Raport.

Noble Securities obniża cenę docelową Budimeksu do 106,4 zł

Raport wydano przy kursie 126,6 zł, a w czwartek około godz. 14.20 za jedną akcję Budimeksu płacono na GPW 117 zł.
"Wyniki półrocza przyniosły materializację scenariusza, który wskazywaliśmy w poprzedniej rekomendacji – istotnego spadku marży w obszarze generalnego wykonawstwa. Ponieważ procesy w branży budowlanej mają swoją inercję wynikającą z okresów realizacji portfela zleceń, jest to w naszej opinii dopiero początek okresu pogorszenia wyników, który trwać może kilka kwartałów" - podali analitycy w raporcie.
"Nasze prognozy wyników na lata 2018-2019 mimo, iż były bardzo konserwatywne, dalej korygujemy w dół. Niższe prognozy, spadek gotówki netto o 5,4 zł/akcję (średnia z czterech ostatnich kwartałów) w stosunku do poprzedniej rekomendacji oraz przecena spółek porównywalnych skłaniają nas do korekty ceny docelowej z 182,1 zł do 106,4 zł" - dodali.
Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Krzysztof Radojewski, nastąpiło 30 lipca o godz. 08.55.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  R E K O M E N D A C J A 30 LIPCA 2018 ROKU OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ ZASTOSOWANEJ W REKOMENDACJI BV – wartość księgowa EV – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT – zysk operacyjny CF (CFO) – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej NOPAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDAA – EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej portfeli EPS – zysk netto przypadający na 1 akcję DPS – dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV – stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję EV/EBIT – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego ROA – stopa zwrotu z aktywów WACC – średni ważony koszt kapitału FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu SG&A – suma kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Niniejsza rekomendacja, zwana dalej „Rekomendacją” została przygotowana przez Noble Securities S.A. („NS”) z siedzibą w Warszawie. Podstawą do opracowania Rekomendacji były publicznie dostępne informacje znane Analitykowi na dzień sporządzenia Rekomendacji, w szczególności informacje przekazane przez Emitenta w raportach bieżących i okresowych sporządzanych w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy Analityka, według stanu na dzień jej sporządzenia. Przedstawione w Rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. NS ani Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja wydawana przez NS obowiązuje przez okres 9 miesięcy, chyba, że zostanie wcześniej zaktualizowana. Aktualizacja jest uzależniona od sytuacji rynkowej oraz subiektywnej oceny Analityka. SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY STOSOWANYCH PRZEZ NS W REKOMENDACJI Metoda DCF (ang. discounted cash flow) – uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot. Silne strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF są: duża ilość założeń i parametrów, które trzeba oszacować oraz wrażliwość wyceny na zmiany tych czynników. Odmianą tej metody jest metoda zdyskontowanych dywidend. Metoda porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot. Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu (stosunkowo duża dostępność wskaźników dla podmiotów porównywanych). Do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych), subiektywizm w doborze grupy porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych parametrów (np. tempo wzrostu, corporate governance, aktywa pozaoperacyjne, różnice w standardach rachunkowości). INTERESY LUB KONFLIKTY INTERESÓW, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWNOŚĆ REKOMENDACJI Analityk nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia Rekomendacji należne od NS nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług maklerskich świadczonych przez NS lub innymi rodzajami transakcji, które prowadzi NS lub jakakolwiek inna osoba prawna będąca częścią grupy, do której należy NS lub z opłatami za transakcje, które otrzymują NS lub te osoby. Nie można wykluczyć, że wynagrodzenie, które może przysługiwać w przyszłości Analitykowi od NS z innego tytułu, może być w sposób pośredni uzależnione od wyników finansowych NS, w tym z uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej dotyczących instrumentów finansowych Emitenta. Jest możliwe, że NS ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia usług na rzecz Emitenta. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I ADMINISTRACYJNE ORAZ BARIERY INFORMACYJNE USTANOWIONE W CELU ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM INTERESÓW ORAZ ICH UNIKANIA Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania konfliktów interesów zawarte są w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce: „O nas”/„Regulacje”/„Polityka informacyjna”. Struktura wewnętrzna NS zapewnia organizacyjne oddzielenie od siebie Analityków od osób (zespołów) wykonujących czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu umożliwia ochronę interesów Klienta przed szkodliwym wpływem tego konfliktu. W szczególności Analitycy nie posiadają dostępu do informacji o transakcjach zawieranych na rachunek własny NS oraz do zleceń Klientów. NS dba o to, by nie istniała możliwość wywierania przez osoby trzecie jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania pracy przez Analityków. NS dba o to, by nie istniały żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników jednej jednostki organizacyjnej oraz wysokością wynagrodzeń pracowników innej jednostki organizacyjnej lub wysokością przychodów osiąganych przez tę inną jednostkę organizacyjną, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. NS posiada wdrożony regulamin wewnętrzny dotyczący przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową, który ma na celu zabezpieczenie informacji poufnej lub tajemnicy zawodowej oraz zapobieganie nieuzasadnionemu ich przepływowi bądź niewłaściwemu ich wykorzystaniu. NS ogranicza do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do informacji poufnej lub tajemnicy zawodowej. W celu kontrolowania dostępu do istotnych informacji o charakterze niepublicznym, w ramach NS funkcjonują wewnętrzne ograniczenia i bariery w przekazywaniu informacji, tzw. chińskie mury, tj. zasady, procedury i fizyczne rozwiązania mające na celu uniemożliwienie przepływu i wykorzystania informacji poufnej oraz stanowiących tajemnicę zawodową. NS stosuje ograniczenia w fizycznym dostępie (odrębne pokoje, szafy zamykane na klucz) oraz w zakresie dostępu do systemów informatycznych. NS posiada wdrożony regulamin w zakresie wykonywania czynności polegających na sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, a także procedurę wewnętrzną regulująca przedmiotowy zakres. NS ujawnia w treści sporządzanych przez siebie Rekomendacji wszelkie powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych Rekomendacji. Zakazane jest przyjmowanie przez NS lub Analityka korzyści materialnych lub niematerialnych od podmiotów posiadających istotny interes w treści Rekomendacji, proponowanie


  R E K O M E N D A C J A 30 LIPCA 2018 ROKU Emitentowi przez NS lub Analityka treści korzystnej dla tego Emitenta. Zakazane jest udostępnianie Emitentowi lub innym osobom niż Analitycy, Rekomendacji, zawierającej treść zalecenia lub cenę docelową, przed rozpoczęciem jego dystrybucji w celach innych niż weryfikacja zgodności działania NS z jego zobowiązaniami prawnymi. NS posiada wdrożony regulamin wewnętrzny dotyczący zasad zawierania transakcji osobistych przez osoby zaangażowane, który m.in. zabrania wykorzystywania do transakcji osobistych informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Ponadto Analitycy nie mogą zawierać transakcji osobistych dotyczących instrumentów finansowych Emitenta bądź powiązanych instrumentów finansowych przed rozpoczęciem rozpowszechniania Rekomendacji, a także transakcji osobistych sprzecznych z treścią Rekomendacji oraz w przypadku, gdy NS rozpoczyna lub prowadzi prace nad emisją instrumentów finansowych Emitenta od czasu powzięcia przez Analityka informacji w tym zakresie do czasu opublikowania prospektu – w przypadku oferty publicznej albo do uruchomienia oferty. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA NS zapewnia, że Rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez Analityka za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NS ani Analityk nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. W przypadku gdy Rekomendacja wskazuje adresy stron internetowych, z których korzystano przy sporządzeniu Rekomendacji ani Analityk ani NS nie biorą odpowiedzialności za zawartość tych stron. Inwestowanie może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Rekomendacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jego podstawie, lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji. Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe jest przedstawiony na www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty. NS zwraca uwagę, że choć powyższe informacje zostały sporządzone z należytą starannością, w szczególności w sposób rzetelny oraz zgodnie z najlepszą wiedzą NS, to jednak mogą nie być wyczerpujące i w konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się lub będzie znajdować się inwestor, mogą zaistnieć lub zaktualizować się inne czynniki ryzyka, aniżeli te, które zostały wskazane w powyższej informacji przez NS. Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycje w poszczególne instrumenty finansowe mogą pociągnąć za sobą utratę części lub całości zainwestowanych środków, a nawet wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Inwestorzy korzystający z Rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez Analityka czy przez NS. Ostateczna decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji w oparciu o Rekomendację, w szczególności zbycia lub nabycia instrumentu finansowego lub powstrzymania się od dokonania takich transakcji, należy wyłącznie do inwestora. Rekomendacja została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność, w szczególności z zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Rekomendacja stanowi badanie inwestycyjne, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi:  oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny,  podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania,  publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta,  usługi doradztwa inwestycyjnego, ani usługi zarządzania portfelami, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Rekomendacja  jest dystrybuowana wśród Klientów i pracowników NS. Skrót rekomendacja może być upubliczniony na stronie internetowej NS www.noblesecurities.pl,  jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest przeznaczona do rozpowszechniania lub przekazywania, bezpośrednio ani pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji,  nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do Rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta,  ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie Rekomendacji. UWAGI KOŃCOWE Analityk sporządzający Rekomendację: Krzysztof Radojewski Data i godzina zakończenia sporządzania Rekomendacji: 30.07.2018 godz. 8:50. Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Rekomendacji: 30.07.2018 godz. 8:55. Rozpowszechnianie lub powielanie Rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NS jest zabronione. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ostatnio wydana rekomendacja/aktualizacja dotycząca Budimex S.A. Rekomendacja/aktualizacja Redukuj Trzymaj Trzymaj Trzymaj Trzymaj Trzymaj Trzymaj Trzymaj Redukuj Data wydania 25.03.2013 29.11.2013 09.05.2014 08.12.2014 30.07.2015 15.12.2015 11.10.2016 13.06.2017 20.12.2017 Kurs z dnia rekomendacji 71,35 132,0 126,0 138,0 182,8 179,1 203,0 229,5 206,4 Cena docelowa 63,20 126,1 134,4 136,3 180,7 179,9 191,4 224,8 182,1 WIG w dniu rekomendacji 44 585,10 54 420,19 54 624,88 53652,58 52 288,10 43 887,16 48 027,79 60 354,56 63 406,04


  R E K O M E N D A C J A 30 LIPCA 2018 ROKU Wykaz wszystkich rekomendacji rozpowszechnionych w ostatnich 12 miesiącach: Spółka Zalecenie Cena docelowa Cena przy wydaniu Cena bieżąca Różnica do Ceny Docelowej Data wydania (1) Data ważności (2) Sporządził (3) PKP Cargo Akumuluj 53,1 45,1 44,7 19% 19.06.2018 9M Michał Sztabler Elektrobudowa Trzymaj 74,6 70,8 54,0 38% 19.06.2018 9M Krzysztof Radojewski Apator Akumuluj 29,0 26,0 28,0 4% 12.06.2018 9M Michał Sztabler Trakcja PRKiI Kupuj 4,7 3,4 3,9 20% 12.06.2018 9M Krzysztof Radojewski Wielton Akumuluj 16,2 13,8 12,2 33% 30.05.2018 9M Michał Sztabler Stalprodukt Kupuj 599,0 477,5 495,0 21% 22.05.2018 9M Dawid Radzyński Pfleiderer Group Kupuj 47,7 36,5 37,3 28% 19.04.2018 9M Krzysztof Radojewski Dino Polska Trzymaj 90,3 91,9 101,0 -11% 16.04.2018 9M Krzysztof Radojewski Amica Kupuj 177,0 128,0 120,0 48% 12.04.2018 9M Michał Sztabler Amrest Holdings Trzymaj 430,0 456,0 450,0 -4% 22.03.2018 9M Krzysztof Radojewski Eurocash Trzymaj 23,2 22,0 18,6 25% 05.03.2018 9M Krzysztof Radojewski Aplisens nd 14,6 12,8 12,5 17% 02.03.2018 nd Michał Sztabler Izoblok Kupuj 121,0 100,0 41,7 190% 08.01.2018 9M Michał Sztabler Bogdanka Trzymaj 71,5 68,8 57,7 24% 08.01.2018 9M Michał Sztabler Budimex Redukuj 182,1 206,4 126,6 44% 20.12.2017 9M Krzysztof Radojewski PKP Cargo Redukuj 45,2 55,8 12.12.2017 9M Michał Sztabler Eurocash Kupuj 37,5 27,6 04.12.2017 9M Krzysztof Radojewski Apator Kupuj 33,8 28,0 04.12.2017 9M Michał Sztabler Elektrobudowa Trzymaj 83,5 86,5 27.11.2017 9M Krzysztof Radojewski Dino Polska Trzymaj 70,0 67,3 21.11.2017 9M Krzysztof Radojewski Trakcja PRKiI Trzymaj 8,5 8,1 21.11.2017 9M Krzysztof Radojewski Pfleiderer Group Akumuluj 46,0 39,5 31.10.2017 9M Krzysztof Radojewski Wielton Akumuluj 17,1 14,8 17.10.2017 9M Michał Sztabler Eurocash Kupuj 48,1 37,8 10.10.2017 9M Krzysztof Radojewski Amica Kupuj 222,0 159,0 08.09.2017 9M Michał Sztabler (1) Data wydania jest równocześnie datą pierwszego rozpowszechnienia, (2) rekomendacja obowiązuje przez 9 miesięcy lub do momentu aktualizacji (3) Opis stanowisk: Krzysztof Radojewski - Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych, Michał Sztabler - Analityk Akcji, Dawid Radzyński - Młodszy Analityk Akcji


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2021-09-16 18-09-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor