraz gumowo – metalowych do maszyn dla KGHM Polska Miedź SA oraz Grupy Kapitałowej KGHM
  Polska Miedź SA. (raport bieżący nr 3/2020). Ponadto dnia 20.02.2020 roku podpisana została również umowa
  pomiędzy Emitentem, a KGHM Polska Miedź S.A., której przedmiotem jest dostawa wykładzin gumowych
  zbrojonych na lata 2020 - 2022 (raport bieżący nr 4/2020).

  Optymizmem napawa poziom wydobycia na czarnogórskim kontrakcie - w całym 2019 roku wyniósł 348 138 ton,
  zaś w 2018 roku – 313 576 ton, co dało wzrost RdR o ponad 11% (raport bieżący nr 2/2020). W ysokie poziomy
  wydobycia z ostały również osiągnięte w pierwszy kwartale 2020 roku - łącznie 81 076 ton, przy planie wydobycia
  sprzed pandemii na poziomie 80 000 ton (raport bieżący nr 11/2020).

  Odnośnie samojezdnych kołowych maszyn elektrycznych typu ładowarki, Emitent końcem okre su
  sprawozdawczego w konsorcjum z EMAG złożył wniosek o do finansowanie projektu w ramach Prioryt etu I:
  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsi ębiorstw,
  Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojow e realizowane przez przedsiębio rstwa Programu
  Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 , „Szybka ścieżka” duże przedsiębio rstwa i konsorcja
  przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu było opracowanie i budowa lekkiej ładowarki górniczej z akumulatorowym
  zasila niem i napędem elektrycznym, przystosowanej do sterowania autonomicznego z zaawansowaną diagnostyką
  oraz opracowanie i budowa innowacyjnych kół dla tego pojazdu. W niosek przeszedł pełną procedurę oceny,
  znalazł się na liście rankingowej, jednakże do uzyska nia dotacji zabrakło dwóch punktów.

  W związku z tym, iż działania skierowane na poprawę rentowności jednostki zlokalizowanej w Rawiczu
  doprowadziły do zmniejszenia jej straty, ale nie przyniosły w pełni z adawalających efektów; obserwowano stały
  wzrost kos ztów osobowych, energii i materiałów oraz niewystarczającą komplementarność jednostki w Rawic zu z
  core business Bumech - Zarząd Emitenta – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej – w dniu 17.12.2019 roku
  postanowił o wygaszeniu działalności jednostki zamiej scowej Spółki zlokalizowanej w Rawiczu z dniem 31.12.2019
  roku (raport bieżący nr 76/2019).

  W związku z pandemią koronawirusa wszystkim podmiotom gospodarczym, w tym spółkom z Grupy Kapitałowej
  Bumech S.A. przyszło działać w nowej, nie dającej się przewid zieć rzeczywistości gospodarczej , przez co nie
  można dokła dnie oszacować wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na perspektywy rozwoju oraz wyniki finansowe
  przedsiębiorstw Grupy. Dlatego też Emitent zawiesza realizację dotychczasowych strategicznych kierunk ów
  rozwoju Grupy, w zakresach największej kapitałochłonności. Aktualnie najważniejszym celem Emitenta i spółek
  zależ nych jest poprawa płynności finansowej w ramach ugruntowanych kompetencji własnych w obszarze
  górniczym i maszynowym. Po rozpoznaniu efektów pandemii oraz ich wpływu na Grupę zostanie dokonany
  przegląd kierunków strategicznych oraz nastąpi ich ewaluacja .

  Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpływa na perspektywy rozwoju Grupy jest realizacja układu zgodnie z
  przyjętymi na Zgromadzeniu W ierzyc ieli dnia 12.07.2018 roku propozycjami układowymi. Dobrą i wartą
  podkreślenia w tym kontekście informacją jest fakt, iż duże grono Wierzycieli skonwertowało wierzytelności objęte
  układem na obligacje zamienne Emitenta, a następnie – w wykonaniu prawa zamia ny – złożyło oświadczenia o
  objęciu akcji Spółki. Dzięki temu , na kapitał Bumech zostało zamienione niemal 24 mln długu, co w znacznym
  stopniu pozwoliło obniżyć miesięczne rat y płacone w ramach układu, tym samym poprawiając bieżąc ą płynność
  finansową Emite nta. Zgodnie z propozycjami układowymi, Spółka w okresie sprawozdawczym, począwszy od
  sierpnia rozpoczęła comiesięczne płatności rat układowych .
  Według Zarządu Emitenta uprawdopodobnienie realizacji układu i dalszego długoterminowego funkcjonowania
  Grupy K apitałowej stanowią poniższe fakty i okoliczności:
  1. Grupa Kapitałowa posiada w swoim portfelu zlecenia w Polsce oraz za granicą. Spółki z GK sukcesywnie biorą
  aktywny udział w ogłaszanych przetargach – w znacznej większości bez udziału podmiot ów zewnętrznyc h.
  Prawidłowa realizacja kontraktów umożliwiać będzie stopniową spłatę zobowiązań wobec Wierzycieli;


  Strona 22 z 51
  2. Terminy płatności u głównych odbiorców usług Grupy (spółki węglowe) ulegają stopniowemu skróceniu, m. in.
  w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdzi ałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  3. W toku procedur przetargowych należy zwrócić uwagę na wzrost cen nowych kontraktów ze względu na
  zawężenie konkurencji (większość przedsiębiorstw prywatnych nie przetrwała kryzysu w branży) oraz ze
  względu na konieczność urealnienia kosztów osobowych i najmu sprzętu do aktualnie obowiązujących na
  rynku.

  Wahania koniunktury w branży wydobywczej węgla kamiennego i ilość ogłaszanych przetargów na roboty górnicze
  to kolejne czynnik i, które ma ją wpływ na dynamikę rozwoju Grupy. Optymizmem napawa fakt, iż strategie
  przyjmowane przez spółki w ęglowe zakładają systematyczne zwięks zanie dostępu do zasobów węgla. W zakresie
  założeń operacyjnych Grupa Kapitałowa Jastrzębsk iej Spół ki Wę glowej S.A ( GK JSW) w latac h 2020 -2030 planuje
  stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku.
  Strategia GK JSW zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów
  wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Przewiduje ponadto poniesienie nakładów
  inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł, z czego u dział nakładów na inwestycje w segmencie
  węglowym stanowić będzie ok. 84% łącznych nakładów.
  W kontekście koniunktu ry w branży górniczej należy jednak zwrócić uwagę na wymiar gospodarczy pandemii
  koronawirusa SARS -CoV -2. Skutki prognozowanego spowolnienia gospodarczego odczuje również górnictwo.
  Skala załamania, jakie będzie miało miejsce w tym sektorze gospodarki jest dziś jednak trudna do przewidzenia , a
  będzie miała bez wątpienia wpływ na perspektywy rozwoju Grupy.

  Należy zwrócić także uwagę na pogorszenie rynku prac y dla spółek sektora górniczego występujące w okresie
  sprawozdawczym. Zamawiający mieli wysokie wymag ania w stosunku do podmiotów startujących w przetargach
  zarówno pod kątem sprzętowym jak i kadrowym. Tymczasem obserwowany brak wykwalifikowanych pracowników
  na rynku – również wśród Zamawiających - powodował, że spółki górnicze pozyskiwały pracowników z
  przedsiębiorstw okołogórniczych, jednocześnie zawierając w proponowanych z wykonawcami umowach zapisy o
  karach za brak stosownego (wygórowanego w stosunku do realnych potrzeb) obłożenia zmian. Zamawiający
  osłabiali w ten sposób efektywność i ekonomikę reali zacji kontraktów, które przedsiębiorstwa okołogórnicze
  wykonywały na ich rzecz oraz ograniczały równocześnie ich dynamikę wzrostu marży. W idoczny na rynku deficyt
  pracowników łączył się z bardzo dużą presją płacową. Prawdopodobnie zbliżające się zwolnienia pracowników w
  sektorze górniczym niebawem w dużym stopniu zniwelują ten trend. W zrasta jednak ryzyko konfliktu ze związkami
  zawodowymi w Spółkach Węglowych w związku z planowan ą restrukturyzacj ą. Ewentualne strajki pracowników
  tych zakładów mogą zakłócić pracę spółkom okołogórniczym.

  W swojej bieżącej działalności Grupa nie bagatelizuje zagrożeń i ryzyk zidentyfikowanych w punkcie 3. 1.
  niniejszego Sprawozdania, gdyż mogą one mieć wpływ na wyniki kolejnych okresów sprawozdawczych.


  3.3 Informacje o ważniejsz ych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju

  Spółka oraz jej podmioty zależne nie odniosł y ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.


  3.4 Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zagadnień pracowniczych

  Bumech posiada aktualne decyzje admi nistracyjne w zakresie korzystania ze środowiska i wywiązuje się z
  obowiązków wynikających z Ustaw y z dnia 13 kwietnia 20 18 r. Prawo ochrony środowisk a.

  Spółka ma podpisaną umowę z podmiotem, który profesjonalnie zajmuje się tematyką ochrony środowiska i służy
  Bumech doradztwem i pełnym wsparciem w tym zakresie.

  W Centrali Spółki w Katowicach oraz w Oddziale w Iwinach funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania w
  zakresie jakości /ISO 9001/, środowiska /ISO 14001/, BHP /PN -N 18001/ , a w Katowicach dodatko wo w zakresie
  procesów spawalniczych /ISO 3834 -2/. S ystemowe zarządzanie Spółką było monitorowane zarówno poprzez
  audyty wewnętrzne, jak i przez jednostkę akredytowaną, tj. PCC – CERT Sp. z o.o. Sp. k.

  Przeciętne zatrudnienie w Grupie zostało przedstawion e w nocie 50 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  za ro k obrotowy 201 9 – „Zatrudnienie”


  3.5 Informacje o firmie audytorskiej
  Wskazanie: a) daty zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu
  sprawozdania finansowego l ub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została
  zawarta ta umowa, b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim


  Strona 23 z 51
  okresie i jaki był zakres tych usług, c) organu, który dokonał wyboru firmy a udytorskiej, d) wynagrodzenia
  firmy audytorskiej wypłaconego lub należnego za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za
  badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania
  finansowego, usługi doradztwa p odatkowego i pozostałe usługi
  - z tym że obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli zostanie wskazane miejsce zamieszczenia tych
  informacji w sprawozdaniu finansowym.

  Emitent dnia 09.09.2019 roku podpisał z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią Sp. k. z siedzibą
  02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B (dalej: PKF) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania
  sprawozdań finansowych pod numerem 477 umowę, której przedmiotem był o:
  a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech sporząd zonego za rok obrotowy kończący
  się 31.12.2019 oraz 31.12.2020 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem po 28 400,00 zł w każdym
  roku;
  b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego za rok obrotowy kończący
  się 31.12.2019 oraz 31.12.2 020 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem po 18 000,00 zł w każdym
  roku; ;
  c) przegląd półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
  kończący się 30.06.2019 roku oraz 30.06.2020 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem po 16 100,00
  zł w każdym roku;
  d) przegląd półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego
  za okres kończący się 30.06.2019 roku oraz 30.06.2020 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem po
  15 400,00 zł w każdym roku.

  Wybo ru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza dnia 19.08.2019 roku. Stosowna umowa z PKF została
  zawarta na okres umożliwiający realizację zadań wymienionych powyżej.

  Spółka korzystała z usług PKF wcześniej w poniższym zakresie:
  I.
  e) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech sporządzonego za rok obrotowy kończący
  się 31.12.2018 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem 27 300,00 zł;
  f) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego za rok obrotowy kończący
  się 31.12.2018 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem 16 500,00 zł;
  g) przegląd półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
  kończący się 30.06.2018 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem 13 600,00 zł;
  h) przegląd półrocznego skróconego sk onsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego
  za okres kończący się 30.06.2018 roku zgodnie z MSSF - za wynagrodzeniem 13 500,00 zł.
  II.
  a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok obrotowy kończący się
  31. 12.2017 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem 25 320,00 zł netto
  b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego za rok obrotowy kończący się
  31.12.2017 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem 14 770,00 zł netto
  c) przegląd półro cznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech sporządzonego za okres
  kończący się 30.06.2017 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem 13 195 zł netto
  d) przegląd półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporzą dzonego za
  okres kończący się 30.06.2017 roku zgodnie z MSSF – za wynagrodzeniem 11 165,00 zł netto.
  Audytor nie świadczył dla Bumech usług doradztwa podatkowego i pozostałych usług w roku obrotowym 2017.
  III.
  e) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień
  31.12.2016 roku;
  b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego według stanu na dzień
  31.12.2016 roku.
  IV.
  a) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego według stanu na dzień
  31.12.2014 roku;
  b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego według stanu na dzień
  31.12.2014 roku;
  c) doradztwa w zakresie przekształcenia danych finansowych Grupy Kapitałowej ZWG na MSRy.
  d) usług atestacyjnych związanych z: a) z inwentaryzacją składników majątkowych (rok 2013); b) ze
  sprawozdaniami pro forma sporządzonymi za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 oraz za okres 01.01.2014 –
  30.06.2014 zamieszczonymi w memorandum informacyjnym Emitent a sporządzonym w związku z połączeniem się
  Bumech z ZWG (rok 2014).
  V.
  Ponadto PKF badał sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 roku, a na podstawie
  umowy z 2008 roku wykonywał dla Spółki również inne usługi poświadczające.


  Strona 24 z 51


  3.6 Stanowiące wyodrębnioną część t ego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu
  kor poracyjnego
  a) wskazanie:
  - zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
  zasad jest publicznie dostępny, lub
  - zbioru zasad ładu korpor acyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować
  dobrowolnie oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub
  - wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez Emitenta praktyk
  w zakresie ładu korporacyjnego, wykracz ających poza wymogi przewidziane prawem krajowym
  wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu
  korporacyjnego

  W 201 9 roku BUMECH S.A. podlega ł zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zgromadzonych w dokumencie: „Dobre
  Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ” (dalej: DPSN), które to były i są publicznie dostępne na stronie
  internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: http://corp -gov.gpw.pl

  b) w zakresie w j akim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym
  mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśn ienie przyczyn tego
  odstąpienia

  Szanując prawo obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy do pełnej wi edzy na temat działalności Bumech , Spółka
  dokłada wszelkich starań, aby w jak najszerszym zakresie stosować się do zasad ładu korporacyjnego. Tym
  niemniej Zarząd Emitenta informuje, iż w 201 9 roku w Spółce w sposób trwały nie były stosowane częściowo lub
  całkowicie następujące rekomendacje i zasady DPSN:

  I.Z.1.7.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
  miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na
  temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych.

  Komentarz S półk i:
  W związku z pandemią koronawirusa wszystkim podmiotom gospodarczym, w tym spółkom z Grupy przyszło
  działać w nowej, nie dającej się w chwili o becnej przewidzieć rzeczy wistości gospodarczej, przez co nie można
  oszacować wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na perspektywy rozwoju oraz wyniki finansowe przedsięb iorstw
  Grupy. W opinii Zarządu Bumech jednoznaczne określanie strategii w aktualnie zmiennej sytuacji otoczenia
  gospodarczego jest przedwczesne .
  Emitent poza zamieszczanymi regularnie na stronie internetowej raportami okresowymi nie publikuje w zasadzie
  innych materiałów na temat wyników finansowych Spółki .

  I.Z.1.8.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
  miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zestawienia wybranych danych finansowych spółki za
  ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbi orców.

  Komentarz Spółki:
  Zasada ta obecnie nie jest stosowana ze względu na brak możliwości technicznych. Spółka nie wyklucza jednak jej
  wdrożenia w terminie późniejszym, jeśli zdoła wyasygnować środki na ten cel. Nadmienia się ponadto, iż na stronie
  internetowej Bumech znajdują się wszystkie raporty okresowe publikowane przez Emitenta , które prezentują
  między innymi wybrane dane finansowe.

  I.Z.1.15.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czy telnej formie i wyodrębnionym
  miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę
  polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać
  takie el ementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także
  wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli
  spółka nie opracowała i nie realizuje pol ityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie
  takiej decyzji .

  Komentarz Spółki:
  Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, gdyż Emitent nie ma wpływu na wybór członków
  Zarządu lub Rady Nadzorczej. Jeśli cho dzi o dobór kluczowych menagerów, Zarząd stoi na stanowisku, iż jedynym


  Strona 25 z 51
  słusznym kryterium w tym względzie są kompetencje i doświadczenie zawodowe osób pretendujących na
  określone stanowiska w Spółce .

  I.Z.1.20.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internet ową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
  miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie
  audio lub wideo .

  Komentarz Spółki:
  Emitent nie nagrywa i nie publikuje przebiegu obra d Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej. Na stronie
  internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl można natomiast zapoznać się ze wszystkimi informacjami
  związanymi ze zwoływaniem, przebiegiem Walnego Zgromadzen ia, poczynając od projektów uchwał z
  uzasadnieniem, przez precyzyjny opis procedur, dokumentację wynikającą ze spraw omawianych na
  Zgromadzeniu, kończąc na treści podjętych uchwał wraz z wynikami poszczególnych głosowań. W opinii Zarządu
  jest to wystarczaj ące do tego, aby zapewnić transparentność i zagwarantować akcjonariuszom realizację
  przysługujących im praw.

  II.Z.1.
  Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu
  powinien być sformułowany w spo sób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie
  internetowej spółki.

  Komentarz Spółki:
  W Spółce został zatwierdzony wewnętrzny podział odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególne obszary
  działalności. Jest on sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Zarząd Emitenta zdecydował o
  niepublikowaniu go na stronie internetowej Spółki . Uznał bowiem, że ujawnienie wewnętrznego podziału
  obowiązków oznaczałoby naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, co mogłoby wyrządzić Spółce s zkodę. Dlatego
  niniejsza zasada jest stosowana tylko częściowo.

  II.Z.2.
  Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki
  wymaga zgody rady nadzorczej.

  Komentarz Spółki:
  Dokumenty korporacyjne Sp ółki nie przewidują konieczności zgody Rady Nadzorczej (dalej: Rada) na zasiadanie
  członka Zarządu Emitenta w organach zarządzających i nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej. Jednakże
  Statut Bumech zawiera uregulowanie, zgodnie z którym Członek Zarząd u Spółki nie może bez zezwolenia Rady
  zajmować się interesami konkurencyjnymi jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej
  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pragniemy nadmienić, iż członkowie Rady znają zakres
  aktywnośc i zawodowej członków Zarządu, który jest również publicznie dostępny na stronie internetowej Emitenta
  w postaci życiorysów zawodowych członków organów Spółki.

  II.Z.7.
  W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowani e mają postanowienia
  Załącznika nr 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję
  komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

  Komentarz Spółki:
  Spółka nie w pełni stosuje p owyższą zasadę ładu korporacyjnego. W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu
  Audytu ma zastosowanie większość postanowień Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o któr ym mowa
  w zasadzie II.Z.4. Członkowie Komitetu Audytu spełniają wymogi określo ne w Ustawie o biegłych rewidentach,
  firmach audytorskich oraz nadzorze pub licznym z dnia 11 maja 2017 r.
  Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej negatywnych skutków dla obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy
  niestosowania niniejszej zasady.

  III.Z.2.
  Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance
  podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość
  raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub kom itetu audytu.

  Komentarz Spółki:
  Osoby wykonujące czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu
  wewnętrznego są podległe bezpośrednio odpowiednim członkom Zarządu. Nie mają możliwości bezpośredniego


  Strona 26 z 51
  raportowania do Ra dy Nadzorczej/Komitetu Audytu. Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej negatywnych
  skutków dla obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy z częściowego przestrzegania niniejszej zasady.

  IV.Z.2.
  Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu s półki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
  transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

  Komentarz Spółki:
  Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się przy udziale niewielkiej liczby osób. Koszty transmisji obrad w odczuciu
  Emitenta byłyby nie współmierne do korzyści z tego wynikających, zwłaszcza że do chwili obecnej żaden z
  Akcjonariuszy nie zgłaszał Spółce oczekiwań w tym względzie .

  IV.Z.3.
  Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

  Komentarz Spółki:
  Spółka n ie stosuje tej zasady, gdyż Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść jest akceptowana przez
  Akcjonariuszy, a więc niezależnie od woli Zarządu Emitenta, zawiera zapis o tym, iż decyzję o ewentualnej
  obecności na Zgromadzeniu dziennikarzy podejmuje Waln e Zgromadzenie w drodze uchwały.

  IV.Z.11.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

  Komentarz Spółki:
  Spółka nie w pełni stosuje niniejszą zasadę. Na każdym Walnym Zgromadzeniu Bumech zawsze jest obecny co
  najmniej jeden Członek Zarządu, zaś przedstawiciele Rady Nadzorczej Emitenta – co jest niezależne od Spółki –
  nie zawsze uczestniczą w obradach. Nigdy jednak taki stan rzeczy nie spowodował pozostawienia zapytanie
  Akcjonariusza bez odpowiedzi.

  V.Z.6.
  Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu
  interesów, a także zasady postępowania w obl iczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje
  wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów
  interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udzi ału w rozpatrywaniu sprawy
  objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

  Komentarz Spółki:
  Bumech postrzega niniejszą zasadę jako dobrą praktykę korporacyjną, tym niemniej Emitent odstępuje w części od
  jej przestrzegania. Regulaminy Zarządu oraz Rady Nadz orczej Bumech zawierają uregulowania dotyczące
  konfliktu interesów. Nie są one zbyt szczegółowe. Regulacje te nie uwzględniają m. in. sposobów zapobiegania,
  identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów. Emitent rozważy możliwość wdrożenia w przyszłoś ci regulacji
  wewnętrznych obejmujących tematykę konfliktu interesów w Spółce w sposób kompleksowy.

  VI.R.1.
  Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki
  wynagrodzeń.
  VI.R.2.
  Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i długoterminowymi,
  długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji
  z jakichkolwiek przyczyn.

  Komentarz Spółki:
  Bumech na dzień p ublikacji niniejszego Sprawozdania nie posiada polityki wynagrodzeń członków organów Spółki i
  kluczowych menagerów. Jednakże czyniąc zadość zasadzie transparentności, Spółka zamieszcza w rocznym
  sprawozdaniu finansowym wartość wszystkich świadczeń przysług ujących członkom organów Emitenta. Zwraca
  się również uwagę na fakt, iż wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki jest ustalana przez Radę
  Nadzorczą i W alne Zgromadzenie. Jeśli chodzi o kluczowych menagerów – są wynagradzani adekwatnie do
  swoich kompe tencji oraz realizacji stawianych przed nimi zadań. W edług Emitenta częściowe przestrzeganie
  przedm iotowej zasady nie niesie negatywnych skutków dla obecny ch i potencjalnych Akcjonariuszy ; jednakże
  niebawem – zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – polityka wynagrodzeń członków
  organów Emitenta zostanie przyjęta uchwałą W alnego Zgromadzenia i będzie spełniać nałożone przepisami prawa


  Strona 27 z 51
  wymo gi. W tym miejscu Zarząd Emitenta pragnie również z całą stanowczością podkreślić, iż mimo braku
  uregulowań w tym zakresie, w Spółce nie ma miejsca dyskryminacja z jakichkolwiek przyczyn.

  VI.Z.4.
  Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i
  zmienne składniki wynagr odzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników
  wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
  innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład
  grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obr otowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
  informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania prze dsiębiorstwa.

  Komentarz Spółki:
  Bumech postrzega niniejszą zasadę jako dobrą praktykę korporacyjną, tym niemniej Emitent odstępuje w części od
  jej przestrzegania głównie ze względu na fakt braku wdrożonej polityki wynagrodzeń , co jednak wkrótce się zmien i.
  Spółka zamieszcza w rocznym sprawozdaniu finansowym wartość wszystkich świadczeń przysługujących
  członkom organów Bumech zgodnie z wymogami przepisów giełdowych oraz Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości obowiązujących Emitenta.

  Na dzień przekazani a niniejszego sprawozdania Zarząd nie widzi negatywnych skutków dla obecnych
  i potencjalnych Akcjonariuszy związanych z niestosowaniem powyższych zasad DPSN. R ozważy i nie wyklucza
  jednak docelowo stosowania wszystkich zasad i rekomendacji zawartych w zbi orze .

  Są też rekomendacje i zasady, które Spółki nie dotyczą:

  I.R.2
  Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w
  rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityk i w tym zakresie .

  Komentarz Spółki:
  Spółka na chwilę obecną nie prowadzi działalności w powyższym zakresie .

  I.Z.2
  Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność
  swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
  Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura
  ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności .

  Komenta rz Spółki:
  Akcje Spółki nie są kwalifikowane do indeksów WIG20 ani mWIG40. Ponadto w ocenie Zarządu Bumech struktura
  akcjonariatu i zakres prowadzonej przez Spółkę działalności nie wymagają prowadzenia strony internetowej w
  języku angielskim. Podkreślamy jednak, iż na swoich stronach internetowych pod adresami: www.bumech.pl oraz
  www.zwg.com.pl jest zamieszczonych dużo treści przetłumaczonych nie tylko na język angielski .

  IV.R.2.
  Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane s półce oczekiwania akcjonariuszy, o ile
  spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego
  zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w
  wal nym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
  obrad wal nego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

  Komentarz Spółki:
  Statut Bumech nie dopuszcza ł możliwości udziału w Walnym Z gromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej . Emitent zwraca uwagę, iż do chwili obecnej żaden z Akcjonariuszy nie zgłaszał Spółce


  Strona 28 z 51
  potrzeb w powyższym zakresie. W miarę upowszechnienia się praktyki rynkowej w tym względzie Zarząd
  zasta nowi się nad wprowadzeniem niniejszej zasady w życie

  IV.R.3.
  Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w
  różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realiz acja zdarzeń
  korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we
  wszystkich krajach, w których są one notowane.

  Komentarz Spółki:
  Akcje Bumech są przedmiotem obrotu tylko i wyłącznie w Polsce .

  VI.R.3 .
  Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma
  zastosowanie zasada II.Z.7.

  Komentarz Spółki:
  W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje Komitet do spraw wynagrodzeń

  VI.Z.1.
  Programy motywacyjne p owinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia
  członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki
  oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabil ności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Komentarz Spółki:
  Spółka nie wprowadziła żadnych programów motywacyjnych .

  VI.Z.2.
  Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
  biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub
  innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Zasada nie dotyczy spółki.

  Komentarz Spółki:
  Spółka nie wprowadziła żadnych pr ogramów motywacyjnych .


  c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej
  i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
  i skonsoli dowanych sprawozdań finansowych

  Spółka sto suj e systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości
  finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiada ją
  dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, okr eślające metody wyceny aktywów i pasywów
  oraz ustalenia wyniku finansowego, także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych
  i ich zbiorów. Efektywność systemu kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest sprawdzana
  przez kierownictwo działu finansowego oraz biegłego rewidenta.

  Przyjęte zasady rachunkowości zapewniają porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu reguły
  kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.

  Bumech prowadzi księgi rachunkowe w systemi e informatycznym, który posiada zabezpieczenia hasłowe przed
  dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty
  podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami : sprawozdawczą,
  główną i pomocniczymi. W ysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie
  do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

  W aspekcie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych, na bieżąco prowadzon y jest
  monitoring zmian w przepisach. W przypadku istotnych zmian prz episów związanych ze sporządzaniem
  sprawozdań dla pracowników księgowości spółek z Grupy Kapitałowej przeprowadzane są szkolenia oraz
  zapewnione doradztwo prawne w tym zakresie.

  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  oraz raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowo -księgowe.


  Strona 29 z 51

  Sprawozdania finansowe Spółki są poddawane przegl ądowi/badaniu przez podmiot uprawniony wybrany uchwałą
  Rady Nadzorczej. Są one również przedmiotem publikacji wymaganych przepisami prawa.


  d) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz
  ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
  zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
  na walnym zgromadzeniu

  Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiadała następujących akcjo nariuszy posiadających co najmniej 5% udział w jej kapitale
  zakładowym :

  Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udział w kapitale
  zakładowym (w %)
  Udział w ogólnej liczbie głosów na
  Walnym Zgromadzeniu (w %)
  Fundacja Przystań w Ścinawie 1 994 09M 13,7T 13,7T
  Op en Finance Obligacji
  Przedsiębiorstw FIZ AN 1 396 51P 9,64 9,64
  Marcin SutkowskiG N 299 78V 8,98 8,98
  G Investments Sp. z o.o. 924 74T 924 74T 6,39


  Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania s półka posiadała następujących akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
  udział w jej kapitale zakładowym :

  Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Udział w kapitale
  zakładowym (w %)
  Udział w ogólnej liczbie głosów na
  Walnym Zgromadzeniu (w %)
  Fundacja Przystań w Ścinawie 1 994 09M 13,7T 13,7T
  Open Finance Obligacji
  mrzedsiębiorstw FIZ AN 1 396 51P 9,64 9,64
  Marcin Sutkowski 1 319 25V 9,11 9,11
  G Investments Sp. z o.o. 924 74T 924 74T 6,39


  e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne ,
  wraz z opisem tych uprawnie ń

  Akcje Emitenta nie mają specjalnych uprawnień kontrolnych. Wszystkie reprezentują takie same prawa.


  f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
  wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe
  dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa
  kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od po siadania papierów wartościowych

  Emitentowi nie są znane żadne ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu.


  g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartościowych Emitenta

  Emitentowi nie są znane żadne ograniczenia odnośnie przenoszenia prawa własności.


  h) opis zasad d otyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
  w szczególności prawo do podjęcia dec yzji o emisji lub wykupie akcji

  Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
  Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu
  powoływani są na okres wspólnej kadencji. Na dzień 31.12.2019 roku Zarząd składa ł się z trzech członków.
  Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi je j sprawy za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Emitenta
  uprawniony jest:


  Strona 30 z 51
  a/ w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodziel nie,
  b/ w przypadku powołania zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających łącznie
  lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
  Pre zesa Zarządu. Wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu jest dokonywany
  stosowną uchwałą Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony
  przez Radę Nadzorczą dostępny na stronie intern etowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl .
  Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:
   zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
   prowadzenie rachunkowości Spółki,
   przekazywanie informacji i okresowych raportów Giełdzie P apierów W artościowych w Warszawie S.A.,
  Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym,
   przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału
  zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wys okości odpisów na fundusze celowe,
   udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw.
  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby w terminach ustalanych na bieżąco, jednak nie rzadziej
  niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez oficjalnego z wołania w przypadku, gdy obecni
  są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego
  porządku obrad – tak właśnie odbywa się to w większości przypadków . Każdy członek Zarządu może wnosić
  sprawy Spół ki na posiedzenie Zarządu. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich
  nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.

