Raport.

BOWIM SA (33/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Bowim" S.A ( "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Sobiesława Szefera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Mańki z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  41 -200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80 e -
  mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl NIP 645 -22-44 -873 / REGON 277486060
  Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki:
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS NR 000000110 4

  `
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ”Bowim” S.A.

  Zarząd BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E (kod
  pocztowy 41 -200) (” BOWIM S.A. ”, „ Spółka ”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001104,
  posiadającej NIP: 645 -224 -48 -73, o kapitale zakładowym w wysokości 1.951.464,70 zł
  (w całości opłaconym), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402 1, art. 402 2
  KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A. niniejszym zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018
  roku, na godzinę 10.00 , Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Bowim S.A.
  („Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy
  Niweckiej 1E.
  Porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Na dz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały
  w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia o
  jej nie powoływanie (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
  5. Przedstawienie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał y w sprawie odwołania Pana Sobiesława Szefera z funkcji członka
  Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Mańki z funkcji członka Rady
  Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  celem uzupełnienia jej skł adu w związku z odwołaniem jednego z jej członków.  41 -200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80 e -
  mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl NIP 645 -22-44 -873 / REGON 277486060
  Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki:
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS NR 000000110 4

  11. Zakończenie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Prawo uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko
  osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w
  walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 13 sierpnia 2018 roku. (art. 406 1 § 1 KSH).
  2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest
  jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.
  3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżel i są wpisani do księgi akcyjnej w
  dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 406 2 KSH).
  4. W celu wzięcia udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz
  uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinien
  zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu Spółki. Żądanie powinno zostać złożone nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i n ie później niż w
  pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż
  w dniu 14 sierpnia 2018 roku.
  5. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestniczenia w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce
  zgodnie z punktem 3 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot
  prowadzący depozyt papierów wartościowych.
  6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona w
  lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, w godzinach 8.00 -
  14.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Akcjona riusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
  Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz
  przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
  adres, na który lista powinna być wysłana.
  7. Uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego przy
  sporządzaniu listy obecności (w oryginale lub kopii poświadczonej przez
  notariusza) lub z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby u prawnione do
  reprezentowania Akcjonariusza, uwidocznione w przedstawionym odpisie z
  właściwego rejestru (w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza).
  Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski,
  sporządzone przez tł umacza przysięgłego.
  41 -200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80 e -
  mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl NIP 645 -22-44 -873 / REGON 277486060
  Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki:
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS NR 000000110 4


  Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
  Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, t o jest nie później niż do dnia 8 sierpnia 2018 roku. Żą danie
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone także w postaci elektronicznej na adres
  wza@bowim.pl .

  Prawo akcjonariusza do zgłaszani a projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacj i
  elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Zgłoszenie na piśmie powinno zostać złożone w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu,
  przy ul. Niwec kiej 1E, a zgłoszenie w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane
  na adres: wza@bowim.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
  internetowej.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  projekty uc hwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy
  powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z
  jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
  zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
  3. Pełnomocnik wy konuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzw yczajnym Walnym
  Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator,
  pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
  zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko
  na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić  41 -200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80 e -
  mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl NIP 645 -22-44 -873 / REGON 277486060
  Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki:
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS NR 000000110 4

  Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość
  wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa jest wyłączone.
  4. Formularz pozwalający na wykonywanie pr awa głosu przez pełnomocnika jest
  dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w lokalu Zarządu Spółki w
  Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a także na stronie internetowej Spółki
  www.bowim.pl . Posłużenie się formular zem przy głosowaniu przez
  pełnomocnika nie jest obligatoryjnie i nie stanowi warunku ważności
  pełnomocnictwa.
  5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
  odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
  6. Akcjonariusz spółki publicznej , posiadający akcje zapisane na rachunku
  zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
  z akcji zapisanych na tym rachunku.
  7. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
  rachunku papierów wartościow ych może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
  rachunków.
  8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu
  i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
  elektroniczn ej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci pisemnej powinno zostać
  dołączone do protokołu Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc y ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu.
  9. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę
  za pośrednictwem poczty e -mail. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzw yczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółka na swojej stronie internetowej www.bowim.pl
  udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w
  formie elektronicznej. Formularz należy uzupełnić oraz przesłać na adres:
  wza@bowim.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przez dniem odby cia
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza oraz
  pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
  postaci elektronicznej. Działania te mogą polegać w szczególności na skierowaniu
  do Akcjonariusza lub pełnomocnika zwrotnego zapytania w formie
  elektronicznej lub telefonicznej. Brak udzielenia odpowiedzi na zapytanie
  zwrotne skierowane do Akcjonariusza lub pełnomocnika będzie stanowił
  podstawę niedopuszczenia pełnomocni ka do wzięcia udziału w Nadzw yczajnym
  Walnym Zgromadzeniu.
  11. Wskazane powyżej procedury znajdują zastosowanie do odwołania
  pełnomocnictwa.  41 -200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80 e -
  mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl NIP 645 -22-44 -873 / REGON 277486060
  Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki:
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS NR 000000110 4


  Możliwość i sposób uczestniczenia, wypowiadania się w Nadzw yczajnym Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia ani wypowiadania się na
  Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzw yczajnym
  Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia
  Informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzw yczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
  oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej
  Spółki: www.bowim.pl .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  §1

  Na podstawie art. 409 § 1 ksh i § 5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję
  Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się
  ……………………………………………………


  §2

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się” : [_____].


  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.


  §1

  Na podstawie § 7 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek
  Przewodniczącego, odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.


  §2

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba ak cji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____]


  UCHWAŁA NR ....
  NADZ WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.


  §1

  Na podstawie § 7 ust. 1 zd . 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera się
  komisję skrutacyjną w składzie:
  1. ……………………………………………………..
  2. ……………………………………………………..
  3. ……………………………………………………..


  §2

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą pod jęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].
  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


  §1

  Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki:

  1. Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały
  w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia o
  jej niepo woływanie .
  5. Przedstawienie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z członków.
  10. Podjęcie uchwały w sprawi e powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
  celem uzupełnienia jej składu w związku z odwołaniem jednego z członków.
  11. Zakończenie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].


  UCHWA ŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki


  §1

  Na podstawie §17 pkt 4) Statutu , odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana
  Sobiesława Szefera

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].
  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki


  §1

  Na podstawie §17 pkt 4) Statutu , odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana
  Marka Mańkę.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].
  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


  §1

  Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ………………..
  PESEL ……………………………..

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].
  UCHWAŁA NR ....
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI POD FIRMĄ ”BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


  §1

  Na podstawie §17 pkt 4) Statutu, powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ………………..
  PESEL ……………………………..


  §2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [_____] akcji, co stanowi
  [_____] % kapitału zakład owego.
  Łączna liczba ważnych głosów: [_____], w tym:
  - głosów „za”: [_____],
  - głosów „przeciw”: [_____],
  - głosów „wstrzymujących się”: [_____].


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BOWIM
2021-09-24 23-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor