Raport.

BUDIMEX SA (10/2018) Podpisanie umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na budowę wiaduktu Biskupia Górka

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 5 marca 2018 roku Budimex SA zawarł z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska umowę na budowę wiaduktu Biskupia Górka. O wyborze oferty Budimeksu SA, jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 77/2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Wartość umowy: 116 784 921,23 PLN netto

Termin rozpoczęcia prac: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Terminy płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.
Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport za I kwartał
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2020-04-05 14-04-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649