  Zarząd nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o wykupie akcji poza przypadkami wynikającymi
  z przepisów kodeksu spółek handlowych.


  i) opis zasad zmiany st atutu lub umowy spółki Emitenta

  Na mocy § 27 Statutu Spółki do zmiany Statutu Spółki niezbędne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy, które dla swej ważności podejmuje uchwałę zapadającą większ ością ¾ głosów.


  j) sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy
  i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego
  zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o i le informacje w tym zakresie nie wy nikają
  wprost z przepisów prawa

  Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych
  w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, a także Regulaminu W alnego Zgromadzenia. Żądan ie zwołania
  Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez
  uprawnione podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych należy złożyć Zarządowi Spółki
  na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie t o powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowane
  do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom
  wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwia jącym
  zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Obsługę
  techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
  Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonar iuszy reprezentujących co najmniej
  1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli
  dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliw iającym
  rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
  W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki
  w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w tra kcie W alnego
  Zgromadzenia.
  Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji
  i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie , udzielać uczestnikom
  Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci
  oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz Spółki może żądać
  przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromad zeniu nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w W alnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone
  do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.


  Strona 31 z 51
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana,
  a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd S półki, po czym
  spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie
  przeprowadza wybór Przewodniczącego W alnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, in formuje o jego ogłoszeniu dokonanym zgodnie z
  przepisami kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad
  Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności,
  a nastę pnie ogłasza, ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów
  reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący W alnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności
  i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad .
  Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego
  na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca
  się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jedn ego członka tej komisji. W przypadku wątpliwości,
  co do prawa uczestnictwa w W alnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu,
  komisja ta w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoj e
  stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana
  może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję
  o dopuszczeniu danej osoby do udziału w W alnym Zgroma dzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym,
  bezwzględną większością głosów oddanych.
  Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne
  do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący W alnego Zgromadze nia zarządza głosowanie nad
  przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz
  dotyczące zwołania Zgromadzenia, mimo nieumieszczenia ich w porządku obrad. Nie poddaje się
  pod głosowanie w tym trybie uchwał , które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają
  prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wyk orzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty
  uchwał. Akcjonariusze pod czas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad W alnego Zgromadzenia.
  Przewodniczący W alnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego
  przebieg or az poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia
  oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszości owych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. Przewodniczący W alnego
  Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i
  innym zapro szonym osobom. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
  głosowanie , przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uczestnikom Walnego
  Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego.
  Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym
  łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
  Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przewodniczący W alnego Zgromadz enia
  zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki
  lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza
  tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego
  z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może podjąć
  uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu,
  przed podję ciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie
  uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwały
  o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadaj ą w głosowaniu jawnym imiennym.
  Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
  wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  Walne Zgromadzenie ustalając wynagro dzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości,
  z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać
  w znaczący sposób na jej wynik finansowy.
  Podczas obrad W alnego Zgromadzenia Zarząd u dziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących
  Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
  Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję
  o ewentualnej obec ności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć
  lub filmowaniu.
  Odwołanie W alnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
  umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na tak i wniosek, możliwe jest tylko za zgodą
  wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka
  na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.


  Strona 32 z 51
  Przewodniczący W alnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad , zamyka obrady Walnego
  Zgromadzenia. Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad a nie uregulowane niniejszym Regulaminem,
  rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. Wszelkie zmiany Regulaminu wy magają
  dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej
  od następnego W alnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto
  uchwałę o zmianie Regulaminu.
  Uchwały Walnego Zgromadze nia wymagają m.in. :
  a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem §13 a ust.1 Statutu;
  b/ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  c/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  d/ zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  e/ likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
  f/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanow ienie na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
  lub udziału w tych sprawach.


  k) opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujący ch Emitent a oraz ich
  komitetów , wraz ze wskazaniem skł adu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu
  ostatniego roku obrotowego z uwzględnieniem lit. l)

  Zarząd:

  Na dzień 31.12.201 8 roku skład Zarządu Emitenta przedstawia ł się następująco:
   Marcin S utkowski – Prezes Zarządu
   Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu

  Dnia 19.08.2019 roku do Zarządu został powołany Pan Michał Kończak, który dnia 11.03.2020 roku złożył
  rezygnację z pełnionej funkcji (raport bieżący nr 5/2020).


  Zarząd Spółki działa na podst awie przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów normatywnych
  dostępnych na stronie internetowej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania składa się z dwóch
  członków powołanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadzie j niż raz na miesiąc,
  reprezentuje Spółkę oraz prowadzi jej sprawy za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
  Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Za rządu
  działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Uchwały Zarządu zapadają
  bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu .


  Rada Nadzorcza:

  Na dzień 31.12.201 8 roku skład Rady Nad zorczej Spółki przedstawia ł się następująco:
   Józef Aleszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Marcin Białkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
   Dorota Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
   Marek Otto – Człone k Rady Nadzorczej
   Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej

  Dnia 28.06.2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzo rczej Panów
  Michała Kończaka i Cezarego Hermanowskiego. Pan Michał Kończak, wobec otrzymania propozycji obję cia
  stanowiska członka Zarządu Emitenta, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 19.08.2019 roku. Tego
  samego dnia Rada Nadzorcza Bumech powołała go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (raport
  bieżący nr 55/2019).

  Zatem na dzień 31.12.2 019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej
  Spółki wchodzili:
   Józef Aleszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Marcin Białkowski - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
   Andrzej Bukowczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej


  Strona 33 z 51
   Dorot a Giżewska - Członek Rady Nadzorczej
   Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej
   Cezary Hermanowski - Członek Rady Nadzorczej

  Członkowie RN są wybierani i działają na podstawie przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów
  normatywnych dostępnych na stron ie internetowej Spółki. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego
  nadzoru i kontroli działalności Emitenta, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki. Sprawuje ona
  kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.
  Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,
  przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.
  Jej posiedzenia powinny odbywać się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obro towym. Posiedzenie Rady może się
  odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i
  potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności – co często ma miejsce w praktyce .
  Uchwały w przedm iocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni
  są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Uchwały mogą
  zostać podjęte w trybie obiegowym. Uchwały Rady zapadają bezwzglę dną większością głosów. W przypadku
  równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego RN. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń
  biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze
  sprawowaniem funkcji w Radzie. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną RN, a Spółka pokrywa koszty jej
  działalności.

  Komitet Audytu

  Komitet Audytu (dalej: KA, Komitet) został powołany w Spółce w 2015 roku. Dostosowując zasady funkcjonowania
  Komitetu do wymogów Usta wy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11
  maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła nowy Regulamin Komitetu dnia 09.10.2017 roku określający
  skład, sposób powołania, zadania, kompetencje i tryb pracy KA.

  Skład Komitetu na 31.12.2018 roku , 31.12.2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania był
  następujący:
   Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący KA
   Marcin Białkowski – członek KA
   Marek Otto – członek KA

  Komitet tworzą co najmniej trzy osoby powoływ ane przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w drodze
  uchwały. Jego pracami kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden członek
  Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finans owych.
  Większość członków KA, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Emitenta. Członkowie Komitetu posiadają
  wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W arunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli
  przynajmniej jeden członek Komit etu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni
  członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
  Posiedzenia Komitetu odbywają się przynajmniej 2 (dwa) razy w roku obrotowym. Mogą się odbyć bez formalnego
  zwołania, jeśli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, potwierdzając ten fakt
  poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz nikt z Członków KA nie wniesie w rozsądnym terminie
  zastrzeżenia do proponowan ego porządku obrad. Uchwały Komitetu mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez
  odbycia posiedzenia Komitetu (w trybie obiegowym). Zapadają one bezwzględną większością głosów. W
  przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
  KA ma swo bodę w zakresie korzystania z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych doradców prawnych,
  rachunkowych lub innych, jakich uzna za koniecznych do wypełniania swoich obowiązków i powinna otrzymać
  odpowiednie środki od Spółki na ten cel. Zarząd Emitenta lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi
  dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.
  Do zadań komitetu audytu należy m. in. monitorowanie: a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności
  systemów kon troli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
  sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej.


  l) W odniesieniu do Komitetu Audytu albo odpowiednio Rady Nadzorczej lub innego organu nad zorczego
  lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków Komitetu Audytu
  wskazanie:
  a. osób spełniających ustawowe kryteria niezależności,
  b. osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansow ych,
  ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
  c. osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem
  sposobu ich nabycia,


  Strona 34 z 51
  d. czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finanso we
  dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy
  audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,
  e. głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki
  świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą
  audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
  f. czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące
  warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie
  sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej
  przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria,
  g. liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu
  nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu,
  h. w przypadku wykonywania o bowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący
  lub kontrolujący - które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały
  spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych,

  Sposób funkcjonowania K omitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. ( dalej: Ustawa) a także Regulamin Komitetu Audytu BUMECH S.A . z
  dnia 09.10.2017 roku.

  a) Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależno ści:
  Kryteria niezależności określone w Ustawie spełniają Marek Otto oraz Andrzej Bukowczyk, którzy złożyli
  stosowne oświadczenia na ten temat.

  b) Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  ze wskazan iem sposobu ich nabycia:
  Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Pan Andrzej
  Bukowczyk. Aktualnie od dwunastu lat jest Głównym Księgowym w spółce AVARON Sp. z o.o. oraz od
  czerwca 2019 Dyrektorem ds. Ekonom iczno - Finansowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny m w
  Legnicy. Był też łącznie przez wiele lat W iceprezesem Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych oraz
  Dyrektorem ds. Finansowych w kilku spółkach kapitałowych. Ponadto ukończył studium podyplomowe z
  zakresu zarządzania finansami.

  c) Osob y posiadając e wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent :
  Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Pan Marcin Białkowski, który jest absolwentem Akademii
  Górniczo -Hutniczej w Krakowi e na kierun ku „Zarządzanie Międzynarodowymi Przedsięwzięciami Górniczymi”
  W latach 2006 – 2008 pracował jako Dyrektor Departamentu Dywersyfikacji i Nowych Przeds ięwzięć w KGHM
  Polska Miedź SA i zasiadał w Radzie Nadzorczej Zanam – Legmet Sp. z o.o .

  d) Czy na rzecz emi tenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe
  dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy
  audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług:
  W okresie sprawoz dawczym Spółka nie korzystała z innych usług firmy audytorskiej poza przeglądem i
  badaniem sprawozdań finansowych .

  e) Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki
  świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą
  audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:

  Główne założenia „Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej w Bumech SA w restrukturyzacji” :

  1. Polityka wyboru firmy audytorskiej
  1) Firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (dalej: Audytor) wybiera Rada
  Nadzorcza Bumech w formie uchwały, działając na podstawie rekomendac ji wydanej przez Komitet Audytu.
  2) Umowa z Audyt orem może być przedłużana z zachowaniem wymogów prawa powszechni e obowiązującego. W
  przypadkach określonych przepisami prawa, gdy wybór Audytora nie dotyczy przedłużenia umowy z
  dotychczasowym Audytorem, rekomendacja Komitetu jest wydawana w następstwie pr ocedury przetargowej
  wyboru Audytora organizowanej przez Emitenta, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) b).
  3) W przypadku, gdy decyzja RN w zakresie wyboru Audytora odbiega od rekomendacji Komitetu, Rada
  uzasadnia w formie pisemnej przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu i przekazuje takie
  uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
  4) Wybór Audytora dokonywany jest z uwzględnieniem jego bezstronności i niezależności oraz analizy prac
  realizowanych przez niego w Spółce, wychodzących poza zakre s badania sprawozdania finansowego celem
  uniknięcia konfliktu interesów.


  Strona 35 z 51
  5) Przy wyborze Audytora Rada przestrzega określonych prawem zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego
  biegłego rewidenta.
  6) Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jes t zawierana z Audytorem na okres nie krótszy niż
  dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejn e co najmniej dwuletnie okresy ; jednak w przypadku kontynuacji
  współpracy z Audytorem wybranym przed 01.01. 2017 roku, umowa z firmą audytorską może być przedłuża na na
  okresy roczne.
  2. Kryteria wyboru firmy audytorskiej
  Komitet , przygotowując rekomendację oraz Rada , dokonując ostatecznego wyboru Audytora, bierze pod uwagę m.
  in. następujące kryteria: 1) posiadane doświadczenie Audytora w badaniu sprawozdań finanso wych spółek
  giełdowych ; 2) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pracowników Audytora w badaniu sprawozdań
  sporządzonych według MSSF i MSR ; 3) przebieg dotychczasowej współpracy Audytora ze Spółką; 4) reputację
  Audytora na rynku; 5) poziom oferowanej cen y za świadczone usługi; 6) inne kryteria określone przez Bumech (w
  tym Komitet) przed rozpoczęciem procedury wyboru Audytora.
  3. Rekomendacja Komitetu Audytu
  1) W przypadku, gdy wybór Audytora polega na przedłużeniu umowy o badanie sprawozdania finansoweg o z
  dotychczasowym Audytorem, Komitet, wydając Radzie rekomendację co do wyboru Audytora: a) wskazuje firmę
  audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe; b) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływu
  stron trzecich; c) stwierdza, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów zawierających
  klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości ;
  2) W przypadku, gdy wybór Audytora nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego z
  dotychczasowym Audytorem, rekomendacja Komitetu: a) zawiera co najmniej dwie możliwości wyboru firmy
  audytorskiej wraz ze wskazaniem uzasadnionej preferencji Komitetu wobec jednej z nich; b) jest sporządzana w
  następstwie procedury wyboru, chyba że zgodnie z obowiązujący mi przepisami prawa procedura nie jest
  konieczna .
  4. Procedura W yboru Audytora
  1) Procedurę wyboru Audytora organizuje i przeprowadza Spółka, na podstawie wytycznych Komitetu Audytu. Pod
  pewnymi warunkami Bumech może zaprosić do składania ofert dowolne fi rmy audytorskie .
  2) Spółka przygotowuje dla zaproszonych firm audytorskich dokumentację przetargową, która m. in. zawiera
  przejrzyste i niedy skryminujące kryteria wyboru stosowane do oceny ofert złożonych przez Audytorów.
  3) Bumech w toku procedury wyboru może przeprowadzać bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi
  oferentami.
  4) Emitent przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru zatwierdzane przez Komitet
  Audytowy.
  5) Bumech i Komitet uwzględniają wszelkie ustalenia lub wniosk i, które mogą wpływać na wybór firmy
  audytorskiej, a są zawarte w rocznym sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego,
  dotyczącym m.in. wniosków z kontroli przeprowadzonych w firmach audytorskich.

