Raport.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (9/2018) Decyzja Zarządu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym informuje o podjęciu decyzji w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, postanawiając przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 9.807.516,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście i 00/100 zł), tj. 1,00 zł (słownie: jeden i 00/100 zł) na jedną akcję, jednocześnie rekomendując by pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku w kwocie 11.354.159,80 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 80/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BSC Drukarnia Opakowań SA
ISIN:PLBSCDO00017
NIP:779-20-76-889
EKD: 17.21 produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Adres: ul. Żmigrodzka 37 60-171 Poznań
Telefon:+48 61 8676061
www:www.bsc-packaging.com
Kalendarium raportów
2019-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BSC DRUKARNIA OPAK...
2019-11-15 19-11-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649