Raport.

BORYSZEW SA (9/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 9 stycznia 2018 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0275% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0275% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 11.438.905 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 10,6662% kapitału zakładowego i dających prawo do 25.598.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,6662% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 9 stycznia 2018 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boryszew SA
ISIN:PLBRSZW00011
NIP:837-000-06-34
EKD: 24.66 produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.boryszew.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-18Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-05-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce BORYSZEW
2019-05-22 19-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649