Raport.

BUDIMEX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  BUDIMEX SA


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE


  za rok zakończony 31 grudnia 201 9 roku

  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B 0057

  Noty przedstawione na stronach 10-0019 004C00510057
  2

  Indeks do sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 3
  0035 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 5
  0036 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 5
  0036 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 6
  0036 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 8
  1. 002C -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 10
  2. 003D004400E10052 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 10
  3. 0033 -------------------------------- --------------- 10
  4. 003D -------------------------------- ------------------------- 12
  5. 00320053 -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 14
  6. 003A -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 23
  7. 0027 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 24
  8. 003D00440055 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 24
  9. 003D00440055 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 28
  10. 0035 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 29
  11. 0031 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 31
  12. 0024 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 32
  13. 003A -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 32
  14. 003A -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 33
  15. 002C ------------------------- 34
  16. 0033 -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 38
  17. 0031 -------------------------------- -------------------------------- --------- 42
  18. Zapasy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 44
  19. 011D 0053 i ich ekwiwalenty -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 45
  20. 002E -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 45
  21. 002E -------------------------------- -------------------------------- --------------- 46
  22. 003D00520045 -------------------------------- -------------------------------- - 47
  23. Podatek dochodowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 48
  24. 003D00520045 -------------------------------- -------------------------------- ---------- 51
  25. 0035 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 52
  26. Kontrakty budowlane -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 53
  27. 0033 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 53
  28. 002E -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 54
  29. 0033 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 54
  30. 0024 -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 55
  31. Koszty 005A rodzaju -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 56
  32. 002E -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 57
  33. 0033 przychody i koszty operacyjne -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 57
  34. Przychody i koszty finansowe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 58
  35. 003D005C -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 58
  36. 0027 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 59
  37. 0036 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --- 59
  38. 0033 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 59
  39. 00370055 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 60
  40. 003A -------------------------------- -------------------------------- -------------- 61
  41. 003D0044004F004C0046 0051 -------------------- 62
  42. Leasing -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 62
  43. 0033 -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 63
  44. 003D00520045 -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 63
  45. Zdarzenia po dniu bilansowym -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 63
  46. 003D00520045 -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 64
  47. Zatrudnienie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 64
  48. 002C -------------------------------- -------------------------------- -------- 64  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B 0057

  Noty przedstawione na stronach 10-0019 004C00510057
  3


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej  AKTYWA Nota 31 grudnia 201 9 roku 31 grudnia 201 8 roku
  AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)
  0035 10 211 609 169 160
  0031 11 - 3 178
  003A 13 32 374 28 103
  002C 15 1 042 194 690 544
  Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 15 191 61 246
  Inwestycje w innych podmiotach 15 4 385 6 417
  0033 16.2 2 038 75 869
  0031 17 22 823 21 807
  002E 28 91 740 79 665
  0024 23 382 864 322 025
  AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe) ogółem 1 790 218 1 458 014

  AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)
  Zapasy 18 477 879 308 385
  0031 17 946 350 802 012
  002E 28 58 023 47 191
  003A 26 415 362 552 306
  0031 - 33 081
  0033 16 123 638 17 055
  011D 19 1 182 654 1 159 595
  AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) ogółem 3 203 906 2 919 625
  SUMA AKTYWÓW 4 994 124 4 377 639  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B 0057

  Noty przedstawione na stronach 10-0019 004C00510057
  4

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej (cd.)

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota 31 grudnia 201 9 roku 31 grudnia 201 8 roku
  KAPITAŁ WŁASNY
  002E 20 145 848 145 848
  0031 20 80 199 80 199
  0033 20 51 165 51 356
  0035 u zagraniczn ego 7 293 7 159
  Zyski / (straty) zatrzymane 20 393 896 322 012
  KAPITAŁ WŁASNY ogółem 678 401 606 574

  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  002E 21 106 211 88 171
  002E 28 213 687 213 836
  0035 25 353 932 271 771
  003D00520045 24 11 497 10 108
  0033 16.1 197 -
  Zobowiązania długoterminowe ogółem 685 524 583 886

  Zobowiązania krótkoterminowe
  002E 21 54 253 42 082
  003D00520045 22 1 300 098 1 641 899
  002E 28 206 465 205 048
  Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 26 241 789 159 036
  003A 26 952 684 583 918
  0033 27 585 910 378 465
  0035 25 208 790 174 929
  003D00520045 78 102 -
  003D00520045 24 1 327 1 122
  0033 16.1 781 680
  Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 630 199 3 187 179
  ZOBOWIĄZANIA ogółem 4 315 723 3 771 065
  SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 4 994 124 4 377 639


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B 0057

  Noty przedstawione na stronach 10-0019 004C00510057
  5

  Rachunek zysków i strat

  Nota Rok zakończony 31 grudnia
  201 9 roku 201 8 roku
  0027
  0033i 0050 29 6 939 810 6 796 868
  002E 31 (6 546 544) (6 313 733)
  Zysk brutto ze sprzedaży 393 266 483 135
  002E 31 (10 688) (11 098)
  002E 31 (167 660) (206 328)
  0033 33 71 075 45 168
  0033 33 (95 619) (49 758)
  Zysk z działalności operacyjnej 190 374 261 119
  Przychody finansowe 34 155 739 171 457
  Koszty finansowe 34 (36 579) (35 812)
  Zysk brutto 309 534 396 764
  Podatek dochodowy 23 (76 811) (75 162)
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 232 723 321 602
  Zysk netto za okres 232 723 321 602


  00330051 35 9,12 12,60


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów


  Nota Rok zakończony 31 grudnia
  201 9 roku 201 8 roku
  Zysk netto za okres 232 723 321 602
  Inne całkowite dochody, które :
  003D00520056 0053 0052
  0035 u zagranicz nego 134 1 477
  00330047 - -
  0031 p
  Zyski/(straty) aktuarialne 24 (236 ) (1 353)
  00330047 23 45 257
  Inne całkowite dochody netto (57) 381
  Całkowite dochody za okres 232 666 321 983  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B

  Noty przedstawione na stronach 10 -0019 004C00510057
  6

  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Różnice kursowe z przeliczenia oddział u zagraniczn ego
  Zyski zatrzymane Razem


  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 145 848 80 199 51 356 7 159 322 012 606 574
  Zysk za okres - - - - 232 723 232 723
  002C - - (191 ) 134 - (57)
  Całkowite dochody za okres - - (191) 134 232 723 232 666
  003A dywidendy (nota 36) - - - - (160 839 ) (160 839 )
  Stan na 31 grudnia 201 9 roku 145 848 80 199 51 165 7 293 393 896 678 401


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B

  Noty przedstawione na stronach 10 -0019 004C00510057
  7

  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (cd.)  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  Różnice kursowe z przeliczenia oddział u zagraniczn ego
  Zyski zatrzymane Razem


  Stan na 1 stycznia 2018 roku 145 848 80 199 52 452 5 682 449 995 734 176
  Zysk za okres - - - - 321 602 321 602
  002C - - (1 096) 1 477 - 381
  Całkowite dochody za okres - - (1 096) 1 477 321 602 321 983
  003A - - - - (449 585) (449 585)
  Stan na 31 grudnia 2018 roku 145 848 80 199 51 356 7 159 322 012 606 574


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B

  Noty przedstawione na stronach 10 -0019 004C00510057 sprawozdania finansowego
  8

  Sp rawozdanie z przepływów pieniężnych


  Nota Rok zakończony 31 grudnia
  201 9 roku 201 8 roku
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk netto przed opodatkowaniem 309 534 396 764
  Korekty o:
  0024 31 71 16 5 45 499
  000B (404) (576)
  00320047 (81 809 ) (76 632)
  (Zysk) / strat 010A 005D (58 859) (79 076)
  Zmian 010A 005A 16.1 4 167 2 123
  Zmian 010A 0056 117 380 70 012
  Inne korekty 37 92 1 495
  Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 361 2 66 359 609
  003D (170 492) (193 931)
  003D (169 494) (66 282)
  003D0053 (340 324) 82 755
  003Dkontraktach budowlanych 26 588 463 (339 343)
  Zmiana stanu 0053 207 445 (293 379)
  003D 19 8 881 17 293
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej 485 745 (433 278)
  003D00440053 (26 422) (39 867)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 459 3 23 (473 145)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  003A 2 209 3 163
  0031 (23 045) (18 791)
  003A 5 323 -
  0031 15 (235 682) (7 060)
  0036 15 1 708 120 668
  Nabycie obligacji emitowanych przez banki 16.3 (119 588) (238 868)
  003A 16.3 - 516 877
  0033 16.2 (62 000) (34 080)
  0036 16.2 148 745 21 911
  Dywidendy otrzymane 34 80 1 46 72 839
  Odsetki otrzymane 16.2; 16.3 2 384 7 083
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (199 800) 443 742


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B

  Noty przedstawione na stronach 10 -0019 004C00510057
  9

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cd.)


  Nota Rok zakończony 31 grudnia
  201 9 roku 201 8 roku
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  0036 (9 003) -
  0027 (160 839) (449 585)
  0033 (52 769) (22 431)
  00320047 (4 544) (2 909)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (227 155) (474 925)

  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 32 368 (504 328)
  0035 (428) 845
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 19 1 136 291 1 639 774
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 19 1 168 231 1 136 291


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  10

  Noty do sprawozdania finansowego
  1. Informacje ogólne
  0025 Siedmiogrodzkiej 9 000F rejestru
  0053 003A
  0036
  0025 finansowego.
  0026
  0033 0046 00B1 0050 systemie generalnego
  005A
  0047 produkcyjna.
  003A 004F 9 0055
  0036
  0047 004A budownictwo.
  0031 9 0055
  0078 00320047
  0078 00320047 w Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
  0078 00320047 iedmiogrodzkiej 9 ,
  0078 00320047 iedmiogrodzk iej 9,
  0078 00320047 Krakowie przy ulicy Ujastek 7,
  0078 00320047
  0078 00320047 iedmio grodzk iej 9,
  0078 00320047 zejazdowej 24,
  0078 00320047
  0078 00320047
  0078 0025
  0036
  0031 23 marca 20 20 roku.
  0036 005A 9 0055
  zatwier dzone do publikacji w dniu 23 marca 2020 roku.
  003D 9.
  2. Założenie kontynuacji działalności
  0036
  w 0047 finansowego istnienia
  0049 0052 0036
  0051 005D
  0031 31 grudnia 201 9 0055 426 293 0057
  0025 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finanso wej
  0051 9 0055 005A
  451 490 0057 0056 0049
  i 0052 005A 0050 0036 0047
  0053
  3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności
  0031 201 9 0055
  0036
  bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego.  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  11

  S 0056 9
  0036 odpowiednie
  005D ane w nocie 4 .
  0033
  0078 003D 00B1 00C4
  0078 003D -0015
  0078 003D 00B1 00C4
  0078 003D - 0027 goterminowe
  0058
  0078 002C
  0033 e.
  003D0050 012A
  003D00440057005A
  005D zatwierdzone do stosowania 005A 012A
  0078 003D
  005A 00B1 0027
  0055
  0078 003D
  00C4 00B1 Reforma referencyjnej stopy pro 0046
  w 0052
  0078 003D
  0055 ku lub po tej dacie).
  S ora 005D 00530055
  0030
  0030
  005A

  0078 0030 00B4000300B1 005D
  0056
  000B 16 roku lub po tej dacie),
  0078 0030
  1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
  0078 003D 004E
  0055
  0078 003D
  0056 - 00370055 0044
  004C0051005A 00B1 0053
  0051 - 0057
  0051
  0078 003D 00B1 002E - 004F00580045
  000B
  003A 004C00440051
  005D
  0036 perinflacyjnej
  opisanej w nocie 20 0052
  004E
  Koszt historyczny ustalany jest co 0047
  003D00440003
  005D jkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach
  0055
  003A 0045


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  12

  0044
  005A 005A
  0053 01050003
  0052 SF 16 004D0044 005A
  0057
  0036
  0128 wyceny:
  0078 Poziom 0014 004E
  0036
  0078 0033 lub
  005D
  0078 0033
  000B
  4. Zmiany zasad rachunkowości i sporządzani a sprawozdania finansowego
  003A
  004F00480044
  (dotychczas) leasing finansowy. Sp 0079
  0058
  0048 0055
  003D005A0052004F
  0036
  004E
  004D0044004E 004C
  0025
  004E 004E
  003A
  0036 oceny, czy dana umowa
  004D00480056
  005D
  P
  003A 004F00480044
  0058
  005A 0052
  0058 -
  005A 0052
  0053
  005D 005D
  005A
  0053 stwierdzono potrzeby
  0057
  003A
  0056 0046
  0044
  0053004400550044004A005500440049 005D 0056 (rok pierwszego zastosowania) jako
  004F00480044  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  13

  0033 16 0051
  finansowej:
  31 grudnia 2018 roku Korekty z tyt. zastosowania MSSF 16 1 stycznia 2019 roku

  Aktywa
  0024
  0035 169 160 29 906 199 066
  - 005A0044004E 128 29 158
  0031 3 178 559 3 737
  - 005A0044004E - 559 559
  Kapitał własny i zobowiązania
  003D
  002E005500480047005C 005D finansowania 88 171 16 876 105 047
  - 005A 88 16 105
  003D
  002E005500480047005Cfinansowania 42 082 13 589 55 671
  - w 005D 33 13 46
  002E sytuacji
  0049 - 4,45%.

  I
  0031
  0056 wynagrodzenie.

  0038
  003A
  005D

  0036 0058
  005A
  0078 0052
  0078 0053 0053
  0078 0056
  0055

  0033 0046
  005A e
  005D 0058
  lub ponownej oceny leasingu.

  003D00520045 ej
  0047

  0033
  0052 0048
  005D
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  14

  P
  0025 0057
  w 0055
  0047
  0078 rzeczowe aktywa 0057
  0053
  004A
  0078 0051

  003D00520045
  0058

  0033
  0031
  0057 0053
  w sprawozdaniu z 0056

  003A ramach
  011E 004C0051004A
  004E - i 004E
  leasingu.

  003A inwestycyjnymi ujmowane jest ono
  w 0055
  0044 ansowe.
  0027 - 004C0003
  5. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  0031
  005D 005D
  nowych lub zmienio 0051
  201 9 0055
  5.1 Transakcje i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
  W
  0033 004E
  0053 005A
  0049 005A
  inaczej.
  Tra
  00370055 005A
  0052 0047
  0031
  0078 0053
  0078 pozycje niepi 0048 walucie obcej
  0053 zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji,
  0078 0053 0053
  005A
  0035 przy
  005D 005A 0053
  004E ny
  0047 0057 kolei,
  004D0048011E e
  kursowe.  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  15

  003200470047005D
  003A odmiennej walucie
  0049
  0078 0044 0058
  0078 0053 005A
  004E 0050004C 1 stycznia
  0047 ,
  0078 005A
  005A z 0053 u zagraniczn ego 00B40011
  5.2 Rzeczowe aktywa trwałe
  0035
  z 0057 pomniejszonej o 0052
  0035
  0053 wa 0055
  0052
  004A
  0032004E 0046
  0078 0053 - grunty 2 00B1 71 lat
  0078 budynki i budowle 005A 2 00B1 40 lat
  0078 0053 - budynki i budowle 2 00B1 7 lat
  0078 0058 005A 2 00B1 14 lat
  0078 0053 - 0058 2 00B1 13 lat
  0078 011E 005A 2 00B1 14 lat
  0078 0053 - 011E 2 00B1 7 lat
  0078 0053 005A 2 00B1 14 lat
  0078 0053 - 0053 2 00B1 4 lata
  0033
  0052 je 0057 jest 0053 z 0057
  0051 005D
  0053
  0056 poniesione, z 005A
  w 005A
  003A oku i w razie
  0053
  0052 do 0053
  003D005C 005D
  005D 0058
  Środki trwałe w budowie
  011D 0046 ich nabyciem
  lub 005A 0056
  0044 00560105 0047 .

  003D0044004F004C0046
  5.3 Nieruchomości inwestycyjne
  0033
  z 0058 005A
  0051
  004F004C 00560105 korygowane o 0052 0057

  0031


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  16

  5.4 Wartości niematerialne
  003A 0036
  0048 koszt
  wytworzenia da 0051
  0033
  005A 00E101050046
  004E
  003A
  0032004E
  0078 oprogramowanie 2 00B1 10 lat
  00320056
  0044
  003D0044004F004C0046 0105
  5.5 Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  0027 de
  005A
  003A 005D i 005A
  004A przeznaczone do 0056
  000B
  5.6 Koszty finans owania zewnętrznego
  002E wytworzeniu
  0047
  0044 0050
  0031
  0052 0058 0049
  005A
  0033
  0027 0045
  inwestycyjne oraz 005A niematerialne.
  5.7 Leasing
  0033 nocie 4.
  5.8 Utrata wartości aktywów niefinansowych
  0031 ocenia, 0046
  0056 odzyskania
  005A 0051
  0050 0047
  o koszty doprowadzen 004C00440003
  0053
  0044 0044
  Dla 0053
  004E 005A
  005A 0052
  005A 004C00510051 005C
  0036
  002D
  0053 0056 00E101050046 0051


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  17

  0045 0053
  0056 0047
  w 0055
  5.9 Zapasy
  003D00440053
  0056 004C
  0078 0030 00B1 0048 procesach
  0053 ,
  0078 Produkcja w toku 00B1 0052 na 0057 0052
  0056 0050
  004C00510051 realizacji danego kontraktu),
  0078 Towary 00B1 0056
  0078 Wyroby gotowe 00B1 005A
  0036 naczeniu specyficznym dla danej budowy,
  przetworzone we 005A 005A
  005A 0045 kontraktu.
  003D00440053
  do 0058
  od to005A 0053
  do 0056
  0035 0055
  005A 00B1 0053 toku
  0052 rednich
  004E
  Zaliczki udzielon e 0051
  5.10 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  011D
  003A 004A kasie,
  0047 0047
  0053
  0027
  0078 0056 e zabezpieczenie gwarancji bankowych,
  0078 005D
  0078 011E
  0036 sponowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach
  011E
  0051 0051
  ujmowana jest w 0055
  5.11 Instrumenty finansowe
  Klasyfikacja i wycena
  Aktywem finansowym jest dowoln 005C aktyw 0079005A 000F y 0051
  0078 011E
  0078 004C00510056
  0078 umowne prawo do:
  o 0052
  o 005A 0044
  004E
  0078 004E
  o 004C00510056 0052
  005D


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  18

  o 004C00510056
  0058 005A
  004C00510056
  003D00520045
  0078 005A
  o 005A
  o wym 004C00440051
  warunkach; lub
  0078 004E
  o instrumentem niepochodnym, 005D
  005D
  o 004C00510056
  0058 010A
  004C00510056
  0024
  0033
  005A 005D
  0031 MSSF 15)
  0058
  Klasyfikacja akt 005C
  0051
  003A 0048
  0078 zamortyzowanym koszcie,
  0078 005A
  0078 005A
  0036 zamortyzowanym koszcie 000F
  0078 0056 004B
  0053
  0078 005A
  0053 0056
  0036 005A 000F
  0078 0056 0047
  0058
  0078 005A
  0053
  0033 znaczenia nieprzeznaczonej do obrotu inwestycji w 004C00510056
  004E
  005A 0046
  0046
  z 0056 0048
  004E 0027
  0036 005A we wszystkich po 005D
  przypadkach.
  0031 na zapasy
  000B
  zosta 0051
  0031
  004D0044004E 0055
  005A
  0024
  przeniesione i dokonano przeniesienia z 0044 0057


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  19

  0033
  004A 004B
  w przychodach finansowych.
  003A
  z 005A 005A
  0047 00B1 004C00510056
  0036 hodne. Transakcje
  0053 0053 005A
  002C
  004C00510056 005C kurs
  005D 000C bazowej.
  0036 0053
  0045 0055 strat
  005A peracyjnej.
  0036
  0053 0056004E0079 w
  004C0003
  0036
  0025
  z banka 0050
  0038

  0036
  0053
  0051 0055
  zdyskontowaniu wg pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy z momentu rozpoznania aktywa).

  003A
  003A
  o 0045 oraz 005A 000C
  oczekiwanego 0052

  003A
  0058 004A
  0052
  0044 0052
  0053 -0050

  003A
  oczekiwanym st 0055
  0056 -0050004C
  strat kredytowych.
  5.12 Kapitały
  Kapitał podstawowy 0052
  002E
  hiperinflacyjnyc h.
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 00B1 0057
  0053
  0045 nflacyjnych.
  Pozostałe kapitały rezerwowe 0052
  005D formie a kcji przez Ferrovial SA
  (nota 38000C podobnych oraz 0053
  Różnice kursowe z przeliczenia oddział u zagraniczn ego 0052
  005D 005A


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  20

  5.13 Świadczenia pracownicze
  0036 005A
  005D 000F z 0057
  i 0053 0011
  0055 0046 ustalana przez
  0051
  00560105 0055
  0036 0052
  5.14 Płatności w formie akcji
  002900480055
  004C00510056 005C
  005A
  005A jmowana w sprawozdaniu finansowym jako koszt oraz
  0047
  0051 005A 0056
  0053
  004C00510056 0057
  004E
  004F004C
  Na podstawie umowy 005D odniesieniu
  0047
  0053 0044
  000B -0015
  004E
  5.15 Rezerwy
  0036 tworzy rezer 005A 00560105 0053 0056 gdy:
  0078 0051 005D
  0078 0053 0052
  004E
  0078 0050
  003A rezerw na koszty
  0051 0,3% do 1, 50008
  z 0047
  przypa 0047
  5.16 Ujmowanie przychodów i kosztów
  0033
  0078 0056 005D
  0078 0036
  0078 0036 azane,
  0078 0058
  0078 004D00480056
  004E
  0036 0055
  0053
  0078 0058
  0078 004E 0058
  0078 0047
  0036 rzeczonych
  0047 004E
  0052


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  21

  0036 0051
  0053 momencie, gdy klient
  0058 004D0050
  0053
  003A identyfikuje jako
  005D 0052
  004F00580045 w 0053
  ma taki sam char akter.
  0036
  011E
  0078 004E 0050
  0078 005A
  0044 00B1 005A 00B1 sprawuje klient,
  0078 w 005A 0053
  0048
  0038 0053
  011E
  szacowania.
  0030 0045
  0046 0050004C
  0046 0050
  0050004C
  003A
  011E 0048
  005A
  003A
  0056 0055
  005A
  002D nia 011E
  005A
  002D 0052
  momencie.
  W przypa 0047
  005D
  tworzona jest rezerwa 0051
  0036 0052
  0055 004F0048012A
  0031 0055 0053
  005D 00B1 005A 0057
  0052
  0036
  005A 0055
  0053 y 0051
  0031 0052
  0047 00B1 005A 0057
  0045
  0027 o ze
  005A
  0038 0053
  0045 0057
  0047 005D
  0036
  00320057 ujmowane w sprawozdaniu
  z 0056


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  22

  0033
  stopy procentowej.
  0033 0051
  003D004A0052
  0056 005D
  ujmowane w 0044 0058
  0051 0056
  0051
  5.17 Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży
  003D005C
  0078 przychodami ze 0056
  0036
  0078 004E
  5.18 Zysk / (strata) z działalno ści operacyjnej
  Zysk / 000B 0058
  i 0053 gwarancji
  bankowych.
  5.19 Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy)
  0033
  0033 polskimi przepisami podatkowymi, natomiast
  0047
  0058
  003A 0051 005D
  005A 0057
  0052 0044
  0047 0053
  004E 004C
  0047 odliczenia od podatku dochodowego, w 005D
  z 0058 0053 odatku dochodowego
  0052 0052
  005A du
  0047 0046 0046 0057
  podatku.
  0024
  przewi 0047
  za 0053 . Aktywa i rezerwy
  005D 0052
  0033
  005A 004C0003
  004C0003
  5.20 Podatek od towarów i usług
  0033 i 0058
  0078 004A
  0053
  kosztow ej oraz
  0078 0051 0058
  002E
  w sprawozdaniu z sytuacji fi 0051


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  23

  5.21 Ocena niepewności co do rozliczeń podatkowych
  002D
  005D 0048
  0051
  opodatkowania planowanego lub zastosowanego w swoim zeznaniu podatkow ym.
  002D
  004A
  poda 0057
  0051
  5.22 Wspólne ustalenia umowne
  0036 0079
  0078 005A 00B1 000B 00B1 004E
  00B1 0036 005D
  0053
  0078 005A 00B1 004E 00B1
  0036 0058
  6. Ważne oszacowania i założenia
  00320056
  w 0057 0047
  6.1 Ważne oszacowania księgowe
  003D00440055 niniejszym
  0056
  utworzonych rezerw, wyc 0048
  0052 0056
  0053 5 00C4 005A
  0031
  0036
  0053 005D
  0053
  ale 0051 jako koszty kontraktu zgodnie
  z 005D
  0057 formalnym procesie
  0052 budowlanych.
  R
  003A
  0052 005C
  co 0053
  0053 twowymi i podatnikami,
  0053
  0053 0053
  00320047
  organy te 005D 0050 005D 005A na jej
  005D podatkowe.
  003D0003
  002E wykorzystywaniu sztucznych struktur
  pra 005A
  0047 celem
  0053 0047
  0047
  0053 0052
  004E


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  24

  0053 GAAR. R0048
  0053
  002E stos 0058 005A 005A transakcji, dla
  004E 00E10052
  polskim organom kontroli podatkow 0048
  jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
  0035
  003A 004D004C
  0051 0,3% do 1, 50008
  z 0047 zmniejszeniu w uzasadnionych
  przypadkach.
  R 0105
  003D00440055 0053
  005D 004D00480003
  6.2 Ważne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości
  0035
  Zgodnie z opisem zamieszczonym w nocie 5.16 preferowanym przez 0036
  0053
  0057 005D 004E
  004D00480047 0030
  011E 004E
  0050
  zawarcia umowy do dnia bilansowego 00B1 po odliczeniu prz 005C
  obrotowych 00B1 0058
  005D 0056 0031
  0053
  0053 0046
  0053
  005A 0057 004E 003A
  00E101050046 0047
  0047
  0056 0048
  0053
  7. Działalność zaniechana
  W 201 9 oraz 201 8 0055
  8. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  0027
  0078 004F00480044 i kredyty 000F 0044
  0078 0051
  i 0047
  0078 004C00510056 0057
  0046 walutach
  obcych.
  0036 0055
  0053 0058
  004E


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  25

  R
  003A 0044 umowy
  z 0053
  005D 0052
  na 005A
  0045 0046
  przed 0055 wszystkim walutowych
  004E 0051
  0051
  003D004A0052 0053
  0045 005A
  0053
  00E101050046 004E
  201 9 0055 810008
  004D00480056 005A
  0058
  0058 0047
  005A 63%.
  R 00B1 005A00550044
  003A 004B
  oraz na 0053
  0050 -0014 9 roku oraz na 0047 8 roku.
  0033
  przy 005D
  Wartość nominalna na dzień bilansowy
  Wrażliwość na zmiany na dzień 31.12.201 9
  Deprecjacja Aprecjacja
  złotówki względem pozostałych walut
  +10% -10%
  Kontrakty forward:
  00B1 EUR 23 911 6 245 (6 245)
  00B1 CZK 42 722 713 (713) Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych 00B1 ekspozycja walutowa netto:
  00B1 EUR 23 137 9 853 (9 853 )
  00B1 USD (47) (18) 18
  Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto 16 793 (16 793 )
  Podatek odroczony (3 191 ) 3 191
  Łącznie 13 602 (13 602 )
  Wartość nominalna na dzień bilansowy
  Wrażliwość na zmiany na dzień 31.12.201 8
  Deprecjacja Aprecjacja
  złotówki względem pozostałych walut
  +10% -10%
  Kontrakty forward:
  00B1 EUR 36 430 (7 201) 7 201
  00B1 USD 335 125 (125)
  00B1 CZK 114 300 1 898 (1 898) Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych 00B1 ekspozycja walutowa netto:
  00B1 EUR 9 857 4 239 (4 239)
  00B1 USD (181) (68) 68
  00B1 GBP (4) - -
  00B1 CZK 7 - -
  Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto (1 007) 1 007
  Podatek odroczony 191 (191)
  Łącznie (816) 816


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  26

  0035
  0035 leasingu. Umowy leasingu zawarte przez
  0036 0052 i 0051 0055
  0053 0051
  0036 0052
  0055 0044
  005D
  0035 00B1 005A0055
  003A 0053
  0053
  0050 9 roku na poziomie -0000F
  31 grudnia 201 8 roku na tym samym poziomie 000C -0013
  31 grudnia 201 8 0055 -0,25/+0, 25 punkt 0058
  31 grudnia 201 8 roku na poziomie -0,5/+0,5 punktu procentowego), oraz na poziomie -0,25/+0, 25 punktu procentowego dla
  004E grudnia 201 8 roku na poziomie -0,5/+0,5 punktu procentowego ).
  002D
  na 005D
  0033 0044 grudnia 201 9 roku
  oraz 31 grudnia 201 8 roku.

