Raport.

BLOOBER TEAM SA (9/2019) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R.
  01.04.2019–30.06.2019
  DATA PUBLIKACJI: 13 SIERPNIA 2019


  ul. Cystersów 9
  31-553 Kraków
  Polska
  [email protected]
  tel.: +48 12 35 38 555
  fax: +48 12 35 93 934
  Bloober Team SA zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380757, NIP 6762385817,
  kapitał zakładowy 176 729,90 zł w całości opłacony.
  © 2019 Bloober Team S.A. All Rights Reserved.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 3
  SPIS TREŚCI
  ROZ.TYTUŁ STRONA
  1.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 4
  2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 8
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 19
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE
  2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI
  O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 27
  6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ JEDNOSTEK
  WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI,
  W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 34
  7. INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH,
  O KTÓRE UBIEGA SIĘ EMITENT ORAZ POZOSTAŁE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ STANU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 38
  8. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ
  W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI
  NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 39
  9. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH U EMITENTA
  I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA 30 MARCA 2019 39


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 4
  1.
  PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru
  psychologicznego. Członkowie zarządu Bloober Team SA – Piotr Babieno, Konrad Rekieć i Mateusz Lenart – należą
  do grona najbardziej rozpoznawalnych zarządzających w branży gier wideo na Zachodzie. Mają ponad 10-letnie
  doświadczenie, a na koncie ponad 30 zrealizowanych projektów. Zespół Bloober Team składa się z blisko 100 osób
  mających wieloletnie doświadczenie w produkowaniu gier. Spółka jest zaliczana przez partnerów biznesowych do
  grona 3 najlepszych zespołów tworzących gry z gatunku horror.
  Bloober Team jest reprezentowany na świecie przez United Talent Agency – wiodącą hollywodzką agencję zajmującą
  się reprezentowaniem artystów i własności intelektualnych (IP).
  Bloober Team skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów, skierowanych do wymagającego odbiorcy.
  Tworzy tytuły charakteryzujące się wyrazistymi bohaterami, dojrzałą historią i unikalnym światem. To produkcje,
  które wciągają gracza nie tylko oryginalnym scenariuszem i wyjątkowymi sceneriami, ale przede wszystkim niesza-
  blonowymi rozwiązaniami w samej rozgrywce.
  Firma Bloober Team spółka akcyjna
  Skrót firmy Bloober Team S.A.
  Siedziba Kraków
  Adres siedziby ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
  Telefon +12 35 38 555
  Faks +12 34 15 842
  Adres poczty elektronicznej [email protected], [email protected]
  Strona internetowa blooberteam.com
  NIP 676-238-58-17
  REGON 120794317
  Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000380757
  Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 176.729,90 zł i dzieli się na:
  a) 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
  b) 88.789 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
  c) 222.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
  d) 436.510 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 5
  1.1. Organy spółki (stan na 30.06.2019)
  Zarząd
  Piotr Babieno – Prezes Zarządu
  Konrad Rekieć – Członek Zarządu
  Rada Nadzorcza Maciej Niewiadomski – Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
  Łukasz Rosiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Rafał Małek – Członek Rady Nadzorczej
  Marcin Borek – Członek Rady Nadzorczej
  Andrzej Zyguła – Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Jędras – Członek Rady Nadzorczej
  Na dzień 1 kwietnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodziły następujące osoby:
  Maciej Niewiadomski, Łukasz Rosiński, Rafał Małek, Marcin Borek, Andrzej Zyguła i Piotr Jędras, a w skład Zarządu:
  Piotr Babieno i Konrad Rekieć. W dniu 22 lipca 2019r. rozpoczęła się nowa kadencja Zarządu, a w skład tego organu
  dołączył Mateusz Lenart, powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Skład Rady Nadzorczej do dnia dzisiejszego
  nie uległ zmianie.
  1.2. Struktura akcjonariatu
  Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządze-
  nia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzono w oparciu
  o zawiadomienia przekazane Emitentowi na podstawie ustawy o ofercie i rozporządzenia MAR.
  STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30.06.2019 NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU 13.08.2019
  AKCJONARIUSZ L. AKCJIWARTOŚĆ
  NOMINALNA 1 AKCJI UDZIAŁ %
  W LICZBIE GŁOSÓW UDZIAŁ %

  W KAPITALE
  ZAKŁADOWYM L. AKCJIWARTOŚĆ
  NOMINALNA 1 AKCJI UDZIAŁ %
  W LICZBIE GŁOSÓW UDZIAŁ %

  W KAPITALE
  ZAKŁADOWYM
  Piotr Babieno 200.000 0,1011,32% 11,32% 200.000 0,1011,32% 11,32%
  Lartiq TFI S.A.
  173.104 0,109,79% 9,79% 173.104 0,109,79% 9,79%
  Rockbridge TFI S.A.
  — ——— 93.834 0,105,31% 5,31%
  MetLife TFI S.A.
  90.195 0,105,1% 5,1% 90.195 0,105,1% 5,1%
  Pozostali
  1.304.000 0,1073,79% 73,79% 1.210.166 0,1068,48% 68,48%
  Razem
  1.767.299 100%100% 1.767.299 100%100%
  1.3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta (stan na 30.06.2019)
  SPÓŁKA SIEDZIBA% POSIADANYCH UDZIAŁÓW/AKCJI
  iFun4all Spółka akcyjna Kraków50,56
  Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków25,01
  Digital Games Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków 100
  Feardemic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków100
  iPlacement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków100
  Neuro- Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków100
  Bloober Team NA Inc. Palo Alto100
  1.4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta,
  podlegających konsolidacji
  Konsolidacji metodą pełną podlegają następujące spółki: Bloober Team S.A., Digital Games Services Sp. z o.o.,
  iFun4all S.A.., Feardemic Sp. z o.o., Neuro- Code Sp. z o.o., iPlacement sp. z o.o. Spółka Bloober Team NA nie
  została objęta konsolidacją. Dane finansowe tej spółki nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe.Spółka Freeky Games Sp. z o.o nie została objęta konsolidacja z uwagi na posiadany udział w kapitale
  zakładowym.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 6
  Layers of Fear 2 (Bloober Team)
  Blair Witch (Bloober Team)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 7
  Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (iFun4all) The Padre (Feardemic)
  Blair Witch (Bloober Team)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 8
  INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH
  PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
  2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego
  Wartości niematerialne i prawne
  W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zali-
  czane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające
  się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
  okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
  przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
  Wartości niematerialne i prawne wyceniono według
  cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
  lub umorzeniowe.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem
  okresu ekonomicznej użyteczności wartości niemate- rialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres
  ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje
  się metodą liniową przy zastosowaniu następujących
  stawek:
  ♦ oprogramowanie - 50 %

  ♦ prawa autorskie - 50%

  ♦ licencje - 50%
  Wartości niematerialne i prawne o wartości jednost -
  kowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż
  po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
  Środki trwałe
  W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe
  i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekono -
  micznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,
  zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
  Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen
  nabycia lub kosztu wytworzenia.
  Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona
  została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne
  ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności
  środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie
  środków trwałych.
  W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji
  ♦ grupa 0 10% - am. liniowa,

  ♦ grupa IV 30–60% - am. liniowa,

  ♦ grupa VII 20% - am. liniowa,

  ♦ grupa VIII 100% - am. jednorazowa,
  Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł
  amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amorty -
  zacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka
  trwałego do używania.
  Środki trwałe używane na podstawie umów najmu,
  dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze
  są zaliczane do majątku jednostki.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się
  według kosztów ich nabycia tj. cena zakupu/objęcia jest
  powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/
  objęcia udziałów i akcji.
  Zapasy
  Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy
  wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów wy -
  tworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich.
  Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia się art.
  34 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczący produktów
  wielokrotnej sprzedaży.
  Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wy -
  tworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie
  komputerów, projekty typowe i inne produkty o po -
  2.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 9
  2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
  dobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wy-
  cenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści
  ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości
  nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami
  według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży
  tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po
  upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają
  pozostałe koszty operacyjne.”
  Rozrachunki
  Należności
  Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie
  wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
  Zobowiązania
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych
  zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie
  określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
  Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według
  wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania
  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Środki pieniężne
  Wycenia się według wartości nominalnej.
  Różnice kursowe
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze
  ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  ♦ Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank,
  z którego usług korzysta Spółka – w przypadku ope-
  racji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
  należności lub zobowiązań,


  Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym
  lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
  został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w wa -
  lutach obcych:

  ♦ składniki aktywów – po kursie ustalonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

  ♦ składniki pasywów – po kursie ustalonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
  Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów
  i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobo-
  wiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnio -
  nych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny
  nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,
  środków trwałych w budowie lub wartości niemate -
  rialnych i prawnych.
  Rezerwy
  Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagal-
  ności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne
  lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar
  pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finanso -
  wych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
  Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjal- ny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których
  powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych
  zdarzeń.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozli -
  czenia:
  ♦ krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów
  sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy
  od dnia bilansowego.


  długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów
  sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od
  dnia bilansowego.
  Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso -
  wych kosztów następują stosownie do upływu czasu
  lub wielkości świadczeń.
  Kapitał własny
  Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się
  w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej w KRS.
  Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z agio. Prze-
  znaczenie kapitału zapasowego określa umowa Spółki.
  Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty,
  wynik finansowy
  Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany
  metodą pośrednią.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 10
  2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
  Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według
  wariantu porównawczego.
  Przychody i zyski
  Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione
  powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono -
  micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia
  wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu
  kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru
  w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udzia -
  łowców lub właścicieli.
  Koszty i straty
  Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopo -
  dobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
  korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
  wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów,
  albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które
  doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
  zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie
  środków przez udziałowców lub właścicieli.
  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy netto składają się:
  ♦ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozo-
  stałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio
  związanych z działalnością operacyjną jednostki),

  ♦ wynik operacji finansowych,


  wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek
  zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością
  operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzy -
  kiem jej prowadzenia),


  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu
  podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jed -
  nostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
  odrębnych przepisów.
  Zmiany zasad rachunkowości
  Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna.
  2.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego
  Wartości niematerialne i prawne
  W pozycji tej ujmuje się nabyte przez jednostkę, zali-
  czane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające
  się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym
  okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
  przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
  Wartości niematerialne i prawne wyceniono według
  cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
  lub umorzeniowe.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem
  okresu ekonomicznej użyteczności wartości niemate- rialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres
  ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje
  się metodą liniową przy zastosowaniu następujących
  stawek:
  ♦ oprogramowanie - 50 %

  ♦ prawa autorskie - 50%

  ♦ licencje - 50%
  Wartości niematerialne i prawne o wartości jednost -
  kowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do
  używania.
  Środki trwałe
  W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe
  i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekono -
  micznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,
  zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
  Środki trwałe zakupione wyceniane są według cen
  nabycia lub kosztu wytworzenia.
  Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona
  została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne
  ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności
  środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie
  środków trwałych.
  W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
  ♦ grupa 0 10% - am. liniowa,

