Raport.

BORUTA-ZACHEM SA (22/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 7 grudnia 2018 r. postanowienia Sądu Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
Zmiana Statutu dotyczyła zmiany par. 8 ust. 1 Statutu, który przewiduje kworum niezbędne do odbycia się walnego zgromadzenia. W wyniku rejestracji zmiany Statutu kworum zostało obniżone z 50% do 25% kapitału zakładowego.
Powyższa zmiana wynikała z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r.
W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Tekst jednolity Statutu Spó łki
  Boruta – Zachem Spó łka Akcyjna –
  uwzględniający zmiany uchwalone przez WZA z dnia 29.06.2018 r.

  § 1 (Powstanie Spółki)
  1. Boruta - Zachem Spółka akcyjna (dalej jako „Spółka”) powstaje w wyniku przekształcenia
  „Boruta - Zachem Kolor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Bydgoszczy. Założycielami Spółki jest dotychczasowy wspólnik „Boruta - Zachem Kolor”
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy: "COAL -OIL" Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Boruta - Zachem Spółka akcyjna. Spółka może
  używać skrótu firmy w brzmieniu Boruta - Zachem S. A. oraz wyró żniającego znaku
  graficznego, także w postaci znaku towarowego.
  3. Siedzib ą Spółki jest Bydgoszcz.
  4. Czas trwania Spó łki jest nieoznaczony.
  5. Spó łka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  6. Spó łka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz
  uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także
  uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno -
  prawnych.
  § 2 (Przedmiot dzia łalności)
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  a) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
  b) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
  c) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikal iów organicznych,
  d) 20.30.Z Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas
  uszczelniających,
  e) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  f) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  g) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  h) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
  i chemikaliów przemysłowych,


  i) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
  określonych towarów,
  j) 46.19.Z Działa lność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
  rodzaju,
  k) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  l) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  m) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  n) 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wy robów prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach,
  o) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
  Internet,
  p) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  q) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dz ierżawionymi,
  r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  s) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania,
  t) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
  przyrodniczych i technicznych,
  u) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  v) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
  w) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
  x) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
  y) 20. 17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
  z) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
  aa) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
  bb) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
  cc) 20.52.Z Produkcja klejów,
  dd) 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych,
  ee) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  ff) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  gg) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazd ów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli,
  hh) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  ii) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  jj) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli,
  kk) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
  ll) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,
  mm) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,


  nn) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

  2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej dz iałalności będzie wymagało uzyskania koncesji,
  pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka
  podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia,
  zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru dzi ałalności regulowanej.
  § 3 (Kapita ł)
  1. Kapita ł zakładowy Spółki wynosi 23. 957. 515,00 zł ( dwadzieścia trzy milion y dziewięćset
  pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych ) i dzieli się na:
  a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy
  sto pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A
  000 000 001 do A 139 575 150,
  b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
  trzysta dwadzieścia sześć ) akcji zwykłych na o kaziciela serii B o numerach od B
  00 000 001 do B 21 791 326,
  c) 78.208.674 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy sześćset
  siedemdziesiąt cztery ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C
  00 000 001 do C 78 208 674
  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  2. Akcje serii A obejmowane są w następujący sposób:
  - „COAL -OIL” Sp. z o.o . – 139 575 150 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od
  0.000.001 do 139 575 150, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej
  13 957 515,00 zł, cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
  3. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem, przy czym Spółka
  powstaje w drodze przekształcenia.
  4. Kapita ł zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub
  podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
  5. Podwy ższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.
  6. Spó łka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
  7. Akcje imienne mog ą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.
  8. Akcje na okaziciela mog ą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.
  9. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na
  pisemny wniosek akcjonariusza z łożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji
  podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie
  jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku
  obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany
  statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na
  okaziciela.
  10. Akcje mog ą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
  11. W celu podwy ższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe


  imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z
  wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Sp ółka może emitować obligacje
  zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
  12. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodz e nabycia akcji przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może
  być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w
  sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kw otę przeznaczoną
  do podziału między akcjonariuszy.

  § 4 (Kapita ł docelowy)
  1. W terminie do 1.07.2016 r. (pierwszego lipca dwa tysiące szesnastego roku) Zarząd Spółki
  upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 23.957.515,00 zł
  (dwu dziestu trzech milionów dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset
  piętnastu złotych) (kapitał docelowy), to jest o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów
  złotych).
  2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitał u
  zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania
  wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia
  kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku
  NewConne ct, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
  3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych
  i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu
  na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego,
  zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w W arszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
  4. Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub
  niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
  kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zas ięgnięciu opinii Rady
  Nadzorczej.
  5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego
  podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

  § 5 (Organy Spó łki)
  Organami Spó łki są:
  1. Zarz ąd,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.


  § 6 (Zarz ąd)

  1. Zarz ąd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
  2. Ka żdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres pięciu lat.
  3. Zarz ąd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze
  starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów
  prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki
  oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
  4. W przypad ku zarz ądu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki
  upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do
  składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
  członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.
  5. Przy dokonywaniu czynno ści prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
  W imieniu Rady Nadzorczej - po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa
  Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
  6. Wszelkie sprawy zwi ązane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek
  handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
  Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
  7. Cz łonków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
  8. Zasady dzia łania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i
  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  9. Prezes Zarz ądu wskazy wany jest przez Radę Nadzorczą.

  § 7 (Rada Nadzorcza)

  1. Rada Nadzorcza sk łada się z trzech do dziewięciu członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że
  w wypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, liczba członków Rady
  Nadzorczej nie może być mniejs za niż 5 (pięciu). Członkowie Rady Nadzorczej powoływani
  są przez Walne Zgromadzenie.
  2. Cz łonkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy
  razy w roku obrotowym . Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w
  ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
  4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej i
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Wa lnego Zgromadzenia
  nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzor cza.
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje
  posiedzenie Rady.


  6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie
  wszystkich członków Rady.
  7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na
  posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W sprawach dotyczących jego
  osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.
  8. Cz łonkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pode jmowaniu uchwał Rady, oddając
  swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest
  podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  9. Do zada ń Rady Nadzorcz ej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie
  określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w
  szczególności:
  a. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
  b. badanie sprawozdania Zarz ądu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków
  lub pokrycia strat,
  c. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z
  czynności wymienionych w punktach 1 (pierwszym) i 2 (drugim),
  d. zawieszenie z wa żnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
  wszystkich członków Zarządu,
  e. delegowanie cz łonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków
  Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  f. zatwierdzanie regulaminu Zarz ądu ,
  g. wyra żanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów
  konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach
  konkurencyjnych,
  h. wybór bieg łego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
  i. ustalanie zasad i wysoko ści wynagrodzenia c złonków Zarządu, a także
  wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
  j. udzielanie zgody na nabycie przez Spó łkę akcji własnych.

  § 8 (Walne Zgromadzenie)

  1. Walne Zgromadzenie obraduje jak o zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest
  ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia
  pięć procent) kapitału zakładowego.
  2. Walne Zgromadzenie odbywa si ę w siedzibie Spółki lub w Warszawie .
  3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz ądu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich
  nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
  przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa


  Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór
  Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrze żonych w
  obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:
  a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda nia Zarz ądu Spółki z działalności oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  b. udzielanie cz łonkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków;
  c. podejmowanie uchwa ły o podziale zysku lub o pokryciu strat;
  d. podwy ższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  e. po łączenie lub przekształcenie Spółki;
  f. likwidacja Spó łki;
  g. zbycie i wydzier żawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  h. emisja obligacji zamiennych lub z p rawem pierwsze ństwa i emisja warrantów
  subskrypcyjnych;
  i. podejmowanie uchwa ły o umorzeniu akcji;
  j. powo ływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  k. tworzenie funduszy celowych w Spó łce;
  l. okre ślenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionyc h do
  dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
  m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej okre ślającego szczegółowe zasady jej
  działania.
  5. Nabycie i zbycie przez Spó łkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

  § 9 (Rachunkowo ść Spółki)

  1. Spó łka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  prawa.
  2. Poza kapita łem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a
  także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
  3. Rok obrotowy pokrywa si ę z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem pierwszego roku
  obrotowego kończącego się z ostatnim dniem 2014 r. (dwa tysiące czternastego roku).
  4. Przybliżona wartość kosztów obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem jako spółki
  przekształconej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boruta-Zachem SA
ISIN:PLBRTZM00010
NIP:9532489839
EKD: 20.12 produkcja barwników i pigmentów
Adres: ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3748240
www:www.boruta-zachem.pl
Komentarze o spółce BORUTA-ZACHEM
2019-05-22 19-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649