Raport.

BUDIMEX SA (42/2018) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 21 czerwca 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Miastem Bydgoszcz na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy". Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 28 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 32/2018 oraz w dniu 06 czerwca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 35/2018.
Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.
Warunki umowy o najwyższej wartości:
Wartość umowy: 74.899.558,83 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy
Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.
Okres gwarancji: do 30.12.2027 r.
Zaliczka: brak
Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto
Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonania
Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.
Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-10-29Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BUDIMEX
2019-05-20 05-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649