Raport.

BUDIMEX SA (17/2018) Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2018 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 złotych (słownie: siedemnaście złotych, sześćdziesiąt jeden groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy). Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 249.908,88 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.
Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok na dzień 28 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-10-29Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BUDIMEX
2019-05-20 18-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649