Raport.

BLOOBER TEAM SA (7/2018) Zarządzenie przerwy w obradach NWZ wraz z treścią uchwał podjętych w dniu 6 marca 2018r.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 marca 2018 r. („NWZ”), zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 15 marca 2018 roku do godziny 10:00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach oraz informuje o niepodjęciu: Uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwały nr 11 w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zmieniona treść Uchwały nr 11 będzie przedmiotem obrad NWZ w dniu 15 marca 2018r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6), 7 ) oraz 7a) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonar iuszy Spółki w dniu 6 marca 2018 r.
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sp rawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie niniejszym postana wia wybrać na Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Piotr Babieno
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 798.853
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 50.020
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: wyboru Komisji S krut acyjnej
  § 1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrut acyjną w następującym składzie: Piotr Jędras
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873


  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie p ostanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podej mowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  a. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
  b. sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z
  Międzynarodowymi Standarda mi Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
  c. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  /Międzynarodowymi Standardami Rachunkow ości (MSR);
  d. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku
  regulowanym,
  e. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.,
  f. zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A.,
  g. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wraz z upoważnieniem Ra dy Nadzorczej do
  przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej,
  h. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4
  maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
  Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie p rzez Spółę akcji własnych w trybie art.
  art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia
  akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania
  akcji własnych,


  i. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pr acowników i Menedżerów
  Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu
  przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu
  Spółek Handlowych,
  j. utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę ak cji
  własnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dni a 6 marca 2018 roku
  w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
  Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
  § 1
  1. Ustala się wynagrodzenie b rutto członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 zł
  za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym członek Rady brał udział.
  2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 20% wynagrodzenie określone
  w ust. 1.
  3. Dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 10%
  wynagrodzenie określone w ust. 1.
  4. Dla członków funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej Komitetów ustala się dodatkowe
  wynagrodzenie brutto w wysokości 1.000 zł za każde odbyte posiedzenie Komitetu, w
  którym c złonek Komitetu brał udział.
  § 2
  Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki
  przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetów.  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 452.883
  Głosy „PRZECIW ”: 31.503
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 364 .487
  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawcz ości Finansowej (MSSF)
  /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a us tawy z dnia 29 września 19 94
  r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia
  2018 r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standard ami
  Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia
  Komisji Europejskiej.
  § 2
  Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka
  przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z M SSF/MSR w swoim pierwszym
  sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2018 r.
  §3
  Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w
  szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok
  obrotowy koń czący się w dniu 31 grudnia 2017 r.
  §4
  Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie
  sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016r.  §5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub
  innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w
  przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku
  regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż dnia 31 grudnia
  201 9 r.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj onariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  /Międzynarodowymi Standardami Rachun kowości (MSR);
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie, działając na podstawie art. 55 ust. 8 w zw. z 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm .) postanawia, że od dnia 1 stycznia
  2018 r. Spółka sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy Bloober Team
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/
  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakr esie w jakim ogłoszone zostały
  one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
  § 2
  Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka
  przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w pierwszym
  skonsolid owanym sprawozdaniu finansowym grupy Bloober Team sporządzanym zgodnie z
  MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 201 8 r.
  §3
  Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone zgodnie z
  MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską,
  za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 201 7 r.  §4
  Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Bloober
  Team sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś ci (Dz. U. z
  2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie skonsolidowane sprawozdanie sporządzone za rok
  obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 201 6r.
  §5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu
  emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest
  wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na
  rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż 31
  gru dnia 2019 r.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku
  regulowanym
  §1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą
  w Krakowie, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A, B, C
  oraz D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych S.A. w Warszawie
  2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na
  potrzeby ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C oraz D, w tym
  do złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873


