Raport.

BUDIMEX SA (57/2018) Zawarcie umowy na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Ananasowej w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu 3 sierpnia 2018 roku umowy pomiędzy Budimeksem SA i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na realizację Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przynależną infrastrukturą - położonego w Warszawie, przy ul. Ananasowej (IV etap osiedla Wiślany Mokotów).
Zgodnie z postanowieniami umowy do obowiązków Zamawiającego należy uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018. W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w/w terminie Strony uzgodnią dalszy tok postępowania.
Wartość zlecenia to 37.162.000,00 zł netto.
Od marca 2018 r. to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 23 maja 2018 roku na realizację Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki budowlanej wraz z drogami wewnętrznymi przy ul. Mangalia 2 w Warszawie (Osiedle Mangalia Mokotów Etap 2 przy ul. Mangalia 2 w Warszawie).
Wartość kontraktu: 91.300.000,00 netto zł
Termin rozpoczęcia robót: 2018-06-18
Termin zakończenia robót: 2020-04-30
Okres gwarancji:
- konstrukcja żelbetowa, dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej - 10 lat
- pozostałe prace - 66 miesięcy
Zaliczka - brak
Warunki płatności - 30 dni od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury
Kary umowne płacone przez Zamawiającego - nie odbiegają od standardów rynkowych
Maksymalna wysokość kar dla Wykonawcy - 10% wartości umowy netto
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i Budimeksem Nieruchomości od marca 2018 r. przekracza próg 127.386 tys. zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2021-08-04 21-08-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor