Raport.

BOWIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody z dzia?alno?ci operacyjnej 1 202 581 883 609 283 314 201 935 Koszty dzia?alno?ci operacyjnej 1 166 860 844 664 274 898 193 035 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 35 720 38 944 8 415 8 900 Zysk brutto 21 952 22 647 5 172 5 176 Zysk netto 16 442 18 536 3 874 4 236 Aktywa razem 374 185 364 385 89 713 82 366 Zobowi?zania razem 256 013 248 653 61 381 56 205 W tym: zobowi?zania kr?tkoterminowe 181 515 188 613 43 519 42 634 Kapita? w?asny 118 171 115 733 28 332 26 160 Kapita? podstawowy 1 951 1 951 468 441 Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647 Warto?? ksi?gowa na akcj? 6,06 5,93 1,45 1,34 Zysk netto na akcj? zwyk?? 0,84 0,95 0,20 0,22 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4 268 15 788 1 005 3 608 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -5 219 -4 112 -1 230 -940 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 1 550 -11 300 365 -2 582

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  www.bowim .pl
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim S.A.
  za 201 7 rok
  Data publikacji raportu: 9 kwietnia 201 8 rok.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  2
  List Prezesa Zarządu
  Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
  W imieniu Zarządu Spółki Bowim S.A., mamy przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe
  za 2017 rok, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Zapraszamy do lektury niniejszego sprawozdania.
  W 2017 roku skonsolidow ane przychody operacyjne przekroczyły miliard złotych i były najwyższe w ponad 20 -letniej historii
  Bowimu. Wyniosły one ponad 1 130 mln zł, co oznacza, że w porównaniu do wyniku z 2016 roku urosły o ponad 36%. Zysk
  operacyjny Grupy osiągnął w ubiegłym roku 39,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,8 mln zł. Osiągnięte wyniki są nie tylko efektem
  sprzyjającej w 2017 roku koniunktury rynkowej, ale również, a może przede wszystkim, pracy całego zespołu i efektywności
  realizowanej strategii rozwoju.
  Rynek dystrybuc ji w 2017 roku oceniamy pozytywnie. Wpłynęły na to m.in. ograniczenie importu stali z Dalekiego Wschodu
  dzięki nałożonym przez Komisję Europejską cłom antydumpingowym, a w Europie organiczny wzrost popytu na stal. W Polsce
  głównymi motorami napędowymi rynk u są przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, realizowane dzięki funduszom
  unijnym. Pomimo, iż n adal widzimy podaż towarów hutniczych m.in. z Rosji, Turcji, =ranu czy Białorusi, nie obawiamy się jej
  istotnego wpływu na naszą działalność.
  Rok 2017 by ł zmienny i po pozytywnym = kwartale 2017 r., == kwartał charakteryzował się spadkiem cen głównych składowych
  asortymentu oferowanego przez Grupę Bowim, czyli m.in. blach gorącowalcowanych, prętów i profili, co też odbiło się na nieco
  słabszym wyniku Grupy w tym okresie. W == połowie roku ceny wyrobów stalowych osiągały coraz wyższe poziomy i w efekcie
  całoroczne średnie wartości cen rynkowych oferowanego asortymentu były wyższe niż w 2016 r. Kluczowym czynnikiem, który
  pozwolił osiągnąć rekordowe przychody , był znaczny wzrost przetwarzanych wolumenów (potwierdzający wzrost skali
  działalności) oraz prowadzona od lat optymalna polityka zakupowo -sprzedażowa oferowanych produktów i towarów.
  Sukcesywnie realizujemy kolejne cele na drodze rozwoju Grupy, ale też stawiamy przed sobą kolejne wyzwania. W październiku
  2017 r. opublikowaliśmy bardzo ambitną Strategię na lata 2017 -2020, dzięki której umocnimy swoją pozycję na rynku, a także
  zwiększymy efektywność prowadzonego przez nas biznesu.
  W celu optymalizacji pro cesów magazynowo -logistycznych, a w konsekwencji zwiększenia możliwości produkcyjnych,
  magazynowych i transportowych, planujemy zainwestować do 2020 r. ponad 50 mln zł. Heszcze w 2016 roku rozpoczęliśmy
  modernizacje na terenie swojego centrum logistyczno -magazynowego w Sosnowcu, która zostanie zakończona w 2018 r. W
  kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy
  kolejowej do centrum logistyczno -magazynowego w Sosnowcu oraz inwestycje w rozwią zania informatyczne, które poprawią
  efektywność Grupy. Poza rozwojem organicznym nie wykluczamy akwizycji – aktywnie analizujemy rynek w celu potencjalnego
  dokonania przejęć spółek wpisujących się Strategię Grupy.
  Mamy nadzieję, że 2018 rok okaże się okre sem równie dobrym dla Spółki i Grupy jak minione 12 miesięcy 2017 roku. Hako
  Zarząd zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel, choć zdajemy sobie sprawę że istnieje szereg czynników
  zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Kształt sytua cji popytowo -podażowej rynku stali w Polsce, Europie i na Świecie jest
  nadal niewiadomą – szczególnie patrząc przez pryzmat ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone na importowaną stal i
  aluminium, a także biorąc pod uwagę potencjalne działania równoważące z e strony Unii Europejskiej. Na przyszłość patrzymy
  jednak optymistycznie. Spodziewamy się kontynuacji dobrej koniunktury na rodzimym rynku z racji planowanych dalszych
  inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji w branży energetycznej i deweloperskiej.
  Chcielibyśmy podziękować Akcjonariuszom za okazane zaufanie, Członkom Rady Nadzorczej i Klientom za udaną współpracę, a
  także wszystkim Pracownikom, bez których nie udałoby się osiągnąć tak satysfakcjonujących rezultatów w 2017 r. Wyrażamy
  nadzieję na kon tynuację pozytywnych relacji, a jako Zarząd dołożymy wszelkich starań, aby pokładana wiara w potencjał Grupy
  Bowim owocowała w dalszym ciągu pozytywnymi rezultatami finansowymi i naszą rosnącą pozycją na polskim rynku dystrybucji
  stali.
  Z wyrazami szacunku,
  Zarząd Bowim S.A.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  3
  Spis treści
  List Prezesa Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 2
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 3
  1. Wybrane jednostkowe dane finansowe ................................ ................................ ................................ .............. 5
  2. Wybrane skonso lidowane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ......... 6
  3. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ ................................ .................. 7
  3.1. Skład rady nadzorczej i zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7
  3.2. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8
  3.3. Historia Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 8
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe ................................ ................................ ................................ . 9
  4.1. Przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 9
  4.2. Koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11
  4.3. Wyniki ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 12
  4.4. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 13
  4.5. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietyp owym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe
  Emitenta oraz Grupy Emitenta w 2017 r. i których wpływ jest możliwy w następnych latach ................................ .. 15
  4.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta, Grupy
  Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności ................................ ................................ ................................ ... 17
  5. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 19
  5.1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony ............ 19
  5.2. Informacje o podst awowych produktach, towarach lub usługach ................................ ................................ .............. 22
  5.3. Informacje o rynkach zbytu i zaopatrzenia ................................ ................................ ................................ ................... 24
  5.4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ .. 25
  5.5. Informacje o zawartych umowach ................................ ................................ ................................ ................................ 27
  5.6. =nformacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego
  głównych inwestycji krajowych i zagranicznych ................................ ................................ ................................ ........... 27
  5.7. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta (papiery wartościowe, instrumenty finansowe,
  wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych doko nanych poza jego grupą
  jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania ................................ ................................ ......................... 28
  5.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartyc h przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ................................ ................................ ................................ .......... 29
  5.9. =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i
  pożyczek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 29
  5.10. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach ................................ ................................ .............. 30
  5.11. =nformacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach .......................... 30
  5.12. =nformacje o emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem wraz z opisem wykorzystania przez
  Emi tenta wpływów z emisji papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ . 30
  5.13. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
  prognozami wyników na dany rok ................................ ................................ ................................ ................................ . 30
  5.14. Ocena, wraz z uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi ................................ .......................... 31
  5.15. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ................................ ................................ ............................... 31
  5.16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową ......................... 31
  5.17. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich
  rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie, lub zwolnienie
  następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie ................................ ................................ .......................... 31
  5.18. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ ................................ .................. 31
  5.19. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach
  powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta ............................ 32
  5.20. =nformacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których
  mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporc jach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
  obligatariuszy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 33
  5.21. =nformacje o systemie kontroli programó w akcji pracowniczych ................................ ................................ ................ 33


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  4
  5.22. =nformacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i warto ści nominalnej,
  ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów
  (akcji) w przypadku ich zbycia ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 33
  5.23. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ................................ ................................ ........................ 34
  5.24. Informacje o audytorach ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 34
  5.25. Strategia Grupy BOWIM na lata 2017 -2020 ................................ ................................ ................................ .................. 34
  5.26. Polityka dywidendowa ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 35
  6. Ład korporacyjny ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 36
  6.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest
  publicznie dostę pny ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 36
  6.2. W zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień stosowanego zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie
  tych postanowień oraz wyjaśnienie zasad odstąpienia ................................ ................................ ................................ 36
  6.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sp orządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 39
  6.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartoś ciowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku
  do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień ................................ ................................ ................................ ................ 39
  6.5. Wskazanie wszelk ich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu ................................ ................................ . 39
  6.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta 39
  6.7. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta ................................ ................................ ............................... 40
  6.8. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 40
  6.9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
  wykonywania ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 40
  6.10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
  zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów ................................ ................. 40
  6.11. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
  prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykup ie akcji ................................ ................................ ................................ .. 40
  7. Polityka różnorodności ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 41  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  5
  1. Wybrane jednostkowe dane finansowe
  Wybrane dane rachunku zysków i strat od 01.01.201 7 do 31.12. 2017 tys. PLN
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. PLN dynamika od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. EUR
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. EUR dynamika
  Przychody z działalności operacyjnej 1 202 581 883 609 36,10% 283 31 4 201 93 5 40,30%
  Przychody netto ze sprzedaży 1 200 873 875 957 37,09% 282 913 200 188 41,32%
  Zysk (strata) na sprzedaży 37 870 34 733 9,03% 8 922 7 938 12,40%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 720 38 944 -8,28% 8 415 8 900 -5,45%
  Zysk (strata) brutto 21 952 22 647 -3,07% 5 172 5 176 -0,08%
  Zysk (strata) netto 16 442 18 536 -11,30% 3 874 4 236 -8,56%
  EBITDA 37 345 40 082 -6,83% 8 798 9 160 -3,95%
  Amortyzacja 1 625 1 138 42,83% 383 260 47,24%
  Wybrane dane bilansowe 31.12. 2017 tys. PLN 31.12. 2016 tys. PLN dynamika 31.12. 2017 tys. EUR 31.12. 2016 tys. EUR dynamika
  Aktywa trwałe 129 007 123 358 4,58% 30 930 27 884 10,93%
  Aktywa obrotowe 245 178 241 028 1,72% 58 783 54 482 7,89%
  Aktywa razem 374 185 364 385 2,69% 89 713 82 366 8,92%
  Należności długoterminowe 0 0 - 0 0 -
  Należności krótkoterminowe 100 704 101 714 -0,99% 24 144 22 992 5,01%
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 924 7 325 8,18% 1 900 1 656 14,75%
  Zobowiązania krótkoterminowe 181 515 188 613 -3,76% 43 519 42 634 2,08%
  Zobowiązania długoterminowe 74 499 60 040 24,08% 17 862 13 571 31,61%
  Zobowiązania i rezerwy razem 256 013 248 653 2,96% 61 381 56 205 9,21%
  Kapitał własny 118 171 115 733 2,11% 28 332 26 160 8,30%
  Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych
  od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. PLN
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. PLN dynamika od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. EUR
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. EUR dynamika
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 268 15 788 -72,97% 1 00 5 3 608 -72,13%
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 219 -4 112 26,91% -1 230 -940 30,82%
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 550 -11 300 -113,72% 365 -2 582 -114,14%
  Przepływy pieniężne netto razem 599 376 59,50% 141 86 64,42%
  Środki pieniężne na początek okresu 7 325 6 949 5,41% 1 726 1 588 8,66%
  Środki pieniężne na koniec okresu 7 924 7 325 8,18% 1 867 1 674 11,52%
  Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
  1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
  przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
   kurs na dzień 31.12. 2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN
   kurs na dzień 31.12. 2016 wynosił 1 EUR – 4,4240 PLN
  2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w d anym okresie sprawozdawczym:
   kurs średni w okresie 01.01. 2017 – 31.12. 2017 wynosił 1 EUR – 4,2447 PLN
   kurs średni w okresie 01.01. 2016 – 31.12. 2016 wynosił 1 EUR – 4,3757 PLN
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach
  złotych przez kurs wymiany.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  6
  2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Wybrane dane rachunku zysków i strat od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. PLN
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. PLN dynamika od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. EUR
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. EUR dynamika
  Przychody z działalności operacyjnej 1 130 292 830 080 36,17% 266 28 3 189 70 2 40,37%
  Przychody netto ze sprzedaży 1 127 697 819 973 37,53% 265 674 187 393 41,77%
  Zysk (strata) na sprzedaży 41 129 37 566 9,49% 9 690 8 585 12,87%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 534 43 976 -10,10% 9 314 10 050 -7,33%
  Zysk (strata) brutto 25 054 26 884 -6,81% 5 902 6 144 -3,93%
  Zysk (strata) netto 18 774 21 663 -13,33% 4 423 4 951 -10,66%
  EBITDA 43 588 47 236 -7,72% 10 269 10 795 -4,88%
  Amortyzacja 4 054 3 260 24,36% 955 745 28,20%
  Wybrane dane bilansowe 31.12. 2017 tys. PLN 31.12. 2016 tys. PLN dynamika 31.12. 2017 tys. EUR 31.12. 2016 tys. EUR dynamika
  Aktywa trwałe 134 948 125 466 7,56% 32 355 28 360 14,08%
  Aktywa obrotowe 260 690 238 100 9,49% 62 502 53 820 16,13%
  Aktywa razem 395 638 363 566 8,82% 94 857 82 180 15,43%
  Należności długoterminowe 0 0 - 0 0 -
  Należności krótkoterminowe 106 605 93 589 13,91% 25 559 21 155 20,82%
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 941 8 004 11,71% 2 144 1 809 18,49%
  Zobowiązania krótkoterminowe 195 893 187 153 4,67% 46 967 42 304 11,02%
  Zobowiązania długoterminowe 100 927 82 322 22,60% 24 198 18 608 30,04%
  Zobowiązania i rezerwy razem 296 820 269 475 10,15% 71 164 60 912 16,83%
  Kapitał własny 98 818 94 090 5,02% 23 692 21 268 11,40%
  Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych
  od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. PLN
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. PLN
  dynamika od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 tys. EUR
  od 01.01. 2016 do 31.12. 2016 tys. EUR
  dynamika
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 045 19 239 -58,18% 1 895 4 397 -56,89%
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -11 085 -6 536 69,59% -2 61 1 -1 494 74,83%
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 978 -13 054 -130,47% 937 -2 983 -131,41%
  Przepływy pieniężne netto razem 937 -351 -366,89% 221 -80 -375,12%
  Środki pieniężne na początek okresu 8 004 8 355 -4,20% 1 886 1 909 -1,25%
  Środki pieniężne na koniec okresu 8 941 8 004 11,71% 2 107 1 829 15,16%
  Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
  1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
  przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
   kurs na dzień 31.12. 2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN
   kurs na dzień 31.12. 2016 wynosił 1 EUR – 4,4240 PLN
  2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
  według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni
  dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
   kurs średni w okresie 01.01. 2017 – 31.12. 2017 wynosił 1 EUR – 4,2447 PLN
   kurs średni w okresie 01.01. 2016 – 31.12. 2016 wynosił 1 EUR – 4,3757 PLN
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wc ześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach
  złotych przez kurs wymiany.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  7
  3. Podstawowe informacje o Emitencie
  Spółka dominująca „Bowim” S.A. (Spółka) z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1e jest jedną z największych firm
  działających na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych. W swojej ofercie proponuje szeroki asortyment
  wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich jak i zagranicznych producentów stali. Ponadto
  Spółka poprzez swoj e spółki zależne oferuje usługi serwisu i przetworzenia wyrobów stalowych.
  Spółka została zarejestrowana i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, V=== Wydział Gospodarcz y Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000001104 w dniu 19 lutego 2001 roku.
  Centrala oraz centrum logistyczno -dystrybucyjne Spółki znajduje się w Sosnowcu. Spółka posiada również 8 oddziałów
  handlowych zlokalizowanych w Gdańsku, Kielcach, Lublini e, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu , Warszawie i Białymstoku oraz 2
  magazyny zewnętrzne: przeładunkowy w Sławkowie i handlowy w Szczecinie.
  Od dnia 25 stycznia 2012 roku akcje Spółk i są notowane na Głównym Parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Spółka jest członkiem i założycielem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.
  KAP=TAŁ ZAKŁADOWY
  Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółka wynosi 1.951.464,70 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset
  pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 70/100) i dzieli się na 19.514.647 (słownie: dziewiętnaście
  milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej po 0,10 PLN (słownie: dziesięć
  groszy) każda w tym:
  TABELA: KAP=TAŁ AKCYHNY SPÓŁK=
  Seria akcji Rodzaj akcji =lość akcji =lość głosów =lość akcji w
  obrocie na
  rynku
  regulowanym
  Seria A =mienne/ uprzywilejowane co do głosu 6.375.000 12.750.000 0
  Seria B zwykłe 6.375.000 6.375.000 6.375.000
  Seria D Zwykłe 3.882.000 3.882.000 3.882.000
  Seria E Zwykłe 765.000 765.000 765.000
  Seria F Zwykłe 2.117.647 2.117.647 2.117.647
  Łącznie 19.514.647 25.889.647 13.139.647
  3.1. Skład rady nadzorczej i zarządu
  Poniżej przedstawiono skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu.
  Zarząd Spółki
  Zarząd Emitenta jest trzyosobowy:
  ▪ Hacek Rożek – Wiceprezes Zarządu,
  ▪ Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu,
  ▪ Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu.
  Rada Nadzorcza
  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi obecnie siedem osób:
  ▪ Feliks Rożek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Han Kidała – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Aleksandra Wodarczyk – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Sobiesław Szefer – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Tadeusz Borysiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Hanusz Koclęga – Członek Rady Nadzorczej.
  Od daty publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarządu i nie uległ zmianie.
  W związku z upływem z dniem 8 maja 2017 roku kadencji członków Zarządu, w dniu 8 maja 2017 roku na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki powołano dotychczasowych członków Zarządu na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, która upływa z
  dniem 8 maja 2022 roku. =ch mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ Emitenta zatwierdz ającego sprawozdanie
  finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku.
  Natomiast podczas NWZA, które odbyło się w dniu 20 października 2017 roku dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
  - NWZA odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Bernadettę Fuchs oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Pana
  Marka Mańkę.
  Kadencja członków Rady Nadzorcze j upływa z dniem 25 maja 2021 roku. =ch mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ
  Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy k ończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.
  Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w siedzibie Emitenta w Sosnowcu przy ul. Niw eckiej 1e.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  8
  Komitet Audytu
  Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu, funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Emitenta od
  dnia 28 czerwca 2013 roku, wchodz ą trzy osoby :
  ▪ Marek Mańka – Przewodniczący Komitetu Audytu ,
  ▪ Feliks Rożek – Człon ek Komitetu Audytu ,
  ▪ Sobiesław Szefer – Członek Komitetu Audytu ,
  W związku z odwołaniem z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Bernadetty Fuchs oraz powołaniem na członka Rady Nadzorczej
  Pana Marka Mańki Rada Nadzorcza Bowim S.A. podjęła w dniu 20 październ ika 2017 roku uchwałę odwołującą z funkcji członka
  Komitetu Audytu Panią Bernadettę Fuchs, uchwałę powołującą na członka Komitetu Audytu Pana Marka Mańkę oraz uchwałę
  powołującą na Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Marka Mańkę.
  Komitet Audytu wykonuje swoje funkcje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
  3.2. Akcjonariat
  Struktura akcjonariatu Bowim S.A. na dzień publikacji niniejszego S prawozdania , tj. 09.04.201 8:
  Lp. Struktura akcjonariatu Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów
  na WZA
  % udział
  głosów na WZA
  1 Adam Kidała 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  2 Hacek Rożek 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  3 Jerzy Wodarczyk 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  4 Konsorcjum Stali 978 928 5,02% 978 928 3,78%
  5 Pozostali akcjonariusze 4 647 000 23,80% 4 647 000 17,95%
  6 Bowim S.A. z akup w ramach operacji buy back * 1 491 660 7,64% 1 491 660 5,76%
  Razem 19 514 647 100,00% 25 889 647 100,00%
  *) akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki
  Struktura akcjonariatu Bowim S.A. na dzień 31.12. 2017 :
  Lp. Struktura akcjonariatu Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów
  na WZA
  % udział
  głosów na WZA
  1 Adam Kidała 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  2 Hacek Rożek 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  3 Jerzy Wodarczyk 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17%
  4 Konsorcjum Stali 1 051 828 5,39% 1 051 828 4,06%
  5 Pozostali akcjonariusze 4 647 000 23,80% 4 647 000 17,95%
  6 Bowim S.A. z akup w ramach operacji buy back * 1 418 760 7,27% 1 418 760 5,48%
  Razem 19 514 647 100,00% 25 889 647 100,00%
  *) akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki
  3.3. Historia Emitenta
  Powstanie Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa Kapitałowa, Grupa Emitenta, Grupa) - wrzesień 2005 roku, kiedy to Spółka utworzył,
  na bazie oddziału w Rzeszowie, spółkę zależną Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o. Emitent objął wówczas przedmiotowe udziały w
  kapitale założycielskim powyższej spółki stanowiące 75% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania praw z 85,7%
  głosów na zgromadzeniach wspólników Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o.
  W 2007 roku Spółka nabył 80% udziałów w kapitale zakładowym Betstal Sp. z o.o. a spółka zależna Bowim -Podkarpacie Sp.
  z o.o. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrostal -Hasło Sp. z o.o., inkorporując ją w c ałości w 2008 roku.
  W 2010 roku Spółka nabył 100% akcji w spółce Passat -Stal S.A.
  W 2011 roku Spółka nabył 10% udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o.
  W dniu 25 stycznia 2012 roku akcje Spółki „Bowim” SA z powodzeniem zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wart ościowych w
  Warszawie. Wejściu Spółki na GPW nie towarzyszyła emisja akcji. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 13.139.647 akcji
  zwykłych na okaziciela serii B, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  W dniu 07 marca 2014 roku wypełniając postan owienia wynikające z zawartego w dniu 24 stycznia 2014 roku Aneksu nr 4 do
  Porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku Emitent dokonał sprzedaży jednej akcji spółki Passat Stal S.A. na rzec z
  Konsorcjum Stali S.A., kształtując aktualny skład Grup y Kapitałowej „Bowim”.
  W dniu 25 sierpnia 2016 roku Spółka przeję ła od osoby fizycznej 10 udziałów w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o. stanowiących
  10% udziału w kapitale zakładowym Spółki Betstal.
  Na dzień 31 marca 2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Grupa Kapitałowa „Bowim” obejmuje podmiot
  dominujący BOWIM S.A. oraz trzy spółki zależne: Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o., Betstal Sp. z o.o. oraz Passat -Stal S.A.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  9
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  4.1. Pr zychody
  WYKRES: JEDNOSTKOWE PRZYC:ODY ZE SPRZEDAŻY W 201 7 I 201 6 ROKU ( DANE W TYS. PLN)
  WYKRES: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, TOWARÓW = MATER=AŁÓW ORAZ USŁUG W TONAC: W 2017 I 2016 ROKU
  Przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1.200.87 3 tys. PLN. W 2016 roku Spółka o siągnęła przychody na poziomie 875.957
  tys. PLN. Oznacza to, że przychody netto ze sprzedaży były w 2017 r. wyższe o 37,1 % w stosunku do 2016 roku . Na tą zmianę
  miały wpływ wzrosty pozycji przychodów ze sprzedaży:
   produktów z 80.681 tys. PLN w 2016 r. do 102.014 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 26,4 %,
   towarów i materiałów z 792.522 tys. PLN w 2016 r. do 1.095.881 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 38,3 %,
   usług z 2.755 tys. PLN w 2016 r. do 2.978 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 8,1 %.
  W ujęciu jednostkowym przychody z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 1.202.581 tys. PLN, w stosunku do 883.609
  tys. PLN osiągniętych w 2016 roku, co oznacza wzrost na poziomie 36,1 % w ujęciu rocznym .
  Przychody finansowe wzrosły z poziomu 2.664 tys. PLN w 2016 roku do poziomu 7.535 tys. PLN w 2017 roku ., tj. prawie
  trzykrotnie co było wynikiem między innymi wzrostu sprzedaży wierzytelności odsetkowych o 2,7 mln PLN , naliczeniem odsetek
  od przeterminowanych należności handlowych w kwocie o 0,8 mln PLN wyższej w porównaniu do 2016 roku , wystąpieniem
  nadwyżki dodatnich różnic kursowych w wysokości prawie 0,5 mln PLN oraz wyższą o 0,5 mln PLN wyceną zawartych
  kontraktów walutowych. Zmienność ku rsu EUR/PLN warunkującą wystąpienie wzrostów w przypadku dwóch ostatnich z
  wymienionych pozycji przedstawiono na wykresie ŚREDN=E KURSY NBP EUR/PLN W OKRES=E 01.01.201 6-30.03.201 8.
  1 200 873
  875 957
  2017 2016
  487 655
  430 303
  2017 2016
  +13,3% r/r
  +37,1% r/r


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  10
  WYKRES: ŚREDN=E KURSY NBP EUR/PLN W OKRES=E 01.01.2016 -30.03.201 8
  Źródło: opracowanie własne na podstawie www.nbp.pl
  WYKRES: PRZYC:ODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAP=TAŁOWEH W 201 7 I 201 6 ROKU (DANE W TYS. PLN)
  WYKRES: SKONSOL=DOWANA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, TOWARÓW = MATER=AŁÓW ORAZ USŁUG W TONAC: W 2017 = 2016 ROKU
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1.127.697 tys. PLN. W 2016 roku Grupa Kapitałowa o siągnęła
  przychody na poziomie 819.973 tys. PLN. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w 2017 r. wyższe
  o 37,5 % w stosunku do 2016 roku. Na tą zmianę miały wpływ wzrosty pozycji przychodów ze sprzedaży:
   produktów z 195.954 tys. PLN w 2016 r. do 248.194 tys. PL N w 2017 r., co stanowi wzrost o 26,7%,
   towarów i materiałów z 621.160 tys. PLN w 2016 r. do 876.598 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 41,1 %,
  4,2935
  4,5035
  4,1423
  4,2085
  4,10
  4,15
  4,20
  4,25
  4,30
  4,35
  4,40
  4,45
  4,50
  4,55 2017 2018
  1 127 697
  819 973
  2017 2016
  453 455
  395 768
  2017 2016
  +37,5% r/r
  2016
  +14,6% r/r


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  11
  W ujęciu skonsolidowanym przychody z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 1.130.292 tys. PLN, w stosunku do
  830.080 tys. PLN osiągniętych w 2016 roku, co oznacza wzrost na poziomie 36,2 % ujęciu rocznym.
  Skonsolidowane przychody finansowe kształtowały się podobnie, jak w przypadku danych jednostkowych, gdyż czynniki je
  determinujące były identyczne – rok do roku nastąpił prawie trzykrotny wzrost z 2.599 tys. PLN w 2016 r. do 7.547 tys. PLN w
  2017 roku.
  Osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, był o efektem
  korzystnych trendów w branży dystrybucji, która znajdowała się pod wpływem utrzymujących się potrzeb inwestycyjno -
  konsumpcyjnych przy średnich cen ach wyrobów hutniczych  wyższych o 16,5% niż przed rokiem . Należy przy tym zaznaczyć,
  że ceny blachy gorącowalcowanej, mającej największy udział w sprzedaży Emitenta oraz Grupy Bowim, odnotowały prawie 30%
  średnioroczny wzrost . Na wysoki poziom przychodów ze sprzedaży wpłynęła również większa niż przed rokiem efektywność w
  zakresie wolumenoweg o zaspokojenia rynku w oferowane przez siebie towary i produkty – Emitent w ujęciu rocznym osiągnął
  sprzedaż mierzoną tonami ponad 13% wyższą niż w 2016 roku , w przypadku Grupy Emitenta wzrost ten sięgnął prawie 15%.
  4.2. Koszty
  W wyniku zwiększonej w 2017 roku sprzedaży odnotowano przyrost kosztów działalności operacyjnej Bowim S.A. o 38,1 % . (z
  poziomu 844 664 tys. PLN w 2016 roku do 1.166.860 tys. PLN w 2017 roku ) oraz o 37,5 % w przypadku Grupy Kapitałowej (z
  poziomu 786.104 tys. PLN w 2016 roku do 1.090.758 tys. PLN w 2017 roku) . Na osiągnięty wzrost największy wpływ miały
  następujące pozycje kosztów , odpowiednio w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym :
   wartość sprzedanych towarów i materiałów - wzrost o 41,2 % i 43,8 %,
   zużyci e materiałów i energii – wzrost o 29,9 % i 30,8 %,
   koszt y usług obcych – wzrost o 15% i 17,2 %.
  Powyższy przyrost k osztów miał związek w przeważającej mierze z pozytywną zmianą wielkości sprzedaży towarów i produktów
  oraz ze wzrostem cen wyrobów hutniczych w == połowie 2017 roku .
  Dla ś wiatow ego ryn ku stali ubiegły rok minął pod znakiem ceł antydumpingowych oraz w nieco mniejszym stopniu zmniejszania
  mocy produkcyjnych przez Chiny. Kraje unijne kontynuowały zapoczątkowane we wcześniejszych latach polityki ochronne
  rodzimych wyrobów stalowych, a narzędzi a międzynarodowej polityki handlowej (np. cła antydumpingow e) zysk iwały na
  popularności także w innych państwach . Z końcem 2017 roku Amerykański Departament :andlu zlecił organom celnym
  wprowadzenie ceł antydumpingowych na walcówkę pro dukowaną w Rosji, Białorusi i ZEA. Natomiast w marcu 2018 roku Stany
  Zjednoczone zapowiedziały walkę z importem t aniej stali i aluminium, pochodzącymi głównie z Chin . W odpowiedzi największy
  światowy producent stali oznajmił, że nie dąży do wojny handlowej z USA, lecz jeśli zajdzie konieczność, to Chiny będą się
  bronić. Sytuacja ta z pewnością będzie rzutowała na kształtowanie się światowych cen stali w 2018 roku.
  Pozytywnym aspektem jest natomiast ograniczanie nadwyżek mocy produkcyjnych przemysłu staloweg o Państwa Środka , gdyż
  inicjatywa ta ma na celu kontrolę emisji smogu oraz inne względy ochrony środowiska Plan redukcyjny docelowo zakłada
  osiągnięcie w 2020 roku poziomu o 100 -150 mln ton rocznie niższego niż obecnie.
  W konsekwencji wystąpienia powyższych czynników doszło do zmniejszenia międzynarodowego przepływu stali , co z kolei
  przełożyło się na globaln ą presję wzrost ową cen stali .
  WYKRES: ŚREDN=E CENY WYROBÓW :UTN=CZYC: NA POLSKIM RYNKU W OKRESIE 01.01. 2016 -30.03.201 7
  *) uśredniona wartość cen: blachy gorącowalcowanej, profilu HEB 200 i pręta żebrowanego fi 12
  Źródło: opracowanie własne na podstawie www.puds.pl
  1 500
  1 700
  1 900
  2 100
  2 300
  2 500
  2 700
  1 4 710 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 912 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 2 5 811
  Blacha gorącowalcowana śr cena (PLN/t) Profil :EB 200 śr cena (PLN/t)
  Pręt żebrowany fi 12mm śr cena (PLN/t) Średnia cena stali*
  2018 2017 2016


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  12
  Zgodnie z powyższym wykresem, ceny głównych asortymentów Grupy Emitenta w tym m.in. blachy gorącowalcowanej (41%
  udziału w sprzedaży Emitenta) weszły w 2017 rok na wzrostowej fali zapoczątkowanej jeszcze w ostatnim kwartale 2016 roku,
  jednak w pierwszych trzech miesiącach omawianego roku siły rynkowe zaczęły wchodzić w równowagę na rynku dystrybucji
  stali i prze z to ceny się ustabilizowały na klika tygodni. Następnie popyt na niektóre wyroby stalowe ( zwłaszcza blachę
  gorącowalcowaną ) osłabł ze względu na osiągnięcie wysokich poziomów zapasów zarówno u dystrybutorów, jak i końcowych
  użytkowników, a to z kolei prze łożyło się na spadek cen w drugim kwartale 2017r . W lipcu rozpoczął się kolejny cykl wzrostowy
  na rynku stali – zakumulowane zapasy zaczęły się kurczyć i zaistniała konieczność ich uzupełnienia, co oczywiście znalazło
  odzwierciedlenie w większym popycie i wyższych cenach. Średnie ceny wyrobów hutniczych obowiązujące w czwartym
  kwartale 2017 roku były o 7 % wyższe niż te w trzecim kwartale i do dnia publikacji niniejszego raportu wzrostowy trend nadal
  się utrzymuje.
  Średnie ceny referencyjnych wyr obów stalowych obowiązujące w 2016 r. były niższe od tych zanotowanych w 2017 roku –
  uśredniona roczna cena wyrobów hutniczych przedstawionych na powyższym wykresie była o 16 ,5% wyższa w okresie 12
  miesięcy 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (dla blachy gorącowalcowanej przyrost ten wyniósł 28,5%) .
  Zgodnie z dany mi zaprezentowanymi przez HIPH, w 201 7 roku krajowe zużycie stali osiągnęło rekordowy poziom przekraczający
  13, 5 mln ton. Polska gospodarka zużyła o 3% więcej stali, a krajowa pr odukcja stali surowej była o 15% wyższa niż rok wcześniej.
  W tym roku zużycie ma nadal rosnąć - HIPH prognozuje 2-3 procentowy wzrost zużycia stali w Polsce , które ma wynikać z
  zapotrzebowania ze strony najbardziej stalochłonnych sektorów gospodarki. W ska li Unii Europejskiej (wg. EUROFER)
  perspektywa na lata 2018 i 2019 jest również pozytywna - aktywność w niektórych sektorach wykorzystujących stal ustabilizuje
  się na bardziej umiarkowanym poziomie (np. w sektorze rur i motoryzacji ), ale koniunktura w przemyśle wytwórczym i sektorze
  budowlanym będzie nadal wspiera ć stałe tempo wzrostu. Oczekuje się, że konsumpcja w unijnych sektorach wykorzystujących
  stal zwiększy się o ok. 2% w 2018 roku i o ok. 1% w 2019 roku.
  Pozostałe koszty oper acyjne wzrosły w Spółce z 3.440 tys. PLN w 2016 roku do 3.858 tys. PLN w 2017 roku, czyli o 12,1 % w
  ujęciu rocznym . Natomiast w Grupie Kapitałowej przyrost wartości pozostałych kosztów operacyjnych wyniósł 13,4 % - z
  poziomu 3.6 97 tys. PLN w 2016 r. do poziomu 4.191 tys. PLN w 2017 roku .
  Rok 2017 przyniósł również wzrost kosztów finansowych Emit enta, które zwiększyły się z poziomu 18.962 tys. PLN w 2016 roku
  do poziomu 21.303 tys. PLN w 2017 roku , tj. o 12,3 % ujęciu rocznym (w Grupie wzrost ten wynió sł 11,9 % - z poziomu 19.691
  tys. PLN w 2016 roku do 22.026 tys. PLN w 2017 roku) . Wystąpienie wzrostu było związane głównie z dokonaniem odpisów
  aktualizujących na naliczone odsetki Spółki (wzrost o 1, 2 mln PLN) , zwiększeniem wartości odsetek faktoringowych o 1,2 mln
  PLN (efekt wzrostu obrotów) . W obrębie kosztów finansowych pozytywnym aspektem był natomiast spadek ujemnych różnic
  kursowych (zrealizowanych i niezrealizowanych) o 3,9 mln PLN co było następstwem korzystny ch zmian kursu EUR/PLN .
  4.3. Wyniki
  WYKRES: JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO, EBIT ORAZ EBITDA W 201 7 I 201 6 ROKU (TYS. PLN)
  W 2017 roku EBIT Emitenta wyniósł 35.720 tys. PLN, co oznacza spadek o 8,3% w stosunku do 2016 roku ( 38.944 tys. PLN). Z
  kolei zysk netto wypracowany w 2017 roku wyniósł 16.442 tys. PLN i był o 11,3 % niższy w porównaniu do wyniku z 2016 roku
  (18.536 tys. PLN). Niższe wyniki były związane z wysoką bazą, służącą do określenia kierunku zmiany.
  W omawianym okresie podobnie do zmian zysku przed opodatkowaniem kształtowały się zmiany wartości: zysku okresu
  obrotowego z działalności kontynuowanej, zysku okresu obrotow ego i całkowitych dochodów za okres obrotowy razem.
  Wskaźniki rentowności 2017 2016
  Rentowność działalności operacyjnej (marża EB=T) 3,0 % 4,4%
  Rentowność działalności operacyjnej powiększonej
  o amortyzację (marża EB=TDA)
  3,1 % 4,6%
  Rentowność netto 1,4 % 2,1%
  ROA 4,4 % 5,1%
  ROE 13,9 % 16,0%
  Zysk netto
  16 442
  Zysk netto
  18 536
  EBIT
  35 720
  EBIT
  38 944 EBITDA
  37 345
  EBITDA
  40 082
  2017 2016
  -11,3% r/r
  -8,3% r/r -6,8% r/r


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  13
  Definicje:  Rentowność działalności operacyjnej = Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży  Rentowność działalności operacyjnej powiększonej o amortyzację = Zysk operacyjny powiększony o amortyzację / Przychody ze sprzedaży  Rentowność netto = Zysk okresu obrotowego / Przychody ze sprzedaży  ROA = zysk okresu obrotowego / średni stan aktywów (średnia stanu z początku oraz końca okresu)  ROE = zysk okresu obrotowego / średni stan kapitałów własnych ogółem (średnia stanu z początku oraz końca okresu)
  WYKRES: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO, EBIT ORAZ EBITDA W 2016 I 2017 ROKU (TYS. PLN)
  W 2017 roku EBIT Grupy Emitenta wyniósł 39.534 tys. PLN, co oznacza spadek o 10,1 % w stosunku do 2016 roku ( 43.976 tys.
  PLN). Z kolei skonsolidowany zysk netto wypracowany w 2017 roku wyniósł 18.774 tys. PLN i był o 13,3 % niższy w porównaniu
  do wyniku z 2016 roku ( 21.663 tys. PLN).
  W omawianym okresie podobnie do z mian skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem kształtowały się zmiany
  skonsolidowanych wartości: zysku okresu obrotowego z działalności kontynuowanej, zysku okresu obrotowego i całkowitych
  dochodów za okres obrotowy razem.
  Wskaźniki rentowności Grupy Ka pitałowej 2017 2016
  Rentowność działalności operacyjnej (marża EB=T) 3,5 % 5,4 %
  Rentowność działalności operacyjnej powiększonej
  o amortyzację (marża EB=TDA)
  3,9 % 5,8 %
  Rentowność netto 1,7 % 2,6 %
  ROA 4,7 % 6,0 %
  ROE 19,0 % 23, 0%
  Definicje:  Rentowność działalności operacyjnej = Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży  Rentowność działalności operacyjnej powiększonej o amortyzację = Zysk operacyjny powiększony o amortyzację / Przychody ze spr zedaży  Rentowność netto = Zysk okresu obrotowego / Przychody ze sprzedaży  ROA = zysk okresu obrotowego / średni stan aktywów (średnia stanu z początku oraz końca okresu)  ROE = zysk okresu obrotowego / średni stan kapitałów własnych ogółem (średnia stanu z początku oraz końca okresu)
  Na zmian y wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęły przede wszystkim spadki cen wyrobów stalowych,
  które miały miejsce w drugim kwartale 2017 roku. Hednak realizowanie niższych marż (na co Emitent nie miał wpływu) zostało
  zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w PLN, jak i tonach (uśrednione wartości jednostkowe i
  skonsolidowane wyniosły odpowiednio ok.40% i 14%).
  4.4. Bilans
  Suma bilan sowa Emitenta na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 374.185 tys. PLN , czyli o 2,7 % więcej niż na koniec 2016 roku -
  364.385 tys. PLN. Wzrost wartości sumy bilansowej w porównaniu do końca 2016 r. po stronie aktywów był rezultatem
  następujących zmian :
   zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 57% (z 21.661 tys. PLN w 2016 r. do 40.613 tys. PLN w 2017 r.),
  wynikające z zakończenia kolejnych etapów inwestycji na magazynie w Sosnowcu (prz yjęcie ze środków trwałych w
  budowie głównie estakad z suwnicami oraz części nowej hali) oraz reklasyfikacją z nieruchomości inwestycyjnych części
  budynkó w i budowli na środki trwałe (to wpływa na zmniejszenie pozycji nieruchomości inwestycyjnych o 27% - z 21.661
  tys. PLN w 2016 roku do 15.865 tys. PLN w 2017 roku)
   zwiększenie wielkości zapasów o 3% (z 131.004 tys. PLN w 2016 r. do 13 5.542 tys. PLN w 2017 r.), które wynikało z
  dopasowania ilościowego poziomu stanów magazynowych do wielkości realizowanej sprzedaży oraz ze wzrostów cen
  magazynowanych wyrobów hutniczych ,
   zmniejszenie o 86% aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (z 4.859 tys PLN w 20 16 roku do 699 tys. PLN
  w 2017 roku)
  -13,3 % r/r
  -10,1 % r/r
  -7,7 % r/r
  Zysk netto
  18 774
  Zysk netto
  21 663
  EBIT
  39 534
  EBIT
  43 976
  EBITDA
  43 588
  EBITDA
  47 236
  2017 2016
  -10,1 % r/r
  -13,5 % r/r
  -7,7 % r/r


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  14
  Omówione zmiany zostały zestawione na poniższym wykresie.
  WYKRES: STRUKTURA AKTYWÓW BOW=M S.A. NA DZ=EŃ 31.12. 2016 I 31.12.2017 (TYS. PLN)
  Głównym źródłem finansowania działalności Spółki jest kapitał obcy w postaci zobowiązań handlowych, kredytów bankowych
  oraz pożyczek. Na koniec 2017 roku zobowiązania ogółem wyniosły 256.013 tys. PLN i w stosunku d o 2016 roku zwiększył y się
  o 7.361 tys. PLN, głównie w wyniku , zwiększeni a zobowiązań finansowych krótkoterminowych o 30% ( związanych ze
  zwiększeniem możliwości zakupowych Emitenta ) oraz w wyniku wzrostu zobowiązań finansowych długoterminowych o 24%
  ,związanych z realizacją planów inwestycyjnych na magazynie centralnym w Sosnowc u (więcej informacji na temat
  realizowanych inwestycji znajduje się w rozdziale 5.7 Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta
  (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym in westycji
  kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania oraz rozdziale 5.25
  Strategii Grupy BOWIM na lata 2017 -2020 ). Natomiast w przeciwnym kierunku do zobowiązań finansowych zmieniły się
  zobowiąza nia handlo we (spadek o 8%), co osłabiło w pewnym stopniu zwiększenie zobowiązań ogółem. Wzrost kapitałów
  własnych o 2% w analizowanym okresie jest efektem zwiększenia celowego kapitału rezerwowego o 18 mln PLN środkami
  pochodzącymi z zysków zatrzymanych (spadek o 12 mln PLN ).
  WYKRES: STRUKTURA PASYWÓW BOW=M S.A. NA DZ=EŃ 31.12. 2016 I 31.12.2017 (TYS. PLN)
  Skonsolidowana s uma bilan sowa na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 395.638 tys. PLN , czyli 9% więcej niż na koniec 2016 roku -
  363.566 tys. PLN. Wzrost wartości sumy bilansowej w porównaniu do końca 2016 r. po stronie aktywów był rezultatem przede
  wszystkim zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych o 16% ( z 89.386 tys. PLN w 2016 roku do 103.804 tys. PLN w
  2017 roku) , zapasów o 6% (z 135.293 tys. PLN w 2016 r. do 143.847 tys. PLN w 2017 r.) -), należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałych należności o 13% (z 93.589 tys. PLN w 2016 r. do 106.059 tys. PLN w 2017 r.- w efekcie zwiększenia wielkości
  realizowanej sprzedaży ) i zmniejs zeni a o 72% aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (z 6.522 tys . PLN w 2016
  roku do 1.830 tys. PLN w 2017 roku) . Omówione zmiany miały identyczne podłoże, jak w przypadku aktywów Emitenta, a
  zostały zestawione na poniższym wykresie.
  WYKRES: STRUKTURA AKTYWÓW GRUPY BOW=M NA DZ=EŃ 31.12. 2016 I 31 .12.2017 (TYS. PLN)
  Głównym źródłem finansowania działalności Grupy Bowim jest kapitał obcy w postaci zobowiązań handlowych, kredytów
  bankowych oraz pożyczek. Na koniec 2017 roku zobowiązania ogółem w yniosły 296.820 tys. PLN i w stosunku do 2016 roku ich
  wartość zwiększyła się o 27.345 tys. PLN, głównie w wyniku wzrostu długoterminowych zobowiązań finans owych (33%)
  związanych z realizacją strategicznego planu inwestycyjnego zarówno przez Emitenta , jak i spółki zależne (więcej informacji na
  temat realizowanych inwestycji znajduje się w rozdziale 5.7 Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta
  (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nie ruchomości), w tym inwestycji
  kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania oraz rozdziale 5.25
  129 007
  123 358
  245 178
  241 028
  0 100 000 200 000 300 000 400 000
  31.12.2017
  31.12.2016 A. Aktywa trwałe (długoterminowe)
  B. Aktywa obrotowe
  (krótkoterminowe)
  118 171
  115 733
  74 499
  60 040
  181 515
  188 613
  0 100 000 200 000 300 000 400 000
  31.12.2017
  31.12.2016 A. Kapitał własny
  B. Zobowiązania długoterminowe i
  rezerwy na zobowiązania
  C. Zobowiązania krótkoterminowe i
  rezerwy na zobowiązania
  134 948
  125 466
  260 690
  238 100
  0 100 000 200 000 300 000 400 000
  31.12.2017
  31.12.2016 A. Aktywa trwałe (długoterminowe)
  B. Aktywa obrotowe
  (krótkoterminowe)


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  15
  Strategii Grupy BOWIM na lata 2017 -2020 ) . Wzrost kapitałów własnych o 5% w analizowanym okresie jest efektem zwiększenia
  celowego kapitału rezerwowego o 18 mln PLN środkami pochodzącymi z zysków zatrzymanych (spadek o 10 mln PLN).
  WYKRES: STRUKTURA PASYWÓW GRUPY BOW=M NA DZ=EŃ 31.12.2016 = 31 .12.2017 (TYS. PLN)
  4.5. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mając e znaczący wpływ na
  działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Emitenta w 2017 r. i których wpływ
  jest możliwy w następnych latach
  CŁA ANTYDUMP=NGOWE
  Komisja Europejska nałożyła z końcem lipca 2016r. cła antydumpingowe na sprowadzane z Chin stalowe pręty zbrojeniowe
  :FP. Cła w wysokości od 18,4 proc. do 22,5 proc. mają obowiązywać przez pięć lat. Decyzja ta jest odpowiedzią na złożoną
  jeszcze w 2015 r. skargę organizacji Eurofer, reprezentującej europ ejski sektor stalowy, w sprawie dumpingowych cen
  importowanych z Chin stalowych prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej (:FP). Pręty tego typu
  wykorzystywane są głównie w Wielkiej Brytanii i =rlandii. Są produkowane w kilku krajach UE, a także poza Unią.
  Z kolei na początku sierpnia 2016 roku KE poinformowała o wprowadzeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na płaskie
  wyroby ze stali walcowanej na zimno pochodzące z Chin i Rosji. Cła mają obowiązywać przez pięć lat i w przypadku produktów
  z Chin mają sięgać od 19,7 proc. do 22,1 proc. ceny w zależności od producenta, a dla wyrobów z Rosji wprowadzono cła na
  poziomie od 18,7 proc. do 36,1 proc. Dochodzenie w sprawie dumpingowych cen chińskich i rosyjskich wyrobów ze stali
  walcowanych na zim no wszczęto 14 maja 2015 r. Również w tej sprawie skargę złożyło Europejskie Stowarzyszenie :utnictwa
  i Stali w imieniu producentów reprezentujących 25 proc. ogólnej produkcji unijnej. Co istotne, po raz pierwszy decyzja dotycz ą
  ceł będzie miała skutek ret roaktywny i obejmie też produkty, które importowano do UE w ciągu dwóch miesięcy przed dniem
  wprowadzenia ceł tymczasowych.
  W paźd zierniku 2016r. Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz z Chin płask ich wyrobów ze stali
  niestopowych lub st opowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej, stali krzemowej elektrotechnicznej, stali narzędziowej i stali
  szybkotnącej), walcowanych na gorąco, nieplaterowanych, niepokrytych ani niepowleczonych, nie w zwojach, o grubości
  przekraczającej 10 mm i szerokości 600 mm lub większej lub o grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm, i
  o szerokości 2 050mm lub większej. W lutym bieżącego roku KE zdecydowała się przekwalifikować te cła na ostateczne.
  W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska postanow iła nałożyć cła antydumpingowe (wynoszące od 43,5 do 81,1%) na
  produkowane w Chinach rury bezszwowe z żelaza i stali. UE chce się w ten sposób bronić przed napływem tych dotowanych
  przez Państwo Środka towarów. Produkty, które zostały objęte cłami antydump ingowymi, wykorzystywane są w elektrowniach,
  na budowach, a także w przemyśle naftowym i gazowym.
  W grudniu 2016 roku Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu tymczasowego cła antydumpingowego w wysokości 12,5 proc.
  na pręty zbrojeniowe z Białorusi. Nałożon e cła są na razie tymczasowe i w ciągu kolejnych 6 miesięcy Unia będzie prowadzić
  postępowanie, a potem zdecyduje czy nałożyć cła na okres 5 lat . Dotyczą one wyrobów BMZ Byelorussian Steel Works, jak
  również innych producentó w tego asortymentu z Białorusi.
  W styczniu 2017 roku wprowadzono cła antydumpingowe na wyrabiane w Chinach i Tajwanie rury ze stali nierdzewnej oraz
  elementy do ich łączenia. Wysokość ceł dla Chin zawiera się w przedziale 30,7 -64,9%, natomiast dla Tajwanu 5,1 -21,1%
  W kwietniu oraz w ma ju 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła podjęcie decyzji o nałożeniu ceł antydumpingowych w
  wysokości 18,1 % do 35,9 % na walcowaną na gorąco blachą w kręgach z Chin oraz na rury bez szwu chińskiej produkcji w
  wysokości 29,2 -54,9%.
  W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska zdecydowała o przekwalifikowaniu ceł na import stalowych prętów zbrojeniowych z
  Białorusi z tymczasowych na ostateczne . Dochodzenie Komisji wykazało, że pręt y zbrojeniowe z tego kraju były sprzedawane
  w UE po cen ach o ok. 58% niższych od ceny rynkowej.
  W sierpniu 201 7 roku UE wprowadziła środki antydumpingowe o charakterze tymczasowym wobec chińskiego importu
  wyrobów ze stali o dpornej na korozję. Poziom ceł to 28,5%. Zgodnie z wypowiedzią rzecznika Komisji Europejskiej działanie to
  pokaz uje kolejny raz, jak UE wykorzystuje środk i obrony celnej do tego, by dbać o europejski sektor stalowy .
  W październiku 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła podjęcie decyzji o nałożeniu ostatecznych ceł na niektóre wyroby
  gorącowalcowane ze stali, pochodzą ce z Brazylii, Rosji, Iranu i Ukrainy. Komisja Europejska na komitecie odwoławczym wycofała
  się z propozycji wprowadzenia ceny minimalnej, motywując to faktem, że nałożenie cła ad valorem może grozić
  nieproporcjonalnym obciążeniem użytkowników, w szczególn ości, gdy wzrośnie ryzyko zwiększenia ceny wyrobów. Komisja
  98 818
  94 090
  100 927
  82 322
  195 893
  187 153
  0 100 000 200 000 300 000 400 000
  31.12.2017
  31.12.2016 A. Kapitał własny
  B. Zobowiązania długoterminowe i
  rezerwy na zobowiązaniaC. Zobowiązania krótkoterminowe i
  rezerwy na zobowiązania


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  16
  uznała, że środek w formie stałej kwoty za tonę dla danego przedsiębiorstwa bardziej precyzyjnie odzwierciedla szkodę
  spowodowaną przez każdego producenta eksportującego, u którego wykryto stosowa nie dumpingu.
  Z kolei Europejskie stowarzyszenie producentów stali (Eurofer) odniosło się negatywnie do nadmienionej decyzji Komisji
  Europejskiej o wprowadzeniu ceł wyrażonych w stałych kwotach w Euro za tonę, uznając, iż ta forma ceł znacząco obniża
  stopień ochrony przed dumpingiem.
  Z początkiem lutego 2018 roku portal Platts poinformował, że europejscy producenci stali przygotowują się do złożenia petycji
  do Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia dochodzenia antydumpingowego , które miało by dotyczyć importu prętów
  zbrojeniowych z Rosji – postepowanie powinno się rozpocząć w kwietniu lub maju 2018 roku.
  Natomiast w ostatnim tygodniu marca 2018 roku Komisja Europejska zainicjowała dochodzenie w sprawie środków ochronnych
  w odni esieniu do przywozu 26 kategorii wyrobów stalowych do UE. Dochodzenie będzie trwało nie dłużej niż 9 miesięcy, a
  procedura może skutkować nałożeniem ceł lub kontyngentów przywozowych, które chroniłyby producentów unijnych przed
  nadmiernym przywozem
  Obecnie w UE obowiązuje ponad 40 środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, a dodatkowo prowadzone jest
  kilkanaście postępowań antydumpingowych dotycz ących sektora wyrobów stalowych.
  Należy dodać, że na początku maja 2017 roku przedstawiciele państw unijnych ustalili wspólne stanowisko w sprawie nowej
  metodologii, która ma pomóc członkom lepiej walczyć z dumpingiem stosowanym m.in. w przemyśle stalowym przez Chiny.
  Chodzi o ubiegłoroczny projekt KE w kwestii sposobu obliczania marginesów dumpingu, który będzie się odnosił do wszystkich
  krajów Świat owej Organizacji Handlu (WTO). Propozycja KE wiązała się z wygaśnięciem w połowie grudnia 2016 roku części
  Protokołu Akcesji Chin do WTO, co oznaczało konieczność uznania tego kraju za gospodarkę rynkową. W związku z tym UE oraz
  inni członkowie WTO nie mogą teoretycznie stosować korzystnego dla nich mechanizmu obliczania ceł w postępowaniach
  antydumpingowych przeciwko Pekinowi.
  W grudniu 2017 roku przedstawiciele krajów europejskich doszli do porozumienia w sprawie przepis ów , które wprowadz ą
  nową metodę obliczania marginesów dumpingu przy imporcie z państw trzecich w przypadku poważnych zakłóceń na rynku
  lub dominującego wpływu państwa na gospodarkę. Zasady zostały sformułowan e w sposób ogólny (ni e dotycz ą konkretnych
  krajów) i będą w pełnej zgodności z zobowiązaniami UE w ramach WTO . Przy ustalaniu, czy występują zakłócenia, uwzględniany
  będzie szereg kryteriów, takich jak polityka i wpływ państwa, powszechna obecność przedsiębiorstw państwowych,
  faworyzow anie przedsiębiorstw krajowych i brak niezależności sektora finansowego. Komisja może sporządzać sprawozdania
  dotyczące krajów lub sektorów, w których stwierdzone zostaną zakłócenia, a dowody przedstawione w tych sprawozdaniach
  zostaną udostępnione do wyko rzystania w przyszłych dochodzeniach. Przy składaniu skarg sektor przemysłu będzie mógł
  skorzystać z takich sprawozdań Komisji, aby przedstawić swoją sprawę dotyczącą krajów, w których istnieją zakłócenia.
  Hak podała KE, nowe zasady spowodują skrócenie obe cnego dziewięciomiesięcznego okresu dochodzenia, po którym może
  dojść do nałożenia restrykcji na import . Ponadto przepisy mają umożliwić nakładanie wysokich ceł (w przypadkach , gdy
  występują zakłócenia dotyczące surowców, włączając w to koszty energii - ustalono próg kosztów, za które w produkcji miałyby
  odpowiadać dotowane surowce ), przy jednoczesnym zachowaniu z asad y niższego cła przewiduj ącej stosowanie ceł
  antydumpingow ych na poziomie marginesu dumpingu lub pozwalający ch usunąć szkodę dla przemysłu unij nego w zależności
  od tego, który poziom jest niższy.
  OGRAN=CZONA PODAŻ ELEKTROD GRAF=TOWYC:
  Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami serwisu Platts problemem dla hutnictwa staje się niedobór grafitowych elektrod
  stosowanych w piecach łukowych i piec ach kadziowych. B rak ten uderza w cały sektor, gdyż piece łukowe to podstawa pracy
  hut wytapiających stal ze złomu, a piece kadziowe są elementem systemu stosowanego w hutach zintegrowanych,
  produkujących z rudy żelaza. Zmniejszenie dostępności elektrod produkowanych w Chinach, z jednej strony wynika z trudności
  na rynku koksu igłowego, z którego produkowane są elektrody, a z drugiej z większego zapotrzebowania na elektrody w
  Chinach. Platts podaje, że eksport elektrod z Chin mógł się zmniejszy ć się o poł owę w 2017 roku . Rynkowe braki mają znaczny
  wpływ na ceny, które ulegają nawet podwojeniu, także w zawartych już kontraktach.
  Wyżej omówiony problem niedoboru elektrod grafitowych został zauważony również przez Eurofer, którego dyrektor
  generalny Axel Egge rt przestrzegł europejskich producentów stali przed konsekwencjami spowodowanymi długotrwałym
  brakiem tego surowca (zakłócenia produkcji, przestoje itp.).
  WOJNA CELNA
  Z początkiem marca 2018 roku Prezydent Donald Trump zapowiedział wprowadzenie ceł na stal i aluminium odpowiednio w
  wysokości 25% i 10%. Protekcjonistyczne ruchy amerykańskiego prezydenta spotkały się z kryty ką ze strony m.in. Unii
  Europejskiej i Chin. Zarówno szef KE Hean -Claude Huncker, jak i szef chińskiego MSZ Wang Yi grozili cłami odwetow ymi. Mimo
  to w dniu 8 marca 2018 roku Trump podpisał rozporządzenie, wprowadzające od 23 marca 2018 roku cła na import ww.
  produkt ów. W odpowiedzi Chiny (najbardziej dotknięte tym instrumentem, gdyż wymiana produktów objętych cłami sięga 50
  mld USD) uruchomiły cła na 128 różnego rodzaju towar ów z USA, których handel sięga wartości 3 mld USD, co ze względu na
  wielkość jest uznawane za działanie ostrzegawcze . W pierwszym tygodniu kwietnia po ogłoszeniu przez USA listy 1300 towarów
  z Ch.R.L., które mają być objęte 25% cłami, Chiny zapowiedziały uruchomienie karnych ceł na 106 amerykańskich produktów o
  wartości ok. 50 mld USD rocznie i nie jest wykluczone uruchomienie kolejnych działań odwetowych. Natomiast w przeddzień
  wprowadzenia ceł Przedstawiciel USA ds. :andlu Robert Lightizer przekazał kongresmenom, że z amerykańskich ceł będzie
  jednak zwolniona Unia Europejska i dodatkowo Argentyna, Australia, Brazylia i Korea Południowa.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  17
  Heśli konflikt na linii USA – Chiny ulegnie zaostrzeniu, to z pewnością świat owa gospodarka spotka się z nadpodażą stali, którą
  producenci objęci cłami będą starali się ulokować w innych krajach (głównie będących członkami UE), co z pewnością wpłynie
  na wysokość cen także na rynku polskim.
  4.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznyc h czynników istotnych dla rozwoju
  przedsiębiorstwa Emitenta , Grupy Emitenta oraz opis p erspektyw rozwoju działalności
  MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CENTRUM LOGISTY CZNO -DYSTRYBUCYJNEGO W SOSNOWCU
  Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Emitenta z k ońcem 2016 roku były już odczuwalne efekty zakończenia pierwszych etapów
  inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową Centrum Logistyczno -Dystrybucyjnego w Sosnowcu. Dzięki optymalizacji
  powierzchni magazynowej, modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury istot nie zwiększ ono zdolności przeładunkowe
  i załadunkowe , a w efekcie osiągnięto zwiększenie obrotów oraz wyników zarówno Bowim S.A., jak i Grupy Emitenta. Spółka w
  2017 roku realizowała kolejn e etap y prac modernizacyjnych, które w dalszej mierze przyczyni ają się do poprawy wyników
  Emitenta i Grupy (za dobitny dowód powyższego można uznać zwiększenie po raz kolejny sprzedaży liczonej tonami o 13%) . W
  trzecim kwartale 2018 roku jest planowane uruchomienie magazynu wysokiego składowania, pozwalającego na
  zmagazynowanie ok. 4 tysięcy ton wyrobów stalowych, a na kolejne lata zakłada się instalację maszyny do poprzecznego cięcia
  blach w kręgu oraz budow ę bocznicy kolejowej.
  BUDOWA CENTRUM MAGAZYNOWO -DYSTRYBUCYJNEGO NA TERENIE SSE EURO -PARK -MIELEC W PODSTREF=E RZESZÓW
  W kwietniu 2017 roku spółka zależna Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. rozpoczęła budowę centrum magazynowo -
  dystrybucyjnego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro -Park Mielec – Podstrefa Rzeszów . Inwestycja ta jest
  finansowana pożyczką od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.
  Budowa centrum magazynowo -handlowego w zakresie części magazynowej zakończy się w kwietniu 2018 roku, natomiast
  część biurowa ma być oddana w czerwcu 2018 roku. D zięki nowoczesnej powier zchni magazynowej oraz infrastrukturze
  powinna znacząco zwiększ yć zdolności przeładunkowe i załadunkowe spółk i zależnej. Zwiększeniu obrotów sprzyja również
  lokalizacja centrum umiejscowiona przy węźle autostrady A4 co pozwoli na szybkie i dogodne połączenia komunikacyjne.
  BUDOWA MAGAZYNU SKŁADOWEGO W PŁOCKU
  W 2017 roku spółka zależna Passat -Stal S.A. wybudowała i oddała do użytku otwarty magazyn składowy na terenie swojej
  siedziby, dzięki czemu usprawniono realizacje dostaw dla klientów Grupy Bowim z środkowej i północnej Polski.
  ROZBUDOWA S=EC= DYSTRYBUCH= = ROZWÓH SEGMENTU DETAL=CZNEGO
  W 2017 roku Emitent uruchomił nowe biuro handlowe w Białymstoku, a w 2018 roku i latach kolejnych przewiduje się dalszy
  rozwój sieci handlowej Grupy Bowim, w tym także otwarcie sieci lokalnych składów handlowych w głównych miastach Polski.
  Tworzenie sieci detalicznej dystrybu cji ma następować poprzez akwizycje podmiotów, najem infrastruktury (np. magazynów)
  lub budowę nowych oddziałów.
  ROZPOCZĘC=E =NWESTYCH= =NFRASTRUKTURALNYC: = BUDOWLANYC:
  W 2017 roku zapadło wiele decyzji świadczących o ożywieniu sytuacji w sektorze budowni ctwa. Dla licznych inwestycji zostały
  dopełnione wszelkie niezbędne formalności i na tej podstawie można było rozpocząć prace budowlane. Mowa tu o
  inwestycjach kolejowych (realizacja Krajowego Programu Kolejowego), drogowych (głównie obwodnice i drogi eksp resowe), z
  zakresu budownictwa przemysłowego (inwestorzy zagraniczni, głównie z branży Automotive, rozpocz ęli budowę swoich
  zakładów w Polsce) oraz budownictwa mieszkaniowego (eksperci z firmy consultingowej PMR przewidują podtrzymanie
  ożywieni a także w tym sektorze). W związku z powyższym można oczekiwać dalszego wzrostu popytu na oferowane wyroby .
  Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wiele z nadmienionych inwestycji jest w mniejszym lub większym stopniu uzależnione
  od uruchomienia środków z UE . W konsekwencji dofinansowywane projekty mogą być opóźnione względem wcześniejszych
  zapowiedzi i planów.
  ZMIANY KRYTER=ÓW OCENY PRZY WYBORZE OFERT OGŁASZANYC: PRZETARGÓW PUBL=CZNYC: NA REAL=ZACHĘ PROHEKTÓW
  INFRASTRUKTURALNYCH I BUDOWLANYCH
  Korzystnie na branży stalowej mogą się odbić zmiany kryteriów oceny w ogłaszanych przetargach polegające na wzroście
  znaczenia tzw. poza cenowych kryteriów oceny. Pozwoli to na ograniczenie ilości oferentów wykorzystujących tanie materiały
  o bardzo niskiej jakości (np. importowana stal zbrojeniowa), dzięki czemu ich oferty wygrywały z tymi od firm zaopatrujących
  się w certyfikowane materiały od polskich producentów lub dystrybutorów.
  Póki co poza cenowe kryteria są wprowadzane w przetargach na realizację d róg ale można się spodziewać ich wprowadzenia
  w projektach wykorzystujących duże ilości wyrobów hutniczych. Eksperci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy
  wyborze najkorzystniejszej oferty dokonali następującego podziału - cena stanowić będzie 60 punktów w całkowitej ocenie,
  natomiast kryteria poza cenowe mogą dać maksymalnie 40 punktów. Kryteria poza cenowe podzielono na trzy elementy.
  Pierwszym jest pod kryterium jakościowe , kolejne pod kryterium oceny poza cenowej wiąże s ię z organizacją pracy ( posiadanie
  własnego personelu i termin realizacji ). Ostatnim pod kryterium poza cenowym jest zagospodarowanie gruntu rodzimego.
  MEC:AN=ZMY WPROWADZANE PRZEZ UE WSP=ERAHĄCE EUROPEHSK= PRZEMYSŁ STALOWY
  W dniu 29 kwietnia 2016 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze 2016/670 wprowadzające
  uprzedni nadzór unijny nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich .
  Rozporządzenie to weszło w życie w ciągu 21 dni od dnia publi kacji. Według Komisji system ma: „służyć do przewidywania
  krótkoterminowych zmian na rynku, co umożliwi podejmowanie niezbędne działań, jeśli zaistnieje taka potrzeba."


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  18
  Mechanizm jest częścią szeregu działań mających na celu wsparcie sektora stalowego w UE i polega na tym, że import stali do
  Unii Europejskiej będzie wymagał licencji importowych, co pozwoli lepiej monitorować jego wielkość i następujące w nim
  zmiany. System ma obowiązywać przez 4 lata.
  Mechanizm ten powinien zahamować napływ z krajów trzecic h stali niskiej jakości oraz przyspieszyć proces wprowadzania ceł,
  a w konsekwencji powinien doprowadzić do wzrostu cen stali na Polskim rynku.
  CŁA ANTYDUMP=NGOWE
  Komisja Europejska wprowadziła dotychczas ponad 40 środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, dodatkowo
  prowadzone jest kilkanaście postępowań antydumpingowych dotyczących sektora wyrobów stalowych. We wrześniu 2016r .,
  w swoim dorocznym przemówieniu Hean -Claude Huncker, przewodniczący Komisji Europejski ej nawiązał m.in. do sytuacji
  przemysłu stalowego, wezwał do mocniejszej ochrony rynku (Stany Zjednoczona nakładają na chińską stal cła w wysokości
  256%) i przypomniał, iż Komisja Europejska zaproponowała zmianę zasady niższego cła (lesser duty rule). Nini ejsza wypowiedź
  świadczy nie tylko o chęci kontynuowania polityki UE w zakresie ceł antydumpingowych ale również jej zaostrzenia wobec
  producentów z krajów trzecich, których sektory hutnicze są dofinansowane przez państwo i których nie obowiązują limity em isji
  CO2.
  Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie podaży tanich wyrobów stalowych spoza UE, a tym samym podtrzymanie
  wzrostowej tendencji w 2018 roku , także na polskim rynku.
  UN=HNE ŚRODK= NA =NWESTYCHE
  W lipcu 2016 r. kraje członkowskie UE formalnie zatwi erdziły listę 195 projektów z zakresu infrastruktury transportowej, które
  zostaną dofinansowane kwotą 6,7 mld euro z unijnego funduszu „Łącząc Europę”. Wśród nich jest 17 projektów z Polski
  dotyczących głównie modernizacji infrastruktury kolejowej i portow ej, a opiewających na łączną kwotę prawie 2 mld euro.
  Wstępnie oszacowane wybrane potrzeby infrastrukturalne w Polsce do 2020 r. wynoszą ok. 310 mld PLN, a w obecnej
  perspektywie finansowej na lata 2014 -2020 UE przeznaczy na ten cel ok.25,8 mld euro (z łąc znej puli 82,5 mld euro przyznanej
  Polsce).
  SYTUACJA GEOPOLITYCZNA
  Niestabilna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna na świecie , impulsywna polityka zagraniczna prezydenta Stanów
  Zjednoczonych, niebezpieczna polityka Rosji wobec byłych republik radzieckich przekłada się także na sytuację na rynkach
  finansowych, a w szczególności na rynku walutowym. Może to mieć wpływ na wielkość podaży i cenę wyrobów hutniczych
  nabywanych przez Emitenta od dostawców zza wschodniej granicy, a tym samym odbije się na konkurencyjności
  dystrybuowanych przez Spółk ę wyrobów hutniczych.
  ZWOLN=EN=E PRZEMYSŁU STALOWEGO Z AKCYZY NA ENERG=Ę ELEKTRYCZNĄ
  Wysokie koszty produkcji stali w Polsce wynikają między innymi z konieczności opłacania akcyzy za energię elektryczną oraz
  ponoszenia kosztów unijnej polityki klimatycznej. Szansą dla polskiego hutnictwa jest obowiązujące od początku 2016 roku
  przemysł ene rgochłonny częściowe zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną. To jedno z rozwiązań przyjętego przez
  poprzedni rząd Programu dla Śląska. Obecnie jednak niekorzystne interpretacje przepisów podatkowych sprawiają, że
  beneficjenci zwolnienia mają problemy z uzyskiwaniem ww. ulgi w podatku akcyzowym. Urzędnicy z różnych regionów inaczej
  interpretują tę sprawę, co powoduje problemy w rozliczeniu kosztów energii. W kilku przypadkach sprawy skierowane zostały
  do sądu (jedna firma wygrała już proces, ale urzędnic y skarbowi wnieśli apelację ).
  REFORMA UNIJNEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI
  W dniu 15 lutego 2017r. Parlament Europejski, a 28 lutego 2017r. Rada ds. Środowiska głosowały nad reformą europejskiego
  systemu handlu emisjami (EU ETS). Zgodnie z unijnymi regulacjami, do roku 2030 energetyka powinna zredukować swoje
  emisje CO2 o 43 proc., co pokazuje skalę wyzwań, przed jakimi stoi polski sektor. Celem reformy systemu jest ograniczenie
  dostępnej puli uprawnień do emisji CO2, aby podnieść ich cenę. Ceny uprawnień osc ylują wokół 5 euro za tonę CO2.
  22 listopada 2018 roku Rada UE zatwierdziła tymczasowe porozumienie w sprawie reformy unijnego systemu handlu
  uprawnieniami do emisji (ETS) na okres po 2020 r. Uzgodniony tekst będzie teraz przedł ożon y Parlamentowi Europejskiemu do
  zatwierdzenia.
  =stnieją obawy, że w związku ze wzrostem cen uprawnień ETS koszty produkcji stali wzrosną na tyle, że funkcjonowanie w
  nowym systemie będzie nierentowne dla hut znajdujących się na terenie UE. W związku z tym dystrybucja stali może się opierać
  za kilka lat w zdecydowanej mierze na wyrobach importowanych spoza obszaru Unii.
  Z uwagi na powyższe huty ostrożniej podchodzą do planowanych inwestycji, np. Arcelor Mittal Poland rozważa wstrzymanie
  się z cyklicznym remontem wielkiego pieca, co w zasadzie oznaczałoby jego wygaszenie.
  Na szczeblu krajowym przemysł o becnie oczekuje na nową „Politykę energetyczną Polski” i kierunki, jakie tam zostaną
  wyznaczone. Jej projekt m iał być przedstawiony pod koniec 2017 r. , je dnak prace wciąż trwają.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  19
  5. Pozostałe informacje
  5.1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest
  na nie narażony
  Poniżej przedstawiono kluczowe ryzyka Grupy Kapitałowej Bowim, w tym wskazano specyficzne ryzyka Hednostki Dominującej
  oraz Grupy Bowim.
  CZYNN=K= RYZYKA ZW=ĄZANE Z OTOCZEN=EM RYNKOWYM
  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
  Z uwagi na fakt, iż przychody Grupy Kapitałowej Bowim są prawie w całości realizowane na terenie kraju ( prawie 99 % ogółu
  przychodów netto w 2017 roku) jej działalność jest w istotnym stopniu uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w
  szczególności od:
  ▪ tempa wzrostu PKB,
  ▪ poziomu nakładów budżetowych na inwestycje,
  ▪ efektywnego wykorzystania funduszy unijnych,
  ▪ poziomu inwestycji prywatnych, krajowych i zagranicznych.
  Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpływają na sytuację gospodarczą w Polsce i mogą wpływać na
  sytuację finansową Emitenta jak i Grupy .
  Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej
  gospodarki, kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową
  Grupy. Czynniki em zmniejszającym ryzyko negatywnego wpływu uwarunkowań makroekonomicznych na wyniki osiągane przez
  Grupy Kapitałowej Bowim jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz związany z tym napływ unijnych funduszy
  pomocowych.
  Ryzyko zmian stóp procentowych
  Emitent jest stroną umów kredytowych opartych na zmiennych stopach W=BOR. W związku z tym Grupa Kapitałowa Bowim
  narażon a jest na ryzyko zmian stóp procentowych. Zmiana stóp procentowych wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów
  finansowych, a tym s amym wpływa na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Bowim . W ocenie Emitenta nie ma potrzeby
  dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego rodzaju ryzyka. Emitent z całą pewnością poczyni odpowiednie kroki w celu
  zabezpieczenia tego ryzyka w momencie gdy zaj dą uzasadnione przesłanki do rozpoczęcia takiego procesu.
  Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych
  Emitent dokonuje zakupów importowych oraz niewielkiej sprzedaży wyrobów hutniczych w walutach obcych w związku z czym
  jest narażon y na występo wanie ryzyka walutowego. Wahania kursu euro mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
  Grupę Emitenta w przyszłości.
  W celu uniknięcia niekorzystnego wpływu kursów walutowych na osiągane wyniki, Emitent podejmuje następujące działania:
  ▪ zawiera tr ansakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym (transakcje terminowe forward),
  ▪ analizuje na bieżąco sytuację na rynku walutowym w oparciu o dane pochodzące m.in. od współpracujących banków,
  ▪ prowadzi stały monitoring transakcji narażonych na ryzyko kurs owe.
  W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym Emitent prowadzi aktywny hedging oraz kontynuuje współpracę w
  zakresie doradztwa inwestycyjnego z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Domem Maklerskim
  AFS Sp. z o.o. z siedz ibą w Warszawie.
  Ryzyko konkurencji ze strony innych podmiotów
  Polski rynek dystrybucji wyrobów hutniczych charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, co może się wiązać nie
  tylko ze spadkiem wolumenu dystrybuowanych wyrobów ale przede wszystkim ze spadkiem rentowności sprzedaży. Grupa
  Bowim poprzez rozwój usług serwisu stali oraz rozbudowę sieci logistyczno - dystrybucyjnej stara się w jak największym stopniu
  zabezpieczy ć przed negatywnym wpływem powyższych czynników na swoją działalność.
  Ryzyko zmiany polityki handlowej hut
  Emitent jest hurtowym dystrybutorem wyrobów hutniczych, czyli pełni rolę pośrednika pomiędzy hutami, a odbiorcami
  końcowymi. Niekorzystna zmiana pol ityki sprzedaży hut, np. przejście na dostawy bezpośrednie do odbiorców końcowych,
  budowa własnych centrów serwisowych lub zmiana polityki cenowej może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego
  Grupy Kapitałowej.
  Czynniki ryzyka związane ze zmianą obowiązujących regulacji prawnych
  Niejednoznaczne i często zmieniane przepisy prawa, zwłaszcza przepisy prawa podatkowego wrażliwego na koniunkturę
  polityczną, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego, budowlanego , prawa papierów wartościow ych , oraz
  prawa rynku kapitałowego mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy Bowim. Największe konsekwencje dla sytuacji
  finansowej Emitenta może mieć zmiana przepisów podatkowych lub przyjęcie przez organy skarbowe niekorzystnej dla
  Emitenta inter pretacji przepisów prawa podatkowego, przy czym ryzyko to może być minimalizowane przez korzystanie przez
  Emitenta z instytucji wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Nie bez znaczenia dla działalności Emitenta jest także ciągłe dostosowywani e wewnętrznego prawa polskiego do przepisów
  obowiązujących w Unii Europejskiej, co wpływa na niekorzystną dla prowadzonej działalności gospodarczej dynamikę zmian
  legislacyjnych.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  20
  Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z probl emami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym
  orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp.
  Duże znaczenie dla Emitenta mogą mieć również zmiany lub wprowadzenie nowych aktów prawa europejskiego (rozporządzeń,
  dyrektyw), regulujących działalność Emitenta, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego prawa ochrony
  środowiska i prawa rynku kapitałowego . W obszarze ostatniego z nadmienionych zakresów prawa w 2017 roku pojawiło się
  zjawis ko tzw. „dualizmu prawnego”, czyli jednoczesnego obowiązywania przepisów prawa europejskiego i przepisów
  krajowych, które nie zostały jeszcze dostosowane do tych pierwszych.
  Wpływ na działalność Grupy Emitenta mają również regulacje prawne dotyczące handlu z krajami nie wchodzącymi w skład
  Unii Europejskiej. Dotyczy to w dużej mierze wysokości kontyngentów na wyroby hutnicze importowane do Unii Europejskiej i
  związanego z tym systemu udzielania licencji.
  Ryzyko wpływu polityki energetyczno -klimatycznej UE na poziom produkcji hutniczej w Polsce
  Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące redukcji limitów emisji CO2 dla Polski mogą przełożyć się w przyszłości na poziomy
  produkcji st ali w Polsce i tym samym wpłynąć na zmniejszenie dostępności wyrobów hutniczych dla dystrybutorów stali, w tym
  Grupy Emitenta. Nowe ramy polityki klimatyczno -energetycznej UE do roku 2030, przyjęte zostały na posiedzeniu Rady
  Europejskiej w październiku 20 14 roku . Główne jego postanowienia to redukcja emisji CO2 co najmniej o 40 %, osiągnięcie
  minimum 27% udziału źródeł odnawialnych (OZE) , wspieranie budowy pełnego wewnętrznego rynku energii i niewiążący cel
  popraw y efektywności energetycznej. Polska ma dost ać darmowe uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki oraz udział w
  funduszu na modernizację energetyki.
  Potencjalne niedobory poszczególnych asortymentów towarowych na rynku krajowym, Grupa Bowim będzie uzupełniała
  poprzez zakupy importowe na rynkach zagran icznych.
  O zmianach w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 pisano w rozdziale 4.6 Charakterystyka zewnętrznych i
  wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta, Grupy Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju
  działalności (akapit: Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji). Nadmienione zmiany mogą przyczynić się do
  zwiększenia zakupów stali u dostawców spoza Unii Europejskiej w celu zapewnienia dostępności produktów w niższych cenach ,
  a przez to t akże utrzymania konkurencyjności względem innych dystrybutorów, którzy również będą zwiększać import
  względem zakupów krajowych i wewnątrzwspólnotowych .
  Ryzyko stosowania interpretacji i orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego
  W praktyce organy podatkow e stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na przepisach, ale także na ich
  interpretacjach dokonywanych przez organy wyższej instancji oraz orzeczeniach sądów. Takie interpretacje ulegają również
  zmianom, są zastępowane innymi lub też pozostają z e sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to również
  orzecznictwa sądowego. Powoduje to brak pewności, co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo
  automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, któ re mogą nie przystawać
  do różnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących w obrocie gospodarczym. Do zwiększenia tego
  ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów składających się na polski system podatkowy. Z jednej str ony
  wywołuje to wątpliwości co do właściwego stosowania przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę
  w większej mierze wyżej wymienionych interpretacji.
  W przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte na przepisach obowiązujących w UE i powinny być z nimi w pełni
  zharmonizowane należy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem wiedzy na
  temat przepisów unijnych do czego przyczynia się fakt, iż są one relatywnie nowe w polskim systemie prawnym . Może to
  skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na
  poziomie UE.
  CZYNN=K= RYZYKA ZW=ĄZANE Z DZ=AŁALNOŚC=Ą GRUPY EM=TENTA
  Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
  Działal ność spółki Emitenta oraz spółek z jej Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedzę i
  doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej.
  =stnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju Grupy, co mogłoby mieć
  wpływ na poziom świadczonych usług oraz przyszłe wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
  W aspekcie ryzyka związanego z możliwością utraty kluczowych pracowników Emitenta, warto zwrócić uwagę
  na charakterystyczną od wielu lat dla Spółki niską rotację na kluczowych stanowiskach.
  Ryzyko awarii systemu komputerowego
  Ewentualna utrata częściowa lub całkowita danych związana z awarią systemów komputerowych Grupy Emitenta mogłaby
  skutkować opóźnieniami w realizacji zamó wień. Dlatego Grupa Bowim wprowadziła odpowiednie procedury archiwizowania
  danych oraz ich zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, a także utratą w wyniku działania wirusów komputerowych.
  Celem zminimalizowania przedmiotowego ryzyka rozpoczęty został w 2016 roku projekt „Poprawa płynności i bezpi eczeństwa
  przesyłania danych w Grupie Bowim,
  Dodatkowym zabezpieczeniem przed ryzykiem awarii systemu komputerowego Emitenta jest posiadane ubezpieczenie
  na wypadek awarii tego systemu (umowa ubezpieczeniowa z TUiR Warta S.A.). Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe,
  nieprzewidziane i niezależne od woli Emitenta zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia – sprzętu
  elektronicznego stanowiącego własność Emitenta lub znajdującego się w posiadaniu Emitenta na podstawie tytułu prawnego.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  21
  Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostaw ców
  W 2017 r. Emitent i podmioty z jego grupy kapitałowej zaopatrywały się w towary i materiały zarówno u krajowych jak
  zagranicznych producentów wyrobów hutniczych. Udział dziesięciu największych dostawców w 2017 r. stanowił 59% ogólnej
  wartości zakupów. W związku z tym istnieje ryzyko, iż zmiana polityki handlowej tych podmiotów, pogorszenie ich sytuacji
  finansowej przełoży się negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent utrzymuje kontakty
  handlowe również z mniejszym i dostawcami, tak aby zapewnić Spółce i Grupie płynność dostaw.
  Ryzyko związane z zarządzaniem stanami magazynowymi
  W związku ze zmianami cen wyrobów hutniczych istnieje ryzyko, że Grupie Emitenta nie uda się prawidłowo przewidzieć
  trendów kształtowania się ich cen lub nie będzie miała środków i możliwości zakupu odpowiedniej ilości zapasów.
  W przypadku zbyt małych stanów magazynowych lub braku danego asortymentu, Spółki Grupy narażone są na ryzyko utraty
  potencjalnych przychodów, co w konsekwencji może uniemożliwić osiągnięcie odpowiednich poziomów marż.
  Ponadto, Spółki Grupy mogą mieć problemy z zagwarantowaniem wymaganego przez Banki poziomu zabezpieczeń umów
  kredytowych.
  W przypadku zbyt dużych stanów magazynowych i zbyt małej rotacji składowanych asortymentów, Spółki Grupy narażone są
  na ryzyko zamrożenia kapitału obrotowego. Może to również doprowadzić do sytuacji, w której Grupa Emitenta w celu
  uwolnienia kapitału obrot owego będzie zmuszona wyprzedawać towary realizując marże niższe od konkurencji.
  Zarządy spółek Grupy Emitenta ograniczają to ryzyko poprzez bieżące monitoring trendów występujących na rynku stali w
  Polsce, Europie i na świecie.
  W ocenie Zarządu Emitenta czynnik ryzyka związany z zarządzaniem stanami magazynowymi jest typowy dla rynku, na którym
  działa Grupa Emitenta .
  Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
  Emitent zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą zostać poddane badaniu przez organy podatkowe.
  Podstawowa ocena takich transakcji opiera się na sprawdzeniu, czy są one zawierane na warunkach rynkowych. Emitent ocenia,
  iż wszystkie transakcje jakie zawiera z podmiotami powiązanymi były i są zawierane wyłącznie na warunkach rynkowych.
  Nie można jednak wykluczyć, iż ocena transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe będzie
  odmienna, co mogłoby pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci odmiennie ustalonego dochodu podatkowego i konieczności
  zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.
  W przypadku niektórych transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji
  podatkowej dotyczącej takiej transakcji. Dokumentacja powinna obejmować m.in. określenie funkcji, jakie spełniać będą
  podmioty uczestniczące w transakcji, określenie wszystkich przewidywanych kosztów z nią związanych, a także metodę i sposób
  kalkulacji zysków. Dokumentację należy przedłożyć organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej na ich żądanie w
  terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania. Heżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód w wysokości
  wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana w związku z dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym, co d o
  której istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy
  dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy
  opodatkowuje się stawką 50 %.
  Ryzyko powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organu nadzorującego i zarządzającego
  Pomiędzy członkami organu zarządzającego oraz nadzorującego Emitenta zachodzą powiązania rodzinne polegające na tym, że
  członkowie Rady Nadzorczej - pan Han Kidała oraz pan Feliks Rożek są ojcami odpowiednio panów Adama Kidały oraz Hacka
  Rożka, pełniących funkcje członków Zarządu. Ponadto członek Rady Nadzorczej - pani Aleksandra Wodarczyk pozostaje w
  związku małżeńskim z członkiem Zarządu - panem Jerzym Wodarczykiem. Pow iązania rodzinne pomiędzy członkami władz
  Emitenta mogą rodzić wątpliwość, co do bezstronności i niezależności wykonywanych przez takich członków Rady Nadzorczej
  funkcji.
  Ryzyko niewypłacalności klientów
  Sprzedaż Grupy Emitenta jest realizowana w większoś ci przypadków z odroczonym terminem płatności. Wysoki poziom
  należności handlowych jest charakterystyczny dla firm dystrybucyjnych.
  =stnieje zatem ryzyko, iż brak płatności od dłużników wskutek ich niewypłacalności może mieć negatywny wpływ na wyniki
  fina nsowe Emitenta, przy czym zdecydowana większość należności handlowych jest ubezpieczonych przez Emitenta, natomiast
  w zakresie pozostałej części należności, Emitent prowadzi politykę zabezpieczania się na majątku klientów. Zgodnie z
  warunkami zawartych pol is w przypadku braku zapłaty przez dłużnika niekwestionowanych należności handlowych
  przysługujących Emitentowi ubezpieczony uzyska z tego tytułu wypłatę ubezpieczenia. Spółki Grupy starają się eliminować to
  ryzyko poprzez stosowanie polityki limitów wewnę trznych przyznawanych indywidualnie dla każdego klienta, opartych na
  limitach ubezpieczeniowych oraz wnikliwej kontroli dokumentów finansowych odbiorców, historii współpracy oraz analizy
  płatności.
  W przypadkach gdy klienci nie spełniają przyjętych norm o ceny, Spółki Emitenta stosują dodatkowe zabezpieczenia przyszłych
  należności w postaci poręczeń, cesji, hipotek, umów zastawu oraz weksli, co dodatkowo zmniejsza ryzyko niewypłacalności
  klientów.
  Ryzyko to staje się szczególnie dotkliwe w czasach trwania kryzysów gospodarczych , kiedy zwiększa się ryzyko strat
  spowodowanych nieściągalnością należności oraz zmianami polityk Towarzystw Ubezpieczeniowych, w wyniku których zostaje
  ograniczone własne ryzyko tychże towarzystw, zarówno dla klientów z gorszymi wyni kami finansowymi jak i dla całych branż.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  22
  =stnieje również potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem ekspozycji ubezpieczeniowej na Emitenta, a w ślad za tym
  zmniejszeniem potencjału zakupowego Grupy. Emitent prowadzi politykę cyklicznych, kwartalnych spotkań z Towarzystwami
  Ubezpieczeniowymi celem prezentacji aktualnej sytuacji finansowej Emitenta.
  Dodatkowo wprowadz ane od 201 6 roku zmiany w przepisach podatkowych, wprowadzające m.in. instytucj ę odwróconego
  podatku VAT dla podwykonawców w branży budowl anej, mogą mieć również wpływ na eskalacje tego ryzyka , a na pewno na
  zwiększenie się zatorów płatniczych wśród klientów niedysponujących odpowiednim kapitałem obrotowym pozwalającym na
  sfinansowanie okresu upływającego od momentu zapłaty zobowiązania do d ostawcy do czasu weryfikacji i zwrotu podatku
  prze z Urz ąd Skarbow y.
  Ryzyko związane z realizacją postanowień Poro zumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku z Konsorcjum Stali S.A.
  W wykonaniu postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 roku do Porozumienia =nwestycyjnego zawartego w dniu 3
  grudnia 2010 roku pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. a Emitentem nastąpiła zmiana Porozumienia =nwestycyjnego jakie Emitent
  i Konsorcjum zawarły dnia 3 grudnia 2010 roku w Warszawie (zwane dalej: „Porozumieniem”), zmienionego następnie dnia 29
  grudnia 2010 roku Aneksem nr 1, dnia 2 marca 2011 roku Aneksem nr 2 oraz dnia 7 marca 2011 roku Aneksem nr 3. Na mocy
  Aneksu nr 4 Bowim zobowiązuje się nabyć od Konsorcjum łącznie 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Bowim, a płatność
  za akcje zostanie rozłożona na okres do dnia 15 grudnia 2021 roku w zamian za co Konsorcjum i Bowim wycofują się z
  doc hodzenia podnoszonych roszczeń. Dnia 28 lutego 20 17 roku opublikowano raport bieżący nr 8/2017, w którym
  informowano o podpisaniu An eksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. dokonującego zmiany ilości
  transz z 57 do 55 przy zachowaniu bez zmian ilości akcji i ich ogólnej ceny. Aneksem tym w ydłużono tez termin (z 14 do 75 dni
  od otrzymania wezwania) w jakim Bowim SA ma zawrzeć z Konsorcjum Stali SA Umowę Sprzedaży ==, na mocy której Spółka
  zakupi 1 .286.548 akcji własnych Emitenta za cenę 18.000.160 PLN (płatność za akcje zostani e rozłożona na transze miesięczne ).
  Nadmienione wezwanie wpłynęło do Spółki w dniu 16.03.2017 r.(o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 ),
  a Umowa Sprzedaży Akcji została podpisana przez Bowim S.A. I Konsorcjum Stali S.A. w dniu 22 maja 2 017 roku (raport bieżący
  31/2017) i następnie w dniu 24 maja 2017 roku weszła w życie w związku z podpisaniem jej przez Dom Maklerski Banku Ochrony
  Środowiska S.A. (raport bieżący 33/2017).
  O wszelkich zdarzeniach dotyczących powyższego sporu Emitent infor mował raportami bieżącymi o nr: 28/2013, 38/2013,
  39/2013, 41/2013, 42/2013, 45/2013, 49/2013, 51/2013, 54/2013, 62/2013, 68/2013, 5/2014, 8/2014, 20/2014, 26/2014,
  27/2014, 32/2014 . 8/2017, 14/2017, 31/2017, 33/2017
  Ryzyko braku wystarczającego kapitału obrotowego
  W związku z dużą zmiennością cen surowca istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta ma właściwe zarządzanie
  kapitałem obrotowym. Wzrost sprzedaży może spowodować zagrożenie wystąpienia niedostatków w kapitale obrotowym, a
  co za tym idzie braku wystar czających środków finansowych, by zgromadzić znaczną ilość zapasów w momencie, kiedy ceny
  u dostawców będą kształtowały się na korzystnym poziomie. Brak wystarczającego poziomu kapitału obrotowego może zatem
  negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez Grupę marż na sprzedaży.
  Ryzyko skutków awarii maszyn i urządzeń, zniszczenia lub utraty majątku
  Poważna awaria, istotne zniszczenie, utrata części lub całości rzeczowego majątku trwałego posiadanego przez Spółki Grupy
  Kapitałowej Bowim w przyszłości mo że spowodować czasowe wstrzymanie produkcji lub sprzedaży. W tym przypadku Emitent
  może mieć trudności z terminową realizacją umów, co z kolei może pociągać za sobą konieczność płacenia kar umownych lub
  utraty klienta na rzecz konkurencji. Taka sytuacja sp owoduje nie tylko obniżenie jakości obsługi klientów, ale także pogorszenie
  wyników finansowych.
  W celu ograniczenia ryzyka Spółki z Grupy Emitenta zawarły kompleksowe ubezpieczenia chroniące posiadane mienie od
  wszelkich ryzyk.
  Zakres ubezpieczenia obejm uje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczających zniszczenie, uszkodzenie lub
  utratę przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego własność spółek lub znajdującego się w posiadaniu spółek na podstawie tytułu
  prawnego.
  Ryzyko niekorzystnej interpre tacji przez Urząd Skarbowy przepisów podatkowych
  Emitent podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno –
  podatkowych, które mogą spowodować rozbieżności interpretacyjne, w szczególności w odniesie niu do operacji związanych z
  podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje
  ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta obowiązujących przepisów podatkowych, interpretacja odpowiedniego dla
  Emitenta Urzędu Skarbowego może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na
  Spółkę kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta
  5.2. Informacje o podstawowych produktach, towar ach lub usługach
  Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Bowim jest dystrybucja wyrobów hutniczych
  poprzez własną sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych (poprzez spółkę zależną BETSTAL Sp. z o.o.),
  cięcie wzdłużne i poprzeczne blach oraz produkcji profili zimno giętych oraz procesu cięcia wzdłu żnego i poprzecznego blach
  w kręgach (poprzez centrum serwisowe w spółce zależnej Passat -Stal S.A.). Emitent poprzez outsourcing świadczy usługi
  montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego i usł ugi
  transportu towarów zakupionych przez kontrahentów.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  23
  Sieć dystrybucyjna
  Siedziba S półki wraz z magazynem centralnym jest zlokalizowana w Sosnowcu i pełni zarazem funkcję centrum zakupowego,
  jak i centrum dystrybucyjno -logistycznego. Sieć dystrybucyjna Emitenta obejmuje swym zasięgiem praktycznie cały obszar
  kraju, a w jej skład wchodzi magazyn przeładunkowy w Sławkowie oraz oddziały handlowe zlokalizowane w Gdańsku, Kielcach,
  Poznaniu, Szczecinie (razem z magazynem), Toruniu, Warszawie , Lublinie , a od 2017 roku także w Białymstoku . Sieć ta jest
  uzupełniona infrastrukturą spółek z Grupy Kapitałowej w postaci centrum serwisowo -magazynowe go w Płocku (należące go do
  spółki zależnej – Passat Stal S.A. ) oraz magazynów składowych w Haśle i Rzeszowi e (należących do spółki zależnej Bowim -
  Podkarpacie Sp. z o.o. ).
  W celu osiągnięcia korzyści skali zakupy dla całej Grupy Kapitałowej Emitenta dokonywane są przez Bowim S.A. Efektywne
  zarządzanie asortymentem oraz bieżąca kontrola stanów magazynowych są moż liwe dzięki połączeniu systemem
  informatycznym magazynu centralnego z regionalnymi biurami handlowymi.
  TABELA: STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY EM=TENTA W 2017 I 2016 ROKU
  Wyszczególnienie
  2017 rok 2016 rok
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  =lość
  [tys. t]
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  =lość
  [tys. t]
  Blachy 494 455 41% 195 922 385 178 44% 194 390
  Rury i profile 272 374 23% 92 988 189 413 22% 78 450
  Pręty zbrojeniowe 137 321 11% 65 464 82 570 9% 45 439
  Prefabrykaty zbrojeniowe 109 846 9% 49 953 81 338 9% 40 381
  Kształtowniki 107 998 9% 50 190 82 014 9% 43 841
  Pręty 65 154 5% 29 731 48 412 6% 24 228
  Inne towary 10 799 1% 3 407 3 735 0% 3 574
  RAZEM 1 197 947 100% 487 655 872 660 100% 430 303
  W samej strukturze asortymentowej przychodów nie zaszły zmiany, które można by uznać za istotne . Od lat czołowe miejsca
  wśród sprzedawanych towarów stanowią blachy z 41% udziałem w przychodach 2017 roku (wystąpił spadek udziału o 3 punkty
  procentowe względem 2016 roku) oraz kształtowniki z 23% udziałem w 2017 roku . Pozostałe asortymenty osiągnęły łącznie
  33% udziału w przychodach w2016 roku i 35% w 2017 roku.
  Należy zaznaczyć, że w jednostkowej asortymentowej strukturze przychód Emitenta ujęta jest również sprzedaż wewnątrz
  Grupy Kapitałowej na rzecz spółki Passat -Stal S.A. (zajmującej się m. in. produkcją profili z blach) , co powoduje iż w przypadku
  sprzedaży wyłącznie poza Grupę Kapitałową udział sprzedaży blach jest mniejszy i wyn iósł 35% w 2017 roku, a udział sprzedaży
  rur i pr ofili jest wyższy – 25% w 2017 roku.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  24
  TABELA: STRUKTURA BRANŻOWA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY EM=TENTA W 2017 I 2016 ROKU
  Wyszczególnienie
  2017 rok 2016 rok Dynamika
  [%] Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  Przemysł metalowy 277 032 23% 210 364 24% 32%
  Konstrukcje stalowe 238 244 20% 170 663 19% 40%
  Handel 226 480 19% 176 419 20% 28%
  Przemysł budowlany 205 329 17% 141 676 16% 45%
  Inny 145 699 12% 83 682 10% 74%
  Przemysł maszynowy 93 077 8% 79 858 9% 17%
  Przemysł energetyczny 15 013 1% 13 295 2% 13%
  RAZEM 1 200 873 100% 875 957 100% 37%
  W 2017 roku głównymi odbiorcami Spółki b yły podmioty z branży metalowej, a ich udział w strukturze przychodów ze sprzedaży
  uległ niewielkiej zmianie w odniesieniu do 2016 roku i był na poziomie 2 3% (spadek o 1 punkt procentowy) . Kolejne trzy miejsca
  pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży w 2017 roku zajmowali odbiorcy z przemysłu konstrukcji stalowych (20%),
  branży handlowej ( 19%), i budowlanej (1 7%). Największy, 74% przyrost wartości przychodów odnotowano w kategorii inne
  (zmiana z 83.682 tys. PLN w 2016 roku na 145.699 tys. PLN w 2017 roku), która obejmuje m. in. przemysł środków transportu,
  górnictwo i hutnictwo. Istotne zmiany nastąpiły w kategoriach przemysł budowlany – wzrost 45%, konstrukcje stalowe – wzrost
  40%, przemysł metalowy – wzrost 32% oraz handel - wzrost 28%.
  Należy zaznaczyć, że w jednostkowej branżowej strukturze przychodów Emitenta ujęta jest również sprzedaż wewnątrz Grupy
  Kapitałowej na rzecz spółki Passat -Stal S.A., co powoduje iż w ujęciu sprzedaży wyłącznie poza Grupę Kapitałową udział
  odbiorców należących do segmentu przemysłu metalowego jest mniejszy i wyn iósł 15% w 2017 roku.
  TABELA: STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUPY EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU
  Wyszczególnienie
  2017 rok 2016 rok
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  =lość
  [tys. t]
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  =lość
  [tys. t]
  Blachy 392 928 35% 151 654 305 188 37% 148 784
  Rury i profile 283 255 25% 96 764 201 759 25% 84 311
  Pręty zbrojeniowe 146 233 13% 69 524 88 757 11% 48 762
  Kształtowniki 113 629 10% 51 065 84 129 10% 41 359
  Prefabrykaty zbrojeniowe 108 248 10% 50 287 81 949 10% 43 809
  Pręty 68 080 6% 30 723 50 836 6% 25 110
  Inne towary 10 493 1% 3 439 3 472 0% 3 633
  RAZEM 1 122 866 100% 453 455 816 090 100% 395 768
  W samej strukturze asortymentowej przychodów nie zaszły zmiany, które można by uznać za istotne. Od lat czołowe miejsca
  wśród sprzedawanych towarów stanowią blachy z 35% udziałem w przychodach 2017 roku (wystąpił spadek udziału o 2 punkty
  procentowe względem 2016 roku) oraz kształtowniki z 25 % udziałem w 2017 roku. Pozostałe asortymenty osiągnęły łącznie
  38% udziału w przychodach w 2016 roku i 40% w 2017 roku.
  TABELA: STRUKTURA BRANŻOWA PRZYC:ODÓW ZE SPRZ EDAŻY GRUPY EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU
  Wyszczególnienie
  2017 rok 2016 rok Dynamika
  [%] Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  Wartość
  [tys. PLN]
  Udział
  [%]
  Konstrukcje stalowe 253 024 22% 180 844 22% 40%
  Handel 209 040 19% 172 993 21% 21%
  Przemysł budowlany 208 291 18% 144 262 18% 44%
  Przemysł metalowy 174 585 15% 129 197 16% 35%
  Inny 167 857 15% 94 496 12% 78%
  Przemysł maszynowy 99 883 9% 84 872 10% 18%
  Przemysł energetyczny 15 016 1% 13 309 2% 13%
  RAZEM 1 127 697 100% 819 973 100% 38%
  W 2017 roku głównymi odbiorcami Grupy Bowim były podmioty z branży konstrukcji stalowych , a ich udział w strukturze
  przychodów ze sprzedaży nie zmienił się w odniesieniu do 2016 roku i był na poziomie 22 %. Kolejne trzy miejsca pod względem
  udziału w przychodach ze sprzedaży w 2017 roku zajmowali odbiorcy z branży handlowej (19%), budowlanej (18 %) i metalow ej
  (15%). Największy, 78% przyrost wartości przychodów odnotowano w kategorii inne (zmiana z 94.496 tys. PLN w 2016 roku na
  167.857 tys. PLN w 2017 roku), która obejmuje m. in. przemysł środków transportu, górnictwo i hutnictwo. =stotne zmiany
  nastąpiły w kategoriach przemysł budowlany – wzrost 44%, konstrukcje stalowe – wzrost 40%, przemysł metalowy – wzrost
  35% oraz h andel - wzrost 21%.
  5.3. Informacje o rynkach zbytu i zaopatrzenia
  Głównym rynkiem działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Bowim jest rynek dystrybucji wyrobów hutniczych. Ponadto Spółka
  działa na rynku produkcji zbrojenia prefabrykowanego dla budownictwa.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  25
  Większość sprzedaży generowana jest na rynku krajowym. Przychody z tytułu sprzedaży eksportowej Emitenta i Grupy
  Kapitałowej Bowim w 2017 roku, stanowiły ok. 1, 6% sprzedaży ogółem. W strukturze sprzedaży krajowej największy udział w
  2017 roku miały województwa: mazowieckie (2 7%), śląskie (1 4%) oraz wielkopolskie (9%).
  Z kolei analizując łączny udział 10 największych odbiorców, rok do roku nie wystąpiły istotne zmiany ich udziału w ogólnej
  wartości przychodów ze sprzedaży – w 2017 roku udział t en wyniósł 1 3% dla Grupy, jak i Emitenta , czyli o 2 punkty procentowe
  więcej niż w 2016 roku . Ponadto żaden z odbiorców nie przekroczył poziomu 2 ,5% udziału , co świadczy o pełnej niezależności
  Emitenta od nabywców.
  Emitent , jako centrum zakupowe Grupy, dąży w swojej polityce do niezależności zakupowej, która pozwala na przemyślane
  funkcjonowanie, niezagrożone utratą podstawowego źródła zaopatrzenia. W tym celu Emitent dokonuje wyboru 2 -3
  podstawowych dostawców w każdym asortymencie, a dostawy od tych po dmiotów są uzupełniane na bieżąco przez zakupy od
  dostawców o mniejszym znaczeniu i mobilności. Ponadto Spółka realizuje dostawy od kilkudziesięciu producentów krajowych
  i zagranicznych. Taki model pozwala Emitentowi na dokonywanie swobodnego wyboru najkor zystniejszych dla siebie
  warunków dostawy poszczególnych wyrobów hutniczych. U 10 największych dostawców Emitent dokona ł w 2017 roku 5 9%
  zakupów, a w 2016 roku było to 5 6%. Przy czym udział w zakupach netto tylko w przypadku 2 dostawców, tj. Huty Ostrowiec
  Celsa i CMC Poland przekroczył poziom 10% wynosząc odpowiednio 13 % i 10% (w 2016 roku było to 13% i 9%)
  Z wieloma podstawowymi dostawcami Emitent negocjuje i podpisuje umowy handlowe pozwalające na uzyskanie rabatów przy
  odpowiednim poziomie zrealizowany ch i terminowo zapłaconych zamówień.
  Relacje handlowe z dostawcami krajowymi Emitenta opierają się głównie na pisemnych zamówieniach do każdorazowych
  dostaw, natomiast krótkoterminowe umowy i długoterminowe umowy ramowe określające ogólne warunki współprac y
  zdarzają się rzadko. =mport w 2017 roku stanowił 3 4% zakupów Spółki ( 30% w 2016 roku). i prowadzony jest w oparciu o
  zawierane kontrakty .
  Wszystkie kontrakty na zakup materiałów zawierane do tej pory przez Emitenta miały charakter krótkoterminowy i obejmowały
  swoim czasem obowiązywania okres jednorazowej dostawy.
  Zasady uzupełniania zapasów
  Emitent dokonuje uzupełniania stanów magazynowych w oparciu o plany sprzedażowe, wyniki raportów z systemu gospodarki
  magazynowej oraz na podstawie bieżącej ana lizy rynku stalowego oraz jego trendów.
  Do głównych kryteriów zakupu towarów stosowanych przez Emitenta należą:
  ▪ analiza dostępności materiału na magazynach handlowych w stosunku do zaplanowanych poziomów sprzedażowych,
  ▪ analiza rotacji materiału na magazyni e – Emitent uzupełnia bieżące stany magazynowe do sprzedaży doraźnej poprzez
  analizę aktualnych stanów magazynowych, złożonych zamówień oraz współczynnika sprzedaży za ostatnie okresy
  handlowe. Bowim pozyskuje na bieżąco aktualne oferty dostawców (producen tów), a następnie, po ich analizie
  i ostatecznyc h negocjacjach, wybierane są te z najkorzystniejszymi warunkami cenowymi, jakościowymi oraz
  terminowymi. W zależności od dostawcy mogą występować różne formy dostawy. W większości, dostawy zagraniczne
  realizo wane są za pośrednictwem kolei i na koszt dostawcy, natomiast w przypadku dostaw krajowych przeważają odbiory
  samochodowe organizowane na zlecenie Działu Zakupu przez Dział Logistyki na bazie współpracy z przewoźnikami
  zewnętrznymi,
  ▪ dostawy typu „tranzytow ego” bezpośrednio dla kluczowych odbiorców Emitenta – w tym przypadku Dział Zakupu wysyła
  zapytania ofertowe do stałych dostawców Emitenta. Na bazie otrzymanych ofert, przygotowywana jest oferta dla
  odbiorcy. W przypadku organizacji dostawy bezpośrednio dl a odbiorcy, odbioru materiału dokonuje najczęściej klient (np.
  w hucie) lub dostawca zagraniczny przesyła na zlecenie Emitenta materiał bezpośrednio do finalnego odbiorcy,
  ▪ zakupy w oparciu o dokonywaną analizę sytuacji na rynku (ograniczanie wpływu wysokie j fluktuacji cen stali). W związku
  ze specyfiką rynku stalowego charakteryzującego się dość dużą zmiennością cen, Emitent dokonuje ciągłego monitoringu
  rynku stali i wyrobów hutniczych. W zależności od wyników bieżącej analizy rynku Emitent podejmuje decyz je o ilości
  zamawianych materiałów i wyborze dostawcy.
  5.4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie toczą się i w okresi e 12 miesięcy 201 7 roku nie toczyły się w stosunku do Emitenta
  lub jego spółek zależnych żadne postępowania przed organami administracji publicznej, ani inne postępowania sądowe lub
  arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta , czy Grupy Kapitałowej Bowim
  oraz stanowiłyby pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Niemniej jednak Emitent, w trosce o
  zapewnienie pełnej transparentności, zdecydował się opisać postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach
  oraz Urzędem Celno -Skarbowym w Opolu.
  POSTĘPOWAN=E PRZED UR ZĘDEM KONTROL= SKARBOWEH W KATOW=CAC:
  Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie z dnia 21.09.2012 roku oraz
  Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach określająca wysokość zobowiązania podatko wego i odwołanie od
  niniejszej decyzji
  W dniu 5 kwietnia 2016 r. zostały doręczone Spółce przez jego pełnomocnika dwie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli
  Skarbowej w Katowicach z dnia 31 marca 2016 r.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  26
  Pierwsza decyzja dotycząca zakwestionowania prawa Spółki do stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw
  towarów w okresie październik 2007 r. - listopada 2007 r., umorzyła postępowanie w sprawie z dnia 21.09.2012 roku, z uwagi
  na upływ terminu przedawnienia. Kwota podatku, która uległa przedawnieniu wy nosi 538.056 PLN.
  Druga decyzja dotycząca zakwestionowania prawa Spółki do stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw
  towarów w okresie grudzień 2007 r. – kwiecień 2008 r. określa zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT w dokładnie
  takiej sam ej wysokości jak wskazane w decyzji z dnia 21.09.2012 r. tj. w kwocie 2.070.754,00 PLN.
  W opinii Emitenta, w/w decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach jest niezasadna. W wyniku analizy
  przeprowadzonej przez UKS ponownie postawiono Spółce zarzut braku należytej staranności w zakresie weryfikacji
  kontrahentów, działania w złej wierze poprzez domniemanie, że transakcje dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw
  towarów miały charakter pozorny, i że te działania Spółki spowodowały uszczuplenie nal eżności podatkowych polegające na
  bezpodstawnym zastosowaniu zerowej stawki VAT, gdyż towar objęty transakcjami ze wskazanymi w ww. decyzji zagranicznymi
  podmiotami faktycznie nie opuścił terenu Polski i to pomimo faktu, że Emitent dysponuje dokumentami, k tóre potwierdzają
  zarówno taki wywóz jak i rozładunek towaru poza granicami kraju.
  Należy podkreślić, iż żaden z tych dokumentów nie został wystawiony przez Spółkę, bowiem za wywóz oraz rozładunek towarów
  odpowiadali kupujący i działające na ich zlecenie f irmy przewozowe.
  W związku z powyższym oraz przekonaniem Zarządu Spółki o dołożeniu należytej staranności w zakresie okoliczności zawarcia
  kwestionowanych transakcji i ich dokumentacji, a także uwzględniając rekomendację swego pełnomocnika w przedmiotowym
  postępowaniu - kancelarii Baker&McKenzie Krzyżowscy i Wspólnicy sk. k. z siedzibą w Warszawie, Emitent złożył w dniu 14
  kwietnia odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach do właściwego Dyrektora =zby
  Skarbowej, wnosząc w szczególności o uchylenie wskazanej wyżej decyzji podatkowej, jako niezgodnej z prawem.
  W następstwie złożonego odwołania w dniu 4 maja za pośrednictwem swego pełnomocnika spółka powzięła informację o
  przekazaniu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej j ej odwołania do właściwego Dyrektora =zby Skarbowej w Katowicach.
  W dniu 9 sierpnia na otrzymane od Dyrektora =zby Skarbowej w Katowicach wezwanie do wypowiedzenia się w sprawie
  zebranego materiału dowodowego Emitent za pośrednictwem swojego pełnomocnika tj. kancelarię Baker&McKenzie
  Krzyżowscy i Wspólnicy sk. k. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o umorzenie postępowania podatkowego na podstawie
  artykułu 208 § 1 w zw. z artykułem 59 § 1 pkt 9 oraz artykułem 70 § 1 i § 6 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej ( przedawnienie
  zobowiązania podatkowego). W odpowiedzi na założony wniosek w dniu 26.09.2016 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono
  decyzję Dyrektora =zby Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r., w której organ odwoławczy utrzymuje w mocy decyzję
  Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 31.03.2016 r. Zważywszy na argumentację organu odwoławczego, stanowiącą w znacznej
  części powielenie kwestionowanej przez podatnika argumentacji organu pierwszej instancji, Spółka podjęła decyzję o
  przygotowaniu skargi do Wojewódzki ego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
  W dniu 24.10.2016 r., Emitent poprzez swojego pełnomocnika Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. z o.o. we
  współpracy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach sk argę na decyzję
  Dyrektora =zby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2016r., który to Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15
  marca 2017 roku skargi Emitenta na decyzję Dyrektora =zby Skarbowej wydał w dniu 3 kwietnia 2017 roku wyrok uchylający
  zaskarżoną decyzję w całości.
  W dniu 21.08.2017r. pełnomocnikowi Emitenta doręczono odpis skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 03.04.2017 r., wniesionej
  przez Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Katowicach do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze organ wniósł o
  uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 03.04.2017 r. W dniu 04.09.2017 Emitent,
  reprezentowany przez Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k, wniósł odpowiedź na skargę kasacyjną, wnosząc w
  szczególności o je j oddalenie.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie powzięła nowych informacji dotyczących niniejszej sprawy.
  Warto wspomnieć, iż wymieniona wcześniej decyzja ma zawiązek i opiera się w zdecydowanej większości na decyzji nr PT
  I/1/440701/115 -121/12/ASK1 5976/2013 Dyrektora =zby Skarbowej z 28 stycznia 2013r. zobowiązującej Spółkę do nadpłaty
  zaległego podatku za okres 10/2007 -04/2008 w kwocie 2 608 810,00 PLN z odsetkami podatkowymi od której spółka odwołała
  się i w efekcie zaskarżyła do Wojewód zkiego Sądu Administracyjnego który to sąd w wydanym wyroku uchylił decyzję Dyrektora
  Urzędu Kontroli Skarbowej i orzekł, iż decyzja nie podlega wykonaniu. W wyniku postanowień Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego Dyrektor =zby Skarbowej w Katowicach wystą pił do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą kasacyjną
  którą sąd ten oddalił, zobowiązując organy podatkowe do ponownego wydania decyzji podatkowej, z uwzględnieniem
  wszystkich wytycznych przekazanych im przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwica ch.
  W wyniku powyższych zdarzeń w dniu 29 stycznia 2015r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota 3.856.333 PLN, wpłacona
  przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Z opisu przelewu wynikało, iż stanowi ona „zwrot
  podatku za 10/2007 -04/2008” i obejmuje zapłaconą przez Emitenta kwotę podatku VAT za miesiące od października 2007r. do
  kwietnia 2008r., będącą przypisaną Emitentowi (a kwestionowaną przez niego), łączną kwotą niedopłaty z tytułu podatku VAT
  za wyżej podane miesiące (tj. od października do 2007 do kwietnia 2008r.), wynikającą z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli
  Skarbowej w Katowicach z dnia 21.09.2012r. wraz z odsetkami od tych zobowiązań do dnia ich zapłaty przez Emitenta oraz
  odsetkami liczonymi od dnia wpłaty dokon anej przez Emitenta do dnia dokonania zwrotu przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego
  Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
  Hednocześnie zachowując należytą staranność, jak również nie chcąc narażać się na procedurę egzekucyjną Emitent wpłacił na
  konto Urzędu Skarbowe go kwotę 2,07 mln PLN wraz z odsetkami .


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  27
  POSTĘPOWAN=E PRZED URZĘDEM CELNO -SKARBOWYM W OPOLU
  Decyzja Naczelnika Urzędu Celno -Skarbowego w Opolu określającej wysokość podatku VAT za okres styczeń -sierpień 2012r.
  W dniu 2 października 2017 r. Spółka została p oinformowana przez jej pełnomocnika o doręczeniu decyzji Naczelnika
  Opolskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Opolu, określającej Spółce kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za
  miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5.578.316 zł wyższej niż wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych
  przez Spółkę.
  Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji a kwotami zadeklarowanymi przez Spółkę wynika z kwestionowanego przez
  Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych
  do Spółki, na tej podstawie, że podmioty które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu)
  dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT.
  W dniu 4 października 2017 r. Spółka zos tała poinformowana przez jej pełnomocnika o doręczeniu decyzji Naczelnika
  Opolskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Opolu, nadającej rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji doręczonej Spółce
  w dniu 2.10.2017 r.
  W wyniku nadania rygoru natychmiastowej wyk onalności decyzja Naczelnika (pomimo tego, że nie była ona ostateczna)
  podlegała wykonaniu, tym samym Spółka, działając w dobrej wierze i w przeświadczeniu o bezpodstawności decyzji podjęła
  decyzję o dokonaniu wpłaty podatku wraz z odsetkami. W opinii Emit enta, decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno -
  Skarbowego w Opolu jest niezasadna z uwagi na przytoczone poniżej argumenty i w związku z tym Spółka będzie nadal
  podejmowała działania prawne zmierzające do uchylenia decyzji Urzędu. W dniu 13 października 2017r. Emitent poprzez
  swojego pełnomocnika złożył odwołanie od ww. decyzji.
  W opinii Emitenta, decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Opolu jest niezasadna (Spółka dochowała
  należytej staranności, nie miała wiedzy o nieprawidłowościach i prawidłowo dokumentowała wszystkie transakcje) i została
  wydana z naruszeniem prawa do obrony przez Spółkę. Postępowanie podatkowe w stosunku do Emitenta zostało oparte
  wyłącznie na dowodach z postępowania przeciwko kontrahentowi, w którym Spółka nie mog ła bronić swoich interesów. W
  opinii Spółki wszelkie działania służyły wydaniu decyzji i nadaniu jej natychmiast tytułu natychmiastowej wykonalności przed
  upływem terminu przedawnienia. Należy podkreślić, że Spółka miała bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z dokumentami
  postępowania, których zebrano kilkanaście tysięcy stron i to w sprawie toczącej się bez jej udziału jako strony. Pomimo tego
  Spółka zgłosiła szereg wniosków dowodowych.
  Spółka jest również w posiadaniu oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej.
  W przypadku potwierdzenia się słuszności stanowiska Spółki, nałożony na nią podatek będzie podlegał zwrotowi (wraz z
  odsetkami), zaś Naczelnik będzie miał jedynie podstawy dochodzenia swych roszczeń bezpośrednio od dostawców biorących
  udział w opisanym procederze
  5.5. Informacje o zawartych umowach
  Do dnia sporządzenia niniejszego R aportu i w okresie całego 2017 roku nie zawarto żadnych istotnych umów (za wyjątkiem
  kredytowych, opisanych w pkt . 5.8 niniejszego Raportu ), które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub
  rentowność Emitenta czy Grupy Kapitałowej Bowim oraz stanowiłyby pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów
  własnych Emitenta.
  5.6. =nformacje o powiązaniach organizacyjnyc h lub kapitałowych Emitenta z innymi
  podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
  Struktura i działalność Grupy Kapitałowej
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą
  Spółka oraz trzy spółki zależne tj.: Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o., Betstal Sp. z o.o. oraz Passat -Stal S.A.
  Poniższy schematy przedstawia strukturę Grupy Ka pitałowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  28
  SC:EMAT: GRUPA KAP=TAŁOWA EM=TENTA NA DZ=EŃ 31 GRUDN=A 2017 ROKU
  Emitent nie należy do grupy kapitałowej innego podmiotu.
  W 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta.
  C:ARAKTERYSTYKA HEDNOSTEK ZALEŻNYC::
  ▪ Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
  Podstawową działalnością Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o. jest sprzedaż wyrobów hutniczych na lokalnym rynku
  podkarpackim. Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o. oferuje w szerokim zakresie stale węglowe niestopowe i niskostopowe
  producentów krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur
  oraz profili.
  ▪ Betstal Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
  Działalność produkcyjna Betstal Sp. z o.o. wykonywana jest wyłącznie na potrz eby Emitenta. Podstawowa działalność
  Betstal Sp. z o.o. koncentruje się na prefabrykacji zbrojenia. Zbrojarnia Betstal Sp. z o.o. posiada możliwości produkcji
  elementów wszystkich kształtów w zakresie średnic prętów od 6mm do 40mm. Zakład wyposażony jest w nowoczesne
  maszyny do produkcji zbrojeń: linię do cięcia prętów, automaty do produkcji strzemion, giętarki. Posiada również dwie
  maszyny do produkcji koszy pali. Moce produkcyjne, w zależności od ilości średnic przetworzonych prętów, wynoszą ok
  3.500 ton na miesiąc .
  ▪ Passat -Stal S.A. z siedzibą w Białej k/Płocka
  Passat -Stal S.A. funkcjonuje na rynku od 2000 r . konsekwentnie rozwijając profesjonalny park maszynowy oraz zwiększając
  zakres asortymentu i oferowanych usług. Spółka dostarcza odbiorcom blachę w kręgach, arkuszach, taśmach i profile
  stalowe. Passat -Stal S.A. świadczy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego, przetwarzania stali oraz usługi
  profilowania. Passat – Stal S.A. jest obecnie stalowym centr um serwisowym oferującym produkty w znacznej mierze
  przetworzone.
  5.7. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta (papiery
  wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz
  nieruchomości), w tym inwestycji kapitałow ych dokonanych poza jego grupą jednostek
  powiązanych oraz opis metod ich finansowania
  W 2017 roku kontynuowano rozpoczęte w 2016 roku inwestycje związane z realizacją strategii rozwoju na lata 2014 -2017 oraz
  zainicjowano prace związane z realizacją strateg ii rozwoju na lata 2017 -2020, w tym m.in. :
  1. Modernizację infrastruktury logistyczno –dystrybucyjnej na terenie magazynu w Sosnowcu
  2. Budowę hali magazynowo -biurowej przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o.
  3. Budowę magazynu składowego przez spółkę zależną Passat -Stal S.A.
  4. Realizację prac rozwojowych mających na celu .:


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  29
  ▪ popraw ę płynności i bezpieczeństwa pr zesyłania danych w organizacji Bowim S.A., poprzez wymianę sieci LAN
  ▪ optymalizacj ę przepływu informacji w Spółce Bowim S.A. z uwzględnieniem wykorzystania w całej Grupie
  Kapitałowej ., poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
  Łączna wartość poniesionych przez Emitenta w 2017 roku nakładów inwestycyjnych na wartości niematerialne i pra wne oraz
  rzeczowe aktywa trwałe wyniosła 5.268 tys. PLN wobec 4.208 tys. PLN w 2016 r., co oznacza 25 % wzrost. Dla Grupy Emitenta
  wartości te wyniosły odpowiednio 6. 194 tys. PLN i 6.677 tys. PLN –spadek o 7%, natomiast nakłady na nieruchomości
  inwestycyjne wyniosły 4.949 w 2017 roku (0 w 2016 roku).
  Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2017 roku były środki generowane z działalności operacyjnej , kredyty
  inwestycyjne oraz pożyczka inwestycyjna .
  W 201 8 roku na realizację strategii rozwoju Grupy Emitenta zamierzamy przeznaczyć ok. 10 mln PLN.
  TABELA. STRUKTURA NAKŁADÓW =NWESTYCYHNYC: EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU (TYS. PLN)
  Wyszczególni enie 2017 2016 Dynamika
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
  niematerialne i prawne
  5.268 4.208 25%
  Nakłady na nieruchomości inwestycyjne 0 0 0%
  Nakłady na aktywa finansowe 0 0 0%
  Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0%
  TABELA. STRUKTURA NAKŁADÓW =NWESTYCYHNYC: W GRUPIE EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU (TYS. PLN)
  Wyszczególnienie 2017 2016 Dynamika
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
  niematerialne i prawne
  6.194 6.677 -7%
  Nakłady na nieruchomości inwestycyjne 4.949 0 100%
  Nakłady na aktywa finansowe 0 0 0%
  Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0%
  5.8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego
  zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe
  W okresie sprawozdawc zym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz w 201 8 roku do dnia przekazania niniejszego raportu
  Emitent oraz jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  Więcej informacji dot. transakcji zawartych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej zawiera Nota 47 „Transakcje z podmiotami
  powiązanymi” Hednos tkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2017 .
  5.9. =nformacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
  dotyczących kredytów i pożyczek
  Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu i w okresie 12 miesięcy 2017 roku Bowim S.A. , Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. i Betstal
  Sp. z o.o. , nie zaciągnę ły, ani nie wypowiedział y żadnych umów dotyczących pożyczek lub kredytów, które mogłyby mieć istotny
  wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta czy Grupy Kapitałowej Bowim oraz stanowiłyby p ojedynczo co n ajmniej
  10% kapitałów własnych Bowim S.A. poza niżej wymienionymi.
  W Raporcie bieżącym nr 22/2017 (uzupełnionym raportem 23/2017) informowano, że z dniem 2 7.04.2017 r. spółka zależna
  Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o . podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę pożyczki o wartości 5.740 tys. PLN.
  Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę centrum magazynowo -handlowego na terenie Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej Euro -Park Mielec – Podstrefa Rzeszów. Oprocentowanie pożyczki jest zm ienne i wynosi W=BOR 1M plus marża
  rynkowa, a spłata pożyczki ma nastąpić w ratach miesięcznych do marca 2024 roku.
  W Raporcie bieżącym nr 28/2017 info rmowano, że z dniem 08.08.2017 r. Emitent podpisał z bankiem mBank S.A. umowę
  kredytu inwestycyjnego o war tości 4 mln . PLN. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na refinansowanie nakładów
  poniesionych na modernizację magazyn u centralnego w Sosnowcu . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M
  plus marża rynkowa, a spłata kredytu ma nastąpi ć w ratach miesięcznych do kwietni a 202 2 roku.
  W Raporcie bieżącym nr 32/2017 informowano, że z dniem 2 3.05.2017 r. spółka zależna Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o . podpisała
  z Deutsche Bank Polska S.A. umowę Linii Wielozadaniowej o wartości 6.536 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i
  wynosi W=BOR 1M plus marża rynkowa, a spłata kredytu ma nastąpić do maja 202 0 roku. Hednocześnie w nadmienionym
  raporcie info rmowano, iż z dniem 23.05.2017r. spółka zależna rozwiązała z bankiem PKO BP S.A. umowę z dnia 29.12.2011r. o
  limit kredytowy wielocelowy, poprzez spłatę zobowiązań spółki zależnej wobec PKO BP S.A . środkami pozyskanymi z ww. Linii
  Wielozadaniowej
  W Raporci e bieżącym nr 55/2017 info rmowano, że z dniem 12.10.2017 r. Emitent podpisał z bankiem Deutsche Bank Polska
  S.A. umowę Limitu faktoringu o wartości 5 mln. PLN (zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 20.12.2017r. limit faktoringu
  wzrósł do kwoty 8 mln PLN, o czym poinformowano w raporcie bieżącym nr 72/2017). Oprocentowanie kredytu jest zmienne i
  wynosi WIBOR 3M plus marża rynkowa, a spłata kredytu ma nastąpić do grudnia 2018 roku.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  30
  W Raporcie bieżącym nr 56/2017 info rmowano, że z dniem 12.10.2017 r. Emitent podpisał z bankiem Deutsche Bank Polska
  S.A. umowę Kredytu Obrotowego Odnawialnego o wartości 5 mln. PLN . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR
  1M pl us marża rynkowa, a spłata kredytu ma nas tąpić do października 2018 roku.
  Ponadto w 2017 roku Emitent podpisał następujące umowy w formie linii wielocelowych:
  ▪ z dniem 19.05.2017r. na kwotę 5 mln PLN z Alior Bank S.A. , środki z linii mogą być przeznaczone n a gwarancje i akredytywy,
  od otwarcia których pobierana jest prowizja rynkowa, umowa obowiązuje do listopada 2018 roku,
  ▪ z dniem 05.09.2017r. na kwotę 5 mln PLN z Ebury Partners Finance Ltd , przyznany limit jest bezterminowy, a
  oprocentowanie jest rynkowe i stałe
  5.10. =nformacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz w 201 8 roku do dnia przekazania niniejszego raportu
  „Bowim” S.A. wraz z e spółkami zależnymi, nie udzielił pożyc zek. które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub
  rentowność Emitenta czy Grupy Kapitałowej Bowim oraz stanowiłyby pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów
  własnych „Bowim” S.A.
  5.11. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obro towym poręczeniach i
  gwarancjach
  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport okresowy oraz do dnia publikacji raportu okresowego Emitent udzielił jednostce
  zależnej Bowim -Podkarpacie Sp. z o.o. poręczeń, których łączna wartość stanowi 12, 82% kapitałów włas nych Emitenta.
  Zabezpieczenia te obejmują:
  1. Poręczenie pożyczki inwestycyjnej o wartości 5.740.000,00 PLN z dnia 27.04.2017 r. udzielonej przez Agencję Rozwoju
  Przedsiębiorczości S.A.. Poręczenie do kwoty 8.610.000,00 PLN obowiązuje do dnia 31.03.2019 r., a warunki finansowe
  zostały ustalone na zasadach rynkowych. Emitent informował w raportach numer 22/2017 i 23/2017 z dnia 27.04.2017 r.
  o udzieleniu ww. poręczenia oraz podpisaniu umowy pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na budowę centrum
  magazy nowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro -Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.
  2. Poręczenie wielozadaniowej linii kredytowej o wartości 6.536.000,00 PLN z dnia 23.05.2017 r. udzielonej przez Deutsche
  Bank Polska S.A.. Poręczenie do kwoty 6.536.000,00 PLN obowiązuje do dnia 15.05.2020 r., a warunki finansowe zostały
  ustalone na zasadach rynkowych. Emitent informował w raporcie numer 32/2017 z dnia 23.05.2017 r. o udzieleniu ww.
  poręczenia oraz podpisaniu umowy Linii.
  W 2018 roku do dnia publikacji niniejszego raportu Bowim S.A. zawarł z gwarantem Gothaer T.U. S.A. gwarancję zwrotu zaliczki
  na rzecz Skanska S.A. w kwocie 3,2 mln PLN.
  W 2017 r. Emitent otrzymał poręczenia za przyszłe zobowiązania dłużników do zapłaty cen z tytułów umów sprz edaży oraz
  ewentualnych przyszłych zobowiązań dłużników do zapłaty odsetek za opóźnienia w zapłacie tych cen i wszelkich kosztów
  związanych z dochodzeniem kwot objętych poręczeniem, które mogą powstać lub mogą powstać z tytułu umów sprzedaży.
  Zawarte w 201 7 roku umowy poręczeń w ramach współpracy handlowej opiewały na łączną wysokość 12.779 tys. PLN,
  natomiast otrzymane gwarancje na kwotę 909 tys. PLN.
  Po zakończeniu 2017 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Emitent otrzymał gwa rancje na 500 tys ., PLN, a
  otrzyma ne od dłużników kolejne poręczenia opiewały na kwotę 3,3 mln . PLN.
  W 2017 r. w ramach współpracy handlowej „Bowim” S.A. uzyskał dodatkowo od kontrahentów inne zabezpieczenia w tym m.in.
  w postaci hipotek , weksli, zastawów rejestrowych na środkach trwałych klientów na łączną wartość 9.950 tys. PLN
  Po zakończeniu 2017 roku do dnia publikacji niniejszego R aportu Emitent otrzymał od dłużników kolejne zabezpieczenia o
  wartości 4,4 mln PLN .
  W 2017 roku i w 201 8 roku do dnia publikacji niniejszego Raportu, spośród pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej Bowim
  tylko Bowim Podkarpacie otrzymał zabezpieczenie (w postaci poręcze ń, o który ch mowa na początku niniejszego punktu),
  natomiast Spółki zależne nie wystaw iły ż adnych nowych gwarancji, poręczeń ani zabezpieczeń , które mogłyby mieć istotny
  wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki, bądź Grupy Kapitałowej oraz stanowiłyby pojedynczo lub łącznie co
  najmniej 10% kapitałów własnych Bowim S.A.
  5.12. Informacje o emis ji papierów wartościowych w okresie objętym raportem wraz z opisem
  wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych
  W okresi e objętym sprawozdaniem Bowim S.A. nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
  5.13. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
  wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
  Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz wyników finansowych na 2017 rok. Niemiej jednak
  Zarząd Spółki:
  ▪ w dniu 19.02.201 8 roku raportem bieżącym nr 6/201 8 przekazał do publicznej widomości wstępn e jednostkowe dane o
  przychodach netto oraz wynikach finansowych za 2017 r
  ▪ w dniu 14.03.201 8 roku raportem bieżącym nr 7/201 8 przekazał do publicznej widomości wstępn e skonsolidowane dane
  o przychodach netto oraz wynikach finansowych netto za 2017 r


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  31
  Poniżej w tabeli zaprezentowano zestawienie osiągniętych w 2017 roku wyników z danymi wynikającymi z przytoczonych
  raportów bieżących. Różnice w wysokości 285 tys. PLN, dotyczące danych jednostkowych, wynikają z konieczności dokonania
  aktualizacji wartości towarów.
  TABELA: DANE Z RAPORTÓW B=E ŻĄCYC: ORAZ WYN=K= ZREAL=ZOWANE (DANE W TYS. PLN)
  Wyszczególnienie Dane z raportu
  bieżącego nr
  6/201 8 (dane
  jednostkowe)
  Jednostkowe
  dane
  finansowe
  (zrealizowane)
  Zmian a Dane z raportu
  bieżącego nr
  7/201 8 (dane
  skonsolidowane)
  Skonsolidowane
  dane finansowe
  (zrealizowane)
  Zmian a
  Przychody netto ze
  sprzedaży produktów
  towarów i materiałów
  1.200.873 1.200.873 0% 1.127.697 1.127.697 0%
  Zysk operacyjny 36.005 35.720 0,8% 39.534 39.5 34 0%
  Wynik finansowy
  netto
  16.727 16.442 1,7% 18.774 18.774 0%
  5.14. Ocena, wraz z uzasadnieniem, dotycząc a zarządzania zasobami finansowymi
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bowim wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z
  zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów. Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bowim finansowała swoją działalność
  bieżącą korzystając ze środ ków własnych, krótkoterminowych i długoterminowych kredytów bankowych oraz dyskontowała
  należności wybranych odbiorców w ramach zawartych umów faktoringowych.
  Celem jak najlepszego dostosowania się do obecnej na rynku sytuacji związanej z zapotrzebowaniem kapitałowym na
  finansowanie zakupów, w 2017 roku Emitent zwiększył limity na produkty finansowe w postaci linii wielocelowych (w zakresie
  kredytów obrotowych i odnawialnych, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowyc h, akredytyw ,) oraz limitów faktoringowych .
  W celu zapewnienia finansowania działalności obrotowej Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bowim utrzymywała w 2017 roku
  zdywersyfikowaną politykę wobec banków jako dostawców finansowania, dzieląc finansowanie pomiędzy instytucje finansowe
  obsługujące Spółkę.
  Wys okość kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych
  dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań jest wystarczająca na pokrycie bieżących
  potrzeb operacyjnych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Bowim .
  Zobowiązania Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bowim reguluje terminowo i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie ma
  zagrożeń w wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań.
  Zgodnie z polityką rachunkowości w bilansie Spółki zawiązywane są rezerwy na nieściągalne należności oraz na prawdopodobne
  straty.
  Spółka oraz Grupa Kapitałowa Bowim prawidłowo zarządza płynnością, o czym świadczą wskaźniki pozwalające Emitentowi
  terminowo regulować zobowiązania oraz pozostać wiarygodnym partnerem dla swoich dostawców.
  5.15. Ocena możliwości real izacji zamierzeń inwestycyjnych
  Emitent oraz Grupa Kapitałowa Bowim dysponuje wystarczającymi środkami do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym
  inwestycji kapitałowych związanych w głównej mierze z realizacją odkupu akcji wł asnych od Konsorcjum Stali S.A.
  Zaplanowane na 201 8 rok inwestycje będę realizowane ze środków własnych Emitenta lub kredytów bankowych .
  5.16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą
  Kapitałow ą
  W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitentem or az Grupą Bowim .
  5.17. Umowy zawarte mię dzy Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
  ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie, lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
  Emitenta przez przeję cie
  Zawarte umowy nie przewidują rekompensat w przypadku rezygnacji lub zwolnienia osób zarządzających.
  5.18. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
  Wysokość łącznego wynagrodzenia wypłaconego i należnego Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A. z tytułu umów
  o pracę oraz z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Bowim S.A. za 2017 i 2016 rok przedstawia
  poniższa tabela.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  32
  TABELA: WYNAGRODZEN=E CZŁONKÓW ZARZĄDU EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU Z TYTUŁU PEŁN=EN=A FUNKCH= W HEDNOSTCE
  DOM=NUHĄCEH
  Nazwisko i
  imię
  2017 rok 2016 rok
  Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie
  Adam Kidała 240.000 192.000 432.000 240.000 192.000 432.000
  Hacek Rożek 240.000 192.000 432.000 240.000 192.000 432.000
  Jerzy
  Wodarczyk
  240.000 192.000 432.000 240.000 192.000 432.000
  TABELA: WYNAGRODZEN=E CZŁONKÓW ZARZĄDU EMITENTA W 2017 I 2016 ROKU Z TYTUŁU PEŁN=EN=A FUNKCH= W
  HEDNOSTKAC: ZALEŻNYC:
  Nazwisko i
  imię
  2017 rok 2016 rok
  Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie
  Adam Kidała 45.600 - 45.600 45.600 - 45.600
  Hacek Rożek 45.600 - 45.600 45.600 - 45.600
  Jerzy
  Wodarczyk 45.600 - 45.600 45.600 - 45.600
  Poniżej przedstawiamy wysokość wynagrodzeń wypłaconych i nale żnych Członkom Rady Nadzorczej Bowim S.A. z tytułu
  wykonywania fun kcji Członka Rady Nadzorczej w Bowim S.A.
  TABELA: WYNAGRODZEN=E CZŁONKÓW RADY NADZORCZEH EMITENTA W 2016 I 2017 ROKU Z TYTUŁU PEŁN=EN=A FUNKCH= W
  HEDNOSTCE DOM=NUHĄCEH
  Nazwisko i
  imię
  2017 rok 2016 rok
  Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie Wynagrodzenie
  zasadnicze
  Inne
  świadczenia
  Łącznie
  Feliks Rożek 36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Aleksandra
  Wodarczyk
  36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Han Kidała 36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Bernadeta
  Fuchs
  28.935 - 28.935 36.000 - 36.000
  Marek Mańka 7.161 - 7.161 - - -
  Sobiesław
  Szefer
  36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Tadeusz
  Borysiewicz
  36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Janusz
  Koclęga
  36.000 - 36.000 36.000 - 36.000
  Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia ani nagród z tytułu wykonywania funkcji w organach jednostek
  zależnych w 2017 roku.
  5.19. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i
  udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób
  zarządzających i nadzorujących emitenta
  Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących Spółką, jej akcje posiadają jedynie Cz łonkowie Zarządu.
  TABELA: STAN POS=ADAN=A AKCH= SPÓŁK= PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAHĄCE = NADZORUHĄCE NA DZ=EŃ 31 GRUDN=A 2016 ROKU ORAZ
  NA DZ=EŃ PUBLIKACJI
  Nazwisko i imię
  Liczba akcji
  Stan na dzień 31.12. 2017 Stan na dzień
  publikacji
  Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu 4.132.353 4.132.353
  Hacek Rożek – Wiceprezes Zarządu 4.132.353 4.132.353
  Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu 4.132.353 4.132.353
  Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby nadzoru jące nie posiadają akcji Bowim S.A.
  Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby nadzorujące nie posiadają akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  33
  5.20. =nformacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu
  bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych a kcjonariuszy i obligatariuszy
  Hedynymi umowami w wyniku, których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy są umowy zawarte z Konsorcjum Stali S.A. tj.:
  ▪ aneks nr 5 do Porozumienia =nwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku (raport bieżący nr 8/201 7 z dnia 2 8 lutego 201 7
  roku),
  ▪ warunkowa umowa sprzedaży z dnia 07 marca 2014 roku (raport bieżący nr 20/2014 z dnia 07 marca 2014 r.)
  Najważniejsz e postanowienia w/w umów zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za 2013 r.
  http://www.bowim.pl/raporty -roczne -2013/
  W 2017 oraz w 201 8 roku do dnia publikacji niniejszego raportu rocznego poza wyżej wymienionymi umowami „Bowim” S.A.
  nie zawierał umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
  Zgodnie z aneksem nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego (o którym mowa wyżej) dokonano zmiany ilości transz z 57 do 55
  przy zachowaniu bez zmian ilości akcji i ich ogólnej ceny. Aneksem tym wydłużono tez termin ( z 14 do 75 dni od otrzymania
  wezwania) w jak im Bowim SA ma zawrzeć z Konsorcjum Stali S .A. Umowę Sprzedaży ==, na mocy której Spółka zakupi 1 .286.548
  akcji własnych Emitenta za cenę 18.000.160 PLN (płatność za akcje zostanie rozłożona na transze miesięczne ).
  Nadmienione wezwanie wpłynęło do Spółki w dniu 16.03.2017r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017.
  5.21. =nformacje o systemie kontroli programó w akcji pracowniczych
  W Spółce, w 2017 roku oraz w 201 8 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie funkcjonował program akcji
  pracowniczych oraz system kontroli programów akcji pracowniczych.
  5.22. =nformacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie
  i wartości nomina lnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,
  cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia
  W 2017 r. Emitent dokonał odkupu od Konsorcjum Stali S.A. łącznie 312.960 szt. akcji własnych tj. akcji zwykły ch na okaziciela
  stanowiących 1,6 % kapitału zakładowego spółki za łączną cenę 3.786.816 PLN . W 2018 r. do dnia przekazania niniejszego
  raportu Emitent dokonał odkupu od Konsorcjum Stali S.A. łącznie 72.900 szt. akcji własnych tj. akcji zwykłych na okaziciel a
  stanowiących 0,4 % kapitału zakładowego spółki za łączną cenę 947.700 PLN
  Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali nastąpiło w wykonaniu postanowień warunkowej umowy sprzedaży
  akcji z dnia 7 marca 2014 r., o której zawarciu Emitent inform ował w raporcie bieżącym nr 20/2014.
  Nabycie akcji własnych „Bowim” S.A. stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do
  porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali . Podstawę nabycia
  akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „Bowim” S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 – „Treść uchwał
  podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu
  Spółek :andlowych.
  W raporcie bieżącym nr 08/2017 z dnia 28.02.2017r. przekazano do publicznej informację o zawarciu dnia 28.02.2017 roku
  przez Emitenta z Konsorcjum Stali S.A. Aneksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010r. Emitent
  i Konsorcjum Stali postanowili zmienić §3 ust. 3 Aneksu nr 4, wydłużając z 14 do 75 dni wskazany tam termin w jakim Emitent,
  otrzymawszy wezw anie od Konsorcjum Stali, zobowiązany jest, jako kupujący do zwarcia z Konsorcjum Stali, jako sprzedającym,
  Umowę Sprzedaży ==, na mocy której Emitent zakupi 1.286.548 akcji własnych Emitenta za cenę 18.000.160 PLN ., a płatność za
  akcje zostanie rozłożona na transze miesięczne w okresie 15.06.2017r. -15.12.2021r. W Aneksie nr 5 strony zmieniły również
  zapisy § 3 ust. 5 Aneksu nr 4 w ten sposób, iż w związku z opisaną wyżej zmianą zawartego w §3 ust. 3 Aneksu nr 4 terminu na
  zawarcie Umowy Sprzedaży ==, pierw sza transza płatności za akcje stanowić będzie sumę trzech pierwszych transz
  przewidzianych w dotychczasowym brzmieniu §3 ust. 5 Aneksu nr 4, co jednocześnie zmniejszy liczbę transz z pięćdziesięciu
  siedmiu do pięćdziesięciu pięciu, bez zmiany kwoty kolejn ych transz. W pozostałych zakresie Porozumienie =nwestycyjne nie
  uległo zmianom oraz ustanowione zabezpieczenia pozostają bez zmian.
  W związku z opisaną wyżej zmianą w zakresie §4 ust. 5 Aneksu nr 4, Emitent i Konsorcjum Stali, w ramach Aneksu nr 5, dokona li
  także aktualizacji wzorów Umowy Sprzedaży == stanowiących załączniki 3a i 3b do Aneksu nr 4. Zawarcie Aneksu nr 5
  uzasadnione było koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał umożliwiających Zarządowi Emitenta
  zawarcie Umowy Sprzed aży ==, wymaganych przez art. 362 Ksh, po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w §3 ust. 3 Aneksu
  nr 4.
  W dniu 16.03.2017r.(raport bieżący nr 14/2017) Emitent otrzymał od Konsorcjum Stali S.A. wezwanie do zawarcia Umowy
  Sprzedaży Akcji, o którym mowa wyżej. A w dniu 22.05.2017r. (raport bieżący nr 31/2017) strony podpisały wymienioną wyżej
  umowę Umowy Sprzedaży == .


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  34
  Ponadto 14 sierpnia 2017r. miało miejsce przekroczenie 5% progu udziału Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o czym
  informowano w raporcie bieżącym nr 46/2017 z dnia 14.08.2017r. Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą
  Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży .
  5.23. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
  Jednostka stosuje zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami w formie rozporządzeń
  zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Bowim” z dnia 15.09.2008 roku.
  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, za wyjątkiem udziałów w jednostkach
  zależnych, oraz aktywów trwałych kwalifikowanych jako grunty, wycenianych w wartości godziwej w korespondencji
  z kapitałem z aktualizacji wyceny, aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej w korespondencji
  z rachunkiem zysków i strat oraz nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej w korespon dencji
  z rachunkiem zysków i strat. Wszystkie wartości podane są w złotych.
  5.24. Informacje o audytorach
  Umowa na badanie jednostkowego i skonsolidowanego (Grupy Kapitałowej) sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018
  została podpisana w dniu 13 lipca 2017 r. z firmą PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60 -654 Poznań, ul. Św. Leonarda
  1A/13. Za wykonanie usługi badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 uzgodniono zapłatę w
  wysokości 2 0.000,00 PLN netto. Za wykonanie usługi bad ania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  uzgodniono zapłatę w wysokości 5.000,00 PLN netto.
  Dane adresowe:
  60-654 Poznań, ul. św. Leonarda 1A/3
  Podstawa uprawnień:
  PRO AUDYT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez
  Krajową =zbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.
  Wynagrodzenie ( brutto) biegłego rewidenta
  TABELA: WYNAGRODZEN=E ( BRUTTO) B=EGŁEGO REW=DENTA (DANE W PLN)
  Wynagrodzenie ( brutto) biegłego rewidenta 2017 2016
  Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  30 750 ,00 30 750,00
  =nne usługi poświadczające, w tym przegląd jednostkowego i
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  15 990 ,00 15 990,00
  Usługi doradztwa podatkowego - -
  Pozostałe usługi - -
  5.25. Strategia Grupy BOWIM na lata 2017 -2020
  W dniu 17 października 2017 roku Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 59/2017 informację o podjęciu przez Zarząd
  uchwały o przyjęciu Strategii Grupy BOWIM na lata 2017 -2020 .
  Hako główne zadania na lata 2017 -2020 Spółka wyznaczyła sobie utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu przychodów
  poprzez dalszy rozwój zarówno organiczny, jak i wertykalny, prowadzący do ciągłego zwiększenia udziału w rynku dystrybucji
  wyrobów hutniczych w tym równie ż poprzez ekspansję na rynki zaopatrywane dzisiaj przez mniejszych dostawców i
  dystrybutorów oraz poprawę rentowności dzięki zwiększeniu ekspozycji na bardziej marżowe segmenty rynku. Umocnienie
  pozycji Grupy Kapitałowej, jak i budowanie wartości dodanej n a poziomie operacyjnym, planowane jest przy pomocy sieci
  magazynów detalicznych w lokalizacjach zbliżonych dzisiejszym oddziałom handlowym Spółki. Dodatkowym impulsem
  tworzącym wartość dodaną będzie optymalne wykorzystanie nowych mocy przerobowych, wynikaj ących z rozszerzenia zakresu
  produkcji w spółce zależnej PASSAT STAL. Planowana jest również optymalizacja kosztowa będąca następstwem
  unowocześnienia logistyki załadowczej centrum logistyczno -dystrybucyjnego w Sosnowcu, a także redukcji kosztów usług
  obcy ch.
  Nadrzędnym celem Strategii jest wzmocnienie pozycji Spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych.
  Zarząd Spółki zamierza zrealizować te cele między innymi poprzez:
  ▪ zwiększenie mocy logistyczno -załadowczych w celu obsługi większej ilości ładowanych dziennie samochodów;
  ▪ uruchomienie bocznicy kolejowej na terenie głównego centrum logistyczno -magazynowego Spółki w Sosnowcu,
  logistycznie ułatwiającej dostawy zamawianych towarów i transport do odbiorców Spółki;
  ▪ wykorzystanie zwiększonego poten cjału produkcyjnego (w wymiarze ilościowym i asortymentowym) spółek z Grupy
  Kapitałowej Bowim;
  ▪ stworzenie sieci magazynów detalicznych poprzez ich budowę, najem lub selektywne przejęcia lokalnych dystrybutorów
  wyrobów hutniczych wpisujących się w strategi ę rozwoju magazynów detalicznych spółki;
  ▪ dalszy rozwój szeroko rozumianego serwisu stali poprzez dodanie usług w zakresie przetwarzania wyrobów długich, jak
  również produkcję konstrukcji stalowych;
  ▪ wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych poprawiając ych zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowanie operacyjne
  Spółki.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  35
  Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy BOW=M planowane na lata 2017 –2020 w celu realizacji Strategii
  wynoszą ok. 57,3 mln PLN
  5.26. Polityka dywidendowa
  W dniu 20 czerwca 2017 roku podj ęto uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej , która zakłada, że Zarząd Spółki,
  rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypra cowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy
  w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok obrotowy.
  Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego
  Spółki. Każdorazowo, pr zy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu, Zarząd będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
  ▪ osiągnięty przez Spółkę zysk netto;
  ▪ potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacj i strategii Grupy Kapitałowej;
  ▪ potrzeby płynnościowe Grupy, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości
  zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działaln ości
  Grupy.
  W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach
  odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  36
  6. Ład korporacyjny
  6.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podl ega Emitent oraz miejsca,
  gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostę pny
  Bowim S.A. od dnia 20 stycznia 2012 roku. tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjęła do
  stosowania zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW przyjętym w dniu
  19 października 2011 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 20/1287/2011 z
  późniejszymi zmianami , a w szczególności zmiany dokonane uchwałą Rady Giełdy z 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia
  nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017 ”. Nowe zasady weszły
  w życie 1 stycznia 2017 roku . Tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stro nie internetowej
  https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw , która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.
  6.2. W zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień stosowaneg o zbioru zasad ładu
  korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie zasad odstąpienia
  W dniu 15 stycznia 2017 roku Zarząd „Bowim” S.A. przekazał zaktualizowane oświadczenie w zakresie zasad określony ch w
  załączniku do Uchwały Nr 26 /1413/ 2016 Rady Giełdy z dnia 13 października 2016 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
  GPW 2017 ”, które nie są stosowane w sposób trwały przez Spółkę wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich
  niestosowania. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółka zobowiąz ała się do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
  zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017 ” za wyjątkiem następujących zasad:
  POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
  =.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekt y emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez
  spółkę w okresi e co najmniej ostatnich 5 lat
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Spółka publikuje raporty bieżące i okresowe począwszy od 2012 r. tj. od dnia debiutu na GPW
  I.Z.1.8. z estawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie
  tych danych przez ich odbiorców
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  „Bowim” SA uznaje rekomendowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjn ą i planuje jej stosowanie. Na dzień 1 stycznia 2017
  r. na stronie internetowej Emitenta nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości.
  Spółka publikuje dane finansowe począwszy od 2012 r. tj . od momentu debiutu
  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej
  kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia,
  wiek, doświa dczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie
  sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internet owej
  wyjaśnienie ta kiej decyzji
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  „Bowim” SA stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru sprawujących funkcje w Zarządzie powinny być umiejętności,
  profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie
  powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.
  =.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą
  walnego zgromadzenia
  Spółka nie stosuje powyższe j zasady.
  Z uwagi na strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje przeprowadzać transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym. W ocenie Zarządu koszty dla Spółki związane z taką transmisją jak również jego rejestrowaniem i udostępnianiem
  przewy ższają korzyści dla inwestorów. Spółka niezwłocznie po każdorazowym odbyciu obrad walnego zgromadzenia publikuje
  podjęte przez nie uchwały, więc inwestorzy mają możliwość zapoznan ia się z przebiegiem obrad.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromad zenia, w formie audio lub wideo
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Z uwagi na strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje przeprowadzać transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym, tym samym nie będzie zamieszczać na stronie korporacyjnej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w
  formie audio lub video .  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  37
  =.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40, zapewnia dostępność swojej strony
  internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakre sie wskazanym w zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny
  stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres
  prowadzonej działalności
  Nie ma zastosowania.
  Spółka „Bowim” SA nie należy do indeksów W=G20 i mW=G40 a obecna struktura akcjonariatu nie przemawia za stosowaniem
  przedmiotowej zasady.
  ZARZĄD = RADA NADZORCZA
  ==.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spół ki wymag a
  zgody rady nadzorczej
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Zasada ta wychodzi poza wymóg wydania zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej, o którym mowa w art. 380 KS:.
  ==.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli we wnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
  funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące
  raportowania finanso wego i działalności operacyjnej
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Rada Nadzorcza przekazuje raport zgodnie z wewnętrznie opracowanym przez „Bowim” S.A. wzorem dokumentu.
  ==.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji =.R.2, albo inf ormację o braku
  takiej polityki
  Spółka nie stos uje powyższej zasady.
  Spółka prowadzi politykę, o której mowa w rekomendacji =.R.2, jednakże z uwagi na niewielka skalę nie ma sformalizowanej
  polityki w tym zakresie
  ==.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmio tem uchwał walneg o zgromadzenia
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewiduje obowiązku opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
  Walnego Zgromadzenia
  Systemy i funkcje wewnętrzne
  ===.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady ===.Z.3, os oby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają
  bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady
  nadzorczej lub komitetu audytu
  Spółka nie stosuje p owyższej zasady.
  Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze organizacyjnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzaniem ryzykiem, audyt
  wewnętrzny i compliance. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności
  funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej..
  ===.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań
  zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodo wych standardach praktyk i
  zawodowej audytu wewnętrznego
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Spółka nie stosuje tej zasady z godnie z komentarzem do zasady III.Z.2
  ===.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodręb nienia w spółce takiej funkcji) i
  zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w
  zasadzie III.Z.1, w raz z odpowiednim sprawozdaniem
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Spółka nie stosuje tej zasady z godnie z komentarzem do zasady III.Z.2
  WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
  =V.Z.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję
  obrad walnego zgr omadzeni a w czasie rzeczywistym
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka na chwilę obecną nie będzie przeprowadzać transmisji obrad walnego zgromadzenia
  w czasie rzeczywistym.  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  38
  =V.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  W opinii „Bowim” S.A. obecność członków Rady Nadzorczej nie jest obligatoryjna, gdyż na pytania akcjonariuszy w sposób
  kompetentny odpowiadają członkowie Zarządu
  =V.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej
  akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w
  konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Walne Zgromadzenie wartość nominalną akcji ustalać będzie w sposób indywidualny, zgodny ze statutem Spółki oraz
  pozostałymi regulacjami obowiązującymi spółkę publiczną
  KONFL=KT =NTERESÓW = TRANSAKCHE Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM=
  V.Z.5 . Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w
  spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza
  przed wyrażeniem zg ody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają
  transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z
  podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapit ałowej spółki
  W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne
  zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych
  do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Zdaniem Spółki uregulowania dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w
  połączeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej są wyst arczające, tym samym Spółka nie decyduje się na ich
  rozszerzenie
  WYNAGRODZENIA
  V=.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i
  finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach progra mu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów
  powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  „Bowim” SA posiada regulamin wynagrodzeń. O wynagrodzeniu członków zarządu decydu je Walne Zgromadzenie Spółki .
  V=.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani
  jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno by ć uzależnione od wyników spółki
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  „Bowim” SA posiada regulamin wynagrodzeń. O wynagrodzeniu członków rady nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie
  Spółki .
  V=.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne
  składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad
  wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o
  podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych
  składników wynagrodzenia,
  4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub infor mację o
  ich braku,
  5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego
  wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Zgod nie z zapisami par.21 oraz par. 29 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania odpowiednio
  członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu. W ocenie Spółki zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej i
  Zarządu są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Zarząd rozważy jednak możliwość stworzenia i
  wdrożenia zasad funkcjonowania polityki wynagrodzeń w przyszłości, jednakże będzie to wymagało zatwierdzenia w formie
  uchwał przez Walne Zgromadzenie Sp ółki. Niemniej jednak w sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje informacje zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  39
  6.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta s ystemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odni esieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  Spółka stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które
  zapewniają rzetelne i jasne przedstawieni e jej sytuacji majątkowej i finansowej.
  Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, zapewniając porównywalność sprawozdań finansowych przy
  zastosowaniu reguły kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.
  Grupa Emitenta sporządza sprawozdani a finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w
  zakresie nieuregulowanym przez MSR, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkow ości oraz przepisami wykonawczymi
  wydanymi na jej podstawie.
  Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania jednostkowych i
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych został uregulowany m.in. w wewnętrznych Proced urach. Procedury te określają
  zasady i zakres raportowania oraz odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych oraz sprawozdań
  finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji.
  W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych, na bieżąco prowadzony jest monitoring zmian w
  przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań. W przypadku zmian przepisów
  przeprowadzane są szkolenia pracowników pionu księgowego s półek z Grupy Kapitałowej oraz korzystanie z zewnętrznego
  doradztwa.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe przeglądowi oraz badaniu przez
  niezależnego biegłego rewidenta
  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowa nia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz
  raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowo -księgowe. Za organizację prac
  związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pio n Księgowości, podlegający bezpośrednio
  Członkowi Zarządu.
  Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych
  pochodzą z systemu księgowo -finansowego w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z p olityką rachunkowości Spółki.
  Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla
  upoważnionych pracowników. Pracownicy mają dostęp tylko do tych obszarów systemu, którymi się zajmują. W systemie
  komput erowym wbudowane są mechanizmy zapewniające ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisów.
  Spółka prowadzi rejestry osób mających dostęp do danych poufnych.
  6.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnie nia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień
  Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia kontrolne któremukolwiek z jej
  akcjonariuszy. Hednocześnie należy wskazać, że akcje imienne serii A Emitenta są akcjami uprzywilejowanymi w taki sposób, że
  każdej akcji imiennej serii A przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  TABELA: AKCHE =M=ENNE SER== A W POS=ADAN=U CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Struktura akcji serii A Liczba akcji Liczba głosów na WZ % udział w kapitale
  zakładowym
  % udział w głosach
  na WZ
  Adam Kidała 2.125.000 4.250.000 10,89% 16,42 %
  Hacek Rożek 2.125.000 4.250.000 10,89% 16,42 %
  Jerzy Wodarczyk 2.125.000 4.250.000 10,89% 16,42 %
  6.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
  Statut Spółki nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne
  postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów
  wartościowych.
  6.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartoś ciowych Emitenta
  Zgodnie ze Statutem Spółki akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu
  akcji imiennyc h serii A przeznaczonych do sprzedaży przez któregokolwiek z akcjonariuszy posiada jących akcje imienne serii A.
  O zamiarze sprzedaży akcji serii A i warunkach takiej sprzedaży sprzedający zawiadomi Zarząd Spółki, który wezwie
  akcjonariuszy do wykonania pra wa pierwszeństwa. Wezwanie nastąpi listami poleconymi na adresy wpisane do księgi akcyjnej
  w terminie 14 dni od otrzymania zawiado mienia. Prawo pierwszeństwa wykonuje się w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty
  otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej, skła dając pisemne oświadczenie Zar ządowi Spółki listem poleconym. W


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  40
  przypadku zbiegu roszczeń z prawa pierwszeństwa prawo to przysługuje uprawnionym akcjonariuszom proporcjonalnie do
  liczby posiadanych przez nich akcji imiennych.
  Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją jakiekolwiek umowy zawierane w trybie art. 338 § 1 KS: ograniczające na określony czas
  rozporządzanie akcjami, ułamkową tych akcji. Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją również umowy zawarte na podstawie
  art. 338 § 2 KS: ustanawiające prawo pie rwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji ułamkowej części tych akcji.
  Obrót papierami wartościowymi Emitenta - jako spółki publicznej - podlega jednak ograniczeniom określonym w ustawie z dnia
  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpr owadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z p óźn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z p óźn. zm.).
  6.7. Opis z asad zmiany statutu lub umowy spół ki Emitenta
  Zasady dotyczące zmiany Statutu Spółki wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów KS:.
  6.8. Akcjonariat
  Skład akcjonariatu Spółki został przedstawiony w punkcie 3.2 niniejszego Raportu.
  6.9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw
  akcjonariusz y i sposobu ich wykonywania
  Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Bowim S.A. oraz jego uprawnienia reguluje, oprócz odpowiednich
  postanowień Kodeksu Spółek :andlo wych, Statut Spółki, który znajduje się na stronie internetowej Spółki : www. bowim.pl
  6.10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz
  opis działania organów zarządzających, nadzoru jących lub administrujących Emitenta
  oraz ich komitetó w
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Spółce funkcjonują Zarząd i Rada Nadzorcza w następującym składzie:
  Zarząd Spółki
  Zarząd Emitenta jest trzyosobowy:
  ▪ Hacek Rożek – Wiceprezes Zarządu,
  ▪ Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu,
  ▪ Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu.
  Rada Nadzorcza
  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi obecnie siedem osób:
  ▪ Feliks Rożek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Han Kidała – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Aleksandra Wodarczyk – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Sobiesław Szefer – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Tadeusz Borysiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  ▪ Hanusz Koclęga – Członek Rady Nadzorczej.
  Od daty publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarządu nie uległ zmianie.
  W związku z upływem z dniem 8 maja 2017 roku kadencji członków Zarządu, w dniu 8 maja 2017 roku na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki powołano dotychczasowych członków Zarządu na kolejną w spólną pięcioletnią kadencję, która upływa z
  dniem 8 maja 2022 roku. =ch mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku.
  Natomiast podczas NWZA, które mi ało miejsce w dniu 20 października 2017 roku dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej
  Spółki - NWZA odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Bernadettę Fuchs oraz powołało na członka Rady Nadzorczej
  Pana Marka Mańkę.
  Kadencja członków Rady Nadzorcze j upływa z dniem 25 maja 2021 roku. =ch mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ
  Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy k ończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. Członkowie Rady
  Nadzorczej wykonują swoje funkcje w siedzibie Emit enta w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1e.
  Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie.
  6.11. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez
  Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
  Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.


  HEDNOSTKOWE = SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= BOW=M S.A. ORAZ GRUPY KAP=TAŁOWEH B OWIM S.A. ZA 2017 ROK
  41
  Do Zarzą du mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. W razie powołania Zarządu
  jednoosobowego jego członkowi przysługuje tytuł: Prezesa Zarządu. Natomiast w razie powołania Zarządy wieloosobowego
  każdemu z jego członków przysługuje tytuł : Wiceprezesa Zarządu.
  Heżeli powołany zostanie Zarząd wieloosobowy, to wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego
  prowadzenia spraw Spółki.
  Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz ądu działających łącznie lub
  jednego członka Zarządu działającego łącznie z ustanowionym przez Zarząd prokurentem.
  Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i zarządza jej majątkiem. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie
  czynności nie zas trzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
  Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
  Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości bez obowiązku uzyskiwania zgody innych organów Spółki.
  Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do Ra dy Nadzorczej o aprobatę tej
  transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym od Spółki.
  Uprawnienia osób zarządzający ch określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Osoby zarządzające nie
  posiadają szczególnych uprawnień do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji.
  7. Polityka różnorodności
  W ramach działalności Grupa Kapitałowa Bowim nie ma spisan ej wspólnej Polityki Różnorodności. Ze względu na zakres działań
  oraz specyfikę branż y w jaki ej działa Grupa, każda ze spółek Grupy Kapitałowej prowadzi szereg strukturyzowanych działań
  dotyczących poszanowania różnorodności opisanych w regulaminach pracy. Cała Grupa K apitałowa w swojej działalności
  przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy.
  Pochodzenie etniczne, wiek, pleć, narodowość, obywatelstwo, wyznawan a religi a, przekonania polityczne, czy przynależność
  związkow a nie ma znaczenie i nie stano żadnego kryterium w dostępie do możliwości rozwojowych .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce BOWIM
2019-06-26 02-06-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649