Raport.

BLOOBER TEAM SA (23/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) , Zarząd Bloober Team S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez TFI PZU S.A. zawiadomiło w przepisanym terminie Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez TFI PZU S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 4,826 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 17.952 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 27 lipca 2018r.
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A. posiadały łącznie 103.235 (sto trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,841% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 103.235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,841% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 2 sierpnia 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A. posiadają 85.283 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 4,826% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 85.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,826% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
2020-05-04 15:45:05
kamilek
B I E N I O N Ż G I
2020-07-06 17:24:32
AndrzejuWchodzisz
lubicie babieno? =D
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor