Raport.

BOWIM SA (34/2018) Podpisanie przez Emitenta Umów faktoringu z mFaktoring S.A.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03.08.2018 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 03.08.2018r. Umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 1"), Umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (obsługa polisy przez dostawcę) z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 2"), oraz Umowy faktoringu z regresem z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 3"), z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor").
Zgodnie z zapisami ww. umów Faktor wyznaczył Emitentowi wspólny limit finansowania na poziomie 55.000.000,00 PLN lub 13.100.000,00 EUR - w ramach faktoringu krajowego w PLN i faktoringu eksportowego w EUR, przy czym Emitent decyduje o podziale kwoty limitu na poszczególne produkty faktoringowe. Umowy zawarto na czas nieokreślony, prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na poziomie rynkowym, a zabezpieczeniem umów będą: weksle własne in blanco; cesje wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w mBank SA; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta w mBank S.A.; możliwość pobrania (zarachowania) z konta rozliczeniowego prowadzonego dla spółki zależnej Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie kwot tytułem spłaty należności przysługujących Faktorowi z Umowy faktoringu pomiędzy Faktorem a Bowim Podkarpacie Sp. z o.o.; trójstronne porozumienia pomiędzy Faktorem, Emitentem a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi asekurującymi należności handlowe Emitenta (dotyczy wyłącznie
Umowy 2).
Decyzją Emitenta zawarta umowa posłuży przejęciu dotychczasowych usług świadczonych w formie faktoringu przez ING Commercial Finance Polska S.A. poprzez dokonanie jednorazowej spłaty całego zobowiązania Emitenta (porozumienie trójstronne).
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Warunkiem uruchomienia ww. umów faktoringu jest przedstawienie przez Emitenta aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z regulowaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków wobec Urzędu Skarbowego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BOWIM
2021-09-24 23-09-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor