Raport.

BORUTA-ZACHEM SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  2 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  3 *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………


  4 .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 1. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba *


  5 …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek


  6 zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  7 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 2. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….……………………………


  8 ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko ……………………………………………………………………


  9 Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich


  10 akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .


  11 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:


  12 ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 3. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


  13 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.


  14 W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 4


  15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………


  16 .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 4. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza:


  17 Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa


  18 głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r.


  19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ................... zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w kwocie ................. zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę ............... zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ............................... zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  20 Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 5. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


  21 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r OBJAŚNIENIA


  22 Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić


  23 Projekt UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie ................ zł (słownie:.........................) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………… ………………………………………………………………………………………………


  24 .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 6. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... ..............................................................................................


  25 Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek


  26 zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku


  27 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 7.


  28 Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS *


  29 …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z


  30 posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku


  31 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………… ……………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 8. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………


  32 ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko


  33 …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.


  34 W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.


  35 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 9. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………


  36 …………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………


  37 Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.


  38 Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  39 Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 10. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………


  40 (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika


  41 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym


  42 Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów)


  43 □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 11. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić


  44 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r


  45 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  46 *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.


  47 Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 12. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ


  48 do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  49 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  50 *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.


  51 Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 13. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ……………………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


  52 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  53 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  54 *niepotrzebne skreślić Projekt UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów)


  55 □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 14. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić


  56 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  57 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  58 *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów)


  59 W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 15. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


  60 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  61 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  62 *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów)


  63 W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 16. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


  64 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  65 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  66 *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 8 ust. 1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów)


  67 □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 17. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić


  68 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  69 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  70 *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:


  71 ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 18. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  72 Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA


  73 Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić


  74 UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………


  75 .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 19. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma *


  76 ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa


  77 głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje:


  78 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 20. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………


  79 ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania ……………………………………………………………………


  80 PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.


  81 W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów)


  82 □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 21. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić


  83 FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  84 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


  85 *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………


  86 .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 22. Treść instrukcji*: …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r.


  87 Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS * …………………………………………………………………… Ilość akcji …………………………………………………………………… Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.


  88 W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. *niepotrzebne skreślić UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r.


  89 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: □ Za ……………………………………………………………........ (ilość głosów) □ Przeciw ………………………………………………………............... (ilość głosów) □ Wstrzymuję się ………………………………………………............... (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………...... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 23. Treść instrukcji*:


  90 …………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………… ………………………… (podpis Akcjonariusza) *niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Informacja o ogólnej liczbie akcji Boruta- Zachem Spółka Akcyjna oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 08 marca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 6 kwietnia 2018 r. - tj. na dzień 08 marca 2018r. - ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 239 575 150 ( dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji, - ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi (dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482497 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 kwietnia 2018 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.


  2 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 8 ust.1 Statutu Spółki " Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego" Proponowana treść § 8 ust.1 Statutu Spółki: " Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego" Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu. 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie


  3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty


  4 uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania


  5 Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), b)zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji


  6 ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej . 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ ksh oraz informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”).


  7 Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. na dzień 21 marzec 2018r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki , która wyemitowała akcje 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.


  8 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 14:00. W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj.: w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu, w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.


  9 9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na Stronie Internetowej Spółki pod adresem www.boruta-zachem.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 65 , 85-825 Bydgoszcz, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00. 10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.boruta-zachem.pl Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza. Kontakt do Spółki:


  10 Adres do korespondencji pocztowej Spółki: ul. Wojska Polskiego 65 , 85-825 Bydgoszcz Adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] Adres strony internetowej Spółki: www.boruta-zachem.pl Telefon: 52 374 82 40/52 361 09 62


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  . ............................................................. ( miejscowość, data ) ................................................................ ( oznaczenie Akcjonariusza ) PEŁNOMOCNICTWO udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018r. Jan niżej podpisana/y........................................................................................................... posiadająca/y PESEL ............................................................................................................ legitymująca/y się ...............................................................................................( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze .......................................................wydanym przez........................................................................................................................................... zamieszkała/y w...................................................................................................................... nr telefonu .........................................................., adres e-mail : ............................................ oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uprawnionym z .........................( słownie : ................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................) akcji zwykłych na okaziciela i niniejszym upoważniam Panią/Pana ........................................................................... posiadającą/y PESEL ...........................................................


  legitymującą/y się ............................................................................................... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze ................................................. wydanym przez........................................................................................................................................... zamieszkałą/y w ....................................................................................................................... nr telefonu .........................................................., adres e-mail : ........................................... albo ............................................................................................................(firma podmiotu ) z siedzibą w ........................................................, ul................................................................ wpisanego do........................................................................................................................... pod numerem ....................................................... nr telefonu .........................................................., e-mail ......................................................... reprezentowaną przez : ....................................................................................................... posiadającą/-ego PESEL .................................................................. legitymującą/y się ............................................................................................... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze ................................................. wydanym przez ................................................................................................................................... do reprezentowania mojej osoby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 06 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy, a w szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z .................................... ( słownie : ..............................................................................................................................................................................................................................) akcji/ ze wszystkich akcji * zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika *. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .......................................................................................................................................( imię i nazwisko Akcjonariusza ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.


  Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony * do udzielania dalszego pełnomocnictwa . ............................................................................... ( Imię i nazwisko Akcjonariusza ) *niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  . ............................................................. ( miejscowość, data ) ................................................................ ( oznaczenie Akcjonariusza ) PEŁNOMOCNICTWO udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kweitnia 2018 r. Jan niżej podpisana/y / My niżej podpisani * Imię i nazwisko..................................................................................................................... posiadająca/y PESEL ............................................................................................................ legitymująca/y się ...............................................................................................( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze .......................................................wydanym przez........................................................................................................................................... zamieszkała/y w...................................................................................................................... nr telefonu .........................................................., adres e-mail : ............................................ oraz Imię i nazwisko..................................................................................................................... posiadająca/y PESEL ............................................................................................................ legitymująca/y się ...............................................................................................( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze .......................................................wydanym przez...........................................................................................................................................


  zamieszkała/y w...................................................................................................................... nr telefonu .........................................................., adres e-mail : ............................................ uprawnieni do działania w imieniu........................................................................(firma Akcjonariusza) z siedzibą w ..................................................................... wpisanej do ............................................................................................................................. pod numerem........................................................................................................................ oświadczam/y, że.............................................................................(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uprawnionym z.........................(słownie: ....................................................................................................... ...................................................................................................................................................) akcji zwykłych na okaziciela i niniejszym upoważniam/y: Panią/Pana ........................................................................... posiadającą/y PESEL ........................................................... legitymującą/y się ............................................................................................... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze ................................................. wydanym przez........................................................................................................................................... zamieszkałą/y w ....................................................................................................................... nr telefonu .........................................................., adres e-mail : ........................................... albo ............................................................................................................(firma podmiotu ) z siedzibą w ........................................................, ul................................................................ wpisanego do........................................................................................................................... pod numerem ....................................................... nr telefonu .........................................................., e-mail ......................................................... reprezentowaną przez : .......................................................................................................


  posiadającą/-ego PESEL .................................................................. legitymującą/y się ............................................................................................... ( wskazać rodzaj dokumentu tożsamości ) o numerze ................................................. wydanym przez ................................................................................................................................ do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy, a w szczególności do udziału i do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ........................................................................ (słownie: ................................................................................................................................................... akcji/ ze wszystkich akcji * zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika *. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .......................................................................................................................................( firma Akcjonariusza ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony * do udzielania dalszego pełnomocnictwa . ............................................................................... ( Pieczęć firmowa oraz podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza *niepotrzebne skreślić Załącznik: -odpis z rejestru Akcjonariusza


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Projekt UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i


  powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia


  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.


  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ................... zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w kwocie ................. zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę ............... zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący bilansowy wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ............................... zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r.


  w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie ................ zł (słownie:.........................) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Sażale z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku


  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Wójcikowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Nowakowskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Projekt UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Foremnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt


  UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r.


  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Makówce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:


  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kworum niezbędnego do ważności Walnych Zgromadzeń. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta – Zachem Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki , który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 8 ust. 1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego" § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje:


  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boruta-Zachem SA
ISIN:PLBRTZM00010
NIP:9532489839
EKD: 20.12 produkcja barwników i pigmentów
Adres: ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3748240
www:www.boruta-zachem.pl
Komentarze o spółce BORUTA-ZACHEM
2020-04-02 08-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649