  Główne założenia „Polityki świadczenia prz ez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Bumech S.A. w
  restrukturyzacji, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
  dozwolonych usług niebędących badaniem”:

  1. Biegły rewident lub firma audytorska przepro wadzający ustawowe badania Bumech ani żaden z członków sieci,
  do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki
  lub, jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej żadnych usług ni ebędących badaniem
  sprawozdań finansowych jako usług zabronionych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
  sprawozdań finansowych je dnostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (dalej:
  Rozporządzenie 537/2014). Usługi te zostały wymienione w art. 5 ust. 1 Rozporządzenie 537/2014.
  2. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania Bumech ani ż aden z członków sieci,
  do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki lub
  jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej żadnych zabronionych usług niebędących
  badaniem sprawozd ań finansowych w: a) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z
  badania; oraz b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a) w odni esieniu do
  usług wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt e) Rozporządzenia 5 37/2014.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 4, biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania Emitenta ani
  żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, mogą świadczyć bezpośrednio lub
  pośrednio na rzecz Bumech lu b jednostek przez niego kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej usługi
  niebędące ba daniem sprawozdań finansowych wymienione w art. 136 ust. 2 Ustawy .
  4. Świadczeni e usług, o których mowa w ust. 3 , możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką
  poda tkową Emitenta, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o
  której mowa w art. 69 -73 Ustawy oraz wyrażeniu przez Komitet uprzedniej zgo dy na świadczenie takich usług.
  5. Zarząd Bumech jest zobowiązany niezwłocznie in formować Komitet o zamiarze zlecenia przez Emitenta
  świadczenia lub wykonania przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe
  w Spółce lub członka sieci, do której należy ten biegły rewident lub ta firma audytorska, dozwol onych usług


  Strona 36 z 51
  niebędących badaniem, o których mowa w niniejszym dokumencie. Na żądanie Komitetu Zarząd Bumech
  zobowiązany jest przedstawić wszelkie niezbędne informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu i zakresu
  dozwolonych usług będących przedmiotem planowane go zlecenia i warunków ich świadczenia, w zakresie
  niezbędnym dla umożliwienia Komitetowi przeprowadzenia prawidłowej oceny zagrożeń i zabezpieczeń
  niezależności, o której mowa w us t. 4 powyżej.
  6. Komitet Audytu na bieżąco monitoruje stosowanie się przez Sp ółkę do zakazu świadczenia bezpośrednio lub
  pośrednio na rzecz Spółki lub na rzecz jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej, usług
  zabronionych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również legalności i prawidłowości świadczenia przez biegłego
  rewidenta lub firmę audytorską oraz członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, usług
  dozw olonych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
  7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką stosuje się przepisy prawa powszechnie obo wiązującego, w
  szczególności Rozporządzenia 537/2014 i Ustawy.

  f) Czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała
  obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o
  bad anie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie
  zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria:
  Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bad ania spełniała
  obowiązujące regulacje prawne.

  Zważywszy na przebieg dotychczasowej współpracy z firmą audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
  Warszawie (dalej: PKF, Audytor) oraz na fakt: • posiadania przez Audytora doświadczenia w badaniu sprawozdań
  finansowych spółek giełdowych; • kwalifikacji zawodowych i doświadczenia pracowników Audytora w badaniu
  sprawozdań sporządzonych według MSSF i MSR; • dobrej reputacji PKF na rynku; • możliwości przedłużenia
  zawartej z PKF umowy o badanie sprawo zdań finansowych Spółki, zgodnie z art. 134 ust. 1 Ustawy; Komitet
  Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wybór PKF w drodze przedłużenia zawartej pomiędzy
  Emitentem a Audytorem umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki, do: a) przeglądu jedno stkowego
  półrocznego sprawozdania finansowego Bumech i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy sporządzonych na dzień 30.06.2019 roku zgodnie z MSSF/MSR ; b) badania jednostkowego rocznego
  sprawozdania finansowego Bumech i rocznego skon solidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  sporządzonych na dzień 31.12.2019 roku zgodnie z MSSF/MSR ; c) przeglądu jednostkowego półrocznego
  sprawozdania finansowego Bumech i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  sporządzonych na dzi eń 30.06.2020 roku zgodnie z MMMS/MSR ; d) badania jednostkowego rocznego
  sprawozdania finansowego Bumech i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  sporządzonych na dzień 31.12.2020 roku zgodnie z MSSF/MSR.


  Komitet Audytu oświadczył także , że udzielana rekomendacja dotycząca wyboru Audytora do badania sprawozdań
  finansowych Spółki jest wolna od wpływów jakichkolwiek osób trzecich. Ponadto Komitet Audytu stwierdził , że
  Spółka nie zawarła jakichkolwiek umów zawierających klauzule, które ogra niczałyby możliwość wyboru firmy
  audytorskiej przez Radę Nadzorczą Bumech , na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań
  finansowych Spółki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

  g) Liczba odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu
  nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu:

  Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym odbył dwa p osiedzenia.

  h) W przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez ra dę nadzorczą lub inny organ nadzorujący
  lub kontrolujący - które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały
  spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych:

  Nie dotyczy


  m) W przypadku emitenta, który w roku obrotowym , za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w
  roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
  a) 85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 170 000 000 zł - w
  przypadku prz ychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy , c) 250 osób - w przypadku średniorocznego
  zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty ,
  - opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących
  emitenta w odniesieniu w szczególności do wiek u płci lub wykształceni a i doświadczeni a zawodowe go ,
  celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym;
  jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie t akiej decyzji


  Strona 37 z 51

  Spółka nie opracowała i nie realiz wała polityki różnorodności, gdyż Emitent nie ma wpływu na wybór członków
  Zarządu lub Rady Nadzorczej. Jeśli chodzi o dobór kluczowych menagerów, Zarząd stoi na stanowisku, iż jedynym
  słusznym kryterium w ty m względzie są kompetencje i doświadczenie zawodowe osób pretendujących na
  określone stanowiska w Spółce.


  3.7 Informacje o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach).

  Spółka nie prowadzi oddziałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 listopada 2017 roku o swobodzie
  działalności gospodarczej ani w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o rachunkowości.
  Na dzień sprawozdawczy Bumech dyspon ował zamiejscowymi placówkami w Iwinach, Rawiczu i Kętach .
  W związku z tym, iż działania skierowa ne na poprawę rentowności jednostki zlokalizowanej w Rawiczu
  doprowadziły do zmniejszenia jej straty, ale nie przyniosły w pełni zadawalających efektów; obserwuje się stały
  wzrost kosztów osobowych, energii i materiałów oraz niewystarczającą komplementarno ść jednostki w Rawic zu z
  core business Bumech S.A. - Zarząd Emitenta. – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej – w dniu 17.12.2019 roku
  postanowił o wygaszeniu działalności jednostki zamiejscowej Spółki zlokalizowanej w Rawiczu z dniem 31.12.2019
  roku (rap ort bieżący nr 76/2019).

  Pozostałe spółki z Grupy nie posiadają oddziałów ani jednostek zamiejscowych.


  3.8 Opis zdarzeń istotnie wpływających na działal ność Emitenta jakie nastąpiły w roku obrotowym,
  a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia spr awozdania finansowego.

  Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta jakie nastąpiły w roku obrotowym zostały przedstawione w
  pozostałej części niniejszego Sprawozdania, w szczególności w punktach 2.1 oraz 3.2 . Poniżej Spółka przedstawia
  zdarzenia po dacie bilansu:

  Spółki z Grupy Kapitałowej Bumech SA sukcesywnie biorą udział w ogłaszanych przetargach, wygrywając je i
  zawierając nowe kontrakty. Po okresie sprawozdawczym Bumech Mining (dalej: Dostawca) zawarła umowę z
  Mercus Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (operator logistyczny Grupy Kapitałowej KGHM Polska
  Miedź S.A.), której przedmiotem była dostawa części gumowych oraz gumowo – metalowych do maszyn dla
  KGHM Polska Miedź SA oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Umowa obowiązuj e do dnia 31.12.2020
  roku oraz na czas realizacji złożonych na jej podstawie zamówień i okresu gwarancji i rękojmi. Wartość umowy
  może wynieść 1 163 211,00 zł brutto (raport bieżący nr 3/2020).
  Ponadto dnia 20.02.2020 roku podpisana została również umowa p omiędzy Emitentem, a KGHM Polska Miedź
  S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: Odbiorca), której przedmiotem jest dostawa wykładzin gumowych zbrojonych na
  lata 2020 - 2022. Łączna orientacyjna maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi 2 361 600,00 zł brutto
  (raport bieżący nr 4/2020).

  W związku z pandemią koronawirusa, wszystkim przedsiębiorstwom przyszło działać w nowej, nie dającej się
  przewidzieć rzeczywistości. Spółki z GK stosują się zatem do wskazówek i wytycznych służb sanitarnych ;
  podejmują działania o rganizacyjne - zarówno na oddziałach górniczych i produkcyjnych, jak i w zapleczu
  administracyjnym - mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników, współpracowników i kontrahentów,
  przy równoczesnym utrzymaniu mocy produkcyjnych na stałym poziom ie.

  Oprócz aspektu zdrowotnego rozprzestrzenianie się wirusa SARS -CoV -2 ma wymiar ekonomiczno – gospodarczy.
  Póki co BCG pracuje w normalnym trybie technologicznym, osiągając wydobycie za pierwszy kwartał 2020 roku na
  poziomie 81 076 ton rudy boksytu .
  W o dniesieniu do rynku krajowego, w kwietniu br. s półki z Grupy otrzymały od dwóch swoich krajowych klientów
  (JSW S.A, PGG S.A.) informację o zaistnieniu „siły wyższej”, na skutek czego JSW S.A. wprowadziła trzyzmianowy
  (w miejsce czterozmianowego) system pra cy. Emitent podjął działania dostosowawcze do zaistniałej sytuacji,
  zmniejszając ryzyko spowolnienia postępu robót. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, przeorganizowano
  tryb pracy na taki, który pozwalał efektywniej wykorzystać ograniczony w stosunku do standardowego czas pracy.
  Sytuacja stała się jednak bardziej złożona, kiedy Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o poddan iu całej załogi kopalni
  „Pniów ek” - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na obecność
  koronawirusa , a możliwość podjęcia pracy uzależniono od uzyskania dwóch negatywnych wyników badań (raporty
  bieżące 11/2020 oraz 16/2020).
  Z kolei PGG S.A., powołując się na przesłankę „siły wyższej” wynikającą z ogłoszenia epidemii koronawirusa
  SARS -CoV -2 wysłała do B Mining pismo, w którym zaproponowała wstrzymanie realizacji umowy drążeniowej na
  okres od 01 do 31 maja 2020 roku. Zmiany w tym zakresie miałyby zostać potwierdzone stosownym aneksem.
  Wykonawca (BMining oraz BTG) nie zgadza się ze stanowiskiem PGG S.A. w tej kwestii, jednakże przerwa w
  pracach aktualnie trwa (raport bieżący 13/2020).


  Strona 38 z 51
  Wystąpienie „siły wyższej” powoduje zatem niepewność w zakres ie dalszej współpracy handlowej. Z mniejszenie
  zakładanych przychodów - pomimo podejmowania wszelkich możliwych dzi ałań zmierzających do
  zminimalizowania negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa – stało się już faktem. Wpływ
  skutków pandemii koronawirusa na działalność Grupy i jej wyniki został opisany w Nocie 55 skonsolidowanego
  sprawozdania finansow ego – „Wpływ pandemii na wyniki”

  Zarządy spółek z GK skupiają się wraz ze służbami prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi nad
  zaadoptowaniem wszelkich obszarów ich działalności do nowych warunków , w jakich przychodzi im działać,
  uwzględniając równocześni e dynamikę zmian. Jednak z uwagi na tę dynamikę właśnie, nie da się oszacować
  wpływu rozprzestrzeniania się pandemii na funkcjonowanie spółek z Grupy, perspektywy roz woju oraz ich wyniki
  finansowe


  3.9 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
  - ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności
  finansowej, na jakie narażona jest jednostka
  - przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
  zabezpieczen ia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość
  zabezpieczeń

  Spółki z Grupy korzystają z takich instrumentów finansowych jak: faktoring, pożyczki, środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania. Zos tały one opisane w Nocie 43 jednostkowego sprawozdania oraz w
  Nocie 45 skonsolidowanego sprawozdania finansowego - „Informacja o instrumentach finansowych”

  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko zmiany stop y
  procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia
  zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zos tały w skrócie omówione poniżej :


  Ryzyko zmiany stopy procentowej
  W ramach spł aty układu Emitent musi od niektórych wierzytelności płacić odsetki za okres przypadający po dniu
  otwarcia po stępowania restrukturyzacyjnego . Zmiana stóp procentowych wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie
  kosztów finansowych, a tym samym wpływa na wynik f inansowy Spółki. W ocenie Bumech nie ma potrzeby
  dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego rodzaju ryzyka.

  Ryzyko walutowe
  Grupa w szczególności narażona jest na wahania kursów EUR/PLN . Spółki z Grupy nie zawierają transakcji
  pochodnych w celu zabezp ieczenia przed ryzykiem kursowym, jednakże dla minimalizowania wpływu tego ryzyka
  na osiągane wyniki, spółki z Grupy wykorzystuj ą hedging naturalny, analizują na bieżąco sytuację na rynku
  walutowym w oparciu o dane pochodzące m.in. od współpracujących bank ów oraz prowadzą stały monitoring
  transakcji narażonych na ryzyko kursowe.

  Ryzyko kredytowe – niewypłacalności klientów
  Zdaniem Zarządu w Spółce nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego dotycząca należności.
  Większość należności spółki z GK posiada ją od spółek węglowych , które wprawdzie stosują długie terminy
  płatności, ale w ocenie Emitenta nie należy ich kwalifikować jako podmioty potencjalnie niewypłacalne. Z kolei
  wszyscy drobni klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, podda wani są procedurom wstępnej
  weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, dochodzeniu swoich roszczeń na drodze
  powództwa sądowego oraz obciążanie dłużników odsetkami ustawowymi - narażenie spółek z Grupy na ryzyko
  nieściągalnych należności jest nieznaczne. W razie konieczności spółki z GK tworzą odpisy aktualizujące
  należności. Dotychczasowa współpraca z odbiorcami wskazuje na niskie ryzyko związane z brakiem płatności z ich
  strony .
  W odniesieni u do takich aktywów finansowych jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe powstaje w
  wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko to
  wartoś ć bilansowa tych instrumentów.

  Ryzyko utraty płynności i istotnych zakłóceń przepł ywów środków pieniężnych

  Celem zabezpieczenia się przed tym ryzykiem Spółki z GK sporządzają plany finansowe oraz na bieżąco
  monitorują także stan swych należności, Dzięki temu mogą podjąć stosowne działania - np. szybciej ściągnąć
  należności od dłużnikó w przy wykorzystaniu faktoringu lub pożyczki.