  Wartość na dzień bilansowy
  Wrażliwość na zmiany na dzień 31.12.201 9
  +25 pb (PLN)/(EUR) (USD)/(CZK) -25 pb (PLN)(EUR)
  (USD)/(CZK)
  00330052012A 1 720 4 (4)
  011D005500520047godziwa) 1 182 642 2 957 (2 957 )
  003D (160 464 ) (401 ) 401
  Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto 2 560 (2 560 )
  Podatek odroczony (486 ) 486
  Łącznie 2 074 (2 074 )

  Wartość na dzień bilansowy
  Wrażliwość na zmiany na dzień 31.12.2018
  +25 pb (PLN)/(EUR) +50 pb (USD)/(CZK) -25 pb (PLN)(EUR)
  -50 pb (USD)/(CZK)
  00330052012A 88 465 221 (221)
  011D005500520047 00550044 godziwa) 1 159 580 2 899 (2 899)
  002E005500480047005C (9 015) (23) 23
  003D0045004C0048012A 00B1 wg MSR 17 (121 234) (303) 303
  Wpływ brutto na wynik okresu oraz aktywa netto 2 794 (2 794)
  Podatek odroczony (531) 531
  Łącznie 2 263 (2 263)
  003A
  003A 005D niezmienionych kursach
  walutowych.
  R
  0036
  005A
  takich jak: 0045
  0056 0052


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  27

  jako wysokie. W wyniku z 0050004C 0055
  0053 00B1
  0051 00B1 0016 005C w 0057 0050
  0053
  0051 tyczy to 0052
  i podpisania umowy przez 0036 005D
  003A 005C
  a 0053
  005A 0053
  ne004A
  R
  0036
  005A 005D
  0052
  0051 012A
  0024
  W 0036 00B1004D wykorzystaniem
  0052 0053 e 0056
  kredytowego 004C trakcie realizacji
  004E 0044
  002E
  z 0058 . W przypadku negatywn 0048
  0047
  005A 0048
  wykonywania 0055 004C
  0053 0047
  kontraktu.
  003A cji
  0055 0052
  o 0053
  0053 gencje ratingowe.
  003D 46000F
  0053 0058
  0052
  0035
  003A 005D
  005A 0079 finansowania
  005D 0047
  0057 finansowania dla 0057 0053 0051
  0055
  Struktura 005D
  w nocie 210011 przedstawiona w odpowiednich dla nich notach.
  Obecna dobra 0056 stwarza
  005D 0044  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  28

  9. Zarządzanie kapitałem
  002A00E10079
  004E jej akcjonar iuszy.
  0036 0056
  0058
  0055 00E100440046 9 oraz 201 8 nie 005A
  0052
  0036 0056
  0053
  0128 0049 005A
  0055
  0045 005C
  005D 011E 0048

  31.12.201 9 31.12.201 8
  0032005300550052 004C0051 160 464 130 253
  003D 3 329 935 2 928 998
  0030 ekwiwalenty (1 182 654 ) (1 159 595)
  0030 (119 721) -
  Zadłużenie netto 2 188 024 1 899 656
  002E00440053004C 678 401 606 574
  Kapitał i zadłużenie netto 2 866 425 2 506 230
  Wskaźnik dźwigni 76,33% 75,80%


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)


  29

  10. Rzeczowe aktywa trwałe
  grunty , prawo wieczystego użytkowania gruntu budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu
  inne rzeczowe aktywa trwałe
  środki trwałe w budowie
  zaliczki na środki trwałe Ogółem
  własne w leasingu własne w leasingu własne w leasingu własne w leasingu własne w leasingu
  Wartość brutto na 1.01.2019 2 876 - 12 070 - 136 823 152 510 19 028 23 382 41 686 271 820 - 389 466
  Zwiększenia: - 7 288 5 485 39 222 10 061 10 181 2 315 36 565 4 087 - 1 098 89 116 391
  - pierwsze zastosowanie MSSF 16 (nota 4) - 5 792 - 4 345 - 222 - 19 547 - - - - 29 906
  - zakup - - 5 480 - 9 917 - 2 315 - 3 994 - 1 326 - 23 032
  - 0053 leasing - 1 496 - 34 877 - 9 959 - 17 018 - - - - 63 350
  - 0053 budowie - - - - 141 - - - 87 - (228) - -
  - udzielenie zaliczek - - - - - - - - - - - 89 89
  - inne - - 5 - 3 - - - 6 - - - 14
  Zmniejszenia: - (441) (3 641) (169) (11 662) (5 425) (782) (2 113) (3 739 ) - (199) - (28 171)
  - 00560053 - - (560) - (7 404) - (782) - (315 ) - - - (9 061)
  - likwidacja - (441) (3 081) (169) (4 258) (1 356) - (156) (3 410) - (199) - (13 070)
  - 005A005C - - - - - (4 067) - (1 957) - - - - (6 024)
  - 0055 - - - - - - - - (14) - - - (14)
  - inne - - - - - (2) - - - - - - (2)
  Wartość brutto na 31.12.2019 2 876 6 847 13 914 39 053 135 222 157 266 20 561 57 834 42 0 34 271 1 719 89 477 686
  Umorzenie na 1.01.2019 - - (8 385) - (121 322 ) (44 020) (13 608 ) (3 233) (27 757 ) (117) - - (218 442)
  Zmiany za okres: - (2 065) 2 302 (5 378) 688 (23 277) (2 173) (13 303) (2 662) (90) - - (45 958)
  - 0044 (nota 31) - (2 208) (1 132) (5 467) (7 963) (26 894) (1 415) (14 908) (6 250) (90) - - (66 327)
  - 00560053 - - 406 - 7 332 - 782 - 304 - - - 8 824
  - likwidacja - 143 3 033 89 4 142 798 - 66 3 277 - - - 11 548
  - 005A005C - - - - (2 824) 2 824 (1 539) 1 539 - - - - -
  - 0055 - - - - 1 - - - 10 - - - 11
  - inne - - (5) - - (5) (1) - (3) - - - (14)
  Umorzenie na 31.12.2019 - (2 065) (6 083) (5 378) (120 634) (67 297) (15 781) (16 536) (30 419) (207) - - (264 400)
  Odpisy z tytułu utraty wartości na 1.01.2019 (1 677) - - - (187) - - - - - - - (1 864)
  - 005D005A - - - - - - - - - - - - -
  - zmniejszenie - - - - 187 - - - - - - - 187
  Odpisy z tytułu utraty wartości na 31.12.2019 (1 677) - - - - - - - - - - - (1 677)
  Wartość netto na 1.01.2019 1 199 - 3 685 - 15 314 108 490 5 420 20 149 13 929 154 820 - 169 160
  Wartość netto na 31.12.2019 1 199 4 782 7 831 33 675 14 588 89 969 4 780 41 298 11 6 15 64 1 719 89 211 6 09


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)

  30
  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
  budynki i budowle
  urządzenia techniczne i maszyny
  środki transportu
  inne rzeczowe aktywa trwałe
  środki trwałe w budowie Ogółem
  Wartość brutto na 1.01.2018 2 876 12 019 227 264 24 875 37 232 448 304 714
  Zwiększenia: - 59 69 007 19 294 5 423 372 94 155
  - 005D - 59 68 912 19 279 5 159 704 94 113
  - 00530055005D - - 90 15 227 (332) -
  - inne - - 5 - 37 - 42
  Zmniejszenia: - (8) (6 938) (1 759) (698) - (9 403)
  - 0056 - - (5 322) (1 729) (10) - (7 061)
  - likwidacja - (8) (1 616) (30) (688) - (2 342)
  Wartość brutto na 31.12.2018 2 876 12 070 289 333 42 410 41 957 820 389 466
  Umorzenie na 1.01.2018 - (7 391) (142 729) (14 939) (22 457) - (187 516)
  Zmiany za okres: - (994) (22 613) (1 902) (5 417) - (30 926)
  - 0044 (nota 31) - (1 002) (29 507) (3 662) (6 067) - (40 238)
  - 0056 - - 5 304 1 729 10 - 7 043
  - likwidacja - 8 1 594 30 666 - 2 298
  - 00530052005D - - (4) 1 (26) - (29)
  Umorzenie na 31.12.2018 - (8 385) (165 342) (16 841) (27 874) - (218 442)
  Odpisy z tytułu utraty wartości na 1.01.2018 (1 677) - - - - - (1 677)
  - 005D - - (187) - - - (187)
  - zmniejszenie - - - - - - -
  Odpisy z tytułu utraty wartości na 31.12.2018 (1 677) - (187) - - - (1 864)
  Wartość netto na 1.01.2018 1 199 4 628 84 535 9 936 14 775 448 115 521
  Wartość netto na 31.12.2018 1 199 3 685 123 804 25 569 14 083 820 169 160

  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)


  31

  0024
  201 9 201 8
  002E00520056 62 858 38 709
  002E00520056 3 393 1 450
  Inne koszty 76 79
  Ogółem (nota 31) 66 327 40 238
  0031 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055
  0057
  W latach 2018 -2019 0055
  005A 005D
  Na 31 grudnia 2018 roku Sp0079 00E10044 0051 (w dotychczasowym
  rozumieniu MSR 17) 0051
  31.12.2018
  Wartość początkowa – aktywowany leasing finansowy Wartość bilansowa netto
  0038 techniczne i maszyny 152 510 108 490
  011D005500520047 23 382 20 149
  002C 271 154
  Ogółem 176 163 128 793
  11. Nieruchomości inwestycyjne

  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) w leasingu
  Budynki i budowle Pozostałe Ogółem
  Wartość na 1.01.2019 - 3 036 142 3 178
  Zwiększenia: 559 - - 559
  - pierwsze zastosowanie MSSF 16 (nota 4) 559 - - 559
  Zmniejszenia: (559) (3 036) (142) (3 737)
  - 0044 (nota 31) (2) (41) (2) (45)
  - 0056 (557) (2 995) (140) (3 692)
  Wartość na 31.12.2019 - - - -

  Budynki i budowle Pozostałe Ogółem
  Wartość na 1.01.2018 3 159 147 3 306
  Zwiększenia: - - -
  Zmniejszenia: (123) (5) (128)
  - 0044 (nota 31) (123) (5) (128)
  Wartość na 31.12.2018 3 036 142 3 178

  0015 Ujastek
  w 002E 0016 000B
  005A inwestycyjnych 005A 0016
  005D 0011
  0031 8 0055 charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym
  0058 h.
  0024 9 i 201 8 005D koszcie wytworzenia
  0056
  W latach 2018 -0015


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  32

  0031 8 0055
  005A 0051
  004C0051005A
  godziwej wg MSSF 13.
  0036 005D
  201 9 201 8
  00330055005D 210 756
  00250048005D0051004C004800550058 004C0051005A 391 128
  00250048005D0051004C004800550058 - -

  12. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  0031 9 oraz 31 grudnia 201 8 0055 0046
  0051 0050004C
  13. Wartości niematerialne
  Oprogramowanie komputerowe Zaliczki na wartości niematerialne Ogółem
  Wartość brutto na 1.01.2019 57 844 - 57 844
  Zwiększenia 6 044 3 036 9 080
  - zakup 4 308 - 4 308
  - przekazanie zaliczek - 2 017 2 017
  - rozliczenie zaliczek 1 736 (1 736) -
  - 00530055005D - 2 755 2 755
  Zmniejszenia (218) - (218)
  - likwidacja (202) - (202)
  - 00550079012A e kursow e (16) - (16)
  Wartość brutto na 31.12.2019 63 670 3 036 66 706
  Umorzenie na 1.01.2019 (29 741) - (29 741)
  Zmiany za okres (4 591) - (4 591)
  - 0044 (nota 31) (4 793) - (4 793)
  - likwidacja 199 - 199
  - 00550079012A 3 - 3
  Umorzenie na 31.12.2019 (34 332) - (34 332)
  Wartość netto na 1.01.2019 28 103 - 28 103
  Wartość netto na 31.12.2019 29 338 3 036 32 374


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  33


  Oprogramowanie komputerowe Ogółem
  Wartość brutto na 1.01.2018 54 635 54 635
  Zwiększenia 3 304 3 304
  - zakup 3 021 3 021
  - rozliczenie zaliczek 275 275
  - 00550079012A 8 8
  Zmniejszenia (95) (95)
  - likwidacja (95) (95)
  Wartość brutto na 31.12.2018 57 844 57 844
  Umorzenie na 1.01.2018 (24 698) (24 698)
  Zmiany za okres (5 043) (5 043)
  - 0044 (nota 31) (5 133) (5 133)
  - likwidacja 95 95
  - inne (5) (5)
  Umorzenie na 31.12.2018 (29 741) (29 741)
  Wartość netto na 1.01.2018 29 937 29 937
  Wartość netto na 31.12.2018 28 103 28 103
  0024
  0036 nie posiada 005A niematerialnych wytworzonych we 005A zakresie.
  0031 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055 charakterze
  prawnorzeczowym i obligacyjnym. W 201 9 oraz 201 8 roku nie 0047
  14. Wspólne działania
  0027 grudnia 201 9 roku i 31 grudnia 201 8 0055
  005D
  005A 0058 0044
  ma 0053 :
  0078 00C4 Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina 00B1 przebudowa i rozbudowa PSS 2, PPS 4, PPS 6
  (wraz z DK D1) oraz przebudowa dr ogi startowej i 0055 , realizowane w 0055 SA
  - Budimex Budownictwo Sp. z 0052 SA w 0056 001C
  00B1 0047 0056 i cywiln ej 005D 005D w 2019 roku,
  0078 00C4 , realizowane w 0055 00B1
  0026 0036
  0078 00C4 -0014 Porcie lotniczym im .
  00290055 - Ferrovial Agroman SA 0056
  Budimex 0036 2011 roku),
  0078 00C4 0055 0025
  0025 2009 roku),
  0078 00C4 -0014 00B1 0033 realizowane 005A
  SA Ferrovial Agroman SA Sp.j.; udzi 0044 (nota 48) ,
  0078 00C4 00B1 003700700046 00B1
  003700580055 0056
  0078 00C4 004C00440003 00B1
  0026
  0078 00C4 - 0048 004C00440056
  Budimex SA 00B1 0026
  201 9 201 8
  002E00520056 324 546
  002E00520056 4 398 4 547
  Inne koszty 71 40
  Ogółem (nota 31) 4 793 5 133


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  34

  0078 00C4 - 0048 SA 00B1
  0026 0036
  003A
  0047
  0031
  0033 ce Budimex 0036
  002900480055 004A
  0044 0058 Z tego
  0056 a 1 Sp. j. oraz Budimex SA Energetyka 2 Sp.j.
  0053 004F004C
  005D 0056
  Energetyka 2 0036
  15. Inwestycje w podmiotach zależnych, podmiotach stowarzyszonych oraz pozostałych podmiotach
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Inwestycje w podmiotach zależnych 1 042 194 690 544
  - 00580047005D 1 042 194 690 544
  Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 191 61 246
  - 00580047005D 191 61 246
  Inwestycje w podmiotach pozostałych 4 385 6 417
  - 00580047005D 4 292 4 292
  - 00580047005D 93 2 125
  Ogółem 1 046 770 758 207

  0038 005A
  004B
  0053 000F 005D
  004A
  0052 0048
  0031 9 roku i 31 grudnia 201 8 0055
  0056
  Zmiana stanu inwestycj i w podmioty zależne, stowarzyszone i pozostałe
  Udziały lub akcje 31.12.201 9 31.12.201 8
  Stan na początek okresu 758 207 795 490
  Zwiększenia: 290 595 7 060
  - 005D 235 682 7 060
  - 00520047005A (nota 34) 54 913 -
  Zmniejszenia: (2 032 ) (44 343)
  - 005D (2 032 ) (43 661)
  - 005200470053 (nota 34) - (682)
  Ogółem 1 046 770 758 207
  0036 001A
  0015 77 058 0057
  003A utrzymywania utworzonego w 2013 roku odpisu 0044
  0031 001C w 2019 roku 005D . 002A00E10079 i powod ami
  0052 y: 005D
  0045 .
  003A orzystano odpis
  0044
  003A 005C
  005A 0052 001A  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  35

  Zakup udziałów spółek zależnych/ podwyższenie kapitału
  003A
  001B 0056
  004D00480047
  005D ji transakcji Budimex SA posiada obecnie wszystkie akcje FBSerwis SA,
  0056
  0051 0105
  0056 00B1
  0056 0033 -prawn 005C
  005A
  Ponadto, w grudniu 0015 ono 004E 6 127 0057 0011
  0058 Budimex Most Wschodni SA o kwo 0057010A 70 tysi 010A .
  Sprzedaż udziałów w pozostałych podmiotach niepowiązanych
  7 004F004C akcje 005A
  005D 4 tysi 0105ce 005D

  Udziały w pozostałych podmiotach niepowiązanych
  Nazwa jednostki siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji
  0027 Katowice budownictwo 52
  Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego SA 002E00550044004E 00580056 30
  Agencja Rozwoju Regionalnego SA Bielsko -0025004C004400E1 00580056 6
  Megagaz SA Warszawa budownictwo 1
  002A007900550051004C Cieszyn 005D -
  Inne - - 4
  Razem 93


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)

  36

  UDZIAŁY LUB AKCJE W PODMIOTACH POWIĄZANYCH wg stanu na 31 grudnia 201 9 roku
  Nazwa jednostki
  Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania kapitałowego Wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia
  Korekty aktualizujące wartość (razem)
  Wartość bilansowa udziałów/ akcji
  Procent posiadanego kapitału zakładowego
  Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 0025 Warszawa 0047 005D0044 717 519 - 717 519 100,00% 100,00% Budimex Kolejnictwo SA Warszawa budownictwo 005D0044 14 001 (5 054) 8 947 100,00% 100,00%
  0030 002E 0053stalowych 005D0044 11 156 - 11 156 100,00% 100,00%
  Budimex PPP SA Warszawa budownictwo 005D0044 1 395 - 1 395 100,00% 100,00% Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 1 810 - 1 810 100,00% 100,00% FBSerwis SA Warszawa gospodarka odpadami komunalnymi 005D0044 296 667 - 296 667 100,00% 100,00% Budimex Most W schodni SA Warszawa budownictwo 005D0044 412 - 412 100,00% 100,00% Budimex A Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 225 - 225 100,00% 100,00% Budimex C Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 228 - 228 100,00% 100,00% Budimex D Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 227 - 227 100,00% 100,00% Budimex F Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 177 - 177 100,00% 100,00% Budimex H Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 126 - 126 100,00% 100,00% Budimex I Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 126 - 126 100,00% 100,00% Budimex J Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 76 - 76 100,00% 100,00% Budimex K Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 50 - 50 100,00% 100,00% Budimex L Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 50 - 50 100,00% 100,00% Budimex Bau GmbH Kolonia budownictwo 005D0044 120 - 120 100,00% 100,00% MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze 0058 005D0044 26 (26) - 100,00% 100,00% Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa budownictwo 005D0044 2 175 (2 175) - 97,93% 97,93% Budimex 0033 Sp. z o.o. Warszawa 005D0044 005D0044 2 883 - 2 883 51,00% 51,00% Ogółem zależne 1 049 449 (7 25 5) 1 042 194 Promos Sp. z o.o. 002E 0058 stowarzyszona 191 - 191 26,31% 26,31% Ogółem stowarzyszone 191 - 191 Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,98% 99,98% Budimex SA Cadagua SA II s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA III s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA IV s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA V s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Ferrovial Agroman SA 2 s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 95,00% 95,00% Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 67,00% 67,00% PKZ Budimex GmbH Kolonia budownictwo 005A 50 (50) - 50,00% 50,00% Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Tecnicas Reunidas SA - 0037 Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Energetyka 3 Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Ogółem współkontrolowane 50 (50) - 0024 Warszawa budowa i eksploatacja autostrad 0053 4 292 - 4 292 5,05% 5,05% Inversora de Autopistas del Levante S.L. Madryt budowa i eksploatacja autostrad 0053 12 404 (12 404) - 3,16% 3,16% Ogółem pozostałe powiązane 16 696 (12 404) 4 292 Ogółem 1 066 386 (19 709) 1 046 677


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)

  37

  UDZIAŁY LUB AKCJE W PODMIOTACH POWIĄZANYCH wg stanu na 31 grudnia 2018 roku
  Nazwa jednostki
  Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Charakter powiązania kapitałowego Wartość udziałów/ akcji wg ceny nabycia
  Korekty aktualizujące wartość (razem)
  Wartość bilansowa udziałów/ akcji
  Procent posiadanego kapitału zakładowego
  Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 0025 Warszawa 0047 005D0044 717 519 (54 913) 662 606 100,00% 100,00% Budimex Kolejnictwo SA Warszawa budownictwo 005D0044 14 001 (5 054) 8 947 100,00% 100,00% 0030 002E 0053 005D0044 11 156 - 11 156 100,00% 100,00% Budimex PPP SA Warszawa budownictwo 005D0044 1 395 - 1 395 100,00% 100,00%
  Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 1 810 - 1 810 100,00% 100,00%
  Budimex Autostrada SA (w likwidacji) Warszawa budownictwo 005D0044 682 (682) - 100,00% 100,00% Budimex Most W schodni SA Warszawa budownictwo 005D0044 342 - 342 100,00% 100,00% Budimex A Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 225 - 225 100,00% 100,00% Budimex C Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 228 - 228 100,00% 100,00% Budimex D Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 227 - 227 100,00% 100,00% Budimex F Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 177 - 177 100,00% 100,00% Budimex H Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 126 - 126 100,00% 100,00% Budimex I Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 126 - 126 100,00% 100,00% Budimex J Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 76 - 76 100,00% 100,00% Budimex K Sp. z o.o Warszawa budownictwo 005D0044 50 - 50 100,00% 100,00% Budimex L Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 005D0044 50 - 50 100,00% 100,00% Budimex Bau GmbH Kolonia budownictwo 005D0044 120 - 120 100,00% 100,00% MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze 0058 005D0044 26 (26) - 100,00% 100,00% Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa budownictwo 005D0044 2 175 (2 175) - 97,93% 97,93% Budimex Parking 003A z o.o. Warszawa 005D0044 005D0044 2 883 - 2 883 51,00% 51,00% Ogółem zależne 753 394 (62 850) 690 544 FB Serwis SA Warszawa gospodarka odpadami komunalnymi stowarzyszona 61 055 - 61 055 49,00% 49,00% Promos Sp. z o.o. 002E 0058 stowarzyszona 191 - 191 26,31% 26,31% Ogółem stowarzyszone 61 246 - 61 246 Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,98% 99,98% Budimex SA Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,98% 99,98% Budimex SA Cadagua SA II s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA III s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA IV s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Cadagua SA V s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 99,90% 99,90% Budimex SA Ferrovial Agroman SA 2 s.c. Warszawa budownictwo 005A - - - 95,00% 95,00% Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 67,00% 67,00% PKZ Budimex GmbH Kolonia budownictwo 005A 50 (50) - 50,00% 50,00% Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Tecnicas Reunidas SA - 0037 Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Energetyka 1 Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Energetyka 2 Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Budimex SA Energetyka 3 Sp. j. Warszawa budownictwo 005A - - - 50,00% 50,00% Ogółem współkontrolowane 50 (50) 0 0024 Warszawa budowa i eksploatacja autostrad 0053 4 292 - 4 292 5,05% 5,05% Inversora de Autopistas del Levante S.L. Madryt budowa i eksploatacja autostrad 0053 12 404 (12 404) - 3,16% 3,16% Ogółem pozostałe powiązane 16 696 (12 404) 4 292 Ogółem 831 386 (75 304) 756 082


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)

  38

  16. Pozostałe aktywa / zobowiązania finansowe
  000D z 005A005C
  ** 004E 0048

  003A 005D 9 roku i 31 grudnia 201 8 0055
  0051
  002C iomie 3 hierarchii pomiar u 005A 0056 (patrz nota 1 5).


  Nota 31.12.201 9 31.12.201 8
  AKTYWA FINANSOWE
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  002E00440058 28 149 763 126 856
  003A 26 415 362 552 306
  0031 17 870 674 733 306
  00330052005D 16.2 5 369 88 469
  00330052005D 16.3 119 721 -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  011D005500520047 0053 19 1 182 654 1 159 595
  00330052005D 00530052 16.1 586 4 455
  002C p 0050 000B
  15 93 2 125
  Stan na koniec okresu 2 744 222 2 667 112

  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  003D 22 1 115 538 1 384 995
  002E00440058 28 420 152 418 884
  002E005500480047005C 21 160 464 130 253
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  00330052005D 0053 16.1 978 680
  Stan na koniec okresu 1 697 132 1 934 812


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 000B , \)

  39

  Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych
  Za okres od 1 stycznia 201 9 roku do 31 grudnia 201 9 roku:

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS od początkowego ujęcia
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS od początkowego ujęcia
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Ogółem
  00330055005D (nota 34) 6 657 9 299 - (1 371) 14 5 85
  003D kursowych (nota 34) (527) (1 152) - 1 850 171
  0035 - (2 771) - - (2 771)
  003200470053004C (nota 33) - - - 7 413 7 413
  003D (3 629) 755 (538) 106 (3 306)
  Zyski 0012 3 949 - (340 ) - 3 609
  Ogółem 6 450 6 131 (878 ) 7 998 19 701

  Za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 31 grudnia 201 8 roku:

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS od początkowego ujęcia
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS od początkowego ujęcia
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Ogółem
  00330055005D (nota 34) 10 103 7 038 - 878 18 019
  003D (nota 34) 1 688 398 - (2 234) (148)
  0035 - (14 649) - - (14 649)
  Odpis 00530055005D (nota 33) - - - 2 759 2 759
  003D (5 152) (1 166) 3 029 2 335 (954)
  003D 5 640 - (2 968) - 2 672
  Ogółem 12 279 (8 379) 61 3 738 7 699  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  40

  16.1 Instrumenty pochodne
  0036
  005A
  co 005D 8.
  002C
  004C lutowych
  (004E 000C 0053 procentowych waluty kwotowanej i bazowej.
  Skutki 0052 0056
  do 0053 0046 004E
  003A 004A dzi 0048 grudnia 201 9 roku
  oraz 31 grudnia 201 8 0055
  Aktywa finansowe z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
  Zobowiązania finansowe z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
  31.12.201 9 31.12.201 8 31.12.201 9 31.12.201 8
  Walutowe kontrakty terminowe typu FX Forward, w tym: 586 4 455 978 680
  00B1 do 586 4 781 680
  00B1 od - - 197 -
  Ogółem 586 4 455 978 680
  00E0 0047 9 0055
  23 911 0057 oraz 42 722 tysi 0105ce CZK.
  00E0 0047 8 0055
  36 430 0057 335 0057 4 300 0057
  002E 0052 9 0055 w przedziale
  4,2710 -4,4712 EUR/PLN oraz 0,16 740 CZK/PLN 000B 8 0055 przedziale
  4,25 52-4,7035 EUR/PLN, 0,166 1-0,1732 CZK/PLN).
  003700480055 0055 grudnia 201 9 0055
  od 30 do 664 0047 grudnia 201 8 0055 31 do 346 dni.
  003700480055 ej, zawart ej w CZK, otwart ej n0044 9 0055 30 dni,
  0051 8 0055 31 do 241 dni.
  0031
  0056 0052 w przedziale 3,7712 -3,7880 USD/PLN. Termin
  0053 grudnia 2018 roku
  005A
  0036 004C00480114 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055 005D
  Zysk / (strata) z pochodnych instrumentów finansowych
  0036 ramach
  0047 .
  201 9 201 8
  003D (4 167 ) (2 123)
  003D 3 933 2 672
  Ogółem zysk / (strata) z instrumentów pochodnych ujęte w działalności operacyjnej (nota 3 3) (234) 549
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  41

  16.2 Pożyczki udzielone
  Pożyczki udzielone – długoterminowe 31.12.201 9 31.12.201 8
  Stan na początek okresu 75 869 65 834
  Zwiększenia: 1 937 15 836
  - 00580047005D - 10 780
  - odsetki naliczone (nota 34) 1 937 4 141
  - kapitalizacja odsetek - 915
  Zmniejszenia: (75 768 ) (5 801)
  - 0056 (12 722) -
  - 0056 (1 292 ) (3 070)
  - 0055 (61 754 ) (1 816)
  - inne - (915)
  Ogółem 2 038 75 869

  Pożyczki udzielone – krótkoterminowe 31.12.201 9 31.12.201 8
  Stan na początek okresu 12 600 9 834
  Zwiększenia: 128 430 25 567
  - 00580047005D 62 000 23 300
  - odsetki naliczone (nota 34) 4 151 451
  - 00550048 61 754 1 816
  - 00520047005A 0105cego (nota 34) 525 -
  Zmniejszenia: (137 699 ) (22 801)
  - 0056 (136 023 ) (21 911)
  - 0056 (1 092) (890)
  - 004E (584) -
  Ogółem 3 331 12 600
  0031 9 0055
  0078 0053 003A Sp. 005D
  z dnia 19 grudnia 2012 0055 grudnia 201 9 0055
  1 677 0057 20 tysi 010Acy 005D 9 roku
  005A 6%, natomiast w 201 8 roku 4,8 70008
  0078 0053 005D na od Budimex SA) na podstawie umowy z dnia
  4 stycznia 2016 roku, do kwoty 13 001A 003A
  005D 0046 terminem w 005C . 0027
  0028 9 0055 201 8 roku: 5,7 20008
  do dnia 4 stycznia 2021 roku.
  0031 9 0055
  0078 0053
  w 005A 2018 roku
  005A 004C0003
  005D
  0078 0053 podstawie umowy z dnia
  24 marca 2015 roku, do kwoty 3 001C W dniu 19 grudnia 2019 roku 004E udzielonej po 012Ayczki
  005D wymagalne do 31
  stycznia 2020 roku. Efekty 005A 5,72% (w 0015
  005D
  0078 0053 podstawie umowy z dnia
  30 maja 2017 roku, do kwoty 7 8 0017 003A
  005D
  wymagalne do 31 stycznia 2020 roku. Efektywne oprocent 0052 5,72% (w 2018 roku:
  0018
  0078 0053 podstawie umowy z dnia 3 lipca
  2019 roku, do kwoty 62 0013 005D
  0056


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  42

  wymagalne do 0016 004E 0018
  005D
  003A 0053 ki 0056 na podstawie umowy
  z dnia 18 kwietnia 2017 0055 3,84%
  (w 2018 roku: 0016 przed termine m
  005A .
  003A
  P0052 .
  16.3 Inwestycje w instrumenty dłużne
  002C
  0053
  2019 2018
  Stan na początek okresu - 278 972
  Zwiększenia: 119 721 241 028
  00B1 nabycie 119 588 238 868
  00B1 naliczenie odsetek (nota 34) 133 2 160
  Zmniejszenia - (520 000)
  00B1 wykup obligacji - (516 877)
  00B1 005D - (3 123)
  Stan na koniec okresu 119 721 -
  w
  00B1 004700E10058004A - -
  00B1 004E 119 -

  0031
  004C
  003A sytuacj i
  0049
  aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

  17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 31.12.201 9 31.12.201 8
  0035 22 823 21 807
  Należności netto ogółem 22 823 21 807
  005200470053004C - -
  Należności brutto ogółem 22 823 21 807

  Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 31.12.201 9 31.12.201 8
  0031 856 510 721 011
  Zaliczki przekazane 51 312 43 242
  0035 24 364 25 464
  00330052005D 14 164 12 295
  Należności netto ogółem 946 350 802 012
  005200470053004C 125 547 127 917
  Należności brutto ogółem 1 071 897 929 929
  0031 jest
  0058
  0035


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  43

  003A 0051 0052
  bilansowej.
  0031 9 0055 8 0055
  aktywach.
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 31.12.201 9 31.12.201 8
  Odpisy aktualizujące wartość należności na początek okresu 127 917 124 503
  Zwiększenia: 9 857 16 463
  - 005A 3) 9 857 16 151
  - 005A - 312
  Zmniejszenia: (12 227 ) (13 049)
  - 0056 3) (7 354) (900)
  - 0056 (4 108 ) (12 149 )
  - 00550048 (712) -
  - 005A (53) -
  Odpisy aktualizujące wartość należności na koniec okresu 125 547 127 917
  O0047 00E101050046 005A 005A
  0052
  0030

  0025
  1. 0051
  2. 0051
  3. 0051
  005D

  0027
  w 0053
  0051
  historycznych za la ta 201 5-201 9.
  1. 003A
  do jednostek Skarbu P0044
  0044
  oceniane jest jako nieistotne.
  Pozost 0044
  2. 0031
  Budimex SA polityka prewencyjna 004E tej
  0046 10008
  3. 0031 0105
  w 0051
  w 0050 dane zabezpieczenia (gwarancje, kaucje do
  0053
  0038 budowlanych za 0051 000B
  005A 0025 005D
  0058 004C 005D obejmuje te
  0051 0052 005A
  0053
  002E 0052
  0044 011E
  0047

  0031 0051 w kwocie 33 0014
  0051

  00E0
  125 547 0057 917 0057  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  44

  003A

  31 grudnia 201 9 roku 31 grudnia 201 8 roku
  Należności z tytułu dostaw i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
  - 0047 609 157 420 623
  - 0053 156 650 146 932
  - 0053 7 300 2 210
  - 0053 - 13 177
  - 0053 - -
  - 0051 175 844 232 193
  Należności z tytułu dostaw i usług, brutto 948 951 815 135
  003200470053004C 92 441 94 124
  Należności z tytułu dostaw i usług, netto 856 510 721 011

  0028 0053 :
  Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2019 roku Razem bieżące przeterminowane
  1-30 dni 31-90 dni 91-180 dni 181-365 dni >365 dni
  0035005D 0,79% 1,15% 0,90% 6,16% 15,12% 91,17%
  003A0051 773 107 28 590 35 000 11 046 9 562 91 646 948 951
  Odpis na oczekiwane straty kredytowe 6 108 329 315 680 1 446 83 563 92 441
  0031
  kredytowego.
  18. Zapasy
  31.12.201 9 31.12.201 8
  0030 464 742 295 885
  0033007900E100530055005200470058004E 13 137 12 500
  Wartość netto zapasów na koniec okresu 477 879 308 385
  0032 3 781 3 287
  Wartość brutto zapasów na koniec okresu 481 660 311 672
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów
  201 9 201 8
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu 3 287 2 4 25
  0027 operacyjne (nota 3 3) 494 862
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu 3 781 3 287
  0031 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055 charakterze
  prawnorzeczowym i 0052 zapasach.
  00320046 9 roku i 31 grudnia 201 8 roku nie przekracza
  12 0050 .


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  45

  19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  31.12.201 9 31.12.201 8
  011D005500520047 12 15
  011D005500520047 1 182 208 1 159 330
  00B1 00550044 280 678 67 157
  00B1 depozyty overnight (jednodniowe) - 288 023
  00B1 inne depozyty 901 530 804 150
  002C 0053004C0048 434 250
  Środki pieniężne, ogółem 1 182 654 1 159 595
  011D005500520047 (14 423) (23 304 )
  Środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 1 168 231 1 136 291
  0036
  004E oraz 011E
  0055
  002E
  i ich 0048 00C4
  365 0047 0048 9 roku 1, 500008
  000B 8 roku 1, 390008 000C 38 dni
  (31 grudnia 201 8 roku: 25 dni).
  W 201 9 0055 1 246 0057 8 roku:
  4 014 0057
  20. Kapitały
  002E 0036 530 0013 0019
  0036 9 ro004E
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  A 005D Brak Brak 2 250 11
  A 005D Brak Brak 2 997 750 14 989
  B 005D Brak Brak 2 000 000 10 000
  C 005D Brak Brak 1 900 285 9 502
  D 005D Brak Brak 1 725 072 8 625
  E 005D Brak Brak 2 000 000 10 000
  F 005D Brak Brak 5 312 678 26 563
  G 005D Brak Brak 2 217 549 11 088
  H 005D Brak Brak 1 448 554 7 243
  I 005D Brak Brak 186 250 931
  K 005D Brak Brak 1 484 693 7 423
  L 005D Brak Brak 4 255 017 21 275
  Ogółem 25 530 098 127 650

  Liczba 0044
  005A dla 0053
  opcji i 0058
  0031
  005A e
  005A 9 roku i 31 grudnia 201 8 roku
  0047
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Kapitał zakładowy 127 650 127 650
  0033 18 198 18 198
  Wartość wykazana w sprawozdaniu finansowym 145 848 145 848


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  46

  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 31.12.201 9 31.12.201 8
  Kapitał według ewidencji księgowej 78 119 78 119
  0033 2 080 2 080
  Wartość wykazana w sprawozdaniu finansowym 80 199 80 199
  003A skorygowane
  w 005D
  Pozostałe kapitały rezerwowe 31.12.201 9 31.12.201 8
  Utworzony ustawowo 42 550 42 550 0038000B0050 005A - 005D 4 241 4 24 1
  Zyski (straty) aktuarialne (4 326 ) (4 135)
  003300E100440057 7 171 7 171
  00330052005D 1 529 1 529
  Ogółem 51 165 51 356

  Zyski (straty) zatrzymane 31.12.201 9 31.12.201 8
  003D (nota 37) 161 173 410
  003A 232 723 321 602
  Ogółem 393 896 322 012
  21. Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Długoterminowe
  003D 106 211 88 171
  106 211 88 171
  Krótkoterminowe
  002E005500480047005C - 9 015
  0031 00530052012A - 4
  003D 54 253 33 063
  54 253 42 082
  Ogółem 160 464 130 253
  21.1 Kredyty bankowe i pożyczki
  0031 Infraestructuras SA (obecnie
  002900480055 0018 . 00320047 P0052 w kwocie 9 003
  0057 zosta 00E10044 0056 000F i za 2019 rok w
  004E
  002D 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055 kredytu
  w 0055
  W okresie 0052
  0053
  0053 rdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
  21.2 Zobowiązania z tytułu leasingu
  0036 005A 004A
  i 0058 okresy od 0014
  biur budowy) do 1 0015 0011 005A
  ma prawo n 0044
  005A pisemnym
  0058

  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  47

  W 004E
  31 grudnia 2019 roku Wartość bieżąca opłat leasingowych Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne
  00B1 00530052 54 253 57 605
  00B1 od 1 do 3 lat 86 380 89 776
  00B1 od 3 do 5 lat 9 971 10 729
  00B1 00530052005A 9 860 12 298
  160 464 170 408
  0033 005A 8 roku
  005A (zgodnie z MSR 17) :
  Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
  00B1 00530052 36 321 33 063
  00B1 od 1 do 5 lat 92 509 88 171
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, ogółem 128 830 121 234
  005A 7 596 -
  Wartość bieżąca 121 234 121 234
  0036 0046 005D takich umowach leasingowych nie
  005D
  21.3 Ryzyko zmiany stopy procentowej
  Efektywne 0056 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 0055
  31.12.201 9 31.12.201 8
  PLN EUR PLN EUR
  002E005500480047005C - - - 0,6 0%
  003D 3,0 4% 0,95% 3,0 3% -
  22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  31.12.201 9 31.12.201 8
  003D 329 128 481 305
  Koszty niezafakturowane 572 815 678 508
  003D 146 276 226 054
  003D - 2 511
  003D 5 699 5 892
  0035 242 985 245 213
  00330052005D 3 195 2 416
  Zobowiązania ogółem 1 300 098 1 641 899
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 31.12.201 9 31.12.201 8
  002E00520056 164 926 171 647
  002E00520056 42 970 45 132
  Koszty 005D 33 657 26 934
  00330052005D 1 432 1 500
  Ogółem 242 985 245 213

  003A 0057 9 roku
  i 31 grudnia 201 8 0055 0055
  0052

  003D00520045 0049
  005A
  0058 ych.


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  48

  003D00520045
  004E

  23. Podatek dochodowy
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.201 9 31.12.201 8
  00B1 00530055005D 125 128 103 567
  00B1 00530055005D 385 225 363 189
  Ogółem 510 353 466 756
  Kompensata (127 489 ) (144 731)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 382 864 322 025

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.201 9 31.12.201 8
  00B1 00530055005D 26 516 21 211
  00B1 00530055005D 005800550048 100 973 123 520
  Ogółem 127 489 144 731
  Kompensata (127 489 ) (144 731)
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie - -
  003D 0056

  201 9 201 8
  Stan na początek roku 322 025 360 149
  0038 60 794 (38 381)
  0038 45 257
  Stan na koniec roku 382 864 322 025
  Aktywa i 0055 0058
  0053 przypadku
  0047 00B1 w oparciu o 0056
  004A 0036 oraz 0055
  0031 9 0058 oraz nierozliczone straty podatkowe 000F
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 0056 84 621 0057
  0044 dpowiednio 12 799 0057
  oraz strat podatkowych na Litwie . 0033
  0053 004C0105004A
  0047 004D0048
  0031 8 0058 sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  0056 12 699 0057
  odpowiednio 2 413 0057 0047
  201 9 201 8
  0033005200470044 128 535 36 78 0
  Podatek odroczony (60 794) 38 381
  002E005200550048 9 070 1
  Obciążenie / (uznanie) wyniku finansowego 76 811 75 162

  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  49


  Podatek dochodowy bieżący 201 9 201 8
  Zysk (strata) brutto 309 534 396 764
  0035 0053 00470052 346 124 (228 648)
  00B1 0057 \(43 48 \) \(2
  00B1 0053 32 61 \(1
  00B1 004C 66 9 \(1
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 655 658 168 116
  00330052 124 575 31 942
  00330052 2 371 2 821
  00330052 1 677 2 227
  003D (88) (210)
  Podatek dochodowy bieżący 128 535 36 78 0
  0033
  0053

  Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (według tytułów)
  wycena kontraktów budowlanych leasing dyskonto kaucji
  wycena instrumentów pochodnych pozostałe Ogółem
  Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 01.01.2018 88 246 13 995 4 341 2 442 10 749 119 773
  Zwiększenia: 16 406 10 644 444 - - 27 494 005200450046005D 16 406 10 644 444 - - 27 494
  Zmniejszenia: - - - (1 596) (940) (2 536) uznanie wyniku finansowego z tyt. zmiany 0056 - - - (1 596) (940) (2 536)
  Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.201 8 104 652 24 639 4 785 846 9 809 144 731
  Zwiększenia: - 7 928 20 - 1 640 9 5 88 005200450046005D - 7 928 20 - 1 640 9 588
  Zmniejszenia: (26 019) - - (735) (76) (26 830 ) uznanie wyniku finansowego z tyt. zmiany 0056 (26 019) - - (735) (76) (26 830 )
  Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.201 9 78 633 32 567 4 805 111 11 373 127 489


  2019 2018
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 309 534 396 764
  00330052 58 811 75 385
  0035 2 803 (492)
  Korekty podatku dochodowego za poprzednie okresy 9 070 1
  00330052 a dochodem do opodatkowania (8 262) (4 418)
  0038
  00530052 odroczonego podatku dochodowego
  12 799 2 413
  00320045
  00530055005D 1 677 2 928
  Inne (87) (655)
  Obciążenie / (uznanie) wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 76 811 75 162
  Ef 24, 18,  Budimex SA S0053 9 roku 0056 z 0030 000B , \)

  50
  Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (według tytułów):


  wycena kontraktów budowlanych
  rezerwa na straty na kontraktach
  koszty kontraktów związane z przychodami przyszłych okresów
  rezerwa na koszty niezafakturo - wanych usług
  rezerwa na naprawy gwarancyjne
  inne rezerwy na zobowiązania
  rezerwa na premie
  odpisy aktualizujące należności
  rezerwa na niewyko - rzystane urlopy
  rezerwa na odprawy emerytalno - rentowe dla pracowników
  pozostałe Ogółem
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 01.01.2018
  145 606 44 625 82 703 53 856 58 663 35 789 29 935 12 363 7 103 1 680 7 599 479 922
  Zwiększenia: - - 17 983 - 10 548 13 838 1 724 209 953 454 358 46 067
  uznanie wyniku finansowego z 00570053 - - 17 983 - 10 548 13 838 1 724 209 953 197 358 45 810
  0055w 004C - - - - - - - - - 257 - 257
  Zmniejszenia: (42 360) (14 408) - (585) - - - - - - (1 880) (59 233)
  005200570053 (42 360) (14 408) - (585) - - - - - - (1 880) (59 233)
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.201 8
  103 246 30 217 100 686 53 271 69 211 49 627 31 659 12 572 8 056 2 134 6 077 466 756
  Zwiększenia: 52 550 9 427 - - 10 466 6 607 - 15 - 303 126 79 494
  uznanie wyniku finansowego z 00570053 52 550 9 427 - - 10 466 6 607 - 15 - 258 126 79 449
  0055w 004C - - - - - - - - - 45 - 45
  Zmniejszenia: - - (26 518) (6 793) - - (1 172 ) - (552 ) - (862) (35 897 )
  0052z 00570053 - - (26 518) (6 793) - - (1 172 ) - (552 ) - (862) (35 897 )
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.201 9
  155 796 39 644 74 168 46 478 79 677 56 234 30 487 12 587 7 504 2 437 5 341 510 353  Budimex SA Sprawozdanie finansowe za 0055 9 roku 0056 0030 000B , \)

  51
  24. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
  0033 9 roku oraz 31 grudnia 201 8 roku korzystali z odpraw emerytalno -rentowych. Odprawy
  emerytalno -0055 0048
  iloczynem podstawy wymiaru nagrody z dnia nabycia uprawnie nia do 005A 005A 000F
  005D
  0032 -0055
  Ryz yko stopy procentowej - 0045 przy
  0053
  005A ryzyka. Spadek oprocentowania obligacji
  0053 0048
  Ryz yko wynagrodzeń - 0045 przez odniesienie
  0047 p0055
  005D
  Ryz yko długowieczności - 0045 przez
  0052 005A
  0057 emerytalnych.
  Ryz yko zmiany wieku emerytalnego - 0045 0053
  0052
  005D
  0038 0047
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Odprawy emerytalno -rentowe, w tym: 12 824 11 230
  00B1 005A 12 824 11 230
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych ogółem 12 824 11 230
  w tym:
  00B1 0046 11 10
  00B1 0046 1 32 1

  002A00E10079
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Stopa dyskonta 1,72% 00B1 2,29% 1,80% 00B1 2,65%
  Przewidywana inflacja 2,30% 00B1 2,60 % 2,9% 00B1 3,2%
  00330055005D 6,70 % 00B1 7,20 % 3,30% 00B1 6,70%
  003D004400E10052 0052 011E
  0129005C 2016.
  00320056 9 roku.
  003D -r0048
  201 9 201 8
  Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 11 230 8 842
  Koszty odsetek 260 227
  Koszty zatrudnienia 1 666 1 148
  003A (568 ) (340)
  (Zyski) / straty aktuarialne, w tym 005A 236 1 353
  - 005D 614 416
  - inn \(378\) 937
  Wartość bieżąca zobowiązania na koniec okresu 12 824 11 230  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  52

  00320045
  201 9 201 8
  Koszty zatrudnienia 1 666 1 148
  Koszty odsetek 260 227
  Koszty ujęte w rachunku zysków i strat - koszty ogólnego zarządu (nota 3 2) 1 926 1 375
  000B003D 236 1 353
  (Zyski) / straty ujęte w innych całkowitych dochodach 236 1 353

  Analiza wrażliwości
  003D00510044
  0053
  0024
  003A 0047
  i podobnych o 1 513 0057
  005D lnych i podobnych o 1 867 0057
  0024
  003A
  emerytalnych i podobnych o 1 760 0057
  0056 466 0057
  0024
  003A
  emerytalnych i podobnych o 1 656 0057
  0056 0105 2 042 tysi 0105ce 005D
  0033
  z 0057 0052
  w 004C005D
  0030 0053
  0058
  25. Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia
  Długoterminowe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 31.12.201 9 31.12.201 8
  Naprawy gwarancyjne
  stan na początek okresu 271 771 219 909
  utworzenie : 94 912 94 386
  - a 82 94
  - 00530055005D 12 -
  00550052005D (12 751 ) (42 524)
  - a \(12 \) \(17
  - 00530055005D - \(24
  stan na koniec okresu 353 932 271 771
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania , razem 353 932 271 771
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  53


  Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 31.12.201 9 31.12.201 8
  Sprawy sądowe
  stan na początek okresu 22 984 23 550
  - utworzenie (nota 33) 417 411
  - 00550052005D (nota 33) (411 ) (980)
  - inne - 3
  stan na koniec okresu 22 990 22 984
  Naprawy gwarancyjne
  stan na początek okresu 98 983 95 237
  - 00530055005D - 24 528
  - wykorzystanie (14 033) (20 782)
  - 00530055005D (12 301 ) -
  stan na koniec okresu 72 649 98 983
  Rezerwy na kary / odszkodowania
  stan na początek okresu 52 962 39 027
  - utworzenie (nota 33) 71 787 21 021
  - 00550052005D (nota 33) (11 598 ) (7 086)
  stan na koniec okresu 113 151 52 962
  Pozostałe rezerwy na zobowiązania , razem 208 790 174 929

  Utworzenie / 000B 0053 operacyjnych
  (nota 33), natomiast utworzenie / 000B kosztach operacyjnych.

  0031 005D
  201 9.
  26. Kontrakty budowlane
  0033 ia realizacji umowy o 0058
  0045 .
  Wybrane dane finansowe:
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Aktywa
  00B1 005A 30) 415 362 552 306
  Zobowiązania
  00B1 005A 30) 952 684 583 918
  00B1 rezerwa na straty na kontraktach budowlanych 241 789 159 036
  00B1 otrzymane zaliczki na realizowane kontrakty (nota 2 7) 580 095 370 474
  003A 005A
  27. Przychody przyszłych okresów
  0033
  31.12.201 9 31.12.201 8
  0032 nota 2 6) 580 095 370 474
  00330052005D 5 815 7 991
  Ogółem 585 910 378 465
  Wszystkie zaliczki otrzymane i 0053 9 roku oraz
  31 grudnia 201 8 0055 0055
  0046


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  54

  28. Kaucje z tytułu umów o budowę
  31.12 .201 9 31.12.201 8
  003D 00B1 004700520003 91 740 79 665
  003D 00B1 004700520003 58 023 47 191
  Ogółem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane przez odbiorców 149 763 126 856

  Zatrzymane dostawcom 00B1 0047 213 687 213 836
  Zatrzymane dostawcom 00B1 0047 206 465 205 048
  Ogółem kaucje z tytułu umów o budowę zatrzymane dostawcom 420 152 418 884
  002E 0052 00560105 wykazywane
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 005A
  w 0056 0057 0053
  0052 005D 0057
  0055 004D01050046 Polsce stawki podatkowej 19% oraz
  0052
  31.12.201 9 31.12.201 8
  Dyskonto 004E o 004500580047 005200470045004C00520055 3 409 4 164
  0027 004500580047 25 293 25 187
  Dyskonto ujęte w rachunku zysków i strat:
  201 9 201 8
  003300520050 (952 ) (2 432)
  003300520050 8 410 11 551
  Ogółem korekta marży brutto 7 458 9 119
  002E005200550048 4) (6 597 ) (7 950)
  0033005200470044 (164 ) (222)
  Wpływ netto na rachunek zysków i strat 697 947
  003A ich 005A bilansowej.
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość kaucji zatrzymanych przez odbiorców 31.12.201 9 31.12.201 8
  stan na początek okresu 2 549 3 429
  Zwiększenia 2 192 -
  - 005A 33) 1 480 -
  - 0055 712 -
  Zmniejszenia: (1 990 ) (880)
  - 0056 (nota 33) (687 ) (602)
  - 0056 (1 303) (278)
  Stan odpisów aktualizujących wartość kaucji na koniec okresu 2 751 2 549
  29. Przychody z tytułu umów z klientami
  0036 - budowlanym .
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów w podziale na kategorie
  0033 0044
  0051
  Rodzaj usług 201 9 201 8
  00330055005D -0050 6 874 212 6 745 484
  00330055005D 51 253 43 052
  00330055005D 0050 14 345 8 332
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 939 810 6 796 868


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  55

  0033 004A
  0051
  Kraj 201 9 201 8
  Polska 6 612 462 6 546 150
  Niemcy 180 160 175 880
  00330052005D 147 188 74 838
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 939 810 6 796 868
  0033
  0051
  Rodzaj obiektów 201 9 201 8
  002F010500470052005A -004C0051 3 083 762 3 150 060
  Kolejowe 1 130 840 615 452
  Kubaturowe, w tym: 2 659 610 2 979 972
  - niem 2 004 2
  - m 654 712
  00330052005D 65 598 51 384
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 939 810 6 796 868
  30. Aktywa i zobowiązania z tytułu umów z klientami
  003700480055
  002E 0055
  0078 w trakcie realizacji prac - 0046
  o 0047 h
  000B
  0078 0053 - 0051
  0053 0044
  004E
  003700480055
  004E 0046 sukcesywnie fakturami
  0046
  W 201 9 0055
  0056 okresach sprawozdawczych.
  W trakcie 201 9 0055 klientami,
  0044

  01.01.201 9 Zmiana wyceny kontraktów
  Przych ody ujęte w 201 9 roku uwzględnione w saldzie zobowiązań na 31.12.201 8
  Zmiana okresu, w którym prawo do wynagrodzenia staje się bezwarunkowe
  31.12.201 9
  003A 552 306 415 362 - (552 306 ) 415 362
  Aktywa z tytułu umów z klientami 552 306 415 362 - (552 306 ) 415 362
  003A 583 918 642 416 (273 650 ) - 952 684
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami 583 918 642 416 (273 650 ) - 952 684
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  56


  01.01.201 8 Zmiana wyceny kontraktów
  Przychody ujęte w 201 8 roku uwzględnione w saldzie zobowiązań na 31.12.201 7
  Zmiana okresu, w którym prawo do wynagrodzenia staje się bezwarunkowe
  31.12.201 8
  003A 472 740 552 306 - (472 740) 552 306
  Aktywa z tytułu umów z klientami 472 740 552 306 - (472 740) 552 306
  003A 767 855 (19 623) (164 314) - 583 918
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami 767 855 (19 623) (164 314) - 583 918
  Pozostałe do realizacji zobowiązania do wykonania świadczenia
  Łączna kwota ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczenia, które pozostały niespełnione (lub częściowo niespełnione) na koniec okresu sprawozdawczego, do zrealizowania: 31.12.201 9 31.12.201 8
  - do 1 roku 6 411 272 6 226 180
  - 00530052005A roku 4 065 617 3 844 857
  Razem 10 476 889 10 071 037
  31. Koszty według rodzaju
  201 9 201 8
  Amortyzacja, w tym: 71 16 5 45 499
  00B1 0055005D 10\) 66 7 40
  00B1 0051 11\) 45 128
  00B1 005A 13\) 4 5
  002E00520056 2) 868 192 854 728
  003D 1 743 568 2 127 865
  0038 3 688 055 3 661 785
  00330052 9 333 6 380
  Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 5 054 6 408
  0038 18 462 17 284
  Zmiana stanu rezerwy na straty na kontraktach budowlanych (nota 2 6) 82 753 (75 840)
  Inne koszty rodzajowe 227 06 7 (114 999)
  002E0052 (10 688 ) (11 098)
  002E0052 (167 660 ) (206 328)
  003D - -
  002E0052 - -
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 6 535 301 6 311 684
  003A 11 243 2 049
  Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów 6 546 544 6 313 733
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  57

  32. Koszty świadczeń pracowniczych
  201 9 201 8
  Koszty wynagrodzeń, w tym m.in.: 716 789 707 852
  00B1 004E -r 4\) 1 9 1
  00B1 004E 8\) 2 31 2
  00B1 004E 3 4
  Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym m.in.: 151 403 146 876
  00B1 004E 120 96
  00B1 004E s 622 644
  Ogółem koszty świadczeń pracowniczych ujęte w kosztach rodzajowych (nota 3 1) 868 192 854 728

  33. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 201 9 201 8
  003D 3 896 2 973
  00320047005A 8 228 1 502
  00B1 0051 7, 28\) 8 1
  00B1 0055005D 000B005A 0\) 187 -
  0035 12 009 8 066
  00B1 0051 5\) 411 980
  00B1 n 5\) 11 7
  Otrzymane kary / odszkodowania 38 344 28 972
  00320047 7 413 2 759
  003D 6.1) - 549
  Otrzymane dotacje 539 146
  00330052005D 646 201
  Ogółem 71 075 45 168

  Pozostałe koszty operacyjne 201 9 201 8
  Odpisy 0044 11 831 17 200
  00B1 0051 7,8\) 11 16
  00B1 z 8\) 494 862
  00B1 0055005D 10\) - 187
  Utworzenie rezerw, w tym: 72 204 21 432
  00B1 0051 5\) 417 411
  00B1 na k 5\) 71 21
  003A 8 213 7 655
  00320053 2 242 1 182
  Przekazane darowizny 804 1 844
  0036 finansowych (nota 16.1) 234 -
  00330052005D 91 445
  Ogółem 95 619 49 758
  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  58

  34. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 201 9 201 8
  00330055005D 12 878 16 855
  00B1 0052 6 10
  00B1 0052 6. 6 4
  00B1 o 6. 133 2
  00330052005D 7 105 4 771
  00B1 0053 7 4
  00B1 0052 73 -
  003D - 76 991
  0027 80 146 72 839
  00320047005A 0044 55 438 -
  00B1 0058 54 -
  00B1 0053 \( \( 525 -
  0027 171 -
  00330052005D 1 1
  Ogółem 155 739 171 457

  Koszty finansowe 201 9 201 8
  002E0052 4 5 73 2 959
  00B1 005Df 29 50
  00B1 005D 4 2
  00330052005D 2 695 1 042
  00B1 0052 752 648
  00B1 i 1 394
  Aktualizacja 005A 0058 5) - 682
  Strata ze zbycia 00580047005D (nota 15) 324 -
  Dyskonto kaucji z 0057 8) 6 597 7 950
  Koszty prowizji i gwarancji bankowych 22 363 22 943
  0038 - 148
  00330052005D 27 88
  Ogółem 36 579 35 812
  35. Zysk / (strata) na akcję
  Podstawowy
  0033 005A
  w trakcie roku ( nota 20).
  201 9 201 8
  Zysk / (strata) netto 232 723 321 602
  011D0055004800470051004C 25 530 098 25 530 098
  Podstawowy zysk / 000B 9,12 12,60
  Rozwodniony
  0035
  004C00510056


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  59

  36. Dywidenda na akcję
  W dniu 19 0046 001B
  0051
  0055 004A
  0053 (nota 20) .
  0027 9 0055
  Budimex 0036 9 rok.
  37. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  0033
  201 9 201 8
  0035 134 1 477
  00330052005D (42) 18
  Ogółem 92 1 495
  Transakcje niepieniężne
  W 201 9 0055
  w 0056 005D
  MSSF 16 w kwocie 30 0017 tych (29 001C - 0055 -
  0051 005A 63 350 0057 .
  W 201 8 0055 004E
  w 0056 80 108 0057
  0058 (wg MSR 17) .
  38. Płatności w formie akcji
  Ferrovial SA, jednostka 0047
  004E
  003A 005A SA,
  004E
  0078 0053 005C
  nadzwyczajnych,
  0078 0052
  wynikiem operacyjnym brutto i aktywami produkcyjnymi netto,
  0078 0053 005C

  00E0 9 0052
  31 grudnia 201 8 0055 171 0057 grudnia 201 9
  0055 12 314 0057 grudnia 201 8 roku 9 995 0057
  0031 0058
  w 0052
  011E -201 9 005D
  005D
  0036
  Rok Ilość początkowo przyznanych akcji Dzień przyznania Wartość godziwa 1 akcji na dzień przyznania (zł)
  Osiągnięcie określonych wyników finansowych
  Koszt przyznanych akcji
  201 9 33 150 15-02-201 9 85,71 100% 2 319
  201 8 37 300 15-02-201 8 71,72 100% 2 735
  Koszt przyznanych akcji za rok 201 9 005D 6 roku, 12/36 kosztu akcji
  przyznanych w 201 7 roku, 12/36 kosztu akcji przyznanych w 201 8 roku oraz 10/36 kosztu akcji przyznanych w 201 9 roku.
  Koszt przyznanych akcji za rok 201 8 to 2/36 kosztu ak cji przyznanych w 201 5 roku, 12/36 kosztu akcji przyznanych w 201 6 roku,
  12/36 kosztu akcji przyznanych w 201 7 roku oraz 10/36 kosztu akcji przyznanych w 201 8 roku.


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  60

  W lutym 201 9 0055 6 r0052
  0053 32 826 akcj i 002900480055
  0053
  39. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  00370055 9 i 2018 0055 005D
  005D 9 roku i 31 grudnia 201 8 0055
  Należności Zobowiązania
  31.12.201 9 31.12.201 8 31.12.201 9 31.12.201 8
  003300520047 00530052 2 493 1 490 22 261 33 333
  003300520047 157 057 145 865 16 992 20 689
  Podmioty stowarzyszone 56 289 2 121
  003300520047 2 172 4 891 759 696
  002C 4 14 - -
  Ogółem 161 782 152 549 40 014 54 839

  Pożyczki udzielone Pożyczki otrzymane
  31.12.201 9 31.12.201 8 31.12.201 9 31.12.201 8
  003300520047 00530052 - - - 9 019
  003300520047 5 369 14 324 - -
  Podmioty stowarzyszone - 74 145 - -
  Ogółem 5 369 88 469 - 9 019

  Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz pozostałe przychody operacyjne
  Zakup produktów i usług oraz pozostałe koszty operacyjne
  201 9 201 8 201 9 201 8
  003300520047 00530052 - 158 2 577 43 312
  003300520047 803 521 713 728 62 927 114 395
  00360053007900E1 3 373 2 004 1 285 354
  003300520047 613 2 200 - -
  002C - - 2 -
  Ogółem transakcje z podmiotami powiązanymi 807 507 718 090 66 791 158 061

  Przychody finansowe Koszty finansowe
  201 9 201 8 201 9 201 8
  003300520047 00530052 - - 12 50
  003300520047 84 049 73 439 - -
  00360053007900E1 2 124 3 991 - -
  003300520047 - 2 - -
  Ogółem transakcje z podmiotami powiązanymi 86 173 77 432 12 50
  000D onek 004E
  00370055 005D


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  61

  003A
  004F004C 004C0048012A SA
  00320047 Ferrovial SA, Cadagua SA oraz 0026 Polsce.
  003A 0048
  005A 0052
  0025 005A 0018 0015
  w r0052 709 tysi 010Acy 005D 5 0015
  003A
  know -004B 0053
  i 005D 003A
  0053 0051
  0053
  w 005A
  0015 0050
  0058 zasady rozliczenia 005D 0051
  0055 tego samego d 0051
  004F004C 0051
  004F004C Budimex w zakresie wszystkich prac
  budowlanych i 005D
  004E 0016 0015 rok.
  40. Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej
  Zarząd
  00E0
  (w tym 3 0016 368 0057
  0052 0058
  W 201 8 0055 423 tysi 0105 005D
  (w tym 4 278 0057 zadania z roku 201 7), z czego kwota 1 1 052 tysi 0105 005D
  0052
  003A 9 004E
  Dariusz Blocher 0015 0046
  002B 1 0015
  0030 1 210 tysi 010Acy 005D
  Jacek Daniewski 1 0014
  0026 1 0013
  0035 1 0019
  Artur Popko 1 795 tysi 010Acy 005D
  *w tym 219 0057

  0027
  004E 0059
  1 743 0057 0018
  0052

  Dariusz Blocher 841 0057
  002B 0014
  0030 0014
  Jacek Daniewski 0014
  0026 0014
  0035 001C
  Artur Popko 0015

  0033 004D01050003
  kosztu akcji przyznanych w 2018 roku, 10/36 kosztu akcji przyznanych w 2019 roku.
  W marcu 201 9 0055 akcji przyznanych w 201 6 0055
  005A
  0036
  Dariusz Blocher 10 438 akcji
  002B 2 958 akcji


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  62

  0030 2 030 akcji
  Jacek Daniewski 2 030 akcji
  0026 1 914 akcji
  0035 1 972 akcj e
  Artur Popko 2 320 akcji
  003A 88,72 005D
  Prokurenci
  00E0 9 0055 0001B
  w 201 8 roku 8 88 0057
  002C 9 004E
  0033 80001B

  0027
  004E 004C0044004F0003 00B1 Piotra
  011D 00B1 005A
  003A 6 roku,
  Ferrovial 0036 1 508 0044 SA
  005A 88,72 005D

  Rada Nadzorcza

  00E0 0018 0046 377 tysi 010Acy
  005D
  003A 9 005A
  0030 0015
  Igor Chalupec 0014
  002D 0014
  Javier Galindo Hernandez 0014
  Jose Carlos Garrido -Lestache Rodriguez 0014
  Marzenna Anna Weresa 0014
  0033 0019 (do dnia 16 maja 2019 roku)
  Fernando Luis Pascual Larragoiti 0014
  Janusz Dedo 0014
  0027 0014
  0024 -002A0052 001C d dnia 16 maja 2019 roku)

  41. Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym
  0026 powinowaci do drugiego stopnia,
  przysposob ieni lub 0053 0052 0047 9 roku oraz
  31 grudnia 201 8 nie 0053 Budimex SA oraz jednostki od
  0051 0053
  na rzecz Budimex SA, jednostek od niego 005D 005A i z nim stowarzyszonych.
  42. Leasing
  a) 0026 isany w nocie 2 1.2.
  b) 002E
  z 0057
  0058
  c) 002E
  d) 002E ujmowanych zgodnie z MSSF 16.6 005A 550
  0057
  e) 002E 0044 81 803
  tysi 0105ce 005D
  f) 0036


  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  63

  g) 0026 005D w 0015 409 0019 52 769
  0057 005D 00B1 0046 ; 4 0018 00B1 0046 0016 00B1 0053
  005D 0044
  operacyjnej).
  h) 0036
  i) 003A
  0045 005D
  j) 0033 nie 0055 istotnie
  0052 0047 w punkcie c) . Tym
  0056
  004E 2019, przy
  005D i stosowanej technologii .
  k) 0033
  WIBOR/ EURIBOR) . 003A 0053
  l) 003A
  w 005A
  m) 0038 dnia 201 8 0055
  004F00480044
  0053 2019 roku:

  1 stycznia 2019 roku
  00330055005D 64 239
  - 005300E10044 56
  - 005300E10044 7
  003300E100440057 (20 040)
  003300E100440057 (7 614)
  Efekt dyskonta (5 325)
  Inne (795)
  Ogółem (nota 4) 30 465
  43. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne
  0031 9 0055 328 478 tysi 010Acy 005D tym 92 796 tysi 010Acy 005D
  0051 201 8 0055 104 194 tysi 0105ce 005D tym 97 134 tysi 0105ce 005D
  0051 0052 0047 inwestycji 005D z 0052 011E
  W r oku 20 20 0036 30 000 0057
  0053 naturalnego.
  44. Zobowiązania inwestycyjne (pozabilansowe)
  0031 9 0055 212 tysi 010Acy 005D (na 31 grudnia 2018 roku: 784
  0057 004C0003
  45. Zdarzenia po dniu bilansowym
  003A COVID -0014
  004E
  0056 0079
  0027 -0014
  0052 edotrzymaniem
  0057
  0027
  powinny b 005C  Budimex SA S0053 9 roku 0056 0030 0036 000B , \)

  64

  46. Zobowiązania i należności warunkowe
  31.12.201 9 31.12.201 8
  1. Należności warunkowe 550 283 570 435
  00140011 2 080 1 693
  - 00520057 - -
  - otrzymane weksle jako zabezpieczenie 2 080 1 693
  - 004C005100510048 - -
  00140011 548 203 556 742
  - 00520057 544 100 552 442
  - otrzymane weksle jako zabezpieczenie 4 103 4 300
  1.3. Inne - 12 000
  - 00530052005D - 12 000
  2. Zobowiązania warunkowe 3 975 219 3 622 927 00150011 588 816 326 116
  - 00580047005D 588 816 326 116
  00150011 3 386 236 3 296 811
  - 00580047005D 3 367 913 3 284 159
  - wystawione weksle jako zabezpieczenie 18 323 12 652
  2.3. Inne 167 -
  - 00530052005D 167 -
  Zobowiązania i należności warunkowe razem (3 424 936 ) (3 052 492)
  0031 inne podmioty
  na 0052 0055
  do 004E 005D
  003D 005A
  0045
  004E 0046
  005D 005D
  005D 0057 005A
  0047
  odzwierciedlone w rezerwie na 0051 6 sprawozdania.
  W ystawione 005A 004C
  0051 0051
  004C
  47. Zatrudnienie
  Zatrudnienie w Budimeksie S 0024 9 roku i 31 grudnia 201 8 0055
  48. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Spółki
  003A 004E
  0045 - Pyrzowice w systemie koncesyj nym zgodnie z 0058
  22 stycznia 0015 0036 004E 012A
  002C 0056
  SA Sp. J. (poprzednio Bud imex Dromex SA Ferrovial Agroman SA Sp. 002D na zaprojektowanie
  i 005A - Pyrzowice. I 0049 005A 0013
  005D 20013 SA,
  Budimeksem Dromeksem SA i Ferrovial Agroman SA w dniu 30 maja 2008 roku.
  003A ktury dokumentacji
  0053 0036
  Grupa zatrudnionych 31.12.201 9 31.12.201 8
  0033005500440046 3 439 3 584
  Pracownicy fizyczni 2 163 2 414
  Zatrudnienie razem 5 602 5 998

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  BUDIMEX SA

  SPRAWOZDANIE NA TEMAT
  INFORMACJI NIEFINANS OWYCH ZA ROK 2019
  S

  2


  0036

  1. 003A ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3
  1.1. Opis modelu biznesowego ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3
  1.2. 003D00440055 ................................ ................................ ................................ .......... 3
  1.3. 0033 ................................ ................................ ............................. 4
  1.4. 003D00440055 ................................ ................................ .................. 4
  2. 002E ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 5
  2.1. 0036 ................................ ................................ ................................ .................. 5
  2.2. Innowacyjne projekty w Budimeksie SA ................................ ................................ ................................ ................ 7
  2.3. Budimex SA na rynku ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8
  2.4. 002D ................................ ................................ ........... 9
  3. KWESTIE PRACOWNICZE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 9
  3.1. 0024 ................................ ................................ ................................ ...... 10
  3.1.1. Pakiet socjalny ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 10
  3.1.2. 0035 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 10
  3.2. 0025 ................................ ................................ ................................ ........................... 12
  3.2.1. Szkolenia BHP i prewencja ................................ ................................ ................................ ............................ 12
  3.2.2. 00C4 ................................ ................................ ................ 13
  3.2.3. 003A ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 13
  3.2.4. 00E0004401140046 dostaw ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 13
  4. 002E ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 13
  4.1. Paliwa, energia i emisja CO2 ................................ ................................ ................................ ................................ 15
  4.2. 0030 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 16
  4.3. Gospodarka odpadami ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 16
  4.4. 003200470047005D ................................ ................................ ................................ ....................... 16
  4.5. 00E0004401140046 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 17
  5. 002E ................................ ................................ ......................... 18
  6. 002E ................................ ................................ ................................ ......... 19
  7. 002E ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 20
  7.1. 002E ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 20
  7.2. 002E ................................ ................................ ................................ ..... 21
  7.3. Kwestie pracownicze (zatrudnienie, BHP) ................................ ................................ ................................ ........... 21
  7.4. 002E ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 24
  7.5. 002E ................................ ................................ ................................ . 31
  7.6. 002E ................................ ................................ ................................ .... 31
  8. Osoba kontaktowa ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 31
  9. 003A ................................ ................................ ................................ .................... 31
  10. 0032011E ................................ ................................ ................................ .......... 32  S

  3


  1. 003A
  Budimex SA od lat upublicznia informacje na temat danych niefinansowych, 005A 005D
  Wytycznymi GRI). 003A ublikacja 0045 raportu zintegrowanego
  zgodnego z GRI Standards 0047 0011 0056 y z niniejszym sprawozdaniem ,
  lecz obszerniejsz y i adresowa ny 0047 Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania Budimex SA
  0052 004C00440051 -002C
  charakteru sprawozdania 000F
  z GRI Standards . M a ono na celu 0053
  i 0053
  0046 005D

  1.1. Opis modelu biznesowego
  Budimex SA 0057
  004E 002D
  0056 Budimex 004C0003
  w 0046

  1.2. 003D00440055
  0033 0057 005D 0056 0105 0052 0046 w Budimeksie SA jest Strategia
  CSR na lata 2016 -2020 10011 J0048 2 Budimeksu SA ,
  0052
  0036 0052
  037B 0058
  037B 0052 wania na otoczenie przyrodnicze,
  037B 0045
  037B 0048
  037B budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy,
  037B 005D
  037B ws0053
  037B 005D
  002E ich realizacji , 0052 0052 oraz
  0055 000F .
  Jak wspomniano 004E 0056
  0052 SA 000C
  003D0003 004C0044004F0051 004E 0053
  003A 0033 istotne 0052
  odzwierciedlenie w innych politykach grupowych 0011 obszary takie jak : 0052
  0053
  Za 004E 005D a strategicznego 0056 SA 000F
  004A odpowiada 002E wybranych jednostek
  0052 - opiniuje,
  005D
  Ce0055 005D
  0048 0011 0056
  003D004C00510057 0044
  011E 00B1 zgodny z PN -N-18001:2004
  i 0032002B 004D004C
  005A
  005D tycznych wg ISO 20000 -
  0014 -EN ISO 3834 -0015
  Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 00B1 0053
  005A 0051
  005A -ISO 26000:2012.
  1 https://www.budimex.pl/repository/sustainability/CSR/Strategia_CSR_Budimex_2016_2020_PL.pdf 2 0030 0055 z 00530047 0044 i 0053


  S

  4


  1.3. 0033
  Biuro Kontroli 003A
  004E
  0078 mapa ryzyk kluczowych dla organizacj i prezentowana na spotkaniach Z 0044 u i Komite tu Audytu,
  0078 0050
  004D00480047 Rady Nadzorczej w s0053 005D
  0027 0052
  004C0051004B
  004D00480003 . Ryzyko 0050 004D0044004E
  0047 nie .
  0035 0051
  0052
  005D 00B1 ryzyko umiarkowane i niskie - kontro 004F0052005A
  0053
  finansowe, jak i niefinansowe.
  0031 0052
  0056
  1.4. 003D00440055
  00E0 Budimeksu SA 0052 004E 004E 0036 0051
  generalny wykonawca odpowia 0047 oferowane warunki pracy.
  002A00E10079 00E100440114
  0078 0045 higieny pracy,
  0078 005A
  0078 0052
  002E 0057 0053
  0047 zakresie m.in. prawa pracy, 0052
  dostawcy i 0053 004C0049 0053
  005A 0047
  0055 wieka, w tym praw pracowniczych. Oceny
  0047
  005D 0052 Budime ksu SA . Wyniki ankiet
  004E 0026
  005A podstawie
  k0057 005A to, do czego
  na 0053 , 005D 005D
  od oceny, 0053 SA 005A wnioski z ocen y
  0056 0046
  0031 0051 0051
  0078 0055
  0078 004E 0053
  0078 0052 , o ile np.
  0053 ,
  0078 0047 0047 004D0048004A
  0049 005A
  0053 0044
  Budimex SA 0047 004E
  0058
  003A 0052 0047 0015
  005A 000F 3:

  3 0026wprowadzane tak przez Budimex SA 000F SA (z Grupy Budimex 000C zgromadzonych tam informacji.


  S

  5


  Zakres weryfikacji 2016 2017 2018 2019 005100440055 (aktywne)
  Umowy ramowe
  Istotne umowy inwestycyjne zdefiniowan e jako umowy
  ramowe 16 19 30 11 164
  002C
  0048 tymi klauzulami i %
  004C0056
  11
  (69%)
  11
  (58%)
  24
  (80%) 8 (73%) 134
  (82%)
  Odsetek wszystkich 0058 klauzulami etycznymi
  005A 50% 72% 73% 73% 82%

  Zakres weryfikacji 2016 2017 2018 2019
  Ankiety kwalifikacyjne i 005200460048
  Liczba ankiet kwalifikacyjnych 1191 1019 1163 885
  002F 4583 3068 5329 1420
  002F 184 153 361 93
  002F004C
  0027 61 45 121 31
  002D 24 21 47 10
  0033 50 41 78 23
  0036 11 10 31 13
  BHP 26 23 49 7
  00320046 12 12 35 9
  2. 002E
  0030 Zasad ach
  0033 000F e 0052 0105 Budimeksie SA . Dokument ten obejmuje m.in. postanowienia
  0045
  0078 0053
  0078 0053
  0078 pr005D -ekonomicznego.
  0025 ksu SA 000F
  zdefiniowane w Strategii CSR na lata 2016 -2020 .
  2.1. 0036
  003A Strategia CSR na lata 2016 -2020 005D
  lokalnych . Najlepiej odzwierciedla to 0052 0036 . Tak zdefiniowane
  0053 004C0105005D
  0047
  0025 korzystna i pozostaje 005A -
  gospodarczego , a 005A 002D na etapie realizacji prac budowalnych
  005A
  005A 005A z transport u 0050 y 0050 004F0051005C
  004C0051005A
  0050004C SA 0053
  sp0052 00B1
  0049 www.budimex.pl 000F 003A
  0052004A005500440051004C (np. protesty
  0050004C 0044
  Budimeksu SA .
  0031 005A 005A 0050
  005D SA 0056
  005A . Organizuje a 004E


  S

  6


  0053
  0050004C 004D0044004E odnowie 0051
  Budimex SA 0052
  005A gowymi
  0053
  0078 Strefa Rodzica. Od 2012 roku Budimex SA 0055
  0052
  czas w przyj 0044
  0057
  0053 SA 000F 004D0105 00B1
  0053 SA 0058
  0016 z 2019 rokiem ze
  0036 Stref Rodzica zrealizowanych w samym 2019 roku korzysta
  004D0058012A www.strefaro dzica.budimex.pl )
  0078 Hello ICE 0011 SA 004D00480056
  0055
  podstawowych (klasy 1 -3000C
  0048
  0047 kacyjne (gotowe skrypty do prowadzenia lekcji)
  dla nauczycieli , gry i zabawy edukacyjne 0047
  005D 00B1 w razie wypadku 00B1 004E
  honorowy Ministra Infrastruktury oraz Ministra Edukacji Narodowej, a 0057
  0028
  0045
  niebez 0053
  0055
  www.helloice.p l)
  0031 00C4 . W 2018 roku Budimex SA 0052
  okazji S0053 , jubileuszowy 0053
  0049 0044 SA wnosi
  004E -004A
  0026 011E
  projektu 000F 0055
  0055 konkursu 0011 0052 SA 0057
  0033
  0056 00E100520056
  005D 005D design thinking 0046
  0052 0053
  0045 SA 0051
  005D 0035 roku Fundacja 00C4trzy czte ry! 00B4 0050 00B1
  005D
  0036
  0053 funkcjonuj e program wolontariatu pracowniczego 00C4 . W ramach
  niego pracownicy Budimeksu SA 0050
  004E 004E -budowlane. W 2019
  0055 . Zrealizowano 8 z nich przy udziale 7 5 wolontariuszy .
  W 2019 roku Budimex SA 005A 0058 005A #ideathon 0011 pierwszy tego rodzaju projekt
  0056 SA oraz
  001B , PwC, Leroy Merlin, czy
  0033
  005A 005A ami.
  0033 wypracowywali konkretn e 0055
  0051 -Kowalczyk, rzeczniczka
  prasowa Polskiego Komitetu Par 0044
  003A 00C4 . 003A 0047 raportu rocznego
  Grupy Budimex, Budimex SA 0052 005D S0053
  0055
  00320053 SA 005A
  0056 -004E 005A 0053
  0051


  S

  7


  0078 0053
  0048 004F004C
  004E
  0053
  0078 wsparcie 0047
  002900580051
  0056 0047
  005A
  0078 0052
  0078 005A 004F0056
  0036
  00320056
  0078 004C00510051 0056 SA 004C0003
  003D00470105
  003D00580053 Budimex Innowacje 00B4 ie 0051
  innowacyjnych 0053 000F SA 000F
  Projekt ten to dla start -0058 opracowanych 0055 0114 00B1 0053
  pr0052 SA
  0044
  0033 004C0003 -
  0055 i 0045
  2.2. Innowacyjne projekty w Budimeksie SA
  003A -gospodarczy , to nie tylko materialne efekty realizowanych 004E
  0047 0058 0053 Budimex SA . W
  2019 roku Budimex SA 004E 0044 -rozwojowych w obszarach zastosowania modelowania
  004C00510049
  0057 sieciach transportowych TEN -T. Dwa
  0050004C
  0015 y PKP PLK
  0052
  003A uczestnicz y Budime x SA ,
  004E :
  0078 SAFEWAY 00B1 0036
  transeuropejskich sieciach transportowych (TEN -T) 00B1 4 869 100 EUR
  0078 BIMERR - Opracowanie pakiet u 0051
  0048 - 6 933 320 EUR
  0078 InRaNoS (BRIK) - 002C
  kolejowego 00B1 3 923 365 z00E1otych
  0078 InRaViS (BRIK) - 002C 005D
  kolejowego 00B1 7 309 154 005D00E1otych

  Jako jeden z 0014 Budimex SA 0047 projekcie badawczo -rozwojowym o nazwie
  SAFEWAY (ang. Bezpieczna droga). Projekt polega na 0053
  w 0046 0053 -T. Na obszarach tych 0053 m.in.
  badania nad 005D sejsmicznym oraz wysokimi temperaturami.
  W 0055
  0051 0056
  0052 00E10044004A
  drogowych.
  002E , 005A 005A 0056 SA to BIMERR . W jego 0055
  004E 00B1 0049 0025
  0052 zacji z dziedziny
  0024
  004C00510057 - 0052 jekt
  BIMERR Budimex SA 005A oferowani a 005A
  dodanej klientowi oraz poszukiwani a 0055
  jak BR EEM lub LEED.
  00C4 - 0025 0057
  0052 PKP Polskie Linie


  S

  8


  Kolejowe SA W ramach programu BRIK Budimex SA 005D rozwojowe 00B1 InRaVis oraz
  InRaNoS.
  0033 ie przez NCBiR - oraz PKP PLK S A, Konsorcjum : Budimex SA., Instytut Ochrony
  011D 00B1 0033 TINES Investment Sp. z o.o . W proje kcie
  005A
  0053 - 0057
  0033 ie przez NCBiR - oraz PKP PLK SA, Konsorcjum : Budimex SA, Instytut Kolejnictwa
  002C 00B1 0033 oraz TINES Investment Sp. z o.o .
  0026 przed drganiami od ruchu
  004E
  0051
  wibro 004C005D
  0035 SA 005A
  0053 005D
  005A
  0058 olsce. Wykonane symulacje
  0051
  0053 Zrealizowane badania w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych
  0053
  Ponadto Budimex SA 005D
  przez Seriatim Fou 0051
  0051
  0055 odpadami komunalnymi.
  002E SA i fundusz inwestycyjny YouNick Mint Venture Day,
  004E 0055
  2.3. Budimex SA na rynku
  Innym, niezmie rnie istotny m 0056 aspektem 000F ryzyko
  naruszeni a zasad konkurencji wolnorynkowej . 003D00480003
  0050
  0052
  0027 w Budimeksie SA jest uregulowany nie tylko na poziomie procedur operacyjnych, ale przede wszystkim
  005A 0046 Mowa tu o Zasadach Polityki Antymonopolowej i
  Ochrony Konkuren cji. 00320047 n, s 0053 ,
  klauzule umowne, bojkoty, fuzje oraz 0053
  003A bardzo radykalne kroki, tj.:
  037B 0051
  037B 004D0048012A
  0045 004D 005A
  004C00510049 0052
  obszarami konkurencji,
  037B 005A 0058
  037B 0051
  037B w procesach badania d 0053
  002E 005A Pion
  Prawno -Organizacyjny.
  003700480051 0050 one dobrym forum do
  omawiania re 004A 0056 spotkania mi z konkurentami.
  0036 0051 J0048 j0048
  0055
  005A 0046
  0053
  Budimex SA 0051 005D
  0055
  004E 0056 0051
  0044 0046
  0055


  S

  9


  Przy zakupie produktu Budimex SA 0051
  005A 0046
  Budimex SA 0051 0051
  0045 0053 minowania konkurencji.
  003D004A0052 SA 0051
  0053
  W roku 2019 wobec Budimeksu SA 0051 asad wolnej konkurencji
  i praktyk monopolistycznych.
  2.4. 002D
  002D 004D0044 0055 ie tylko n 0044
  0052 00B1
  0052 punktu widzenia 0053
  0045 0055
  00510044005300550044 tra 0057 .
  003D00440053 004C00510011 budowach
  i 005D -asfaltowych, betonowych i 004E
  i wykorzystanie danego surowca, na 0055 a kryteria i metody pozyskania
  0050 0053
  0033 005D
  b0058 wszystkich realizowanych przez Budimex SA kontraktach.
  W 0015 012A
  budowlanych. W raportowanym okre 0056 na Budimex SA kara z 0057 prawem
  i 0055 0058 0058
  0055 ach i 0058
  003A 005A 004E
  0045
  na ter0048
  0024
  rozszerzonych. Laboratori 0044
  standardom.
  0036 wymaganiami normy PN -0028
  004E 005A 0033 Laboratorium aktywnie wspiera
  Biuro I0051 0055 -0051 0058
  m.in. z 0033 0033 002C
  i 0030
  0033 0055 005A
  0045 szkoleniach technicznych i 0050 0047
  0053 ramach Akademii Budimex.
  3. KWESTIE PRACOWNICZE
  Budimex SA 0053 0052 zasad y 005D kimi. Reguluje ona wszystkie kluczowe
  0044 , takie jak rekrutacj a, zasad y 005D
  relokacj a 0053 y oceny okresowej, zasady 0055 e etyczn e, przec 004C e mobbingowi i
  dyskryminacji . Pozwala to 0052 ryzyk o000F SA , tj. 005D braku odpowiednio
  005A
  005A ryzyko 005200470048004D 004C kompetencji .
  Strategia CSR na lata 2016 -0015
  004F00580047
  0078 budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy,
  0078 0058 igieny pracy.  S

  10


  3.1. 0024
  Budimex SA 0047
  005A 0052 i rozwoju w ramach organizacji. Pozwala to nie tylko 0045
  0056 0047 0055
  002D 005D 005D program 00C4
  Budimex 00B4
  004E p0055
  nagrody z 0044 Ponadto w
  2019 roku , Budimex SA jako pierwsza firma budowlana 005A
  polecenia 0053 00E1005C 0052
  0052 oferowano 0051
  0033 0055
  0056
  0052 im potencjale rozwojowym. Na podstawie
  0052
  Budimex SA 0052 Budimex 000F wyniki
  0033 jednostek biznesowych.
  0024
  0044 004D
  0044 0033 SA 0056
  0056 0048 SA
  0058 00B1
  roczne stypendium.
  3.1.1. Pakiet socjalny
  002D 0045
  0078 0047 SA 005D
  0047 0047 000F 0053
  0078 0045
  0078 0056 MyBenefit , 0047 , na co
  0053 0052
  0078 0047
  004E
  0078 0058 zerzenia ubezpieczenia o dodatkowe kategorie ryzyka (poza ryzykami,
  004E
  0078 0047
  0078 0044
  0078 dodatk 004C0003
  0078 upominki dla mam z okazji narodzin dziecka.
  003A
  0052 005D
  0047 0045 obiad.
  W Budime ksie SA 005A implementacja
  0053
  3.1.2. 0035
  003D00440056
  0053 oparciu, 0052 D005D 0036 Rozwoju
  0053 owe.
  0027 0053 w praktyce, 20% przy
  005A u, mentoring u, itp.), 10% to szkolenia.
  0030 0046 sami pracownicy firmy ( trenerzy
  005A )0011 o eksperci i praktycy Budimeksu SA 000F
  0053 0027 odpowiada nie tylko potrzebom rozwojowym, ale przede wszystkim
  0047
  Budimeksie SA .


  S

  11


  Do 0051 0051 0105:
  0078 0024 a. Jest to oferta szkoleniowa prowadzon a 0053
  dedykowan a 0047
  005D brymi praktykami z innymi uczestnikami szkolenia.
  0026 00B1 005A
  0056
  0078 Akademia Kierownika Kontraktu. Projekt wspiera nowo mianowanych Kiero 005A oraz osoby
  przygotowywane do awansu na to stanowisko w zdobyciu 004E
  0057
  jest n 0044
  0051
  003A specjalny m program ie 005A kobiet:
  0078 Murowany Sukces. 002D 0051 .
  0026
  005A
  005A
  0050004C 005D
  0050
  0078 Indywidualne programy rozwoju dla kobiet 000F
  Niezmi 0048
  0078 Super Lider. 0026
  szczebla - 005A 004B
  0053
  0055
  tutoringowa 005D
  do pracy nad rozwojem 0047 .
  0078 0036 011D ,
  0047
  0048
  005D 005D
  004E
  0030 nominowan i do programu Ferrovial Summa University 000F
  program 0048
  W Budime ksie SA 0055
  0078 Schody Komunikac yjne 0011
  0058
  0056 004F00440046
  005D
  004E
  dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
  0078 Extended DISC. 0024
  0053 j sytuacji.
  002A00E10079
  0055
  0053 005A 003A
  005A
  0078 Kultura informacji zwrotnej. 003A
  0058 rzyjmowania informacji zwrotnej, takie jak: 004E -line
  0058 -004F004C
  004E
  0033 platformy e-Tutor 000F
  obcych. 003A
  004D010A005D 0030 0046
  podyplomowych.
  S

  12


  3.2. 0025
  W Budime ksie SA 0057
  004E ryzykiem biznesowym . J 0048 . Z czysto
  biznesowego punktu widzenia ryzyko wypadku oznacza jednak 00550079 0055
  005A 004D
  00580057 W interesie 0036 004F0048012A
  005A 0044 o
  tym 000F
  005A
  005A 005C
  W Budime ksie SA 0052
  005D oraz 005A
  Polityki wprowadzane 0056
  005A
  003A
  037B 005D stosowanie dobrych praktyk,
  037B 0052
  0047
  004E 0044
  037B 0056
  005A 0050
  037B 0056
  0053
  037B 0053 005A
  004B
  0045
  037B 0045 0051
  005A
  037B 0053
  0056 004C
  037B 0046
  003A komisj a BHP 000F przedstawiciel e 0053 . Reprezentuj e ona wszystkich
  zatrudnionych ( 0014
  004E
  0050 005A
  3.2.1. Szkolenia BHP i prewencja
  W Budime ksie SA 0052 00C40033 00B4 000B
  0045
  na to, czy jest zatrudniony w Budime ksie SA 000F z zakresu BHP oraz
  005A 0036 0011
  00C4 00B1 004E 005A
  005A
  na budowach.
  0036 0036 podejmuje jako
  odpowiedzial 0051
  005A . J0048
  systemowe.
  W 2019 roku przeszkolono 0015
  0052
  W 2019 roku wprowadzono kilka innowacji , 005A . W systemie informatycznym
  0058
  005A
  organi zacji.
  003A Przygotowana na jego potrzeby
  aplikacja 0056
  0058 dowy. Jest ona dalej 0047


  S

  13


  0056 do 005D
  0027 0058
  3.2.2. 00C4
  Budimex SA 0052 m jest
  0053
  0058
  jak najlepszych roz 005A
  005D
  0033 0051
  005D
  0038 005C
  0055
  Jako sygnatariusz Porozumienia Budimex SA 0044 0053 000F
  0032004E 0056
  0058
  0025 0044
  005A
  Transportu i podawania betonu 00B1 005A
  3.2.3. Wyp 0044
  W Budime ksie SA 004E
  004E 00B1 002A0055
  0053
  0056 , jakie
  004E 0105
  0028 jest specyficzna dla prowadzonej
  0047 J0048 005A lub uraz em w
  kontakcie z maszynami budowlanymi .
  Przeprowadzona w 2019 roku w Budimeksie SA 0053
  0053 0053
  004B
  3.2.4. 00E0004401140046
  003A 0052
  0055
  4. 002E
  0036
  0045 00550079 . Ryzyka 000F
  pracy operacyjnej , jak i na wyniki finansowe Budime ksu SA 0011 sankcjami
  finansowymi oraz wstrzymaniem prac . Z drugiej strony 0045
  0056 0053 . To 005A
  0053 005C
  Budimeksu SA jako 0053 wykon awc y kolejnych prac budowlanych. W 0053
  005A
  0052
  Obecnie w ocenie ryzy 004E 4:  4 003A004E .


  S

  14


  Aspekt ryzyka 003A
  interakcja z otoczeniem budowy - 0058
  - 005A
  - szkoda wizerunkowa
  - 005A
  - 005A 005D
  wykorzystanie powierzchni i gleba - 005D
  - zanieczyszczenie gruntu
  - 005D
  004E - 005D
  - 005D
  - zanieczyszczenie gruntu i 005A
  - 005D
  0048 - zanieczyszczenie powierzchni
  - 005D
  - 005D
  - 005D
  0048 - 0048
  - 0048 -gazowych
  0048 - 0048
  - emisja wibracji
  - zniszczenia fizyczne
  005D - 005D
  - 0052
  operowanie substancjami niebezpiecznymi - 005D
  005A - straty w drzewostanie
  - uszkodzenia drzewostanu
  - 0056
  dziedzictwo kulturowe - straty w 0052
  sytuacje awaryjne - zanieczyszczenie gruntu/wody/powietrza
  Kluczowym dokumentem, obok 003D00440056 000F Zasady Polityki Ochrony 011D .
  0033 SA 0045
  0053
  0051 005A
  00320046
  0078 005D 004C00480050
  005D
  005A
  poprze 005D
  0055
  0078 005A ony i poprawy
  0056
  najlepszymi praktykami),
  0078 0056 z
  005D
  0078 0048
  0053 0046
  recyclingu),
  0078 0052 -
  0053
  0078 trosce o 0045
  00E10044004A
  Jeszcze w 2018 roku w Budimeksie SA wprowadzono 0036 000F 0056
  0044
  Strategia jest skierowana do wszystkich 00B1 0053
  wprowadzonych zas ad 0036 005D
  00320046
  003D0003
  0045 0044 Wyniki
  0044 0045 . N004C00480003
  005A 0055
  002E
  0028 0036 0011 0046


  S

  15


  0051
  0045
  00C4 0105
  0050004C
  011E Budimeksie SA wykraczaj 0105
  0078 0053
  0053
  0078 0053
  0078 ograniczenia do minimum wycinki drze 005A
  kompensacyjnych,
  0078 005D
  0078 przygotowania 005D 0056
  0057
  0057
  0078 0052 004E
  0078 0057
  drogowego,
  0078 005A
  budowy na odcinkach, gdzie 0053 ,
  0078 0053
  0053
  0078 przenoszenia na nowe stanowiska fauny i 0049
  0078 0050
  0046 ,
  0078 005D
  0078 realizacji 004B
  0078 0053 0052
  0078 004A
  0078 0055
  0078 0052 005D
  0078 0053
  0053
  00320045 Strategii CSR na la ta 2016 -2020 000F
  0052
  00C4 00B4000F 0052
  0053
  0078 0028 .
  0078 00320053 .
  0078 Kontrola ryzyk 011E
  0026 , 004E Budimeksu SA jest przed
  0055 004E
  0024
  0052 005A
  011D
  0052 00B1 005000520047
  co 0055
  4.1. Paliwa, energia i emisja CO2
  Zapotrzebowanie Budime ksu SA 0051
  0078 produkcji masy bitumicznej,
  0078 0053
  0078 005A
  0025 005D
  aktualnie realizacja inwesty 0046 produkcj 010A masy bitumicznej).
  0036
  0048 0055
  0045
  0050004C SA 0053 0048
  0051
  0050 0046


  S

  16


  0051
  Budimeksie SA 0053
  4.2. 0030
  003A 0044
  0056
  wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek 004C0003
  004B
  004E ch, beton, stal, drewno.
  0028 Budime ksie SA 0058
  engineering) 00B1 0056 004C00440003
  0053
  0046
  biznesowych.
  Aby 005D SA 0053
  005A -0019
  4.3. Gospodarka odpad ami
  N004C0048004E 005A 0053
  0055 SA
  004A
  0051
  Odpadami zawarty w Pla 0051
  0053
  0056 005A
  0050
  inwestycji przez zlokalizowane na jej terenie laboratoria.
  Na ka 012A
  0055 miejscu, 005A
  0058 0044
  0052
  0053 0048
  005A
  0050 010A
  003A
  005A
  masa bitumi czna 00B1 0047
  005A
  W 2019 roku wysegregowa no w Budimex SA 0051
  Surowce 005A 2019
  Metale w [t] 1147,10
  Makulatura w [t] 76,46
  Tworzywa sztuczne w [t] 193,30
  0033 004C010A ton gleby i ziemi, 23,79 ty 0056 ton gruzu, 31,56 tys 004C010A0046 ton destruktu
  asfaltowego.
  4.4. 003200470047005D 0045
  W Strategii CSR na lata 2016 -2020 wskazano 0055 kluczowy 0052
  0051
  005D SA 00500011 0053 004E
  0057
  005A as,
  004E 0052 czy stawiane przezroczyste
  0048
  011E 0047 SA 005A
  0045


  S

  17


  0053 0050
  0053
  005A 0044
  004E
  0056 004C
  0053
  005A 004C0003
  wodne zabezpieczane przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami chemicznym (np. substancjami ropopochodnymi).
  003D0003 y. W
  0050004C
  0031
  0047 005D
  005A wodnego 000F
  0050004C 0105 003A
  0053
  004D00440056 .
  Harmonogram prowadzenia prac bud 0052
  0053
  0056 0055
  0052
  005A 0053
  0053
  005D 0105
  0055
  0053 ski, zalecenia i
  0055
  0053
  0051 0056
  Budimex SA 0056
  0031 , miejsce
  0050
  0046
  011E 0056
  niedawno, bo 005A
  002D prowadzonych przez Budimex SA jest posiadanie tzw. apteczki
  011E
  0057 wanych miejscach, a informacja o ich lokalizacji jest
  0056
  011E podarowanie wytworzonych przez siebie
  0052
  4.5. 00E0004401140046
  Budimex SA 005A
  011E z Budimeksem SA 000F
  0052 005D
  005D
  0056 0055 Budime ksu SA .
  002E
  0053
  0047
  0056
  003D00440003 005A
  004C00510056
  0056 0052
  wycieki substancji. Na Budimex SA 0051
  011E e. W obu przypadkach
  Budimex SA 0051
  003A
  0055 0048
  011E


  S

  18


  5. KWESTI E 003D
  0035
  0053
  0053 0048
  0045
  0056 R0052 Bud ime ksie SA 005A
  poziom ryzyka do poziomu ocenianego jako niski.
  002E w Budimeksie SA 0056 Zasady Polityki
  Antykorupcyjnej oraz Polityka Compliance 0011
  005A
  innym osobom, w celu spowodowania bezprawn 0048
  004F00580045
  0051 0045 0011 oferowanie,
  przekazywanie 0045 005A
  0052 Nieakceptowalne 004D00480056 005D
  0051
  0128
  0033 00E100440051 Budimeksu SA w relacjach
  005D d przy
  005A , a przede
  005A
  0051 . Dalej t rze0045 czy podmiot 0051
  004B
  0031
  istotnej z punktu wi 0047 0011 czy nie jest on 005A
  005D d 00500052004A
  0035 Strategii C SR na lata 2016 -2020 0011
  0046
  005A
  003A 004C0003 .
  N0044
  005D 0053
  005A
  0053 004B -
  01-01-0013
  004E
  003A
  0014
  raporcie pokontro 004F0051005C
  0057 0036 00500052004A
  0048 0044
  0050004C
  0025 0053
  0053 Budime ksu SA 005D
  0047
  004E
  0052 Budimeksu SA 0056
  0056 rocedurami antykorupcyjnymi. Wszyscy pracownicy 00B1 0051
  Budimeksie SA , zaznajomienia 0056
  0027 , na poziomi e operacyjnym , 0053 Polityka
  Compliance i Kodeks Etyki 0011 0056 004E
  0027
  004E oraz wszelkim postaciom 0047 Kodeksie Etyki
  0052 Budimeksu SA 50011
  5 0035 ch do 005300530053 004B 0050


  S

  19


  005D
  0058 ranych przez Budimex SA z kontrahentami.
  003D00440003
  odpowiedzialna jest Komisja ds. Etyki 000F
  0078 0026 0105 ,
  0078 0026 -Organizacyjnego ,
  0078 0027
  002E
  Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.
  003D0003
  0078 poszanowanie prawa ,
  0078 etyka 004C 004F00510052 ,
  0078 t0055 0047 ,
  0078 zero 0057
  0033 Budimeksu SA 000F
  0057
  stosowaniem i przestrz 0048
  0026 002E utworzony na wniosek Koordynatora ds.
  003D004A0052 0044
  0026 -Organizacyjnego.
  0033 SA i Kodeksu Etyki,
  o0045
  0055 0036 005A
  Wszelkie 004C0051 ksu SA 0011
  0051
  0056 0056
  003A
  0051
  0078 0047 pliance takie jak: - telefon alarmowy compliance +48 789 404 104., specjalny
  adres mailowy [email protected] . albo [email protected] oraz 0053 004F0079005A
  0047
  0078 0050 .
  002D
  0056 0045
  0049
  0053 0052
  003A
  0058 endacjami lub
  005A
  003D004A0052
  Koord 005C
  0035
  za okres trzech mie 0056
  okres. 003A 6 005D
  Compliance w Budimeksie SA , z czego 3 0047
  procedur .
  012900440047 005D 0036 .
  6. 002E
  Kwestie praw c 005D
  polskiego prawa krajowego . 0027 w Budimeksie SA , 004E 0045
  0052 0053 , gdyby do takiej sytuacji


  S

  20


  0047 oznacza to 005D ryzyko prawn e000F
  0051 0051 0053 , czy
  0051 , czy ograniczaniem 0056
  0053 0051
  0052 0047
  0047
  002900580051 0052 ksie SA 6 0056
  005D
  0053 005A 0052 0058 Zasady Ochrony Praw 0026 . 003D00520045
  005A
  0056 0048
  Pracy . Z0052 niedyskryminacyjnego 000F ego 0055 0048 0055 ci, jak
  0055 przestrzega nia 005D 0047
  003A Budimex SA , nie dopuszcza jakiejkolwiek formy dyskryminacji oraz
  005D bezpieczny.
  Budimex SA 005D
  0056 promowania praw 0046
  gr0058 0047 0011
  0052
  0046 0046
  0053 d 005A
  0035 Strategii CSR na lata 2016 -2020 . Za jeden z jej kluczowych obszar 0079
  0046
  005A
  0027 est
  002E
  0056
  004E
  Dzia 00E100440051
  0078 005A ,
  0078 0055
  0078 005A
  0078 odrzucenie wszelkiego typu dyskryminacji i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku.
  Jak wspomniano, o 0045
  0058 eksie
  002E z Budimeksem SA . Ich przestrzeganie jest
  0050
  7. 002E
  7.1. 002E
  2018 2019
  Budimex SA
  darowizny ( 0057 005D00E1otych ) 1 890 ,0 797 ,9
  sponsoring ( 0057 005D00E1otych ) 1 202, 5 1 580 ,5
  6 002D any jest nie tylko Budimex 000F Ferrovial.


  S

  21


  7.2. 002E

  2018 2019
  0031
  0051
  dotacji, w 0057 005D00E1otych )
  4 745 ,3 2 101 ,1
  002F
  w projekty innowacyjne
  102 54

  7.3. Kwestie pracownicze (zatrudnienie, BHP)
  I. Zatrudnienie na koniec roku [102 -8]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 121 6 4782 599 8 118 7 4415 5602
  - rynek polski 1212 3857 5069 1182 3504 4686
  0046 356 1524 1880 285 1120 1405
  0046 856 2333 3189 897 2384 3281
  0053 1199 3860 5059 1163 3496 4659
  0051 15 10 25 19 8 27
  005A 451 803 1254 404 624 1028
  w -50 695 2459 3154 704 2316 3020
  005A 68 608 676 74 564 638
  - rynek niemiecki 4 925 929 5 911 916
  c 0052 0 906 906 1 883 884
  0046 4 19 23 4 28 32
  0053 4 925 929 5 911 916
  0051 0 0 0 0 0 0
  005A 0 97 97 0 129 129
  w -50 1 537 538 1 499 500
  005A 3 291 294 4 283 287

  002C 005300550044 -1]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 237 2185 2422 168 1234 1402
  - rynek polski 237 1386 1623 165 389 554
  005A 150 418 568 98 132 230
  w -50 79 768 847 59 211 270
  w 0053 8 200 208 8 46 54
  0008 20% 36% 32% 14% 11% 12%
  - rynek niemiecki 0 799 799 3 845 848
  005A 0 135 135 0 171 171
  w -50 0 435 435 1 477 478
  005A 0 229 229 2 197 199
  0008 0053 0% 86% 86% 0% 93% 93%
  S

  22


  002C -LA1]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 185 1596 178 1 196 1602 1798
  - rynek polski 185 723 908 193 742 935
  005A 66 190 256 87 191 278
  w -50 103 412 515 98 425 523
  005A 16 121 137 8 126 134
  005A 15,2% 18,7% 17,9% 16,3% 21,2% 20,0%
  - rynek niemiecki 0 873 873 3 860 863
  005A 0 148 148 0 122 122
  w -50 0 489 489 1 511 512
  w 0053 0 236 236 2 227 229
  005A 0,0% 94,4% 94,1% 300% 94% 95%

  002C -41]
  2018 2019
  Budimex SA 99,2% 99,6%
  0038 V. Stosunek 00530052 -2]
  2018 2019
  Budimex SA
  Stanowiska robotnicze 20,0% 17,8%
  st nierobotnicze 17,0% 19,9%
  st kierownicze 7,0% 7,3%
  st dyrektorskie 14,0% 11,9%
  005D - -

  0039 -1]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 125% 133% 125 % 146 % 152 % 152 %
  0038 polskiego.

  0039 -3a]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 148 277 425 99 6 105
  - rynek polski 148 247 395 99 5 104
  - rynek niemiecki 0 30 30 0 1 1

  0039 -3b]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 70 267 337 76 304 380
  - rynek polski 70 241 311 76 283 359
  - rynek niemiecki 0 26 26 0 21 21
  S

  23


  002C -0046 -
  3c]


  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA 31,4% 11,6% 15,7% 20% 13% 14%
  - rynek polski 31,4% 10,4% 15,1% 20% 10% 12%
  - rynek niemiecki 0,0% 23,1% 23,1% 0% 52% 52%

  003B -1]
  2018 2019
  Kobiety 0030 00E001050046 Kobiety 0030 00E001050046
  Budimex SA
  005D 0 7 7 0 6 6
  005A 0 0 0 0 0 0
  w -50 0 3 3 0 1 1
  005A 0 4 4 0 5 5
  w 0 0 0 0 0 0
  rada nadzorcza 1 8 9 3 7 10
  005A 0 0 0 0 0 0
  w -50 0 1 1 1 0 1
  005A 1 7 8 2 7 9
  w t 0 4 4 0 4 4

  003B -1]
  2018 2019
  Budimex SA
  005A
  0050 9,0 8,1
  kobiety 21,7 17,2
  wg stanowiska
  003D00440055 23,8 23,4
  Dyrektorzy 36,6 38,9
  Stanowiska kierownicze 24,2 18,3
  Stanowiska specjalistyczne i inne 6,1 5,6
  00E001050046 12 10

  003B -8]
  2018 2019
  Budimex SA
  004F004C
  organizacji, 0052
  11 058 13 703
  0008
  0052
  100 100
  004F004C 0057
  0052
  11 058 13 703
  0008
  0052 0045
  100 100


  S

  24


  2018 2019
  004F004C
  0052
  11 058 13 703
  0008 0105
  0052 0025 005D
  100 100

  XIII. Wypadki przy pracy [403 -9]
  2018 2019
  Budimex SA
  wypadki przy pracy 011E 005A 0053 0 1
  wypadki przy pracy 0052 005A 0053 69 72
  005A 7,12 7,46
  wypadki przy pracy 0046 005A 0053 2 1
  005A 0053 0,21 0,10
  wypadki przy pracy lekkie 005A 0053 67 70
  005A lek 0053 6,91 7,25
  005A 0053 3 1
  005A 103 72
  005A
  t
  8,29 4,03
  005A 0053 3 3
  005A
  0053
  0,24 0,17
  005A 97 68
  005A lek 0053
  t
  7,81 3,81
  0038 000 000 h pracy. Tj
  kalkulowano je jako iloraz liczby 005A
  przez 1 000 0013
  0053 niu 8 godzinnego dnia pracy. XIV. Choroby przy pracy [403 -10]
  2018 2019
  Budimex SA
  004F004C 0 0
  004F004C 1 0
  004F004C 0 0
  004F004C
  trzecich
  0 0

  7.4. 002E

  I. 0036 -1]
  Surowiec / 005000440057 J.m.
  Budimex SA
  2018 2019
  Papier tys 004C0105
  ton 0,1 0,094
  Drewno tys 004C0105
  m3 14,03 10,89
  Asfalt tys 004C0105
  ton 78,84 57,76
  Cement tys 004C0105 .
  ton 231,98 99,86


  S

  25


  Surowiec / 005000440057 J.m.
  Budimex SA
  2018 2019
  Beton tys 004C0105
  m3 1681,39 870,40
  Spoiwa hydrauliczne tys 004C0105 .
  ton 316,26 100,96
  0030 tys 004C0105
  ton 55,16 29,73
  Stal tys 004C0105
  ton 78,76 109,49
  Kruszywa asfaltowe

  tys 004C0105
  ton 1 660,75 1 102,55
  Kruszywa hydrotechniczne tys 004C0105
  ton 230,67 163,82
  Kruszywa kolejowe tys 004C0105
  ton 467,14 1172,65
  0033 kruszywa 0057
  ton 19 224,79 21 342,00
  Uwaga: Spadek kontraktacji kruszyw asfaltowych wynika z faktu zmniejszonej produkcji mieszanek mineralno -asfaltowych w
  0053 004D00480056
  0058

  002C -2]
  Kategoria odzyskiwanego surowca j.m. Budimex SA
  2016 2017 2018 2019
  Uboczne produkty spalania /UPS/ tys 004C0105
  ton 37,61 20,07 6,03 -
  Gleba tys 004C0105
  ton 1 686,73 1 380,20 1 706,51 86,66
  Gruz tys 004C0105
  ton - 91,99 44,32 24,47
  Destrukt/frez asfaltowy tys 004C0105
  ton - 66,05 64,77 31,56
  Kruszywo tys 004C0105
  ton - 8,69 0 -
  003700E100580046 tys 004C0105
  ton - 65,79 39,24 0,29
  0030
  zakupionych kruszyw 1,8 % 8,2 % 8,6 % 0,7 %
  0038
  005A 0052
  005A

  002C -1, 303 -3]
  01270055
  004C0003 ch* j.m. Budimex SA
  2018 2019
  0032004F0048 GJ 356849,89 426396,15
  tona 8298,83 9916,19
  Benzyna GJ 19668,3 21803,86
  tona 443,98 492,19
  002F GJ 40791,59 23618,33
  tona 948,64 549,26


  S

  26


  01270055
  004C0003 ch* j.m. Budimex SA
  2018 2019
  0032004F0048 GJ 0 0
  tona 0 0
  Energia elektryczna GJ 87857,25 66174,48
  MWh 25586,71 18381,8
  0028 GJ 22608,5 9809,90
  MWh 5098,22 2724,97
  Energia cieplna GJ 41291,29 40135,46
  MWh 11469,8 11148,74
  0033 GJ 461873,8 292849,28
  tona 22312,74 14147,31
  Gaz Ziemny Sieciowy GJ 8411,47 9516,40
  tona 175,24 198,26
  Gaz LPG GJ 287,87 113,23
  tona 6,09 2,39
  Propan GJ 932,06 847,52
  tona 19,71 17,92
  00E0
  GJ 1040572,01 891264,60
  Toe:
  24853,64 21287,49 /tona
  oleju
  ekwiwale
  ntnego/
  0028
  GJ/
  miliony
  005D
  146,05 121,36
  Toe/ milio
  ny
  005D
  3,49 2,90

  002C -1]
  Wykorzystanie energii odnawialnej j.m.
  Budimex SA
  2017 2018 2019 Zmiana
  rok/rok
  Zakup energii odnawialnej GJ 24253,87 22537,88 9649,25 -57,2 %
  Produkcja energii odnawialnej 11,45 70,62 160,66 127,5%
  00E0 24265,32 22608,5 9809,91 -56,6 %
  Redukcja emisji CO 2 /zakup/ tona 5469,25 5082,29 2175,90 -57,2 %
  Redukcja emisji CO 2 /produkcja/ 2,58 15,92 36,23 127,6 %
  00E0 5471,83 5098,22 2212,13 -56,6%
  0028 ton/milion
  y 005D00E1otych 0,93 0,72 0,30 -58,3 %
  S

  27


  IV. Emisja CO2 [305 -1 , 305 -2, 305 -4]
  Emisja CO 2 j.m.

  Budimex SA

  2018 2019 Zmiana
  rok/rok
  0028
  (scope 1) tony 76474,8 64041,40 -16,3 %
  0028 tony 19811,81 15069,37 -23,9%
  00E0 tony 96286,61 79110,77 -17,8 %
  0028 ton/miliony
  005D00E1otych 13,51 10,77 -20,3 %
  0028 3)
  ** tony 559284,97 353829,27 -36,7 %
  0028 ton/ miliony
  005D00E1otych 78,5 48,18 -38,6 %
  000D0003
  000D000D0003 0052
  (Zakres 3)

  0039 -3]
  003D0058012A 003D0058012A J.m. Budimex SA
  2018 2019
  005A
  woda z sieci m3 337 327,88 217 982,99
  woda podziemna m3 455 875
  woda
  powierzchniowa m3 0 0
  00E1 m3 337 782,88 218 875,99

  0039 0046 -1, 304 -3]
  Nazwa kontraktu
  Data
  00550052005D
  00550052004500790057
  Obszary Chronione
  00C4
  323 km ok. 32+060 00B1 36+888 na
  odcinku Luboszyce 00B1 0026
  22.07.2019 Natura 2000 - strefa chronionego krajobrazu "Dolina Baryczy"
  0005
  wykonanie projektu wykonawczego i
  0055
  odcinku Podg. 0030 -
  Czechowice - Dziedzice - Zabrzeg
  linia 139 Czechowice -Dziedzice"
  11.10.2019
  Rezerwat przyrody "Rotuz"; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
  0033 00B1 0038
  0053 0025
  terenie gminy Chybie
  "S61 Zad3 Wysokie - Raczki" 04.07.2018 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich
  002A0044 00B1 Granica RP 19.07.2019
  Obszar Natura 2000 - Beskid Niski PLB180002 oraz Bieszczady
  PLC180001; Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego;
  003A -
  003A 002E
  0025
  00320045
  Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego; Wschodniobeskidzki
  Obszar Chronionego Krajobrazu; 0026 - 003A


  S

  28


  Nazwa kontraktu
  Data
  00550052005D
  00550052004500790057
  Obszary Chronione
  002E
  00370055 -
  002A0047 11.06.2018 Natura 2000 - 0033
  Parku Krajobrazowego
  002F -
  0031 01.04.2019 00320045
  Krajobrazowy
  0025
  002D 25.03.2019 00320045
  PLH180052
  0036 - koniec obw.Brzozowa
  cz.1 06.05.2019 Obszar Natura 2000 "Puszcza Goleniowska" PLB320012;

  VII. Odpady [306 -2]
  0031
  Budimex SA
  2018 2019
  masa (tony) masa (tony)
  Odpady niebezpieczne, w tym: 170,759 1647,82
  Kod odpadu Rodzaj odpadu
  07 01 03*
  Rozpuszczalniki
  chlorowcoorganiczne,
  roztwory z przemywania i
  ciecze macierzyste
  3,194 0,239
  08 01 11*
  00320047
  005D
  rozpuszczalniki organiczne
  lub inne substancje
  niebezpieczne
  - -
  09 01 01* Wodne roztwory
  005A utrwalaczy - -
  09 01 04* Roztwory utrwalaczy - -
  13 01 13* Inne oleje hydrauliczne - -
  13 02 05* Mineralne oleje silnikowe,
  0053 0,49 -
  13 02 08* Inne oleje silnikowe,
  0053 0,4 2,82
  13 05 07
  Zaolejona woda z
  0052
  separatorach
  - -
  14 06 03*
  Inne rozpuszczalniki i
  mieszaniny
  0055
  0,05 -
  15 01 10*
  00320053
  0053
  niebezpiecznych
  19,318 19,105


  S

  29


  0031
  Budimex SA
  2018 2019
  masa (tony) masa (tony)
  15 01 11* Opakowania pod
  0046 1,326 0,849
  15 02 02*
  0036
  filtracyjne i ubrania
  ochronne zanieczyszczone
  substancjami
  niebezpiecznymi
  19,998 19,172
  16 01 07* Filtry olejowe 0,216 0,283
  16 02 13*
  003D0058012A
  005D
  elementy
  - 0,264
  16 05 06*
  Chemikalia laboratoryjne i
  analityczne (np. odczynniki
  chemiczne)
  - 0,094
  16 81 01* 00320047
  005A 0,5
  17 02 04*
  00320047
  tworzyw sztucznych
  005D
  zanieczyszczone
  substancjami
  niebezpiecznymi (np.
  0047
  kolejowe)
  57,38 780,834
  17 05 03*
  Gleba i ziemia, w tym
  004E
  substancje niebezpieczne
  32,2 772,320
  Odpady niebezpieczne, w tym: 217,509 1 647,82
  Kod odpadu Rodzaj odpadu
  17 06 01* 0030
  005D 15,44 -
  17 06 05* 0030
  005D 6,767 51,34
  17 09 03*
  Inne odpady z budowy,
  0055
  tym zmieszane)
  005D
  niebezpieczne
  13,98 -
  0032004700530044 niebezpieczne, w tym: 108 493,117 243950 ,46
  Kod odpadu Rodzaj odpadu
  01 04 12
  00320047
  0053
  kopalin
  23,56 495,54
  02 01 03 00320047 643,01 -
  06 03 99 Inne niewymienione
  odpady 50160,89 -
  07 02 99 Inne niewymienione
  odpady - -
  10 01 01 01290058012A
  004C0003 138393,7 -
  10 06 80 01290058012A
  granulowane - -
  12 01 01 Odpady z toczenia i
  0053 - -


  S

  30


  0031
  Budimex SA
  2018 2019
  masa (tony) masa (tony)
  0056
  12 01 02 0026
  jego 0056 - -
  12 01 13 Odpady spawalnicze 5,1 0,9
  12 01 21 003D0058012A 5,5 2,7
  15 01 01 Opakowania z papieru i
  tektury 73,3 76,46
  15 01 02 Opakowania z tworzyw
  sztucznych 235,38 50,92
  15 01 03 Opakowania z drewna 2,01 279,36
  15 01 04 Opakowania z metali - -
  15 01 06 Zmieszane odpady
  opakowaniowe 47,24 75,14
  15 01 07 00320053 18,83 0,42
  15 02 03
  0036
  filtracyjne, tkaniny do
  wycierania (np. szmaty,
  011E
  0,81 0,16
  16 01 03 003D0058012A 8,94 3,53
  16 01 15 0033
  zamarzaniu - -
  16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,02 -
  16 01 20 0036 0,05 0,24
  16 02 14 003D0058012A - 1,40
  16 02 16 0028
  005D 0,02 0,11
  16 06 05 Inne baterie i akumulatory - -
  17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz
  betonowy 44 076,62 62 904,60
  17 01 02 Gruz ceglany 17 354,81 24 497,86
  17 01 03
  00320047
  0046
  005A
  4,5 28,28
  17 01 07
  Zmieszane odpady z
  betonu, gruzu ceglanego,
  odpadowych 0050
  ceramicznych
  6167,57 24567,18
  17 01 81 00320047
  0053 1524,73 55286,92
  17 01 82 Inne niewymienione
  odpady - 30,14
  17 02 01 Drewno 2649,34 3759,89
  17 02 02 0036 1,28 39,04
  0032004700530044 108 493,117 243 950,46
  Kod odpadu Rodzaj odpadu
  17 02 03 Tworzywa sztuczne 38,49 67,24
  17 03 02 Mieszanki bitumiczne 1624,21 2261,42
  17 03 80 Odpadowa papa 80,89 5319,43
  17 04 05 01290048004F0044 760,93 374,78
  17 04 07 Mieszaniny metali - -
  17 04 11 Kable - -


  S

  31


  0031
  Budimex SA
  2018 2019
  masa (tony) masa (tony)
  17 05 06 0038
  0051 3978,16
  17 05 08 003700E100580046 27286,07 50025,48
  17 06 04 0030 525,3 738,06
  17 09 04
  Zmieszane odpady z
  0045
  0047
  9863,42 9085,09
  19 12 12 Odpady z mechanicznej
  0052 0 -

  7.5. 002E
  [205 -2, 205 -3] 2018 2019
  002F 0* 0
  002F antykorupcyjnych 9 10
  0008
  antykorupcyjnymi
  100% 100%
  002F
  0053 funkcje 0053
  antykorupcyjne
  250 (90%)
  0027
  antykorupcyjnymi (zapisy umowne)
  100% 100%
  000D0003 j.

  7.6. 002E
  [406 -1] 2018 2019
  002F 0 0
  Liczba przeanalizowanych ankiet kwalifikacyjnych (dostawcy) 1163 885
  002F (dostawcy) 5329 1420

  8. Osoba kontaktowa
  0024
  Budimex SA
  Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji
  ul. Siedmiogrodzka 9,
  01-204 Warszawa
  [email protected]
  tel.: (+48) 22 623 60 00

  9. 003A
  Indeks
  005A 003A 0030004C
  102 -8 002F
  0051
  002E
  pracownicze
  205 -2 0033
  procedur antykorupcyjnych organizacji
  002E
  005D
  205 -3 0027 002E
  005D
  301 -1 003A 002E


  S

  32


  011E
  301 -2 0033
  wykorzystanych w procesie produkcyjnym
  002E
  011E
  302 -1 0025 0051
  0128
  002E
  011E
  302 -3 0028 002E
  011E
  303 -1 00E0 002E
  011E
  304 -1 002F
  005D
  0046
  0045
  0053
  002E
  011E
  304 -3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 002E
  011E
  305 -1 0025 002E
  011E iskowe
  305 -2 00E0
  (Zakres 2)
  002E
  011E
  305 -4 0028 002E
  011E
  306 -2 0026 0052
  0050
  002E
  011E
  401 -1 00E0
  005A
  002E
  pracownicze
  401 -3 00320047
  0050
  002E
  pracownicze
  403 -1 00320047
  0049 wchodzi kierownictwo i
  0053
  0047
  0053
  002E
  pracownicze
  403 -8 0033 0045
  004B
  002E
  pracownicze (BHP)
  403 -9 Wypadki przy pracy 002E
  pracownicze (BHP)
  403 -10 Choroby zawodowe 002E
  pracownicze (BHP)
  404 -1 0033 godzin szkoleniowych na pracownika w
  0046
  002E
  pracownicze (BHP)
  405 -1 0036
  004E
  0052 0055
  002E
  pracownicze
  405 -2 0036
  005A
  002E
  pracownicze
  406 -1 0026
  0053 w tej kwestii
  002E
  005D

  10. 0032011E
  003D004A0052 oku 005A
  okr 0048 0025
  005A
  zatrudnienia. W ramach 0033
  005D
  0047 0047
  nieuzasadnionym zwolnieniem. Budimex SA 0053
  005D 005D
  0044
  0053

  Ponadto kwestie te 005D
  004E 004E SA jest
  0046 004A
  0051

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  GRUPA BUDIMEX

  SPÓŁKA BUDIMEX SA

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁ ALNOŚCI ZA ROK 201 9
  0036
  000B


  SPIS TREŚCI


  1 OTOCZENIE RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 4
  1.1 0032004A ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4
  1.2 Perspektywy rozwoju rynku ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4
  1.3 002C ................................ ................................ ............... 8
  2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY BUDIMEX I PERSPEKTYWY ROZWOJU ................................ ................................ ................... 8
  2.1 00320053
  w organizacji Grupy ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 8
  2.2 002C
  0027 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 10
  2.3 0036 ................................ ................................ ................................ ........................ 11
  2.3.1 0036 ................................ ................................ .................... 11
  2.3.2 0036 x SA ................................ ................................ ......................... 13
  2.4 0027 ................................ ................................ .................. 14
  2.5 0033 ................................ . 14
  2.6 00320046 ................................ ................................ ........................... 15
  2.7 Czynniki r yzyka ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 15
  2.8 003D ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 15
  3 SYTUACJA FINANSOWA ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 16
  3.1 0026 -finansowych ................................ ................................ ..... 16
  3.1.1 Charakterystyka podstawowy 0046 -finansowych Grupy Budimex ................................ . 16
  3.1.2 0026 ekonomiczno -finansowych Budimex SA ................................ ...... 19
  3.2 0036 ................................ ................................ ................................ ................ 22
  3.2.1 0036 ................................ .................. 22
  3.2.2 0036 ................................ ................................ ................ 22
  3.3 003D00440055 ................................ ................................ ................................ ........................ 22
  3.3.1 003D00440055 ................................ ................................ .................... 22
  3.3.2 003D00440055 ................................ ................................ ......................... 24
  3.4 003D00520045 ................................ ................................ ........................... 25
  3.5 00320045 .................... 25
  3.6 003A ................................ ................................ ...................... 25
  4 ZNACZĄCE UMOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 25
  4.1 0038 ................................ ................................ ...................... 25
  4.2 0038 ................................ ................................ .................. 26
  4.3 00370055 ................................ ................................ ................................ .................... 27
  4.4 003D00440046 ................................ ................................ ................................ ................................ . 27
  4.5 002A00E10079 ................................ .............................. 29
  4.6 002C
  0053 0053 ................................ ................................ ................................ ...... 29
  5 INFORMACJE POZOSTAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 29
  5.1 002C
  0053 ................................ ........................ 29
  5.2 002C ................................ ................................ ................................ ........................ 29
  5.3 Informacje o s 005C ................................ ................................ ............... 29
  5.4 002C bilansowym), w wyniku
  004E
  dotychczasowych akcjonariuszy ................................ ................................ ................................ .............................. 29
  5.5 002C ................................ ................................ ................ 29
  5.6 002C soringowej ................................ ................................ ... 30
  5.7 0033 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 31
  5.8 003A ................................ ................................ .............................. 31
  5.9 002C
  0045 ................................ ................................ ................................ ....... 31
  6 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................ ................................ ................... 32
  6.1 003A 0079
  0057 ................................ ................................ ................................ ............. 32
  6.2 Polityka compliance ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 32
  6.3 0033 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 33
  6.4 00320053
  0055
  Budimex ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 34
  6.5 003A ................................ ... 35
  6.6 003A
  kontrolne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 35
  6.7 003A ................................ ............................... 35
  6.8 003A
  005A ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 35


  0036 000B

  3


  6.9 00320053
  w 0056 ................................ ................................ ..... 35
  6.10 Opis zasad zmiany statutu lub umowy Budimex SA ................................ ................................ ................................ . 35
  6.11 00320053 003A
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania ................................ ................................ ................................ .............. 35
  6.12 0036 005D
  0052 ................................ ................................ ...... 37
  6.13 0033
  Budimex SA ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 41
  7 SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ................................ ................................ .................. 42
  8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 42
  0036 000B

  4


  1 OTOCZENIE RYNKOWE
  1.1 Ogólna charakterystyka rynku
  003A tempa 005A
  0038
  0055 n na poziomie 5,1%. Pogorszenie dynamiki produktu krajowego brutto
  0045
  0056 0055
  w roku 2019 o 7,8% , 005A roku 2018, natomiast stopa inwestycji w roku 2019, rozumiana jako
  0055
  0015 001C
  005A 0055
  004E wnaniu do 1,6% w roku 2018. Na wzrost inflacji
  005A 004A
  004E grudniu roku poprzedniego. Stopa
  bezrobocia w 0033
  w grudniu 2019 roku.
  003A 0057
  003A poprzednim 000F
  0051 nie
  0051
  005A n0044
  0053 , kos 005D
  003A -0050
  005A em roku 2017. Podobnie jak w roku 2018, skala sprzedanej
  produkcji budowlano -0050
  0014 mentach budownictwa,
  0044 -0050
  0058 dukcji
  budowlano -0050
  0045
  infrastrukturalnym 0052 -0050
  0051 e 005A
  utrzymaniem dodatniej dynamiki wzro 0056
  005A
  005A -0050 005D
  0128 005A -
  0058 -magazynowych o odpowiednio 20,9% i 11,9%.
  Struktura produkcji budowlano -0050
  0051 -0050 -
  0050 0058
  0016
  0026 0046
  0053
  0053
  0050004C
  0053
  001C 0047
  005A
  46,2 0050 ch.
  003A , 0052
  0053
  0053 0051 omu 167,3
  0057
  0047
  roku 2018. Na 0056
  00370055
  2018).
  1.2 Perspektyw y rozwoju rynku
  003D004A0052
  005A
  re0044
  005A
  z niedostatecznej dynamik 004C0003


  0036 000B

  5


  0047
  0053 004A
  0047
  0053
  W maju 2018 roku Komisja Europejska opublik 0052
  0046 21-
  0015 005C
  001B
  0044 ze stanem na koniec roku 2019, struktura
  0053
  infrastrukturalnych najprawdopodobniej 0053 ozwoju polskiego sektora
  0045
  0053
  0035 0048
  004C0051005A -0015
  0047 ealizacji, a tym samym produkcja
  budowlano -0050
  0053 0079
  004E
  0053
  0051 -0015
  0052
  na 0051 0055
  005A e wsparcia
  0053
  003A
  0053
  0056 004C00580003 -2020,
  005D
  0014 004F0052
  0047
  005A 0053 00B1 0027 00B1
  002E 00B1 0025
  0053 0047
  005A
  004E 0048
  0047 , 0052
  w styczniu 2020 roku, w latach 2013 -0015 0014
  0052 0018
  005A
  0047 004C00480003
  0016
  0052 0013
  inwestycji drogowych , podpisanych w ramach PBDK przez GDDKiA w roku 2019 , 005A
  0051 004C
  004E
  0047 005C
  005D
  0053 i terminowej re alizacji kontraktu przez
  0056
  W latach 2020 -0015
  0053 005A
  000B
  005D 0079
  005D , 0052
  0053
  12,0 miliar 0047
  004C0003
  0033 0052 -0015
  005D
  005A 0052
  0052
  00320045 -20013
  0056 -0016
  Perspektywicznym obszarem budownictwa z punktu widzenia generalnego wykonawcy jest rynek budowy infrastruktury kolejowej.
  003D004A0052 0052 005A
  roku w latach 2015 -0015


  0036 000B

  6


  0027 0046
  0053 w trakcie realizacji KPK oraz stopnia
  005D 0052
  004A
  003D00440058 0056
  004E le
  0052 a niekiedy poziom
  0014 005A
  0045
  0045
  004E
  0058 0058 -0015
  005A lipiec 2015 - 004A 0014
  000B 0044
  ze 005A
  005A 004A 003A
  0053
  005D 0057
  004C0051005A
  005D 002E
  005A -0014
  002E
  W styczniu 2020 roku poziom zaawansowania KPK, mierzony procent 0048
  005A
  0055 005A
  0033
  004C0051005A 0052
  005A liniach kolejowych
  005D 0052
  005D
  0027 z zapowiedziami przedstawicieli
  PK P PLK, skala inwestycji na kolei w perspektywie finansowej 2021 -0015
  0055
  0052 004F004C
  0027
  Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK 000C 2027 roku . Zgodnie
  ze 005A -0016
  0051 0051
  0058
  0052 0019 0013
  projektu oraz przygotowanie tzw. masterplanu.
  002E
  004E
  na dramatyczny wzrost cen ma 0057 w latach 2017 -2018 .
  003D00440056
  0049 005A
  0051
  0056 -0015 0044
  0055 na
  0050 0052
  0049
  005A u 2019
  004A w metodologii waloryzowania nowych
  004E
  kontrakty uwzg 004F010A0047
  005D
  005D topniowym odchodzeniu od poza -0046
  004C0046
  005D
  Kolejne priorytety i wyzwania s 0105
  004C0051005A
  0046 0055
  0057 005A
  0052 -0015 prawdopodobniej zrealizowana w formule partnerstwa publiczno -
  0053
  0055 e rozwoju infrastruktury transportu wodnego w latach
  2016 -0015


  0036 000B

  7


  0051 0056
  0025
  003A
  004E Jaworznie, Turowie, Stalowej Woli i na
  005A
  0045 roku 2019 i styczniu roku
  0015 w 0033
  003A 000 MW zlokalizowanego
  005A
  004C0056
  skoncen 0057
  0053 ,
  blok gazowo -0053 0026 -0053
  005A 0105 0056
  generalnego wykonawcy inwestycji. Zadaniem n 004C00480047
  005A
  0058 warunkiem dalszego wzrostu produkcji energii
  0048 rojekt
  0047 004C0048
  005D
  005A nwestycji w obszarze morskich
  0048
  005A wni atomowej
  szacowany jest na 120 -0014
  005A
  w obszarze 0050
  0025 -0014
  powstanie Funduszu Sp 0055
  005A lu kamienny m i brunatny m. Zgodnie
  005D 004E
  0014
  003A ii
  elektrycznej or 0044
  rozwoju na lata 2021 -0015 , wydatki PSE na
  0055 0052
  przetarg 0079005A 005A
  elektroenergetycznej. Od kilku lat poz 004C0052
  w latach 2013 -0015
  0045 0044
  005A
  004C0051005A 0055 -S005C
  rozwoju sieci gazowej w latach 2020 -0015 -2029 o blisko 3 001B
  0046 zlecona w trakcie ostatnich
  trzech lat. W latach 2016 -0015 sumarycznej
  005A 004E
  005D ji
  0048
  dy005A
  0033
  005A 00E1004E
  0057
  0050004C 005A
  004F00580045 y00500003
  0051 0044
  004C0056 ja
  0048
  z0047
  005A 0013
  005D 0047
  0027
  0051 mieszkalnictwa jest zdecydowane przyspieszenie realizacji
  programu.
  0036 -prywatnego (PPP).
  003A 0044 niewielkich projektach. Pozytywnym
  0056
  0053 -2020 zostanie zawartych co najmniej
  100 0051


  0036 000B

  8


  w 0055 ywnych
  0048
  004D00480056
  002A0047 000F
  0052 o
  z planowanego pr 0052
  0053
  szybkiego ruchu w Polsce od ostatnich 10 lat.
  1.3 Informacja o przyjętej strategii emitenta i jego grupy kapitałowej
  002900520055
  0053 0079
  004C0003
  0053 0046
  0052
  005A lejowy czy hydrotechniczny),
  004D0044004E
  (m. in. 0047 komunalnych).
  2 DZIAŁALNO ŚĆ GRUP Y BUDIMEX I PERSPEKTYWY ROZWOJU
  2.1 Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji
  Grupy
  0033 00B10050
  w 0056
  0047 0058 . 003A Grupa Budimex zajmuj e 0056
  004E
  0033 -
  0050 0058
  005D finansowej przez Budimex SA ma na celu:
  0087 0056
  0087 005A 00B10053 0052
  0087 umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

  Zmiany w organizacji Grupy:

  W dniu 2 stycznia 2019 roku 0056
  0053 uczestnictwem,
  0052 SA Energetyka 2 s.j 0011
  0036

  W dniu 3 lipca 2019 roku Budimex SA 005D Ferrovial Services International SE Budimex SA 51% akcji FBSerwis SA i tym
  0056 0056

  W dniu 13 sierpnia 2019 roku 005A
  0058 004F004C 0028
  005A 2 Sp.j.
  w 0047

  W dniu 20 września 2019 roku 005A
  0056

  003A

  0036 000B

  9


  003A

  Nazwa jednostki Siedziba
  Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)
  Metoda konsolidacji
  31 grudnia 201 9 roku 31 grudnia 201 8 roku 31 grudnia 201 9 roku 31 grudnia 201 8 roku
  Jednostka dominująca
  Budimex SA Warszawa / Polska 00530048 00530048
  Konsolidowane
  0030 002E00550044004E 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  0030 002E00550044004E 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  002500580047004C Warszawa / Polska 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  SPV -PIM1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  002500580047004C Warszawa / Polska 51,00% 51,00% 0053004800E100510044 0053004800E100510044
  FBSerwis SA Warszawa / Polska 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 005300550044005A
  FBSerwis A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 005300550044005A
  FBSerwis B Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 005300550044005A
  FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 0037 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 005300550044005A
  0029 0025004C0048004F00440051005CPolska 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 praw 005A
  0029 011D0046 100,00% 49,00% 0053004800E100510044 005300550044005A
  0029 002E00440050 80,00% 39,20% 0053004800E100510044 005300550044005A
  Niekonsolidowane
  Budimex Most Wschodni SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji) 1 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  00330055005DSp. z 00520011 Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex A Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex C Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex D Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex F Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex H Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex I Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex J Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex K Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex L Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex PPP SA Warszawa / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  MK Logistic Sp. z o.o. (w likwidacji) Zabrze / Polska 100,00% 100,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Dromex Oil Sp. z o.o. (w likwidacji) Warszawa / Polska 97,93% 97,93% niekonsolidowana niekonsolidowana
  PKZ Budimex GmbH Kolonia / Niemcy 50,00% 50,00% niekonsolidowana niekonsolidowana
  Budimex Autostrada SA (w likwidacji) 2 Warszawa / Polska - 100,00% - niekonsolidowana
  1) 0016 0056 Wg 005600570044 2) 0015 004E Z 0047


  0036 000B

  10


  003A 005A

  Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)
  Metoda ujęcia w sprawozdaniu finansowym
  31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
  Wspólne działania
  Budimex SA - Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. Warszawa / Polska - 100,00%
  00530048 00530048 Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. Warszawa / Polska - 100,00%
  Budimex SA Energetyka 3 Sp.j. Warszawa / Polska 100,00% 50,00%
  0058 w aktywach, 005Dprzychodach i kosztach
  Budimex SA Ferrovial Agroman SA s.c. Warszawa / Polska 99,98% 99,98%
  0058005Dprzychodach i kosztach
  Budimex SA Ferrovial Agroman SA 2 s.c. Warszawa / Polska 95,00% 95,00%
  Budimex SA Sygnity SA Sp. j. Warszawa / Polska 67,00% 67,00%
  Budimex SA 00B1 Cadagua SA II s.c. Warszawa / Polska 99,90% 99,90%
  Budimex SA 00B1 Cadagua SA III s.c. Warszawa / Polska 99,90% 99,90%
  Budimex SA 00B1 Cadagua SA IV s.c. Warszawa / Polska 99,90% 99,90%
  Budimex SA 00B1 Cadagua SA V s.c. Warszawa / Polska 99,90% 99,90%
  Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j. Warszawa / Polska 50,00% 50,00% Budimex SA Tecnicas Reunidas SA 0037 Warszawa / Polska 50,00% 50,00%
  Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. Warszawa / Polska - 50,00%

  2.2 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych oraz oddziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą
  0031 grudnia 201 9 0055

  0087 0047
  0087 0047
  0087 0047

  0027 0055 -0050
  i za 004A
  0087 Budimex SA
  0087 0030
  0087 0030
  0087 Budimex Bau GmbH
  0087 Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
  0087 Budimex Kolejn ictwo SA.

  0036
  0053
  0051 004C 0057
  0087 0025
  0087 SPV -PIM1 Sp. z o.o.
  0087 0025 00B1 0014
  0087 0025 0055 Budimeksem Inwestycje Sp. z o.o. dnia
  13 sierpnia 2009 roku.

  0036
  0047 004C0051
  0056
  0053 no-0053
  0087 0025
  0087 00290025
  0087 00290025
  0087 00290025
  0087 00290025
  0087 00290025
  0087 FBSerw 004C0056
  0087 00290025
  0087 0028
  0087 0028 0053


  0036 000B

  11


  0087 002C
  0087 0028 0014

  0031 9 0055
  0087 00320047
  0087 00320047
  0087 Od 0047 Siedmiogrodzkiej 9,
  0087 00320047 Siedmiogrodzkiej 9 ,
  0087 00320047
  0087 00320047 0025
  0087 00320047 Siedmiogrodzkiej 9 ,
  0087 00320047
  0087 00320047 0058
  0087 00320047
  0087 0025

  0033
  0087 0030
  2.3 Struktura przychodów ze sprzedaży
  2.3.1 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex
  Sprzedaż segmentu budowlanego

  003A produkcji budowlano -0050
  005A
  infrastrukturalnego (+4,2%), jak i sektora budownictwa kubaturowego (+7,9%).

  003A

  0038 -0050
  do 0017
  0053
  w 2018 roku do poziomu 40 ,1% w 2019 roku.

  0036
  Rodzaj obiektów
  Wartość sprzedaży
  2019 2018
  mln zł % mln zł %
  004F01050047 00B1 004C0051012A 3 092 43,2% 3 163 44, 9%
  kolejowe 1 190 16, 7% 634 9,0%
  kubaturowe, w tym: 2 870 40,1% 3 250 46,1%
  - n 2 215 31,0% 2 537 36,0%
  - m 655 9,2% 713 10,1%
  Razem sprzedaż usług budowlano -montażowych 7 152 100, 0% 7 047 100, 0%

  Działalność deweloperska

  003A
  005A
  w momencie prz 0048 , 0053
  0051
  klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym 0044

  003A
  0050004C m roku 2019
  005A 655 sztuk, w 0053 0015
  0053
  na wzrost 0056 w roku 2018.

  003A
  0055 na koniec roku 2019.


  0036 000B

  12  Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2019 roku:
  Data
  zawarcia
  umowy
  Wartość kontraktu
  przypadająca
  na Budimex SA
  Inwestor Rodzaj obiektu
  2019 -06-24 1 366 068 PKP Polskie Linie
  Kolejowe SA
  Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach Projektu
  pn. 00C4
  005A
  2019 -10-10 1 278 557 PKP Polskie Linie
  Kolejowe SA
  0035
  wykonawczego na odcinku 0030 - Czechowice -
  Dziedzice - Zabrzeg
  2019 -03-29 556 417 PKP Polskie Linie
  Kolejowe SA
  003A
  0027 00B1 0031
  (pierwotnie LOT C 00B1 0052 - Lublin)
  2019 -07-19 347 581
  00320053
  0033
  GAZ -SYSTEM SA
  0025
  0053
  005A 00B1 004A
  Strachocina 00B1 Gran ica RP
  2019 -04-04 249 638
  002A
  oraz
  Generalna Dyrekcja
  0027
  Autostrad
  0052
  0025
  2019 -09-19 185 220 003D00440055
  0036
  Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego
  005A
  2019 -04-24 167 000 Polski Koncern Naftowy
  ORLEN SA
  Budowa Centrum Badawczo 00B1 Rozwojowego PKN Orlen SA
  005A
  2019 -09-06 157 260 ASBUD
  0030 o.o.
  0025
  0053 -
  Etap I Inwestycji Central Garden
  2019 -07-24 155 107
  Generalna Dyrekcja
  0027
  Autostrad
  o. Katowice
  002E
  0052 00B1 005A
  005D  0036 000B

  13


  0036
  002A00E10079
  0087 Polska
  0087 Niemcy
  0087 Litwa

  0036


  2.3.2 Struktura przychodów ze sprzedaży Budimex SA
  0036 00B1 0050

  003A budowlano -0050
  0056 083 0050 005D 150 0050004C 005D
  000B 0044 9%), z poziomu 615 0050004C 005D
  1 131 0050 005A 2 9001B 005D
  2 660 0050 005D

  0036 0053

  Rodzaj obiektów
  Wartość sprzedaży
  2019 2018
  mln zł % mln zł %
  004F01050047 00B1 004C0051012A 3 08 3 44,9% 3 150 46,7%
  kolejowe 1 131 16,4% 615 9,1%
  kubaturowe, w tym: 2 660 38,7% 2 980 44,2%
  - n 2 005 29,2% 2 267 33,6%
  - m 655 9,5% 713 10,6%
  Razem sprzedaż usług budowlano -montażowych 6 87 4 100,0% 6 745 100,0%

  0027 0051

  003A
  0051 010Acy 005D
  0036
  005D - 0025 z o.o.


  Polska
  94,3%
  Niemcy
  3,1%
  Litwa
  2,1% 00330052
  0,5%


  0036 000B

  14


  0036
  002A00E10079
  0087 Polska
  0087 Niemcy
  0087 Litwa

  0036

  2.4 Działalność budowlana Grupy Budimex na rynku niemieckim
  003A
  005A 0015 0017 000C
  o 5 001C
  000B
  o 0013
  22 0018 0018
  prefabrykacyjnych b 005C
  005A
  000B
  2.5 Persp ektywy rozwoju działalności Grupy Budimex i Budimex SA w okresie najbliższego roku
  003A obszarze
  0033

  002C 0056
  0056
  0057 00E10052012A
  drogowe oraz kolejowe.

  002A0055
  nowe zlecenia w segmencie 0053 - 0048 0044
  004E -prywatnego.

  003A 0017
  0033 0058 781 176 tysi 010A 005D
  005A

  003D0003 001C aneksami). Portfel
  005D 342 0 25 0057  Polska
  95,3%
  Niemcy
  2,6%
  Litwa
  2,1%


  0036 000B

  15


  0036


  2.6 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  W roku 20 20 002A0055 0 0050004C , 005D 30 0050
  005D
  47 milio 0051
  informatycznych.
  2.7 Czynniki ryzyka
  002A0055 alutowe, ryzyko
  0056

  0031
  Pomimo wprowadzenia restrykcyjnych procedur kont 0055 0051
  004C0051005A
  004E 0044

  002C
  w 0056

  0035 -0048 poziom
  0058
  i 0049 005D
  0050
  0050 005C
  0051

  0087 005A
  0087 005A
  0087 005A 004C0003
  0087 0052
  0087 0052
  0087 005D uzgodnionych w umowach,
  0087 niekorzystne warunki pogodowe lub gruntowe.
  2.8 Zmiana źródeł zaopatrzenia
  003A
  nie 0053 upy Budimex i Budimex SA.

  Infrastruktura 33%
  Segment kolejowy 33%
  Segment mieszkaniowy 7%
  Segment niemieszkaniowy 15%
  Budownictwo 0053 8%
  Budownictwo hydrotechniczne 4%


  0036 000B

  16


  3 SYTUACJA FINANSOWA
  3.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych
  3.1.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych Grupy Budimex
  0036 9 0046 -finansowe ujawnione
  005A 0056
  201 8).
  S i

  002A00E10079 9 roku
  w 0053 stanem na 31 grudnia 201 8 0055
  AKTYWA 31.12.201 9 31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 434 542 988 641 445 901 45,1%
  0035 512 921 258 123 254 798 98,7 %
  0031 7 721 28 365 (20 644) (72,8 %)
  003A 168 822 28 389 140 433 494,7 %
  003A 168 508 73 237 95 271 130,1 %
  002C 2 076 37 427 (35 351 ) (94,5 %)
  002C 7 816 9 778 (1 962) (20,1 %)
  002E 59 212 49 103 10 109 20,6 %
  0031 41 887 21 807 20 080 92,1 %
  0031 0079 koncesyjn ych 46 690 46 416 274 0,6 %
  0033 - 74 145 (74 145) (100 %)
  0024 418 889 361 851 57 038 15,8 %
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 5 239 417 4 467 710 771 707 17,3 %
  Zapasy 2 013 756 1 611 813 401 943 24,9 %
  0031 1 096 157 819 300 276 857 33,8 %
  002E 48 433 28 311 20 122 71,1 %
  003A 444 008 561 537 (117 529) (20,9 %)
  0031 108 33 102 (32 994) (99,7%)
  0033 120 978 4 495 116 483 2 591,4 %
  011D 1 515 977 1 409 152 106 825 7,6 %
  RAZEM AKTYWA 6 673 959 5 456 351 1 217 608 22,3 %

  0031 9 0055 005A o 1 217 608 0057
  na koniec grudnia 201 8 0055 45,1 % ( 445 901 0057 wzrostu 005A
  0044 0014
  0024
  0031 9 roku w stosunku do stanu na 0047 8 0055
  0050004C
  0087 005A 254 798 0057 0053
  002A0055 0015 az zakupu i 0053 leasing 011E
  133 879 0057 94 216 0057 ;
  0087 005A 433 tysi 0105 005D 0053 002A0055 FBSerwis
  004C0003 53 001B
  0053 0016 ;
  0087 005A firmy 00B1 005A 0015
  kontrolnego akcji FBSerwis SA;
  0087 wzrost 0056 57 038 0057 005D 0056
  0058 0051 .

  0024
  W tym samym czasie aktywa obrotowe 005A o 771 707 0057 005D 0046 wzrostu salda 005D
  o 004E 401 943 tysi 0105 005D , przede wszystkim w wyniku 005A
  w toku o 396 0018 00B1
  005D 001A ora z 005A 005A 005D
  000B 0018 .  0036 000B

  17


  0033
  0087 wzrost u salda 004E 0053 116 483 tys 004C0105 000F zakup
  0052 119 588 tysi 010A 005D
  0087 0056 0018
  z 005A 0057
  0047 0044 001B

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 808 149 743 341 64 808 8,7%
  002E 145 848 145 848 - 0,0%
  0031 87 163 87 163 - 0,0%
  0033 1 180 1 600 (420) (26,3%)
  0035zagranicznych 7 000 6 947 53 0,8%
  Zyski zatrzymane 566 958 501 783 65 175 13,0%
  Udziały niedające kontroli 28 491 7 136 21 355 299,3%
  Razem kapitał własny 836 640 750 477 86 163 11,5%
  Zobowiązania 5 837 319 4 705 874 1 131 445 24,0%
  Zobowiązania długoterminowe 1 049 392 788 821 260 571 33,0%
  002E 273 258 184 110 89 148 48,4%
  002E 229 522 222 751 6 771 3,0%
  0035 498 422 367 306 131 116 35,7%
  003D00520045 14 979 12 639 2 340 18,5%
  0033 19 807 2 015 17 792 883, 0%
  0035 13 404 - 13 404 100%
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 787 927 3 917 053 870 874 22,2%
  002E 177 108 54 823 122 285 223,1 %
  003D00520045005D 1 530 773 1 720 438 (189 665) (11,0 %)
  002E 215 032 214 866 166 0,1%
  Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 240 677 158 035 82 642 52,3 %
  003A 951 448 575 183 376 265 65,4%
  0033 1 356 310 996 224 360 086 36,1%
  0035 216 746 187 938 28 808 15,3%
  003D00520045 96 653 6 846 89 807 1 311,8%
  003D00520045 1 877 1 412 465 32,9 %
  0033 1 303 1 288 15 1,2 %
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 6 673 959 5 456 351 1 217 608 22,3 %
  002E
  0033
  0087 0056
  0087 005A 260 571 0057
  - 005A 0079
  o 89 148 tysi 010A 005D pierwsze zastosowanie MSSF 16 0052 ,
  - 005A o 131 116 0057
  w wyniku wzrostu salda rezerw na naprawy gwarancyjne oraz kary i odszkodowania 0052
  0051 00B1 0055 ;
  0087 wzrostu 005A 870 874 tysi 0105ce 005D 004B
  - wzrostu 005A kwocie 376 265 0057
  na 005A 005D rokiem
  poprzednim ,
  - wzrostu sa004F00470044 82 642 0057
  - wzrostu 0056 360 086 tysi 010A 005D otrzymania zaliczek na
  realizowane kontrakty budowlane (wzrost o 219 001A i na budowane mieszkania (142 0017
  005D ,
  - oraz wzrostu salda kredyt 0079005A 000F ek 004C0003 0015


  0036 000B

  18


  S 0046
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 -
  31.12.2019
  01.01 -
  31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  0033
  0057 7 569 663 7 387 137 182 526 2,5 %
  Koszty 0056
  i 0050 (7 018 111) (6 758 048) (260 063 ) 3,8 %
  Zysk brutto ze sprzedaży 551 552 629 089 (77 537 ) (12,3 %)
  002E (30 478) (30 650) 172 (0,6 %)
  002E (198 992) (229 593) 30 601 (13,3 %)
  0033 99 453 67 977 31 476 46, 3%
  0033 (103 141) (63 824) (39 317 ) 61,6 %
  003D005C - 44 011 (44 011 ) (100,0% )
  Zysk z działalności operacyjnej 318 394 417 010 (98 616 ) (23,6 %)
  Przychody finansowe 60 127 28 291 31 836 112,5 %
  Koszty finansowe (50 949) (40 118) (10 831) 27,0 %
  0038 zyskach / (stratach) netto jednostek
  0053 4 785 (1 795) 6 580 (366,6 %)
  Zysk brutto 332 357 403 388 (71 031 ) (17,6 %)
  Podatek dochodowy (103 506) (97 904) (5 602) 5,7 %
  Zysk netto za okres 228 851 305 484 (76 633 ) (25,1 %)
  005D
  - 0044 2 3 \(7 \) \(2 %\)
  - 0058 2 60 2 4 6
  W roku 201 9 002A0055 005A 7 569 663 tysi 0105 005D 2,5 %
  005A 8.
  W 201 9 roku produkcja budowlano -0050 6,0 % w stosunku do
  0044 2,6 0008
  Budimex na rynku krajowym 0056 005A 0,3 %.
  003D005C 9 0055 551 552 tysi 0105 005D 0056
  629 089 tys 004C010A0046 005D 9 005A 7,3 %, a w roku 201 8 005A
  8,5%.
  003D004A0052 etowane koszty realizacji kontraktu budowlanego
  0053
  rezerwy na straty, prezentowane w 0056 0053
  004E grudnia 201 9 0055 240 677 0057
  W 201 9 0055 005D o 004E 82 6 42 0057 .
  003A
  31 grudnia 201 9 0055 480 711 0057
  005D 201 9 0055 62 853 tys 004C01050046 005D
  002A0055 005D salda rezerw o 264 tysi 0105 005D
  002E 9 0055 0052
  o 172 tysi 0105 005D 0056 o 30 601 0057 005A 003A
  0058 0056 3,5 % w 201 8 roku do 3,0 % w roku
  0045
  0033 racyjne w 201 9 0055 99 453 tysi 0105 005D 000F - 103 141 0057
  005D 0036 0053
  33 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W 201 9 0055 318 394 tysi 0105 005D 4,2 0008
  0053 417 010 0057 0056
  5,6 0008
  003A 005D 9 0055 zysk 005D y
  9 178 0057 8 roku 00B1 0056 11 827 0057 0036
  004C0003 na w nocie 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Rok 201 9 002A0055 332 357 0057 - zyskiem br utto
  w 005A 403 388 tys 004C010A 005D  0036 000B

  19


  00320045 201 9 0055 103 506 tysi 010A 005D tym:
  0087 0046 171 545 0057 (w tym 9 0013 ,
  0087 0046 (68 039) 0057 00E100520057
  0031 9 0055 005A
  418 889 0057 0052 0017 , podczas
  004A 8 0055 tylko 0044 361 851 0057
  sprawozdania z sytuacji finansowej 005D specyfiki
  0055 005D
  podatkowym i 004E
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 201 9 0055 226 014 tysi 010A 005D
  przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 201 8 005A 305 424 tysi 0105 005D 26%.
  003D005C za 201 9 0055 2 837 0057
  0053 60 0057
  3.1.2 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych Budimex SA
  0036 201 9 0046 -finansowe ujawnione
  005A 0056
  za rok 201 8).

  S

  002A00E10079 9 0055 stanem na 0047
  31 grudnia 201 8 0055
  AKTYWA 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 790 218 1 458 014 332 204 22,8 %
  0035 211 609 169 160 42 449 25,1 %
  0031 - 3 178 (3 178) (100 %)
  003A 32 374 28 103 4 271 15,2 %
  Inwestycje w 0053 1 042 194 690 544 351 650 50,9 %
  Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 191 61 246 (61 055) (99,7%)
  002C 4 385 6 417 (2 032) (31,7%)
  0033 2 038 75 869 (73 831) (97,3 %)
  0031 22 823 21 807 1 016 4,7 %
  002E 91 740 79 665 12 075 15,2 %
  0024 382 864 322 025 60 839 18,9 %

  AKTYWA 31.12.201 9 31.12.201 8 Zmiana Zmiana %
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 3 203 906 2 919 625 284 281 9,7%
  Zapasy 477 879 308 385 169 494 55,0%
  0031 946 350 802 012 144 338 18,0%
  002E 0045 58 023 47 191 10 382 23,0%
  003A 415 362 552 306 (136 944) (24,8%)
  0031 - 33 081 (33 081) (100,0%)
  0033 123 638 17 055 106 583 624,9%
  011D 0053 1 182 654 1 159 595 23 059 2,0%
  RAZEM AKTYWA 4 994 124 4 377 639 616 485 14,1%

  0031 9 0055 005A o 616 485 tysi 010A 005D stosunku do stanu na koniec grudnia
  201 8 0055 4 994 124 tysi 0105 005D
  z 0051
  0024
  0024 332 204 tysi 0105 005D
  0087 005A 42 449 tysi 010Acy 005D
  w 004F00480044 86 3 82 tysi 0105 005D oraz pierwszego zastosowania MSSF 16 w kwocie
  29 001C 00B1 004D00480047 0051 0016
  005D


  0036 000B

  20


  0087 wzrostu 0056 351 650 tysi 010A 005D 000F
  00290025 0018
  spadek salda inwestycji w podmiotach stowarzyszonych o 61 0013 0033 lno -prawnych
  005D dokonano 005A
  0053 kach 0029 0014
  w kwocie 70 0057 00320047
  Sp. z o.o. w kwocie 54 001C
  0087 0056 yczek
  0047
  0087 wzrostu 0056 60 839 tysi 010A 005D 005D 0056
  0056

  0024

  W tym samym okresie aktywa obrotowe z 005A 0056 284 281 0057 0045
  0051
  0087 wzrostu 0056 106 583 tysi 0105 005D zakupem obligacj i
  004E 119 588 tys 004C010A 005D ;
  0087 005A 005A
  0087 spadk u 0056 136 944 tysi 0105 005D
  z 005A , 0046 0051 0057
  0047 0051 000F 004E 144 338 0057 .

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.201 9 31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  002E 145 848 145 848 - 0,0%
  0031 80 199 80 199 - 0,0%
  0033 51 165 51 356 (191) (0,4%)
  0035 u zagraniczn ego 7 293 7 159 134 1,9%
  Zyski/ (straty) zatrzymane 393 896 322 012 71 884 22,3%
  Razem kapitał własny 678 401 606 574 71 827 11,8%
  Zobowiązania 4 315 723 3 771 065 544 658 14,4%
  Zobowiązania długoterminowe 685 524 583 886 101 638 17,4%
  002E 106 211 88 171 18 040 20,5%
  002E 213 687 213 836 (149) (0,1%)
  0035 353 932 271 771 82 161 30,2%
  003D00520045 11 497 10 108 1 389 13,7%
  0033 197 - 197 100,0%

  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.201 9 31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 630 199 3 187 179 443 020 13,9 %
  002E 54 253 42 082 12 171 28,9 %
  003D00520045 0058
  005D 1 300 098 1 641 899 (341 801) (20,8 %)
  002E 206 465 205 048 1 417 0,7 %
  Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 241 789 159 036 82 753 52,0 %
  003A 952 684 583 918 368 766 63,2 %
  0033 585 910 378 465 207 445 54,8 %
  0035 208 790 174 929 33 861 19,4 %
  003D00520045 78 102 - 78 102 100%
  003D00520045 1 327 1 122 205 18,3 %
  0033 781 680 101 14,9 %
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 4 994 124 4 377 639 616 485 14,1 %

  002E

  Po stronie 004E
  0087 wzrostu 0056 443 020 0057 wyniku :
  - wzrostu 0056 207 445 0057 wynik u otrzym anych
  005D


  0036 000B

  21


  - wzrostu salda 005A 368 766 0057
  na 005A 005D 0053 rokiem
  poprzednim ,
  - wzrostu 0056 82 753 tysi 0105 005D
  - spadku 0056 0052 341 801 0057 ,
  - wzrostu salda 005D 0014

  0087 005A 101 638 0057 wyniku :

  - wzrostu 0056 82 161 tysi 010A 005D 005D
  005D rezerw na naprawy gwarancyjne,
  - wzrost u 0056 18 040 0057 ch (nowe
  umowy leasingu oraz pierwsze zastosowanie MSSF 16 ).

  0035

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 -
  31.12.2019
  01.01 -
  31.12.2018 Zmiana Zmiana %
  0033
  0057 6 939 810 6 796 868 142 942 2,1%
  002E
  i 0050 (6 546 544) (6 313 733) (232 811 ) 3,7%
  Zysk brutto ze sprzedaży 393 266 483 135 (89 869) (18,6%)
  002E (10 688) (11 098) 410 (3,7% )
  002E (167 660) (206 328) 38 668 (18,7% )
  0033 71 075 45 168 25 907 57,4%
  0033 (95 619) (49 758) (45 861 ) 92,2%
  Zysk z działalności operacyjnej 190 374 261 119 (70 745) (27,1%)
  Przychody finansowe 155 739 171 457 (15 718) (9,2%)
  Koszty finansowe (36 579) (35 812) (767 ) 2,1%
  Zysk brutto 309 534 396 764 (87 230) (22,0%)
  Podatek dochodowy (76 811) (75 162) (1 649 ) 2,2%
  Zysk netto za okres 232 723 321 602 (88 879) (27,6%)

  W 0052 9 0055 6 939 810 0057
  w roku 201 8 005A 6 796 868 0057 2,1 %.
  003D005C 9 0055 393 266 0057 0055
  483 135 0057 9 005A 5,7 % i 0045 0051
  uzyskanej w roku 201 8000F 7,1 %.
  003D004A0052 0055 004E
  0053 004E
  proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uw 005D
  31 grudnia 201 8 roku rezerwa na 0056 159 036 0057
  31 grudnia 201 9 roku saldo rezerw na straty na 004E 005D 0052 82 753 tysi 0105ce 005D
  002E 9 roku 0056 0052 410 0057
  005D 0056 0052 38 668 0057 przychodach ze sprze 0047
  2,6 % w 201 9 roku i 3,2% w 201 8 roku.
  0033 9 0055 71 075 0057 , a p 0052
  00B1 95 619 0057 0011 0053 0053
  przedstawiona w nocie 33 do sprawozdania finansowego.
  003A 9 0055 119 160 0057
  0036 005C 004E
  0036 9 005D 309 534 tysi 0105ce 005D 22,0 0008
  0033 9 roku w 005C 76 811 tysi 010A 005D tym:
  0087 0046 137 605 0057 (w tym 9 0013 ,
  0087 0046 (60 794) tysi 0105ce 005D  0036 000B

  22


  0025 9 0055 232 723 0057 27,6 0008
  roku 201 8.
  3.2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  3.2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Budimex
  003A 004A
  005A
  0052 012A
  0027
  0087 0056
  0087 zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych,
  0087 005D
  0087 011E
  ze 0056

  002A0055 9 0053 012A 005A
  1 409 152 tysi 0105ce 005D
  o 0052 141 124 tysi 0105ce 005D 9 0045
  dodatnie i 005A 72 615 0057 9 0055
  1 515 977 tys 004C010A0046 005D ania w kwocie 175 762 0057
  W roku 201 9 0056 005D 0056 574 348 0057
  005A mniejszym 0049 005D 004C0051005A realizowane projekty.
  0033 ujemnym saldem w 005A 185 2 60 tysi 010Acy 005D
  004A nabycia obligacji wyemitowanych przez polskie banki oraz nabyciem akcji FBSerwis .
  0033 9 0055 316 47 3 tysi 0105 005D
  005A 8 0052 leasingowych i kredytowych.
  3.2.2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Budimex SA
  0036 9 0055 1 159 595 0057
  0031
  0050 005A 23 304 tysi 0105ce 005D 011E
  podzielo 0051 004E 005A
  w 0052 9 0055 dodatnie 004C 32 368 0057 9 0055
  011E 010A 1 182 654 tysi 0105ce 005D
  w kwocie 14 423 0057
  W roku 201 9 0056 005D 0056 459 3 23 tysi 0105ce 005D
  0036 005D 0056 199 8 00 tys 004C010A 005D 0046
  0058 0052 FBSerwis SA , nabycie obligacji wyemitowanych przez polskie banki oraz otrzymanie 0056 y
  0058
  0033 9 0055 227 155 0057
  005A 160 839 0057 0052 004C0003 .

  3.3 Zarządzanie zasobami finansowymi
  3.3.1 Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex
  0036
  roku 1 635 698 tysi 010A 005D 0045
  0046
  005D 005C
  0087 005A
  0087 0057
  0050004C cach roku,
  0087 005A
  0087 005A G0055 .

  O0055 , takie jak:

  0087 005A
  0087 005D
  0087 0051  0036 000B

  23


  0031 - zgodnie z 0053 00B1 004F0052004E
  0053
  0049 0050 0051
  i 004A
  002D
  0049 0051
  175 001B
  0053 0057
  z 0030 0014 0018
  004C0003 0018 0051
  Na 004E 1 002A0055
  002E 0036 0055
  004C0003 G0055
  004E 0052
  0047
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych
  źródeł finansowania: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  - 0047
  - 0047 005D - MSSF 16 ):
  209 725
  63 533
  184 110
  -
  92 086
  -
  - 004E 64 779 54 823 30 324
  - 004E 005D - MSSF 16 ): 112 329 - -
  Ogółem 450 366 238 933 122 410

  0036

  Wskaźnik 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  Pokrycie majątku kapitałem własnym:
  000B
  000B
  0,12 0,14 0,15
  Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
  000B
  000B
  0,56 0,75 0,95

  Wskaźnik 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

  Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
  000B - 004E
  004D00480047
  0,88 0,86 0,85
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
  000B - 004E
  004D00480047 0053
  004D00480047
  7,26 6,34 5,80

  0031
  005A 005A
  0057
  Budimex SA.
  003A 001C
  0053
  005A Grupy FB Serwis.
  Wskaźnik 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  0033
  000B 1,09 1,14 1,13
  0033
  \( 00B1 005D 0,67 0,73 0,81

  1 0053 005D MSSF 16


  0036 000B

  24


  Obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, 0053 bankach
  0052
  0047
  3.3.2 Zarządzanie zasobami finansowymi Bu dimex SA
  0036
  1 302 0016 0045 o 0014
  0046 004D0105
  005D
  0087 005A
  0087 tradycyjny 0056
  005A

  0052

  0087 005A 2019 roku,
  0087 0051
  0087 0056

  002D 005C
  005A 0017
  61 001A 0079
  0053
  zgodnie z 0030 0014 001A
  005D 0057 0018
  0031 2 0025
  0049 0046
  0053
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych
  zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  - 0047
  - 0047 - MSSF 16):
  65 118
  41 093
  88 171
  -
  45 885
  -
  - 004E 33 619 42 082 26 381
  - 004E - MSSF 16): 20 634 - -
  Ogółem 160 464 130 253 72 266

  0036
  Wskaźnik 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  Pokrycie majątku kapitałem własnym:
  000B 0,14 0,14 0,15
  Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
  000B 0,38 0,42 0,51
  Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
  000B 00B1 004E 0,86 0,86 0,85
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
  000B 00B1 004E 005A 6,36 6,22 5,61

  0031
  0058 005D
  0031
  0056 0057
  005A

  Wskaźnik 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
  0033
  000B 0,88 0,92 0,93
  0033
  (aktywa obrotowe 00B1 005D 0,75 0,82 0,87
  2 0053 005D MSSF 16


  0036 000B

  25


  0036 005D 0047 005D 0052
  0047
  3.4 Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex
  0033 0051 5 skonsolidowanego
  sprawozdania fin anso wego Grupy Budimex oraz nocie 4 6 sprawozdania finansowego Budimex SA.
  0038 udzielone gwarancje
  005A 9 roku 0053

  Spółka udzielająca
  poręczenia
  lub udzielająca
  gwarancji

  Podmiot, któremu
  zostały udzielone
  poręczenia lub
  gwarancje  Łączna wartość
  udzielonych
  poręczeń lub
  gwarancji

  Maksymalny
  okres, na
  jaki zostały
  udzielone
  poręczenia
  lub
  gwarancje

  Warunki
  finansowe, na
  jakich
  poręczenia
  lub gwarancje
  zostały
  udzielone

  Charakter powiązań
  istniejących
  pomiędzy
  Budimex SA
  a podmiotem,
  który otrzymał
  poręczenie lub
  gwarancję
  Budimex SA 0030 157 427 202 7-01-21 0052 005D
  Budimex SA 0030
  Energetyka Sp. z o.o. 141 2023 -11-21 0052 005D
  Budimex SA Budimex Kolejnictwo SA 66 116 2027 -08-31 0052 005D
  Budimex SA Budimex Bau GmbH 44 2020-12-31 0051 005D
  Budimex SA Budimex Budownictwo
  Sp. z o.o. 306 978 * 202 8-10-15 0051 005D
  Budimex SA 0025
  Sp. z o.o. 10 1 10 2020 -02-17 0052 005D
  Budimex SA FBSerwis SA 48 000 202 9-11-30 0052 005D
  OGÓŁEM 588 816
  000D0053
  3.5 Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi i prognozowanymi wynikami finansowymi Grupy Budimex
  002A0055 finansowych na 201 9 rok .
  3.6 Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych
  003A
  0053
  4 ZNACZĄCE UMOWY
  4.1 Umowy ubezpieczenia zawarte d la spółek Grupy Budimex
  002A0055
  0087 002A0048
  002E 004C00480047
  004E 0056 Warszawie
  000B
  0033 -0050 lizowane przez Budimex 0036
  005A 0047
  0056
  0031 roku do 4 lipca 2020 roku.
  0087 002A0048
  Ubezpieczycielem jest Axa TUiR SA . 0033
  Ubezpieczonego z 0057
  0058 0053 0056 szkody osobowe
  i 0055
  i 005A stawowego
  ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.
  0031 4 lipca 2020 roku.


  0036 000B

  26


  0087 Generalna Umowa Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych od Wszystkich Ryzyk
  0038 004E roku. Ubezpieczycielem
  jest Wiener TU SA . 0038 0052 0058
  przedmiotem leasingu. Zakres ubezpieczenia to wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia mienia
  005D 0057
  oraz z 0050 0047
  0087 0033
  003A 004F
  002A0055 lipca 2019 roku do 22 lipca 2020 roku. Zakres podmiotowy
  0058 0079 0053
  005D
  4.2 Umowy o współpracy i kooperacji obowiązujące w roku 201 9
  0038 zawarte w roku 2019:
  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość Data zawarcia
  1 Moris Sp. z o.o. szyny kolejowe 80 525 2019 -01-22
  2 Lotos Asfalt Sp. z o.o. asfalty drogowe 45 940
  2019 -01-28
  2019 -05-13
  2019 -04-01
  3 Petrojet Sp. z o.o. 0052 28 454 2019 -09-26
  4 PKP Cargo SA 0058 14 213 2019 -01-15
  5 Mobilbox Polska Sp. z o.o. 005A 3 508 2019 -12-11
  6 ZPUE SA aparatura elektroenergetyczna,
  0046 2 002 2019 -06-03
  7 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. ochrona mienia 1 921 2019 -05-27
  8 Powers Maszyny Sp. z o.o. 0058
  budowlanych 994 2019 -08-22
  9 Nixor Sp. z o.o. separatory, osadniki,
  0053 950 2019 -07-02
  10 Bitunova Sp. z o.o. emulsje asfaltowe 899 2019 -11-06


  0038 005A
  Budimex oraz Budimex SA.
  0038
  Dostawca Przedmiot umowy Roczna wartość Data zawarcia
  1 Moris Sp.z o.o. szyny kolejowe 80 525 2017 -03-27
  2 Track Tec SA 0050 71 635 2018 -03-26
  3 Orlen Asfalt Sp. z o.o. asfalty drogowe 68 119
  2018 -03-26
  2016 -01-19
  2012 -04-20
  4 Cemex Polska Sp. z o.o. beton towarowy, kruszywa,
  cement 61 184 2011 -12-06
  5 Lafarge Cement SA betonu towarowy 55 998 2016 -04-15
  6 Konsorcjum Stali SA prefabrykowana stal zbrojeniowa 53 557 2014 -08-18
  2012 -03-01
  7 Arcelormittal Distribution Solutions Poland Sp.
  z o.o.
  zbrojenia do betonu, stal do
  zbrojenia 48 759 2013 -06-25
  2011 -05-24
  8 Lotos Asfalt Sp. z o.o. asfalty drogowe 45 940
  2018 -11-27
  2018 -11-27
  2018 -03-30
  2018 -01-25
  9 002A0079 beton towaro wy 42 917 2013 -03-12
  10 Stalprodukt SA bariery drogowe 31 678 2010 -03-01
  2007 -06-18

  Umowy 0053 , 0045
  Budimex oraz Budimex SA.

  0036 000B

  27


  4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  0036 nocie 40 skonsolidowanego
  sprawozdania finanso wego Grupy Budimex oraz nocie 3 9 sprawozdania finansowego Budimex SA.
  4.4 Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  0031 0044
  Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania
  Data podpisania umowy kredytu/ pożyczki
  Kwota dostępna
  Kwota zobowiązania wraz z odsetkami
  Oprocentowanie Termin wymagalności
  Credit Agricole Bank Polska SA
  Kredyt obrotowy odnawialny 13.05.2015 70 000 - WIBOR 1M lub 3M 000E0003 31.05.2021
  002CSA
  Kredyt w rachunku 0045 15.05.2015 50 000 - WIBOR 1M 000E0003 31.05.2021
  Santander Bank Polska SA Kredyt Rewolwingowy 13.05.2015 110 000 - WIBOR 1M lub 3M lub 6M 000E0003 31.05.2021
  Bank PEKAO SA Odnawialny Kredyt Obrotowy 14.05.2015 100 000 - WIBOR 1M 000E0003 14.05.2021
  Societe Generale 0036Polsce
  011D Kredyt Odnawialny 14.05.2015 70 000 - WIBOR 1M 000E0003 31.05.2021
  Millennium Leasing Sp. z o. o.
  Leasing finansowy 000B - - 6 949 WIBOR 1M 000E0003 31.01.2022
  Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 16.02.2012 - 1 623 0056 w umowie 0050004C
  Pekao Leasing Sp. z o. o. Leasing finansowy 000B 0058 - - 90 163 WIBOR 1M 000E0003 31.10.2024

  0031 0053 finansowego:
  Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania
  Data podpisania umowy kredytu
  Kwota dostępna wg umowy
  Kwota zobowiązania wraz z odsetkami Oprocentowanie Termin wymagalności
  Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
  Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 16.02.2012 - 131 0056 w umowie 0050004C
  Santander Bank Polska SA
  kredyt amortyzowany odnawialny 02.10.2019 120 000 - WIBOR 3M 000E0003 20.09.2023
  Bank PKO BP SA kredyt inwestorski odnawialny 28.06.2019
  98 276

  21 753 WIBOR 3M 000E0003 28.06.2023
  Mostostal Kraków SA
  Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 30.09.2015 - 183 0056 w umowie 0050004C
  Millennium Leasing Sp. z o.o. Leasing finansowy - - 6 873 WIBOR 1M 000E0003 31.01.2023
  Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
  Bank PKO BP SA Kredyt na finansowanie koncesji 30.04.2012 - 28 799 WIBOR 3M 000E0003 31.12.2031
  Fundusz Inwestycji 0036Fundusz 0053 29.10.2018 - 1 62 8 WIBOR 3M 000E0003 29.10.2038


  0036 000B

  28


  Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania
  Data podpisania umowy kredytu
  Kwota dostępna wg umowy
  Kwota zobowiązania wraz z odsetkami Oprocentowanie Termin wymagalności
  Inwestycyjny 003D0044 0024Niepublicznych Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 30.09.2014 - 5 0056 w umowie 0050004C
  Budimex Kolejnictwo SA
  Pekao Leasing Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 000Bumowy)
  - - 4 509 WIBOR 1M 000E0003 31.07.2025
  Millennium Leasing Sp. z o.o.
  Leasing finansowy 000B0058
  - - 61 60 7 WIBOR 1M 000E0003 31.03.2028
  Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.
  Leasing
  finansowy - - 8 0056 w umowie 0050004C
  FBSERWIS KAMIEŃSK SP. Z O.O.
  Bank PEKAO SA Wielocelowy limit kredytowy - 1 000 - WIBOR 1M 000E0003 30.06.2020
  NFOSIGW Dofinansowanie w formie 0053 - - 19 197 0056 w umowie 31.03.2026
  FBSERWIS DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.
  002CSA
  Korporacyjny kredyt na finansowanie inwestycji
  - - 690 WIBOR 1M 000E0003 30.11.2021
  002CSA
  Korporacyjny kredyt na finansowanie inwestycji
  - - 471 WIBOR 1M 000E0003 31.03.2020
  FBSERWIS SA
  Societe Generale 0036Polsce
  Kredyt w rachunku 0045 - 20 00 0 - WIBOR 1M 000E0003 30.09.2020
  Santander Bank Polska SA
  Leasing finansowy 000B0058
  - - 7 32 1 WIBOR 1M 000E0003 31.05.2020
  Mbank SA
  Leasing finansowy 000Bumowy)
  - - 18 0056 w umowie 31.01.2020
  FBSERWIS WROCŁAW SP. O.O.
  NFOSIGW Dofinansowa - nie w formie 0053 - - 4 309 0056 w umowie 31.03.2026
  Santander Bank Polska SA
  Leasing finansowy 000B0058
  - - 7 823 WIBOR 1M 000E0003 31.05.2020
  Santander Bank Polska SA
  Kredyt w rachunku 0045 - 8 000 4 685 WIBOR 1M 000E0003 28.02.2020
  Mbank SA
  Leasing finansowy 000Bumowy)
  - - 440 0056 w umowie 15.01.2023


  0036 000B

  29


  Nazwa podmiotu Tytuł zobowiązania
  Data podpisania umowy kredytu
  Kwota dostępna wg umowy
  Kwota zobowiązania wraz z odsetkami Oprocentowanie Termin wymagalności
  Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.
  Leasing finansowy (1 umowa) - - 425 0056 w umowie 06.12.2020
  Europejski Fundusz Leasingowy SA
  Leasing finansowy 000B0058
  - - 642 0056 w umowie 12.09.2021
  FBSERWIS KARPATIA SP. Z O.O.
  Santander Bank Polska SA
  Leasing finansowy 000B0058
  - - 4 093 WIBOR 1M 000E0003 31.05.2020
  EFL
  Leasing finansowy 000Bumowy)
  - - 157 0056 w umowie 24.08.2020

  4.5 Główne lokaty kapitałowe i inwes tycje kapitałowe dokonane w 201 9 roku
  W 201 9 roku 002D
  0025
  4.6 Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczeg ólnym uwzględnieniem pożyczek
  udzielonych jednostkom powiązanym
  0031
  003D00440047 0044
  004C0003
  0033 5.1 skonsoli dowanego sprawozdania Grupy
  Budimex oraz w nocie 1 6.2 sprawozdania finansowego Budimex SA.
  5 INFORMACJE POZOSTAŁE
  5.1 Informacje o stanie posiadania akcji Jednostki Dominującej oraz akcji/udziałów w jednostkach powiązanych
  przez osoby zarządzające i nadzorując e Jednostkę Dominującą
  0031
  0087 0030 00B1 2 830 akcji
  0031 akcji:
  0087 0030 00B1 4 000 akcji
  5.2 Informacje o nabyciu akcji własnych
  W roku 201 9 0025
  5.3 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
  0036
  5.4 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą
  w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  0031 0036
  w 0053
  5.5 Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta
  Rada Nadzorcza Budimex SA w dniu 0014
  005D
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 0052 , 2020, 2021 oraz badania


  0036 000B

  30


  sprawozdania finansowego Budimex SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za lata obrotowe 2019 -
  2021 .
  Umowa o 0047 ta w dniu 1 lipca 2019 roku.
  Wynagrodzenie za badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 0056 424 tysi 0105ce
  005D (w tym wynagrodzenie za badanie pakietu sprawozdawczego na potrzeby Grupy Ferrovial) ; wynagrodzenie za prz 0048
  0053 0057 (w tym wynagrodzenie
  005D . 002E
  011E 00E10058004A
  0029004C0055 8-201 9 012A
  5.6 Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej
  0025
  0026 y
  razy w 0055
  lata 2016 -2020.

  0025 00B1 0053 -Wschodniej
  004C00510047 0053
  005A -0028

  003A 004F00520003
  004E
  roku S0053
  0031 0046
  0053
  0044 S0053 0056
  004E

  0026 h (klasy 1 -0016
  005D
  005D 0050
  0047
  0058 00B1 w razie wypadku 00B1 004E stra Infrastruktury
  0052
  0056
  pierwsze 004D0003
  w 0056

  00C4 0027 0052
  0047
  0044 0052
  0016 prawie 180
  tys. 0047 0015 0036
  004C0003

  003A
  004C0051004C0046 0044
  004E
  001B

  003A 0047
  0056
  8 innych firm, tj. DHL Parcel Polska, Dentsu Aegis Network Polska, Orange Polska, Alior 000F
  0033
  005A 0048
  004C00510057
  005D

  00320053 004E -
  004E
  0078 0053 rcia finansowego utalentowanym
  004C0003
  004E ictwa
  0053
  0078 005A
  002900580051 peutycznej
  004C0003
  005A


  0036 000B

  31


  0078 0052
  0078 wspa 0055
  0036
  00320056 002E
  0078 004C00510051
  005D
  5.7 Postępowania sądowe

  00E0 0015
  0057 0053
  0019

  003A
  0025 0105ce 005D
  0053 0105
  0031
  w Katowicach przeciwko Budimex SA oraz Ferrovial Agroman 0036 0055
  00C4 002E 0055
  005D 001A odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu
  005D
  0046 0019 00B1 zdaniem Powoda - 005D 011E
  0053 00B1 0053
  003D00470044 0036 0056 owoda
  0053 00B1 0052 - 0051 004E
  005A
  Wykonania dla obie 004E 0051
  w 0052
  0015 0057
  005A
  0055 005000440055 004D0003
  instytutu naukowo -0045
  kolejnej rozprawy.
  002E 002E Bydgoszczy
  0036 0036
  kwoty 25 20018
  005A 0046
  0055 na Budimex SA wynosi 22 001A 004F004C
  005A 0036
  0053 0044
  005D - 0057
  00320045 instancji.

  0031
  005A
  0053 ryzyko.

  00E0 na 0047
  31 grudnia 2019 roku wynosi 191 516 0057
  od kontr 0044 0057
  0056
  5.8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  002C ane w punkcie 2.2 Skonsolidowanego sprawozdania na
  temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 201 9 rok. 002C
  opisane w punkcie 2.2 Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 201 9 rok.
  5.9 Informacja o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
  zarządzających lub nadzorujących
  0025 0044 0051 9 0055 005A
  z 0048 .


  0036 000B

  32


  6 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  6.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Budimex SA oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
  zasad jest publicznie dostępny
  0036
  003A 0056
  005A
  003D00440055
  005D 0053 :
  1) dwustronnej komunikacji w cza 0056
  005A 00B1
  003D00440056
  2) 005A
  Zgromadzenia - 003D00440056

  0036 0051
  005D
  0044 0053 0046
  Walnego Zgromadzenia Budimex SA 0011 005D
  0051 Walnego Zgromadzenia.
  003A
  a. 005D
  0036 004F00580046
  0052
  005A e
  internetowej,
  b. 005D 0052
  005A
  0050004C 0055 000C
  004C012A
  005D 005D
  0036
  005A - 004D00480056 zymuje
  0052
  003A
  Nadzorczej,
  c. 0045 0057
  004E do Rady Nadzorczej (Regulamin Rady Nadzorczej)
  0051 . DPS 2016 zaproponowane zostanie Radzie Nadzorczej
  0036
  0035 0052 005D
  005A

  0035
  004E
  Rada Nadz 0052
  0033
  003A 0051
  0047
  0036 0056
  0031
  003A stosowania
  00C4
  005D
  0033 0046
  0035
  0055
  6.2 Polityka comp liance

  003A
  0036
  zasadam 004C0003
  0049
  004C0003 0051
  0053 00B10050
  004D00480047 0051
  0051


  0036 000B

  33


  004C0003 005C
  0055
  0056 005A
  0058
  004E 0035
  0047 S0053
  6.3 Polityka różnorodności
  002C niem
  0047

  00370055 0045
  0047
  opublikowano na stronie internetowej www.budimex.pl.
  Jako firm 0044
  005A
  0056 004E
  0087 0053
  0087 wiek,
  0087 0051
  0087 0055
  0087 0055
  0087 0056
  0087 0057
  0087 stan rodzinny,
  0087 przekonania polityczne,
  0087 0049
  0087 0053

  0036
  upo 005A 00B1 0053
  0056

  0025 0046
  0058 012A
  0053

  002E 005D
  003D00470048 -0018
  0050 004E
  0051 z 0051 0051 .

  Struktura pracowników Grupy Budimex w 2019 r oku:

  Wiek (lat) Kobiety Mężczyźni Razem
  <30 473 1 008 1 481
  30 - 50 879 3 608 4 487
  > 50 100 1 406 1 506
  Razem pracowników 1 452 6 022 7 474


  Struktura wieku i płci w Zarządzie Spółki
  Kobiety Mężczyźni Razem
  Zarząd łącznie , w tym: 0 6 6
  wiek poniżej 30 0 0 0
  wiek 30 -50 0 1 1
  wiek powyżej 50 0 5 5
  w tym obcokrajowcy 0 0 0


  0036 000B

  34


  Struktura wieku i płci w Radzie Nadzorczej Spółki
  Kobiety Mężczyźni Razem
  Rada Nadzorcza 3 7 10
  wiek poniżej 30 0 0 0
  wiek 30 -50 1 0 1
  wiek powyżej 50 2 7 9
  w tym obcokrajowcy 0 4 4


  6.4 Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex
  003D00440055 0057
  0056
  00320045
  finansowego pod 0051 - dyrektora Pionu Ekonomiczno - Finansowego Budimex SA.
  0036
  i 005D 0053
  i 0053
  004C00470048 0044
  finansowych.
  0036
  0053 0105
  0056
  programu finansowo -004E nansowej
  004C0003
  0036 0050
  0055 az zmian w planie kont.
  0036
  0053 w Zespole
  Raportowania i 002E
  0036
  0033 0056
  003D00480056 Konsolidacji oraz Biura Kontrolingu Budimex SA.
  003D00480056 zakresie modyfikacji
  i a004E
  0058
  003A trolne:
  0087 0052
  w sprawozdaniu finansowym,
  0087 005A
  0087 0044 merytoryczna danych finansowych,
  0087 005A
  0087 0044
  0036 -
  Finansowego, a 0051 0053 autoryzacji.
  0035
  0053 0051 0047
  0056 0044 0045
  0031 stanem faktyczn ym.  0036 000B

  35


  6.5 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
  003A
  005A
  Akcjonariusz Rodzaj
  akcji
  Liczba
  akcji
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  % udział
  w głosach
  na WZA
  Ferrovial Agroman International SE 005D 14 078 159 55,1% 14 078 159 55,1%
  Aviva OFE Aviva Santander 005D 2 552 000 10% 2 552 000 10%
  Nationale Nederlanden OFE 005D 1 360 000 5,3% 1 360 000 5,3%
  Pozostali akcjonariusze 005D 7 539 939 29,5% 7 539 939 29,5%
  Ogółem 25 530 098 100,0% 25 530 098 100,0%

  6.6 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne
  0036
  6.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
  0031
  6.8 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
  Budimex SA
  0031
  004C 005D
  6.9 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
  w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  0035
  0052
  003D00440055 e do 0053
  0052
  003D00440056
  do 0053 0056
  003D004A0052
  0051 004C
  0053
  0087 005A
  0087 0058
  0087 005A 005D
  0087 0052
  Rady Nadzorczej,
  0087 podejmowanie decyzji w sprawie zakupu lub zbycia nierucho 0050
  005A
  005D
  0087 0053 005D
  Rady Nadzorczej.
  6.10 Opis zasad zmiany statutu lub umowy Budimex SA
  003D 0058
  0057
  0056 adzie Nadzorczej przez
  003D00440055 003D004A0052
  004E 0015
  6.11 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy
  i sposobu ich wykonywania
  003A
  0047 0051


  0036 000B

  36


  003A
  Regulaminem Obrad Walnego Zgr 0052
  003A
  w 0057 0053
  0035
  w 002E w 0036
  wskazane. Nadz 005A
  005D 0036
  Akcjonariusz lub 0044
  0036
  0056 004E
  0047
  005D 0011
  w zawiadomieniu o 005D
  0058 0036
  005D
  0058
  0031 -mail, k 0057 przypadkach
  0053
  003A 005A
  dla przekazyw 0044
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 0052 0032004A
  0051 terminem Walnego Zgromadzenia.
  003A
  0058
  0024
  0052
  0051 012A
  0053
  elektronicznej. 003D00440055 000F
  003A 012A
  005A
  Akcjonariusz lub 0044
  003A
  0047 005C
  0053 002E
  003A 0105 0053
  0024 przez swoich
  0053 005A 00FC
  0051
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  003D004A0052 005A
  w 0051
  0087 0055
  0087 0055 wego skonsolidowanego Grupy
  Budimex,
  0087 0058
  0087 0057
  0087 0053 0046 0046
  004F00580045
  0087 0055 005D 0053
  0087 005D
  prawa rzeczowego,
  0087 0047 0044
  0087 0048
  0087 umorzenie akcji,
  0087 005D
  0053
  0087 uchwalanie R egulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
  0087 0053
  0087 0058
  0087 0051 osobom, 004E
  005A najmniej trzech lat,


  0036 000B

  37


  0087 005D 0046
  Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz 004E
  0087 0052 dany rok obrotowy
  (dnia dywidendy).

  0036
  do zaopiniowania.
  0038 004C004F
  na nim a 004E
  6.12 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
  zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów
  0044

  0031 0051
  0087 Dariusz Jacek Blocher 0053
  0087 Artur Popko 005A
  0087 0026 0046 0033
  0087 Jacek Daniewski 0046 - Organizacyjnego,
  0087 002B 0046
  0087 0030 0046 no 00B1 Finansowego.

  003A
  - 005D
  - w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek 0053
  0053
  - 005D 0038
  003A

  00450003

  0031
  0087 0030 0053
  0087 Juan Ignacio Gaston Najarro 005A
  0087 Igor Adam Chalupec sekretarz Rady
  0087 0027 0046
  0087 Agniesz 004E -002A0052 0046
  0087 Marzenna Anna Weresa 0046
  0087 Janusz Dedo 0046
  0087 Javier Galindo Hernandez 0046
  0087 Jose Carlos Garrido -002F 0046
  0087 Fernando Luis Pascual Larragoiti 0046

  003A
  003D004A0055
  0056 0047
  - 005D przez
  003D005A 0035
  0053
  - 005A
  0027 -002A0052
  0036 005A
  0087 0027 - 0053
  0087 Javier Galindo Hernandez - 0046
  0087 0024 -002A0052 - 0046
  0036 adzorczej z dnia 16 maja
  0015
  0055
  0087 Marzenna Anna Weresa 00B1 0053
  0087 Javier Galin do Hernandez 00B1 0046
  0087 Janusz Dedo 00B1 0046


  0036 000B

  38


  003A
  005D 0053
  0046
  004C0003
  0036 0046
  Nr IO -01-07-0013
  0053 0014
  audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  0036
  0087 Janusz Dedo - 0053
  0087 Javier Galindo Hernandez 00B1 0046
  0087 Fernando Luis Pascual Larragoiti - 0046
  0036
  0014 002C
  0014
  0087 0033 - 0053
  0087 Javier Galindo Hernandez 00B1 0046
  0087 Fernando Luis Pascual Larragoiti - 0046

  0036 004C
  0087 0030 - 0053
  0087 Igor Chalupec - 0046
  0087 Juan Ignacio Gaston Najarro 00B1 0046
  003A 00E100440003
  0014

  0046

  003D00440055 tym 0053
  004B 0044
  0033 004D
  004A 0053
  0052 lata.
  0033
  0035
  0038
  0027
  0087 0053 - jednoosobowo
  0087 0047 - 0047 prokurentem.

  0032011E
  00470003

  0035 0051
  002E
  0035
  Rada Nadzor 0046 0046
  005D
  0055 004C0046 trybie
  0053 005A
  0035 00E1005C 0053
  0035 0053
  0053 osiedzeniu Rady Nadzorczej.
  0035
  od 003D00440055 0056 nia
  0047 nadzoru i kontroli.


  0036 000B

  39


  0035 0047
  0052 004E
  0087 0052
  0087 0052
  0087 0055 0105 wykonania przez nich
  0052
  0087 0056 004E
  0087 005D oraz delegowanie
  0046 0046
  004E
  0087 zatwierdzanie Regul 0044
  0087 005D 0046
  004C0046 stosunku pracy,
  prz 005C
  0087 005A
  0036
  0087 005A 0056
  0087 0058 0056
  0046
  0087 005A owych emisji,
  0087 005A
  005A
  0087 005A nieru 0046
  i 0058 004C0051
  005D
  0052 005A
  003D004A0052
  0046 - w ramach 0035
  004C0003
  e

  0027
  1. 0050 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  005D
  0048 nformacji
  niefinansowych,
  2. 0050
  005A
  3. 0050 0046
  0045
  przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  4. 004E 005C
  0055
  5. 004C00510049
  sprawoz 0047
  6. 0047
  0051
  7. opracowywanie poli tyki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  8. 0052
  0049 010A
  9. 0052
  10. 0053
  0047 0044 0053
  11. 0053
  12. przestawianie Radzie Nadzorczej 005A u badania i oceny sprawozdania
  0049
  0053
  13. przedstawianie Radzie Nadzorczej 005A 0044
  odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno 00B1 0029004C00510044
  14. 0055 0031 005A 005A
  0056
  15. 0056
  0055  0036 000B

  40


  0038 0013
  - 0030
  - 0027 -002A0052
  W okresie do 16 ma ja 2019 roku 0046
  w 005D - profesor nauk
  ekonomicznych, profesor zwyczajny w Kolegium Gos 0053
  0051
  003A 0051
  w 005D 0055 0056
  - 0053 ek 0036 ), 0046
  0051 ek notowan ych na GPW oraz
  - 0053 -002A0052 - 0053
  Handlowej w Warszawie, 0046
  0026 010A
  0045 00B1 wieloletni dyrektor ds. ekonomiczno -finansowych Ferrovial
  0024
  002E 9 ro004E
  002A00E1
  003D004A0052
  002E
  firmy audytorskiej 0056
  002D
  0055
  0044
  b000C
  0046
  0047 0114
  0047
  0048 by Grupy Ferrovial.
  0035 0053 firm 0105 audytorsk 0105 na przeprowadzeni e
  0045 9 0055 0033
  aud ytorskiej z 0052 005A 0056
  0049
  audytorskiej by 00E100440003
  0053
  002A00E1 prz
  0044
  0029004C0055 rzecz Budimex SA, na rzecz
  004D00480047 0058
  0049
  z 0047 zawarcie umowy 0051
  0058 004E 00B1001A
  005D a
  002E
  0051
  w zakre 0056 0053
  0049

  f
  0027 0044
  004C0046
  0047 0044 00E100580003
  0025 warunkach
  0052 0055
  0053
  002E
  na kolejnych posiedzeniach o sprawach opiniowanych prz 0048


  0036 000B

  41  004A000C

  0027
  0087 0053
  w szcz 0048 odpraw oraz
  0047
  0053 0044
  0053
  0053 005D 0044
  0052
  0049
  0046 0045
  005D 005D
  000B h zasad wynagradzania i 005A
  0053
  004C0003 wania i 0052
  005A
  0087 0044 SA do rozliczenia premii za
  miniony rok 0052 dany rok;
  0087 0056
  6.13 Polityka wynagrodzeń dotycząca członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych menedżerów
  Budimex SA
  Członkowie Rady Nadzorczej

  00320055 Walne Zgromadzenie.
  003A
  0025
  0087 0053 00B1 dwukro 0057 0056
  0051
  0087 0053 - 0047
  0053 005D
  0087 0053 - 0047
  005A
  0087 0053 - 0047
  005A
  0087 005A - 0047 0056
  005A 0056
  0087 sekretarz Rady Nadzorczej - 0047
  005D
  0087 0046 - 0047 0053
  005D
  Członkowie Zarządu

  00320055
  0052 0056
  0048
  0027 0036
  Um 0052
  0026
  w Budimex SA lub 0056 004C00480003
  004E
  0052 0055
  005A 0051 0053
  005D 0053
  004D00480047
  0027
  o zakazie konkurencji po ustaniu sto 0056 0053
  W 0052
  005A wy oraz strony 004C0051004C 005D
  005D


  0036 000B

  42


  002C skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy Budimex w nocie 40.1 oraz sprawozdaniu finansowym Budimex SA w nocie 40.
  003A
  0087 005A go 00B1 0050004C
  0087 005A
  0053 iznesowej Grupy
  Budimex,
  0087 005A
  0053
  w zatru 0047
  0044
  trzech lat oraz pozostawani 0048 dacie przyznania akcji.

  Kluczowi menedżerowie
  00320055
  005A 004B

  003A
  0087 005A 00B1 0050004C
  0087 005A
  rocznej oceny rea 004F004C 00B1 005D
  0052
  0087 005A
  0053 0053
  005A
  0044 0057
  0057 dacie przyznania akcji.
  0033
  0033
  0056 0057
  012A 0050
  002C
  003A
  00320046
  00320045
  0052
  004C0003 0052
  7 SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
  0025 e
  dokument y. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Budimex na te mat informacji niefinansowych oraz jednostkowe sprawozdanie
  0025 www.budimex.pl .

  8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  003D004A0052 oraz sprawozdanie finansowe
  Budimex SA 005D 9 roku i 0047
  z 0052 0046
  i 0049 Budimex i Budimex SA 0011
  i 0052 i Budi mex SA 000F
  0031 u i 0051
  0053 oraz sprawo zdania finansowego
  Budimex SA 005D 9 roku 00B1 0028
  0052 skiej
  0052
  0010 0049
  004C0003 Grupy Budimex oraz
  sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex SA 005D
  standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  Warszawa, 25 marca 20 20 roku

  Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana
  przez Radę Nadzorcz ą Budimex SA
  Zgodnie z wymogiem § 70 ust 1. pkt 14) oraz § 71 ust. 1. pkt 12) Roz porządzenia Ministra Finansów
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r oku
  poz. 757):
  1. Rada Nadzorcza Budimex SA , po przeanalizowaniu „Sprawozdania finansowego Budimex SA za rok
  201 9” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 201 9”, a także po
  zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdan iem z badania, pozytywnie ocenia
  przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgod ności z księgami, dokumentami i stanem
  faktycznym.
  Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały
  sporządzone w ustalonym pr zepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność
  sporządzenia przedmiotowych sprawozdań finansowych co do zgodności z księgami rachunkowymi,
  dokumentami i sta nem faktycznym znajduje potwierdzenie w opiniach biegłego rewidenta bez
  zastrzeżeń . Zgodnie z opiniami wydanymi przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno
  sprawozdanie finansowe Budimex SA , jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex
  przed stawia ją rzetelny i jasny obraz sytuac ji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień
  31 grudnia 201 9 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także
  przepływów pieniężnych za rok obrotowy 201 9. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi
  przepisami prawa i statutem Spółki.
  2. Rada Nadzorcza Budimex SA , po przeanalizowaniu „Sprawozd ania z działalności Grupy Budimex
  i Budimex SA za 201 9 rok” , pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego
  zgodności z księgami, d okumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia
  prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy
  Spółki i Grupy Budimex . Równocześ nie Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione
  sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustaw y z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim. Według opini i niezależnego biegłego rewi denta
  spr awozdanie z działalności jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Spółki
  i Grupy i nie zawiera istotnych zniekształceń. Zamieszczone w sprawozdaniu z działalności
  „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ” uwzgl ędnia wszys tkie wymagane dan e,
  a „Sprawozdani a na temat informacji niefinansowych” stanowi ą odrębn e dokument y, o któr ych
  sporządze niu wspomniano w sprawozdaniu z działalności .


  Marek Michałowski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Warszawa, 25 marca 20 20 roku


  Oświadczenie Rady Nadzorczej Budimex SA

  Działając na podstawie § 70 ust 1. pkt 8) oraz § 71 ust. 1. pkt 8) Roz porządzenia Ministra Finansów
  z dnia 29 marca 2018 r oku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe m członkowskim (Dz. U. z 2018 roku
  poz. 757) Rada Nadzorcza oświadcza, że w Budimex SA oraz w Grupie Budimex :
  a) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu A udytu ,
  w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odno śnie
  do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży budowlanej oraz w zakresie rachunkowości
  i badania sprawozdań finansowych,
  b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.  Marek Michałowski
  Przew odniczący Rady Nadzorczej Budimex SA  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZŁONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000481039, NIP: 526 -020 -79-76
  Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
  +48 (0) 22 557 70 00 +48 (0) 22 557 70 01 [email protected] www.ey.com/pl

  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

  Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Budimex S.A.

  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. („Spółka”)
  z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9 , na które składają się: sprawozdanie
  z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 20 19 roku, rachunek zysków i strat,
  sprawozdanie z całkowitych dochodów , sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 20 19 roku do dnia
  31 grudnia 20 19 roku oraz noty do sprawozdania finansowego zawierając e opis przyjętych
  zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
  Naszym zdaniem , sprawozdanie finansowe:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
  31 grudnia 20 19 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres
  od dnia 1 stycznia 20 19 roku do dnia 31 grudnia 20 19 roku zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwier -
  dzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
  jej statutem ,
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
  zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn ia 29 września 1994 roku o rachunkowości
  („ustawa o rachunkowości” ).
  Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
  wydaliśmy dnia 24 ma rca 2020 roku.
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
  w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych
  Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn ia 11 maja 2017 roku o biegłych
  rewi dentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu blicznym („ ustawa o biegłych
  rewidentach” ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 537/2014
  z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
  badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego , uchylające decyzję Komisji  2
  2005/909/WE („rozporządzenie UE”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
  została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  za badanie sprawozdania finansowego ”.
  Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych ( „Kodeks IFAC ”) przyjętym uchwałami Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
  do badania spr awozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
  zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
  biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
  niezależnośc i określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
  aby stanowić podstawę dla naszej opinii .
  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
  sprawozdawczy . Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
  zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
  finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
  reakcję na te rod zaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Ujmowanie przychodów oraz rezerw na straty na kontraktach budowlanych
  W sprawozdaniu finansowym za rok
  fina nsowy zakończony dnia 31 grudnia
  2019 roku Spółka wykazuje przychody
  z tytułu realizacji usług budowlanych
  w wysokości 6 874 milionów złotych.
  Metoda ujmowania przychodów wymaga
  identyfikacji w ramach umów z klientami
  często więcej niż jednego zobowiązania
  do spełnie nia świadczenia oraz określenia
  kiedy Spółka wywiązała się z tych
  zobowiązań , jakie j est jej należne
  wynagrodzenie z tego tytułu oraz
  alokowani a wyna grodzenia do
  zobowiąza ń do spełnienia świadczenia .
  W ramach badania sprawozdania finansowego
  Spółki dokonaliśmy oceny przyjętych polityk
  rachunkow ości w zakresie rozpoznawania
  i preze ntacji przychodów ze sprzedaży zgodnie
  z MSSF 15 Przychody z umów z klientami .
  Dla istotnych strumieni przychodów:
  • udokumentowaliśmy działanie
  zidenty fikowanych procesów oraz
  kluczowych mechanizmów kontrolnych
  Spółki. Dla wybranych mechanizmów
  kontroln ych przeprowadziliśmy testy
  ich operacyjnej efektywności ;
  • dla usług, dla których przychód jest
  rozpoznawany w czasie, na wybranej próbie
  zleceń wykonali śmy szczegółowe testy  3
  W przypadku umów na świadczenie usługi
  budowlanej, Spółka ujmuje przychody
  na podstawie fizyczn ego obmiaru
  wykonanych prac lub według stopnia
  zaawansowania ud ziału kosztów
  poniesionych w całkowitych planowanych
  kosztach. Spółka szacuje budżety
  całościowe takich kontraktów,
  uwzględniające szczegółowe koszty
  niezbędne do zakończenia zlecenia
  i ustala jąc całkowity wynik na kontrakcie
  oraz uzależnia jąc od szacowanego wyniku
  danego kontraktu rozpoznanie lu b
  rozwiązanie rezerwy na straty
  na kontrakcie. W związku z techniczną
  złożonością oraz skalą realizowanych
  projektów występuje ryzyko dokonania
  błędnego fizycznego pomiaru
  wykonanych prac.
  Ponadto s zacunki dotyczące budżetów
  kontr aktów, zarówno w odniesieniu
  do planowanych kosztów jak i poziomu
  już rozpoznanych przychodów, stanowią
  istotny element oceny Zarządu S półki
  i zawierają ryzyko błędnego
  zdefiniowania zakresu lub wyceny
  kosztów do poniesienia, co może
  powodować błędne ustalenie
  budżetowaneg o wyniku na kontraktach,
  co ma z kolei wpływ na wysokość
  utworzonych rezerw n a straty .
  Jednocześnie w związku z ostatnimi
  zdarzeniami , mającymi miejsce po dniu
  bilansowym , dotyczącymi skutków
  rozprzestrzeniania się epidemii wirusa
  COVID -19, w szczególności potencjalnej
  absencji pracowników własnych oraz
  podwykonawców, a także trudności
  z łańcuchem zagranicznych dostaw
  niektórych materiałów i produktów,
  zaistniała sytuacja może mieć wpływ
  na szacunki budżetów poszczególnych
  kontraktów, w tym ryzyko

  wiarygodności dotyczące ustalenia ceny
  transakcyjnej oraz rozpoznania przychodów,
  a także ustalania budżetów kontraktów,
  które stanowiły podstawę kalkulacji
  rezerw na straty na kontraktach ;
  • wykonaliśmy analizę historyczną realizacji
  budżetów kontraktowych dla istotnych
  kontraktów zakończonych w danym roku
  obroto wym w celu porównania prognoz
  i budżetó w kontraktów niezakończonych,
  a także w celu porównania istniejących
  trendów w zakresie kosztów materiałów
  i personelu, które w znaczące j części
  determinują szacunek kosztów pozostałych
  do poniesienia do zakończenia kontraktu,
  porównując czy analogiczne trendy
  są odzwierciedlone w testowanej
  próbie kontraktów ;
  • dla wybranej próby kontraktów:
  - przenalizowaliśmy zapisy umowne,
  budżety kosztowe i przychodowe oraz
  przedyskutowaliśmy z Zarządem Spółki
  ich zmiany w okresie sprawozdawczym,
  - przedyskutowaliśmy z kierownictwem
  poszczególnych kontraktów założenia
  dotyczące budżetów oraz ryzyk i stopnia
  zaawansowania prac na realizowanych
  kontr aktach,
  - zweryfikowaliśmy faktury sprzedaży
  wystawione po dniu bilansowym w celu
  sprawdzenia wyceny kontraktów
  budowlanych czy skalkulowany przychód
  z realizacji kontraktu znajduje swoje
  pokrycie w wystawionych fakturach,
  - przeprowadziliśmy wizyty na bud owach
  wybranych kontraktów ;
  • dla wybranych kontraktów, dla których
  Spółka rozpoznała rezerwy na straty,
  dodatkowo:
  - wykonaliśmy procedury mające na celu
  uzgodnienie kalkulacji rezerw w świetle
  przepisów MSR 37 Rezerwy,
  zobowiązania warunkowe i aktywa
  warunkowe ,  4
  niedotrzymania końcowych umownych
  terminów realizowanych kontraktów,
  co może jednocześnie kwalifikować się do
  zdarzenia określanego jako siła wyższ a.
  Powyższe kompleksowe kwestie
  powodują , że uznaliśmy ujmowanie
  przychodów oraz rezerw na straty
  na kontraktach budowlanych
  za kluczową sprawę badania.
  Polityka rachunkowości dotycząca
  metody ujmowania przychodów została
  opis ana w sprawozdaniu finansowym
  w nocie 5.16 , a istotne szacunki i osądy
  w zakresie ujmowania przychodów
  ze sprzedaży ora z tworzenia rezerw
  na straty na kontraktach – w nocie 6.2 .
  W noci e 29 informacji dodatkowej
  do sprawozdania finansowego Spółka
  ujawni ła dane dotyczące przychodów
  ze sprzedaży wymagane przez MSSF 15
  Przychody z umów z klientami .
  - przedyskutowaliśmy z Zarządem oraz
  kierownictwem kontraktów założenia
  przy jęte w budżetach kontrakt ów
  oraz prawdopodobieństwo zmiany
  wyników na tych kontraktach ;
  • dokonaliśmy analizy zdarzeń mających
  miejsce po dniu bilansowym, włączając
  w to rozważania i dyskusje z Zarządem
  co do potencjalnych skutków
  rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19
  na budżety kontraktów, w tym ryzyko
  niedotrzymania końcowych terminów
  realizowanych kontraktów.
  W ramach badani a dokonaliśmy także
  oceny zakresu oraz ade kwatności dokonanych
  ujawnień w sprawozdaniu finansowym ,
  dotyczący ch przychodów ze sprzedaży
  oraz rezerw na straty na kontraktach.

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie , na podstawie prawidłowo prowadzonych
  ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego , które przedstawia rzetelny i jasny
  obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyni ku finansowego Spółki zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości , obowiązującymi Spółkę
  przepisami prawa oraz statutem Spółki , a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd
  Spółki uznaje za niezbędną , aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
  niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Sporządzając sprawoz danie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę
  zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
  spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
  działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytu acji kiedy Zarząd albo zamierza
  dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
  realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązan i do zapewnien ia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
  finansowej Spółki .  5
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności , czy sprawozdanie finansowe jako całość
  nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
  sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
  poziomem pewności , ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB
  zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
  na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racj onalnie oczekiwać,
  że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
  na podstawie tego sprawozdania finansowego.
  Zgodnie z § 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320 , ko ncepcja istotności stosowana
  jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak
  i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych
  zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu
  opinii biegłego re widenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte
  w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
  poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem
  biegłego rewidenta.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki
  ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie
  lub w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodow y
  sceptycyzm, a także:
  - identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
  badania odpowiadające tym ryzykom i uzys kujemy dowody badania, które są
  wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
  wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
  pominięć, wp rowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej ,
  - uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,
  ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczn ości kontroli wewnętrznej Spółki ,
  - oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityk i) rachunkowości oraz zasadność
  szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki ,
  - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zas tosowania przez Zarząd Spółki zasady
  kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
  dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub
  warunkami, któr a mo że poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do ko ntynuacji
  działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane
  jest od nas zwrócenie uwagi w naszym spr awozdaniu biegłego rewidenta na powiązane
  ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,  6
  modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych
  do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia
  lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności ,
  - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
  ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
  transakcje i zdarzenia w sposób za pewniający rzetelną prezentację.
  Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie
  i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
  znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania .
  Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
  etycznych dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ich o wszystkich
  powiązaniach i innych sprawach , które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
  zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
  o zastosowanych zabezpieczeniach .
  Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy , które były
  najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
  sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
  w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
  zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy,
  że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można
  by łoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej
  informacji dla interesu publicznego.
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Inne informacje obejmują sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia
  20 19 roku do 31 grudnia 20 19 roku („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
  o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych ,
  o którym mowa w art. 49b ust . 1 ustawy o rachunkowości (razem „Inne informacje”).
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorcze j
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
  prawa.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z Innymi informacjami spełniało wymagania
  przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
  W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie
  się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie , czy Inne informacje nie są istotnie  7
  nie spójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania,
  lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej
  pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani
  poinfo rmować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem , zgodnie
  z wymogami ustawy o biegłych rewidentach , jest również wydanie opinii , czy Sprawozdanie
  z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
  zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie
  na temat informacji niefinansowych or az wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane in formacje.
  Opinia o Sprawozdaniu z działalności
  Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy , naszym zdaniem, Sprawozdanie
  z działalności Spółki:
  - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20 18 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego pa ństwem członkowskim („ rozporządzenie o informacjach bieżących”) ,
  - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
  oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych
  zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
  informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących .
  Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c -f, h oraz i tego
  rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu
  finansowym.
  Informacja na temat informacji niefinansowych
  Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka zamieściła
  w sprawozdaniu z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat
  informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości oraz
  że Spółka sporządziła takie odrębne sprawozdanie.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na
  temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.  8

  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
  finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy
  na rzecz Spółki i jej spółek zależny ch usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych,
  które są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych
  rewidentach.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki po raz pierwszy uchwałą
  Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2017 roku oraz ponownie uchwałą z dnia 15 maja
  2019 roku . Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku
  obrotowego zakończonego 31 grudnia 20 17 roku; to jest przez okres trzech kolejnych lat.


  Kluczowy biegły rewident
  Marcin Zieliński
  biegły rewident
  nr w rejestrze: 10402  działający w imieniu:
  Ernst & Young Audyt Polska spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  Rondo ONZ 1, 00 -124 Warszawa
  nr na liście firm audytorskich: 130  Warszawa, dnia 2 4 marca 20 20 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Szanowni Państwo ,

  przychody ze s przedaż y Budimex SA wzrosł y w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 2,1 % do poziomu
  6,9 miliarda złotych. Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej rentowność zysku operacyjnego Budimeksu SA
  wyniosła 2,7% - blisko trzykrotnie powyżej wskaźnika rentowności dużych firm budowlanych. Portfel zamówień
  Budimeksu wyniósł na koniec roku 10 ,3 miliarda złotych .
  Rok 2019 był najtrudniejszy dla Budimeksu od dekady pod względem wyzwań biznesowych i presji kosztowej.
  Skupiliśmy się na poprawie rentowności kontraktów. Umowy ze stratą postanowiliśmy jak najszybciej zakończyć
  lub wygenerować na nich marżę do datnią. Skoncentrowaliśmy się również na poprawie przepływu gotówki
  i pozyskaniu nowych zleceń od inwestorów. Zaczynaliśmy rok z gorszymi założeniami , ale finalnie osiągnęliśmy
  lesze wyniki niż zakładaliśmy.
  Produkcja budowlano -montażowa w gospodarce krajo wej wzrosła w 2019 roku jedynie o 6%, czyli blisko
  czterokrotnie mniej niż rok wcześniej. W 2019 roku byliśmy świadkiem rozwiązania kilkunastu dużych kontraktów
  drogowych o wartości ponad 4 miliardów złotych i pogorszenia sytuacji finansowej niektórych uczestników rynku
  generalnych wykonawców . Trudności rynkowe dotknęły przede wszystkim firmy zatrudniające powyżej
  250 pracowników, gdzie średnia rentowność w połowie zeszłego roku wynosiła niewiele ponad 1%.
  Na tle wyników branży budowlano -montażowej w gospodarce wyniki Budimeksu są korzystne. Zysk operacyjny
  Budimeksu wyniósł 190 milionów złotych . B ył on niższy o 7 1 milionów złotych w porównaniu do 2018 roku - głównie
  na skutek strat na wybranych kontraktach budowlanych i n egatywnych czynników makroekonomicznych: cen
  surowców i kosztów pracy. Mimo to, zarówno wynik jak i rentowność Budimeksu była i jest powyżej benchmarków
  rynkowych. Portfel zamówień Budimeksu na koniec roku 2019 był wyższy o 0,9 m iliarda złotych od stanu na koniec
  2018 roku . Kontrakty kolejowe stanowią już 33% wartości portfela i zrównały się procentowo z kontraktami
  infrastrukturaln ymi. Najpoważniejszy udział w kontraktacji w 2019 roku miały właśnie inwestycje kolejowe, które
  stanowiły ponad 46 % nowych zleceń pod względem wartości.
  Szczególnymi wydarzeniami dla naszej firmy były w raportowanym okresie rozpoczęte i zakończone inwestycje dla
  naszych klientów. Zaczęliśmy projektowanie i budowę m.in .: S61 Suwałki – Budzisko, A1 Obwodnica Częstochowy,
  Obwodnicy Wałbrzycha, Obwodnic y Wrześni, Lini i Kolejow ej nr 139 – Czechowice – Dziedzice, Lini i Kolejowej nr 7
  Nąłęczów - Dęblin czy modernizację węzła kolejowego w Porcie Gdynia. Ważnym i strategicznym dla kraju było
  także rozpoczęc ie budowy gazociągu Strachocina – Słowacja. W raportowanym okresie zakończyliśmy dla naszych
  inwestorów tak kluczowe kontrakty jak: Biurowiec TDT w Warszawie i BIG w Krakowie , obiekt Monopolis w Łodzi,
  Centrum Dystrybucyjne Lidla w Kałuszynie, Muzeum Żołni erzy W yklętych w Ostrołęce, Linia Kolejowa nr 7 między
  Pilawą a Dęblinem, odcinek S7 Garwolin – Kurów, Obwodnica Suwałk, odcinek A1 Obwodnica Częstochowy czy
  S7 Obwodnic a Skarżyska -Kamiennej.
  Wykorzystaliśmy szansę rynkową , jaką stały się kontrakty rozwiązane przez inne firmy budowlane z kilkunastu
  budów drogowych i kolejowych. W ramach tzw. „second handów” pozyskaliśmy trzy duże kontrakty drogowe na A1,
  S5 i S61 o łącznej wartości 1,6 miliarda złotych .
  Sfinalizowaliśmy zak up 51% akcji FBSerwis SA za cenę wynoszącą 98,5 m iliona złotych. W wyniku
  przeprowadzonej transakcji Budimex stał się jedynym właścicielem tej spółki . Zakup FBSerwis i przejęcie kontroli
  na spółką ma charakter długoterminowy i stanowi element realizacji st rategii rozwoju Grupy Budimex , opierającej
  się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację działalności budowlanej i rozwój biznesu
  usługowego .


  Pomimo trudnych warunków prawnych i ekonomicznych dla branży budowlanej spodziewamy się w kolejnym roku
  poprawy sytuacji na rynku – wzrostu marż generalnych wykonawców i lepszego dostępu do pracowników. Ceny
  surowców ustabilizowały się po okresie kilkuletnich wzrostów.
  W 2020 roku światowa i europejska pandemia koronawirusa COVID -19 całkowicie zmieni a nasze prognozy
  dotyczące rynku budowlanego, oraz de weloperskiego w Polsce i będzie mia ła istotny wpływ w długiej perspektywie
  na wyniki firm , w tym Budimeksu. Kluczowe cele finansowe dla Grupy Budimex w 2020 przyjęte na początku roku
  także zostaną zweryfikowane , po tym jak będziemy mogli oszacować wpływ koronawirusa na tegoroczne wyniki.
  Zatrudnienie w Budimex SA na koniec 2019 roku wynosiło 5 602 pracowników i było na niższym poziomie
  w porównaniu do wcześniejszego roku – głównie z powodu restrukturyzacji kontraktów. Ogólna liczba wakatów
  w budownictwie zmniejszyła się ze 150 tysięcy do 80 tysięcy pracowników. Nadal największym wyzwaniem jest
  pozyskiwanie osób o profilu kolejowym.
  W ubiegłym roku w ramach naszych programów : Strefa Rodzica i Hello ICE skorzystało ponad 55 tysięcy dzieci
  w szpitalach i w szkołach. Zrealizowaliśmy osiem projektów wolontariackich, wsparliśmy kilkadziesiąt fundacji
  działających na rzecz rozwoju i pomocy w regionach mniej rozwiniętych.
  Branża do ceniła nasze osiągnięcia na rynku. Otrzymaliśmy prestiżowe nagrody, wśród nich: Budowa Roku 201 8,
  Wykonawca Roku, Diament Infrastruktury i Budownictwa czy TOP Marka Press 2019 .
  Dziękuję naszym Inwestorom i Pracownikom Budimex SA za zaangażowanie w pracę i w rozwój naszego
  przedsiębiorstwa w bardzo wymagającym roku.
  Zapraszam Państwa do lektury Raportu Finansowego Budimex SA za 201 9 rok .

  Dariusz Blocher
  Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2020-05-29 02-05-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649