  ♦ grupa IV 30–60% - am. liniowa,

  ♦ grupa VII 20% - am. liniowa,

  ♦ grupa VIII 100% - am. jednorazowa,


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 11
  2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
  Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł
  amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji
  następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego
  do używania.
  Środki trwałe używane na podstawie umów najmu,
  dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze
  są zaliczane do majątku jednostki.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wycenia się
  według kosztów ich nabycia tj. cena zakupu/objęcia jest
  powiększona o koszty związane z transakcją nabycia/
  objęcia udziałów i akcji.
  Zapasy
  Półprodukty i produkty w toku na dzień bilansowy
  wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów wy -
  tworzenia oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich.
  Przy wycenie produktów gotowych uwzględnia się art.
  34 ust. 3 ustawy o rachunkowości dotyczący produktów
  wielokrotnej sprzedaży.
  Art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości mówi, że „wytwo-
  rzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów,
  projekty typowe i inne produkty o podobnym charakte- rze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie
  przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie
  dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich
  wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży
  netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu
  tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty
  wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.”
  Rozrachunki
  Należności
  Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie
  wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
  Zobowiązania
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych
  zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie
  określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
  Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według
  wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania
  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Środki pieniężne
  Wycenia się według wartości nominalnej.
  Różnice kursowe
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze
  ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich prze-
  prowadzenia odpowiednio po kursie:
  ♦ Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank,
  z którego usług korzysta Spółka – w przypadku ope-
  racji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
  należności lub zobowiązań,


  Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym
  lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
  został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w wa -
  lutach obcych:

  ♦ składniki aktywów – po kursie ustalonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

  ♦ składniki pasywów – po kursie ustalonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
  Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasy -
  wów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień
  wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w wa -
  lutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów
  lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach
  różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w bu -
  dowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Rezerwy
  Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagal- ności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne
  lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar
  pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,
  strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi
  przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
  Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny
  przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powsta -
  nie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 12
  2. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

  ♦ krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów
  sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy
  od dnia bilansowego.


  długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów
  sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od
  dnia bilansowego.
  Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokreso -
  wych kosztów następują stosownie do upływu czasu
  lub wielkości świadczeń.
  Kapitał własny
  Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się
  w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej w KRS.
  Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z agio. Przezna-czenie kapitału zapasowego określa umowa Spółki.
  Rachunek przepływów pieniężnych, przychody, koszty,
  wynik finansowy.
  Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany
  metodą pośrednią.
  Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wa- riantu porównawczego.
  Przychody i zyski
  Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione
  powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono -
  micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości
  zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału wła-
  snego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż
  wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
  Koszty i straty
  Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodob -
  nione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwięk -
  szenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą
  do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego
  niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez
  udziałowców lub właścicieli.
  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy netto składają się:
  ♦ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozo-
  stałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio
  związanych z działalnością operacyjną jednostki),

  ♦ wynik operacji finansowych,


  wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek
  zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością
  operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzy -
  kiem jej prowadzenia),


  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu
  podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jed -
  nostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
  odrębnych przepisów.
  Zmiany zasad rachunkowości
  Nie dotyczy Grupy Bloober Team Spółka Akcyjna.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 13
  Bilans – Aktywa
  Lp.Tytuł Stan na
  30.06.2019r. Stan na
  31.03.2019r. Stan na
  30.06.2018r. Stan na
  31.03.2018r.
  A AKTYWA TRWAŁE 5,652,035.374,604,506.063,691,299.673,113,685.80
  I Wartości niematerialne i prawne 559,065.23413,341.87 98,293.01105,927.27
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.000.001,252.22 1,252.22
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 559,065.23413,341.87 97,040.79104,675.05
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  IIRzeczowe aktywa trwałe 1,625,508.531,646,783.461,048,625.931,035,019.57
  1Środki trwałe 1,625,508.531,607,428.171,018,763.35 1,005,156.99
  a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 351,806.60307,397.67 43,472.0044,726.00
  c urządzenia techniczne i maszyny 813,687.41799,848.23 365,916.48313,459.13
  d środki transportu 453,039.66490,513.43602,934.76640,408.54
  e inne środki trwale 6,974.869,668.846,440.116,563.32
  2 Środki trwałe w budowie 0.0039,355.29 29,862.5829,862.58
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IIINależności długoterminowe 0.000.000.000.00
  1Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od jednostek pozostałych
  IVInwestycje długoterminowe 1,820,836.031,122,890.691,122,890.691,122,890.69
  1Nieruchomości 0.000.000.000.00
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 1,820,836.031,122,890.691,122,890.691,122,890.69
  a w jednostkach powiązanych 1,820,836.031,122,890.691,122,890.691,122,890.69
  - udziały lub akcje 1,122,890.691,122,890.691,122,890.691,122,890.69
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 697,945.34
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0.000.000.000.00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  3.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 14
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Lp.Tytuł Stan na
  30.06.2019r. Stan na
  31.03.2019r. Stan na
  30.06.2018r. Stan na
  31.03.2018r.
  c w pozostałych jednostkach 0.000.000.000.00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,646,625.581,421,490.041,421,490.04 849,848.27
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,646,625.581,421,490.041,421,490.04 849,848.27
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.000.000.000.00
  BAKTYWA OBROTOWE 43,133,209.2844,726,569.0933,380,114.16 35,257,558.31
  I Zapasy 34,367,988.9333,946,820.63 25,196,373.2325,140,720.77
  1Materiały
  2 Półprodukty i produkty w toku 32,076,848.9332,230,086.4924,595,884.5724,522,201.73
  3 Produkty gotowe 2,291,140.001,716,734.14 600,488.66618,519.04
  4 Towary
  5 Zaliczki na dostawy
  IINależności krótkoterminowe 4,864,901.064,691,507.093,421,908.80 3,974,836.06
  1Należności od jednostek powiązanych 678,452.86655,962.63642,169.36641,554.36
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50,092.8627,602.6313,869.36 13,254.36
  - do 12 miesięcy 50,092.8627,602.6313,869.36 13,254.36
  - powyżej 12 miesięcy
  b inne 628,360.00628,360.00628,300.00628,300.00
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0.000.000.000.00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b inne
  3 Należności od pozostałych jednostek 4,186,448.204,035,544.462,779,739.443,333,281.70
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2,085,130.572,352,184.86 369,343.722,593,873.22
  - do 12 miesięcy 2,085,130.572,352,184.86 369,343.722,593,873.22
  - powyżej 12 miesięcy
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1,692,312.351,372,013.331,784,645.47
  c inne 409,005.28311,346.27625,750.25739,408.48
  d dochodzone na drodze sądowej 0.000.000.000.00
  IIIInwestycje krótkoterminowe 3,628,345.325,737,521.234,075,003.40 5,457,654.26
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe 3,628,345.325,737,521.234,075,003.40 5,457,654.26
  a w jednostkach powiązanych 831,776.771,345,847.02 669,643.16475,438.91
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 831,776.771,345,847.02 669,643.16475,438.91
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b w pozostałych jednostkach 0.000.00 0.00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 0.000.000.000.00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,796,568.554,391,674.213,405,360.244,982,215.35
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2,796,568.554,391,674.213,405,360.244,982,215.35
  - inne środki pieniężne
  - inne aktywa pieniężne


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 15
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Lp.Tytuł Stan na
  30.06.2019r. Stan na
  31.03.2019r. Stan na
  30.06.2018r. Stan na
  31.03.2018r.
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 271,973.97350,720.14686,828.73 684,347.22
  CNALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
  D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
  AKTYWA RAZEM 48,785,244.6549,331,075.15 37,071,413.8338,371,244.11
  13.08.2019
  Bilans – Pasywa
  Lp.Tytuł Stan na
  30.06.2019r. Stan na
  31.03.2019r. Stan na
  30.06.2018r. Stan na
  31.03.2018r.
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27,207,916.4528,328,453.61 23,559,911.61 27,307,799.90
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 176,729.90176,729.90176,729.90176,729.90
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13,197,750.5217,237,607.5917,237,607.5917,237,607.59
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji) 13,138,840.5217,178,697.5917,178,697.5917,178,697.59
  IIIKapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11,346,160.497,306,303.427,306,303.427,306,303.42
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 742,510.49742,510.49742,510.49742,510.49
  - na udziały (akcje) własne 10,603,650.006,563,792.936,563,792.936,563,792.93
  VIIZysk (strata) z lat ubiegłych 1,294,741.892,514,944.94(2,746,211.93) 1,615,273.35
  VIII Zysk (strata) netto 1,192,533.651,092,867.761,585,482.63 971,885.64
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna)
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 21,577,328.2021,002,621.54 13,511,502.2211,063,444.21
  I Rezerwy na zobowiązania 1,184,042.741,046,895.89 245,007.41215,142.24
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 631,584.37801,888.48 0.000.00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.000.000.000.00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3 Pozostałe rezerwy 552,458.37245,007.41245,007.41215,142.24
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 552,458.37245,007.41245,007.41215,142.24
  IIZobowiązania długoterminowe 1,050,558.102,200,395.64 461,575.93464,999.08
  1Wobec jednostek powiązanych
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek 1,050,558.102,200,395.64 461,575.93464,999.08
  a kredyty i pożyczki 400,000.001,549,837.54 0.000.00
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.000.000.000.00
  c inne zobowiązania finansowe 650,558.10650,558.10461,575.93464,999.08


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 16
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Lp.Tytuł Stan na
  30.06.2019r. Stan na
  31.03.2019r. Stan na
  30.06.2018r. Stan na
  31.03.2018r.
  d inne
  IIIZobowiązania krótkoterminowe 5,815,357.884,455,765.08 3,552,936.001,648,646.91
  1Wobec jednostek powiązanych 8,600.008,600.008,600.018,600.01
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.000.000.010.01
  - do 12 miesięcy 0.000.000.010.01
  - powyżej 12 miesięcy
  b inne 8,600.008,600.008,600.008,600.00
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b inne
  3 Wobec pozostałych jednostek 5,806,757.884,447,165.083,544,335.99 1,640,046.90
  a kredyty i pożyczki 2,127,631.121,758,765.02 1,915,705.64 83,686.86
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.000.000.000.00
  c inne zobowiązania finansowe 126,510.96191,620.54103,885.20121,489.20
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 2,162,406.111,531,964.77 574,903.11669,225.86
  - do 12 miesięcy 2,162,406.111,531,964.77 574,903.11669,225.86
  - powyżej 12 miesięcy
  e zaliczki otrzymane na dostawy
  f zobowiązania wekslowe
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 666,067.02386,147.07545,086.50 363,931.29
  h z tytułu wynagrodzeń 649,100.81536,539.68 327,328.81315,860.05
  i inne 75,041.8642,128.00 77,426.7385,853.64
  3 Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe 13,527,369.4813,299,564.93 9,251,982.888,734,655.98
  1Ujemna wartość firmy
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 13,527,369.4813,299,564.93 9,251,982.888,734,655.98
  - długoterminowe 13,281,524.7912,603,070.74 8,627,362.20
  - krótkoterminowe 245,844.69696,494.19624,620.688,734,655.98
  PASYWA RAZEM 48,785,244.6549,331,075.15 37,071,413.8338,371,244.11
  13.08.2019
  Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
  Lp.Tytuł Wykonanie za okres
  1.01.2019-
  30.06.2019r. 1.04.2019-
  30.06.2019r. 1.01.2018-
  30.06.2018r. 1.04.2018-
  30.06.2018r.
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9,323,525.864,179,645.6610,696,399.35 6,404,001.60
  -od jednostek powiązanych 29,150.009,100.002,200.00 900.00
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4,618,365.592,408,372.58 4,347,967.191,904,613.87
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 4,705,160.27
  1,771,273.086,348,432.16 4,499,387.73


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 17
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Lp.Tytuł Wykonanie za okres
  1.01.2019-
  30.06.2019r. 1.04.2019-
  30.06.2019r. 1.01.2018-
  30.06.2018r. 1.04.2018-
  30.06.2018r.
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00
  BKoszty działalności operacyjnej 9,132,495.445,309,411.448,855,631.805,748,796.72
  IAmortyzacja 408,978.09230,577.02212,412.96 112,562.14
  II Zużycie materiałów i energii 136,746.2682,121.9969,263.6642,195.88
  III Usługi obce 2,617,579.691,709,826.46 3,205,655.012,548,143.11
  IV Podatki i opłaty, w tym:
  36,894.4716,318.7613,096.68 4,099.93
  - podatek akcyzowy 0.000.00
  V Wynagrodzenia 4,355,425.492,453,488.31 4,385,257.412,535,158.81
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
  456,572.53247,866.31317,369.94180,049.20
  - emerytalne 400,904.41270,971.43232,063.46130,412.29
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 1,120,298.91569,212.59652,576.14 326,587.65
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.000.000.00
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 191,030.42(1,129,765.78) 1,840,767.55 655,204.88
  D Pozostałe przychody operacyjne 1,251,466.101,250,949.79 232.05225.57
  IZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.000.000.000.00
  II Dotacje 1,244,944.521,244,944.52 0.000.00
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.000.000.00
  IV Inne przychody operacyjne 6,521.586,005.27 232.05225.57
  EPozostałe koszty operacyjne 32,585.918,360.623,252.98 110.98
  IStrata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.000.000.000.00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.000.00492.00 492.00
  III Inne koszty operacyjne 32,585.918,360.622,760.98 (381.02)
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,409,910.61112,823.391,837,746.62 655,319.47
  G Przychody finansowe 84,787.088,983.58108,270.34 93,472.12
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  0.000.00
  od jednostek powiązanych 113,919.39113,919.39 0.00
  II Odsetki, w tym:
  29,182.2914,938.2421,334.9120,076.15
  od jednostek powiązanych 29,182.2914,938.2420,256.0520,256.05
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0.000.00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0.000.00
  V Inne 55,604.79(5,954.66) 86,935.4373,395.97
  HKoszty finansowe 91,243.0445,718.0852,215.9549,854.22
  IOdsetki, w tym:
  90,445.1544,920.19 17,413.9315,202.20
  dla jednostek powiązanych 0.000.000.000.00
  II Strata ze zbycia inwestycji 0.000.00
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0.000.004,395.96 4,395.96
  IV Inne 797.89797.8930,406.06 30,256.06
  IZysk (strata) brutto (I±J) 1,403,454.6576,088.891,893,801.01 698,937.37
  J Podatek dochodowy 210,921.00(23,577.00) 308,318.38 85,340.38
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie
  zysku (zwiększenia straty) 0.00
  L Zysk (strata) netto (K-L-M) 1,192,533.6599,665.891,585,482.63 613,596.99
  13.08.2019


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 18
  3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Lp.Tytuł 1.01.2019-
  30.06.2019r. 1.04.2019-
  30.06.2019r. 1.01.2018-
  30.06.2018r. 1.04.2018-
  30.06.2018r.
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 26,015,382.8027,108,250.5621,974,428.98 22,946,314.62
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 26,015,382.8026,015,382.8021,974,428.9821,974,428.98
  1 Kapitał podstawowy na początek okresu 176,729.90176,729.90176,729.90176,729.90
  II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 27,207,916.4527,207,916.4523,559,911.61 23,559,911.61
  III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 27,207,916.45
  27,207,916.4523,559,911.61 23,559,911.61
  13.08.2019
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Lp. Tytuł 1.01.2019
  –30.06.2019r. 1.04.2019
  –30.06.2019r. 1.01.2018
  –30.06.2018r. 1.04.2018
  –30.06.2018r.
  A Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I Zysk (starata) netto 1,192,533.6599,665.891,585,482.63 613,596.99
  II Korekty razem (3,326,858.18)(309,789.99)(4,057,455.00) (3,662,844.08)
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (2,134,324.53)(210,124.10)(2,471,972.37) (3,049,247.09)
  BPrzepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej 0.00
  IWpływy 0.000.000.000.00
  II Wydatki 1,051,523.86538,900.54470,908.75312,738.49
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (1,051,523.86)(538,900.54)(470,908.75)(312,738.49)
  CPrzepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej 0.00
  IWpływy 2,880,111.480.001,890,398.73 1,832,018.78
  II Wydatki 1,258,093.72846,081.0281,498.1026,712.09
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1,622,017.76(846,081.02)1,808,900.63 1,805,306.69
  DPrzepływy pieniężne netto,
  razem (A.III ± B.III ± C.III) (1,563,830.63)(1,595,105.66)(1,133,980.49)(1,556,678.89)
  E Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym: (1,563,830.63)(1,595,105.66)(1,133,980.49)(1,556,678.89)
  -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.00
  FŚrodki pieniężne na początek okresu 4,360,399.184,391,674.214,539,340.734,962,039.13
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2,796,568.552,796,568.553,405,360.243,405,360.24
  13.08.2019


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 19
  Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A. na dzień: 30.06.2019
  AKTYWA stan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  A AKTYWA TRWAŁE 5,135,929.39 4,791,623.61 3,321,007.54 2,338,397.45
  I Wartości niematerialne i prawne 477,565.23 602,527.52 350,306.66 268,690.92
  1Koszty zakończenia prac rozwojowych - - 1,252.22 1,252.22
  2 Wartość firmy - - - -
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 477,565.23 602,527.52 349,054.44 267,438.70
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -
  IIWartość firmy jednostek podporządkowanych - - - -
  1Wartość firmy-jednostki zależne - - - -
  2 Wartość firmy-jednostki współzależne - - - -
  3 wartość firmy-jednostki stowarzyszone - - - -
  IIIRzeczowe aktywa trwałe 1,631,411.36 1,654,396.51 1,056,739.37 1,050,303.80
  1Środki trwałe 1,631,411.36 1,615,041.22 1,026,876.79 1,020,441.22
  a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 351,806.60 307,397.67 43,472.00 44,726.00
  c urządzenia techniczne i maszyny 819,590.24 807,461.28 374,029.92 328,743.36
  d środki transportu 453,039.66 490,513.43 602,934.76 640,408.54
  e inne środki trwałe 6,974.86 9,668.84 6,440.11 6,563.32
  2 Środki trwałe w budowie - 39,355.29 29,862.58 29,862.58
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IVNależności długoterminowe - - - -
  1Od jednostek powiązanych - - - -
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od pozostałych jednostek - - - -
  VInwestycje długoterminowe 306,509.37 39,391.69 39,391.69 39,391.69
  1Nieruchomości - - - -
  2 Wartości niematerialne i prawne - - - -
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 306,509.37 39,391.69 39,391.69 39,391.69
  a w jedn.zal niewycen. metodą konsol.
  pełnej lub met. proporcjonalną 306,509.37 39,391.69 39,391.69 39,391.69
  -udziały lub akcje 39,391.69 39,391.69 39,391.69 39,391.69
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki 267,117.68 - - -
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  b w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.
  wycen. metodą praw własności - - - -
  -udziały lub akcje - - - -
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki - - - -
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  4.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 20
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  AKTYWA stan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  c w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  -udziały lub akcje
  -inne papiery wartościowe
  -udzielone pożyczki
  -inne długoterminowe aktywa finansowe
  d w pozostałych jednostkach - - - -
  -udziały lub akcje - - - -
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki - - - -
  -inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  VIDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2,720,443.43 2,495,307.89 1,874,569.82 980,011.04
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,169,456.77 944,321.23 951,378.60 310,281.77
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1,550,986.66 1,550,986.66 923,191.22 669,729.27
  BAKTYWA OBROTOWE 45,312,456.23 45,525,799.51 35,457,999.81 37,047,878.60
  I Zapasy 37,500,732.86 35,519,349.89 27,189,116.91 27,439,210.96
  1Materiały - - - -
  2 Półprodukty i produkty w toku 34,654,520.48 33,204,711.76 25,690,314.11 25,784,289.77
  3 Produkty gotowe 2,846,212.38 2,314,638.13 1,498,802.80 1,654,921.19
  4 Towary - - - -
  5 Zaliczki na dostawy - - - -
  II Należności krótkoterminowe 4,675,750.54 4,524,304.58 3,043,825.35 3,679,668.44
  1 Należności od jednostek powiązanych - - - -
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - - -
  -do 12 miesięcy - - - -
  -powyżej 12 miesięcy - - - -
  b inne - - - -
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -
  - - -
  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - - -
  -do 12 miesięcy - - - -
  -powyżej 12 miesięcy
  inne
  3 Należności od pozostałych jednostek 4,675,750.54 4,524,304.58 3,043,825.35 3,679,668.44
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2,344,542.07 2,590,299.54 498,513.95 2,784,988.30
  -do 12 miesięcy 2,344,542.07 2,590,299.54 498,513.95 2,784,988.30
  -powyżej 12 miesięcy - - - -
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1,881,244.98 1,587,026.05 1,844,265.65 79,856.43
  c inne 449,963.49 346,978.99 701,045.75 814,823.71
  d dochodzone na drodze sądowej - - - -
  III Inwestycje krótkoterminowe 2,828,949.03 5,091,662.75 4,487,054.29 5,194,611.34
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2,828,949.03 5,091,662.75 4,487,054.29 5,194,611.34
  a w jednostkach powiązanych - - - -
  -udziały lub akcje - - - -
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
  b w jednostkach stowarzyszonych - - - -
  -udziały lub akcje - - - -


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 21
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  AKTYWA stan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki - - - -
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
  b w pozostałych jednostkach 0.00 272,698.53 26,433.70 5,580.85
  -udziały lub akcje - - - -
  -inne papiery wartościowe - - - -
  -udzielone pożyczki - - - -
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,828,949.03 4,818,964.22 4,460,620.59 5,189,030.49
  -środki pieniężne w kasie i na rachunku 2,828,608.27 4,818,964.22 4,460,620.59 5,189,030.49
  -inne środki pieniężne 340.76 - - -
  -inne aktywa pieniężne - - - -
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe - - - -
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307,023.80 390,482.29 738,003.26 734,387.86
  C Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  D Udziały (akcje) własne
  RAZEM AKTYWA 50,448,385.62 50,317,423.12 38,779,007.35 39,386,276.05
  13.08.2019
  Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Bloober Team S.A . na dzień: 30.06.2019
  PA S Y WA stan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 25,492,164.48 26,348,158.80 22,148,378.19 26,027,162.20
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 176,729.90 176,729.90 176,729.90 176,729.90
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13,197,750.52 17,237,607.59 17,237,607.59 17,237,607.59
  – nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 13,138,840.52 17,178,697.59 17,178,697.59 17,178,697.59
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11,346,160.49 7,306,303.42 7,306,303.42 7,306,303.42
  – tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 11,346,160.49 7,306,303.42 7,306,303.42 7,306,303.42
  VRóżnice kursowe z przeliczenia
  VI Zysk (strata) z lat ubiegłych -376,494.89 571,769.45 -4,004,242.01 557,047.53
  VII Zysk (strata) netto 1,148,018.46 1,055,748.44 1,431,979.29 749,473.76
  VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) - - - -
  B Kapitał mniejszości 1,593,510.41 1,204,861.01 1,431,092.17 1,181,595.58
  C Ujemna wartość firmy jednostek
  podporządkowanych -
  - - -
  I. Ujemna wartość firmy-jednostki zależne - - - -


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 22
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  PA S Y WAstan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  II. Ujemna wartość firmy-jednostki współzależne - - - -
  III. Ujemna wartość firmy-jednostki stowarzyszone - - - -
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 23,362,710.73 22,764,403.31 15,199,536.99 12,177,518.27
  I Rezerwy na zobowiązania 1,301,016.44 1,175,369.59 658,115.40 259,100.41
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 714,081.81 884,385.92 - -
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - - -
  -długoterminowe - - - -
  -krótkoterminowe - - - -
  3 Pozostałe rezerwy 586,934.63 290,983.67 658,115.40 259,100.41
  -długoterminowe - - - -
  -krótkoterminowe 586,934.63 290,983.67 658,115.40 259,100.41
  IIZobowiązania długoterminowe 1,050,558.10 2,200,395.64 461,575.93 464,999.08
  1Wobec jednostek powiązanych - - - -
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek 1,050,558.10 2,200,395.64 461,575.93 464,999.08
  a kredyty i pożyczki 400,000.00 1,549,837.54 - -
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
  c inne zobowiązania finansowe 650,558.10 650,558.10 461,575.93 464,999.08
  d zobowiązania wekslowe
  e inne - - - -
  - - - -
  - - - -
  3 Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - - -
  IIIZobowiązania krótkoterminowe 6,810,698.09 5,390,163.00 4,261,404.50 2,290,045.57
  1Wobec jednostek powiązanych - - - -
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - - - -
  -do 12 miesięcy - - - -
  -powyżej 12 miesięcy - - - -
  b inne - - - -
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  -do 12 miesięcy
  -powyżej 12 miesięcy
  inne
  3 Wobec pozostałych jednostek 6,810,698.09 5,390,163.00 4,261,404.50 2,290,045.57
  a kredyty i pożyczki 2,128,134.39 1,759,268.29 1,916,208.91 84,190.13
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
  c inne zobowiązania finansowe 126,510.96 191,620.54 103,885.20 121,489.20
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 2,488,580.49 1,795,579.39 628,717.64 711,172.50
  -do 12 miesięcy 2,488,580.49 1,795,579.39 628,717.64 711,172.50
  -powyżej 12 miesięcy - - - -
  e zaliczki otrzymane na dostawy - - - -
  f zobowiązania wekslowe - - - -
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 798,684.57 536,773.89 707,279.36 458,445.08
  h z tytułu wynagrodzeń 762,633.37 642,783.08 421,711.44 428,906.00
  i inne 506,154.31 464,137.81 483,601.95 485,842.66
  3 Fundusze specjalne - - - -
  IVRozliczenia międzyokresowe 14,200,438.10 13,998,475.08 9,818,441.16 9,163,373.21


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 23
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  PA S Y WAstan na
  30.06.2019 G.K. stan na
  31.03.2019 G.K. stan na
  30.06.2018 G.K. stan na
  31.03.2018 G.K.
  1 Ujemna wartość firmy - - - -
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 14,200,438.10 13,998,475.08 9,818,441.16 9,163,373.21
  -długoterminowe 13,281,524.79 12,603,070.74 8,627,362.20 -
  -krótkoterminowe 918,913.31 1,395,404.34 1,191,078.96 9,163,373.21
  PASYWA RAZEM 50,448,385.62 50,317,423.12 38,779,007.35 39,386,276.05
  13.08.2019
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Bloober Team S.A .
  za okres 1.01-30.06.2019
  (wariant porównawczy)
  WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2019 -
  30.06.2019 G.K. 31.04.2019 -
  30.06.2019 G.K 01.01.2018 -
  31.03.2018 G.K 31.04.2018 -
  30.06.2018 G.K
  A. Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym : 10,785,738.19 4,934,674.85 12,104,751.22 7,459,467.25
  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4,896,392.56 2,527,826.70 5,674,435.67 3,108,389.05
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 5,889,345.63
  2,406,848.15 6,430,315.55 4,351,078.20
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00 0.00 0.00
  I V. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00 0.00 0.00
  B.Koszty działalności operacyjnej 10,610,912.15 6,051,460.38 10,145,082.28 6,460,014.38
  I. Amortyzacja 501,945.54 255,985.32 228,917.29 119,456.93
  II. Zużycie materiałów i energii 146,149.09 87,005.14 82,513.54 51,236.44
  III. Usługi obce 3,078,628.25 1,961,435.82 3,552,297.05 2,776,636.58
  I V. Podatki i opłaty, w tym: 40,009.66 19,210.76 20,411.68 10,680.93
  - podatek akcyzowy 0.00 0.00 0.00 0.00
  V. Wynagrodzenia 5,127,507.76 2,842,528.35 5,137,336.66 2,899,275.12
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 559,260.36 301,524.91 406,478.58 221,946.65
  – emerytalne 498,155.57 323,424.59 312,734.06 168,158.76
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1,157,411.49 583,770.08 717,127.48 380,781.73
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00 0.00 0.00
  C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 174,826.04 -1,116,785.53 1,959,668.94 999,452.87
  D. Pozostałe przychody operacyjne 1,251,979.74 1,251,462.98 1,434.92 226.09
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Dotacje 1,244,944.52 1,244,944.52 0.00 0.00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00 0.00 0.00
  I V. Inne przychody operacyjne 7,035.22 6,518.46 1,434.92 226.09
  E.Pozostałe koszty operacyjne 34,094.12 9,866.79 2,849.92 -352.23
  I. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych 0.00 0.00 0.00 0.00
  III. Inne koszty operacyjne 34,094.12 9,866.79 2,849.92 -352.23
  F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,392,711.66 124,810.66 1,958,253.94 1,000,031.19


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 24
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  WYSZCZEGÓLNIENIE01.01.2019 -
  30.06.2019 G.K. 31.04.2019 -
  30.06.2019 G.K 01.01.2018 -
  31.03.2018 G.K 31.04.2018 -
  30.06.2018 G.K
  G. Przychody finansowe 62,568.42 -5,533.81 88,014.29 73,216.07
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.00 0.00 0.00 0.00
  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Odsetki, w tym: 0.00 0.00 1,078.86 -179.90
  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00 0.00 0.00
  I V. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 -6,480.00 0.00 0.00
  V. Inne 62,568.42 946.19 86,935.43 73,395.97
  H.Koszty finansowe 91,699.10 46,096.87 61,123.90 37,443.82
  I. Odsetki, w tym: 90,536.88 44,934.65 17,782.69 6,537.19
  - dla jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00 0.00 0.00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00 0.00 0.00
  I V. Inne 1,162.22 1,162.22 43,341.21 30,906.63
  I.Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jedn.podporz. 0.00 0.00 0.00 0.00
  J. Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej (F+G-H+/-I) 1,363,580.98 73,179.98 1,985,144.33 1,035,803.44
  K. Odpis wartości firmy 0.00 0.00 0.00 0.00
  I.Odpis wartości firmy-jednostki zależne 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Odpis wartości firmy-jednostki współzalezne 0.00 0.00 0.00 0.00
  III. Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0.00 0.00 0.00 0.00
  L.Odpis ujemnej wartości firmy 0.00 0.00 0.00 0.00
  I.Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne 0.00 0.00 0.00 0.00
  II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzalezne 0.00 0.00 0.00 0.00
  III. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0.00 0.00 0.00 0.00
  M.Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własnosci 0.00 0.00 0.00 0.00
  M. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M) 1,363,580.98 73,179.98 1,985,144.33 1,035,803.44
  O. Podatek dochodowy 210,921.00 -23,577.00 326,779.32 103,801.32
  P. Pozostałe obow. zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00 0.00 0.00
  R. Zyski(straty) mniejszości 4,641.52 4,486.96 226,385.72 249,496.59
  S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R) 1,148,018.46 92,270.02 1,431,979.29 682,505.53
  13.08.2019
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Bloober Team SA
  sporządzone za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 01.01.2019 -
  30.06.2019 G.K. 31.04.2019 -
  30.06.2019 G.K 01.01.2018 -
  31.03.2018 G.K 31.04.2018 -
  30.06.2018 G.K
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24,344,146.0225,399,894.4620,716,398.9021,465,872.67
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor. 24,344,146.0225,399,894.4620,716,398.9024,101,884.41


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 25
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 01.01.2019 -
  30.06.2019 G.K. 31.04.2019 -
  30.06.2019 G.K 01.01.2018 -
  31.03.2018 G.K 31.04.2018 -
  30.06.2018 G.K
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25,492,164.4825,492,164.4822,148,378.2022,148,378.20
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
  13.08.2019
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.
  sporządzony za okres od 01.01.2019- 31.03.2019 r.
  WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2019 -
  30.06.2019 G.K. 31.04.2019 -
  30.06.2019 G.K 01.01.2018 -
  31.03.2018 G.K 31.04.2018 -
  30.06.2018 G.K
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk netto 1,148,018.4692,270.021,431,979.29 682,505.53
  II. Korekty razem -4,304,507.27-3,759,183.10 -3,395,395.77-2,731,153.01
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3,156,488.81-3,666,913.08-1,963,416.48 -2,048,647.48
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej 0.00
  I. Wpływy 0.000.000.000.00
  II. Wydatki 728,879.55357,473.53438,276.57 457,608.87
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -728,879.55-357,473.53-438,276.57 -457,608.87
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej 0.00
  I. Wpływy 2,880,111.682,880,111.681,890,398.731,845,404.86
  II. Wydatki 1,258,093.72846,081.02 0.000.00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1,622,017.962,034,030.66 1,890,398.731,845,404.86
  D. Przepływy pieniężne netto razem -2,263,350.40-1,990,355.95 -511,294.32-660,851.49
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2,263,350.40-1,990,355.95 -511,294.32-660,851.49
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.00
  F. Środki pieniężne na początek okresu5,091,958.674,818,964.224,971,914.915,121,472.08
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 2,828,608.272,828,608.274,460,620.594,460,620.59
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  13.08.2019
  Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta, nieobjętych konsolidacją
  W związku ze zwolnieniem z obowiązku objęcia konsolidacją spółki Freeky Games sp. z o.o z uwagi na posiadany
  udział w kapitale zakładowym oraz spółki Bloober Team NA zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (tj. z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.), Emitent przekazuje wybrane dane finansowe tych spółek,
  osiągnięte w drugim kwartale 2019 roku, według zasad księgowości właściwych dla danego podmiotu:


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 26
  4. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Bloober Team NA
  Stan na
  31.12.2018 Stan na
  31.12.2017
  Aktywa razem $55758,72$4844,94
  Środki na rachunkach
  bankowych razem $51607,50$4844,94
  Inne aktywa bieżące $4151,22$0
  Pasywa razem $55758,72$4844,94
  Zobowiązania wobec podmiotów
  powiązanych - pożyczki $72094,88$0
  Kapitał (fundusz) podstawowy $$9963,20$9963,20
  Zysk (strata) z lat ubiegłych $(-)5118,26$(-)722,03
  Zysk (strata) netto $(-)21181,10$(-)4396,23
  Kapitał (fundusz) własny $(-)16336,16$4844,94
  Za okres
  01.01.2018 – 31.12.2018 Za okres
  01.01.2017 – 31.12.2017
  Koszty działalności operacyjnej $ 20418,54$1944,35
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej $(-)20418,54$(-)1944,35
  Przychody finansowe $37,40$0,12
  Podatek dochodowy $800$2452
  Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej $(-)762,56$(-)2451,88
  Zysk (strata) netto $(-)21181,10$(-)4396,23
  Freeky Games sp. z o.o.
  Aktywa Stan na
  30.06.2019 Stan na
  31.12.2018
  Aktywa trwałe 0.000.00
  Aktywa obrotowe 1,527,798.501,527,108.50
  Aktywa razem 1,527,798.501,527,108.50
  Pasywa Stan na
  30.06.2019 Stan na
  31.12.2018
  Kapitał (fundusz) własny 1,454,069.951,457,069.95
  Kapitał (fundusz) podstawowy 1,669,400.001,669,400.00
  Zysk (strata) z lat ubiegłych (212,330.05)(199,925.23)
  Zysk (strata) netto (3,000.00)(12,404.82)
  Zobowiązania i rezerwy
  na zobowiązania 73,728.5570,038.55
  Zobowiązania krótkoterminowe 73,728.5570,038.55
  Zobowiązania wobec
  jednostek powiązanych 73,403.0569,713.05
  Zobowiązania wobec
  pozostałych jednostek 325.50325.50
  Pasywa razem 1,527,798.501,527,108.50
  Rachunek zysków i strat Stan na
  30.06.2019 Stan na
  31.12.2018
  Przychody netto ze sprzedaży 0.000.00
  Koszty działalności operacyjnej 3,000.0012,500.00
  Zysk/strata ze sprzedaży (3,000.00)(12,500.00)
  Pozostałe przychody operacyjne 0.00100.25
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (3,000.00)(12,400.12)
  Koszty finansowe 0.004.70
  Zysk (strata) brutto (3,000.00)(12,404.82)
  Podatek dochodowy 0.000.00
  Zysk/strata netto (3,000.00)(12,404.82)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 27
  ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ
  I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU,
  WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  Okres drugiego kwartału tego roku dla Bloober Team S.A.
  zapisał się zarówno negatywnie jak i pozytywnie w hi -
  storii Spółki.
  Negaty wnie Spółka ocenia działania związane z wpro -
  wadzeniem do sprzedaży gr y Layers of Fear 2. Jakkolwiek
  jako zespół jesteśmy zadowoleni z jakości produkcji (jej
  o ce n a mo ż e b y ć k w e s t i ą w ielu p ole m i k), o t y le n ie mo ż e m y
  być zadowoleni z działań promocyjno-sprzedażow ych
  dotyczących gr y. Niestety nie mieliśmy wpły wu jako
  firma na egzekucję planu promocyjnego - w przyszło -
  ści będziemy starać się unikać tego typu ograniczeń,
  a pozyskanie niezw ykle doświadczonego zespołu mar-
  ketingowo-w ydawniczego jest pier wszym, ale bardzo
  znaczącym krokiem w tym kierunku.
  Na drugim biegunie emocji leży natomiast kampania
  promocyjna ukr y wanego przez nas przez długi czas
  innego tytułu - „Blair Witch” realizowanego na licencji
  firmy Lions Gate, a zaprezentowanego po raz pier wszy na największej w tym roku konferencji firmy Microsoft
  w trakcie targów E3 Expo. Reakcje mediów, graczy, czy
  widok szefa marki Xbox w koszulce promującej grę zo -
  staną w pamięci wielu miłośników branży gier przez lata.
  Na w y n i k d r u g ie g o k w a r t a ł u m i a ł w p ł y w g ł o w n ie b a r d zo
  krótki okres sprzedaży gr y „Layers of Fear 2”. Dla spółki
  jest to jedno z najcenniejszych akty wów i już wkrótce
  planujemy ujawnienie naszych kolejnych działań zwią -
  zanych z tą marką.
  Layers of Fear 2
  W drugim kwartale 2019 r. najważniejszym w ydarzeniem
  była premiera nowej gr y Emitenta pt. „Layers of Fear 2”,
  która odbyła się 28 maja 2019 r. O planowanej dacie
  premier y tejże gr y Emitent ogłosił raportem bieżącym
  z dnia 25 kwietnia 2019r. Zgodnie z otrzymanymi przez
  Emitenta informacjami, w pierwszych 7 dniach sprzedaży
  gr y „Layers of Fear 2” ilość sprzedanych sztuk przekroczyła
  50 tyś. egzemplarzy. Akcją marketingową dla Layers of Fear 2 kierował w ydawca gr y, Gun Media. W kwestiach
  promocyjnych projektu Emitent przyjął rolę wspierającą
  organizowane przez nich działania.
  Blair Witch
  Kolejnym istotnym w ydarzeniem w drugim kwartale
  2019r. była oficjalna prezentacja gr y produkowanej przez
  Emitenta pt. „Blair Witch”, w oparciu o brand należący
  do w ytwórni filmowej Lions Gate. Oficjalna prezentacja
  gr y miała miejsce podczas targów E3, w dniu 9 czer w -
  ca 2019 r. Premiera gr y zaplanowana jest na dzień 30
  sierpnia 2019 r.
  5.
  Layers of Fear 2 (Bloober Team) Blair Witch (Bloober Team)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 28
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
  WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 29
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ
  Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  Istotnym wydarzeniem w drugim
  kwartale 2019r. była oficjalna
  prezentacja gry produkowanej
  przez Emitenta pt. „Blair Witch”, w oparciu o brand należący do wytwórni filmowej Lions Gate.
  Oficjalna prezentacja gry
  miała miejsce podczas targów E3, w dniu 9 czerwca 2019 r.
  Premiera gry zaplanowana jest na dzień 30 sierpnia 2019 r.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 30
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
  WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  Przez cał y drugi kwartał 2019 r. u Emitenta tr wał y
  intensy wne prace nad Blair Witch, najważniejszym
  projektem Spółki w 2019 r. Szczegół y produkcji udało
  się utrzymać w tajemnicy aż do czasu oficjalnej pre -
  zentacji podczas Targów E3 w Los Angeles. To także
  pier wszy projekt, którego marketing poprowadził
  now y zespół marketingow y Spółki. Po raz pier wszy
  przygotowanie i koordynacja działań promocyjnych
  b y ł a w y ł ą c z n ie domen ą n a szej
  firmy. Do przedsięwzięcia po -
  deszliśmy po miesiącach dro -
  biazgowego planowania i te -
  stowania działań oraz analiz
  przygotow y wanych materiałów
  promoc y jnych.
  Oficjalna prezentacja Bla -
  ir Witch, horroru psycholo -
  gicznego przygotow y wane -
  go w ścisłym porozumieniu
  z właścicielem marki, Lions
  Gate była niezw ykle starannie
  przygotowaną operacją marke -
  t i n g o w ą , a ut r z y m a n ie pr z y g o -
  towań w całkowitej tajemnicy
  jest dowodem na profesjonalne
  p o dejś c ie do t a ko w y c h d z i a ł a ń
  przez całą firmę. Był to też je-
  den założonych w yznaczników
  sukcesu przedsięwzięcia. Przy -
  gotowana zapowiedź, czyli tzw.
  E3 Reveal Trailer zachw yciła
  nie tylko licencjodawców (Lions Gate), ale zwróciła
  także uwagę giganta przemysłu rozr y wkowego, firmę
  Microsoft. Plan promocji oraz jakość przygotowanych
  do niej materiałów okazały się dla Microsoft tak atrak -
  cyjne, że Emitent został zaproszony do prezentacji na
  głównej scenie Xbox podczas Targów E3. Dowodem
  na doskonałą ocenę jakości naszej gr y niech będzie
  (przyjęta przez Spółkę) propozycja czasowej w yłącz -
  ności dystr ybucji Blair Witch na platformę sprzętową
  Xbox (obok komputerów PC).
  Zwiastun Blair Witch zaprezentowany na Targach E3
  ze sceny Microsoft Xbox został przyjęty z wielkim
  entuzjazmem. Mówimy tu nie
  tylko o segmencie gier, ale też
  całej gałęzi popkultur y, jaką jest
  hor r or. P r ezent ac ji t o w a r z y sz y -
  ła synchronizowana z działa -
  n ia m i E3, ba rdzo szeroka ka m -
  pania promocyjna - pier wsza
  tej wielkości w historii Spółki.
  Przedstawiciele zespołu twór -
  ców gr y jeszcze w Los Angeles,
  na gorąco, udzielili wielu w y -
  wiadów zarówno klasycznych,
  ja k i w ide o d l a n aj w a ż n iejsz y c h
  mediów przemysłu gier kompu -
  terow ych ale również filmow ych
  czy opiniotwórczych. Najcie -
  kawsze cy taty, opinie, reakcje
  oraz materiały uzupełniające,
  zgodnie z naszymi oczeki -
  waniami stworzyły efekt kuli
  śnieżnej - marka Blair Witch
  odrodziła się z należnym sobie
  rozgłosem. Los Angeles Bloober
  Tea m opu ścił ja ko autor jed ne-
  go z najbardziej sensacyjnych w ydarzeń Targów E3
  2019 oraz z w yróżnieniem przyznanym przez ser wis
  DualShockers.
  Podsumowując, w efekcie Targów E3 zwiastun gr y
  Blair Witch (Bloober Team)
  Blair Witch (Bloober Team) Blair Witch (Bloober Team)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 31
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ
  Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  obejrzano około 27 milionów razy a grze poświęcono
  ponad 300 publikacji medialnych.
  Po zakończeniu Targów E3, kampania promocyjna Blair
  Witch jest kontynuowana według schematu zakładającego
  publikację szeregu tzw. bitów komunikacyjnych, czyli
  zdarzeń akty wizujących społeczność fanów gatunku.
  To prezentacje rozgr y wki w grze, jej fabuł y oraz imprezy
  dla dziennikarzy grow ych, podczas
  któr ych mogą oni zagrać w przedpre -
  mierową wersję gr y. Działania te uzu -
  pełniają wyspecjalizowane kampanie
  reklamowe online skoncentrowane na
  dotarciu i zaintr ygowaniu tytułem
  uczestników imprez przyciągających
  uwagę fanów popkultur y, w rodzaju
  ComicCon w San Diego. Działania te
  uzupełnia intensy wna komunikacje
  na temat gr y realizowaną w ser wi -
  sach Facebook, Instagram, Twitter,
  LinkedIn oraz na platformie Google.
  M ają d woja k i cel: c i ą g ł e ut r z y m y w a n ie
  zaintr ygowania tzw. core fanów oraz
  kon s e k w e nt ne r oz sze r z a n ie z a się g u ko -
  mu n i k ac ji w celu p oz y sk i w a n i a no w y c h ,
  potencjalnych klientów. Stworzony
  w ten sposób zasób odbiorców zostanie
  w ykorzystany w kulminacyjnym mo -
  m e n c ie k a m p a n i i i k o n w e r s ji z a k up o w e j.
  Już wkrótce zespół zaprezentuje grę
  na targach Gamescom i PA X Prime
  ponad 500 dziennikarzom!
  |MEDIUM| i Patent
  Zarząd Emitenta podjął w dniu 31 maja 2019r. decyzję
  o zaktualizowaniu daty premier y swojej gr y „|ME -
  DIUM|”. Gra ta zadebiutuje w sprzedaży w roku 2020,
  jednak dokładna data nie jest jeszcze ustalona. Pre -
  miera Gr y jest bezpośrednio powiązana z premierami
  konsol nowej generacji, na które gra jest projektowana.
  Niezw ykle ważnym dla Spółki w ydarzeniem, było otrzy -
  m a n ie w d n iu 2 4 c zer wc a 2 019 r. i n for m ac ji o u z y sk a n iu
  dokumentu „Notice of Allowance” w ydanego przez
  Urząd Patentow y Stanów Zjedno -
  czonych („USPTO”) potwierdzający
  zakończenie badania mer ytor ycznego
  złożonego przez Emitenta zgłoszenia
  patentowego na udzielenie patentu
  na w ynalazek Spółki pt. „Method
  of simultaneous playing in single -
  -player video games” nr 15/326,389
  („Wynalazek”). Uzyskanie przez
  Emitenta tego dokumentu oznacza
  zgodę USPTO na udzielenie ochrony
  patentowej zgłoszonego Wynalazku.
  Przedmiotem patentowanego Wy -
  nalazku jest program komputerow y
  (metoda) umożliwiający kilkutoro -
  we prowadzenie rozgr y wki jednym
  bohaterem w grze komputerowej,
  w tr ybie symultanicznej rozgr y wki
  prowadzonej na dwóch lub więcej
  ekranach. Patentowane rozwiązanie
  będzie implementowane w grach
  tworzonych przez Spółkę, w tym po
  raz pier wszy w grze |MEDIUM|.
  Uzyskanie patentu w USA jest potwierdzeniem in -
  nowacyjności technologii Emitenta na najbardziej
  konkurencyjnym r ynku IT. Patentowanie rozwiązań
  informatycznych oprócz zabezpieczenia praw inte -
  lek t u a l nyc h n a le ż ą c yc h do Sp ó ł k i m a r ó w n ie ż b a r d zo
  Blair Witch (Bloober Team) Blair Witch (Bloober Team)
  Niezwykle ważnym
  dla Spółki
  wydarzeniem, było
  otrzymanie w dniu 24 czerwca 2019r. informacji
  o uzyskaniu dokumentu
  „Notice of Allowance” wydanego przez
  Urząd Patentowy
  Stanów Zjednoczonych („USPTO”)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 32
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
  WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  praktyczny, a w w ypadku r ynku amer ykańskiego
  kr ytyczny aspekt.
  Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
  W dniu 30 czer wca Zarząd Spółki podjął decyzję
  o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, któr y
  rozpoczął się 25 stycznia 2019 roku. Główną moty wacją
  Spółki do dokonania przeglądu opcji strategicznych była
  długoterminowa strategia działania oraz posiadany
  zespół ludzki, nie zaś plany związane z nową emisją akcji. Oczy wiście Emitent nie jesteś w stanie przewi -
  dzieć co przyniesie przyszłość, ale na chwilę obecną nie przewiduje ani w krótkim, ani w średnim okresie
  potrzeby rozwadniania Akcjonariuszy. Stąd w ramach
  przeglądu kilka bardziej “agresy wnych” propozycji
  zostało już na początku, natomiast w jego trakcie
  skupiono się nad tym, aby plan działania Emitenta
  był wspierany przez potencjalnego nowego partnera.
  Przez okres przeglądu prowadzone był y rozmow y
  z wieloma potencjalnymi partnerami min. Funduszami
  VC, Funduszami PE, zagranicznymi bankami inwesty -
  cyjnymi czy inwestorami branżow ymi. Rozważano
  również opcję przejścia na główny parkiet Giełdy
  Papierów Wartościow ych w Warszawie, przeniesie -
  nie notowań Spółki za granicę, w ykup akcji przez
  inwestorów finansow ych i branżow ych. Każde z tych
  rozwiązań ma swoje zalety, a niektóre (szczególnie
  w krótkim okresie czasu) mogłyby być przyjęte przez
  Akcjonariuszy Emitenta niezw ykle pozyty wnie. Zde -
  cydowana większość rozmów toczyła się z olbrzymim
  szacunkiem i wiarą w sukces po obu stronach.
  Przy wszystkich tych rozważaniach kluczowe dla
  Spółki było jednak to, aby pozostała ona niezależna
  i posiadała pełną autonomię działań. Ten właśnie
  element stał się powodem dlaczego zdecydowano się
  zrezygnować z procedowaniem ofert od inwestorów
  finansow ych, którzy w procesach due-dilligance
  ocenili Spółkę pozyty wnie i byli skłonni ze swej
  strony do wielu ustępstw by móc stać się częścią
  przyszł ych planów Emitenta. Mimo licznych zachęt zarówno przy przejściu na główny parkiet Giełdy jak
  i przy przeniesieniu notowań akcji Emitenta na jeden
  z największych r ynków giełdow ych na świecie posta -
  nowiono zrezygnować z przenoszenia notowań. Koszty
  związane z przenosinami, przy założeniu w yłącznie
  technicznego przeniesienia bez dokony wania nowej
  emisji akcji w praktyce nie dają Spółce większych
  perspekty w niż te, które posiada obecnie. Spółka jest
  jednak przygotowana do przeniesienia, gdyby sytuacja
  uległa zmianie.
  Nowe dofinansowania
  W drugim kwartale 2019r. Emitent otrzymał informację
  o przyznaniu mu 3 różnych dofinansowań. O przyzna -
  niu dwóch dofinansowań w ramach programu Ministra
  Kultur y i Dziedzictwa Narodowego 2019 - Rozwój
  sektorów kreaty wnych Emitent powziął wiadomość 5
  kwietnia 2019r. Są to: dofinansowanie do w ysokości
  41.250,00 złotych na realizację projektu pn. „Rozwój firmy Bloober Team S. A. poprzez wprowadzenie na
  r ynek nowego produktu - gr y z gatunku hidden horror
  „ or a z dof i n a n s o w a n ie do w y s oko ś c i 53 . 02 0 , 0 0 z ł ot y c h
  na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności
  firmy Bloober Team S. A. poprzez działalność ekspor -
  tową na r ynku amer ykańskim”. O zawarciu z Mini -
  strem Kultur y i Dziedzictwa Narodowego dotyczących
  obu umów dotyczących tych dofinansowań Emitent
  dowiedział się w dniu 19 lipca 2019r.
  W dniu 17 maja 2019r. Emitent powziął wiado -
  mość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.03.03.
  02-IP.01-12-042/18 w ramach 3 Osi Prior ytetowej
  „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzy -
  narodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie
  3.4.4 „Akty wność międzynarodowa małopolskich
  MŚP”, dofinansowania do w ysokości 74.980,00 złotych
  na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności
  spółki Bloober Team poprzez akty wność na r ynku
  japońskim i rosyjskim. Całkowita wartość projektu
  w ynosi 151.869,00 złotych brutto.
  Odpis aktualizacyjny
  W dniu 31 maja 2019r. Zarząd Emitenta podjął decyzję
  o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego w ynikające -
  |MEDIUM| (Bloober Team)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 33
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ
  Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  go z utraty wartości akty wów na kwotę 500.986,78
  złotych w jednostkow ym sprawozdaniu finansow ym
  na dzień 31 grudnia 2018r. Odpis ten w ynikał z prze -
  prowadzonego przez Zarząd Emitenta szacowania
  odzyskiwalności poniesionych nakładów na starszą
  produkcje Spółki - grę Brawl, która w ocenie Emitenta
  nie przyniesie oczekiwanych przez Spółkę przychodów
  oraz na należności podatkowe, a także przetermino -
  wane należności handlowe oraz inne. Wymieniona
  gra wciąż może przynosić Spółce w przyszłości przy -
  chody, ale zdaniem Zarządu istnieje w ysokie r yzyko,
  że przychody nie pokr yją w pełni nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów. Dokonanie odpisów mo -
  ty wowane jest transparentnością działań w stosunku
  do Akcjonariuszy Spółki.
  Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia
  w/w odpisów ujawnione zostały zgodnie z obo -
  wiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości
  w przygotow y wanym raporcie rocznym, którego
  p ubl i k ac ja n a s t ą pi ł a w d n iu 31 m aja 2 019 r. D okon a -
  n ie w sk a z a nyc h o dpi s ó w n ie m a w p ł y w u n a bie ż ą c ą
  pł ynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej
  Bloober Team S.A.
  Sprawy korporacyjne
  W drugim kwartale 2019 r. Emitent podejmował in -
  tensy wne prace nad przygotowaniem sprawozdania
  finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za 2018 rok. Sprawozdania te został y
  op u bl i ko w a ne 31 m aja 2 019 r. Po p u bl i k ac ji s pr awozd a ń
  finansow ych rocznych, Emitent w ypełnił obowiązek
  zwołania i przeprowadzenia Zw yczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie zostało
  zwołane prawidłowo na dzień 28 czer wca 2019r. Wraz
  ze zwołaniem, Emitent opublikował projekty uchwał
  oraz inne dokumenty, w tym w ykaz planowanych
  zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu
  Spółki w brzmieniu obejmującym planowaną zmianę
  brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
  W dniu 18 czer wca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady
  Nadzorczej Emitenta, na któr ym Rada powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji rozpo -
  czynającej się w dniu 22 lipca 2019 r.: Piotra Babie -
  no - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Konrada
  Rekiecia - do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz
  Mateusza Lenarta - do pełnienia funkcji Członka Za -
  rządu. Równocześnie Rada przyjęła sprawozdanie ze
  swojej działalności w roku obrotow ym 2018. Ponadto
  Rada Nadzorcza podjęła uchwał y m.in. w przedmio -
  cie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotow y 2018, sprawozdania Zarządu z działalności
  Sp ó ł k i w r ok u 2 018 , s pr awozd a n i a f i n a n s o w e g o G r up y
  Kapitałowej Spółki za rok obrotow y 2018, sprawozda -
  n ia Z a r z ą du z d z ia ł a l no ś c i G r up y K apit a ł o w ej w r ok u
  2018, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zw yczajne
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane
  na dzień 28 czer wca 2019 r. (dalej jako „WZA”). Rada
  dokonała również oceny wniosku Zarządu co do prze -
  znaczenia zysku netto za rok obrotow y 2018, uznając
  go za uzasadniony oraz wniosła o jego przeznaczenie
  w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA.
  Ponadto Rada Nadzorcza zarekomendowała WZA
  udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta
  z w ykonania przez nich obowiązków w zarządzie
  Spółki w roku 2018. Równocześnie Rada Nadzorcza
  Spółki skorzystała ze swojego statutowego upraw -
  nienia i w yraziła opinię o uchwałach, które miały
  być przedmiotem obrad WZA.
  W dniu 28 czer wca 2019 r. odbyło się coroczne Zw y -
  czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
  Zgromadzenie podjęło uchwały w przedmiocie rozpa -
  trzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  w 2018 roku Emitenta, sprawozdania finansowego,
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, udzie -
  lenia absolutorium członkom organów Emitenta
  z w ykony wania obowiązków w 2018 roku, a tak
  -
  że przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
  Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie
  zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie do
  przedmiotu działalności Spółki dwóch now y pozycji,
  w ymaganych przez prawo w związku z rezygnacją
  z posiadania zewnętrznej księgowości i przejścia na
  wewnętrzną księgowość dla całej grupy kapitałowej
  Bloober Team. O podjęciu uchwał Emitent poinfor -
  mował Akcjonariuszy za pomocą raportu bieżące -
  go. Wszystkie dokumenty został y złożone zgodnie
  z w ymogami prawnymi, do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  Drodzy Akcjonariusze, nadchodzący okres czasu będzie
  jednym z najważniejszych dla Spółki - debiut marki
  Bl a i r W it c h , f i n a l i z ac ja d z i a ł a ń z w i ą z a ny c h z M e d iu m
  jak również nowe działania, o któr ych będziemy
  informować jeszcze w tym roku, mamy nadzieję, że
  pozwolą osiągnąć naszej Spółce cel do którego dążymy
  o d d ł u ż sze g o c z a s u - u z y sk a n i a s t at u s u l ider a hor r or u
  psychologicznego.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 34
  ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI,
  W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
  CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  II kwartał 2019r. był również niezwykle intensywnym okresem pracy dla pozostałych spółek wchodzących w skład
  grupy kapitałowej Emitenta.
  6.1. iFun4all S.A.
  Spółka iFun4All S.A. w II kwartale 2019 r. sfinalizowała
  ostatecznie negocjacje nad istotnymi dla jej działalno -
  ści kontraktami z dwoma globalnymi partnerami, jak
  też prowadziła głównie prace produkcyjne nad dwoma
  projektami, których premiery komercyjne planowane są
  w ostatnim kwartale 2019 r.
  Po zawarciu w marcu 2019 r. umowy z Agency for the
  Performing Arts, Inc., znaną pod skróconą nazwą „APA”,
  która reprezentuje Spółkę jako agent w przemyśle fil -
  mowym i telewizyjnym w zakresie gry „Serial Cleaner”
  w Hollywood, Spółka iFun4All S.A. pod koniec maja 2019 r.
  podpisała umowę z Legendary Television Productions, LLC,
  zwanej dalej „Legendary”, na podstawie której udzieliła
  Legendary na okres 12 miesięcy wyłącznego prawa opcji do nabycia autorskich praw majątkowych do gry „Serial
  Cleaner”. W przypadku skorzystania z przedmiotowego
  uprawnienia Legendary nabędzie autorskie prawa ma -
  jątkowe do gry „Serial Cleaner” w całości z wyłączeniem zachowanych przez Spółkę praw do dalszej dystrybucji
  i sprzedaży gry, jej promowania i reklamowania, transmisji
  radiowych odczytów z jej ekstraktów, jak również wydania,
  sprzedaży i dystrybucji dalszych wersji gry, tj. sequeli i/lub
  prequeli. Zawarcie przedmiotowej umowy, w przypadku
  wykorzystania prawa opcji przez Legendary i realizacji
  serialu opartego na grze, może nie tylko przynieść Spółce
  przychody finansowe, ale przede wszystkim miałoby to zdecydowany wpływ na wzrost rozpoznawalności marki
  Spółki, jak też promocję jej produkcji. Zgodnie z informa -
  cjami pozyskanymi przez Emitenta od partnerów – DJ2
  Entertainment i APA rozmowy z serwisami takimi jak
  Netflix, Amazon, czy też HBO zaplanowane są na trzeci kwartał 2019 r.
  Również w maju 2019 r. zakończyły się podpisaniem
  umowy negocjacje ze szwedzką spółką - Paradox In -
  teractive AB. Na jej podstawie Spółka nabyła licencję
  na stworzenie i dystrybucję gry bazującej na IP gry
  „Vampire: The Masquerade” osadzonej w uniwersum
  Świata Mroku. Zgodnie z warunkami licencji jest ona
  opłatna, niewyłączna, udzielona na okres trzech lat,
  przy czym wskazania wymaga, że Spółce udało się
  6.
  Serial Cleaner (iFun4all) Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (iFun4all)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 35
  6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  wynegocjować korzystne warunki rozliczenia opłaty
  licencyjnej. W oparciu o zawartą umowę Spółka prowa -
  dziła zarówno w drugim kwartale, jak również obecnie
  intensywne prace produkcyjne nad przedmiotowym
  projektem, który ukaże się pod tytułem „Vampire: The
  Masquerade - Coteries of New York” na platformach
  PC i Nintendo Switch. Pierwszy trailer gry ukazał się
  już w dniu 4 czerwca 2019 r. Zaznaczenia wymaga, że
  równocześnie z produkcją w/w gry przez Spółkę, po -
  wstają inne gry osadzone w tym samym uniwersum, zaś
  wszystkie razem tworzyć mają spójną i uzupełniającą się całość. Powoduje to, że tworzona przez Spółkę gra
  stanowi część globalnego planu licencjodawcy dla marki
  Vampire: The Masquerade, tym samym Paradox będzie
  wspierał działania promocyjne ją obejmujące. Prace
  koncepcyjne nad przedmiotową produkcją rozpoczęte
  zostały już pod koniec I kwartału 2019 r. Fabuła gry
  tworzonej przez Emitenta osadzona będzie w świecie
  „Vampire: The Masquerade 5th Edition”, w ramach
  której gracz wcieli się w postać wampira znajdującego
  się w samym środku zawiłej rozgrywki personalnej
  i frakcyjnej, koncentrującej się wokół walki o władzę
  w Nowym Jorku.
  Jednocześnie z pracami nad „Vampire: The Masquerade
  - Coteries of New York” w produkcji pozostaje zapowiada -
  na wcześniej gra „Ritual: Crown of Horns”. Jej oficjalna kampania promocyjno – marketingowa rozpoczęła się
  w dniu 23 kwietnia 2019 r., w tym dniu też ukazał się jej
  oficjalny trailer. Gra tworzona jest w oparciu o koncepcję
  tzw. open-developmentu i markertingu 3.0., które za -
  kładają że kluczowym w aktualnej sytuacji rynkowej jest
  wyjście do gracza i budowanie społeczności produktu.
  Z tego względu Spółka iFun4All S.A. zdecydowała się na
  udostępnienie gry w wersji Steam Early Access – premie -
  ra miała w połowie maja 2019 r. W ten sposób Spółka
  iFun4All S.A. zaprosiła graczy do czynnego uczestnictwa
  w procesie powstawania gry. W ramach przedmiotowej
  akcji graczom udostępniane mogą być materiały graficzne
  oraz wideo, a nawet – w celach testowania - niektóre
  z nieukończonych jeszcze elementów docelowej wersji gry,
  np. nieukończone wersje poziomów, tak by gracze mogli
  wypowiadać się w zakresie przedmiotowych materiałów
  i dzięki temu zaangażować się w produkt i jego tworzenie.
  „Ritual: Crown of Horns” jest grą akcji 3D w perspekty -
  wie top-down osadzona w pełnym niebezpieczeństw
  świecie zainspirowanym przez gatunek Weird Western.
  Historia opowiada o losach zgorzkniałego łowcy nagród
  i tajemniczej wiedźmy, którzy przemierzają piekielny
  Dziki Zachód w poszukiwaniu zemsty na potężnym
  kulcie. Po raz pierwszy w grach iFun4All S.A. do dys-
  pozycji graczy oddany zostanie spory arsenał – nie tylko
  broni palnej, ale też potężnych zdolności magicznych.
  Zręcznościowy system walki będzie wymagał od graczy
  podejmowania taktycznych decyzji, od wykorzystania
  ukształtowania terenu po zarządzanie dostępną energią
  magiczną. Gra wykorzysta też technologię real-world
  data (RWD), która urozmaici rozgrywkę, modyfikując
  ją na wyjątkowe sposoby.
  Ritual: Crown of Horns (iFun4all)
  Ritual: Crown of Horns (iFun4all)
  Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (iFun4all)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 36
  6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  Zgodnie z planami Spółki iFun4All S.A. premiery obydwu
  w/w tytułów planowane są na IV kwartał 2019 r. Powoduje
  to, że spółka ta równolegle z pracami produkcyjnymi
  nad w/w dwoma projektami prowadzi szerokie działania
  związane z przygotowaniem sprawnej sieci dystrybucyjnej
  dla przedmiotowych tytułów. Intensywnie prowadzone
  są również negocjacje z potencjalnymi wydawcami dla
  gry „Vampire: The Masquerade - Coteries of New York”,
  których efektem może być zdecydowane dofinansowanie
  produkcji projektu.
  Również w maju 2019 r. Spółka iFun4All S.A. podpisała
  trzyletnią, globalną umowę wydawniczą z Impulse Game
  Studios Ltd. Zgodnie z przedmiotową umową iFun4All S.A.
  został wyłącznym wydawcą gry „Midnight Evil” – aktualnie
  dostępnej na PC - na platformie Nintendo Switch. Jako wy -
  dawca iFun4All S.A. dokona implementacji przedmiotowej
  gry na platformę docelową, a także odpowiedzialna będzie
  za jej marketing i promocję oraz dystrybucję w ramach
  Nintendo Switch. Wynagrodzenie za przedmiotowe usługi
  przewidziane zostało w formie udziału w zyskach ze sprze -
  daży. Jest to kolejna umowa, która wpływa na rozszerzenie
  działań spółki iFun4All S.A. w zakresie wydawniczym dla
  innych studiów deweloperskich, rozpoczętej przez wyda- nie gry spółki Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
  – „Paper Wars: Cannon Fodder Devastated”. Premiera gry
  planowana jest na IV kwartał 2019 r. „Midnight Evil” jest grą
  z gatunku horror fantasy, utrzymaną w klimacie horrorów
  z lat 80’. Jej akcja koncentruje się wokół historii głównego
  bohatera, który znajduje tajemniczą książkę. Po rozpoczęciu
  jej czytania odkrywa, że jest ona niebezpieczna. Jedyną
  szansą na przeżycie okazuje się doczytanie tajemniczej
  książki do końca i sprostanie wyzwaniom, które czekają
  na gracza w trakcie jej czytania.
  W II kwartale 2019 r. miała miejsce również kampania na portalu Kickstarter, mającą na celu pozyskanie funduszy
  na realizację nowatorskiego w zakresie dotychczasowej
  działalności spółki iFun4All S.A. projektu – gry planszowej
  bazującej na grze cyfrowej „Halls of Horror”. Za udzielone
  w ramach kampanii wsparcie pieniężne spółka ta planowała
  przyznać wspierającym osobom określone świadczenia/
  nagrody w zależności od kwoty udzielonego wsparcia, przy
  czym nie obejmowało to udzielenia udziałów w zysku ze
  sprzedaży produktów spółki. Podczas kampanii nie udało
  się uzyskać zaplanowanego progu finansowania, spółka
  iFun4All S.A. nie wyklucza jednak ponownych działań
  w tym zakresie.
  Dnia 20 czerwca 2019 r. swoją globalną premierę na plat -
  formie iOS miała gra „Serial Cleaner”, co spowodowało kolejne rozszerzenie jej sieci dystrybucyjnej.
  Konsekwentnie do ogłoszonego dnia 9 kwietnia 2019 r.
  wprowadzenia na rynek nowej marki Spółki - „Draw Distan -
  ce”, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
  w dniu 28 czerwca 2019 r. wprowadziło do statutu Spółki
  zmiany, których celem jest oficjalna zmiana i umożliwienie
  rejestracji nowej firmy spółki iFun4All S.A.
  Wraz z przyjęciem nowej marki spółka iFun4All S.A.
  podjęła kroki w celu ukierunkowania swojego działania
  niestandardowych na produkcję gier bardziej artystycz -
  nych, i wyróżniających się graficznie, wpisujących się
  w kategorię gier niezależnych z gatunku indie action
  adventure, który na podstawie dotychczasowych do -
  świadczeń stanie się naturalną specjalizacją tej spółki.
  W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie fazy kon-
  cepcyjnej nowego projektu – aktualnie o roboczym tytule
  Project IF-9 – który wpisywać się będzie w powyższą
  specjalizację. W związku z przedłużeniem do dnia 31
  grudnia 2019 r. realizacji projektu pn. „Opracowanie sys -
  temu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu
  o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu
  inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji
  procesu balansowania rozgrywki” dofinansowywanego
  w ramach Programu Sektorowego GameINN, spółka
  iFun4All S.A. do końca bieżącego roku kontynuować
  będzie również dalsze prace badawczo - rozwojowe,
  które będą implementowane m.in. do realizowanej gry
  „Ritual: Crown of Horns”.
  6.2. Feardemic sp. z o.o.
  W II kwartale 2019 roku spółka Feardemic sp z o.o. wydała
  na rynek grę The Padre, która ukazała się na platformie
  PC oraz na wszystkie wiodące konsole obecnej generacji:
  Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.
  The Padre to gra przygodowa z elementami akcji wracająca
  sentymentem do czasów pierwszych gier z gatunku ‘hor -
  ror-adventure’ i może być porównywana do tytułów takich
  jak choćby Alone in the Dark. Nietuzinkowe podejście do


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 37
  6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD
  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, W II KWARTALE 2019 ROKU, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  grafiki – grafika voxelowa – jak i duża doza poczucia hu-
  moru wyróżniają tę grę na tle konkurencji, zbliżając tytuł
  do klasyki gatunku Point and Click jakim była gra Curse
  of Monkey Island.
  Akcja marketingowa skupiła się na postaci protagonisty:
  Ojca Aleksandra (Padre Alexander), który jako ksiądz, egzor -
  cysta oraz łowca demonów w jednym, ma bardzo cyniczne
  podejście do życia oraz swojej pracy. Spółka zaczęła budo-
  wać jego wizerunek jako postaci prawdziwej, prowadzącej
  własne życie w social media, promującej grę jako ‘prawdziwą
  historię z jego życia’. Poprzez serie programów dostępnych
  w serwisach społecznościowych takich jak YouTube czy
  LinkedIn, traktujących protagonistę jako celebrytę, Spółka rozpoczęła promocję gry na rynek globalny.
  W maju nastąpiły zmiany kadrowe w Spółce zaczynając od
  zatrudnienia osoby z ponad dwudziestoletnim doświadcze -
  niem w branży wydawniczej gier. Pan Millard, piastujący
  w swojej karierze pozycję m.in. Dyrektora Wydawniczego
  na Azję w Bandai Namco, objął stanowisko Wice Prezydenta
  od działań wydawniczych.
  Jednocześnie Spółka kontynuowała działania wydawnicze
  poszukując gier do wydania w przyszłości, rozpoczynając
  szereg rozmów z potencjalnymi partnerami. Feardemic
  Sp. z o.o. rozpoczęła również przygotowania nowego
  planu biznesowego oraz marketingowego na najbliższe
  lata działalności.
  6.3. Bloober Team NA
  W drugim kwartale 2019r. spółka Bloober Team S.A.
  podejmowała aktywną działalność pozyskania partnera
  wydawniczego dla produkowanej przez Emitenta gry „Blair
  Witch”. W czerwcu 2019r. spółka ta zawarła istotną umowę
  z Microsoft Corporation z siedzibą w Washington, Stany
  Zjednoczone, mającą za przedmiot samodzielne wydanie
  nowej, produkowanej przez Spółkę gry na platformach
  spółki Microsoft w specjalnym programie. Prawa autorskie
  do przedmiotowej gry pozostaną przy dotychczasowych
  właścicielach i nie przejdą na Microsoft Corporation.
  Premiera tej gry została wyznaczona na dzień 30 sierpnia
  2019r. i będzie mieć miejsce na platformach: XboX i PC.
  6.4. Pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta
  Pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie prowadziły w II kwartale 2019r. działalności operacyjnej.
  The Padre (Feardemic)
  The Padre (Feardemic)


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 38
  INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH, O KTÓRE UBIEGA SIĘ EMITENT ORAZ POZOSTAŁE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
  EMITENTA ORAZ STANU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
  7.1. Bloober Team S.A.
  W II kwartale br. Emitentowi przyznano dofinansowanie
  w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 w ramach
  3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Dzia-
  łanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospo -
  darki”, Poddziałanie 3.4.4 „Aktywność międzynarodowa
  małopolskich MŚP”. Kwota dofinansowania wynosi do
  wysokości 74.980,00 złotych na realizację projektu pn.
  „Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team poprzez
  aktywność na rynku japońskim i rosyjskim”. Całkowita
  wartość projektu wynosi 151.869,00 złotych brutto.
  W II kwartale 2019 r. kontynuowano realizację następu-
  jących projektów dofinansowanych ze środków unijnych/
  publicznych:
  1.
  „Opracowanie samouczącego się systemu automatycz -
  nego modelowania spersonalizowanych wariantów
  rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku
  horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii
  gracza” – projekt realizowany w  ramach Programu
  Sektorowego GAMEINN.
  2.
  „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A.
  poprzez promocję produktów na arenie międzyna -
  rodowej” – projekt realizowany w ramach Programu
  Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3
  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
  3.
  „H2O” – kodowa nazwa projektu dotyczącego realizacji
  gry Layers of Fear II”, projekt realizowany w ramach
  programu Creative Europe – MEDIA, Development of
  European Video Games.
  7.2. iFun4all S. A.
  W II kw. 2019 r. Spółka kontynuowała realizację prac
  badawczych prowadzonych w ramach projektu pn. „Opra -
  cowanie systemu automatycznego modelowania roz -
  grywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz
  automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”. Projekt
  ten jest realizowany w ramach Programu Sektorowego
  GAMEINN.
  7.3. Pozostałe spółki z grupy kapitałowej Bloober Team
  W II kwartale 2019 r. pozostałe spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie wnioskowały o żadne dofinansowanie ze
  środków unijnych/publicznych.
  7.


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R. 39
  INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT
  PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
  W II kwartale 2019 r. Emitent w dalszym ciągu prowadził
  prace badawcze mające na celu opracowanie samo -
  uczącego się systemu automatycznego modelowania
  spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie
  rzeczywistym, w oparciu o interpretację reakcji i psy -
  chologii gracza. Rozwiązanie to będzie wykorzystane
  w grach z gatunku horror tworzonych przez Emitenta.
  Zespół produkcyjny firmy Bloober Team kontynuował
  również prace nad grą „|MEDIUM|”, w której implemen -
  towana jest innowacyjna technologia w zakresie symul -
  tanicznej rozgrywki na dwóch ekranach. W czerwcu br.
  Emitent otrzymał informację o uzyskaniu dokumentu
  „Notice of Allowance” wydanego przez Urząd Patento- wy Stanów Zjednoczonych („USPTO”) potwierdzający
  zakończenie badania merytorycznego złożonego przez
  Emitenta zgłoszenia patentowego na udzielenie paten -
  tu na wynalazek Spółki pt. „Method of simultaneous
  playing in single-player video games” nr 15/326,389
  („Wynalazek”). Uzyskanie przez Emitenta tego doku -
  mentu oznacza zgodę USPTO na udzielenie ochrony
  patentowej zgłoszonego Wynalazku. Przedmiotem
  patentowanego Wynalazku jest program komputero -
  wy (metoda) umożliwiający kilkutorowe prowadzenie
  rozgrywki jednym bohaterem w grze komputerowej,
  w trybie symultanicznej rozgrywki prowadzonej na
  dwóch lub więcej ekranach. Patentowane rozwiązanie
  będzie implementowane w grach tworzonych przez
  Spółkę, w tym po raz pierwszy w grze „|MEDIUM|”.
  Uzyskanie patentu w USA jest potwierdzeniem inno -
  wacyjności technologii Emitenta na najbardziej konku-
  rencyjnym rynku IT. Patentowanie rozwiązań informa -
  tycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych
  należących do Spółki ma również bardzo praktyczny,
  a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt.
  Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia
  której właścicielem jest Emitent nie narusza praw
  patentowych innych technologii.
  8.
  B loober Team
  S.A. DGS Sp. z o.o.F
  eardemic Sp. z o.o. I
  fun4 all S.A. N
  euro- Code Sp. z o.o. F
  reeky Games
  Sp. z o.o. iPlacement
  Sp. z o.o.
  Przeciętna liczba
  zatrudnionych 280215 000
  Przeciętna liczba
  zatrudnionych (z dwoma
  miejscami po przecinku) 27,630,00 215,25 0,000,000,00
  Powyższa tabela uwzględnia jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Ponadto spółki Bloober Team S.A.,
  iFun4all S.A. i Feardemic sp. z o.o. współpracują obecnie na stałe z blisko setką specjalistów.
  INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
  U EMITENTA I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA
  NA 30 CZERWCA 2019
  9.


  RU TGER H AU ER
  19 4 4–
  2 019
  W naszej pamięci

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649