  Ryzyko zmiany cen:  Strona 39 z 51
  Zmiany cen podstawowych surowców wykorzystywanych do sprzedaży produktów i usług mogą znacznie wpłynąć
  na finalną cenę i rentowność sprzedaży. Spółki z Grupy, kalkulując swoje marże , stara ją się wliczyć w nie
  ewentualne podwyżki cen surowców i us ług , jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie
  odbić się negatywnie na wynikach finansowych spółek.


  3.10 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właści wym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  Emitenta lub jego jednostki zależnej ze wskazaniem: przedmiotu postępowania, wartości
  przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron w szczętego postępowania oraz stanowiska
  Emitenta

  Bumech pozostawał w sporze z Coroną Express Ltd (dalej: Corona) , którego przedmiotem były wierzytelności w
  łącznej kwocie 4 463 921,59 zł (w tym należność główna 3 234 006,60 zł; odsetki naliczone do dnia po dpisania
  ugód). Po kilku rozprawach sądowych i przesłuchaniach świadków, w wyniku negocjacji stron dnia 16.04.2019 i
  17.04.2019 roku doszło do zawarcia ugód sądowych. Na mocy jednej z nich Emitent (z tytułu wierzytelności
  głównej w kwocie 450 000,00 zł) za płaci w czterech równych ratach na rzecz Corony kwotę 234 000,00 zł oraz
  kwotę 25 000,00 złotych tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej oraz kosztów zastępstwa procesowego.
  Na mocy drugiej ugody Bumech uznaje z wierzytelności głównej w kwocie 2 784 006,60 zł wierzytelność do kwoty
  1 200 000,00 zł, a Corona zrzeka się względem Bumech roszczeń ponad kwotę 1 200.000,00 zł. Kwota 1 200
  000,00 złotych będzie zaspokojona w ten sposób, że zostanie konwertowana na akcje Spółki w nowym
  postępowaniu układowym. Ponadto zgodnie z ugodą Corona zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności
  zabezpieczających, ani windykacyjnych wobec Bumech w zakresie kwoty objętej niniejszą ugodą, do czasu
  wykonania układu.
  W ocenie Emitenta zawarcie ugód z Coroną było optymalnym rozwi ązaniem, uwzględniając sytuację finansową –
  prawną Spółki. Zgodnie z opiniami prawnymi będącymi w posiadaniu Emitenta, w razie wygrania przez Coronę
  procesu, wierzytelności stałyby się wymagalne i mogłyby być niezwłocznie egzekwowane - nie będą mogły być
  spłacane sukcesywnie na warunkach przewidzianych w układzie zatwierdzonym przez Sąd postanowieniem z dnia
  19 września 2018 r. Ponadto w opinii pełnomocnika prawnego Bumech reprezentującego Spółkę w postępowaniu
  sądowym i na bieżąco obserwującego rozwój spra wy, szanse wygrania procesu z Coroną drastycznie zmalały.
  Ugoda pozwoliła również – oprócz częściowego umorzenia należności głównej – uchronić Spółkę przed zapłatą
  bardzo wysokich odsetek, wobec czego stopień umorzenia całkowitego długu (uwzględniając 25 0 00,00 zł kosztów
  sądowych) oscyluje w granicach 67%; zaś spłata gotówkowa z tego tytułu (259 000,00 zł) wyniesie niespełna 6%
  całkowitego długu.
  Wierzytelność Corony w wysokości 1 200.000,00 zł została objęta prawomocnym w chwili publikacji niniejszego
  Rap ortu układem częściowym przyjętym w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

  Grottech Sp. z o.o. S.K. (dalej: Grottech) wniósł pozew przeciwko Bumech do Sądu Okręgowego w Katowicach o
  zapłatę 117.948,00 euro. Kwota roszczenia była objęta układem restrukturyza cyjnym zatwierdzonym przez Sąd
  19.09.2018 roku. Emitent podniósł, iż Grottech Sp. z o.o. S.K. nie posiada legitymacji do występowania z pozwem
  o zapłatę, bowiem stroną umowy, z której wynika sporne roszczenie była Grottech Sp. z o.o., a nie Grottech Sp. z
  o.o. sp.k. Ponadto Bumech podważa zasadność ewentualnych roszczeń spółki Grottech Sp. z o.o. S.K. wobec
  Emitenta. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w dniu 10.05.2019 r. wydał wyrok, na mocy
  którego utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty wydan y w sprawie w dniu 20.09.2017 roku. Emitent wniósł
  apelację od wyroku, która została nieprawomocnie odrzucona. Bumech wniósł zażalenie na postanowienie sądu o
  odrzuceniu apelacji wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty od zażalenia. Sąd zwolnił Bumech od o płaty od
  zażalenia. W trzecim kwartale br. Strony rozpoczęły pozasądowe negocjacje w sprawie ugodowego zakończenia
  sporu. Sprawa jest w toku. Podczas kilkukrotnych spotkań negocjacyjnych, na bazie wypracowanych stanowisk
  Stron oraz w celu ugodowego zakończ enia sporu w trzecim kwartale br. Strony zawarły w sprawie pozasądową
  ugodę, zamykając polubownie kwestie wszelkich wzajemnych roszczeń.

  Bumech S.A. oraz Uniprom Metali d.o.o. z siedzibą w Czarnogórze (dalej: Uniprom, Zamawiający) łączy umowa na
  wydobycie boksytu zawarta dnia 25.04.2016 roku (dalej: Umowa) . Do realizacji przedmiotowego kontraktu została
  powołana spółka celowa - Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (dalej: BCG), która zajmuje się również rozliczeniami z
  Zamawiającym. W e wrześniu 2019 roku Uniprom wystawił BCG notę w kwocie 500 000 EURO netto + VAT w
  związku z zastrzeżeniami co do jakości rudy (zbyt duża ilość kamienia). Emitent i BCG nie dość, że nie zgadzają
  się z przedstawionymi zarzutami, to dodatkowo kwestionują ten dokument ze względu na brak uregulowań
  umownych dotyczących parametrów jakości rudy (brak związanych z tym kar umownych w Umowie), odebranie jej
  przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, dokumentami zdawczo -odbiorczymi w miesiącach styczeń – marzec 2019
  roku oraz zapłacenie faktur (uznani e należności). Równocześnie Zamawiający wbrew zapisom umownym potrącił
  wierzytelność wynikającą z noty ze swoimi zobowiązaniami wobec BCG. Wobec takiego obrotu sprawy, braku
  pozytywnego nastawienia Unipromu do polubownego zakończenia sporu, a następnie neg atywnego oddźwięku na
  przedsądowe wezwanie do zapłaty, BCG 18.10.2019 roku złożyła wniosek do komornika o ściągnięcie należności
  w postępowaniu komorniczym. Ponieważ nie doprowadziło ono do wyegzekwowania zapłaty, a Uniprom złożył


  Strona 40 z 51
  sprzeciw, komornik przeka zał sprawę do Sądu Gospodarczego Czarnogóry. Sąd przyjął sprzeciw Uniprom i
  skierował sprawę do postępowania przygotowawczego. Dnia 03.02.2020 roku miała miejsce pierwsza
  przygotowawcza rozprawa sądowa. Sprawa jest w toku. Kolejny termin rozprawy został wy znaczony na 04.06.2020
  roku.


  3.11 W przypadku Emitenta, który spełnia kryteria określone w art. 49 b ust. 1 ustawy o rachunkowości –
  stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie nt. informacji niefinansowych
  sporządzone z godnie z art. 49b ust . 2 -8 ustawy o rachunkowości

  Emitent nie spełnia kryteriów zawartych w art. 49 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, a więc nie jest zobligowany do
  sporządzania informacji niefinansowych zgodnie z art. 49b ust. 2 -8 ustawy o rachunkowości .


  3.12 Wskazanie nazwy i siedziby jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie
  albo sprawozdanie nt. informacji niefinansowych obejmujące Emitenta i jego jednostki zależne – w
  przypadku określonym w § 70 ust. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacj i bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów (...)

  Nie dotyczy.  Strona 41 z 51

  4 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  sporządzone odpowiednio zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 49b
  ust. 2 -8 ustawy o rachunkowości


  4.1 Zwięzły opis modelu biznesowego Grupy

  W okresie sprawozdawczym struktura Grupy Kapitałowej Bumech S.A. (dalej: GK, Grupa) przedstawiała się
  następująco.
  W skład Grupy wchodz i również KOBUD S.A. w upadłości . W spółce tej Emitent posiada 86,96% akcji, jednakże w
  związku z upadłością Kobud pełną kontrolę nad tą spółką sprawuje powołany przez Sąd Syndyk, który podlega
  nadzo rowi sędziego komisarza.


  Grupa w roku 2019 prowadzi ła działalność w obszarze obsługi branży górniczej w zakresie:

   Drążenia wyrobisk podziemnych,
   Serwis u, utrzymania ruchu oraz remontów i modernizacji maszyn,
   Produkcji i dostaw m aszyn i sprzętu górnic zego nowych, modernizowanych oraz kompletnych usług
  remontowych,
   Produkcji i dostaw podzespołów i części zamiennych,
   Wydobycia rud metali nieżelaznych ,
   Produkcji wyrobów gumowych i metalowych

  Podstawową działalności Grupy w Polsce stanowi drążenie wyrobi sk podziemnych na rzecz kopalń zrzeszonych w
  PGG S.A. oraz JSW S.A. Bumech , Bumech Mining Sp. z o.o. (dalej: BMining ) oraz Bumech – Technika Górnicza
  Sp. z o.o. (dalej: BTG ), uczestnicząc przy drążeniu wyrobisk podziemnych wykonują obowiązki utrzymania ruc hu
  energomechanicznego dla wykorzystywanych do tego celu mas zyn i urządzeń, a także prowadzą samodzielnie
  roboty górnicze, głównie w wyrobiskach korytarzowych. W większości przypadków spółki z GK udostępnia ją do
  wykonawstwa robót maszyny, przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi
  przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych. Dostarczając kompleksowe wyposażenie
  przodków wyrobisk podziemnych, wykonuje się również montaż maszyn i urządzeń wraz z ich zasilaniem,
  sterowa niem, a ponadto realizuje nadzór nad procesem ich uruchamiania i rozruchu , zajmując się potem także ich
  serwisem . Spółki z Grupy na bieżąco zabezpieczają rów nież niezbędne części zamienne, a także materiały
  eksploatacyjne.


  Podmiot domi nujący  Bumech Mining Sp. z o.o.

  Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o.
  Bumech Crna Gora d.o.o.
  Nikšić
  (Czarnogóra)


  Strona 42 z 51
  W następstwie zakończonego proc esu restrukturyzacyjnego i rozpoczęcia spłaty rat ukł adowych , Emitent w okresie
  sprawozdawczym nie posiadał zdolności przetargowej, ale BMining oraz BTG sukcesywnie uczestniczyły w
  nowych przetargach n a roboty górnicze na rzec PGG S.A. oraz JSW S.A. i je w ygrywały. Emitent z kolei - na bazie
  współpracy z nimi – realizował własne przychody. Należy jednak podkr eślić, iż w roku 2019 większość kontraktów
  ww. spółki zależne zawarły same – już bez obecności zewnętrznego konsorcjanta. Ten trend utrzymuje się równi eż
  w 2020 roku. Taka koncepcja pozwala utr zymać kontrakty górnicze wewnątrz Grupy oraz odbudować jej
  przychody. Warto podkreślić, iż dużym sukcesem w tym względzie było wygranie w maju 2019 roku prze targu na
  roboty górnicze przez k onsorcjum złożone z BMini ng oraz BTG na kwotę ponad 40 mln zł brutto. Emitent był
  odpowiedzialny za realizację całości tego kontraktu .

  W 2019 roku spółki z GK w Polsce prowadz iły prace drążeniowe i przebudowy wyrobisk w następujących
  kopalniach:
   KW K Murcki – Staszic ,
   KW K Ruda Ruc h Halemba ,
   KW K P niówek ,
   KW K Borynia – Zofiówka - Jastrzębie Ruch „Zofiówka” .

  Na rynku krajowym istnieje zapotrzebowanie zarówno na maszyny przodkowe jak i usługi drążeniowe z uwagi na
  to, że wszystkie aktywne kopalnie głębinowe w Polsce stanęły przed kon iecznością udostępnienia nowych frontów
  wydobywczych. Nowe pola wydobywcze, w pierwszej kolejności, muszą zostać udostępnione za pośrednictwem
  szeregu chodników i korytarzy podziemnych. Zazwyczaj budowane jest od kilku do kilkunastu kilometrów
  chodników, c elem udostępnienia pola do dalszej eksploatacji ścianowej. W ramach tego obszaru działalności,
  Grupa posiada największą ilość podpisanych umów gwarantujących stabilne przychody, jednakże w związku z
  pandemią koronawirusa i spadkiem zapotrzebowania na energ ię, inwestycje spółek górniczych mogą zostać
  wyhamowane.

  Robotami górniczymi zajmuje się również Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (dalej : BCG) . Jest to spółka celow a
  zarejestrowana w Czarnogórze, powołana do realizacji kontraktu na wydobycie boksytu, który Emitent zawarł w
  2016 roku z Uniprom Metali d.o.o. W związku z zawartym kontraktem nastąpiła dywersyfikacja działalności Grupy
  poprzez wejście na nowy rynek – nowy zarówno pod względem terytorialnym (eksport) jak i branżowym (wyjście
  poza sektor węgla kami ennego).
  BCG bazuje na kluczowej kadrze górniczej z Polski (19 osób), zaś w większości na pracownikach lokalnych (110
  osób) . Łączne zatrudnienie w tej spółce na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 129 pracowników . Poziom wydobycia
  realizowany przez BCG jest zgo dny z harmonogramem , zaś w okresie sprawozdawczym wyniósł 348 138 ton,
  podczas gdy w 2018 roku było to 313 576 ton, co daje wzrost RdR o ponad 11%.

  Ostatnie dwa rodzaje działalności były realizowane przez jednostki zamiejscowe Emiten ta w Iwinach i Rawiczu .
  Pierwszy z zakładów wytwarzał wielkogabarytowe wyroby gumowe i gumowo – metalowe metodą formową,
  głównie dla przemysłu ciężkiego , specjalizując się m. in. w produkcji wyrobów z gumy trudnościeralnej . Wiodącym
  odbiorcą wyrobów z Iwin były spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
  Jednostka w Rawiczu zajmowała się z kolei produkcją wyrobów metalowych wykorzystywanych w przemyśle. W
  związku z tym, iż działania skierowane na poprawę rentowności tego zakładu doprowadziły do zmniejszenia jego
  straty, ale nie przyniosły w pełni zadawalających efektów; obserwowano stały wzrost kosztów osobowych, energii i
  materiałów oraz niewystarczającą komplementarność produkcji z core business Bumech - Zarząd Emi tenta
  postanowił o wygaszeniu działalności jedn ostki w Rawiczu z dniem 31.12.2019 roku.

  W związku z pandemią koronawirusa wszystkim podmiotom gospodarczym, w tym spółkom z Grupy Kapitałowej
  Bumech S.A. przyszło działać w nowej, nie dającej się przewidzieć rzeczywistości gospodarczej , przez co nie
  moż na dokładnie oszacować wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na perspektywy rozwoju oraz wyniki finansowe
  przedsiębiorstw Grupy. Dlatego też Emitent zawiesza realizację dotychczasowych strategicznych kierunków
  rozwoju Grupy, w zakresach największej kapitało chłonności. Aktualnie najważniejszym celem Emitenta i jego
  spółek zależnych jest poprawa płynności finansowej w ramach ugruntowanych kompetencji własnych w obszarze
  górniczym i maszynowym. Po rozpoznaniu efektów pandemii oraz ich wpływu na Grupę zostanie d okonany
  przegląd kierunków strategicznych oraz nastąpi ich ewaluacja.


  4.2 Systemy zarządzania i certyfikaty

  Wzrastająca konkurencja wśród przedsiębiorstw znacznie podniosła poprzeczkę w odniesieniu do jakości
  produktów i usług. W odpowiedzi na te oczekiwan ia rynku w Grupie Kapitałowej Bumech wdrożono systemy
  zarządzania środowiskowego, jakością oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy . W 2019 roku w Centrali
  Spółki w Katowicach oraz w zakładzie w Iwinach funkcjon ował Zintegrowany System Zarządzania w z akresie
  jakości, środowiska, BHP, a w Katowicach dodatkowo w zakresie procesów spawalniczych. Systemowe


  Strona 43 z 51
  zarządzanie Spółką było monitorowane zarówno poprzez audyty wewnętrzne, jak i przez jednostkę akredytowaną,
  tj. PCC – CERT Sp. z o.o. Sp. k.
  Spełniając wymagania norm PN -EN ISO 9001: 2015, PN -EN ISO 14001: 2015 oraz PN -N-18001:2004, jednostka
  zamiejscowa w Iwinach, posiada certyfikat w zakresie projektowania i produkcji wyrobów gumowych i gumowo
  metalowych ; zaś zakład w Katowicach w następującym zakresie: remont, montaż i serwis maszyn górniczych oraz
  wykonawstwo ich elementów i części zamiennych, projektowanie i produkcja wyrobów gumowych i gumowo -
  metalowych, produkcja kombajnów chodnikowych, wykonawstwo elementów konstrukcji, projektowanie maszyn i
  podz espołów urządzeń górniczych, drążenie wyrobisk podziemnych. Ponadto zakład w Katowicach stosuje
  wymagania jakości w spawalnictwie i spełnia wymagania normy PN -EN ISO 3834 -2:2007 w zakresie wykonawstwo
  maszyn górniczych i części zamiennych oraz wykonawstwo elementów konstrukcji stalowych.

  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe , również spółki zależne, tj. BMining oraz BTG stosują Zintegrowany
  System Zarządzania i spełniają wymagania norm PN -EN ISO 9001: 2015 oraz PN -N-18001:2004 w zakresie
  odpowiednio: drą żenia wyrobisk podziemnych oraz organizowania i nadzorowania realizacji robót górniczych.

  Zarządy spółek Bumech, BMining oraz BTG określiły i zatwierdziły do realizacji Politykę Zarządzenia, której
  realizacja jest na bieżąco monitorowana. Zgodnie z nią Za rządy ww. spółek zobowiązały się
  ̨ m. in. do:
   dążenia do osiągania i utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania
  wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
   kreowania bezpiecznych postaw i zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz
  współudział i zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
   rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy z odbiorcami i dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych
  wyrobów i usług,

  Wyrazem realizacji Polityk Zintegrowanego Systemu Zarządzania są określane, wdrażane i realizowane przez
  Zarządy cele. Skuteczność prowadzonych działań jest weryfikowana przez audyty wewnętrzne oraz system atyczne
  wizyty kontrolne realizowane przez zewnętrzne jednostki . Stwierdzane spostrzeżenia i niezgodności są motorem
  do uruchomienia stosownych działań zapobiegawczych i korygujących.

  Emitent, realizując zadania wykorzystuje uprawnienia, certyfikaty i au toryzacje, które posiada, w tym. m.in.
   Certyfikat Badania typu WE nr OBAC 10 ATEX 502X na modernizację własnych kombajnów chodnikowych
  typu AM -75/BZ1 oraz
   Certyfikat Badania typu WE nr OBAC 19 ATEX 0449 na modernizację kombajnów chodnikowych typu AM -
  65 -BM.
   Ocena Zdolności Zakładu Remontowego OBAC na remont obejmuj ąca:
   Podzespoły kombajnu chodnikowego AM 65
   Podzespoły kombajnu chodnikowego AM 75
   Wały napędowych przenośników zgrzebłowych (Grot, Rybnik, Glinik)
   Spągoładowarka EL 160 LS
   Spągoładowarka 612 C

  Poza powyższym jednostka zamiejscowa w Iwinach posiada ła „Świadectwo uznanego przez PKP Cargo S.A.
  producenta wyrobu”. Dokument ten oznacza, iż zakład w Iwinach posiada ł organizację, wyposażenie techniczne i
  zatrudnia ł pracowników o odpowiednich kwalifika cjach i stos ował technologie zgodnie z wymogami przepisów i
  instrukcji obowiązujących w PKP Cargo S.A. w zakresie produkcji: wyrobów gumowych do armatury hamulcowej;
  tulei metalowo – gumowych; amortyzatorów i podpór metalowo – gumowych; urządzeń sprzęgowyc h i zderzaków
  oraz amortyzatorów urządzenia cięgłowego. Przedmiotowe Świadectwo utraciło ważność z końcem lutego 2020
  roku.


  4.3 Opis polityk stosowanych przez Grupę

  Obszar ochrony środowiska

  W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdroż onymi syst emami zarządzania środowiskowego, Grupa
  stara się zminimalizować wpływ jej bieżącego funkcjonowania w różnych aspektach na środowisko. Wspiera ją w
  tym od niedawna podmiot, który profesjonalnie zajmuje się ochroną środowiska i służy na bieżąco doradztwem i
  pełnym wsparciem w tym zakresie.

  Bumech posiada aktualną decyzję administracyjną na wytwarzanie różnych kategorii odpadów, w tym
  niebezpiecznych i wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z
  dnia z dnia 27 kw ietnia 2001 Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach


  Strona 44 z 51
  przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: Ustawa
  produktowa).

  Spółk i z Grupy posiada ją możliwości techniczne i o rganizacyjne pozwalające w sposób właściwy gospodarować
  wytworzonymi odpadami. Wszystkie wytworzone odpady są przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom
  posiadającym aktualne pozwolenie na ich zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie. Miejsce magazynowania
  płynnych odpadów niebezpiecznych jest zaopatrzone w zapas sorbentów do unieszkodliwienia ewentualnych
  wycieków. W ytworzone odpady są magazynowane oddzielnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, których
  wnętrze jest odporne na działanie składników umiesz czonego w nich odpadu, stojących w miejscach
  niedostępnych dla osób postronnych. Miejsca magazynowania odpadów są utrzymywane w sposób zapewniający
  zachowanie wymagań sanitarnych, bhp, ppoż. a także zasad ochrony środowiska. W celu minimalizacji
  wytwarzany ch odpadów Emitent stara się przestrzegać reżimów technologicznych i postępować z odpadami w
  sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz prowadzić racjonalną gospodarkę surowcami i materiałami.

  Bumech prowadzi jakościową i ilościową ewidencję wytworzon ych odpadów. Emitent corocznie składa do
  właściwego Urzędu Marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach
  gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

  Zbior cze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w roku 201 9
  L.p. Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odpadów
  [Mg]
  1 07 02 99 Inne niewymienione odpady 2,060
  2 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 34,600
  3 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,590
  4
  15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),
  tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
  substancjami niebez piecznymi (np. PCB)
  2,240
  5
  16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 5) inne niż wymienione
  w 16 02 09 do 16 02 12 0,039
  6 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,479
  7 17 04 05 Żelazo i stal 10,800
  8 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,002
  *odpady niebezpieczne

  Ponadto Spółka co rok przekazuje do właściwego Urzędu Marszałkowskiego zbiorcze zestawienie informacji o
  zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ró wnież w stosunku rocznym w formie
  elektronicznej Spółka składa raport do „Krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBZE) ”.
  Sprawozdawczość – o ile wymagają tego przepisy – prowadzona była oddzielnie dla zakładów w Katowicach,
  Iwina ch i Rawiczu.

  Bumech zawarł z AURAEKO BATERPAK Organizacją Odzysku Opakowań S.A. umowę, na mocy której
  AURAEKO przejął obowiązki wynikające z Ustawy Produktowej, zobowiązując się m. in. do zapewnienia odzysku,
  w tym recyclingu odpadów opakowaniowych ora z osiągnięcie docelowego poziomu odzysku i recyclingu odpadów
  opakowaniowych w danym roku kalendarzowym.

  Informacja o il ości opakowań wprowadzonych przez Bumech do obrotu na terenie Polski w 201 9 roku
  Rodzaj Ilość (w kg)
  Tworzywa sztuczne 109,1
  Stal i b lacha 2 036
  Papier i tektura 7 744,5
  Szkło 0
  Drewno 2 926

  Emitentowi jako spółce wprowadzającej produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującej odpadami został
  nadany numer BDO - 000019879. Spółka umieszcza go na dokumentach związanych z prowadzen iem
  działalności. W roku 201 9 nie było żadnych skarg z zakresu ochrony środowiska w stosunku do spółek z Grupy.
  Nie nałożona żadnych kar administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska.

  Dbałość o środowisko to także podnoszenie świadomości ekologic znej wśród pracowników, która wpływa na ich
  zachowania. Ograniczenie papierowego obiegu dokumentów, wykorzystanie zapisanych jednostronnie


  Strona 45 z 51
  dokumentów do wykonywania brudnopisów, oszczędzanie wody i energii to rytuały dnia codziennego sprzyjające
  minimaliz acji negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

  Obszar pracowniczy

  Dla spółek z Grupy jednym z najważniejszych zasobów są pracownicy. Atrakcyjność pracy w branży górniczej
  znacznie zmalała ze względu na trudne warunki pracy, niebezpieczeństwo, które o na ze sobą niesie oraz
  konkurencyjność płacową pomiędzy górnictwem i innymi branżami. W związku z tym w okresie sprawozdawczym
  obserwowano większy niż dotychczas odpływ pracowników do spółek węglowych albo do sektorów niezwiązanych
  z branżą górniczą. Aby temu przeciwdziałać, spółki z Grupy dbają o udział załogi w specjalistycznych kursach
  podnoszących kwalifikacje. Prowadzą też ciągłą rekrutację pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy są
  niezbędni do stabilnego prowadzenia działalności gospodarcz ej, zatrudniając również obcokrajowców Spółki z GK
  prowadzą również stały monitoring rynku pracy celem odpowiedniego wynagradzania i motywowania pracowników .

  Organizację i porządek pracy, obowiązki pracodawcy i pracowników, zasady wynagradzania oraz inne sprawy
  pracownicze w Grupie regulowane są przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje, jak np. Regulamin Pracy,
  Regulamin W ynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W spółkach z GK
  obowiązuje zasada równego traktowania, niedop uszczalną jest jakakolwiek forma dyskryminacji w zatrudnieniu . W
  celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników (w tym wyjaśnienia okoliczności wypadków przy pracy, naruszenia
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okoliczności innych niepożądanych zda rzeń lub zachowań na
  terenie zakładu pracy) w siedzibie w Katowicach prowadzony jest całodobowy monitoring wideo.

  Zarządy spółek z Grupy przywiązują dużą wagę do rozwoju pracowników, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji
  i kompetencji. Przynosi to pozy tywny efekt zarówno dla zatrudnionego jak i pracodawcy. Szkole nia w spółkach z
  Grupy planowane są z wyprzedzeniem. Dotyczy to zarówno szkoleń przeprowadzanych w związku z wymogami
  nakładanymi przez obowiązujące przepisy prawa, jak i dodatkowych , mających n a celu podniesienie kwalifikacji
  pracowników. Poszczególne komórki i działy spółek z Grupy wystawiają stosowne zapotrzebowania , na bazie
  których generowany jest plan szkoleń na kolejny rok kalendarzowy. Przyjęto również procedurę kierowania
  pracowników na szkolenia poza planem rocznym, wychodząc tym samym naprzeciw ewentualnym potrzebom w
  danej chwili. Uelastycznienie procedury zabezpiecza Grupę przed coraz to nowszymi wymogami stawianymi przez
  przepisy prawa oraz wzmacnia profesjonalizm i kompetencje praco wników. Było to szczególnie istotne, patrząc z
  perspektywy znacznego poziomu rotacji kadr oraz „rynku pracownika” występującego w okresie sprawozdawczym .

  Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Bumech SA
  Wyszczególnienie 2019 2018
  Zarząd 4 4
  Admin istracja 33 35
  Dział sprzedaży 5 7
  Pion produkcji 214 225
  Pozostali 433 446
  RAZEM 689 717

  Rotacja zatrudnienia
  Wyszczególnienie 2019 2018
  Liczba pracowników przyjętych 265 224
  Liczba pracowników zwolnionych 304 225
  RAZEM -39 -1
  Informacje dotyc zące zatrudnienia z tabel zostały ujawnione w nocie 50 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2019.

  Na różnych stanowiskach zatrudnione są zarówno osoby starsze (w tym emeryci) jak i młode. Zatem
  doświadczenie przenika się z energią i pomysłowością . Oprócz wynagrodzenia zasadniczego spółki z GK oferują
  tak że premie uznaniowe. Wspomagaj ą również doraźnie osoby znajdujące się z ci ężkiej sytuacji życiowej oraz
  sporadycznie oferują uczestnictwo w imprez ach integracyjnych. W spółkach obowi ązują też – wynegocjowane
  przez pracodawcę - ubezpieczenia grupowe , w odniesieniu do których pracownicy opłacają składkę na
  korzystn iejszych warunkach. Podstawową formą zatrudnienia w Grupie są umowy o pracę – w większości na czas
  nieokreślony. Niewielka g rupa osób współpracuje na zasadzie umów cywilnoprawnych. W Grupie nie działają
  żadne związki zawodowe.

  Grupa daje zatrudnienie wielu ludziom z regionu śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, ale też i za granicą –
  Czarnogórcom pracującym przy realiza cji kontraktu na wydobycie boksytu. Spółka zależna BCG na koniec 2019
  roku zatrudniała ich 110. Ponadto Grupa jako odpowiedzialny pracodawca dba też o osoby niepełnosprawne, dając
  im zatrudnienie, o czym szerzej w dalszej części sprawozdania.  Strona 46 z 51
  Obszar bezp ieczeństwa pracy

  Bezpieczeństwo i higiena pracy są jednym z priorytetów spółek z Grupy jako odpowiedzialnych pracodawcó w.
  Dlatego organizacja dąży do ciągłych ulepszeń w tym zakresie. W tym celu m. in.:
   kontroluje się przestrzeganie przepisów prawnych ora z obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych
   dba się o sprawność parku maszynowego, poddając go okresowym przeglądom i serwisowaniu
   podnosi się świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   kontroluje się bezpieczeństwo i higienę pra cy oraz warunki pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
   aktualizuje się potencjalne zagrożenia występujące na poszczegó lnych stanowiskach pracy.