  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 8
  Nadzwyczajn ego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.
  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z sie dzibą w
  Krakowie działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady
  Nadzorczej Pana Piotra Jędras , PESEL: 74110201376
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 560 .025
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 288.848
  Uchwała nr 10
  Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadz orczej wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej
  do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
  § 1
  Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie, działając na podstawie § 15 pkt 4) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym
  postanawia zmienić treść Regulaminu Rady Nadzorczej, w brzmieniu nadanym mu Uchwałą nr
  31A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2017 r., w
  następujący sposób:
  1. Uchyla się dotychczasową treść § 4 ust. 5 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „5.Jeżeli nowo powołany Członek Rady nie dokonał tego przed w yborami lub w ich trakcie,
  ma on obowiązek niezwłocznie przekazać Zarządowi i Przewodniczącemu:
  a) dane, o których mowa w § 52 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia KRS;
  b) swój adres korespondencyjny;
  c) swój adres poczty elektronicznej;
  d) swój numer telefonu ko mórkowego;
  e) pisemną zgodę na powołanie do Rady; oraz
  f) pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z
  pełnieniem funkcji w Radzie oraz na przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego
  na stronie internetowej Spółki.
  O każdej zmianie danych wymienionych w lit. a) - d) Członek Rady jest zobowiązany
  niezwłocznie powiadomić Zarząd i Przewodniczącego. W przypadku zmiany adresu poczty
  elektronicznej brak niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego skutkuje uznaniem, że
  zawiadomien ia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, dostarczone na
  poprzednio wskazany adres poczty elektronicznej, są skuteczne.”
  2. Uchyla się dotychczasową treść § 5 ust.6 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „6. Odwołany Członek Rady jest uprawni ony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku
  przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, a także
  sprawozdania, o którym mowa w §12 ust. 1 lit. b), obejmujących okres pełnienia przez niego
  funkcji Członka Rady, oraz do udziału w Walnym Zg romadzeniu zatwierdzającym te
  sprawozdania, chyba że dany Członek Rady został odwołany uchwałą Walnego
  Zgromadzenia, która jednocześnie zwolniła go z tego obowiązku.”
  3. Uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 2 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  ”2. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Do zakresu kompetencji
  Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach,
  jeżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu Rady lub Przewodniczący upoważnił
  Wiceprzewodn iczącego do zastępstwa w danej sprawie. Wówczas postanowienia niniejszego
  Regulaminu dotyczące Przewodniczącego należy stosować odpowiednio do
  Wiceprzewodniczącego.”
  4. Uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 7 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:  „7. W przypadku, gdy funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego nie są
  obsadzone, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady.
  Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące, odpowiednio,
  Przewodniczącego lub Wicepr zewodniczącego należy stosować odpowiednio do najstarszego
  wiekiem Członka Rady.”
  5. Uchyla się dotychczasową treść § 7 ust. 2 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa, w tym prawo głosu, i obowiązki osobiście, z
  zastrzeżeniem § 15 ust. 7.”
  6. Uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 5 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „5. Rada dokonuje weryfikacji, czy istnieją okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie
  przez danego Członka Rady przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 3. Wyniki weryfikacji
  uwzględnia się w sprawozdaniu, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b).”
  7. Uc hyla się dotychczasową treść § 9 ust. 1 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „1. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady oraz zasady jego
  wypłacania. Zasady przyznawania Członkom Rady wynagrodzenia mogą mieć formę polityki
  wynagrodzeń Członków Rady. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady powinno
  uwzględniać ewentualne pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodn iczącego,
  Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, a także
  delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych i § 11 ust. 2.”
  8. Uc hyla się dotychczasową treść § 9 ust. 4 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „4. Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady jest
  ujawniana w raporcie rocznym Spółki oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w §12 ust. 1 lit.
  b).”
  9. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 1 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  a) ustalenie liczby Członków Zarządu;
  b) powoływanie Członków Zarządu;
  c) powoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  d) zawieszanie poszczególnych lub wszyst kich Członków Zarządu, z ważnych powodów, w
  czynnościach;
  e) odwoływanie Członków Zarządu;
  f) odwoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  g) delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
  którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować
  swoich czynności;
  h) uchwalanie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
  i) powołanie Członka Rady w trybie § 21 ust. 4 Statutu;
  j) powoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego
  Komitetu A udytu lub Członka Komitetu Audytu;


  k) odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego
  Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  l)wybór firmy audytorskiej;
  m) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych S półki przedstawionych
  przez Zarząd;
  n) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji oraz
  udzielanie pożyczek przez Spółkę w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć
  procent) kapitałów własnych Spółki;
  o) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
  p) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
  w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką
  lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
  q) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
  r) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały
  Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli
  taka uchwała zostanie podjęta;
  s) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  t) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  u) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania
  akcjami własnymi przez Spółkę;
  v) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz audytu wewnętrznego;
  w) dokonywanie analiz i ocen na potrzeby przygotowa nia sprawozdania, o którym mowa w
  § 12 ust. 1 lit. b);
  x) opiniowanie spraw mających być przedmio tem uchwał Walnego Zgromadzenia.”
  10. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 2 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „2. Powzięcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 wymaga bezwzględnej
  większości głosów. ”
  11. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 4 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „4. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. b), zgłoszony
  kandydat wpisany zos taje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, którego wzór
  zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Listę kandydatów do Zarządu, wedle
  kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod
  głosowanie kandydatury na Cz łonków Zarządu zgodnie z kolejnością wynikającą ze
  sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.
  Członkiem Zarządu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość
  głosów. Jeżeli liczba osób, o któ rych mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę
  Członków Zarządu wynikającą z uchwały Rady albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze
  Statutu maksymalną liczbę Członków Zarządu, wówczas Członkami Zarządu zostają osoby w
  liczbie odpowiadającej, odpowi ednio, liczbie wynikającej z uchwały Rady albo równej
  maksymalnej liczbie Członków Zarządu określonej w Statucie, które otrzymały najwięcej
  głosów. ”
  12. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 8 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:  „8. W przypadku w ykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. i), zgłoszony
  kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik
  nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów do Rady, wedle kolejności
  alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie
  kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy
  kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady
  zostaje osoba, za kandy datu rą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba
  osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady
  wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze
  Statutu maksymalną liczbę Człon ków Rady, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, wówczas
  Członkami Rady zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z
  uchwały Walnego Zgromadzenia albo równej maksymalnej liczbie Członków Rady określonej
  w Statucie, z uwzględnie niem § 21 ust. 4 Statutu, które otrzymały najwięcej głosów. ”
  13. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 9 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „9. W przypadku wyborów na jedno ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 lit. j), listę
  kandydatów na stano wisko, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
  Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, wedle
  kolejności alfabetycznej, sporządza osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady. Kandydat
  powinien wyrazić zgodę na kandyd owanie na, odpowiednio, Przewodniczącego,
  Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka
  Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady
  poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowie dnio, Przewodniczącego,
  Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka
  Komitetu Audytu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów.
  Wyboru, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarz a,
  Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu dokonuje się w
  głosowaniu tajnym. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem,
  Przewodniczącym Komitetu Audytu lub Członkiem Komitetu Audytu zostaje osoba, za
  kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. W przypadku, jeżeli więcej niż
  jedna kandydatura na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
  lub Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymała bezwzględną większość głosów,
  Przewodniczącym, Wiceprzewodniczą cym, Sekretarzem lub Przewodniczącym Komitetu
  Audytu zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów. ”
  14. Uc hyla się dotychczasową treść § 10 ust. 10 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „10. Po wykonaniu kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. l), Rada przesyła do wiadomości
  Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. Jeżeli w
  Spółce funkcj onuje Komitet Audytu zgodnie z § 22 ust. 3, wykonanie kompetencji następuje
  po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia
  537/2014 i art. 130 ust. 2 - 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, oraz z zachowaniem
  procedury, o której mowa w § 24 ust. 4 lit. g). W rekomendacji Komitet Audytu wskazuje
  firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, oświadcza, że
  rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich, oraz stwierdza, że Spółka nie zawarła
  umów zawierających klauzule, o któ rych mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o Rachunkowości.


  Jeżeli decyzja Rady w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu
  Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu
  oraz przekazuje takie uzasadn ienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Rada powinna
  zapewnić, aby biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spółki zmieniał się
  przynajmniej raz na 5 (pięć) lat obrotowych. ”
  15. Uchyla się dotychczasową treść § 10 ust. 14 i nadaje się mu nowe, następ ujące brzmienie:
  „14. Na potrzeby wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. v), osoby
  odpowiedzialne w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance mają
  możliwość raportowania bezpośrednio do Rady lub do Komitetu Audytu, jeżeli r ozp oczął
  funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Spółce,
  jeżeli taka funkcja zostanie w Spółce wyodrębniona, przedstawia Radzie lub Komitetowi
  Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3, własną oc enę skuteczności
  funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
  funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.”
  16. Uchyla się dotychczasową treść § 12 ust. 2 i nadaje się mu nowe, następujące brzmi enie:
  „2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zawiera co najmniej:
  a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
  zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  b) ocenę sposobu wypełniania pr zez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
  stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach
  dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych;
  c) ocenę racjonalno ści prowadzonej przez Spółkę polityki pro bono albo informację o braku
  takiej polityki;
  d) informację, czy w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, a jeżeli nie – informację o
  powierzeniu Radzie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o
  Biegłych Rewidentach;
  e) informację o składzie Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z §
  23 ust. 3;
  f) informację o kwocie wynagrodzeń, o której mowa w § 9 ust. 4;
  g) informację o spełnianiu przez Członków Rady kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 1 - 3;
  h) informacje o liczbie posiedzeń Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie
  zgodnie z § 23 ust. 3, w poprzednim roku obrotowym;
  i) samoocenę pracy Rady w poprzednim roku obrotowym.
  17. Uchyla się dotychczasową treść § 15 ust. 4 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „4. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
  co najmniej połowa Członków Rady, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni zgodnie z
  § 14 ust. 2.”
  18. Uchyla się dotychczasową treść § 15 ust. 5 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:  „5. Posiedzenia Rady mogą dotyczyć spraw nieobjętych porządkiem obrad zawartym w
  zawiadomieniu o zaproszeniu, o którym mowa w § 14 ust. 2, zawiadomieniu o zmianie
  szczegółów pos iedzenia, o którym mowa w § 14 ust. 5, lub w zawiadomieniu o uzupełnieniu
  porządku obrad, o którym mowa w § 14 ust. 6, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na
  posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.”
  19. Uchyla się dotychczasową treść § 15 ust. 6 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego
  Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu bezwzględną większością głosów.”
  20. Uchyla się dotychczasową treść § 15 ust . 9 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „9. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się bez obecności osób, o których mowa w § 14
  ust. 7 i 8. Przewodniczący może zarządzić, że dotyczy to również dyskusji przeprowadzanej
  na posiedzeniu Rady.”
  21. Uchyl a się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „1. Z posiedzenia Rady Sekretarz sporządza protokół. Protokół powinien zawierać:
  a) numer protokołu;
  b) datę posiedzenia;
  c) miejsce posiedzenia;
  d) stwierdzenie prawidłow ości zwołania posiedzenia Rady;
  e) imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum;
  f) imiona i nazwiska osób niebędących Członkami Rady, obecnych na posiedzeniu;
  g) porządek obrad;
  h) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  i) streszczenie dyskusji;
  j) numery oraz treść podjętych uchwał;
  k) tryb głosowania;
  l) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami;
  m) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętych uchwał;
  n) adnotacje zgłoszone przez Członk ów Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu
  się przez danego Członka Rady od rozstrzygania danej sprawy w trybie § 7 ust. 5;
  o) wykaz załączników, o ile takie były dołączone ”.
  22. Uchyla się dotychczasową treść § 17 ust. 2 i nadaje się mu nowe, następ ujące brzmienie:
  „2. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego
  Regulaminu, Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem bezwzględną większoś cią głosów
  w głosowaniu jawnym. ”
  23. Uchyla się dotychczasową treść § 20 ust. 1 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „1. Jeżeli podjęto uchwałę poza posiedzeniem, Przewodniczący przygotowuje jej protokół.
  Protokół powinien zawierać:


  1) numer protokołu;
  2) datę podjęcia uchwały;
  3) imiona i nazwiska Członków Rady biorących udzia ł w głosowaniu;
  4) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  5) treść podjętej uchwały;
  6) tryb głosowania;
  7) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą;
  8) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętej uchwały;
  9) adnotacje zgłoszone przez Członk ów Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu
  się przez danego Członka Rady od rozstrzygania danej sprawy w trybie § 7 ust. 5;
  10) wykaz załączników, o ile takie były dołączone ”.
  24. Uchyla się dotychczasową treść § 24 ust. 2 i nadaje się mu nowe, nastę pujące brzmienie:
  „2. Komitet Audytu powinien składać się z nie mniej niż 3 (trzech) Członków Komitetu
  Audytu, przy czym większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu
  Audytu, powinna składać się z Członków Rady spełniających kryteria n iezależności, o których
  mowa w § 8 ust. 3. Skład Komitetu Audytu powinien również spełniać warunki, o których
  mowa w § 8 ust. 2. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i
  umiejętności, o których mowa w § 8 ust. 3. ”
  25. Uchyla się dotychczasową treść § 24 ust. 4 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:
  „4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  a) monitorowanie:
  (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
  (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarząd zania ryzykiem oraz
  audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
  (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
  firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNA
  wynika jących z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w
  szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne
  usługi niż badanie;
  c) informowanie Rady o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to
  przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola
  Komitetu Audytu w procesie badania;
  d) dokonywanie oceny niezależności biegłeg o rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską prze prowadzającą badanie,
  przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
  dozwolonych usług niebędących badaniem;
  g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  h) przedstawianie Radzie rekomendacji , o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia
  537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. e) i f);
  i) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;


  j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelno ści procesu
  sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  k) przedstawianie Radzie propozycji treśc i sprawozdań, o których mowa w § 12 ust. 1, w
  tych punktach, które dotyczą materii zadań Komitetu Audytu;
  l) opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.”
  § 2
  Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w
  Krakowie, d ziałając na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejszym
  upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej,
  zaw ierającego przyjęte w niniejszej uchwale zmiany.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0
  Uchwała nr 12
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 6 marca 2018 roku
  w sprawie : zarządzenia przerwy w obradach
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bloober T eam S.A. z siedzibą w
  Krakowi e postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 marca 2018 roku (czwartek) do
  godziny 10.00. , przy czym dalszy ciąg Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Liczba akcj i z których oddano ważne głosy: 848 .873


  Procentowy udział akcji, z których oddano ważnie głow y w kapitale
  zakładowym Spółki:
  48,032%
  Łączna liczba ważnych głosów: 848.873
  Głosy „ZA ”: 848.873
  Głosy „PRZECIW ”: 0
  Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIG ”: 0  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649