Raport.

BLOOBER TEAM SA (8/2018) Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 marca 2018 r. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Jędrasa.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Piotr Jędras
  1. Opis kwalifik acji i doświadczenia zawodowego.
  Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziału
  Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Pracował w kilku
  instytucjach finansowych takich jak: DM ING SA, Polbank SA, BZ WBK SA, oraz na
  stanowiskach kierowniczych w PTF SA i SANTANDER CONSUMER BANK SA.
  2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy
  działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta .
  Pan Pio tr Jędras nie prowadzi działalności poza Emitentem, która ma istotne
  znaczenie dla Emitenta .
  3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej
  ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub
  nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje
  w orga nach lub jest nadal wspólnikiem.
  Pan Piotr Jędras w okresie ostatnich trzech lat nie pełnił funkcji w organach spółek
  prawa handlowego.
  4. Informacja na te mat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została
  skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz
  wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
  sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorcz ych w
  spółkach prawa handlowego.
  Nie dotyczy Pana Piotra Jędrasa.
  5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
  w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których
  dana osoba pełniła fun kcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego .
  Nie dotyczy Pana Piotra Jędrasa.
  6. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w
  stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
  cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
  organu jakiejkolwi ek konkurencyjnej osoby prawnej.
  Pa n Piotr Jędras nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.  7. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
  Sądowym.
  Pan Piotr Jędras nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649