  System szkoleń funkcjonujący w spółkach z Grupy zapewnia, że każdy pracownik jest świadomy : a) zagrożeń
  wys tępujących w organizacji i na poszczególnych stanowiskach pracy oraz związanego z nim ryzyka zawodowego
  a także korzyści z ich eliminacji ; b) wymagań dotyczących gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i
  poważne awarie.

  W Grupie ustanowiono procedur y identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, któr e określa ją sposób
  postępowania w zakresie:
   identyfikacji zagrożeń utraty życia i zdrowia pracowników związanych z działaniami i stanowiskami
  przedsiębiorstwa,
   oceny wielkości ryzyka zawodowego związ anego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
   sposobów eliminowania lub ograniczania zagrożeń i zmniejszenia wielkości ryzyka,
   sposobu dokumentowania zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,
   sposobu informowania pracowników o istniejących, poten cjalnych zagrożeniach i wielkości ryzyka,
   sposobu poddawania przeglądom i aktualizacji wiedzy o zagrożeniach i wielkości ryzyka zawodowego w
  odniesieniu do zmian otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa.

  Pracownicy spółek z Grupy są na bie żąco informowani i szkoleni w zakresie działań związanych z ograniczeniem
  wpływu zagrożeń w tym zagrożeń znaczących w swoim środowisku pracy. Informacja o zagrożeniach jest
  przekazywana podwykonawcom oraz pozostałym stronom w obszarze działania przedsiębio rstwa. Realizacja
  procesu informowania odbywa się poprzez szkolenia, instruktarze, zapisy w umowach lub dokumentach
  przetargowych oraz przez przekazywanie zewnętrznym stronom zainteresowany m właściwych dokumentów
  systemowych.

  Szkolenia BHP pracowników B umech S.A. w latach 2017 - 2019

  Rodzaj szkolenia

  Liczba pracowników przeszkolonych

  2019 2018 2017
  2017
  Szkolenia wstępne 321 568 318
  Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 358 320 250
  Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno -biurowych 2 6 15
  Szkolenie dla pracowników kierujących 5 8 5
  Szkolenie dla służb BHP 0 1 0
  Szkolenie dla pracowników inżynieryjno -technicznych 61 25 15
  Szkolenie dla pracodawców 1 2 4
  Razem 748 930 607

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są prowadzone przez wewnętrzne służby, ale też i przez
  zewnętrzne podmioty w tym wyspecjalizowane. Górnicy wykonujący pracę na terenie zakładów ruchu górniczego
  biorą również udział w szkoleniach organizowanych prz ez spółki węglowe (Zamawiających).

  Wszystkie powyższe działania są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz
  przeciwdziałaniu wypadkom i chorobom zawodowym .

  Wskaźniki wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy w spółkach z Gru py w latac h 201 8- 201 9
  Wskaźniki dla Bumech S.A.


  2019

  2018
  Zatrudnienie (stan na koniec roku w osobach) 422 512
  Absencja chorobowa (dni) L4 wypadkowe 331 1137
  Wypadki przy pracy ogółem 5 11
  Wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy 5 11
  Wypadki c iężkie 0 0


  Strona 47 z 51
  Wypadki śmiertelne 0 0
  Częstotliwość wypadków przy pracy (W 1000) * 11,84 21,48
  Ciężkość wypadków przy pracy (Cw)** 110,33 103,36
  Choroby zawodowe 1 1


  Wskaźniki dla Bumech Mining Sp. z o.o.


  2019

  Zatrudnienie (stan na koniec roku w os obach) 105
  Absencja chorobowa (dni) L4 wypadkowe 391
  Wypadki przy pracy ogółem 3
  Wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy 3
  Wypadki ciężkie 0
  Wypadki śmiertelne 0
  Częstotliwość wypadków przy pracy (W 1000) * 28,57
  Ciężkość wypadków przy pracy (Cw)** 130,33
  Choroby zawodowe 0


  Wskaźniki dla Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o.


  2019

  Zatrudnienie (stan na koniec roku w osobach) 88
  Absencja chorobowa (dni) L4 wypadkowe 82
  Wypadki przy pracy ogółem 2
  Wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy 2
  Wypadki ciężkie 0
  Wypadki śmiertelne 0
  Częstotliwość wypadków przy pracy (W 1000) * 22,72
  Ciężkość wypadków przy pracy (Cw)** 41,00
  Choroby zawodowe 0


  Wskaźniki dla Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić


  2019

  Zatrudnienie (stan na koniec roku w osobach) 110
  Absencja chorobowa (dni) L4 wypadkowe 1720
  Wypadki przy pracy ogółem 11
  Wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy 11
  Wypadki ciężkie M
  Wypadki śmiertelne M
  Częstotliwość wypadków przy pracy (W 1000) * 100

  Ciężkość wypadków przy pracy (Cw)** 15S
  Choroby zawodowe M

  *W 1000 = (Liczba wypadków x 1000)/Zatrudnienie
  **Cw = Liczba dni niezdolności do pracy/ Liczba wypadków

  Wszyscy pracownicy spółek z Grupy, którzy zostają przyjęci do pracy, osoby wracające do pracy po długiej
  nieobecności spowodowanej chorobą albo też ci, którym skończyła się ważność badań poddawani są
  odpowiednim badaniom lekarskim . Realizowane są one przede wszystkim w placówkach należących do Fundacji
  Unia Bracka oraz EMC Silesia, z którymi to podmiotami została nawiązana współpraca , sformalizowana
  stosownymi umowami.

  Spełnianie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na bieżąco kontrolowane jest przez państwowe
  organy nadzoru nad warunkami pracy , takie jak np. Państwow ą Inspekcj ę Pracy czy Państwow ą Inspekcję
  Sanitarną . Niezależnie od powyższego , przez kontrahentów na realizowanych kontraktach okresowo
  przeprowadzone są audyty stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mobilizują i jednocześnie wymuszają
  działania w kierunku popraw y stanu bhp. Spółki z Grupy – z racji specyfiki pracy na terenie zakładów ruchu
  górniczego – podlegają również nadzorowi W yższego Urzędu Górniczego.  Strona 48 z 51
  Spółki z G rupy posiadają własne służby BHP , ale korzystają także z usług profesjonalnych podmiotów
  wyspecj alizowanych w tym zakresie, które świadczą usługi w jednostkach zamiejscowych Spółki w Iwinach i w
  Rawiczu
  Obszar spraw społecznych

  Społeczność lokalna znajdują ca się w sąsiedztwie jest dla Grupy potencjalnym źródłem współpracowników i
  partnerów w biznesi e. Spółki z GK starają się w miarę możliwości, aby być postrzeganym i jako odpowiedzialny
  pracodawca tworzący bezpieczne i stabilne miejsca pracy dla mieszkańców regionu. Dlatego też na bieżąco
  monitorują wymagania rynku pracy, a także umożliwiaj ą odbywanie stażów oraz praktyk. Takie działanie z jednej
  strony pozwala potencjalnym pracownikom poznać branżę , a z drugiej strony Grupa ma możliwość pozyskania
  wartościowych pracowników .

  Spółka zależna Emitenta – BCG daje również zatrudnienie Czarnogórcom , których na koniec roku 2019 przy
  realizacji kontraktu na wydobycie boksytu pracowało 110 . BCG zasłużyło na miano jednego z większych
  pracodawców w rejonie gminy Nikšić . Spółka ta wspomaga finansowo miejscowe stowarzyszenie kulturowo -
  artystyczne KUD Župa. Kulturno -umjetničko društvo Župa oraz naukę pływania dla dzieci z okolic kopalni.

  Grupa jako odpowiedzialny pracodawca dba też o aktywizację zawodową os ób niepełnosprawnych . Najwięcej j est
  ich zatrudnionych w W ielkopolsce. Na dzień 31.12.2019 roku spółki z GK zat rudniały w przeliczeniu na pełny etat
  37,82 takich osób, a rok wcześniej – 41,32 osoby.

  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Grupie Kapitałowej Bumech SA w przeliczeniu na pełne etaty:
  Osoby niepełnosprawne 31.12. 201 9 31.12. 201 8
  Bumech S.A., w tym: 30 ,13 41,32
  - w stopniu lekkim 24,13 27,32
  - w stopniu umiarkowanym 6 11,00
  - w stopniu znacznym - 3
  Bumech Mining Sp. z o.o ., w tym: 3,06 -
  - w stopniu znacznym 3,06 -
  Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o ., w tym: 4,63 -
  - w stopniu lekkim 2,63 -
  - w stopniu umiarkowanym 2 -
  RAZEM 37,82 41,32

  Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, spółk i z Grupy – poza BCG - nie prowadzą działalności
  sponsoringowej i charytatywnej .

  Obszar p oszanowani a praw człowieka

  Spółki z Grupy dokonują wszelki ch starań celem pełnego respektowania praw człowieka. Jest to założenie
  fundamentalne i w ocenie Zarządu gwarantujące sukces dalsz ego rozwoju GK .

  Wdrożony schemat procedury rekrutacyjnej jest etapowy, sformalizowany i umożliwia obiektywną weryfikację
  kan dydatów. Procedura przeciwdziała możliwości wystąpienia przypadków dyskryminacji w zatrudnieniu pod
  jakimkolwiek kątem. Na etapie nawiązania stosunku pracy pracownicy uzyskują prawo do s prawiedliwego
  i odpowiedniego do wykonanej pracy wynagrodzenia, nieza leżnie od zajmowanego stanowiska i wyznawanych
  poglądów .

  Przyjęte zasady i procedury zapewniają utrzymanie równego traktowania pracowników. Dotyczy to w
  szczególności nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostęp u do
  szkole ń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Pomimo braku kompleksowej polityki ochrony praw człowieka Spółka posiada wdrożone procedury doty czące
  kwestii kluczowych z tego punktu widzenia. W tym zakresie , jak to zostało już wspomniane , zosta ł wdrożony
  schemat procedury rekrutacyjnej celem zabiegania dyskryminacji, wydano szereg zarządzeń dotyczących
  utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higien y pracy oraz gwarantujących ochronę danych
  osobowych.

  Obszar przeciwdziałania korupcji


  Spółk i z Grupy zdecydowanie nie akceptują wszelkich działań, zachowa ń czy też zaniechań noszących znamiona
  nadużyć, korupcji czy też nieuczciwej konkurencji. Otwarta i konkurencyjna procedura zakupowa przekłada się na


  Strona 49 z 51
  pełną transparentność oraz umożliwia b ieżącą kontrolę i nadzór na każdym szczeblu decyzyjności. Regulacje
  dotyczące procedur zakupowych zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie dostawców i
  pod wykonawców oraz są zgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

  Odpow iedzialni pracownicy związani z przygotowywaniem postępowań ofertowych zapewniają bezstronność
  i obiektywizm. Ponadto spółki z Grupy dyscyplinująco interpretują jako naruszenie podstawowych obowiązków
  pracowniczych: złamanie zasady zakazu konkurencji prze z pracowników w okresie zatrudnienia, niedotrzymanie
  zasady poufności w zakresie danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych. W takich
  przypadkach wyciągane są - zgodne z przepisami - stosowne konsekwencje.

  Od strony pozyskiwania zamówień wart zaznaczenia jest fakt, że Emitent i jego podmioty zależne w większości
  przypadków pozyskuj ą kontrakty w drodze nieograniczonych przetargów. Procedury te oparte są o zasady
  uczciwej konkurencji oraz jawności. Bumech, BMining oraz BTG kategoryc znie odrzucają wpływanie na proces
  decyzyjny poprzez takie zachowania, jak: nakłanianie, wręczanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub
  osobistych oraz innych działań skutkujących powstaniem szkody po stronie spółki, czy też złamaniem powszechnie
  obowiąz ujących przepisów prawa oraz zasad etyki.

  Warto podkreślić, iż Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć
  wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę
  niezależności jego opinii i sądów – to jedna z zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
  GPW 2016 , która jest respektowana przez spółki z Grupy.

  Dokumenty księgowe stanowiące podstawę do płatności weryfikowane są przez działy merytor yczne oraz pion
  finansowy. Niezależenie od tego wszelkie płatności muszą mieć wyraźną podstawę, co potwierdzają stosowne
  dokumenty, protokoły , które wymagają wieloetapowej akceptacji , kończąc na członku Zarządu .


  4.4 Istotne ryzyka związane z działalnością Gr upy

  Opis istotnych ryzyk związanych z działalnością G rupy mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia
  społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, w
  tym ryzyk związanych z produktami l ub relacjami z otoczeniem zewnętrznym oraz opis zarządzania tymi ryzykami
  przedstawia poniższa tabela:

  Ryzyka związane z obszarem prowadzenia działalności operacyjnej or az relacjami z otoczeniem
  Ryzyko Opis Spos ób zarządzania ryzykiem


  Ryzyko związane ze
  skutkami pandemii
  koronawirusa
  W związku z ogłoszoną przez Światową
  Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa
  SARS JCos J2, na terenie Rzeczypospolitej
  Polskiej dnia 20 .03.2020 roku wprowadzono
  do odwołania stan epidemii. Związane z tym
  restrykcje admini stracyjne w istotny sposób
  wpływają na funkcjonowanie obrotu
  gospodarczego. Ograniczenia w
  przemieszczaniu się, kwarantanna, absencja
  załogi, zaburzenia łańcucha dostaw t o
  nadzwyczajne okoliczności mogące w
  określonych przypadkach wręcz uniemożliwić
  realiz ację zobowiązań umownych
  - bieżące monitorowanie sytuacji w tym
  rozwiązań prawnych przyjmowanych w
  ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz
  korzystanie z nich X
  - przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych
  w zakresie dodatkowych wymogów
  bezpieczeństwa dla pracownik ów oraz
  stosowanie pracy zdalnej;
  Ryzyko związane z
  dekoniunkturą
  W następstwie pandemii należy się
  spodziewać co najmniej spowolnienia
  gospodarczego, a co za tym idzie z dużym
  prawdopodobieństwem malejącego
  zapotrzebowani a na węgiel. Z rynku już
  docieraj ą informacje o o graniczeniu mocy
  produkcyjnych oraz zapotrzebowania na
  energię. Istnieje zatem ryzyko zmniejszenia
  inwestycji oraz powstania zatorów płatniczych
  w całej gospodarce
  J stałe monitorowanie rynków zbytu oraz
  możliwości zwiększenia dywersyfikacj i
  źródeł przychodów

  Ryzyko awarii
  urządzeń
  produkcyjnych
  Ryzyko awarii związane z maszynami i
  urządzeniami eksploatowanymi w zakładach
  produkcyjnych, jak i zakładach górniczych,
  gdzie Grupa świadczy usługi
  - odbiory techniczne urządzeń
  poprzedzające dopusz czenie do pracy
  przez stosowne służby
  - wykonywanie okresowych p rzeglądów i
  serwisów urządzeń,


  Strona 50 z 51
  - bieżące zarządzanie szkoleniami
  pracowników obsługujących maszyny i
  urządze nia produkcyjne
  Ryzyko związane z
  prowadzoną
  działalnością
  operacyjn ą na
  czynnych obi ektach
  kopalń
  Ryzyko towarzyszące realizacji prac
  drążeniowych na czynnych obiektach kopalń,
  które wiążą się z zagrożeniami polegającymi
  między innymi na możliwości wystą pienia
  awarii skutkującej stratami ludzkimi i
  materialnymiK
  J stały nadzór i analizowa nie warunków
  górniczo – geologicznych prowadzenia
  robót
  J właściwa organizacja szkoleń oraz stały
  nadzór bhp we współpracy z służbami
  kopalń


  Ryzyko związane z
  działalnością
  konkurenc jiK

  Ryzyko stanowią zarówno działania mające
  na celu wyparcie Grupy z rynku, jak i
  działania tzw. nieuczciwej konkurencji
  J stały kontakt z klientami oraz analiza
  działań spółek konkurencyjnych pod kątem
  prawnym i faktycznym;
  J dbałość o utrzymanie pozycji i renomy na
  rynku
  Ryzyko utraty
  zaufania wśród
  Akcjonariuszy
  Emiten ta
  Ryzyko to może doprowadzić do wyprzedaży
  akcji i spadku wartości Bumech oraz
  trudności przy pozyskiwaniu ka pitału
  J transparentna polityka informacyjna
  Emitenta poprzez publikację raportów,
  stronę internetową i spotkania z
  Akcjonariuszami organizowane w miarę
  potrzeb
  J współpraca i wypełnianie zaleceń
  instytucji rynku kapitałowego, w tym
  szczególnie KNF
  Ryzyka związane z obszarem pracowniczym, poszanowaniem praw człowiek i przeciwdziałaniu korupcji
  Ryzyko Opis Spos ób zarządzania ryzykiem

  Ryzyko związ ane z
  brakiem kluczowych
  pracowników.
  W okresie sprawozdawczym atrakcyjność
  pracy w branży górniczej znacznie zmalała ze
  względu na trudne warunki pracy,
  niebezpieczeństwo, które ona ze sobą niesie
  oraz zaostrzoną konkuren cję płacową
  pomiędzy górnictwem i innymi branżami
  J prowadzenie ciągłej rekrutacji
  pracowników o odpowiednich
  kwalifikacjach, także poza granicami Polski
  J stały monitoring rynku pracy celem
  optymalnego wynagradzania i
  motywowania pracownikó w
  Ryzyko związane z
  następstwami
  wypadków przy
  pracy i chorób
  zawodowych  Niestosowanie się do zasad i przepisów BHP
  oraz instrukcji stanowiskowej pracownika
  potencjalnie może przełożyć się na sytuacje
  wypadkowe lub zdarzenia potencjalnie
  wypadkowe


  J Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń
  oraz po dejmowanie działań
  profilaktycznych zapobiegających
  wypadkom przy pracy i chorobom
  zawodowym, w tym m.in:
  J sporządzanie i aktualizowanie oceny
  ryzyka zawodowego
  J kontrola warunków bezpieczeństw a i
  higieny pracy przez służby BHP
  J zapewnienie pracowniko m środków
  ochrony osobistej
  J szkolenia i instruktaże BHP  Ryzyko zaistnienia
  przypadków
  naruszenia praw
  człowieka  Naruszenie praw człowieka stanowi nie tylko
  bardzo poważny problem wizerunkowy, ale
  przekłada się również na możliwość
  wycofania inwes torów, kontrahentów, a
  nawet w skrajnym przypadku ogranicza
  możliwość ubiegania się o zamówienie
  publiczne


  J Weryfikacja kontrahentów oraz
  kandydatów na kluczowe stanowiska pod
  kątem wysokich standardów etycznyc h i
  moralnych;
  J Tworzenie procedur umożliw iających
  zapobieganie możliwości powstawania
  deliktów prawnych przez zachowanie
  pracowników w omawianym zakresie


  oyzyko zaistnienia
  przypadków korupcji


  Przypadki korupcji przekładają się na utratę
  wiarygodności oraz w skrajnym przypadku
  powodują ogra niczenia przy ubieganiu się o
  zamówienia publiczne
  J Wprowadzenie mechanizmów
  zapobiegających nadużyciom , korupcji i
  nieuczciwej konkurencji X
  Ryzyka związane z obszarem środowiska naturalnego
  Ryzyko Opis Spos ób zarządzania ryzykiem


  Strona 51 z 51
  Ryzyko związane z
  wyc iekiem
  niebezpiecznych
  substancji
  szkodliwych dla
  środowiska
  Złamanie przyjętych procedur związanych z
  gospoda rką odpadami szkodliwymi dla
  środowiska może doprowadzić do
  wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia
  środowiska i nałożenia kar administracyjnych
  J w r amach certyfikowanego
  zintegrowanego systemu zarządzania
  zostały ustalone szczegółowe rygory
  dotyczące eksploatacji i przechowywania i
  utylizacji substancji niebezpiecznych dla
  środowiska naturalnego X

  J korzystanie ze wsparcia w zakresie
  ochrony środowisk a ze strony
  profesjonalnego doradcó


  Ryzyko związane ze
  wzrostem zużycia
  mediów


  Wzrost mocy produkcyjnych a także, awarie
  maszyn i urządzeń mogą powodować
  zarówno wzrost zużycia mediów, jak i
  przypadki ich marnotrawienia

  J zużycie poziomu mediów podl ega
  bieżącej analizie i weryfikacji również od
  strony kosztowejX

  J urządzenia przesyłowe podlegają
  okresowym przeglądom stanu
  technicznego X
  J proekologiczne zachowania pracowników


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  1  Sprawozdanie biegłego rewidenta

  2  Sprawozdanie n iezależnego biegłego
  rewidenta z badania

  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
  za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  1


  Sprawozdanie z badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. , zwanej dalej „Grupą”, w której jednostką dominującą jest BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191, zwana dalej „Jednostką Dominującą” , za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. , na które składa się skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów , skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2019 r., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające. Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku elektronicznego o nazwie SSF_GK BUMECH 2019 -sig.BES - sig, opatrzonego podpisami elektronicznymi Członków Zarządu Jednostki Dominującej w dniu 22 maja 2020 r. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansow ej określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanych dalej „MSSF UE”. Naszym zdaniem załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. : • przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zas adami (polityką) rachunkowości, • jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

  wartościo wych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżący ch i okresowych”, ustawą z dnia 29 września 199 4 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki Dominującej . Podstawa opinii Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanych dalej „Krajowymi Standardami Badania” mających zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2019 r., ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą o biegłych rewidentach”, oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej „Rozporządzeniem 537/2014”. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została opisana w sekcji „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ”. Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych, zwanym dalej „Kodeksem IFAC”, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach i w Rozporządzeniu 537/2014. Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu 537/2014 i Kodeksie IFAC. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
  REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO

  dla Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A.


  2


  Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności Zwracamy uwagę na pun kt II Założenie kontynuacji działalności gospodarcze j Informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego , w której Zarząd Jednostki Dominującej przedstawił wpływ epidemii COVID -19 na bieżącą sytuację płynnościową Grupy oraz podejmowane działania zaradcze. O koliczności te i uwarunkowania wskazują na istniejącą istotną niepewność , która może budzić poważną wątpliwości co do zdolności Grupy do kontynuowania działalności. Nasza opinia nie zawiera modyfikacji w związku z tą kwestią . Kluczowe sprawy (kwestie) badania, w tym znaczące ryzyka istotnego zniek ształcenia prezentowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 537/2014 Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Są one wyznaczane spośród: a) obszarów, dla których oszacowaliśmy ryzyko istotnego zniekształcenia jako wysokie, b) znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia, c) naszych znaczących osądów odnoszących się do obszarów rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagających znaczących osądów Zarządu Jednostki Dominującej, d) zdarzeń oraz transakcji, które miały znaczący wpływ na nasze badanie . Jednocześnie Rozporządzenie 537/2014 nakłada na nas obowiązek przedstawienia w sprawozdaniu z badania wszystkich znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia, w tym też i tych, które nie stanowiły dla nas kluczowej sprawy badania. Znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia to zidentyfikowane przez nas ryzyka istotnego zniekształcenia, które według naszego osądu wymagają szczególn ego rozważenia podczas badania. Kluczowe sprawy badania oraz znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia zostały przez nas zaadresowane w kontekście badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu o nim opinii i nie wydaje my osobnej opinii na ich temat. Z wyjątkiem sprawy opisanej w „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności” ustaliliśmy, że nie występują żadne inne kluczowe sprawy badania do przedstawienia w naszym sprawozdaniu . Inne informacje zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym Inne informacje to informacje finansowe i niefinansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, inne niż roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania. Inne informacje obejmują między innymi sprawozdanie z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego o którym mowa w art. 49 ust 2a ustawy o rachunkowości , oraz oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust 1 ustawy
  o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego sprawozdania z działalności . Za przygotowanie innych informacji odpowiedzialność ponoszą odpowiednio Zarząd oraz członkowie Rady Na dzorczej Jednostki Dominującej. Nasza opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje tych innych informacji oraz, o ile nie zostało to jednoznacznie wskazane w sekcji „Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji” , nie wyrażamy żadnej formy zapewnienia o tych innych informacjach. Ponadto zakres naszych prac oraz charakter naszego zapewnienia są wyłącznie takie jak opisujemy. W związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem jest, zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, przeczytanie innych informacji podczas wykonywania badania, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na pod stawie pracy, którą wykonaliśmy w odniesieniu do innych informacji, które uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, stwierdzimy, że występuje istotne zniekszt ałcenie tych innych informacji, jesteśmy zobowi ązani zamieścić taką informację w sprawozdaniu z badania. Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a skonsolidowany raport roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwi erdzimy istotne zniekształcenie w skonsolidowanym raporcie rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej . Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które prezentuje jasny i rzetelny obraz zgodnie z MSSF UE, jego zgodność z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę wew nętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wolnego od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania dzi ałalności, ujawnienie w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności. Przy wyborze zasad i polityk rachunkowości Grupy oraz sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarząd Jednostki Dominującej jest również odpowiedzialny za przyjęcie założenia, że Grupa będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości, działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, chyba że Zarząd Jednostki Dominującej zamierza dokonać likwidacji albo zaniechać prowadzenia działalności lub gdy nie ma innej realnej możliwości jej kontynuowania.
  3


  Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności czy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego skonsolidow anego sprawozdania finansowego. Przeprowadzając badanie, zgodnie z Krajowymi Standardami Badania: - stosujemy zawodowy osąd i zachow ujemy zawodowy sceptycyzm, oraz - identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa lub innych nieprawidłowości jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe , - uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej znaczącej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczno ści kontroli wewnętrznej Grupy , - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości, zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej , - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki Dominującej założenia kontynuacji działalności przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, oraz na podstawie zebranych dowodów badania, oceniamy czy istnieje istotna niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić znaczące wątpliwości co do zdolności Grupy do kontynuacji działalności. Gdy ocenimy, iż istotna niepewność istnieje,
  jesteśmy zobowiązani w naszym sprawozdaniu z badania albo zwróci ć uwagę na ujawnienia w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczące tej niepewności, albo zmodyfikować naszą opinię o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli ujawnienia te są nieadekwatne. Nasza ocena jest oparta na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania z badania. Jednakże w przyszłości mogą wystąpić zdarzenia lub warunki, które mogą spowodować, iż Grupa nie będzie kontynuowała działalności , - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację , - uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek i przedsięwzięć wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpow iedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania. Komunikujemy Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu Jednostki Dominującej informacje związane z badanie m, w szczególności o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikowaliśmy podczas badania. Złożyliśmy Komitetowi Audytu Jednost ki Dominującej oświadczenie, że przestrzegamy stosownych wymogów etycznych dot yczących niezależności oraz, że będziemy informować Komitet o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożen ie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki Dominujące j obecnie lub w przyszłości. Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej ustal amy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania w sekcji „Kluczowe sprawy (kwestie) badania oraz znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia prezentowane zgodnie z Rozporządzeniem 537/2014 ”, z wyjątkiem spraw co do których przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach jesteśmy także zobowiązani zawrzeć w sprawozdaniu z badania opinię o tym, czy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest
  4


  zgodne co do formy i treści z obowią zującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki Dominującej. Opinie w tym zakresie sformułowal iśmy w oparciu o prace wykonane w trakcie badania.

  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa
  i regulacji Sprawozdanie z działalności Grupy Sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone wraz ze sprawozdaniem z działalności BUMECH S.A. jako jeden dokument w postaci pliku elektronicznego o nazwie SSZ_za 2019 -sig.BES , opatrzonego podpisami elektronicznymi Członków Zarządu Jednostki Dominującej w dniu 22 maja 2020r. Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy zgodnie z przepisami prawa. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są odpowiedzialni za zapewnienie, aby sprawozdanie z działalności Grupy były zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości. Odpowiedzialność biegłego rewidenta Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach i rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych jesteśmy zobowiązani sformułować opinię, czy sprawozdanie z działalności Grupy uwzględnia przepisy tego rozporządzenia oraz ustawy o rachunkowości, a także czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sformułować oświadczenie, czy w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy istotne zniekształcenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskazać na czym one polegają. Jednocześnie jesteśmy zobowiązaniu sformułować opinię, czy oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiące wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Grupy, zawiera określone informacje wskazane w rozporzą dzeniu o informacjach bieżących i okresowych, a odnośnie do niektórych informacji wskazanych w tym rozporządzeniu, czy informacje te są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Grupy, w tym z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego. Przeanalizowaliśmy, czy zawiera ono informacje wymagane powyższymi przepisami prawa oraz sprawdziliśmy, czy informacje w nim zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Odnośnie do niektórych informacji zawartych w oświ adczeniu o ładzie korporacyjnym przeanalizowaliśmy, czy są one zgodne z przepisami prawa. Czytając sprawozdanie z działalności rozważyliśmy, w oparciu o naszą wiedzę o Grupie i jej otoczeniu, czy nie zawier a ono istotnych zniekształceń. Opinia na temat sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, załączone sprawozdanie z działalności Grupy
  Kapitałowej BUMECH S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. : • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, • informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń . Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: • oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, • informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c)-f), h) oraz i) tego rozporządzenia zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym. Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych Zgodnie z wymogami ustawy o biegł ych rewidentach informujemy, że Zarząd Jednostki Dominującej sporządził oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Grupy. Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zape wnienia na jego temat. Inne informacje i stwierdzenia wymagane przez Rozporządzenie 537/2014 Spójność opinii o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ze sprawozdaniem dodatkowym dla komitetu audytu Nasza opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu 537/2014. Wybór firmy audytorskiej oraz całkowity nieprzerwany okres trwania zlecenia Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19.08.2019 r. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie, z uwzględnieniem przedłużenia zlecenia oraz ponownego powołania , przez kolejn e 4 lata .
  5


  Usługi niebędące badaniem ustawowym Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zabronione przepisami art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014 w okresach w nim wskazanych. Rafał Barycki Biegły rewident nr 10744 kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. firmy audytorskiej nr 477 ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa Oddział Katowice Katowice , dnia 22 maja 2020 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2020-11-16Raport za III kwartał
2020-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649